Den akademiska hierarkin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den akademiska hierarkin"

Transkript

1 Skolväsende I städerna finns skolor där de enklaste färdigheterna inom läskunnighet, räkning, historia och lagkunnighet lärs ut mot betalning, något som de flesta från medelklassen och uppåt har råd med. Vanligen går man i sådan småskola mellan ungefär sju och tio års ålder, varefter de flesta blir lärlingar inom något yrke, oftast föräldrarnas. På landsbygden finns det här och var motsvarigheter, men ofta faller undervisningen där den förekommer istället på kringvandrande lärare som stannar några månader på en plats innan de drar vidare. Skrån och gillen ansvarar för vidareutbildning för de allra flesta i form av ett lärlingssystem. Efter en tid som lärling blir man gesäll, och vandrar ofta runt mellan olika utövare av hantverket för att lära sig mer, till dess att man utför sitt mästarprov och får tillåtelse att starta sin egen verksamhet. Bland de som har råd i städerna hyr man ofta en informator för att utbilda sina barn, generellt en student vid Akademin som försörjer sig på så vis. Efter småskoleåldern finns ett slags mellanskola med högre avgifter som relativt många, även från medelklassen, går i mellan tio och femton års ålder, där djupare färdigheter lärs ut samt en hel del retorik och ekonomi. Mellanskolorna övervakas i viss mån av Magokratins Censorer för att se till att sunda värderingar lärs ut, men är fristående från Akademin. Somliga mellanskolor ligger avskilt på landsbygden och fungerar som internat, dessa har mycket gott rykte om sig att lära ut god moral och lojalitet. Vid femton års ålder kan den som önskar antas vid Akademin i Thelerma, som är Samväldets säte för högre lärande liksom centrum för Magokratisk forskning, lärdom och styre. Akademins särställning gör att studenter från hela Samväldet reser till Thelerma för att få utbildning, totalt finns över trettio tusen studenter i staden. Det utkrävs ingen avgift för undervisningen i sig, dvs. föreläsningar och skrivningar står öppna för alla som registrerats som studenter, men i praktiken begränsas tillträde till de som på något sätt, oftast genom sina familjer, kan säkra sin försörjning liksom kostnaden för kurslitteratur och annat. Många studenter har sidoarbeten som exempelvis författare av äventyrsföljetonger, informatörer eller inom bokföring; en annan metod att dryga ut kassan är att sälja sitt hår till barberare som använder det för att fläta in i komplexa håruppsättningar. Det undervisas i nästan alla delar av den kända vetenskapen, liksom i praktiska ämnen som retorik, poesi, arkitektur, läkekonst och gruvdrift. De flesta studenter söker antingen få ett praktiskt kunnande inför ett lämpligt arbete, kanske inom ett handelshus eller ämbetsverk; andra, av tillräckligt god börd, studerar enbart för att uppbåda ståndsmässig bildning, vanligen tre eller fyra år. De teoretiska vetenskaperna studeras nästan uteslutande av de studenter som planerar att bli Magokrater. För att få genomgå pneumabindning och upphöjas till Magokrat av första kretsen krävs att man har läst ett antal kurser inom dels teoretiska ämnen och matematik, dels statsfilosofi och juridik, något som vanligen tar ungefär tre år i anspråk. De flesta som söker Magokratstatus för att verka som sin familjs juridiska och politiska ombud lämnar Akademin efter detta, medan de som planerar en politisk eller vetenskaplig karriär inklusive de som på grund av sitt bundna pneumas natur är skyldiga till det stannar kvar.

2 Officersutbildningen har en särställning. Kurser i strategi och krigskonst ges vid Akademin, men bara för de som antingen tjänat i Legionerna en tid, de som genomgått ett särskilt lojalitetstest, och för Magokrater som bundit ett krigsmagiskt pneuma och därigenom är skyldiga att tjäna som Gladiomager. Samtliga dessa placeras sedan i officerspositioner i Legionerna. Det finns vissa mellanskolor, samtliga internat, som är ämnade som förberedande för lojalitetstestet med påföljande befälsutbildning, något som är den gängse karriärvägen för många familjer med en lång tradition av tjänstgöring i Legionerna. Den akademiska hierarkin Samtliga akademiska titlar är i sig oberoende av vilken institution (om någon) innehavaren för närvarande verkar vid, men kan endast utdelas av innehavarens nuvarande institution. De flesta tar sig till en institution och stannar där, men somliga byter över eller drar sig undan från Akademin några decennier eller mer för att därefter återvända till någon institution. Det gör att många Magokratiska heltidspolitiker har höga akademiska ranger utan att för den delen utöva speciellt mycket forskning eller höra till någon institution. Studiosus Lägsta rangen, innehas av alla som skrivits in vid Akademin inom något område. En Studiosus som utmärkt sig speciellt eller tar examen inom något område tilldelas hederstiteln Studiosus Magnificum, men i praktiken hänvisar man sällan till den. Discipel Discipel, eller discipulum på mundiska, är den lägsta egentliga akademiska rangen och den plats där alla börjar som söker akademisk status. Kravet är att man är Magokrat samt att man finner en forskare av Doktors rang eller högre som är villig att överse träningen. I somliga fall, särskilt för en Discipel som själv kan finansiera sin utbildning, är detta främst en formalitet, i andra kan Discipeltillsättandet vara en fråga för intrigerande. Ofta sker det helt enkelt genom att en studiosus som intresserat sig särskilt för en viss forskning ansöker hos de främsta namnen inom ämnet. En Discipel utför arbete för sin mästare kopierande av material, tidskrävande men enformiga räkneoperationer eller övervakande av experiment, att rätta skrivningar etc. men har i gengäld sin försörjning åtgärdad. Som Discipel kan man även läsa kurser som enbart ges för Magokrater, till exempel kurser i praktiskt användande av sina krafter och, sägs det, kurser där sidor av Samväldets historia och styra som inte är offentliga tas upp. Efter att tillräcklig kompetens uppnåtts och en fullgod doktorsavhandling framlagts, ofta efter kanske tio års tid, kan en Discipel upphöjas till Doktor och därmed få fast forskningstjänst vid Akademin. Det finns en Discipulum Magnificum-titel som kan tilldelas speciellt framstående Discipler, men eftersom dessa ofta snabbt doktorerar är den i praktiken ovanlig. Doktor En Doktor har en gång för alla bevisat sig vara kapabel att föra den Magokratiska forskningen framåt, och har rätt att ansöka om forskningsmedel och förvänta sig en bedömning uteslutande på grundval av tillgängliga medel och forskningens vikt. Detta innebär också att

3 en Doktor i teorin är fri att själv välja sin forskning, och följa upp vilket spår som än verkar mest intressant. I praktiken är det spelet om anslag, framför allt ifråga om tillgång till sällsynta resurser, som avgör. Svårtillverkade mätinstrument och sällsynta alkemiska reagenser är några exempel. Andra är hur många Discipler Doktorn tillåts handleda, eftersom de i många fall utgör nödvändig kvalificerad assistans. En Doktor kan dessutom kallas att assistera andra forskare i områden där hennes speciella kompetens krävs, liksom sättas att undervisa. Graden till vilken en Doktor själv disponerar sin tid liksom hur mycket av andra forskares tid hon ges avgör hur snabbt hennes forskning rör sig framåt och är en av de främsta områdena för konflikt och intrigerande inom den akademiska sfären. De relevanta besluten fattas av en fakultetsnämnd vid den institution där forskaren ifråga är stationerad, sammansatt av dess Logici och Professorer liksom representanter från Akademins centrala administration. En särdeles framgångsrik Doktor, eller en av hög ålder, förlänas ibland hederstiteln Doktor Magnificum. Den innebär i viss mån en bättre anslagssituation men ger inga radikalt annorlunda privilegier från Doktorstiteln. En Doktor tillhör generellt andra eller tredje kretsen. Ett antal nyblivna Doktorer tillhör alltjämt den första, och ett fåtal har gått högre. Dessa är ofta extrema risktagare som på grund av bristande omdöme inte kunnat stiga i akademisk rang. Logicum En Doktor av minst tredje kretsen kan lägga fram en serie av avhandlingar som definierar ett forskningsfält, så att man dels lägger fram ny kunskap, dels bygger upp en struktur runt denna så att den kan förstås, sättas i sammanhang och läras ut. När detta uppnåtts, vilket ofta tar minst tjugo eller trettio år i anspråk efter att man börjat försöka, tillmäts forskaren en ny titel, Logicum (plural Logici). Logicumtiteln medför ett stort mått av akademisk respekt samt tillträde till institutionens ledning och därmed inflytande över anslagstilldelningen. Därigenom kan ett Logicum i viss mån anpassa lägre forskares arbete till att ligga i linje med det egna, genom att ge extra stöd till projekt som bidrar till den egna forskningen. Liksom på övriga nivåer finns en Logicum Magnificum-titel, något som är ganska svårt att uppnå. I princip krävs ett arbete av samma magnitud som ett Logicum-arbete. Professor Den högsta egentliga akademiska rangen kräver en Doktor eller Logicum av minst fjärde kretsen samt att man under lång tid (minst ett sekel för att man skall komma på tal) fört forskningen framåt inom ett eller flera områden. Det krävs inte en specifik avhandling eller serie därav som för Doktorer eller Logici, men tillsättandet omges desto mer av intrigerande och inkallande av gamla tjänster, insamlade över lång tid. En Professor håller direkt i institutionens administration och det säkras på detta sätt att hon har vassa armbågar. Anslagstillsättning utförs som bekant av ett institutionsråd bestående av dess Professorer (en till fyra på en större institution som CST), dess Logici (kanske ett halvdussin under samma omständigheter) och representanter för den centrala administrationen. En av institutionens

4 Professorer har titeln Dekanum (Dekan på mundiska) och är formellt ansvarig för institutionen som helhet inför Akademin och Samväldet, liksom ordförande i anslagsnämnden. Genom sin position har en Professor möjlighet att styra institutionens forskning efter vissa linjer, betydligt mer så än ett Logicum. Detta i sig ger en anledning att titeln är eftertraktad, även bland rena akademiker utan övrigt intresse för makt. Det existerar en Professor Magnificum-titel, den är emellertid extremt ovanlig och har tilldelats färre än tio personer genom Samväldets historia. Lärdomstradition och teknisk nivå Den tekniska nivån i det Magokratiska Samväldet ligger ungefär på nivå motsvarande europeisk renässans. Det finns dock ingen motsvarighet till skjutvapen, eftersom behovet att slå igenom befästningar inom Samväldet fylls av Gladiomagerna. Lärdomen i samhället kan grovt indelas i två klasser. Den första är hantverkskunnandet, vilken mestadels förvaltas av de olika gillena och skråna. Vissa specifika yrkeskunskaper, som arkitektur, fältskärsskap och liknande, lärs dessutom ut på Akademin. Hantverkskunnandet är praktiskt till sin natur, men många hantverk har gått ganska långt exempelvis finns en utvecklad tryckkonst, och långt framskriden optik och metallurgi. Urmakeriet håller på att utvecklas allt mer. Strategi och juridik intar mellanpositioner mellan de båda klasserna som halvteoretiska ämnen man utbildar yrkeskunniga i. Den andra är den rena vetenskapen, vilken handlar om sökande efter kunskap för dess egen skull. Magins teori ses som den högsta av alla vetenskaper, följd av filosofi, matematik, lingvistik, historia, alkemi, naturlära, medicin och de fysiska vetenskaperna. Vem som helst tillåts studera dessa ämnen vid Akademin i Thelerma, men endast Magokrater ges plats som forskare, något som gjort att vetenskap i praktiken bara utövas av Magokrater. Magi ses som ett redskap för att samla in kunskap, och kunskapen används framför allt för att i sin tur forska fram nya tillämpningar för magi. Språk och skriftspråk Det språk som talades i Magnamund under dess storhetstid, och som många namn alltjämt stammar ur, kallas mundiska. I dagens Magnamund brukas ett flertal varianter av språket, vissa rejält annorlunda från dess ursprung. I spelet motsvaras mundiska ungefär av ett utökat latin; rena fantasynamn förklaras som ovanliga mundiska ord. I Samväldet liksom dess grannländer talas speculariska, vilket är ett språk som uppkommit genom sammanblandning av de sydliga bergsstammarnas språk och mundiskan. Speculariska motsvaras i spelet av svenska. Ur-speculariskan den kommer ur motsvarar ungefär en blandning av primitiv tyska och fornsvenska. I den lärda världen tar man ofta gärna termer från mundiska, men uttrycker sig nästan helt på speculariska.

5 Såväl i Magnamund som runt Spegelhavet används det mundiska skriftspråket, vilket kommer att vara det officiella skriftspråket under Svart Himmel. Det har bland annat egenskapen att det är lätt att trycka, vilket kan vara en anledning att det överlevt där det mundiska talspråket inte har det. Ett typsnitt för datorer har skapats (tack vare Olof Kjölstads ansträngningar) som beskriver det magnamundiska teckensystemet. Den är möjlig att ladda ned från hemsidan för vad bruk deltagare kan tänkas ha för den. Vetenskap och världsbild Det här avsnittet är tänkt att ge en första ungefärlig bild av hur långt Magokratins vetenskap nått, och är definitivt inget som alla deltagare måste läsa in sig på i detalj. Exempel tas i viss mån från vår egen världs vetenskap, även om Magokratin i stort sagt alla fall använder andra termer för samma eller liknande begrepp. Som synes har man kommit väldigt långt inom de mest teoretiska naturvetenskaperna, främst genom att pneumatiken direkt tillhandahåller sätt att göra mätningar och andra experiment utan att man först behövt utveckla en teknologi för att kunna göra det. Discipliner som rör mer storskaliga skeenden, som mänskliga interaktioner eller den naturliga världen som helhet, forskas inom med stor iver men har inte på samma sätt revolutionerats genom magin. Matematik Matematiken ligger på i princip samma nivå som det moderna samhällets. Särskilt matrisalgebra och matematik motsvarande numerisk analys vilken utförs genom pneumornas säregna beräkningsförmågor har utvecklats långt, eftersom det kan användas för att härleda resultat inom nästan alla vetenskaper där magi används som verktyg för att studera eller inverka på världen. Matematisk terminologi är till skillnad från de andra vetenskapernas terminologi ganska lik den som används i vår egen värld. Fysik Man har en tydlig bild av många centrala fysiska begrepp men beskriver dem med helt andra termer än vår världs vetenskap. De minsta materiepartiklarna kallas minuskler, och de går att observera relativt enkelt med sk. kinetiska högprecisionspneuman. Av allt att döma kan deras beteende förutsägas inom vissa ramar de uppvisar olika egenskaper med olika sannolikhet. Magisk inverkan på minuskler får mer exakt verkan ju mer man anstränger sig, eftersom förändringarna helt enkelt består i att göra det önskade tillståndet mer sannolikt. På det här sättet går det att framställa många säregna material, men det är ofta för krävande för att vara rimligt i stor skala. Optik, vätske- och gasmekanik och värmelära är ungefär lika framskridet som vår egen tids vetenskap. Man känner till elektriska fenomen, men eftersom det aldrig har funnits skäl att tillämpa dem till något har det inte fått speciellt stor betydelse annat än som förklaringsmoment inom andra delar av fysiken. Metafysik

6 Man skiljer inte inom den pneumatiska forskningen på fysik och metafysik, vilket framför allt innebär förståelsen för vad pneuman och andra ting bland dem människosjälen består av, pneumatiska kraftstrålar och de lagar som beskriver dem, samt hela den övriga allmänna teorin för magi. Detta är i sig helt klart det enskilt mest studerade ämnet, och den term som används för forskningsområdet är teoretisk eller praktisk pneumatik, aeonik eller verklighetsanalytisk vetenskap. Ett viktigt område är den magiska teknologin. Det finns en rad mekaniska konstruktioner som används för att förenkla magiutövande. Dessa är nästan alltid stora installationer av vilka Decelleratorn är den främsta, och har ingen kraft i sig själva pneumatiker måste aktivera dem och kanalisera kraft genom dem för att de skall vara verksamma. De är säregna konstruktioner av urverk och linser, och bygger framför allt på att vissa sällsynta material kan inverka på magiska flöden om de står i exakt relation till varandra eller förflyttas relativt varandra på exakt rätt sätt. Dessa pneumatiskt aktiva substanser är oftast olika slags kristallina material, och kunskapen om hur de framställs har nästan helt gått förlorad. Decelleratorns hjärta är tex. ett antal sådana sk. aktiva linser som bärgats från en Magnamundisk ruinstad. Kemi Termen som används vid Akademin är alkemi. Grunden för den bild man har är som följer: minuskler sätts samman på olika sätt till kluster av minuskler, på sätt som beror framför allt på temperatur, dvs. hur mycket de rör sig, och på hur pass strukturerade de olika tillstånden är. Utifrån det perspektivet kan man förklara hur olika synliga ämnen skiljer sig åt. Genom vissa specialiserade pneuman kan en pneumatiker studera små strukturer i ofta förvirrande detalj, liksom styra hur ämnen övergår i varandra. Att det är teoretiskt möjligt betyder dock inte att det är lätt, eftersom dels beräkningarna ofta är svåra, dels det kan krävas enorma mängder kraft för omvandlingar som inte förekommer spontant i naturen. Bio-alkemin är studiet av hur olika ämnen sätter samman korpuskler, de små byggstenar som i sin tur sätter samman levande vävnad. Återigen gäller här att man i detalj förstår de inblandade mekanismerna koncentrationer av essentiella salter och små minuskula maskinerier men att det i praktiken kan krävas omfattande arbete för att genomföra en omfattande förändring. Vissa metoder, som magiskt helande av vanliga åkommor, har blivit enklare och enklare att genomföra eftersom de är så väl beskrivna och dokumenterade, men det är fortfarande fråga om mycket komplexa procedurer. Astronomi Man kan framställa mycket goda optiska teleskop och göra goda mätningar av himlafenomen, särskilt vid de avlägsna platser där teleskopen är byggda. Man har god förståelse för de fysikaliska lagar som styr himlakropparnas rörelser runt jorden solen och månen liksom de sju kända övriga planeterna roterar av allt att döma runt jorden. Stjärnorna liksom solen tros ofta ha något slags alkemiska reaktioner som grund för sitt ljus, men det är svårt att avgöra vad och hur. Biologi Man har en god förståelse för livet på korpuskelnivå, vävnadsnivå och anatominivå, däremot sämre förståelse för naturhistoria och hur olika arter av växter, djur och mikroorganismer

7 samspelar ute i naturen. Ett antal pneumatiker är dock botaniker, zoologer eller andra former av naturkännare, och håller för fullt på att kartlägga organismvärldens olika vindlingar. Något släktträd för livet som helhet är ännu inte påtänkt, även om tanken har framkastats. Jordbruksforskning går gradvis framåt men är än så länge ett eftersatt område. Geologi Den bild man har av geologiska fenomen är överlag ganska avancerad man kan beräkna var geologiska anomalier (exempelvis vulkanutbrott eller jordbävningar) är troliga, liksom hur man bäst gräver tunnlar genom berg. Samma sak gäller fenomen relaterat till vatten och vind. Något som är känt är att geologisk instabilitet, som på platser med vulkanisk aktivitet eller under jordbävningar, ger upphov till säregna magiska störningar. Det eteriska bakgrundsfältet (pleroma) blir lokalt oerhört mycket starkare, med resultatet att pneumatiska processer kan få oförutsägbara sidoeffekter. Psykologi, filosofi, sociologi, samhällsvetenskap Dessa vetenskaper är eftersatta men det förekommer en hel del forskning inom dem. I princip befinner man sig med vissa viktiga undantag på samma nivå som i vår värld på slutet av artonhundratalet, med den skillnaden att kunskapen förstås präglas av Samväldets snarare än vår egen världs fördomar och sociala maktstrukturer. Inom psykologin kan man via pneumatik i viss mån studera psykiska processer direkt, men det gör inte att tolkningarna blir mindre präglade av vad man förväntar sig.

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Ämnesplan i Fysik Treälven

Ämnesplan i Fysik Treälven Ämnesplan i Fysik Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Fysik Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Mål för godkänt skolår 9 utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll

FYSIK. Läroplanens centrala innehåll FYSIK I följande tabeller finns det centrala innehållet och målen i fysik uppräknade. I kolumn visas texten som nu finns infört i läroplanen. Kolumnen innehåller den nya texten som ska ersätta den gamla.

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

A-Ö Ämnet i pdf Ämne - Fysik Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Fysik. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Fysik Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna till några vanliga energikällor och deras påverkan på miljön kunna redogöra för vattnets

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Fysik Mål Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: - använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som energi, teknik, miljö

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Fysik Övergripande Mål: Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180

Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Utbildningsplan för kandidatprogram i fysik, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Physics 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 KUNSKAPSKRAV I ÄMNET FYSIK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning LFY 100: FRÅN BIG BANG TILL NUTID 1, 20 POÄNG From Big Bang to present time 1, introductory level Kursnivå: 1-20 poäng. 1. FASTSTÄLLANDE Kursplanen är interimistiskt fastställd av för lärarutbildning 2002-11-12

Läs mer

Pedagogisk planering

Pedagogisk planering Pedagogisk planering Årskurs 6 Ämne: Rörelse och konstruktion (NTA-låda) Period: Vecka 39 ca: vecka 51 Det här ska vi träna på: (Syfte) Hur framgångsrik en teknisk produkt är beror på den vetenskap som

Läs mer

Läsårsplanering NO-ämnen (Thunmanskolan)

Läsårsplanering NO-ämnen (Thunmanskolan) Läsårsplanering NO-ämnen () Utgångspunkten för hur vi på arbetar i de olika ämnena är vad som står i Läroplanen (Lgr-11). Under ett läsår på arbetar vi enligt nedanstående. Ordningsföljden kan variera,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur

Lokal planering i NO fsk - 2. Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Lokal planering i NO fsk - 2 Moment Lokalt mål Strävansmål Metod Hur Natur Människa Känna igen och benämna några vanligt förekommande växter och djur i närmiljön Få en inblick i det ekologiska systemet,

Läs mer

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret

Biologi. Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret Balderskolan, Uppsala musikklasser 2009 Biologi Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det fjärde skolåret känna igen och kunna namnge några vanliga svenska växter känna igen och kunna namnge några

Läs mer

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK

BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK SOL och MÅNE TID och ÅRSTID VARDAGSFYSIK och TEKNIK 4 MATERIA 5 3 BIOLOGI FYSIK KEMI TEKNIK VÄXTER, SVAMPAR BAKTERIER och DJUR 1 KROPP Och HÄLSA 2 FAROR och SKYDD 6 7 TEKNIK Kursplan för de naturorienterande

Läs mer

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) 1 (5) 2009-01-15 Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) Godkänd Redovisa elementära praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnenas olika Väl godkänd Redovisa goda praktiska och teoretiska

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning

Övergång till forskarutbildning utifrån föräldrarnas utbildning Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2010-01-26 2010/1 Övergång till utifrån föräldrarnas Ju högre föräldrarna har, desto mer troligt

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör.

3: Muntlig redovisning Vid tveksamhet om betygsnivå, kommer du att få ett kompletterande muntligt förhör. Prövning i Fysik 2 Prövningen i Fy 2 omfattar 1: Skriftligt prov Ett skriftligt prov görs på hela kursen. 2: Laborationer I kursen ingår att laborera och att skriva rapporter. Laborationerna görs en torsdag

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Sociologisk teori sociologi 2.0. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Sociologisk teori sociologi 2.0. Magnus Nilsson Karlstad universitet Sociologisk teori sociologi 2.0 Magnus Nilsson Karlstad universitet Teori, metod och empiri är grundläggande byggstenar i det vetenskapliga arbetet. Med hjälp av teori kan man få sin analys att lyfta,

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Naturvetenskapligt aktivitetspaket LEGO MINDSTORMS Education EV3 Förmågorna i ämnet Teknik Arbetet med EV3 ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att: identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik.

Identifiera och analysera tekniska lösningar. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik. LPP NO (Biologi, kemi och fysik) samt Teknik Lokal pedagogisk planering år 1 Förmågor i NO: Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara Förmågor i Teknik: Identifiera och analysera

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts.

Planering Energi 9C. Syfte: Vecka Onsdag Torsdag Fredag 34 Dela ut böcker. 35 Forts. Planering Energi 9C Syfte: Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi Genomföra systematiska undersökningar i fysik Använda fysikens begrepp,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner

Strukturen i gymnasieskolans ämnesplaner Om ämnet Biologi De naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi har ett gemensamt vetenskapligt ursprung och syftar till att ge eleverna kunskaper om naturvetenskapens karaktär, om den naturvetenskapliga

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG

PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG PRIMITIV, CIVILISERAD, BARNSLIG Av fil. lic., teol. kand. GÖTE KLINGBERG, Gävle MAN möter i kulturhistoriska framställningar ofta motsatsen mellan naturfolk och kulturfolk, mellan primitiva och civiliserade

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1053/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N erprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Physics, 180

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Studieplan Studieplan för utbildning på forskarnivå i fysik (Doctoral studies in Physics) vid Karlstads universitet Fastställd av fakultetsrådet (Dnr F1/98) Reviderad

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Kemi Kunskapens användning

Kemi Kunskapens användning Delmål Delmål Kemi Kunskapens användning 2010-06-14 utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Studieplan för utbildning på forskarnivå i datalogi Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Reviderad version, 28 februari 2008. Gemensamma föreskrifter för utbildningen på forskarnivå vid KTH

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX

Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Kurskatalog 2016 / 2017 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte

MEDICINSK TEKNIK. Ämnets syfte MEDICINSK TEKNIK Inom området medicinsk teknik används teknik och naturvetenskap för att ta fram nya behandlingar och diagnostik för sjukvården. Där integreras fysik, matematik och biovetenskap med tekniskt

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE. Särskilda nämnden för lärarutbildning ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MATEMATIK OCH LÄRANDE Särskilda nämnden för lärarutbildning 1 Ämnesområde Matematik och lärande som vetenskapligt område fokuserar människans sätt att

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Fysik för poeter 2010 Professor Lars Bergström Fysikum, Stockholms universitet Vi ska börja med lite klassisk fysik. Galileo Galilei

Läs mer

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem

Jorden År F-3 Närmiljö År 4-6 Vårt ekosystem År 7-9 Jordens ekosystem Lokala kursplaner i No/Teknik: Vi jobbar med det naturvetenskapliga arbetssättet dvs. genom att ställa hypoteser, undersöka, experimentera och dra slutsatser. Vi har delat in No området i tre huvudgrupper,

Läs mer

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!

Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål! 1 Innehåll Lpfö98/rev2016 och Spana på mellanmål!... 3 Ur 1. Förskolans värdegrund och uppdrag... 3 Grundläggande värden... 3 Saklighet och allsidighet... 3 Förskolans uppdrag... 3 Ur 2. Mål och riktlinjer...

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna

Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Bilaga Examinas, lärokursers och övriga samlade kompetensers placering på kvalifikationsnivåerna Nationell kvalifikationsnivå/nivå enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer Nivå 1 Examina,

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker,

Eleven skall kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, BILD kunna framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker, kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara, ha grundläggande förmåga att granska och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1. KEMI Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar.

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå inom Experimentell mekanik fokuserar mot utveckling av optiska

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer