SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET"

Transkript

1 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

2 Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (9 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom läkemedelsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i tandteknik (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom hårbranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom skönhetsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i idrott (1 utbildningsprogram/kompetensområde) Yrkesexamina yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet yrkesexamen för familjedagvårdare yrkesexamen i fotvård yrkesexamen för obduktionspreparator yrkesexamen i gipsning yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda yrkesexamen i arbete bland missbrukare yrkesexamen för massör yrkesexamen i idrott yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare yrkesexamen för tränare yrkesexamen för optisk slipare yrkesexamen för instrumentskötare yrkesexamen inom hårbranschen Specialyrkesexamina specialyrkesexamen för skolgångsbiträde specialyrkesexamen för gipsningsmästare specialyrkesexamen i psykiatrisk vård specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade specialyrkesexamen i arbetslivsträning specialyrkesexamen i äldreomsorg specialyrkesexamen för massör specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare specialyrkesexamen för tränare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för kosmetolog Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen. Arbetsplatser finns i företag och offentliga organisationer som erbjuder bland annat social-, hälso-, rehabiliterings-, idrotts-, hår- och skönhetstjänster. Exempel på offentliga organisationer är hälsovårdscentraler, sjukhus, rehabiliteringshem, läkarstationer och enheter inom munhälsovård, enheter inom idrottsväsendet, arbetsenheter inom social omsorg (exempelvis småbarnsfostran, äldreomsorg samt missbrukar- och handikapparbete). Man kan också arbeta hemma hos klienten eller i olika hemliknande miljöer, idrotts- och sportklubbar samt hår- och skönhetssalonger. Genom tjänsterna främjar man klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Man förebygger hälsomässiga och sociala olägenheter, ökar människors säkerhet samt producerar skönhet och välbehag, estetiska erfarenheter och trivsel. I branschen behöver man goda färdigheter i interaktion, samarbete och kundbetjäning samt flexibilitet och organisationsförmåga. De som arbetar i branschen utgår från yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna. De beaktar säkerheten i sitt arbete och förhåller sig ansvarsfullt till sitt arbete. Branschen förutsätter människokännedom, goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter inom området. Det finns även goda möjligheter att studera vidare och att bli företagare. Arbetsuppgifterna kräver god fysisk kondition, psykisk stabilitet och förmåga till växelverkan med olika slags människor. Lagstiftningen ställer en del krav på hälsotillståndet hos dem som arbetar inom branschen. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är i huvudsak mycket goda och det finns efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. Behovet av arbetskraft kan variera enligt region och yrke. Arbetet kan bestå av dagsarbete eller skiftesarbete beroende på uppgifterna och arbetsplatsen. Yrkesinriktade grundexamina De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen får både en bred yrkeskompetens och ett specialkunnande inom branschen. De får också goda färdigheter för fortsatta studier. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 120 studieveckor, varav största delen består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. Utöver de obligatoriska examensdelarna finns det många valfria examensdelar, som man kan välja t.ex. från andra yrkesinriktade grundexamina. Dessutom kan man bredda examen individuellt. I den grundläggande yrkesutbildningen studerar man också examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas på 2 4 år beroende på grundutbildning och arbetserfarenhet. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examen. De studerande eller examinanderna kan om de så önskar avlägga en eller flera examensdelar i taget, om det är ändamålsenligt med tanke på placeringen i arbetslivet. Då gör man också upp en plan om hur de ska slutföra hela grundexamen. Yrkes- och specialyrkesexamina Med en yrkesexamen visar examinanderna att de har den yrkesskicklighet som krävs inom branschen och med en specialyrkesexamen visar de att de behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna. Yrkes- och specialyrkesexamina består av arbetsoch verksamhetshelheter i arbetslivet. De obligatoriska och valbara examensdelarna fastställs i examensgrunderna. Omfattningen av yrkes- och specialyrkesexamina samt deras examensdelar fastställs inte som studieveckor. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående examina. 3

3 yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen De som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med människor i olika åldrar och livssituationer. Närvårdarna arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering. De möter klienter och patienter som individer och främjar deras hälsa, funktionsförmåga och välfärd. De planerar, genomför och utvärderar klientens eller patientens vård, omsorg och rehabilitering. De bistår och vägleder klienten eller patienten genom att använda sig av den mångsidiga kunskapen inom branschen. Närvårdarna arbetar i mångprofessionella team och nätverk. De utnyttjar sina språkkunskaper och sin kulturkännedom i arbetet. Dessutom specialiserar sig närvårdarna inom något av följande områden: kundbetjäning och informationshantering, akutvård, rehabilitering, vård och fostran av barn och unga, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, sjukvård och omsorg, munhälsovård, handikappomsorg eller äldreomsorg. Examensbenämning: närvårdare /kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering stöder och handleder klienterna och patienterna, gör tidsreserveringar, skriver dokument och hanterar på ett mångsidigt sätt uppgifter kring patientdokument med hjälp av data- och informationsteknik. De arbetar också vid mottagningar och med polikliniskt vårdarbete samt förbereder och utför vårdåtgärder och undersökningar, assisterar vid dem och tar hand om eftergranskningen. Arbetet förutsätter att man kan fastställa behov av vård och att man kan fatta självständiga beslut. Arbetsplatser: Hälsovårdscentraler, polikliniker och avdelningar på sjukhus, läkar- och företagshälsovårdsstationer samt arbetsenheter inom socialvården. / kompetensområdet för akutvård arbetar inom akutvården och myndighetsnätverket kring den. De sköter patienter som är i behov av akut vård i olika former av vårdmiljöer. De använder sig av de redskap och den utrustning som behövs inom akutvården och hälso- och sjukvården, sköter det dagliga underhållet av utrustningen och ambulansen och ser till att de är i funktionsdugligt skick. De har därtill hand om läkemedelsbehandlingen av patienterna inom sitt eget ansvarsområde. De ordnar också psykosocialt stöd åt akutvårdspatienter och patienternas närmaste. De kan köra ambulans på ett tryggt och säkert sätt. De arbetar i vårdprocessen, bl.a. med immobilisationsvård och perioperativ vård utgående från kunskapen inom branschen. Arbetsplatser: Sjuktransportföretag, räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker, hälsovårdscentralernas jourmottagningar och operationsavdelningar vid sjukhus. eller kompetensområdet för rehabilitering handleder och stöder rehabiliteringen av klienter i olika åldrar. De främjar klientens funktionsförmåga och välfärd genom ett rehabiliterande förhållningssätt. De handleder klienten i de dagliga aktiviteterna och utnyttjar olika kommunikationsmetoder och kunskapsunderlaget för rehabilitering i sitt arbete. De ordnar hälsofrämjande motion, tillämpar mätningar av funktionsförmågan som utförts av experter inom rehabiliteringsbranschen och gör test av funktions- och prestationsförmågan. Därtill handleder de klienten i att använda och skaffa sig nödvändiga hjälpmedel för rörelsehindrade. I arbetet använder de sig av klientens sociala nätverk och metoder för nätverksarbete samt hjälper klienten att delta i verksamhet utanför hemmet. Arbetsplatser: Klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn. eller kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga planerar, genomför och utvärderar vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i olika arbetsmiljöer. De kan också ge vård och fostran till barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan antingen sköta ett barn eller en ungdom eller arbeta med olika grupper av barn och unga. De stöder växelverkan mellan barn och unga utgående från baskunskapen inom branschen. De hjälper familjer att hitta och ta del av de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De främjar barnens och de ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifierar och förebygger riskfaktorer. Arbetsplatser: Olika arbetsplatser inom småbarnsfostran, t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete. eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård främjar i sitt arbete mental hälsa och ett rusmedelsfritt liv. De deltar i det förebyggande arbetet kring problem med mental hälsa och missbruk och arbetar för att stärka klienternas ställning. De planerar, genomför och utvärderar vård- och rehabiliteringsprocessen för mental- och missbrukarvårdsklienter i olika åldrar. Därtill utvärderar de klienternas funktionsförmåga och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De utreder också vilket behov av stöd klienterna har. Närvårdarna använder sig av kunskapsunderlaget inom branschen samt vård- och rehabiliteringsmetoder för mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De arbetar tillsammans med klienterna och patienterna, deras familjer samt med ett arbetslag och övriga experter. Arbetsplatser: Enheter för mentalhälsoarbete och missbrukarvård både inom den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för sjukvård och omsorg planerar, genomför och utvärderar klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av kunskapen inom sjukvård och omsorg. De främjar klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebygger och avvärjer riskfaktorer. Närvårdarna 4 5

4 6 handleder patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion och sköter läkemedelsbehandlingen. De främjar klientens eller patientens interaktion med sin omgivning och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De arbetar för att göra klienterna mer delaktiga samt handleder och ger dem stöd för att reda ut olika sociala problem. Arbetsplatser: Hälsocentraler, sjukhus, den privata och offentliga social- och hälsovården, åldringshem, servicecentra eller klientens hem. eller kompetensområdet för munhälsovård arbetar i ett team för munhälsovård. De handleder klienter och patienter i användningen av tjänster för munhälsovård. De har hand om hygienen och den aseptiska verksamheten i vårdmiljön och ser till att enheten och instrumenten är i funktionsdugligt skick. Närvårdaren arbetar utgående från kunskapen i branschen och bedömer hälsotillståndet i munnen hos klienter och patienter och handleder dem i att främja munhälsan. Närvårdaren deltar i undersökningar av munnen, plombering och rotfyllning, tandborttagning och vård av tandköttssjukdomar. De sköter läkemedelsbehandlingen och använder de grundläggande instrumenten, arbetsmetoderna och materialet inom branschen samt deltar i vårdåtgärder inom tandreglering, munkirurgi, protetik och bettfysiologi. Arbetsplatser: Offentliga och privata enheter för munhälsovård. eller kompetensområdet för handikappomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika slag av handikapp. I arbetet utgår de från kunskapen inom handikappomsorg. De respekterar de handikappade klienternas självbestämmanderätt, stöder deras delaktighet och reflekterar över sitt eget sätt att använda makt. De kommunicerar med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De använder hjälpmedel för handikappomsorg och handleder klienterna i användningen av dem. Närvårdarna stöder och handleder de handikappade att främja sin egen hälsa samt planerar tillsammans med klienterna en trivsam och trygg boende- och livsmiljö. Närvårdarna samarbetar med de handikappade och deras närmaste samt med det egna arbetsteamet. Arbetsplatser: Olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen i den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för äldreomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, service och social interaktion som upprätthåller en äldre eller dement persons funktionsförmåga och främjar hans/hennes rehabilitering. De handleder och stöder klienterna i de dagliga aktiviteterna. De stöder klienternas delaktighet och främjar genom sitt arbete ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De beaktar också klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De handleder klienterna och deras närmaste att främja den fysiska och psykiska hälsan och att tillägna sig hälsosamma levnadsvanor. De använder arbetsmetoder som är rehabiliterande och främjar funktionsförmågan samt beaktar arbetarskyddet. De utvecklar sin yrkesskicklighet och äldreomsorgen genom att använda sig av kunskapsunderlaget i branschen. Arbetsplatser: Hemvård, dagverksamhet, serviceboende och servicecentra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Grundexamen i idrott De som avlagt grundexamen i idrott ger motionsrådgivning till grupper i olika åldrar. De arrangerar idrottsevenemang, utarbetar vid behov personliga motionsprogram som främjar hälsan och funktionsförmågan samt planerar och leder motions- och idrottsprojekt. Dessutom har de beredskap för instruktion i hälsofrämjande idrott, idrottsinstruktion för barn och ungdomar samt instruktion i anpassad motion, träning, friluftsliv och naturupplevelser samt föreningsverksamhet och idrottsinriktad företagsverksamhet. Arbetsplatser: Kommuner, affärsverk och företag, idrotts- och sportföreningar, olika organisationer samt eftermiddagsverksamhet för barn. Grundexamen inom hårbranschen De som avlagt grundexamen inom hårbranschen arbetar på ett kundserviceinriktat sätt inom sin egen bransch. En frisör klipper hår och utför skäggbehandling, behandlar hår och hårbotten, färgar hår och skägg samt gör olika permanentbehandlingar. De följer med modet inom hårbranschen och hjälper kunden att hitta en personlig stil, så att kunden känner sig nöjd och väl till mods. De gör frisyrer och lägger makeup samt handleder kunden i vården av hår och hårbotten samt i att använda kosmetiska produkter. Dessutom säljer de kosmetiska produkter och redskap för den hårvård som kunden sköter hemma. De som avlagt grundexamen inom hårbranschen kan fungera som experter inom hårvård och behandling av hår samt inom stilplanering. Arbetsplatser: frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, turistföretag och andra företag som erbjuder tjänster för välbefinnande, eget företag. Grundexamen inom skönhetsbranschen De som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen behärskar hudvård, vägledning och rådgivning inom hudvård, massage och makeup. I sitt arbete planerar, utför, säljer och marknadsför de behandlingar för ansikte, kropp, fötter och händer samt make-up. Dessutom vägleder de kunden och ger kunden råd angående användning av färger, att hitta sin personliga stil, vård av hyn och kroppen hemma samt i val och användning av hudvårdsprodukter. De utför behandlingarna med händerna eller med hjälp av utrustning. De samarbetar med andra yrkeskunniga inom exempelvis hårbranschen och hälsovårdssektorn samt mode och media. Examensbenämningen för den som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen är kosmetolog eller 7

5 kosmetikrådgivare. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, badinrättningar, hotell, servicehus, läkarstationer, företag med mångsidiga tjänster för välbefinnande, importföretag, kosmetikaindustrin, företag och affärer som erbjuder marknadsföring, utbildning och konsultation samt arbetsplatser inom underhållnings- och mediebranschen. Grundexamen i tandteknik De som avlagt grundexamen i tandteknik kan för sitt arbete välja rätt utrustning samt rätta material och apparater. I sitt arbete beaktar de aspekter kring sin egen och patientens hälsa, säkerhet och funktionsförmåga samt kring hållbar utveckling och företagsamhet. Tandlaboranterna tillverkar gipsmodeller, avtrycksskedar och schabloner, bettrehabiliteringsapparater (t.ex. bettskenor) och ersätter vid behov tänder protetiskt. De rehabiliterar en tandlös mun med protetiska speciallösningar eller tillverkar olika slags kronproteser, tandregleringsapparater eller delproteser med metallskelett. De utnyttjar baskunskapen inom tandteknik och använder sina språkkunskaper. Tandlaboranterna arbetar som medlemmar i munhälsovårdsteam. Arbetsplatser: Munhälsovård inom den privata eller offentliga sektorn, tandlaboratorier, specialtandteknikernas mottagningar, tandtillbehörsaffärer och dentaldepåer. tionsteknik, teknologi inom branschen, medier och sina språkkunskaper. Läkemedelstekniker eller farmanomer har grundläggande yrkeskunskaper inom logistik och ett specialkunnande inom ett av följande delområden: apoteksarbete, sjukhusapoteksarbete, arbete inom läkemedelsindustrin eller arbete inom läkemedelspartihandel. Dessutom är de kunniga inom två valbara delområden: marknadsföring och dekorering, kvalitetsarbete, att använda informationsteknik i arbetet eller framställning av läkemedel. Examensbenämninger: läkemedelstekniker farmanom Läkemedelstekniker (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för apoteksbranschen) behärskar logistik, kontorsarbete och kassaarbete samt den informationsteknik som hör till arbetet och iakttar dataskydd och datasekretess. Typiska kunskapsområden inom apotekslogistiken är kontroll av anlända varor och användning av lagerkontrollprogram samt hantering och lagring av läkemedel på rätt sätt. Arbetsplatser: Apotek, sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartihandel. Farmanomer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för läkemedelsbranschen) behärskar sjukhusapotekets logistik och informationsteknik, beredskapslagring samt lagring av sjukhusapoteksprodukter. De samlar in beställningar med beaktande av grundläkemedelssortimentet, förpackar produkterna samt hanterar läkemedels- och kemikalieavfall. De arbetar inom sitt ansvarsområde med dosdispensering och med andra uppgifter som hör till farmanomens uppgifter på avdelningen. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelsindustriarbete arbetar till exempel inom produktion, klinisk forskning, försäljningstillståndsärenden, produktutveckling och myndighetsverksamhet. De känner till kvalitetsbegreppen och kvalitetskraven inom sin bransch samt de olika skedena i ett läkemedels livscykel. De ingår i olika arbetsgrupper och jobbar tillsammans med olika intressegrupper. De kan också arbeta på engelska. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelspartihandel behärskar lagringsarbete och kan samla in och förpacka produkter samt beakta produkter som har försatts i karantän eller tilldelats försäljningsförbud samt beaktar kraven för speciallagring. De hanterar varor som kunderna har returnerat enligt verksamhetsenhetens anvisningar. Arbetsplatser: Sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartiaffärer. Grundexamen inom läkemedelsbranschen De som avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen följer de nationella och internationella bestämmelserna inom läkemedelsbranschen. De främjar lönsamheten i företagsverksamheten på sin arbetsplats. I sitt arbete utnyttjar de informa- 8 9

6 YRKESEXAMINA Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet De som avlagt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet deltar i fostran och utvecklingen av funktionsförmågan hos barn, unga och vuxna i olika åldrar och med olika kulturbakgrund. De kan arbeta bl.a. inom småbarnsfostran, grundläggande undervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och olika fritidsaktiviteter samt inom yrkesoch gymnasieutbildning. De kan också arbeta i andra verksamhetsmiljöer i anslutning till studier, arbete, fritid eller hem utgående från klientens individuella behov av assistans. De arbetar som handledare för såväl enskilda personer som för grupper enligt de överenskomna målen för pedagogiken och rehabiliteringen. De arbetar i samarbete med ett mångprofessionellt team, vårdnadshavare och andra intressegrupper. Arbetsplatser: Dagvård, förskoleundervisning, grundskolor, morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesläroanstalter, gymnasier, medborgar- och organisationsverksamhet, fritidscentra, församlingens barn- och familjearbete samt i klienternas hem. Yrkesexamen för familjedagvårdare De som avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare arbetar med barnen i fokus inom småbarnsfostran och dagvård. De arbetar ansvarsfullt med uppgifterna inom småbarnsfostran och följer principerna som lagts upp för fostran tillsammans med barnen och deras familjer. De arbetar med barnets individuella fostran i olika situationer under dagens lopp. De säkerställer barnets emotionella och fysiska trygghet i alla situationer. De stöder barnens utveckling med hjälp av lekar och aktiviteter i enlighet med den ålders- och utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. Dessutom ser de till att barnet får den omsorg och vård det behöver. De ser till att kosten är mångsidig och att barnet får den vila, motion och regelbundna dagsrutin det behöver. Med sitt arbete stöder familjedagvårdarna de mål som har lagts upp för förskoleundervisningen. Arbetsplatser: Familjedaghem, gruppfamiljedagvård och daghem. Yrkesexamen i fotvård De som avlagt yrkesexamen i fotvård vårdar kundernas fötter. Vården utgör en del av kundens individuella, helhetsmässiga vård och den förebygger uppkomsten av fotsjukdomar. Fotvårdarna ger också kunden råd i fråga om vården av fötterna. De arbetar på ett kundorienterat och säkert sätt och iakttar yrkesetiken och bestämmelserna inom social- och hälsovårdsbranschen. De arbetar utgående från kunskapen i branschen och ingår i mångprofessionella expertnätverk. Arbetsplatser: Sjukhus, hälsovårdscentraler, andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, rehabiliteringscentra, skönhetssalonger, badinrättningar, kundens hem samt eget företag. Yrkesexamen för obduktionspreparator De som avlagt yrkesexamen för obduktionspreparator assisterar läkaren och polisen vid obduktioner, sköter förflyttningar av avlidna till obduktionssalen och förvaringsrummet samt har hand om överlåtandet. De kan ta prov samt förvara, förpacka och sända prov i anslutning till obduktionerna. De arbetar planenligt och tjänstvilligt samt bemöter de avlidnas anhöriga professionellt med finkänslighet och empati. Arbetsplatser: Sjukhus, universitetssjukhus och andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, där man kan göra medicinska och rättsmedicinska obduktioner. Yrkesexamen i gipsning Examensgrunderna för yrkesexamen i gipsning är under beredning. Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda stöder, vårdar och handleder personer med utvecklingsstörning och deras närstående i olika situationer, livsperioder och verksamhetsmiljöer. Utgångspunkten i arbetet är den utvecklingsstörda personens egenvärde samt människornas jämlikhet i samhället. Arbetet styrs av yrkesetiken inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda

7 12 Yrkesexamen i arbete bland missbrukare De som avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare arbetar med olika uppgifter inom social- och hälsovården och i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. De behärskar förutseende, förebyggande och korrigerande verksamhet i anslutning till missbruk, som genomförs på individ-, gruppoch kollektivnivå. De arbetar i olika allmänna tjänster och specialtjänster samt i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. Arbetsplatser: Verksamhetsenheter inom missbrukarvården, dagverksamhetscentraler, polikliniska enheter, hälsovårdscentraler, boendeservice, sjukhus och hemvård, mentalvårds-, ungdoms-, barnskydds- och diakonienheter samt enheter för medborgarorganisations- och frivilligverksamhet. Yrkesexamen för massör De som avlagt yrkesexamen för massör planerar och utför massage för olika klientgrupper. De bedömer effekterna av massagen och utgår i sitt arbete från branschens etiska principer och bestämmelser samt från kunskapen om stöd- och rörelseorganens konstruktion och funktion. De ser till att de har de redskap och material som behövs, ställer i ordning behandlingsutrymmet och använder massagemetoder och massagegrepp som är lämpliga för klienten. De arbetar på ett säkert, aseptiskt och ergonomiskt sätt. De bemöter klienterna finkänsligt i behandlingssituationen och handleder dem i att främja hälsan och välmåendet. Arbetsplatser: Olika omsorgs-, vård- och rehabiliteringsinrättningar, servicehus, badinrättningar, motionscentra, kundernas arbetsplatser och hem samt eget företag. Yrkesexamen i idrott De som avlagt yrkesexamen i idrott följer bestämmelserna och yrkesetiken för idrott. De känner till strukturen för idrottssammanslutningar och förutsättningarna för goda idrottsplatser samt deltar i planeringen av dem. De använder idrottsmiljöer och idrottsplatser på ett mångsidigt sätt. De förser sina kunder och kundgrupper i olika åldrar med information om hälsan och motionsbehovet, utarbetar hälsofrämjande motionsplaner samt ger handledning i idrott och hur man kan övervinna hindren för den. De kan också arbeta med idrotts- och programtjänster samt med föreningsverksamhet. De sköter om sin egen arbetsförmåga, arbetar ansvarsfullt och följer principerna för inre företagsamhet. Arbetsplatser: Idrotts- och fritidsorganisationer, sammanslutningar och företag i social- och hälsovårdsbranschen, olika organisationer, olika projekt inom ungdoms- och föreningsverksamhet, eget företag. Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare De som avlagt yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare känner till de viktigaste kraven som olika idrottsgrenar ställer på konstruktionen, utrustningen och skötseln av anläggningarna under tränings- och tävlingsförhållanden. De har hand om olika skötsel-, underhålls- och reparationsarbeten. De kan betjäna kunder och beakta arbetarskyddet. De tar hand om säkerheten i idrottsutrymmena och erbjuder kunderna goda förutsättningar för att främja och upprätthålla hälsan. Arbetsplatser: Kommuner, företag för idrottsservice, eget företag. Yrkesexamen för tränare De som avlagt yrkesexamen för tränare tränar idrottare och lag samt planerar, genomför, analyserar och utvecklar träningsarbetet i olika nationella verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av grunderna för fysisk och mental träning, olika träningsmetoder och interaktionsfärdigheter samt den övriga kunskapen inom branschen. Av tränare förutsätts dessutom ett övergripande kunnande i de olika skedena av tränings- och tävlingsprocessen. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag.

8 Yrkesexamen för optisk slipare De som avlagt yrkesexamen för optisk slipare arbetar med produktion och andra uppgifter i anslutning till tillverkning av glasögonlinser och glasögon samt med reparation och skötsel av glasögon. De använder sig av den nyaste teknologin inom branschen och ger råd åt optikerföretagens personal i frågor som gäller beställning av glasögon och kantslipning av linser. Arbetet är ansvarsfullt och kräver precision och noggrannhet. Det förutsätts också att man följer med utvecklingen inom branschen. Arbetsplatser: Sliperier för kantslipning av linser vid de större optikerföretagen, centralsliperier och linsfabriker. Yrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt yrkesexamen för instrumentskötare underhåller, tillverkar och steriliserar undersöknings- och vårdutrustning som behövs inom sjukvården. De ser till att utrustningen är i sin ordning och att den är ren och aseptisk och uppfyller kvalitetskraven. De deltar i anskaffningen av råvaror och förnödenheter, produktifieringen och tillverkningen av förpackningar för utrustningen samt lagringen av dem. I arbetet ingår också planering av produktion, styrning av material och tillverkning samt lagerbokföring. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, servicecentraler för instrument, operations- och anestesiavdelningar, olika laboratorier, intensivvårds-, dialys- och förlossningsavdelningar, polikliniker och tandkliniker. De som avlagt examen arbetar också inom instrumentvård vid läkemedelsfabriker samt inom instrumentvård i livsmedelsindustrin och den kemiska industrin. Yrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt yrkesexamen inom hårbranschen arbetar inom skönhetsbranschen och erbjuder tjänster som främjar människans skönhet, hälsa och välbefinnande. Arbetet utgör en helhet, där de planerar, genomför och utvärderar modellförändringar, klippningar och frisyrer, permanentfärgningar och permanentningar samt klippning och behandling av skägg. De planerar och genomför individuella helheter för damer och herrar till vardag och fest samt helheter för långt hår. De ser till att ständigt utveckla sig som frisörer och kan också handleda andra i arbetet. Valfriheten ger dem möjlighet att rikta in sitt kunnande på specialvård av hår och hårbotten, på individuella helheter med hjälp av material för hårförlängning eller på utveckling och utvidgande av företagsverksamheten. Arbetsplatser: Frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, sjukhus, turistföretag och andra företag som producerar tjänster för välbefinnande, eget företag. SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde De som avlagt specialyrkesexamen för skolgångsbiträde arbetar med uppgifter som kräver ett specialkunnande inom handledning av inlärning och stödjande av funktionsförmågan. De arbetar både inom undervisningen och inom social- och hälsovården med verksamhet som gäller fostran, inlärning, vård och rehabilitering av klienter i olika åldrar. De kan arbeta med olika uppgifter i anslutning till skolgångsbiträdets arbete, t.ex. som koordinatorer, handledare vid arbetsorientering eller som arbetsplatshandledare. De kan också planera verksamheten som medlem i ett mångprofessionellt team. De arbetar flexibelt med mångsidiga och snabbt föränderliga uppgifter. De kan använda sig av expertnätverk och andra experter för att utveckla sin egen yrkesskicklighet, så att den svarar mot klienternas behov. Arbetsplatser: Dagvård, grundläggande undervisning, yrkesutbildning och gymnasium samt eftermiddagsvård, fritidsverksamhet och vid behov klientens hem. Specialyrkesexamen för gipsningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för gipsningsmästare planerar, genomför och utvärderar processen, förfarandena och rehabiliteringsprocessen i patienternas immobiliseringsbehandling. De genomför immobiliseringsbehandlingar för specialgrupper, utbildar och undervisar studerande och personal i branschen samt utvecklar metoder och hjälpmedel i immobiliseringsbehandlingen. De kan motivera valet av lösningar och handlar professionellt i specialsituationer inom immobiliseringsbehandlingen och som experter på hälso- och sjukvårdens servicesystem. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom den specialiserade sjukvården och primärvården, t.ex. ortopediska polikliniker, jourpolikliniker och operationsavdelningar. Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård De som avlagt specialyrkesexamen i psykiatrisk vård arbetar som expert med olika slags uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som kräver specialkompetens i psykiatrisk vård. De deltar på ett ansvarsfullt sätt i den psykiatriska vård- och rehabiliteringsprocessen på individ-, grupp- och organisationsnivå i ett mångprofessionellt arbetslag och behärskar metoderna i det psykiatriska vårdarbetet. De arbetar på ett 14 15

9 16 professionellt, kundorienterat, målinriktat och etiskt sätt. Genom de valfria examensdelarna får de ett specialkunnande inom rättspsykiatriskt vårdarbete, psykogeriatriskt vårdarbete, barnoch ungdomspsykiatriskt vårdarbete, psykiatrisk rehabilitering och självständig yrkesutövning. Arbetsplatser: Bas- och specialsjukvårdens enheter samt vid de enheter, inom såväl den öppna vården som anstaltsvården, som producerar psykiatriska vård-, rehabiliterings- och boendetjänster och som antingen drivs privat eller av en organisation. Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda ansvarar för service och utveckling av stöd, handledning och vård för personer med utvecklingsstörning. De utvecklar klientorienterade arbetssätt och rutiner för arbetsgemenskapen. De sätter sig också in i klienternas individuella livssituation och behov och planerar utifrån dem lämpliga tjänster antingen självständigt eller som medlem av ett mångprofessionellt arbetslag eller nätverk. De som har avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda för in goda arbetsrutiner och klientorienterade verksamhetssätt i det praktiska arbetet i sitt arbetslag och sina nätverk. Därtill arbetar de för att stärka jämlikheten och delaktigheten för de utvecklingsstörda i olika samhällsmiljöer. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda. Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare Examensgrunderna för specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare är under bearbetning. Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade De som avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade arbetar som tolkar för handikappade personer i de situationer där tolkning är nödvändig, t.ex. vid uträttande av ärenden, i samband med arbete eller studier, på fritiden och i samhälleligt engagemang. De tolkar meddelanden av en talhandikappad för en tredje part. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av metoder som stödjer och/eller ersätter tal. De kan också instruera personer i klientens närmiljö om särdragen i dennas kommunikation. De kan kritiskt utvärdera sitt eget arbete och arbetar inom ramen för ett nätverk för tolkservice. Arbetsplatser: Eget företag, privata eller offentliga företag. Specialyrkesexamen i arbetslivsträning Examensgrunderna för specialyrkesexamen i arbetslivsträning är under bearbetning. Specialyrkesexamen i äldreomsorg De som avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg arbetar för att främja de äldres välmående och hälsa. De utgår från kundens behov och önskemål och respekterar de äldres självbestämmanderätt. Till deras uppgifter hör att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga samt att arbeta i klientservicenätverk. De planerar, genomför och utvärderar den rådgivning och handledning som riktar sig till äldre personer och grupper av äldre, särskilt den rådgivning som berör sociala faktorer och hälsofaktorer i anslutning till åldrande. De arbetar också som experter inom sitt eget område i mångprofessionella nätverk och arbetsmiljöer samt i samarbete med olika intressegrupper. De har därtill ansvar för äldreomsorgen och utvecklingen av äldreomsorgen. Arbetsplatser: Den öppna vården och anstaltsvården inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt olika boendeenheter. Specialyrkesexamen för massör De som avlagt specialyrkesexamen för massör arbetar som experter i olika arbets- och vårdgrupper inom social-, hälso-, idrotts- och friskvårdsbranschen. De agerar ansvarsfullt i massagearbetet, instruerar och handleder andra medlemmar i arbetslaget och bedömer utvecklingen av yrkesskicklighet inom branschen. Förutom att de har en övergripande kompetens inom massage, har de också ett kunnande inom smärtlindring, lymfterapi, idrottsmassage och avslappningsbehandlingar samt färdigheter att utveckla och utvärdera sitt eget arbete. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom social-, hälso-, idrotts- och välfärdsområdet, t.ex. vårdoch rehabiliteringsinrättningar, badinrättningar, motionscentra, servicehus, hem, eget företag. Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare leder och organiserar skötsel, verksamhet, användning och marknadsföring i anslutning till idrottsanläggningar. De arbetar som experter i frågor som gäller ändamålsenlig och ekonomisk skötsel och drift av idrottsanläggningar samt ansvarar för skötselmaskiner och inventarier. De behärskar personalplanering, rekrytering och arbetsorientering samt utvecklar sitt eget och arbetslagets arbete. Arbetsplatser: Kommuner, privata idrottsanläggningsföretag. 17

10 Specialyrkesexamen för tränare De som avlagt specialyrkesexamen för tränare behärskar på ett mångsidigt sätt träningsfärdigheter och träningsmetoder och arbetar med att leda träningen. I sitt arbete kan de använda sig av den kompetens som de valfria examensdelarna ger i fråga om utvecklingen av en grenspecifik träning, de faktorer som inverkar på idrottarens eller lagets prestationer samt ledning och företagsamhet inom träningssystemet. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag. Specialyrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt specialyrkesexamen för instrumentskötare planerar, genomför, utvecklar och utvärderar instrumentvårdstjänsterna i egenskap av experter inom branschen. De ansvarar för sin del för de stödtjänster som organisationens kärnprocesser kräver och arbetar också med att förebygga smittospridning. De deltar i ledningen av kommunikationen, kundservicen och instrumentvården inom branschen. Därtill ansvarar de för handledning och arbetsorientering för personalen och ger råd i fråga om instrumentvård. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, serviceproduktion, läkemedelsfabriker och livsmedelsindustrin. av yrkeskickligheten hos personalen i arbetsgemenskapen och är också en pådrivande kraft för utvecklingen av branschen i sin helhet. Arbetsplatser: Dam- och herrfriseringar, skönhetssalonger, badinrättningar, sjukhus, servicehus och kryssningsfartyg, hem, företag, detaljhandeln, importföretag, partiaffärer, teatrar och företag inom mediebranschen. Specialyrkesexamen för kosmetolog De som avlagt specialyrkesexamen för kosmetolog är experter inom komplementär hudbehandling och handledning i hudvård. De behärskar på ett mångsidigt och omfattande sätt hud- och kroppsvårdsmetoder som främjar hälsan. De kan tillämpa metoderna i den individuella hudbehandlingen och kan planera och ge råd till sina kunder om balanserande egenvård. I arbetet beaktar de också utvecklingen av företagets serviceproduktion och lönsamhet. De arbetar i olika nätverk för vårdbranscherna och samarbetar också med experter inom hälsovårdsbranschen. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, sjukhus, inom mediebranschen, läroanstalter, eget företag. Möjligheter till fortsatta studier De yrkesinriktade grundexamina samt yrkesoch specialyrkesexamina ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier för den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen är en yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, t.ex. sjukskötare YH, förstavårdare YH, socionom YH, estenom YH, tandtekniker YH, fysioterapeut YH och idrottsinstruktör YH. Vid universitet kan man avlägga kandidat- eller magisterexamen inom t.ex. hälsovetenskaper, medicin, farmaci, gymnastik- och idrottsvetenskaper, samhällsvetenskaper eller pedagogik. De pedagogiska studierna för yrkeslärare ger möjlighet till påbyggnadsutbildning för yrkeslärarens arbetsuppgifter. 18 Specialyrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt specialyrkesexamen inom hårbranschen erbjuder krävande och högklassiga tjänster inom hårbranschen och behärskar det specialkunnande som krävs för arbetet. De kan producera en högklassig servicehelhet åt kunden genom att utgå från sin egen personlighet och använda sina händer, kosmetiska produkter samt andra arbetsredskap och apparater. De ansvarar för handledningen och utvecklingen Ytterligare information:

11 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors Telefon Informationsmaterial 2010:15 Bilderna: Olli Häkämies Layout: Matias Heinonen

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007

FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007 FRISTÅENDE EXAMINA 1.1.2007 Examina för arbetslivet 3/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN 1 Examina för arbetslivet 3/2007 Utbildningsstyrelsen 2007 Översättning: Brita Tudeer, Christer Vikström, Kerstin Lindroos-Falck,

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock

Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Inriktning kock Gymnasieexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen Inriktning kock Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014

YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FOR SEMINOLOG 2014 Föreskrift 14/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Föreskrifter och anvisningar 2014:19 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN SEMINOLOG

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011

YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HOTELLRECEPTIONIST 2011 Föreskrift 13/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Föreskrifter och anvisningar 2011:21 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS

LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Tarja Frisk (red.) LÄRMILJÖERNA UTVIDGAS Lärmiljöer i yrkesutbildningen idéer, uppslag och exempel Guider och handböcker 2010:4 Guider och handböcker 2010:4 ISBN 978-952-13-4504-3 (pdf) ISSN-L 1798-906X

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 18 /011/2008. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 18 /011/2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LANTBRUKSMASKINMONTÖR 2008 FÖRESKRIFT 18/011/2008 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 Till läsaren... 3 Sammandrag... 4 1

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2011 FÖRESKRIFT 15/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Föreskrifter och anvisningar 2011:29 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 9/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 9/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR OPTISK SLIPARE 2004 FÖRESKRIFT 9/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET

LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET LÄROPLAN FÖR YRKESTRÄNINGSPROGRAMMET Fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 10.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida I. ALLMÄN DEL 3 1. Visioner och verksamhetsidé 3 2. Utbildningens utformning 3 2.1

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer