Den akademiska hierarkin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den akademiska hierarkin"

Transkript

1 Skolväsende I städerna finns skolor där de enklaste färdigheterna inom läskunnighet, räkning, historia och lagkunnighet lärs ut mot betalning, något som de flesta från medelklassen och uppåt har råd med. Vanligen går man i sådan småskola mellan ungefär sju och tio års ålder, varefter de flesta blir lärlingar inom något yrke, oftast föräldrarnas. På landsbygden finns det här och var motsvarigheter, men ofta faller undervisningen där den förekommer istället på kringvandrande lärare som stannar några månader på en plats innan de drar vidare. Skrån och gillen ansvarar för vidareutbildning för de allra flesta i form av ett lärlingssystem. Efter en tid som lärling blir man gesäll, och vandrar ofta runt mellan olika utövare av hantverket för att lära sig mer, till dess att man utför sitt mästarprov och får tillåtelse att starta sin egen verksamhet. Bland de som har råd i städerna hyr man ofta en informator för att utbilda sina barn, generellt en student vid Akademin som försörjer sig på så vis. Efter småskoleåldern finns ett slags mellanskola med högre avgifter som relativt många, även från medelklassen, går i mellan tio och femton års ålder, där djupare färdigheter lärs ut samt en hel del retorik och ekonomi. Mellanskolorna övervakas i viss mån av Magokratins Censorer för att se till att sunda värderingar lärs ut, men är fristående från Akademin. Somliga mellanskolor ligger avskilt på landsbygden och fungerar som internat, dessa har mycket gott rykte om sig att lära ut god moral och lojalitet. Vid femton års ålder kan den som önskar antas vid Akademin i Thelerma, som är Samväldets säte för högre lärande liksom centrum för Magokratisk forskning, lärdom och styre. Akademins särställning gör att studenter från hela Samväldet reser till Thelerma för att få utbildning, totalt finns över trettio tusen studenter i staden. Det utkrävs ingen avgift för undervisningen i sig, dvs. föreläsningar och skrivningar står öppna för alla som registrerats som studenter, men i praktiken begränsas tillträde till de som på något sätt, oftast genom sina familjer, kan säkra sin försörjning liksom kostnaden för kurslitteratur och annat. Många studenter har sidoarbeten som exempelvis författare av äventyrsföljetonger, informatörer eller inom bokföring; en annan metod att dryga ut kassan är att sälja sitt hår till barberare som använder det för att fläta in i komplexa håruppsättningar. Det undervisas i nästan alla delar av den kända vetenskapen, liksom i praktiska ämnen som retorik, poesi, arkitektur, läkekonst och gruvdrift. De flesta studenter söker antingen få ett praktiskt kunnande inför ett lämpligt arbete, kanske inom ett handelshus eller ämbetsverk; andra, av tillräckligt god börd, studerar enbart för att uppbåda ståndsmässig bildning, vanligen tre eller fyra år. De teoretiska vetenskaperna studeras nästan uteslutande av de studenter som planerar att bli Magokrater. För att få genomgå pneumabindning och upphöjas till Magokrat av första kretsen krävs att man har läst ett antal kurser inom dels teoretiska ämnen och matematik, dels statsfilosofi och juridik, något som vanligen tar ungefär tre år i anspråk. De flesta som söker Magokratstatus för att verka som sin familjs juridiska och politiska ombud lämnar Akademin efter detta, medan de som planerar en politisk eller vetenskaplig karriär inklusive de som på grund av sitt bundna pneumas natur är skyldiga till det stannar kvar.

