SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET"

Transkript

1 SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET

2 Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (9 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen inom läkemedelsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i tandteknik (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom hårbranschen (1 utbildningsprogram/kompetensområde) grundexamen inom skönhetsbranschen (2 utbildningsprogram/kompetensområden) grundexamen i idrott (1 utbildningsprogram/kompetensområde) Yrkesexamina yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet yrkesexamen för familjedagvårdare yrkesexamen i fotvård yrkesexamen för obduktionspreparator yrkesexamen i gipsning yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda yrkesexamen i arbete bland missbrukare yrkesexamen för massör yrkesexamen i idrott yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare yrkesexamen för tränare yrkesexamen för optisk slipare yrkesexamen för instrumentskötare yrkesexamen inom hårbranschen Specialyrkesexamina specialyrkesexamen för skolgångsbiträde specialyrkesexamen för gipsningsmästare specialyrkesexamen i psykiatrisk vård specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade specialyrkesexamen i arbetslivsträning specialyrkesexamen i äldreomsorg specialyrkesexamen för massör specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare specialyrkesexamen för tränare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för instrumentskötare specialyrkesexamen för kosmetolog Examina inom social-, hälso- och idrottsområdet (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) ger kompetens för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård samt idrott och skönhetsbranschen. Arbetsplatser finns i företag och offentliga organisationer som erbjuder bland annat social-, hälso-, rehabiliterings-, idrotts-, hår- och skönhetstjänster. Exempel på offentliga organisationer är hälsovårdscentraler, sjukhus, rehabiliteringshem, läkarstationer och enheter inom munhälsovård, enheter inom idrottsväsendet, arbetsenheter inom social omsorg (exempelvis småbarnsfostran, äldreomsorg samt missbrukar- och handikapparbete). Man kan också arbeta hemma hos klienten eller i olika hemliknande miljöer, idrotts- och sportklubbar samt hår- och skönhetssalonger. Genom tjänsterna främjar man klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga. Man förebygger hälsomässiga och sociala olägenheter, ökar människors säkerhet samt producerar skönhet och välbehag, estetiska erfarenheter och trivsel. I branschen behöver man goda färdigheter i interaktion, samarbete och kundbetjäning samt flexibilitet och organisationsförmåga. De som arbetar i branschen utgår från yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna. De beaktar säkerheten i sitt arbete och förhåller sig ansvarsfullt till sitt arbete. Branschen förutsätter människokännedom, goda språkkunskaper och kulturkännedom. Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att röra sig mellan olika arbetsuppgifter inom området. Det finns även goda möjligheter att studera vidare och att bli företagare. Arbetsuppgifterna kräver god fysisk kondition, psykisk stabilitet och förmåga till växelverkan med olika slags människor. Lagstiftningen ställer en del krav på hälsotillståndet hos dem som arbetar inom branschen. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är i huvudsak mycket goda och det finns efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. Behovet av arbetskraft kan variera enligt region och yrke. Arbetet kan bestå av dagsarbete eller skiftesarbete beroende på uppgifterna och arbetsplatsen. Yrkesinriktade grundexamina De som avlägger en yrkesinriktad grundexamen får både en bred yrkeskompetens och ett specialkunnande inom branschen. De får också goda färdigheter för fortsatta studier. Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 120 studieveckor, varav största delen består av arbets- och verksamhetshelheter i arbetslivet. Utöver de obligatoriska examensdelarna finns det många valfria examensdelar, som man kan välja t.ex. från andra yrkesinriktade grundexamina. Dessutom kan man bredda examen individuellt. I den grundläggande yrkesutbildningen studerar man också examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen och fritt valbara examensdelar. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas på 2 4 år beroende på grundutbildning och arbetserfarenhet. En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning eller som fristående examen. De studerande eller examinanderna kan om de så önskar avlägga en eller flera examensdelar i taget, om det är ändamålsenligt med tanke på placeringen i arbetslivet. Då gör man också upp en plan om hur de ska slutföra hela grundexamen. Yrkes- och specialyrkesexamina Med en yrkesexamen visar examinanderna att de har den yrkesskicklighet som krävs inom branschen och med en specialyrkesexamen visar de att de behärskar de mest krävande arbetsuppgifterna. Yrkes- och specialyrkesexamina består av arbetsoch verksamhetshelheter i arbetslivet. De obligatoriska och valbara examensdelarna fastställs i examensgrunderna. Omfattningen av yrkes- och specialyrkesexamina samt deras examensdelar fastställs inte som studieveckor. Yrkes- och specialyrkesexamina avläggs som fristående examina. 3

3 yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen De som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med människor i olika åldrar och livssituationer. Närvårdarna arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering. De möter klienter och patienter som individer och främjar deras hälsa, funktionsförmåga och välfärd. De planerar, genomför och utvärderar klientens eller patientens vård, omsorg och rehabilitering. De bistår och vägleder klienten eller patienten genom att använda sig av den mångsidiga kunskapen inom branschen. Närvårdarna arbetar i mångprofessionella team och nätverk. De utnyttjar sina språkkunskaper och sin kulturkännedom i arbetet. Dessutom specialiserar sig närvårdarna inom något av följande områden: kundbetjäning och informationshantering, akutvård, rehabilitering, vård och fostran av barn och unga, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, sjukvård och omsorg, munhälsovård, handikappomsorg eller äldreomsorg. Examensbenämning: närvårdare /kompetensområdet för kundbetjäning och informationshantering stöder och handleder klienterna och patienterna, gör tidsreserveringar, skriver dokument och hanterar på ett mångsidigt sätt uppgifter kring patientdokument med hjälp av data- och informationsteknik. De arbetar också vid mottagningar och med polikliniskt vårdarbete samt förbereder och utför vårdåtgärder och undersökningar, assisterar vid dem och tar hand om eftergranskningen. Arbetet förutsätter att man kan fastställa behov av vård och att man kan fatta självständiga beslut. Arbetsplatser: Hälsovårdscentraler, polikliniker och avdelningar på sjukhus, läkar- och företagshälsovårdsstationer samt arbetsenheter inom socialvården. / kompetensområdet för akutvård arbetar inom akutvården och myndighetsnätverket kring den. De sköter patienter som är i behov av akut vård i olika former av vårdmiljöer. De använder sig av de redskap och den utrustning som behövs inom akutvården och hälso- och sjukvården, sköter det dagliga underhållet av utrustningen och ambulansen och ser till att de är i funktionsdugligt skick. De har därtill hand om läkemedelsbehandlingen av patienterna inom sitt eget ansvarsområde. De ordnar också psykosocialt stöd åt akutvårdspatienter och patienternas närmaste. De kan köra ambulans på ett tryggt och säkert sätt. De arbetar i vårdprocessen, bl.a. med immobilisationsvård och perioperativ vård utgående från kunskapen inom branschen. Arbetsplatser: Sjuktransportföretag, räddningsverkens akutvårdsenheter, sjukhusens jourpolikliniker, hälsovårdscentralernas jourmottagningar och operationsavdelningar vid sjukhus. eller kompetensområdet för rehabilitering handleder och stöder rehabiliteringen av klienter i olika åldrar. De främjar klientens funktionsförmåga och välfärd genom ett rehabiliterande förhållningssätt. De handleder klienten i de dagliga aktiviteterna och utnyttjar olika kommunikationsmetoder och kunskapsunderlaget för rehabilitering i sitt arbete. De ordnar hälsofrämjande motion, tillämpar mätningar av funktionsförmågan som utförts av experter inom rehabiliteringsbranschen och gör test av funktions- och prestationsförmågan. Därtill handleder de klienten i att använda och skaffa sig nödvändiga hjälpmedel för rörelsehindrade. I arbetet använder de sig av klientens sociala nätverk och metoder för nätverksarbete samt hjälper klienten att delta i verksamhet utanför hemmet. Arbetsplatser: Klientens hemmiljö, boendemiljöer för hemvård och stött boende, verksamhets- och arbetscentraler, arbetsverkstäder, servicecentra, badinrättningar, hälsocentralernas bäddavdelningar och rehabiliteringsenheter samt olika rehabiliteringsarbetsplatser inom den tredje sektorn. eller kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga planerar, genomför och utvärderar vård och fostran av barn och unga i olika åldrar i olika arbetsmiljöer. De kan också ge vård och fostran till barn som är sjuka och i behov av särskilt stöd. De kan antingen sköta ett barn eller en ungdom eller arbeta med olika grupper av barn och unga. De stöder växelverkan mellan barn och unga utgående från baskunskapen inom branschen. De hjälper familjer att hitta och ta del av de tjänster och stödåtgärder som samhället erbjuder. De främjar barnens och de ungas hälsa, välfärd och säkerhet samt identifierar och förebygger riskfaktorer. Arbetsplatser: Olika arbetsplatser inom småbarnsfostran, t.ex. daghem, skolor, enheter inom barnskyddet, sjukhus för barn och unga samt familjearbete. eller kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård främjar i sitt arbete mental hälsa och ett rusmedelsfritt liv. De deltar i det förebyggande arbetet kring problem med mental hälsa och missbruk och arbetar för att stärka klienternas ställning. De planerar, genomför och utvärderar vård- och rehabiliteringsprocessen för mental- och missbrukarvårdsklienter i olika åldrar. Därtill utvärderar de klienternas funktionsförmåga och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De utreder också vilket behov av stöd klienterna har. Närvårdarna använder sig av kunskapsunderlaget inom branschen samt vård- och rehabiliteringsmetoder för mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De arbetar tillsammans med klienterna och patienterna, deras familjer samt med ett arbetslag och övriga experter. Arbetsplatser: Enheter för mentalhälsoarbete och missbrukarvård både inom den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för sjukvård och omsorg planerar, genomför och utvärderar klientens och patientens sjukvård, omsorg och rehabilitering i olika verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av kunskapen inom sjukvård och omsorg. De främjar klientens och patientens hälsa, funktionsförmåga, säkerhet och välfärd samt förebygger och avvärjer riskfaktorer. Närvårdarna 4 5

4 6 handleder patienten eller klienten i kostfrågor, sunda levnadsvanor och hälsofrämjande motion och sköter läkemedelsbehandlingen. De främjar klientens eller patientens interaktion med sin omgivning och deras förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna. De arbetar för att göra klienterna mer delaktiga samt handleder och ger dem stöd för att reda ut olika sociala problem. Arbetsplatser: Hälsocentraler, sjukhus, den privata och offentliga social- och hälsovården, åldringshem, servicecentra eller klientens hem. eller kompetensområdet för munhälsovård arbetar i ett team för munhälsovård. De handleder klienter och patienter i användningen av tjänster för munhälsovård. De har hand om hygienen och den aseptiska verksamheten i vårdmiljön och ser till att enheten och instrumenten är i funktionsdugligt skick. Närvårdaren arbetar utgående från kunskapen i branschen och bedömer hälsotillståndet i munnen hos klienter och patienter och handleder dem i att främja munhälsan. Närvårdaren deltar i undersökningar av munnen, plombering och rotfyllning, tandborttagning och vård av tandköttssjukdomar. De sköter läkemedelsbehandlingen och använder de grundläggande instrumenten, arbetsmetoderna och materialet inom branschen samt deltar i vårdåtgärder inom tandreglering, munkirurgi, protetik och bettfysiologi. Arbetsplatser: Offentliga och privata enheter för munhälsovård. eller kompetensområdet för handikappomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, fostran och rehabilitering av klienter i olika åldrar med olika slag av handikapp. I arbetet utgår de från kunskapen inom handikappomsorg. De respekterar de handikappade klienternas självbestämmanderätt, stöder deras delaktighet och reflekterar över sitt eget sätt att använda makt. De kommunicerar med olika klienter och använder vid behov kommunikationsmetoder som stöder eller ersätter tal. De använder hjälpmedel för handikappomsorg och handleder klienterna i användningen av dem. Närvårdarna stöder och handleder de handikappade att främja sin egen hälsa samt planerar tillsammans med klienterna en trivsam och trygg boende- och livsmiljö. Närvårdarna samarbetar med de handikappade och deras närmaste samt med det egna arbetsteamet. Arbetsplatser: Olika verksamhetsmiljöer inom handikappomsorgen i den offentliga och privata sektorn. eller kompetensområdet för äldreomsorg planerar, genomför och utvärderar vård, service och social interaktion som upprätthåller en äldre eller dement persons funktionsförmåga och främjar hans/hennes rehabilitering. De handleder och stöder klienterna i de dagliga aktiviteterna. De stöder klienternas delaktighet och främjar genom sitt arbete ett gott, meningsfullt och tryggt liv för klienten. De beaktar också klientens livshistoria, resurser och individuella livssituation. De handleder klienterna och deras närmaste att främja den fysiska och psykiska hälsan och att tillägna sig hälsosamma levnadsvanor. De använder arbetsmetoder som är rehabiliterande och främjar funktionsförmågan samt beaktar arbetarskyddet. De utvecklar sin yrkesskicklighet och äldreomsorgen genom att använda sig av kunskapsunderlaget i branschen. Arbetsplatser: Hemvård, dagverksamhet, serviceboende och servicecentra, demensenheter, åldringshem och sjukhus inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Grundexamen i idrott De som avlagt grundexamen i idrott ger motionsrådgivning till grupper i olika åldrar. De arrangerar idrottsevenemang, utarbetar vid behov personliga motionsprogram som främjar hälsan och funktionsförmågan samt planerar och leder motions- och idrottsprojekt. Dessutom har de beredskap för instruktion i hälsofrämjande idrott, idrottsinstruktion för barn och ungdomar samt instruktion i anpassad motion, träning, friluftsliv och naturupplevelser samt föreningsverksamhet och idrottsinriktad företagsverksamhet. Arbetsplatser: Kommuner, affärsverk och företag, idrotts- och sportföreningar, olika organisationer samt eftermiddagsverksamhet för barn. Grundexamen inom hårbranschen De som avlagt grundexamen inom hårbranschen arbetar på ett kundserviceinriktat sätt inom sin egen bransch. En frisör klipper hår och utför skäggbehandling, behandlar hår och hårbotten, färgar hår och skägg samt gör olika permanentbehandlingar. De följer med modet inom hårbranschen och hjälper kunden att hitta en personlig stil, så att kunden känner sig nöjd och väl till mods. De gör frisyrer och lägger makeup samt handleder kunden i vården av hår och hårbotten samt i att använda kosmetiska produkter. Dessutom säljer de kosmetiska produkter och redskap för den hårvård som kunden sköter hemma. De som avlagt grundexamen inom hårbranschen kan fungera som experter inom hårvård och behandling av hår samt inom stilplanering. Arbetsplatser: frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, turistföretag och andra företag som erbjuder tjänster för välbefinnande, eget företag. Grundexamen inom skönhetsbranschen De som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen behärskar hudvård, vägledning och rådgivning inom hudvård, massage och makeup. I sitt arbete planerar, utför, säljer och marknadsför de behandlingar för ansikte, kropp, fötter och händer samt make-up. Dessutom vägleder de kunden och ger kunden råd angående användning av färger, att hitta sin personliga stil, vård av hyn och kroppen hemma samt i val och användning av hudvårdsprodukter. De utför behandlingarna med händerna eller med hjälp av utrustning. De samarbetar med andra yrkeskunniga inom exempelvis hårbranschen och hälsovårdssektorn samt mode och media. Examensbenämningen för den som avlagt grundexamen inom skönhetsbranschen är kosmetolog eller 7

5 kosmetikrådgivare. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, badinrättningar, hotell, servicehus, läkarstationer, företag med mångsidiga tjänster för välbefinnande, importföretag, kosmetikaindustrin, företag och affärer som erbjuder marknadsföring, utbildning och konsultation samt arbetsplatser inom underhållnings- och mediebranschen. Grundexamen i tandteknik De som avlagt grundexamen i tandteknik kan för sitt arbete välja rätt utrustning samt rätta material och apparater. I sitt arbete beaktar de aspekter kring sin egen och patientens hälsa, säkerhet och funktionsförmåga samt kring hållbar utveckling och företagsamhet. Tandlaboranterna tillverkar gipsmodeller, avtrycksskedar och schabloner, bettrehabiliteringsapparater (t.ex. bettskenor) och ersätter vid behov tänder protetiskt. De rehabiliterar en tandlös mun med protetiska speciallösningar eller tillverkar olika slags kronproteser, tandregleringsapparater eller delproteser med metallskelett. De utnyttjar baskunskapen inom tandteknik och använder sina språkkunskaper. Tandlaboranterna arbetar som medlemmar i munhälsovårdsteam. Arbetsplatser: Munhälsovård inom den privata eller offentliga sektorn, tandlaboratorier, specialtandteknikernas mottagningar, tandtillbehörsaffärer och dentaldepåer. tionsteknik, teknologi inom branschen, medier och sina språkkunskaper. Läkemedelstekniker eller farmanomer har grundläggande yrkeskunskaper inom logistik och ett specialkunnande inom ett av följande delområden: apoteksarbete, sjukhusapoteksarbete, arbete inom läkemedelsindustrin eller arbete inom läkemedelspartihandel. Dessutom är de kunniga inom två valbara delområden: marknadsföring och dekorering, kvalitetsarbete, att använda informationsteknik i arbetet eller framställning av läkemedel. Examensbenämninger: läkemedelstekniker farmanom Läkemedelstekniker (utbildningsprogrammet/ kompetensområdet för apoteksbranschen) behärskar logistik, kontorsarbete och kassaarbete samt den informationsteknik som hör till arbetet och iakttar dataskydd och datasekretess. Typiska kunskapsområden inom apotekslogistiken är kontroll av anlända varor och användning av lagerkontrollprogram samt hantering och lagring av läkemedel på rätt sätt. Arbetsplatser: Apotek, sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartihandel. Farmanomer (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för läkemedelsbranschen) behärskar sjukhusapotekets logistik och informationsteknik, beredskapslagring samt lagring av sjukhusapoteksprodukter. De samlar in beställningar med beaktande av grundläkemedelssortimentet, förpackar produkterna samt hanterar läkemedels- och kemikalieavfall. De arbetar inom sitt ansvarsområde med dosdispensering och med andra uppgifter som hör till farmanomens uppgifter på avdelningen. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelsindustriarbete arbetar till exempel inom produktion, klinisk forskning, försäljningstillståndsärenden, produktutveckling och myndighetsverksamhet. De känner till kvalitetsbegreppen och kvalitetskraven inom sin bransch samt de olika skedena i ett läkemedels livscykel. De ingår i olika arbetsgrupper och jobbar tillsammans med olika intressegrupper. De kan också arbeta på engelska. Farmanomer som avlagt delområdet läkemedelspartihandel behärskar lagringsarbete och kan samla in och förpacka produkter samt beakta produkter som har försatts i karantän eller tilldelats försäljningsförbud samt beaktar kraven för speciallagring. De hanterar varor som kunderna har returnerat enligt verksamhetsenhetens anvisningar. Arbetsplatser: Sjukhusapotek, läkemedelsindustri, läkemedelspartiaffärer. Grundexamen inom läkemedelsbranschen De som avlagt grundexamen inom läkemedelsbranschen följer de nationella och internationella bestämmelserna inom läkemedelsbranschen. De främjar lönsamheten i företagsverksamheten på sin arbetsplats. I sitt arbete utnyttjar de informa- 8 9

6 YRKESEXAMINA Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet De som avlagt yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet deltar i fostran och utvecklingen av funktionsförmågan hos barn, unga och vuxna i olika åldrar och med olika kulturbakgrund. De kan arbeta bl.a. inom småbarnsfostran, grundläggande undervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och olika fritidsaktiviteter samt inom yrkesoch gymnasieutbildning. De kan också arbeta i andra verksamhetsmiljöer i anslutning till studier, arbete, fritid eller hem utgående från klientens individuella behov av assistans. De arbetar som handledare för såväl enskilda personer som för grupper enligt de överenskomna målen för pedagogiken och rehabiliteringen. De arbetar i samarbete med ett mångprofessionellt team, vårdnadshavare och andra intressegrupper. Arbetsplatser: Dagvård, förskoleundervisning, grundskolor, morgon- och eftermiddagsverksamhet, yrkesläroanstalter, gymnasier, medborgar- och organisationsverksamhet, fritidscentra, församlingens barn- och familjearbete samt i klienternas hem. Yrkesexamen för familjedagvårdare De som avlagt yrkesexamen för familjedagvårdare arbetar med barnen i fokus inom småbarnsfostran och dagvård. De arbetar ansvarsfullt med uppgifterna inom småbarnsfostran och följer principerna som lagts upp för fostran tillsammans med barnen och deras familjer. De arbetar med barnets individuella fostran i olika situationer under dagens lopp. De säkerställer barnets emotionella och fysiska trygghet i alla situationer. De stöder barnens utveckling med hjälp av lekar och aktiviteter i enlighet med den ålders- och utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. Dessutom ser de till att barnet får den omsorg och vård det behöver. De ser till att kosten är mångsidig och att barnet får den vila, motion och regelbundna dagsrutin det behöver. Med sitt arbete stöder familjedagvårdarna de mål som har lagts upp för förskoleundervisningen. Arbetsplatser: Familjedaghem, gruppfamiljedagvård och daghem. Yrkesexamen i fotvård De som avlagt yrkesexamen i fotvård vårdar kundernas fötter. Vården utgör en del av kundens individuella, helhetsmässiga vård och den förebygger uppkomsten av fotsjukdomar. Fotvårdarna ger också kunden råd i fråga om vården av fötterna. De arbetar på ett kundorienterat och säkert sätt och iakttar yrkesetiken och bestämmelserna inom social- och hälsovårdsbranschen. De arbetar utgående från kunskapen i branschen och ingår i mångprofessionella expertnätverk. Arbetsplatser: Sjukhus, hälsovårdscentraler, andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, rehabiliteringscentra, skönhetssalonger, badinrättningar, kundens hem samt eget företag. Yrkesexamen för obduktionspreparator De som avlagt yrkesexamen för obduktionspreparator assisterar läkaren och polisen vid obduktioner, sköter förflyttningar av avlidna till obduktionssalen och förvaringsrummet samt har hand om överlåtandet. De kan ta prov samt förvara, förpacka och sända prov i anslutning till obduktionerna. De arbetar planenligt och tjänstvilligt samt bemöter de avlidnas anhöriga professionellt med finkänslighet och empati. Arbetsplatser: Sjukhus, universitetssjukhus och andra verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården, där man kan göra medicinska och rättsmedicinska obduktioner. Yrkesexamen i gipsning Examensgrunderna för yrkesexamen i gipsning är under beredning. Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda stöder, vårdar och handleder personer med utvecklingsstörning och deras närstående i olika situationer, livsperioder och verksamhetsmiljöer. Utgångspunkten i arbetet är den utvecklingsstörda personens egenvärde samt människornas jämlikhet i samhället. Arbetet styrs av yrkesetiken inom servicen för utvecklingsstörda. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda

7 12 Yrkesexamen i arbete bland missbrukare De som avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare arbetar med olika uppgifter inom social- och hälsovården och i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. De behärskar förutseende, förebyggande och korrigerande verksamhet i anslutning till missbruk, som genomförs på individ-, gruppoch kollektivnivå. De arbetar i olika allmänna tjänster och specialtjänster samt i andra uppgifter som kräver kunnande inom arbete bland missbrukare. Arbetsplatser: Verksamhetsenheter inom missbrukarvården, dagverksamhetscentraler, polikliniska enheter, hälsovårdscentraler, boendeservice, sjukhus och hemvård, mentalvårds-, ungdoms-, barnskydds- och diakonienheter samt enheter för medborgarorganisations- och frivilligverksamhet. Yrkesexamen för massör De som avlagt yrkesexamen för massör planerar och utför massage för olika klientgrupper. De bedömer effekterna av massagen och utgår i sitt arbete från branschens etiska principer och bestämmelser samt från kunskapen om stöd- och rörelseorganens konstruktion och funktion. De ser till att de har de redskap och material som behövs, ställer i ordning behandlingsutrymmet och använder massagemetoder och massagegrepp som är lämpliga för klienten. De arbetar på ett säkert, aseptiskt och ergonomiskt sätt. De bemöter klienterna finkänsligt i behandlingssituationen och handleder dem i att främja hälsan och välmåendet. Arbetsplatser: Olika omsorgs-, vård- och rehabiliteringsinrättningar, servicehus, badinrättningar, motionscentra, kundernas arbetsplatser och hem samt eget företag. Yrkesexamen i idrott De som avlagt yrkesexamen i idrott följer bestämmelserna och yrkesetiken för idrott. De känner till strukturen för idrottssammanslutningar och förutsättningarna för goda idrottsplatser samt deltar i planeringen av dem. De använder idrottsmiljöer och idrottsplatser på ett mångsidigt sätt. De förser sina kunder och kundgrupper i olika åldrar med information om hälsan och motionsbehovet, utarbetar hälsofrämjande motionsplaner samt ger handledning i idrott och hur man kan övervinna hindren för den. De kan också arbeta med idrotts- och programtjänster samt med föreningsverksamhet. De sköter om sin egen arbetsförmåga, arbetar ansvarsfullt och följer principerna för inre företagsamhet. Arbetsplatser: Idrotts- och fritidsorganisationer, sammanslutningar och företag i social- och hälsovårdsbranschen, olika organisationer, olika projekt inom ungdoms- och föreningsverksamhet, eget företag. Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare De som avlagt yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare känner till de viktigaste kraven som olika idrottsgrenar ställer på konstruktionen, utrustningen och skötseln av anläggningarna under tränings- och tävlingsförhållanden. De har hand om olika skötsel-, underhålls- och reparationsarbeten. De kan betjäna kunder och beakta arbetarskyddet. De tar hand om säkerheten i idrottsutrymmena och erbjuder kunderna goda förutsättningar för att främja och upprätthålla hälsan. Arbetsplatser: Kommuner, företag för idrottsservice, eget företag. Yrkesexamen för tränare De som avlagt yrkesexamen för tränare tränar idrottare och lag samt planerar, genomför, analyserar och utvecklar träningsarbetet i olika nationella verksamhetsmiljöer. I arbetet använder de sig av grunderna för fysisk och mental träning, olika träningsmetoder och interaktionsfärdigheter samt den övriga kunskapen inom branschen. Av tränare förutsätts dessutom ett övergripande kunnande i de olika skedena av tränings- och tävlingsprocessen. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag.

8 Yrkesexamen för optisk slipare De som avlagt yrkesexamen för optisk slipare arbetar med produktion och andra uppgifter i anslutning till tillverkning av glasögonlinser och glasögon samt med reparation och skötsel av glasögon. De använder sig av den nyaste teknologin inom branschen och ger råd åt optikerföretagens personal i frågor som gäller beställning av glasögon och kantslipning av linser. Arbetet är ansvarsfullt och kräver precision och noggrannhet. Det förutsätts också att man följer med utvecklingen inom branschen. Arbetsplatser: Sliperier för kantslipning av linser vid de större optikerföretagen, centralsliperier och linsfabriker. Yrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt yrkesexamen för instrumentskötare underhåller, tillverkar och steriliserar undersöknings- och vårdutrustning som behövs inom sjukvården. De ser till att utrustningen är i sin ordning och att den är ren och aseptisk och uppfyller kvalitetskraven. De deltar i anskaffningen av råvaror och förnödenheter, produktifieringen och tillverkningen av förpackningar för utrustningen samt lagringen av dem. I arbetet ingår också planering av produktion, styrning av material och tillverkning samt lagerbokföring. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, servicecentraler för instrument, operations- och anestesiavdelningar, olika laboratorier, intensivvårds-, dialys- och förlossningsavdelningar, polikliniker och tandkliniker. De som avlagt examen arbetar också inom instrumentvård vid läkemedelsfabriker samt inom instrumentvård i livsmedelsindustrin och den kemiska industrin. Yrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt yrkesexamen inom hårbranschen arbetar inom skönhetsbranschen och erbjuder tjänster som främjar människans skönhet, hälsa och välbefinnande. Arbetet utgör en helhet, där de planerar, genomför och utvärderar modellförändringar, klippningar och frisyrer, permanentfärgningar och permanentningar samt klippning och behandling av skägg. De planerar och genomför individuella helheter för damer och herrar till vardag och fest samt helheter för långt hår. De ser till att ständigt utveckla sig som frisörer och kan också handleda andra i arbetet. Valfriheten ger dem möjlighet att rikta in sitt kunnande på specialvård av hår och hårbotten, på individuella helheter med hjälp av material för hårförlängning eller på utveckling och utvidgande av företagsverksamheten. Arbetsplatser: Frisörsalonger, skönhetssalonger, hotell, badinrättningar, servicehus, sjukhus, turistföretag och andra företag som producerar tjänster för välbefinnande, eget företag. SPECIALYRKESEXAMINA Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde De som avlagt specialyrkesexamen för skolgångsbiträde arbetar med uppgifter som kräver ett specialkunnande inom handledning av inlärning och stödjande av funktionsförmågan. De arbetar både inom undervisningen och inom social- och hälsovården med verksamhet som gäller fostran, inlärning, vård och rehabilitering av klienter i olika åldrar. De kan arbeta med olika uppgifter i anslutning till skolgångsbiträdets arbete, t.ex. som koordinatorer, handledare vid arbetsorientering eller som arbetsplatshandledare. De kan också planera verksamheten som medlem i ett mångprofessionellt team. De arbetar flexibelt med mångsidiga och snabbt föränderliga uppgifter. De kan använda sig av expertnätverk och andra experter för att utveckla sin egen yrkesskicklighet, så att den svarar mot klienternas behov. Arbetsplatser: Dagvård, grundläggande undervisning, yrkesutbildning och gymnasium samt eftermiddagsvård, fritidsverksamhet och vid behov klientens hem. Specialyrkesexamen för gipsningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för gipsningsmästare planerar, genomför och utvärderar processen, förfarandena och rehabiliteringsprocessen i patienternas immobiliseringsbehandling. De genomför immobiliseringsbehandlingar för specialgrupper, utbildar och undervisar studerande och personal i branschen samt utvecklar metoder och hjälpmedel i immobiliseringsbehandlingen. De kan motivera valet av lösningar och handlar professionellt i specialsituationer inom immobiliseringsbehandlingen och som experter på hälso- och sjukvårdens servicesystem. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom den specialiserade sjukvården och primärvården, t.ex. ortopediska polikliniker, jourpolikliniker och operationsavdelningar. Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård De som avlagt specialyrkesexamen i psykiatrisk vård arbetar som expert med olika slags uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som kräver specialkompetens i psykiatrisk vård. De deltar på ett ansvarsfullt sätt i den psykiatriska vård- och rehabiliteringsprocessen på individ-, grupp- och organisationsnivå i ett mångprofessionellt arbetslag och behärskar metoderna i det psykiatriska vårdarbetet. De arbetar på ett 14 15

9 16 professionellt, kundorienterat, målinriktat och etiskt sätt. Genom de valfria examensdelarna får de ett specialkunnande inom rättspsykiatriskt vårdarbete, psykogeriatriskt vårdarbete, barnoch ungdomspsykiatriskt vårdarbete, psykiatrisk rehabilitering och självständig yrkesutövning. Arbetsplatser: Bas- och specialsjukvårdens enheter samt vid de enheter, inom såväl den öppna vården som anstaltsvården, som producerar psykiatriska vård-, rehabiliterings- och boendetjänster och som antingen drivs privat eller av en organisation. Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda De som avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda ansvarar för service och utveckling av stöd, handledning och vård för personer med utvecklingsstörning. De utvecklar klientorienterade arbetssätt och rutiner för arbetsgemenskapen. De sätter sig också in i klienternas individuella livssituation och behov och planerar utifrån dem lämpliga tjänster antingen självständigt eller som medlem av ett mångprofessionellt arbetslag eller nätverk. De som har avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda för in goda arbetsrutiner och klientorienterade verksamhetssätt i det praktiska arbetet i sitt arbetslag och sina nätverk. Därtill arbetar de för att stärka jämlikheten och delaktigheten för de utvecklingsstörda i olika samhällsmiljöer. Arbetsplatser: Hem, dagvård, förskoleundervisning, skolor, boendeenheter, servicehus, vårdhem, enheter för utvecklingsstörda, yrkesläroanstalter, arbetsverksamhets- och rehabiliteringsenheter, institutioner för utvecklingsstörda. Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare Examensgrunderna för specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare är under bearbetning. Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade De som avlagt specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade arbetar som tolkar för handikappade personer i de situationer där tolkning är nödvändig, t.ex. vid uträttande av ärenden, i samband med arbete eller studier, på fritiden och i samhälleligt engagemang. De tolkar meddelanden av en talhandikappad för en tredje part. De förtydligar vid behov den andra personens meddelanden för den talhandikappade med hjälp av metoder som stödjer och/eller ersätter tal. De kan också instruera personer i klientens närmiljö om särdragen i dennas kommunikation. De kan kritiskt utvärdera sitt eget arbete och arbetar inom ramen för ett nätverk för tolkservice. Arbetsplatser: Eget företag, privata eller offentliga företag. Specialyrkesexamen i arbetslivsträning Examensgrunderna för specialyrkesexamen i arbetslivsträning är under bearbetning. Specialyrkesexamen i äldreomsorg De som avlagt specialyrkesexamen i äldreomsorg arbetar för att främja de äldres välmående och hälsa. De utgår från kundens behov och önskemål och respekterar de äldres självbestämmanderätt. Till deras uppgifter hör att stödja de äldres hälsa och funktionsförmåga samt att arbeta i klientservicenätverk. De planerar, genomför och utvärderar den rådgivning och handledning som riktar sig till äldre personer och grupper av äldre, särskilt den rådgivning som berör sociala faktorer och hälsofaktorer i anslutning till åldrande. De arbetar också som experter inom sitt eget område i mångprofessionella nätverk och arbetsmiljöer samt i samarbete med olika intressegrupper. De har därtill ansvar för äldreomsorgen och utvecklingen av äldreomsorgen. Arbetsplatser: Den öppna vården och anstaltsvården inom den offentliga, privata och tredje sektorn samt olika boendeenheter. Specialyrkesexamen för massör De som avlagt specialyrkesexamen för massör arbetar som experter i olika arbets- och vårdgrupper inom social-, hälso-, idrotts- och friskvårdsbranschen. De agerar ansvarsfullt i massagearbetet, instruerar och handleder andra medlemmar i arbetslaget och bedömer utvecklingen av yrkesskicklighet inom branschen. Förutom att de har en övergripande kompetens inom massage, har de också ett kunnande inom smärtlindring, lymfterapi, idrottsmassage och avslappningsbehandlingar samt färdigheter att utveckla och utvärdera sitt eget arbete. Arbetsplatser: Verksamhetsmiljöer inom social-, hälso-, idrotts- och välfärdsområdet, t.ex. vårdoch rehabiliteringsinrättningar, badinrättningar, motionscentra, servicehus, hem, eget företag. Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare De som avlagt specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare leder och organiserar skötsel, verksamhet, användning och marknadsföring i anslutning till idrottsanläggningar. De arbetar som experter i frågor som gäller ändamålsenlig och ekonomisk skötsel och drift av idrottsanläggningar samt ansvarar för skötselmaskiner och inventarier. De behärskar personalplanering, rekrytering och arbetsorientering samt utvecklar sitt eget och arbetslagets arbete. Arbetsplatser: Kommuner, privata idrottsanläggningsföretag. 17

10 Specialyrkesexamen för tränare De som avlagt specialyrkesexamen för tränare behärskar på ett mångsidigt sätt träningsfärdigheter och träningsmetoder och arbetar med att leda träningen. I sitt arbete kan de använda sig av den kompetens som de valfria examensdelarna ger i fråga om utvecklingen av en grenspecifik träning, de faktorer som inverkar på idrottarens eller lagets prestationer samt ledning och företagsamhet inom träningssystemet. Arbetsplatser: Grenförbund, idrottsorganisationer, läroanstalter, föreningar, eget företag. Specialyrkesexamen för instrumentskötare De som avlagt specialyrkesexamen för instrumentskötare planerar, genomför, utvecklar och utvärderar instrumentvårdstjänsterna i egenskap av experter inom branschen. De ansvarar för sin del för de stödtjänster som organisationens kärnprocesser kräver och arbetar också med att förebygga smittospridning. De deltar i ledningen av kommunikationen, kundservicen och instrumentvården inom branschen. Därtill ansvarar de för handledning och arbetsorientering för personalen och ger råd i fråga om instrumentvård. Arbetsplatser: Vårdkollektiv inom social- och hälsovårdsbranschen, serviceproduktion, läkemedelsfabriker och livsmedelsindustrin. av yrkeskickligheten hos personalen i arbetsgemenskapen och är också en pådrivande kraft för utvecklingen av branschen i sin helhet. Arbetsplatser: Dam- och herrfriseringar, skönhetssalonger, badinrättningar, sjukhus, servicehus och kryssningsfartyg, hem, företag, detaljhandeln, importföretag, partiaffärer, teatrar och företag inom mediebranschen. Specialyrkesexamen för kosmetolog De som avlagt specialyrkesexamen för kosmetolog är experter inom komplementär hudbehandling och handledning i hudvård. De behärskar på ett mångsidigt och omfattande sätt hud- och kroppsvårdsmetoder som främjar hälsan. De kan tillämpa metoderna i den individuella hudbehandlingen och kan planera och ge råd till sina kunder om balanserande egenvård. I arbetet beaktar de också utvecklingen av företagets serviceproduktion och lönsamhet. De arbetar i olika nätverk för vårdbranscherna och samarbetar också med experter inom hälsovårdsbranschen. Arbetsplatser: Skönhetssalonger, sjukhus, inom mediebranschen, läroanstalter, eget företag. Möjligheter till fortsatta studier De yrkesinriktade grundexamina samt yrkesoch specialyrkesexamina ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskolor och universitet. En naturlig väg till fortsatta studier för den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen är en yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, t.ex. sjukskötare YH, förstavårdare YH, socionom YH, estenom YH, tandtekniker YH, fysioterapeut YH och idrottsinstruktör YH. Vid universitet kan man avlägga kandidat- eller magisterexamen inom t.ex. hälsovetenskaper, medicin, farmaci, gymnastik- och idrottsvetenskaper, samhällsvetenskaper eller pedagogik. De pedagogiska studierna för yrkeslärare ger möjlighet till påbyggnadsutbildning för yrkeslärarens arbetsuppgifter. 18 Specialyrkesexamen inom hårbranschen De som avlagt specialyrkesexamen inom hårbranschen erbjuder krävande och högklassiga tjänster inom hårbranschen och behärskar det specialkunnande som krävs för arbetet. De kan producera en högklassig servicehelhet åt kunden genom att utgå från sin egen personlighet och använda sina händer, kosmetiska produkter samt andra arbetsredskap och apparater. De ansvarar för handledningen och utvecklingen Ytterligare information:

11 Utbildningsstyrelsen PB Helsingfors Telefon Informationsmaterial 2010:15 Bilderna: Olli Häkämies Layout: Matias Heinonen

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- BRANSCHEN, NÄRVÅRDARE 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR REHABILITERING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE:

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: EXAMINANDENS NAMN: GRUPP / GRUPPHANDLEDARE: TIDPUNKT FÖR EXAMENSTILLFÄLLE:

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv

Ålands vårdinstitut. Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Ålands vårdinstitut Läroplan för utbildningsprogrammet Vård och fostran av barn och unga 40 sv Fastställd av direktionen 7.6.2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 3 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Utbildningsgrunder UTBILDNING SOM HANDLEDER FÖR ARBETE OCH ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Föreskrift 6/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 UTBILDNINGEN SOM HANDLEDER FÖR

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom hårbranschen. Frisör. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom hårbranschen Frisör Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll och lärdomsprov... 3 1 Sammanfattning av yrkesprov... 4 2 splaner...

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom husteknik. Rörmontör. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon splaner Grundexamen inom husteknik Rörmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning av yrkesprov... 3 2 splaner...

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET & NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Examina inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området Yrkesinriktade grundexamina

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan

Yrkesprovsplaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan splaner Grundexamen i visuell framställning, bildartesan Grafisk planering Fastställda av Yrkesteam Inveon Kultur 28.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 1 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR MIKROSTÖD, DATANOM KOMPETENSOMRÅDET FÖR PROGRAMMERING, DATANOM FÖRESKRIFT 85/011/2014

Läs mer

Grunder för yrkesinriktad grundexamen

Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grunder för yrkesinriktad grundexamen Grundexamen inom fastighetsservice 2014 Kompetensområdet för fastighetsskötsel, fastighetsskötare Kompetensområdet för lokalvård,lokalvårdare föreskrift 50/011/2014

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009

GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 GRUNDEXAMEN I TURISM, 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR TURISMSERVICE, PRODUCENT AV RESETJÄNSTER UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR FÖRSÄLJNING AV TURISMSERVICE OCH INFORMATIONSTJÄNST,

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom el- och automationsteknik. Elmontör Automationsmontör splaner Grundexamen inom el- och automationsteknik Elmontör Automationsmontör Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009

Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 Grundexamen inom företagsekonomi, Merkonom 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR EKONOMI- OCH KONTORSSERVICE UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Forskning och utveckling En del av vardagen vid yrkeshögskolan Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Överlärare Pia Liljeroth PD, barnmorska Innehåll

Läs mer

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010

UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 UNDERVISNING OCH HANDLEDNING SOM GES HANDIKAPPADE STUDERANDE I TRÄNINGS- OCH REHABILITERINGSSYFTE I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN 2010 FÖRESKRIFT 09/011/2010 grunder för LÄROPLAN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare

Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Grundexamen inom socialoch hälsovårdsbranschen Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 22.10.2012 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå 3

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING, 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR GRAFISK PLANERING, BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET FÖR BILD- OCH MEDIEKONST,BILDARTESAN KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 19/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 19/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR HANTVERKARE 2007 FÖRESKRIFT 19/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Utbildningsgrunder HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Innehåll INLEDNING... 1 1 HANDLEDANDE UTBILDNING FÖR DEN

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsprogrammet Inriktning närvårdare Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 Revidering är godkänd av styrelsen för Ålands

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Hotell-, catering- och restaurangbranschen. Kock. Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Hotell-, catering- och restaurangbranschen Kock Fastställda av Yrkesteam Service 19.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2012 Föreskrift 47/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:49 Föreskrifter och anvisningar 2012:49 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2011

YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2011 Föreskrift 30/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:40 Föreskrifter och anvisningar 2011:40 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN

TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL TURISM-, KOSTHÅLLS- OCH EKONOMI- BRANSCHEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN Servitör, receptionist, kock Dokumentuppgifter

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Yrkesinriktad grundexamen: Hotell-, restaurang- och cateringbranschen Examensdel:2.3.1 Kundservice och försäljning och omfattning i kp; Kundservice och servering 15kp, Kundservice och försäljning LiA 10kp

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011

YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM RESEBYRÅBRANSCHEN 2011 Föreskrift 14/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Föreskrifter och anvisningar 2011:23 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2009. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2009. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2009 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PSYKIATRISK VÅRD 2009 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PSYKIATRISK VÅRD 2009 FÖRESKRIFT 43/011/2009 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv

FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN BILAGA 1 1/7 FÖRBEREDELSE FÖR ARBETSPLATSHANDLEDARUPPGIFTER 2 sv Mål och centralt innehåll, berömlig nivå Den studerande skall känna till läroplanen och det nationella

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet

Krav på yrkesskicklighet Krav på yrkesskicklighet 4.1 Obligatoriska för alla 4.1.1 Kundservice klarar av en servicesituation då han eller hon förbereder sig inför servicesituationer värnar om arbetsmiljön betjänar externa och

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN

Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN Föreskrift 49 /011/99 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE 2000 GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 YRKESEXAMEN FÖR SKOGSMASKINSFÖRARE EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Utbildningsstyrelsen 2001 Edita

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 49/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 49/011/2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I LEDARSKAP 2006 FÖRESKRIFT 49/11/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015)

(innehåller förändringar och korrigeringar enligt föreskrift 4/011/2015 och föreskrift 43/011/2015) GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2014 KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST KOMPETENSOMRÅDET

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010

YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR LEDARE FÖR SKOLGÅNG OCH MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET 2010 FÖRESKRIFT 63/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:31 Föreskrifter och anvisningar 2010:31

Läs mer

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp.

Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Grundexamen inom husteknik/rörmontör Examensdel: Förbränningsteknik 15 kp. Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan utföra installationsarbeten för förvaringsanordningar för bränslen

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE

LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE LÄROAVTALSUTBILDNINGEN I ETT NÖTSKAL FÖR FÖRETAGARE Kontaktinformation för Helsingfors läroavtalsbyrå Helsingfors stad Utbildningsverket Läroavtalsbyrån PB 3000 00099 Helsingfors stad Besöksadress Tavastvägen

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.

Gymnasieexamen inom frisör. Utbildningsprogrammet för frisör. Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11. Gymnasieexamen inom frisör Utbildningsprogrammet för frisör Läroplanen är fastställd av Styrelsen för Ålands yrkesgymnasium 27.06.2011/28.11.2011 Yrkesutbildningen enligt denna läroplan motsvarar nivå

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE

4 BEDÖMNING AV DE STUDERANDE Y R K E S P R O V E N T A S I B R U K BILAGA 3 GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN (godkänd i direktionen 30.9.2005) B I L A G O R 4 BEDÖMNING AV

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING 2009

GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING 2009 GRUNDEXAMEN INOM HÄSTHUSHÅLLNING 2009 UTBILDNINGSPROGRAMMET/ KOMPETENSOMRÅDET FÖR HÄSTHUSHÅLLNING HÄSTSKÖTARE RIDINSTRUKTÖR FÖRESKRIFT 24/011/2009 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs

Din väg till examen. En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Din väg till examen En beskrivning av hur en fristående examen avläggs Uppdaterad i november 2014/CHN Din väg till examen - En beskrivning av hur en fristående examen avläggs har utarbetats 2011 vid Yrkesakademin

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013

5/2013 GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL. Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 Föreskrift 4.12.2013 Dnr 000396/00.01.02/2013 5/2013 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDEL Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Läs mer

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag

HUSLIG EKONOMI. Läroämnets uppdrag HUSLIG EKONOMI Läroämnets uppdrag Läroämnet huslig ekonomi har som uppdrag att stödja elevens tillväxt och utveckling till en konsument som tar hand om de grundläggande förutsättningarna för att underhålla

Läs mer

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL

NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM SKÖNHETSBRANSCHEN Det nationella yrkesprovsmaterialet har uppgjorts utgående från grunderna för läroplanen och för fristående examen för grundexamen inom laboratoriebranschen

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING

UTKAST TILL REVIDERAD MÅLBESKRIVNING Övergripande kompetensdefinition för basspecialiteten Arbets- och miljömedicin Definition av kompetensområdet Specialiteten Arbets- och miljömedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter om hur

Läs mer

FÖRESKRIFT 33/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 33/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 33/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MASSÖR 2005 FÖRESKRIFT 33/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Service. 303 Skönhetsvård. Grenansvarig. Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi tel. 044 708 0246.

Service. 303 Skönhetsvård. Grenansvarig. Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi tel. 044 708 0246. Service 303 Skönhetsvård Grenansvarig Mari-Anne Laamo Koulutuskeskus Salpaus mari-anne.laamo(at)salpaus.fi tel. 044 708 0246 1 / 11 Päivi Björninen Koulutuskeskus Salpaus paivi.bjorninen(at)salpaus.fi

Läs mer

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1

UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 UNGDOMSGARANTIN STÅR PÅ DEN UNGAS SIDA! www.nuorisotakuu.fi 1 Innehåll Vad då ungdomsgaranti? Varför ungdomsgaranti? Mål och budskap med ungdomsgarantin Vem genomför ungdomsgarantin? Resultat av ungdomsgarantin

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

OPTILIFE. Block 3 Merkonom och datonom

OPTILIFE. Block 3 Merkonom och datonom OPTILIFE Block 3 Merkonom och datonom DELOMRÅDE 1 - MOTION SOM FRÄMJAR FUNKTIONS- OCH ARBETSFÖRMÅGAN Den studerande Främjar en sund och aktiv livsstil Inser vikten av motion för funktions- och arbetsförmågan

Läs mer

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning

Bilaga 1. Begrepp Bra praxis Evidens Extern auditering Extern utvärdering Förutsättningar för anordnande av utbildning Bilaga 1. Begrepp I denna bilaga har samlats de i kriteriet använda centralaste begreppen närmast gällande kvalitetsledning vid yrkesutbildning. En del begrepp har definierats med den av Finlands Standardiseringsförbund

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 43/011/2002. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 43/011/2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I PLASTTEKNIK 2002 FÖRESKRIFT 43/011/2002 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN 2010 Utbildningsprogrammet/kompetensområdet för industrisnickare, snickare FÖRESKRIFT 33/011/2010 grunder för yrkesinriktad grundexamen Utbildningsstyrelsen Pärm: Pramedia

Läs mer

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi Utbildningsstyrelsen 3.4.2013 Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi UTBILDNINGSUTBUDET Exempel: En yrkesinriktad grundexamen Utbildnings- och yrkesmål UBS text om allmänna

Läs mer