SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET"

Transkript

1 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

2 Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (9 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom läkemedelsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i tandteknik (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom hårbranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom skönhetsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i idrott (1 utbildningsprogram/kompetensområde) Yrkesexamina yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet yrkesexamen för familjedagvårdare yrkesexamen i fotvård yrkesexamen för obduktionspreparator yrkesexamen i gipsning yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda yrkesexamen i arbete bland missbrukare yrkesexamen för massör yrkesexamen i idrott yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare yrkesexamen för tränare yrkesexamen för optisk slipare yrkesexamen för instrumentskötare yrkesexamen inom hårbranschen Specialyrkesexamina specialyrkesexamen för skolgångsbiträde specialyrkesexamen för gipsningsmästare specialyrkesexamen i psykiatrisk vård specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade specialyrkesexamen i arbetslivsträning specialyrkesexamen i äldreomsorg specialyrkesexamen för massör specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare specialyrkesexamen för tränare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för kosmetolog Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen. Arbetsplatser finns i företag och offentliga organisationer som erbjuder bland annat social-, hälso-, rehabiliterings-, idrotts-, hår- och skönhetstjänster. Exempel på offentliga organisationer är hälsovårdscentraler, sjukhus, rehabiliteringshem, läkarstationer och enheter inom munhälsovård, enheter inom idrottsväsendet, arbetsenheter inom social omsorg (exempelvis småbarnsfostran, äldreomsorg samt missbrukar- och handikapparbete). Man kan också arbeta hemma hos klienten eller i olika hemliknande miljöer, idrotts- och sportklubbar samt hår- och skönhetssalonger. Genom tjänsterna främjar man klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Man förebygger hälsomässiga och sociala olägenheter, ökar människors säkerhet samt producerar skönhet och välbehag, estetiska erfarenheter och trivsel. I branschen behöver man goda färdigheter i interaktion, samarbete och kundbetjäning samt flexibilitet och organisationsförmåga. De som arbetar i branschen utgår från yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna. De beaktar säkerheten i sitt arbete och förhåller sig ansvarsfullt till sitt arbete. Branschen förutsätter människokännedom, goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter inom området. Det finns även goda möjligheter att studera vidare och att bli företagare. Arbetsuppgifterna kräver god fysisk kondition, psykisk stabilitet och förmåga till växelverkan med olika slags människor. Lagstiftningen ställer en del krav på hälsotillståndet hos dem som arbetar inom branschen. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är i huvudsak mycket goda och det finns efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. Behovet av arbetskraft kan variera enligt region och yrke. Arbetet kan bestå av dagsarbete eller skiftesarbete beroende på uppgifterna och arbetsplatsen. Yrkesinriktade grundexamina De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen får både en bred yrkeskompetens och ett specialkunnande inom branschen. De får också goda färdigheter för fortsatta studier. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 120 studieveckor, varav största delen består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. Utöver de obligatoriska examensdelarna finns det många valfria examensdelar, som man kan välja t.ex. från andra yrkesinriktade grundexamina. Dessutom kan man bredda examen individuellt. I den grundläggande yrkesutbildningen studerar man också examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas på 2 4 år beroende på grundutbildning och arbetserfarenhet. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examen. De studerande eller examinanderna kan om de så önskar avlägga en eller flera examensdelar i taget, om det är ändamålsenligt med tanke på placeringen i arbetslivet. Då gör man också upp en plan om hur de ska slutföra hela grundexamen. Yrkes- och specialyrkesexamina Med en yrkesexamen visar examinanderna att de har den yrkesskicklighet som krävs inom branschen och med en specialyrkesexamen visar de att de behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna. Yrkes- och specialyrkesexamina består av arbetsoch verksamhetshelheter i arbetslivet. De obligatoriska och valbara examensdelarna fastställs i examensgrunderna. Omfattningen av yrkes- och specialyrkesexamina samt deras examensdelar fastställs inte som studieveckor. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående examina. 3

3 yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen De som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med människor i olika åldrar och livssituationer. Närvårdarna arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering. De möter klienter och patienter som individer och främjar deras hälsa, funktionsförmåga och välfärd. De planerar, genomför och utvärderar klientens eller patientens vård, omsorg och rehabilitering. De bistår och vägleder klienten eller patienten genom att använda sig av den mångsidiga kunskapen inom branschen. Närvårdarna arbetar i mångprofessionella team och nätverk. De utnyttjar sina språkkunskaper och sin kulturkännedom i arbetet. Dessutom specialiserar sig närvårdarna inom något av följande områden: kundbetjäning och informationshantering, akutvård, rehabilitering, vård och fostran av barn och unga, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, sjukvård och omsorg, munhälsovård, handikappomsorg eller äldreomsorg. Examensbenämning: närvårdare /kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering stöder och handleder klienterna och patienterna, gör tidsreserveringar, skriver dokument och hanterar på ett mångsidigt sätt uppgifter kring patientdokument med hjälp av data- och informationsteknik. De arbetar också vid mottagningar och med polikliniskt vårdarbete samt förbereder och utför vårdåtgärder och undersökningar, assisterar vid dem och tar hand om eftergranskningen. Arbetet förutsätter att man kan fastställa behov av vård och att man kan fatta självständiga beslut. Arbetsplatser: Hälsovårdscentraler, polikliniker och avdelningar på sjukhus, läkar- och företagshälsovårdsstationer samt arbetsenheter inom socialvården. / kompetensområdet för akutvård arbetar inom akutvården och myndighetsnätverket kring den. De sköter patienter som är i behov av akut vård i olika former av vårdmiljöer. De använder sig av de redskap och den utrustning som behövs inom akutvården och hälso- och sjukvården, sköter det dagliga underhållet av utrustningen och ambulansen och ser till att de är i funktionsdugligt skick. De har därtill hand om läkemedelsbehandlingen av patienterna inom sitt eget ansvarsområde. De ordnar också psykosocialt stöd åt akutvårdspatienter och patienternas närmaste. De kan köra ambulans på ett tryggt och säkert sätt. De arbetar i vårdprocessen, bl.a. med immobilisationsvård och perioperativ vård utgående från kunskapen inom branschen. Arbetsplatser: Sjuktransportföretag, räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker, hälsovårdscentralernas jourmottagningar och operationsavdelningar vid sjukhus. eller kompetensområdet för rehabilitering handleder och stöder rehabiliteringen av klienter i olika åldrar. De främjar klientens funktionsförmåga och välfärd genom ett rehabiliterande förhållningssätt. De handleder klienten i de dagliga aktiviteterna och utnyttjar olika kommunikationsmetoder och kunskapsunderlaget för rehabilitering i sitt arbete. De ordnar hälsofrämjande motion, tillämpar mätningar av funktionsförmågan som utförts av experter inom rehabiliteringsbranschen och gör test av funktions- och prestationsförmågan. Därtill handleder de klienten i att använda och skaffa sig nödvändiga hjälpmedel för rörelsehindrade. I arbetet använder de sig av klientens sociala nätverk och metoder för nätverksarbete samt hjälper klienten att delta i verksamhet utanför hemmet. Arbetsplatser: Klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn. eller kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga planerar, genomför och utvärderar vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i olika arbetsmiljöer. De kan också ge vård och fostran till barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan antingen sköta ett barn eller en ungdom eller arbeta med olika grupper av barn och unga. De stöder växelverkan mellan barn och unga utgående från baskunskapen inom branschen. De hjälper familjer att hitta och ta del av de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De främjar barnens och de ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifierar och förebygger riskfaktorer. Arbetsplatser: Olika arbetsplatser inom småbarnsfostran, t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete. eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård främjar i sitt arbete mental hälsa och ett rusmedelsfritt liv. De deltar i det förebyggande arbetet kring problem med mental hälsa och missbruk och arbetar för att stärka klienternas ställning. De planerar, genomför och utvärderar vård- och rehabiliteringsprocessen för mental- och missbrukarvårdsklienter i olika åldrar. Därtill utvärderar de klienternas funktionsförmåga och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De utreder också vilket behov av stöd klienterna har. Närvårdarna använder sig av kunskapsunderlaget inom branschen samt vård- och rehabiliteringsmetoder för mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De arbetar tillsammans med klienterna och patienterna, deras familjer samt med ett arbetslag och övriga experter. Arbetsplatser: Enheter för mentalhälsoarbete och missbrukarvård både inom den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för sjukvård och omsorg planerar, genomför och utvärderar klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av kunskapen inom sjukvård och omsorg. De främjar klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebygger och avvärjer riskfaktorer. Närvårdarna 4 5

4 6 handleder patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion och sköter läkemedelsbehandlingen. De främjar klientens eller patientens interaktion med sin omgivning och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De arbetar för att göra klienterna mer delaktiga samt handleder och ger dem stöd för att reda ut olika sociala problem. Arbetsplatser: Hälsocentraler, sjukhus, den privata och offentliga social- och hälsovården, åldringshem, servicecentra eller klientens hem. eller kompetensområdet för munhälsovård arbetar i ett team för munhälsovård. De handleder klienter och patienter i användningen av tjänster för munhälsovård. De har hand om hygienen och den aseptiska verksamheten i vårdmiljön och ser till att enheten och instrumenten är i funktionsdugligt skick. Närvårdaren arbetar utgående från kunskapen i branschen och bedömer hälsotillståndet i munnen hos klienter och patienter och handleder dem i att främja munhälsan. Närvårdaren deltar i undersökningar av munnen, plombering och rotfyllning, tandborttagning och vård av tandköttssjukdomar. De sköter läkemedelsbehandlingen och använder de grundläggande instrumenten, arbetsmetoderna och materialet inom branschen samt deltar i vårdåtgärder inom tandreglering, munkirurgi, protetik och bettfysiologi. Arbetsplatser: Offentliga och privata enheter för munhälsovård. eller kompetensområdet för handikappomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika slag av handikapp. I arbetet utgår de från kunskapen inom handikappomsorg. De respekterar de handikappade klienternas självbestämmanderätt, stöder deras delaktighet och reflekterar över sitt eget sätt att använda makt. De kommunicerar med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De använder hjälpmedel för handikappomsorg och handleder klienterna i användningen av dem. Närvårdarna stöder och handleder de handikappade att främja sin egen hälsa samt planerar tillsammans med klienterna en trivsam och trygg boende- och livsmiljö. Närvårdarna samarbetar med de handikappade och deras närmaste samt med det egna arbetsteamet. Arbetsplatser: Olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen i den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för äldreomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, service och social interaktion som upprätthåller en äldre eller dement persons funktionsförmåga och främjar hans/hennes rehabilitering. De handleder och stöder klienterna i de dagliga aktiviteterna. De stöder klienternas delaktighet och främjar genom sitt arbete ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De beaktar också klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De handleder klienterna och deras närmaste att främja den fysiska och psykiska hälsan och att tillägna sig hälsosamma levnadsvanor. De använder arbetsmetoder som är rehabiliterande och främjar funktionsförmågan samt beaktar arbetarskyddet. De utvecklar sin yrkesskicklighet och äldreomsorgen genom att använda sig av kunskapsunderlaget i branschen. Arbetsplatser: Hemvård, dagverksamhet, serviceboende och servicecentra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Grundexamen i idrott De som avlagt grundexamen i idrott ger motionsrådgivning till grupper i olika åldrar. De arrangerar idrottsevenemang, utarbetar vid behov personliga motionsprogram som främjar hälsan och funktionsförmågan samt planerar och leder motions- och idrottsprojekt. Dessutom har de beredskap för instruktion i hälsofrämjande idrott, idrottsinstruktion för barn och ungdomar samt instruktion i anpassad motion, träning, friluftsliv och naturupplevelser samt föreningsverksamhet och idrottsinriktad företagsverksamhet. Arbetsplatser: Kommuner, affärsverk och företag, idrotts- och sportföreningar, olika organisationer samt eftermiddagsverksamhet för barn. Grundexamen inom hårbranschen De som avlagt grundexamen inom hårbranschen arbetar på ett kundserviceinriktat sätt inom sin egen bransch. En frisör klipper hår och utför skäggbehandling, behandlar hår och hårbotten, färgar hår och skägg samt gör olika permanentbehandlingar. De följer med modet inom hårbranschen och hjälper kunden att hitta en personlig stil, så att kunden känner sig nöjd och väl till mods. De gör frisyrer och lägger makeup samt handleder kunden i vården av hår och hårbotten samt i att använda kosmetiska produkter. Dessutom säljer de kosmetiska produkter och redskap för den hårvård som kunden sköter hemma. De som avlagt grundexamen inom hårbranschen kan fungera som experter inom hårvård och behandling av hår samt inom stilplanering. Arbetsplatser: frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, turistföretag och andra företag som erbjuder tjänster för välbefinnande, eget företag. Grundexamen inom skönhetsbranschen De som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen behärskar hudvård, vägledning och rådgivning inom hudvård, massage och makeup. I sitt arbete planerar, utför, säljer och marknadsför de behandlingar för ansikte, kropp, fötter och händer samt make-up. Dessutom vägleder de kunden och ger kunden råd angående användning av färger, att hitta sin personliga stil, vård av hyn och kroppen hemma samt i val och användning av hudvårdsprodukter. De utför behandlingarna med händerna eller med hjälp av utrustning. De samarbetar med andra yrkeskunniga inom exempelvis hårbranschen och hälsovårdssektorn samt mode och media. Examensbenämningen för den som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen är kosmetolog eller 7

5 kosmetikrådgivare. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, badinrättningar, hotell, servicehus, läkarstationer, företag med mångsidiga tjänster för välbefinnande, importföretag, kosmetikaindustrin, företag och affärer som erbjuder marknadsföring, utbildning och konsultation samt arbetsplatser inom underhållnings- och mediebranschen. Grundexamen i tandteknik De som avlagt grundexamen i tandteknik kan för sitt arbete välja rätt utrustning samt rätta material och apparater. I sitt arbete beaktar de aspekter kring sin egen och patientens hälsa, säkerhet och funktionsförmåga samt kring hållbar utveckling och företagsamhet. Tandlaboranterna tillverkar gipsmodeller, avtrycksskedar och schabloner, bettrehabiliteringsapparater (t.ex. bettskenor) och ersätter vid behov tänder protetiskt. De rehabiliterar en tandlös mun med protetiska speciallösningar eller tillverkar olika slags kronproteser, tandregleringsapparater eller delproteser med metallskelett. De utnyttjar baskunskapen inom tandteknik och använder sina språkkunskaper. Tandlaboranterna arbetar som medlemmar i munhälsovårdsteam. Arbetsplatser: Munhälsovård inom den privata eller offentliga sektorn, tandlaboratorier, specialtandteknikernas mottagningar, tandtillbehörsaffärer och dentaldepåer. tionsteknik, teknologi inom branschen, medier och sina språkkunskaper. Läkemedelstekniker eller farmanomer har grundläggande yrkeskunskaper inom logistik och ett specialkunnande inom ett av följande delområden: apoteksarbete, sjukhusapoteksarbete, arbete inom läkemedelsindustrin eller arbete inom läkemedelspartihandel. Dessutom är de kunniga inom två valbara delområden: marknadsföring och dekorering, kvalitetsarbete, att använda informationsteknik i arbetet eller framställning av läkemedel. Examensbenämninger: läkemedelstekniker farmanom Läkemedelstekniker (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för apoteksbranschen) behärskar logistik, kontorsarbete och kassaarbete samt den informationsteknik som hör till arbetet och iakttar dataskydd och datasekretess. Typiska kunskapsområden inom apotekslogistiken är kontroll av anlända varor och användning av lagerkontrollprogram samt hantering och lagring av läkemedel på rätt sätt. Arbetsplatser: Apotek, sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartihandel. Farmanomer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för läkemedelsbranschen) behärskar sjukhusapotekets logistik och informationsteknik, beredskapslagring samt lagring av sjukhusapoteksprodukter. De samlar in beställningar med beaktande av grundläkemedelssortimentet, förpackar produkterna samt hanterar läkemedels- och kemikalieavfall. De arbetar inom sitt ansvarsområde med dosdispensering och med andra uppgifter som hör till farmanomens uppgifter på avdelningen. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelsindustriarbete arbetar till exempel inom produktion, klinisk forskning, försäljningstillståndsärenden, produktutveckling och myndighetsverksamhet. De känner till kvalitetsbegreppen och kvalitetskraven inom sin bransch samt de olika skedena i ett läkemedels livscykel. De ingår i olika arbetsgrupper och jobbar tillsammans med olika intressegrupper. De kan också arbeta på engelska. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelspartihandel behärskar lagringsarbete och kan samla in och förpacka produkter samt beakta produkter som har försatts i karantän eller tilldelats försäljningsförbud samt beaktar kraven för speciallagring. De hanterar varor som kunderna har returnerat enligt verksamhetsenhetens anvisningar. Arbetsplatser: Sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartiaffärer. Grundexamen inom läkemedelsbranschen De som avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen följer de nationella och internationella bestämmelserna inom läkemedelsbranschen. De främjar lönsamheten i företagsverksamheten på sin arbetsplats. I sitt arbete utnyttjar de informa- 8 9

6 YRKESEXAMINA Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet De som avlagt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet deltar i fostran och utvecklingen av funktionsförmågan hos barn, unga och vuxna i olika åldrar och med olika kulturbakgrund. De kan arbeta bl.a. inom småbarnsfostran, grundläggande undervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och olika fritidsaktiviteter samt inom yrkesoch gymnasieutbildning. De kan också arbeta i andra verksamhetsmiljöer i anslutning till studier, arbete, fritid eller hem utgående från klientens individuella behov av assistans. De arbetar som handledare för såväl enskilda personer som för grupper enligt de överenskomna målen för pedagogiken och rehabiliteringen. De arbetar i samarbete med ett mångprofessionellt team, vårdnadshavare och andra intressegrupper. Arbetsplatser: Dagvård, förskoleundervisning, grundskolor, morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesläroanstalter, gymnasier, medborgar- och organisationsverksamhet, fritidscentra, församlingens barn- och familjearbete samt i klienternas hem. Yrkesexamen för familjedagvårdare De som avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare arbetar med barnen i fokus inom småbarnsfostran och dagvård. De arbetar ansvarsfullt med uppgifterna inom småbarnsfostran och följer principerna som lagts upp för fostran tillsammans med barnen och deras familjer. De arbetar med barnets individuella fostran i olika situationer under dagens lopp. De säkerställer barnets emotionella och fysiska trygghet i alla situationer. De stöder barnens utveckling med hjälp av lekar och aktiviteter i enlighet med den ålders- och utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. Dessutom ser de till att barnet får den omsorg och vård det behöver. De ser till att kosten är mångsidig och att barnet får den vila, motion och regelbundna dagsrutin det behöver. Med sitt arbete stöder familjedagvårdarna de mål som har lagts upp för förskoleundervisningen. Arbetsplatser: Familjedaghem, gruppfamiljedagvård och daghem. Yrkesexamen i fotvård De som avlagt yrkesexamen i fotvård vårdar kundernas fötter. Vården utgör en del av kundens individuella, helhetsmässiga vård och den förebygger uppkomsten av fotsjukdomar. Fotvårdarna ger också kunden råd i fråga om vården av fötterna. De arbetar på ett kundorienterat och säkert sätt och iakttar yrkesetiken och bestämmelserna inom social- och hälsovårdsbranschen. De arbetar utgående från kunskapen i branschen och ingår i mångprofessionella expertnätverk. Arbetsplatser: Sjukhus, hälsovårdscentraler, andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, rehabiliteringscentra, skönhetssalonger, badinrättningar, kundens hem samt eget företag. Yrkesexamen för obduktionspreparator De som avlagt yrkesexamen för obduktionspreparator assisterar läkaren och polisen vid obduktioner, sköter förflyttningar av avlidna till obduktionssalen och förvaringsrummet samt har hand om överlåtandet. De kan ta prov samt förvara, förpacka och sända prov i anslutning till obduktionerna. De arbetar planenligt och tjänstvilligt samt bemöter de avlidnas anhöriga professionellt med finkänslighet och empati. Arbetsplatser: Sjukhus, universitetssjukhus och andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, där man kan göra medicinska och rättsmedicinska obduktioner. Yrkesexamen i gipsning Examensgrunderna för yrkesexamen i gipsning är under beredning. Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda stöder, vårdar och handleder personer med utvecklingsstörning och deras närstående i olika situationer, livsperioder och verksamhetsmiljöer. Utgångspunkten i arbetet är den utvecklingsstörda personens egenvärde samt människornas jämlikhet i samhället. Arbetet styrs av yrkesetiken inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda

7 12 Yrkesexamen i arbete bland missbrukare De som avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare arbetar med olika uppgifter inom social- och hälsovården och i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. De behärskar förutseende, förebyggande och korrigerande verksamhet i anslutning till missbruk, som genomförs på individ-, gruppoch kollektivnivå. De arbetar i olika allmänna tjänster och specialtjänster samt i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. Arbetsplatser: Verksamhetsenheter inom missbrukarvården, dagverksamhetscentraler, polikliniska enheter, hälsovårdscentraler, boendeservice, sjukhus och hemvård, mentalvårds-, ungdoms-, barnskydds- och diakonienheter samt enheter för medborgarorganisations- och frivilligverksamhet. Yrkesexamen för massör De som avlagt yrkesexamen för massör planerar och utför massage för olika klientgrupper. De bedömer effekterna av massagen och utgår i sitt arbete från branschens etiska principer och bestämmelser samt från kunskapen om stöd- och rörelseorganens konstruktion och funktion. De ser till att de har de redskap och material som behövs, ställer i ordning behandlingsutrymmet och använder massagemetoder och massagegrepp som är lämpliga för klienten. De arbetar på ett säkert, aseptiskt och ergonomiskt sätt. De bemöter klienterna finkänsligt i behandlingssituationen och handleder dem i att främja hälsan och välmåendet. Arbetsplatser: Olika omsorgs-, vård- och rehabiliteringsinrättningar, servicehus, badinrättningar, motionscentra, kundernas arbetsplatser och hem samt eget företag. Yrkesexamen i idrott De som avlagt yrkesexamen i idrott följer bestämmelserna och yrkesetiken för idrott. De känner till strukturen för idrottssammanslutningar och förutsättningarna för goda idrottsplatser samt deltar i planeringen av dem. De använder idrottsmiljöer och idrottsplatser på ett mångsidigt sätt. De förser sina kunder och kundgrupper i olika åldrar med information om hälsan och motionsbehovet, utarbetar hälsofrämjande motionsplaner samt ger handledning i idrott och hur man kan övervinna hindren för den. De kan också arbeta med idrotts- och programtjänster samt med föreningsverksamhet. De sköter om sin egen arbetsförmåga, arbetar ansvarsfullt och följer principerna för inre företagsamhet. Arbetsplatser: Idrotts- och fritidsorganisationer, sammanslutningar och företag i social- och hälsovårdsbranschen, olika organisationer, olika projekt inom ungdoms- och föreningsverksamhet, eget företag. Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare De som avlagt yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare känner till de viktigaste kraven som olika idrottsgrenar ställer på konstruktionen, utrustningen och skötseln av anläggningarna under tränings- och tävlingsförhållanden. De har hand om olika skötsel-, underhålls- och reparationsarbeten. De kan betjäna kunder och beakta arbetarskyddet. De tar hand om säkerheten i idrottsutrymmena och erbjuder kunderna goda förutsättningar för att främja och upprätthålla hälsan. Arbetsplatser: Kommuner, företag för idrottsservice, eget företag. Yrkesexamen för tränare De som avlagt yrkesexamen för tränare tränar idrottare och lag samt planerar, genomför, analyserar och utvecklar träningsarbetet i olika nationella verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av grunderna för fysisk och mental träning, olika träningsmetoder och interaktionsfärdigheter samt den övriga kunskapen inom branschen. Av tränare förutsätts dessutom ett övergripande kunnande i de olika skedena av tränings- och tävlingsprocessen. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag.

8 Yrkesexamen för optisk slipare De som avlagt yrkesexamen för optisk slipare arbetar med produktion och andra uppgifter i anslutning till tillverkning av glasögonlinser och glasögon samt med reparation och skötsel av glasögon. De använder sig av den nyaste teknologin inom branschen och ger råd åt optikerföretagens personal i frågor som gäller beställning av glasögon och kantslipning av linser. Arbetet är ansvarsfullt och kräver precision och noggrannhet. Det förutsätts också att man följer med utvecklingen inom branschen. Arbetsplatser: Sliperier för kantslipning av linser vid de större optikerföretagen, centralsliperier och linsfabriker. Yrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt yrkesexamen för instrumentskötare underhåller, tillverkar och steriliserar undersöknings- och vårdutrustning som behövs inom sjukvården. De ser till att utrustningen är i sin ordning och att den är ren och aseptisk och uppfyller kvalitetskraven. De deltar i anskaffningen av råvaror och förnödenheter, produktifieringen och tillverkningen av förpackningar för utrustningen samt lagringen av dem. I arbetet ingår också planering av produktion, styrning av material och tillverkning samt lagerbokföring. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, servicecentraler för instrument, operations- och anestesiavdelningar, olika laboratorier, intensivvårds-, dialys- och förlossningsavdelningar, polikliniker och tandkliniker. De som avlagt examen arbetar också inom instrumentvård vid läkemedelsfabriker samt inom instrumentvård i livsmedelsindustrin och den kemiska industrin. Yrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt yrkesexamen inom hårbranschen arbetar inom skönhetsbranschen och erbjuder tjänster som främjar människans skönhet, hälsa och välbefinnande. Arbetet utgör en helhet, där de planerar, genomför och utvärderar modellförändringar, klippningar och frisyrer, permanentfärgningar och permanentningar samt klippning och behandling av skägg. De planerar och genomför individuella helheter för damer och herrar till vardag och fest samt helheter för långt hår. De ser till att ständigt utveckla sig som frisörer och kan också handleda andra i arbetet. Valfriheten ger dem möjlighet att rikta in sitt kunnande på specialvård av hår och hårbotten, på individuella helheter med hjälp av material för hårförlängning eller på utveckling och utvidgande av företagsverksamheten. Arbetsplatser: Frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, sjukhus, turistföretag och andra företag som producerar tjänster för välbefinnande, eget företag. SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde De som avlagt specialyrkesexamen för skolgångsbiträde arbetar med uppgifter som kräver ett specialkunnande inom handledning av inlärning och stödjande av funktionsförmågan. De arbetar både inom undervisningen och inom social- och hälsovården med verksamhet som gäller fostran, inlärning, vård och rehabilitering av klienter i olika åldrar. De kan arbeta med olika uppgifter i anslutning till skolgångsbiträdets arbete, t.ex. som koordinatorer, handledare vid arbetsorientering eller som arbetsplatshandledare. De kan också planera verksamheten som medlem i ett mångprofessionellt team. De arbetar flexibelt med mångsidiga och snabbt föränderliga uppgifter. De kan använda sig av expertnätverk och andra experter för att utveckla sin egen yrkesskicklighet, så att den svarar mot klienternas behov. Arbetsplatser: Dagvård, grundläggande undervisning, yrkesutbildning och gymnasium samt eftermiddagsvård, fritidsverksamhet och vid behov klientens hem. Specialyrkesexamen för gipsningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för gipsningsmästare planerar, genomför och utvärderar processen, förfarandena och rehabiliteringsprocessen i patienternas immobiliseringsbehandling. De genomför immobiliseringsbehandlingar för specialgrupper, utbildar och undervisar studerande och personal i branschen samt utvecklar metoder och hjälpmedel i immobiliseringsbehandlingen. De kan motivera valet av lösningar och handlar professionellt i specialsituationer inom immobiliseringsbehandlingen och som experter på hälso- och sjukvårdens servicesystem. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom den specialiserade sjukvården och primärvården, t.ex. ortopediska polikliniker, jourpolikliniker och operationsavdelningar. Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård De som avlagt specialyrkesexamen i psykiatrisk vård arbetar som expert med olika slags uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som kräver specialkompetens i psykiatrisk vård. De deltar på ett ansvarsfullt sätt i den psykiatriska vård- och rehabiliteringsprocessen på individ-, grupp- och organisationsnivå i ett mångprofessionellt arbetslag och behärskar metoderna i det psykiatriska vårdarbetet. De arbetar på ett 14 15

9 16 professionellt, kundorienterat, målinriktat och etiskt sätt. Genom de valfria examensdelarna får de ett specialkunnande inom rättspsykiatriskt vårdarbete, psykogeriatriskt vårdarbete, barnoch ungdomspsykiatriskt vårdarbete, psykiatrisk rehabilitering och självständig yrkesutövning. Arbetsplatser: Bas- och specialsjukvårdens enheter samt vid de enheter, inom såväl den öppna vården som anstaltsvården, som producerar psykiatriska vård-, rehabiliterings- och boendetjänster och som antingen drivs privat eller av en organisation. Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda ansvarar för service och utveckling av stöd, handledning och vård för personer med utvecklingsstörning. De utvecklar klientorienterade arbetssätt och rutiner för arbetsgemenskapen. De sätter sig också in i klienternas individuella livssituation och behov och planerar utifrån dem lämpliga tjänster antingen självständigt eller som medlem av ett mångprofessionellt arbetslag eller nätverk. De som har avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda för in goda arbetsrutiner och klientorienterade verksamhetssätt i det praktiska arbetet i sitt arbetslag och sina nätverk. Därtill arbetar de för att stärka jämlikheten och delaktigheten för de utvecklingsstörda i olika samhällsmiljöer. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda. Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare Examensgrunderna för specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare är under bearbetning. Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade De som avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade arbetar som tolkar för handikappade personer i de situationer där tolkning är nödvändig, t.ex. vid uträttande av ärenden, i samband med arbete eller studier, på fritiden och i samhälleligt engagemang. De tolkar meddelanden av en talhandikappad för en tredje part. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av metoder som stödjer och/eller ersätter tal. De kan också instruera personer i klientens närmiljö om särdragen i dennas kommunikation. De kan kritiskt utvärdera sitt eget arbete och arbetar inom ramen för ett nätverk för tolkservice. Arbetsplatser: Eget företag, privata eller offentliga företag. Specialyrkesexamen i arbetslivsträning Examensgrunderna för specialyrkesexamen i arbetslivsträning är under bearbetning. Specialyrkesexamen i äldreomsorg De som avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg arbetar för att främja de äldres välmående och hälsa. De utgår från kundens behov och önskemål och respekterar de äldres självbestämmanderätt. Till deras uppgifter hör att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga samt att arbeta i klientservicenätverk. De planerar, genomför och utvärderar den rådgivning och handledning som riktar sig till äldre personer och grupper av äldre, särskilt den rådgivning som berör sociala faktorer och hälsofaktorer i anslutning till åldrande. De arbetar också som experter inom sitt eget område i mångprofessionella nätverk och arbetsmiljöer samt i samarbete med olika intressegrupper. De har därtill ansvar för äldreomsorgen och utvecklingen av äldreomsorgen. Arbetsplatser: Den öppna vården och anstaltsvården inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt olika boendeenheter. Specialyrkesexamen för massör De som avlagt specialyrkesexamen för massör arbetar som experter i olika arbets- och vårdgrupper inom social-, hälso-, idrotts- och friskvårdsbranschen. De agerar ansvarsfullt i massagearbetet, instruerar och handleder andra medlemmar i arbetslaget och bedömer utvecklingen av yrkesskicklighet inom branschen. Förutom att de har en övergripande kompetens inom massage, har de också ett kunnande inom smärtlindring, lymfterapi, idrottsmassage och avslappningsbehandlingar samt färdigheter att utveckla och utvärdera sitt eget arbete. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom social-, hälso-, idrotts- och välfärdsområdet, t.ex. vårdoch rehabiliteringsinrättningar, badinrättningar, motionscentra, servicehus, hem, eget företag. Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare leder och organiserar skötsel, verksamhet, användning och marknadsföring i anslutning till idrottsanläggningar. De arbetar som experter i frågor som gäller ändamålsenlig och ekonomisk skötsel och drift av idrottsanläggningar samt ansvarar för skötselmaskiner och inventarier. De behärskar personalplanering, rekrytering och arbetsorientering samt utvecklar sitt eget och arbetslagets arbete. Arbetsplatser: Kommuner, privata idrottsanläggningsföretag. 17

10 Specialyrkesexamen för tränare De som avlagt specialyrkesexamen för tränare behärskar på ett mångsidigt sätt träningsfärdigheter och träningsmetoder och arbetar med att leda träningen. I sitt arbete kan de använda sig av den kompetens som de valfria examensdelarna ger i fråga om utvecklingen av en grenspecifik träning, de faktorer som inverkar på idrottarens eller lagets prestationer samt ledning och företagsamhet inom träningssystemet. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag. Specialyrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt specialyrkesexamen för instrumentskötare planerar, genomför, utvecklar och utvärderar instrumentvårdstjänsterna i egenskap av experter inom branschen. De ansvarar för sin del för de stödtjänster som organisationens kärnprocesser kräver och arbetar också med att förebygga smittospridning. De deltar i ledningen av kommunikationen, kundservicen och instrumentvården inom branschen. Därtill ansvarar de för handledning och arbetsorientering för personalen och ger råd i fråga om instrumentvård. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, serviceproduktion, läkemedelsfabriker och livsmedelsindustrin. av yrkeskickligheten hos personalen i arbetsgemenskapen och är också en pådrivande kraft för utvecklingen av branschen i sin helhet. Arbetsplatser: Dam- och herrfriseringar, skönhetssalonger, badinrättningar, sjukhus, servicehus och kryssningsfartyg, hem, företag, detaljhandeln, importföretag, partiaffärer, teatrar och företag inom mediebranschen. Specialyrkesexamen för kosmetolog De som avlagt specialyrkesexamen för kosmetolog är experter inom komplementär hudbehandling och handledning i hudvård. De behärskar på ett mångsidigt och omfattande sätt hud- och kroppsvårdsmetoder som främjar hälsan. De kan tillämpa metoderna i den individuella hudbehandlingen och kan planera och ge råd till sina kunder om balanserande egenvård. I arbetet beaktar de också utvecklingen av företagets serviceproduktion och lönsamhet. De arbetar i olika nätverk för vårdbranscherna och samarbetar också med experter inom hälsovårdsbranschen. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, sjukhus, inom mediebranschen, läroanstalter, eget företag. Möjligheter till fortsatta studier De yrkesinriktade grundexamina samt yrkesoch specialyrkesexamina ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier för den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen är en yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, t.ex. sjukskötare YH, förstavårdare YH, socionom YH, estenom YH, tandtekniker YH, fysioterapeut YH och idrottsinstruktör YH. Vid universitet kan man avlägga kandidat- eller magisterexamen inom t.ex. hälsovetenskaper, medicin, farmaci, gymnastik- och idrottsvetenskaper, samhällsvetenskaper eller pedagogik. De pedagogiska studierna för yrkeslärare ger möjlighet till påbyggnadsutbildning för yrkeslärarens arbetsuppgifter. 18 Specialyrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt specialyrkesexamen inom hårbranschen erbjuder krävande och högklassiga tjänster inom hårbranschen och behärskar det specialkunnande som krävs för arbetet. De kan producera en högklassig servicehelhet åt kunden genom att utgå från sin egen personlighet och använda sina händer, kosmetiska produkter samt andra arbetsredskap och apparater. De ansvarar för handledningen och utvecklingen Ytterligare information:

11 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors Telefon Informationsmaterial 2010:15 Bilderna: Olli Häkämies Layout: Matias Heinonen

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Examina inom det humanistiska och pedagogiska området Med examina inom det humanistiska och pedagogiska området (yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina) uppnår

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård Läroplan för utbildningsprogrammet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård 1 Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 Utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete

Läs mer

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN

FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV MUNHÄLSAN OCH ARBETE I SPECIALOMRÅDEN INOM MUNHÄLSAN EXAMINANDENS

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga, Sjukvård och omsorg och Äldreomsorg Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen FÖRESKRIFT 19.12.2011 37/011/2011 Giltighetstid: fr.o.m. 1.1.2012 tillsvidare GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen - Utbildningsprogrammet/kompetensområdet

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för MUNHÄLSOVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: HEMVÅRD OCH OMSORGSARBETE FÖR ÄLDRE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: STÖD FÖR REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN KOMPETENSOMRÅDET FÖR IDROTTSINSTRUKTION, IDROTTSLEDARE, 2014 FÖRESKRIFT 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 2 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen

Fristående examina. Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Fristående examina Påvisa ditt kunnande flexibelt och individuellt i en fristående examen Information om fristående examina kan du få av de läroanstalter som arrangerar examina på arbetskraftsbyråerna

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA

Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för VÅRD OCH FOSTRAN AV BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för SJUKVÅRD OCH OMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen social- och hälsovård Kompetensområdet för Vård och fostran av barn och unga Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FRISÖR FÖRESKRIFT 27/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg. som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplan för utbildningsprogrammet för handikappomsorg som del av grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 4.6.2014 1 Utbildningsprogrammet

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor

Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplan för utbildningsprogrammet äldreomsorg 30 studieveckor Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 19.11.2012 Innehåll Professionell interaktion och hållning 4 sv... 2 Främjande

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre

Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre 1 Läroplan för utbildningsprogrammet hemvård och omsorgsarbete för äldre Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2011 2 Innehåll Hemvård och omsorgsarbete för äldre 10 sv... 1

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING KOMPETENSOMRÅDET FÖR VÅRD OCH FOSTRAN

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för specialhudvård och vård med hudvårdsapparater, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för ÄLDREOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv

LÄROPLAN. Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för handikappomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 22.4.2008 2 INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HANDIKAPPOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015

KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA. Föreskrift 28/011/2015 KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA Föreskrift 28/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 INNEHÅLL KRAV PÅ DE STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I YRKES- OCH SPECIALYRKESEXAMINA

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 43/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN, FRISÖR 2014 FÖRESKRIFT 43/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN OCH

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg

Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Utvecklingsarbete inom Närvårdarutbildningen Kompetensområde: Rehabilitering och äldreomsorg Skribenter: Therese Lerstrand och Johanna Nyby Examensmästarutbildningen Hösten 2013 Yrkesakademin i Österbotten

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING

Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för KUNDBETJÄNING OCH INFORMATIONSHANTERING EXAMINANDENS

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

4.1.1 Idrottsinstruktion

4.1.1 Idrottsinstruktion 1/6 4.1.1 Idrottsinstruktion Krav på yrkesskicklighet planerar och leder idrottsinstruktionshelheten och enskilda timmar ger instruktioner i idrott i olika verksamhetsmiljöer och för olika kunder och kundgrupper

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010

GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 GRUNDEXAMEN I TANDTEKNIK, TANDLABORANT 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TANDTEKNIK FÖRESKRIFT 12/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia Oy Layout:

Läs mer

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER F Ö R O R D Arbetet inom social- och hälsovården skapar en grund för ett fungerande samhälle. Närvårdarna arbetar nära klienter och patienter och deras arbete syns i och påverkar

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom skönhetsbranschen Kompetensområde för kosmetolog, kosmetolog Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Hudvård Yrkesprov

Läs mer

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV

UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV UTBILDNING AV ARBETSPLATSHANDLEDARE 3 SV Föreskrifter och anvisningar 2012:41 Utbildningsstyrelsen och författarna Föreskrifter och anvisningar 2012:41 ISBN 978-952-13-5273-7(häft.) ISBN 978-952-13-5274-4

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR GIPSNINGSMÄSTARE 2012 Föreskrift 46/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Föreskrifter och anvisningar 2012:50 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

KRAV PÅ STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN OCH UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR EN FRISTÅENDE EXAMEN INOM GRUNDLÄGGANDE

KRAV PÅ STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN OCH UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR EN FRISTÅENDE EXAMEN INOM GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ STUDERANDES HÄLSOTILLSTÅND I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN OCH UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR EN FRISTÅENDE EXAMEN INOM GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Föreskrift 91/011/2014 INNEHÅLL KRAV

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för FOTVÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011. www.oph.fi www.edu.fi

IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011. www.oph.fi www.edu.fi IDROTTSEXAMINA I FINLAND 2011 www.oph.fi www.edu.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stordia Idrottssektorns utbildnings- och examensmodell 3 Grundläggande yrkesutbildning 4-5 Yrkesexamina och specialyrkesexamina

Läs mer

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER

UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER UTBILDNINGSANORDNARENS MÖJLIGHETER ATT INGRIPA VID OLÄMPLIGHET FÖR STUDIER Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen Guider och handböcker 2015:10

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för HANDIKAPPOMSORG EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 60 /011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 60 /011/2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN 2002 FÖRESKRIFT 60 /011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMIBRANSCHEN Examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen Med examina inom turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina)

Läs mer

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv

Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv LÄROPLAN Utbildningsprogram för äldreomsorg 40 sv ÅLANDS VÅRDINSTITUT Godkänd av direktionen 12.12. 2006-1 - - 2 - INNEHÅLL 1. KRAV FÖR ATT FÅ PÅBÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORG...4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ

FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ INTRODUKTION JA NEJ EX.M JA NEJ Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: FRÄMJANDE AV DEN MENTALA HÄLSAN HOS BARN OCH UNGA EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

Bilaga Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 1 29.11.2010 Sid 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM BILBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom bilbranschen är att utbilda

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesinriktade grundexamina

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PERIOPERATIV VÅRD EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: JOURPOLIKLINISKT VÅRDARBETE EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN. Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: Kompetensområdet för REHABILITERING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning

Krav på yrkesskicklighet. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3. Planen för genomförande av inlärning Yrkesinriktad grundexamen: Grundexamen inom skönhetsbranschen. Årskurs 1 Examensdel: 2.1.1 Hudvård, 45 kp (Grunder i ansiktsvård och kundbetjäning 10 kp, Handvård o fotvård 10 kp, Kroppsvård och massage

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010

GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 GRUNDEXAMEN INOM FASTIGHETSSERVICE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FASTIGHETSSKÖTSEL, FASTIGHETSSKÖTARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR LOKALVÅRD, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT 7/011/2010

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010

GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 GRUNDEXAMEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTION UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRÖNSEKTORN UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR BLOMSTER-

Läs mer

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever. Utbildningsstyrelsen Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever Utbildningsstyrelsen Till kommunstyrelserna DNR 5/011/2004 FÖRESKRIFT Lagstadgad, bör iakttas DATUM 27.2.2004 Giltighetstid Fr.o.m. 1.8.2004

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2016 Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning 23.2-15.3.2016 Yrkesinriktade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009

GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KOSMETOLOG KOSMETOLOG UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR SKÖNHETSVÅRD OCH PRODUKTRÅDGIVNING KOSMETIKRÅDGIVARE

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Gemensam Arbetsplatshandledare Studerande Examensdel: Företagande inom hästhushållningen Yrkesprov nr 5 Studerande: Plats: Matrikelnr Tidpunkt

Läs mer

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009

GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 GRUNDEXAMEN I NATUR OCH MILJÖ 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR MILJÖ, MILJÖVÅRDARE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR NATUR, NATURINSTRUKTÖR FRAMSTÄLLARE AV NATURPRODUKTER NATUR-

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: GENOMFÖRANDET AV IMMOBILISERINGSBEHANDLING EXAMINANDENS NAMN: GRUPP /

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I HEMARBETS- OCH RENGÖRINGSSERVICE 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR HEMARBETSSERVICE, HEMVÅRDARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR RENGÖRINGSSERVICE, LOKALVÅRDARE FÖRESKRIFT

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen

Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen Yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen De som har avlagt yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen kan på ett mångsidigt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp

GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp 1 GRUNDER FÖR LÄRARFORTBILDNING I ARBETSLIVSKUNNANDE 25 sp UTBILDNINGSSTYRELSEN 2009 2 INNEHÅLL INLEDNING 1. SYFTET MED FORTBILDNINGEN I ARBETSLIVSKUNNANDE FÖR LÄRARE OCH STUDIERNAS UPPBYGGNAD 2. STUDIERNAS

Läs mer

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING Bilaga 2 2.4.2012 1 GRUNDERNA FÖR ARBETSLEDARUTBILDNING INOM TRANSPORTBRANSCHEN, FÖRSÖKSUTBILDNING 1. Utbildningens helhetsmål Målet för försöket med arbetsledarutbildning inom transportbranschen är att

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017

Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 1/5 Meddelande Ohje till vårdnadshavare Ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning våren och sommaren 2017 Bekanta er med utbildningarna efter grundskolan i Studieinfo.fi. Ansökan görs också

Läs mer

Föreskrift 1/ (9)

Föreskrift 1/ (9) Föreskrift 1/2014 1 (9) Föreskrift om planen för egenkontroll för privat socialservice och offentlig äldreomsorg: innehåll, uppgörande och uppföljning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om privat

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Yrkesutbildningsreformen

Yrkesutbildningsreformen Yrkesutbildningsreformen Infotillfälle om Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande, 20.1.2017 Ulla-Jill Karlsson Konsultativ tjänsteman Kompetens och utbildning: Yrkesutbildningsreformen 2015-2018

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av mat i portioner Kompetensområde för kock, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

Dokumentering av yrkesprov

Dokumentering av yrkesprov Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel: Tillredning av lunchrätter Kompetensområde för matservice, kock Blanketten görs i tre versioner. Kryssa för vilken version: Yrkesprov

Läs mer