2 Officersutbildningen har en särställning. Kurser i strategi och krigskonst ges vid Akademin, men bara för de som antingen tjänat i Legionerna en tid, de som genomgått ett särskilt lojalitetstest, och för Magokrater som bundit ett krigsmagiskt pneuma och därigenom är skyldiga att tjäna som Gladiomager. Samtliga dessa placeras sedan i officerspositioner i Legionerna. Det finns vissa mellanskolor, samtliga internat, som är ämnade som förberedande för lojalitetstestet med påföljande befälsutbildning, något som är den gängse karriärvägen för många familjer med en lång tradition av tjänstgöring i Legionerna. Den akademiska hierarkin Samtliga akademiska titlar är i sig oberoende av vilken institution (om någon) innehavaren för närvarande verkar vid, men kan endast utdelas av innehavarens nuvarande institution. De flesta tar sig till en institution och stannar där, men somliga byter över eller drar sig undan från Akademin några decennier eller mer för att därefter återvända till någon institution. Det gör att många Magokratiska heltidspolitiker har höga akademiska ranger utan att för den delen utöva speciellt mycket forskning eller höra till någon institution. Studiosus Lägsta rangen, innehas av alla som skrivits in vid Akademin inom något område. En Studiosus som utmärkt sig speciellt eller tar examen inom något område tilldelas hederstiteln Studiosus Magnificum, men i praktiken hänvisar man sällan till den. Discipel Discipel, eller discipulum på mundiska, är den lägsta egentliga akademiska rangen och den plats där alla börjar som söker akademisk status. Kravet är att man är Magokrat samt att man finner en forskare av Doktors rang eller högre som är villig att överse träningen. I somliga fall, särskilt för en Discipel som själv kan finansiera sin utbildning, är detta främst en formalitet, i andra kan Discipeltillsättandet vara en fråga för intrigerande. Ofta sker det helt enkelt genom att en studiosus som intresserat sig särskilt för en viss forskning ansöker hos de främsta namnen inom ämnet. En Discipel utför arbete för sin mästare kopierande av material, tidskrävande men enformiga räkneoperationer eller övervakande av experiment, att rätta skrivningar etc. men har i gengäld sin försörjning åtgärdad. Som Discipel kan man även läsa kurser som enbart ges för Magokrater, till exempel kurser i praktiskt användande av sina krafter och, sägs det, kurser där sidor av Samväldets historia och styra som inte är offentliga tas upp. Efter att tillräcklig kompetens uppnåtts och en fullgod doktorsavhandling framlagts, ofta efter kanske tio års tid, kan en Discipel upphöjas till Doktor och därmed få fast forskningstjänst vid Akademin. Det finns en Discipulum Magnificum-titel som kan tilldelas speciellt framstående Discipler, men eftersom dessa ofta snabbt doktorerar är den i praktiken ovanlig. Doktor En Doktor har en gång för alla bevisat sig vara kapabel att föra den Magokratiska forskningen framåt, och har rätt att ansöka om forskningsmedel och förvänta sig en bedömning uteslutande på grundval av tillgängliga medel och forskningens vikt. Detta innebär också att

3 en Doktor i teorin är fri att själv välja sin forskning, och följa upp vilket spår som än verkar mest intressant. I praktiken är det spelet om anslag, framför allt ifråga om tillgång till sällsynta resurser, som avgör. Svårtillverkade mätinstrument och sällsynta alkemiska reagenser är några exempel. Andra är hur många Discipler Doktorn tillåts handleda, eftersom de i många fall utgör nödvändig kvalificerad assistans. En Doktor kan dessutom kallas att assistera andra forskare i områden där hennes speciella kompetens krävs, liksom sättas att undervisa. Graden till vilken en Doktor själv disponerar sin tid liksom hur mycket av andra forskares tid hon ges avgör hur snabbt hennes forskning rör sig framåt och är en av de främsta områdena för konflikt och intrigerande inom den akademiska sfären. De relevanta besluten fattas av en fakultetsnämnd vid den institution där forskaren ifråga är stationerad, sammansatt av dess Logici och Professorer liksom representanter från Akademins centrala administration. En särdeles framgångsrik Doktor, eller en av hög ålder, förlänas ibland hederstiteln Doktor Magnificum. Den innebär i viss mån en bättre anslagssituation men ger inga radikalt annorlunda privilegier från Doktorstiteln. En Doktor tillhör generellt andra eller tredje kretsen. Ett antal nyblivna Doktorer tillhör alltjämt den första, och ett fåtal har gått högre. Dessa är ofta extrema risktagare som på grund av bristande omdöme inte kunnat stiga i akademisk rang. Logicum En Doktor av minst tredje kretsen kan lägga fram en serie av avhandlingar som definierar ett forskningsfält, så att man dels lägger fram ny kunskap, dels bygger upp en struktur runt denna så att den kan förstås, sättas i sammanhang och läras ut. När detta uppnåtts, vilket ofta tar minst tjugo eller trettio år i anspråk efter att man börjat försöka, tillmäts forskaren en ny titel, Logicum (plural Logici). Logicumtiteln medför ett stort mått av akademisk respekt samt tillträde till institutionens ledning och därmed inflytande över anslagstilldelningen. Därigenom kan ett Logicum i viss mån anpassa lägre forskares arbete till att ligga i linje med det egna, genom att ge extra stöd till projekt som bidrar till den egna forskningen. Liksom på övriga nivåer finns en Logicum Magnificum-titel, något som är ganska svårt att uppnå. I princip krävs ett arbete av samma magnitud som ett Logicum-arbete. Professor Den högsta egentliga akademiska rangen kräver en Doktor eller Logicum av minst fjärde kretsen samt att man under lång tid (minst ett sekel för att man skall komma på tal) fört forskningen framåt inom ett eller flera områden. Det krävs inte en specifik avhandling eller serie därav som för Doktorer eller Logici, men tillsättandet omges desto mer av intrigerande och inkallande av gamla tjänster, insamlade över lång tid. En Professor håller direkt i institutionens administration och det säkras på detta sätt att hon har vassa armbågar. Anslagstillsättning utförs som bekant av ett institutionsråd bestående av dess Professorer (en till fyra på en större institution som CST), dess Logici (kanske ett halvdussin under samma omständigheter) och representanter för den centrala administrationen. En av institutionens

4 Professorer har titeln Dekanum (Dekan på mundiska) och är formellt ansvarig för institutionen som helhet inför Akademin och Samväldet, liksom ordförande i anslagsnämnden. Genom sin position har en Professor möjlighet att styra institutionens forskning efter vissa linjer, betydligt mer så än ett Logicum. Detta i sig ger en anledning att titeln är eftertraktad, även bland rena akademiker utan övrigt intresse för makt. Det existerar en Professor Magnificum-titel, den är emellertid extremt ovanlig och har tilldelats färre än tio personer genom Samväldets historia. Lärdomstradition och teknisk nivå Den tekniska nivån i det Magokratiska Samväldet ligger ungefär på nivå motsvarande europeisk renässans. Det finns dock ingen motsvarighet till skjutvapen, eftersom behovet att slå igenom befästningar inom Samväldet fylls av Gladiomagerna. Lärdomen i samhället kan grovt indelas i två klasser. Den första är hantverkskunnandet, vilken mestadels förvaltas av de olika gillena och skråna. Vissa specifika yrkeskunskaper, som arkitektur, fältskärsskap och liknande, lärs dessutom ut på Akademin. Hantverkskunnandet är praktiskt till sin natur, men många hantverk har gått ganska långt exempelvis finns en utvecklad tryckkonst, och långt framskriden optik och metallurgi. Urmakeriet håller på att utvecklas allt mer. Strategi och juridik intar mellanpositioner mellan de båda klasserna som halvteoretiska ämnen man utbildar yrkeskunniga i. Den andra är den rena vetenskapen, vilken handlar om sökande efter kunskap för dess egen skull. Magins teori ses som den högsta av alla vetenskaper, följd av filosofi, matematik, lingvistik, historia, alkemi, naturlära, medicin och de fysiska vetenskaperna. Vem som helst tillåts studera dessa ämnen vid Akademin i Thelerma, men endast Magokrater ges plats som forskare, något som gjort att vetenskap i praktiken bara utövas av Magokrater. Magi ses som ett redskap för att samla in kunskap, och kunskapen används framför allt för att i sin tur forska fram nya tillämpningar för magi. Språk och skriftspråk Det språk som talades i Magnamund under dess storhetstid, och som många namn alltjämt stammar ur, kallas mundiska. I dagens Magnamund brukas ett flertal varianter av språket, vissa rejält annorlunda från dess ursprung. I spelet motsvaras mundiska ungefär av ett utökat latin; rena fantasynamn förklaras som ovanliga mundiska ord. I Samväldet liksom dess grannländer talas speculariska, vilket är ett språk som uppkommit genom sammanblandning av de sydliga bergsstammarnas språk och mundiskan. Speculariska motsvaras i spelet av svenska. Ur-speculariskan den kommer ur motsvarar ungefär en blandning av primitiv tyska och fornsvenska. I den lärda världen tar man ofta gärna termer från mundiska, men uttrycker sig nästan helt på speculariska.

5 Såväl i Magnamund som runt Spegelhavet används det mundiska skriftspråket, vilket kommer att vara det officiella skriftspråket under Svart Himmel. Det har bland annat egenskapen att det är lätt att trycka, vilket kan vara en anledning att det överlevt där det mundiska talspråket inte har det. Ett typsnitt för datorer har skapats (tack vare Olof Kjölstads ansträngningar) som beskriver det magnamundiska teckensystemet. Den är möjlig att ladda ned från hemsidan för vad bruk deltagare kan tänkas ha för den. Vetenskap och världsbild Det här avsnittet är tänkt att ge en första ungefärlig bild av hur långt Magokratins vetenskap nått, och är definitivt inget som alla deltagare måste läsa in sig på i detalj. Exempel tas i viss mån från vår egen världs vetenskap, även om Magokratin i stort sagt alla fall använder andra termer för samma eller liknande begrepp. Som synes har man kommit väldigt långt inom de mest teoretiska naturvetenskaperna, främst genom att pneumatiken direkt tillhandahåller sätt att göra mätningar och andra experiment utan att man först behövt utveckla en teknologi för att kunna göra det. Discipliner som rör mer storskaliga skeenden, som mänskliga interaktioner eller den naturliga världen som helhet, forskas inom med stor iver men har inte på samma sätt revolutionerats genom magin. Matematik Matematiken ligger på i princip samma nivå som det moderna samhällets. Särskilt matrisalgebra och matematik motsvarande numerisk analys vilken utförs genom pneumornas säregna beräkningsförmågor har utvecklats långt, eftersom det kan användas för att härleda resultat inom nästan alla vetenskaper där magi används som verktyg för att studera eller inverka på världen. Matematisk terminologi är till skillnad från de andra vetenskapernas terminologi ganska lik den som används i vår egen värld. Fysik Man har en tydlig bild av många centrala fysiska begrepp men beskriver dem med helt andra termer än vår världs vetenskap. De minsta materiepartiklarna kallas minuskler, och de går att observera relativt enkelt med sk. kinetiska högprecisionspneuman. Av allt att döma kan deras beteende förutsägas inom vissa ramar de uppvisar olika egenskaper med olika sannolikhet. Magisk inverkan på minuskler får mer exakt verkan ju mer man anstränger sig, eftersom förändringarna helt enkelt består i att göra det önskade tillståndet mer sannolikt. På det här sättet går det att framställa många säregna material, men det är ofta för krävande för att vara rimligt i stor skala. Optik, vätske- och gasmekanik och värmelära är ungefär lika framskridet som vår egen tids vetenskap. Man känner till elektriska fenomen, men eftersom det aldrig har funnits skäl att tillämpa dem till något har det inte fått speciellt stor betydelse annat än som förklaringsmoment inom andra delar av fysiken. Metafysik

6 Man skiljer inte inom den pneumatiska forskningen på fysik och metafysik, vilket framför allt innebär förståelsen för vad pneuman och andra ting bland dem människosjälen består av, pneumatiska kraftstrålar och de lagar som beskriver dem, samt hela den övriga allmänna teorin för magi. Detta är i sig helt klart det enskilt mest studerade ämnet, och den term som används för forskningsområdet är teoretisk eller praktisk pneumatik, aeonik eller verklighetsanalytisk vetenskap. Ett viktigt område är den magiska teknologin. Det finns en rad mekaniska konstruktioner som används för att förenkla magiutövande. Dessa är nästan alltid stora installationer av vilka Decelleratorn är den främsta, och har ingen kraft i sig själva pneumatiker måste aktivera dem och kanalisera kraft genom dem för att de skall vara verksamma. De är säregna konstruktioner av urverk och linser, och bygger framför allt på att vissa sällsynta material kan inverka på magiska flöden om de står i exakt relation till varandra eller förflyttas relativt varandra på exakt rätt sätt. Dessa pneumatiskt aktiva substanser är oftast olika slags kristallina material, och kunskapen om hur de framställs har nästan helt gått förlorad. Decelleratorns hjärta är tex. ett antal sådana sk. aktiva linser som bärgats från en Magnamundisk ruinstad. Kemi Termen som används vid Akademin är alkemi. Grunden för den bild man har är som följer: minuskler sätts samman på olika sätt till kluster av minuskler, på sätt som beror framför allt på temperatur, dvs. hur mycket de rör sig, och på hur pass strukturerade de olika tillstånden är. Utifrån det perspektivet kan man förklara hur olika synliga ämnen skiljer sig åt. Genom vissa specialiserade pneuman kan en pneumatiker studera små strukturer i ofta förvirrande detalj, liksom styra hur ämnen övergår i varandra. Att det är teoretiskt möjligt betyder dock inte att det är lätt, eftersom dels beräkningarna ofta är svåra, dels det kan krävas enorma mängder kraft för omvandlingar som inte förekommer spontant i naturen. Bio-alkemin är studiet av hur olika ämnen sätter samman korpuskler, de små byggstenar som i sin tur sätter samman levande vävnad. Återigen gäller här att man i detalj förstår de inblandade mekanismerna koncentrationer av essentiella salter och små minuskula maskinerier men att det i praktiken kan krävas omfattande arbete för att genomföra en omfattande förändring. Vissa metoder, som magiskt helande av vanliga åkommor, har blivit enklare och enklare att genomföra eftersom de är så väl beskrivna och dokumenterade, men det är fortfarande fråga om mycket komplexa procedurer. Astronomi Man kan framställa mycket goda optiska teleskop och göra goda mätningar av himlafenomen, särskilt vid de avlägsna platser där teleskopen är byggda. Man har god förståelse för de fysikaliska lagar som styr himlakropparnas rörelser runt jorden solen och månen liksom de sju kända övriga planeterna roterar av allt att döma runt jorden. Stjärnorna liksom solen tros ofta ha något slags alkemiska reaktioner som grund för sitt ljus, men det är svårt att avgöra vad och hur. Biologi Man har en god förståelse för livet på korpuskelnivå, vävnadsnivå och anatominivå, däremot sämre förståelse för naturhistoria och hur olika arter av växter, djur och mikroorganismer

7 samspelar ute i naturen. Ett antal pneumatiker är dock botaniker, zoologer eller andra former av naturkännare, och håller för fullt på att kartlägga organismvärldens olika vindlingar. Något släktträd för livet som helhet är ännu inte påtänkt, även om tanken har framkastats. Jordbruksforskning går gradvis framåt men är än så länge ett eftersatt område. Geologi Den bild man har av geologiska fenomen är överlag ganska avancerad man kan beräkna var geologiska anomalier (exempelvis vulkanutbrott eller jordbävningar) är troliga, liksom hur man bäst gräver tunnlar genom berg. Samma sak gäller fenomen relaterat till vatten och vind. Något som är känt är att geologisk instabilitet, som på platser med vulkanisk aktivitet eller under jordbävningar, ger upphov till säregna magiska störningar. Det eteriska bakgrundsfältet (pleroma) blir lokalt oerhört mycket starkare, med resultatet att pneumatiska processer kan få oförutsägbara sidoeffekter. Psykologi, filosofi, sociologi, samhällsvetenskap Dessa vetenskaper är eftersatta men det förekommer en hel del forskning inom dem. I princip befinner man sig med vissa viktiga undantag på samma nivå som i vår värld på slutet av artonhundratalet, med den skillnaden att kunskapen förstås präglas av Samväldets snarare än vår egen världs fördomar och sociala maktstrukturer. Inom psykologin kan man via pneumatik i viss mån studera psykiska processer direkt, men det gör inte att tolkningarna blir mindre präglade av vad man förväntar sig.

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog?

Foto: nicke johansson. vad är en europageolog? Foto: nicke johansson vad är en europageolog? Vad är en Europageolog? Europageolog är en professionell titel innebärande att personen som innehar titeln har uppnått en tillfredsställande akademisk utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Fysiken i naturen och samhället

Fysiken i naturen och samhället Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll Engergins oförstörbarhet och flöde Energikällor och energianvändning Väder och väderfenomen Fysiken i naturen och samhället Fysiken och Fysik åk 4-6 - Centralt innehåll

Läs mer

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html

Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Alla bilder finns på kursens hemsida http://www.physto.se/~lbe/poeter.html Fysik för poeter 2010 Professor Lars Bergström Fysikum, Stockholms universitet Vi ska börja med lite klassisk fysik. Galileo Galilei

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

El- och energiprogrammet (EE)

El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) El- och energiprogrammet (EE) ska utveckla elevernas kunskaper i att försörja och bistå samhällsviktiga basfunktioner som produktion, installation och distribution av el-,

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram

Lärvux. Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram 1 Lärvux Botkyrka Vuxenutbildning Kursprogram Välkommen till Lärvux! Särskild utbildning för vuxna Lärvux finns för dig som - har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i fysik i grundskolan 3.10 Fysik Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor Människan och samhället Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor mår bra. I ett bra samhälle överensstämmer människan och samhället. Överensstämmelsen

Läs mer

Etik, försiktighet och hållbar utveckling

Etik, försiktighet och hållbar utveckling Etik, försiktighet och hållbar utveckling med havet i särskilt beaktande Christian Munthe Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori flov.gu.se Etik, forskning, miljö- och havspolitik Varför

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart.

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats (www.illvet.com) och får ej lämnas vidare till tredjepart. Av hänsyn till copyright innehåller den inga foton. Med vänlig

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev

Förtydligande angående ansökan om mästarbrev Förtydligande angående ansökan om mästarbrev För att ansöka om mästarbrev måste du Vara verksam i ditt yrke. Ha minst 6 års yrkeserfarehet. Avlägga mästarprov, i vissa yrken räcker det med avlagt gesällprov.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar

Slutrapport. Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Innehåll Slutrapport Innovativt utbildnings- och forskningsmaterial användning av 3D visualisering och animering för att bemöta pedagogiska utmaningar Emin Halilovic, projektledare 1 Basfakta... 3 1.1

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling

Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Fakultetsnämnden MNT 2008-06-04 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Teknisk fysik med inriktning mot vågutbredning/ signalbehandling Studieplanen har föreslagits av Matematiska och systemtekniska

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??.

Studieplanen är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-??-??. 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Numerisk analys (General study programme for PhD- studies in Numerical Analysis) (inkl. studieplan för utbildning till licentiatexamen)

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Öppna föreläsningar Hösten 2010

Öppna föreläsningar Hösten 2010 Öppna föreläsningar Hösten 2010 Datum Ämne Föreläsare Innehåll 21 okt Hälsa Marianne Henningsson Kan naturen få dig att må bra Naturupplevelser ökar vårt välbefinnande, fysiskt och mentalt. Många söker

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

En färdplan för svensk forskarutbildning

En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning En färdplan för svensk forskarutbildning Agenda för forskning har granskat svensk forskarutbildnings utformning och dimensionering. Vi finner att det är rimligt att ställa högre krav

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11

Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Förnyelsebar energi Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier. 180 högskolepoäng. BA-program in Global Studies Institutionen för Globala Studier Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Globala studier 180 högskolepoäng Grundnivå BA-program in Global Studies 2(5) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer