Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsberättelse 2010

2 Styrelsen för Svenska Fotografers Förbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FOTOGRAFERS FÖRBUND 2010 INTRODUKTION SFF:S VERKSAMHETSÅR 2010 har varit ett förändringarnas år. I dag är mer än en tredjedel av förbundets medlemmar under 40 år och tillväxten bland unga fotografer är mycket god. Medlemmarnas representation i förbundsstyrelsen motsvarar väl den ålders och könsfördelning som syns i medlems statistiken. FOTOGRAFENS ROLL FÖRÄNDRAS i rask takt. Fotografen konkurerar idag med utvecklad digital teknik, dator genererade bilder som skapas i 3D och fotograferande amatörer på ett helt annat sätt än tidigare. Det ställer krav på yrkesfotografen att förtydliga och utveckla sin egen verksamhet. Många stillbildsfotografer börjar ta uppdrag som filmare och andra bedriver sin verksamhet gräns överskridande och erbjuder grafiska tjänster och kommunikationstjänster som innehåller långt mycket mer än stillbildsfotografi. Det har skett en förnyelse och ett generationsskifte inom förbundet och för förbundets medlemmar, vilket behövde komma till uttryck såväl i förbundets verksamhet som i dess visuella identitet. I DET DAGLIGA ARBETET producerar förbundet trycksaker, tidning, webbplats, brev, nyhetsbrev och mejl i en betydligt större omfattning än någonsin tidigare. Det sker samtidigt som medvetenheten av vikten av en sammanhållen grafisk identitet har ökat. MED NY LOGOTYPE, GRAFISK PROFIL och webbsida har SFF tagit ett stort steg i utvecklingen och rustat sig för framtiden som en närvarande och medveten organisation. Förändringarna har präglats av det ständiga uppdrag som förbundet har, att bistå och bevaka de intressen som gagnar landets professionella fotografer. Med den omgörning som har skett under året visar SFF omvärlden att förbundet är en kreativ och vital organisation som har ambitioner och kärnområden som är betydelsefulla i det utvecklade och moderna samhälle som vi alla verkar i. SFFS WEBBPLATS, byggdes om i början av 2000 talet. Tio år i IT världen är en oändlighet. Det gamla, statiska publiceringssystemet som webbplatsen byggts utifrån tillåter inte den flexibilitet och interaktivitet som en webbplats av idag kräver. Det har inneburit att många medlemmar har undvikit att söka information och därmed missat viktig information om förbundets verksamhet och aktiviteter. Avsaknaden av interaktivitet på webbplatsen har ställt stora krav på kansliets personal, när mycket istället smidigt borde kunna ske via webbplatsen. Den moderna webbplats som har utvecklats under verksamhetsåret 2010 fungerar nu som en plats för medlemmarna att vara, få information, uttrycka sina åsikter, inspireras av och att rådgöra med. Den kan kort sagt användas på ett sätt som den gamla webbplatsen inte medgav. VID SIDAN AV den grafiska förändringen av SFFs profil, webbplats, logotype och Fotografisk Tidskrift har även verksamheten i sig genomgått en utveckling. Genom att identifiera förbundets visioner och verksamhetsidé under året har förbundets kärnområden synliggjorts på ett helt nytt sätt. En genomgång av verksamhetens inriktning och medlemmarnas behov har resulterat i en konkret och hand lingskraftig verksamhetsplan som sjösätts under år Detta nya förhållningssätt genomsyrar den handlingsplan som kommer att gälla framöver, med en regelbunden avstäm ning och förankring i den verklighet och de sammanhang som medlemmarna är verksamma i. I DET FÖLJANDE presenteras SFFs verksamhetsår SFF:S VIKTIGASTE JURIDISKA FRÅGOR Upphovsrätten Bevakningen av och värnandet om de professionella fotografernas upphovsrätt är en av de viktigaste kärnfrågorna för SFF. Den juridiska rådgivning som sker till medlemmarna är huvudsakligen präglad av upphovsrätten. Det avtalsklimat som råder innebär i många fall att fotografen avkrävs sina rättigheter utan att få en vettig ersättning. Detta är en verklighet som samtliga intresseorganisationer som företräder upphovsmännen vittnar om. Det hårda motstånd som användarna bjuder och upphovsmännens svaga ställning på avtalsmarknaden innebär att den enda möjligheten att bekämpa kränkta upphovsrättigheter blir att vända sig till någon av landets domstolar för rättslig prövning. En utveckling som är skrämmande och knappast gynnar den enskilde upphovsmannen/fotografen i dennes försök att bevaka och beskydda sin upphovsrätt. Respekten för fotografernas ideella upphovsrätt och då särskilt namnangivelserätten är ytterligare en av SFFs prioriterade upphovsrättsliga frågor. Den ideella upphovsrätten är enligt gällande rätt den enda upphovsrätt som inte kan överlåtas till bildköparen. Denna rätt kan endast efterges av fotografen själv vid enstaka begränsade tillfällen. Det är därför av största vikt att bildköpare görs uppmärksamma på innebörden av rätten och alltid respekterar fotografens namnangivelserätt, såvida det inte är tekniskt eller praktiskt omöjligt. Genom den dagliga rådgivningen som SFFs jurister bedriver, i kombination med medlemmarnas markering 2

3 mot bildanvändarna, har respekten för namnangivelserätten fortsatt öka under året. Det gäller särskilt inom medie företagen. Dock återstår mycket arbete innan fotografen alltid blir namngiven i samband med bildpubliceringen. Frågan är en av de juridiska frågeställningar som prioriteras av förbundet. Den statliga utredning på upphovsrättens område som påbörjades år 2008 har under verksamhetsåret 2010 resulterat i ett skrifligt förslag, ett delbetänkande, från utredaren Jan Rosén om förändringar i upphovsrättslagen och då främst i dess tredje kapitel om upphovsrättens övergång samt en översyn av föreskrivna avtalslicenser. Förslaget innebär en rad förändringar av nu gällande upphovsättslag, dock utan de skyddsbestämmelser som krävs för att upphovsmännens ställning på avtalsmarknaden skulle kunna förstärkas. Förslaget har SFF ensamt och i samverkan med de andra bildorganisationerna yttrat sig över. Utredningen förväntas avsluta sitt uppdrag och framlägga sitt slutbetänkande under våren I den expertgrupp som utredare Jan Rosén rådfrågar under utredningen finns ett tjugotal personer från såväl upphovsmannaorganisationerna som producent och utgivarorganisationer. Som representant för bildområdet i expertgruppen fanns förbundsjuristen Catharina Ekdahl. Catharina ersattes den 1 oktober av Felicia Elling Falk. Oskäliga avtal och villkor vid uppdragsfotografering Avtalsmarknadens omfattande krav på obegränsade användningsmöjligheter och exklusiva rättigheter är ett faktum. Det finns dock andra villkor i uppdragsavtal på fotografiområdet som föranledde SFF att agera rättsligt under verksamhetsåret Vid en förfrågan från en stor grupp medlemmar kring fastighetsfotograferingsförmedlaren Se360s avtal framkom att ett konkurrensförbud under uppdragstiden och 24 månader efter avslutat uppdrag gällde. Förbudet var kombinerat med ett vite om kronor i den händelse fotografen bröt mot förbudet. I praktiken innebar konkurrensförbundet att de berörda fotograferna blev belagda med yrkesförbud på det område de verkar och har sina kontakter, fastighetsfotografering. I syfte att stävja utbredningen av konkurrensförbud i frilansavtal på fotografiområdet beslöt förbundsstyrelsen i slutet av år 2008 att SFF, i medlemmarnas ställe, skulle driva en rättslig process mot Se360. Det primära var att åstadkomma ett förbud mot konkurrensklausulen. Målet avgjordes av Marknadsdomstolen i maj Marknadsdom stolen fann att SFF inte hade lyckats visa att fotograferna hade en underlägsen ställning gentemot Se360, trots de långtgående konsekvenser som konkurrensförbudet medför för fotograferna. Vidare ansåg Marknadsdomstolen att konkurrensförbudet inte ansågs medföra så ingripande hinder för fotograferna i deras yrkesutövande att ett förbud mot klausulen var motiverat. Till saken hör att Se360 under processens gång hade förändrat konkurrensklausulen så att den endast gällde upp till sex månader efter avslutat uppdrag. Kravet på vite om kronor stod dock kvar. SFF förlorade således målet och då Marknadsdomstolens avgöranden inte går att överklaga till högre instans vann domen laga kraft. AVTAL OCH REKOMMENDATIONER Avtalsmallar Även under år 2010 publicerades de avtalsmallar som framtagits av SFF som pdf filer på webbplatsen. Avtalsmallarna som täcker den huvudsakliga delen av de områden som yrkesfotograferna är verksamma på har legat öppna för såväl fotografer som bildanvändare för nedladdning, eftersom användning av mallarna glädjande nog även sker av bildanvändare. Bildavtal på TV området I början av verksamhetsåret 2010 avslutades förhandlingarna om ett nytt avtal med SVT/UR. Avtalet tecknades för SFFs och övriga bildorganisationers del av samarbetsorganisationen Bild Upphovsrätt i Sverige. Avtalet gäller från 1 januari Det nya avtalet innebär att SVT/UR utbetalar klump belopp för vissa definierade nyttjanden och rapporterar varje bildanvändning som förekommer vid TV utsändningar och på deras webbplatser. Det är sedan Bild Upphovsrätt i Sverige som ansvarar för utbetalningen till berörda bild upphovsmän, bl a fotografer. Parallellt med SVT/URs rapportering sker även en löpande inspelning av deras utsändningar som avstämningsunderlag. Prisguiden Vad kostar en bild? Arvodesnivåerna i årets prisguide Vad kostar en bild? höjdes något i förhållande till år Rekommendationen för redaktionella uppdrag var 975 kr och kr för kommersiella samt 495 kr för assistentmedverkan. Justeringar av arkivbildspriserna utfördes utifrån de uppgifter som inkommit från bildbyråer, agenturer och enskilda fotografer. I likhet med avtalsmallarna ligger prisguiden öppen på webbplatsen i pdf format, tillgänglig för alla och envar. Riktlinjer för digital bildleverans Det gemensamma projektet om digitala leveransvillkor, den s k Felboken, har fortsatt under verksamhetsåret I projektet Felboken deltar BLF, Grafiska Företagen och Sveriges tidskrifter, Sveriges kommunikationsbyråer och Svenska Tecknare. Felboken beskriver vad som händer med bilder i tryck och är tänkt att skapa en gemensam norm för digital bildleverans med checklistor för bildbeställaren, fotografen, bildbehandlaren och tryckaren. Genom den gemensamma normen kan de inblandade parterna i en tryckprocess förbättra kommunikation och medverka till att bildproduktionen fungerarsmidigare. Arbetsgruppen består av Stefan Ohlsson, Bosse Kinnås och Jonas Berggren. 3

4 KOLLEKTIVA FÖRVALTNINGAR OCH SAMARBETEN Kopieringsavtal Bonus Presskopia Uppgiften för Föreningen Bonus Presskopia är att sluta avtal om fotokopiering av upphovsrättsligt skyddat material inom undervisning och interninformation. Vidare ska Bonus Presskopia inkassera ersättningen för kopieringen kollektivt och fördela denna mellan sina 18 medlemsorganisationer, däribland SFF. Fördelningen sker utifrån statistik från undersökningar av vad som kopieras, i kombination med fördelningsnycklar. Nyckeln för bildområdet utgör en förhandlingsuppgörelse mellan alla de organisationer som representerar rättighetshavare på bildområdet vilka är SFF, SJF, BLF, Föreningen Svenska Tecknare och KRO. Fotograferna får del av ersättningen konkret genom den s k individuella reprografiersättning, IR, och genom förbundets allmänna upphovsrättsliga arbete. I likhet med år 2009 har individuell reprografiersättning omfattat kopieringen ur tidningar, tidskrifter och böcker. Copyswede Copyswede är en annan kollektiv förvaltningsorganisation som har till uppdrag att förhandla och fördelar ersättningar för återutsändningar av tv program via kabel och satellit. Ersättningarna fördelas och utbetalas direkt till upphovs männen i proportion till den enskildes medverkan. Copyswede förvaltar även s k privatkopieringsersättning som avser den i lag fastställda ersättning som läggs på olika typer av lagringsmedier där utgångspunkten är att lagrings mediet delvis fylls av upphovsrättsligt skyddat material. Som professionell inköpare och användare av olika typer av lagringsenheter och medlem i någon av Copyswedes medlemsorganisationer såsom SFF, kan en anmälan ske till Copyswede som innebär att upphovsmannen slipper erlägga den ersättning som har lagts på lagringsenheten. Bildupphovsrätt i Sverige Genom föreningen Bild Upphovsrätt i Sverige kan Sveriges bildorganisationer gemensamt verka för upphovsrätt och förvaltning av vissa bildrättigheter. I organisationen ingår förutom SFF, Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare & Industri formgivare, Journalistförbundet, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) och Svenska Konstnärsförbundet. Bild Upphovsrättt i Sverige förvaltar bildavtalet med SVT/UR och hanterar även IR ersättningen för fotografer, tecknare och andra konstnärer. Vidare fungerar Bild Upphovsrätt i Sverige som gemensam plattform för stiftar organisationerna olika rätts och kulturpolitiska frågor. INFORMATION Fotografisk tidskrift Fotografisk tidskrift har under året genomgått en stor förändring såväl grafiskt som innehållsmässigt. Med ett av stämman 2009 beslutat tillskott om 100 kronor per medlem har tidskriften fått ett fylligare innehåll. Efter årets tre inledande nummer av Fotografisk Tidskrift lämnade redaktör Gösta Flemming över till den nya redaktören Jenny Morelli. Jennys uppdrag sammanföll med genomförandet av den nya grafiska profilen och innebär även att Fotografisk Tidskrift har fått en digital version som finns tillgänglig för alla på webbplatsen SFF nytt SFF nytt har i sedvanlig ordning skickats ut till medlemmarna via e post veckovis och därefter lagts upp på den interna webbplatsen. Centennium Försäljningen av Centennium fortgår och nya vägar att distribuera referensverket har undersökts. Ett samarbete med e bokhandlarna Bokus och Adlibris inleddes under året. SFF på webben Som anges i introduktionen har under utvecklats till en interaktiv och flexibel webbplats. Den öppna delen av webbplatsen innehåller en digital version av Fotografisk Tidskrift, förbundsinformation och nyheter under en särskild SFF flik, Fotografguiden under fliken Sök fotograf som administreras av medlemmarna själva och en alldeles egen flik kallad Fotoböcker. På den interna delen av webbplatsen, som kräver inloggning från medlemmarna, finns en rad olika forum där medlemmarna kan utbyta åsikter, information och få råd. Anmälan till de kurser och utbildningar som SFF anordnar i egen regi sker på de interna sidorna, liksom ansökan av förbundets olika stipendier Sammantaget fungerar nu som en genomtänkt och innehållsrik plats för medlemmarna med helt nya möjligheter att agera interaktivt och att bli informerade. De öppna sidorna har givit omvärlden en välutvecklad källa till omfattande kunskap om fotografi området, SFFs verksamhet och de enskilda fotograferna. Den nya webbplatsen lanserades i september 2010 genom evenemang som ägde rum samtidigt i Helsingborg, Göteborg, Örebro, Stockholm, Falun och Skellefteå. Sociala medier Såväl SFF som Fotografisk Tidskrift har under året förekommit i särskilt upprättade grupper på Facebook och Twitter. Satsningen har inneburit ännu en informationsplattform för den verksamhet som förbundet bedriver. KULTUR- OCH ARBETSMARKNADSPOLITIK Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) I KLYS är SFF en av 18 medlemsorganisationer. KLYS huvudsyfte är att bevaka de kulturpolitiska frågorna, hit hör frågor om arbetsmarknad, kulturpolitik, upphovsrätt, skatterätt och yttrandefrihet. SFFs övergripande kultur politiska arbete går via KLYS. SFF är representerat i såväl KLYS arbetsutskott som KLYS styrelse. KLYS är vid sidan av medlemsorganisationerna en gemensam och viktig remissinstans i statliga och andra 4

5 utredningar i frågor som rör konstnärligt yrkesverksamma inom områden som kulturpolitik, arbetsmarknadsfrågor, upphovsrättsfrågor, skattefrågor och mediefrågor. Under år 2009 tog KLYS initiativ till bildandet av en plattform för gemensamt arbete för alla upphovsmän och utövande konstnärer kallad Kulturskaparna. Kulturskaparna lanserades officiellt under våren Syftet är att motverka den producent, utgivar och piratstyrda upphovsrätts debatten. Förutom KLYS medlemsorganisationer deltar även samtliga upphovsrättsliga förvaltningsorganisationer i samarbetet; Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS), Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå (STIM), Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), Teaterförbundets Rättighetsbolag, TROMB m fl. Författarfonden, Bildkonstnärsfonden och Konstnärsnämnden Genom representation i Bildkonstnärsfonden, Författarfonden och Konstnärsnämnden bevakas fotografernas och fotografins plats i fonder och nämnder. I Konstnärsnämnden och Bildkonstnärsfonden utses styrelsen av regeringen på förslag av KLYS utifrån nomineringsförslag från berörda organisationer, bl a SFF. I Författarfonden väljs halva styrelsen av regeringen och andra hälften av organisationerna. Magnus Westerborn, ordförande i författarsektionen, är tillsammans med Tommy Arvidsson, f d ordförande i författarsektionen, ledamöter i Författarfondens styrelse. Magnus Westerborn sitter även i Författarfondens arbetsutskott och Tommy Arvidsson i beredningsutskottet för stipendierna. Författarfondens styrelse fördelar pengar som staten betalar i ersättning för de lån av böcker som sker på svenska bibliotek. Ersättningen delas ut som författar och illustratörspenning, arbets och resebidrag samt organisationsbidrag till SFF, Författarförbundet och Föreningen Svenska Tecknare. Bildkonstnärsfondens styrelse beslutar om arbets och resestipendier samt projektstöd. Bruno Ehrs har under verksamhetsåret varit ledamot i Bildkonstnärsfondens styrelse. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stöder professionella konstnärers arbete och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor. MEDLEMSSERVICE Medlemsservice och förmåner under året Juridisk hjälp, rådgivning, ärendehantering och avtalsgranskning Pris och arvodesrådgivning Advokathjälp av advokatbyrån DLA Nordic till rabatterade arvodesnivåer Sök Fotograf, gratis marknadsföringsplats på SFFs webbplats Fotografisk tidskrift sex nummer om året med ännu mer digital teknik på sff webben Företags och privatförsäkringar genom vår samarbets partner Gefvert AB. Allriskförsäkringen är den mest prisvärda i landet, företagsförsäkringen unik genom ett rättsskydd för immateriella tvister Tillträde till SFFs kurser och utbildningar Inkassoshjälp via Svea Inkasso där SFF står för abonnemangskostnaden Prisguiden, avtalsmallarna och andra utformade dokument SFF webbens nyheter och SFF nytt för att hålla medlemmarna à jour med förbunds och andra yrkes relaterade händelser Stipendierna: möjlighet att söka SFF:s rese och utbildningsstipendium, Kavalla stipendiet, Fotokopierings stipendium Tillgång till forumen på 20% rabatt på konstbokhandeln Konst ig 25% rabatt på Imagedesk abonnemang gratis anslutning till parkeringsservicen Easy Park NATIONELLT SAMARBETE Bildupphovsrätt i Sverige År 2008 beslöt flera bildorganisationer däribland SFF, att bilda en gemensam förvaltningsorganisation kallad Bildupphovsrätt i Sverige. Som framgår ovan fortsätter Bildupphovsrätt i Sverige att utveckla sin licensiering på avtalslicensområdet. Ersättningar från licensiering av sådana avtalslicensreglerade massutnyttjanden ska komma de individuella bildupphovsmännen tillgodo. Parallellt pågår ett omfattande arbete med att identifiera och undersöka nya områden. NORDISKT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE SAMARBETET MED VÅRA NORDISKA systerorganisationer och nordiska bildorganisationer sker årligen genom informella kontakter och nordiska bildkonferenser. Under verksamhets året 2010 genomfördes en sådan nordisk bildorganisation i Oslo, Norge. Pyramide Norden, Pyramide Europa och IFRRO De nordiska organisationerna bildade 2008 Pyramide Norden för att gemensamt vara företrädda i Pyramide Europa, plattformen för samverkan mellan Europas nationella fotograforganisationer och som språkrör gentemot EU kommissionen beslöt Pyramide Norden att upprätta ett nordiskt sekreteriat som inledningsvis ska skötas av SFF i Stockholm. Under verksamhetsåret har Pyramide Europa ansökt om och beviljats medlemskap i den internationella rättighetshavarorganisationen International Federation of Reproduction Rights Organisations, IFRRO. 5

6 PRISER OCH STIPENDIER Svenska fotobokspriset, instiftat av fotoförfattarsektionen 1996 för att stimulera kvalitativ fotoboksutgivning, delades ut på bokmässan i Göteborg. Årets mottagare var Hannah Modigh för boken Hillbilly Heroin, Honey. Övriga nominerade var Kent Klichs Gaza Photo Album, Karl Johan Stigmarks Fläckar, ord / Sprickor och andra sprickor, Åke E:son Lindmans Pure Architecture och Gerry Johanssons Ulan Bator. Juryn delade också ut ett hedersomnämnande till Lars Engströms Karlbergsvägen och Simon Bergs Apan är rädd. Prissumman är kr till vinnaren, kr till övriga nominerade. Kavalla stipendiet SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland, varav fyra riktar sig till medlem som givit ut bok/böcker som finns på folk eller skolbibliotek. De femte stipendiet är öppet för alla SFF medlemmar. Stipendiet består av en månads eller två veckors vistelse i Athen stiftelsens gästhem plus kr respektive kr för resa och uppehälle beroende på vistelsetid. Jury är styrelsen för Fotoförfattar och illustratörssektionen inom SFF års stipendiater blev Jenny Lindhe, Ulf Lundin, Anna von Brömssen, Robert Blombäck och Sanna Sjöswärd. SFFs rese och utbildningsstipendium, à kr vardera, öppet att söka för alla medlemmar i SFF, gick till Åke Ericson och Anna Sundström. MÄSSOR/FESTIVALER Norrlandsdagarna 2010 i Skellefteå Årets Norrlandsdagarna gick av stapeln för andra året i rad i Skellefteå. Platsen var Scandic Kongresscenter och datumen februari. Årets föredragshållare var New York fotografen Brenda Ann Kenneally, SFFs f d ordförande Åke Sandström, naturfotografen Peter Lilja, bildjournalisterna Chris Maluszynski, Joakim Roos och Magnus Sundberg, den finska konstnären och lektorn i fotografi vid Åbo Konstakademi Renja Leino, inrednings fotografen Stefan Nilsson, stillbildsfotografen för film och drama Knut Koivisto och bröllopsfotograferna Mark & Marianne Earthy. Vid sidan av föreläsningarna hölls även ett antal workshops. Huvudsponsor var Procenter och tillsammans med Network Innovation, Grafit, Lundeby&Co. as, Swefo, Adobe, Canon, Yfo, Gefvert försäkringsmäklare, Apple och City Print stod de för utställningen. Bok & Biblioteksmässan i Göteborg I god ordning deltog SFFs Fotoförfattar och illustratörs sektion på årets upplaga av Bok & Bibliotek i Göteborg den september med bildvisningar och föredrag. Dessutom bjöds på en mycket uppskattad Book Review. Dagarna kröntes av prisceremonin för Svenska fotobokspriset med tillhörande medlemsmingel. Samtliga fotoböcker som inlämnats till tävlingen Svenska fotobokspriset visades i montern, sammanlagt ett 80 tal böcker. Fotomässan i Stockholm SFF deltog på Fotomässan på Stockholmsmässan i Älvsjö den november. I SFFs monter kunde gamla, nya och blivande medlemmar träffa kansliet och delar av SFFs styrelse samt Fotoförfattar och illustratörssektionens styrelse. Fotografisk Tidskrifts nya chefredaktör Jenny Morelli visade upp den omdanade tidskriften liksom den nya webben. OnTrackImaging 2010 SFF deltog med seminarier och träffade medlemmar på den av Network Innovation arrangerade tågturnén i november. De städer som besöktes var Sundsvall, Västerås, Karlstad, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Jönköping och Stockholm. Pelle Kronestedt och Paulina Holmgren deltog. Stefan Dahlqvist och Stefan Ohlsson gav seminarier. UTBILDNING Utbildnings och kursutbudet Verksamhetsåret 2010 slog rekord i antalet utbildnings och kurstillfällen som anordnades av SFF i egen regi och/eller i samarbete med andra. Inte mindre än 22 tillfällen erbjöds under våren och 10 kurstillfällen under hösten. Vidare utbildning är ett av SFF:s prioriterade verksamhetsområden och syftar till att rusta medlemmarna för de krav och förväntningar som marknaden har på den professionella fotografen. En ytterligare utveckling av kursverksamheten har skett genom styrelsens beslut om samarbete med CFF. Genom det samarbetet kommer även s k Portfolio Rewievs att hållas, där SFFs medlemmar bereds möjlighet att ansöka och delta. Samarbete har även upprättats med Mittuniversitetet i Sundsvall där A kursen har hållits under verksamhetsåret. Ett urval av de utbildningar och kurser som erbjöds var A kursen i digital bildleverans med Stefan Ohlsson och Hans Sundkvist, Komma igång kurs videofilmning och redigering med Pelle Wichmann och Per Lindh, Kreativ bildredigering med Eva Terez Gölin och Jonas Berggren, Ljuskurs inklusive färg och filter med Johan Westin, Bygga bild och Försköna lagom med Lasse Köhler, Bättre bild i svartvitt med Bosse Kinnås och Micke Lundström, Ljud till bild av Patrik Strömdahl, Bokföring & deklaration med Susin Lindblom, Leverera bild med visuell identitet med Anna Romson, Miljöcertifiering för fotografer med Petra Michélsen och Riktat ljus 4 workshops med Ivar Sviestins, Björn Dawidsson och Ewa Marie Johansson. Tyvärr kunde inte alla kurstillfällen genomföras, bl a på grund av för få anmälda. Sommarskolan För tredje året i rad genomfördes Sommarskola på Biskops Arnö, i Bålsta utanför Stockholm den juli. Det var 22 deltagare från hela landet som kom för att fortbilda sig i rörlig bild och ljuskunskaper. De kurser som hölls på årets sommarskola var Filma med DSLR Kamera och Ljuset som hjälper dig till bättre bilder. 6

7 SFF:S PROGRAMVERKSAMHET 2010 I URVAL Januari Mälardalens frilansklubb frukostmöte om vinsterna med samarbete för frilansar Februari Norrlandsdagarna i Skellefteå (se under mässor/festivaler) Möte för fotografer anslutna till Nordic Photo i Stockholm Bildbar på Galleri Kontrast om Integritetsskyddskommitténs lagförslag om fotograferingsförbud i samarbete med PFK i Stockholm Mars Bilder som förändrar kväll om och med bilder med Joakim Roos och Nina Korhonen i Göteborg Lansering av nätverket Kulturskaparna på Rival i Stockholm A kursen startar med Hans Sundqvist och Stefan Ohlsson i Stockholm Bildbar på Galleri Kontrast med fotograferna Julia Peirone och Niclas Östlind i samarbete med PFK i Stockholm Ljuskurs inklusive färg och filter med Johan Westin i Stockholm Kreativ bildredigering del 1 med Jonas Berggren i Stockholm April Till SFFs årsstämma med inledande seminarium den 17 april på Berns Salonger kom cirka 100 medlemmar. Även SFFs samarbetspartners Gefvert och DLA Nordic samt yrkesfotoleverantörerna Procenter, Canon, YFO, Nikon och Molander & Son fanns på plats. För andra gången genomfördes Porträtt SM på SFFs årsstämma. Vinnarna avkunnades under kvällens middag. Försköna lagom med Lars Köhler i Stockholm Filma med systemkamera med Petrus Sjövik i Stockholm Bokföring & Deklaration med Susin Lindblom i Stockholm Kreativ bildredigering del 2 med Jonas Berggren i Stockholm Prisguiden 2010 offentliggörs Maj Komma igång med video med Per Lindh och Pelle Wichmann i Stockholm Ljud till bild med Patrik Strömdahl Anpassa till tryck med Stefan Ohlsson i Stockholm Allt du behöver veta som fotograf med Paulina Holmgren och Catharina Ekdahl i Lund och Göteborg Juni SFF Södra arrangerade resa till Fotobuch Tage i Hamburg, Tyskland Avslutning av A kursen i Stockholm Din professionella identitet heldagsseminarium i samarbete med Svenska Tecknare, KRO/KIF och Transit kulturinkubator i Stockholm Juli SFFs sommarskola på Biskops Arnö, Bålsta, med inriktning på rörlig bild och ljus. Kulturskaparna under politikerveckan i Almedalen, Visby Augusti Kvällsträff om Upphovsrättsutredningen med bl a Felicia Elling Falk i samarbete med Svenska Tecknare, KRO/KIF och BUS i Stockholm Bildbar på Galleri Kontrast med Thomas Wågström och Jenny Hammar i samarbete med PFK i Stockholm Bildbaren Fem minuter per fotograf i Malmö September Lanseringsparty för nya sfoto webben i Skellefteå, Helsingborg, Stockholm, Göteborg, Örebro och Falun Fotoförfattar och illustratörsektionen bjöd in till sitt program på Bok&Biblioteksmässan i Göteborg med bildvisningar och föredrag Svenska fotobokspriset delades ut på Bok&Biblioteksmässan. Fest i samarbete med PFK Enkätutskick SFFs Framtid Ljussättning, färg och filter med Johan Westin i samarbete med CFF i Stockholm Bildbaren Fem minuter per fotograf i växthuset på Slottsträdgårdens café i Malmö Miljöcertifiering för fotografer med Petra Michélsen Digital bildhantering hela kedjan med Eva Terez Gölin och Stefan Ohlsson i samarbete med CFF i Stockholm 3D, animation och spel seminarium i samarbete med Svenska Tecknare och KRO/KIF i Stockholm Lars Olof Gustafsson från Konstnärsnämnden på HFF i Göteborg Filmtajm i Nyköping med Pelle Wichmann Oktober Pelle Kronestedt på Abecita konstmuseum i Borås Riktat ljus 4 workshops med Ivar Sviestins, Björn Dawidsson och Ewa Marie Johansson i samarbete med CFF i Stockholm Digital bildhantering hela kedjan med Eva Terez Gölin och Stefan Ohlsson i samarbete med CFF i Göteborg Hudretusch försköna lagom med Lars Köhler i Stockholm Kreativ bildredigering med Jonas Berggren i Stockholm Bildbar på Galleri Kontrast med Aida Chehrehgosha och Nina Grundemark i samarbete med PFK i Stockholm November OnTrackImaging 2010 i Sundsvall, Västerås, Karlstad, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Jönköping och Stockholm Digital utställning och bokproduktion med Stefan Ohlsson och Eva Terez Gölin i samarbete med CFF i Stockholm Bildbaren Fem minuter per fotograf i Malmö Fotomässan på Stockholmsmässan i Stockholm Bildbar på Galleri Kontrast med Åke Ericson i samarbete med PFK i Stockholm Medlemslunch om SFFs förändringsarbete med Pelle Kronstedt och Paulina Holmgren i Stockholm Allt du behöver veta som fotograf med Paulina Holmgren och Felicia Elling Falk i Stockholm 7

8 December Bildvisning med Lars Tunbjörk i Göteborg Digital utställning och bokproduktion med Stefan Ohlsson och Eva Terez Gölin i samarbete med CFF i Stockholm Bildbar med Hans Hanson och Nils Bergendahl i Malmö Bildbar med Robert Blombäck på Galleri Kontrast i Stockholm PERSONAL OCH ÖVRIGA MEDARBETARE UNDER VERKSAMHETSÅRET har följande personer varit anställda på SFFs kansli: Catharina Ekdahl, förbundsjurist, Felicia Elling Falk, jurist, Gabriella Westberg, informatör, Jenny Morelli, redaktör, Paul Vestergren, förhandlare och internationell sekreterare, och Yvonne Sundin, administratör. Catharina Ekdahl avslutade sin anställning den 30 september. FRILANSMEDARBETARE är alla som gör Fotografisk tidskrift och som håller i SFFs uppskattade kurser och utbildningar. För utformning av Fotografisk tidskrift svarar Anders Birgersson. Utformning och support av sfoto webben står Sthlm Connection för. ANNONSANSVARIG är Hans Flygare från Annonshuset. REDOVISNINGSTJÄNSTERNA har under verksamhetsåret uförts av Jeanette Ribbe som är anställd på BUS. FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRBUNDSSTYRELSEN HAR BESTÅTT av Pelle Kronestedt, ordförande, Paulina Holmgren, vice ordförande, ordinarie ledamöterna Björn Abelin, Stefan Nilsson, Sara Arnald, Mette Muhli och Robert Blombäck samt suppleanterna Torbjörn Larsson, Anna Alexander Olsson, Jeanette Utell, Love Lannér, Viveka Österman och John Webb. Robert Blombäck och John Webb valde i november att avsluta sina styrelseuppdrag. Ordföranden har arvoderats. Inga ersättningar har utgått till styrelsen i övrigt. Kommittéarvoden har utgått till förtroendevaldas och övriga medlemmars specifika arbetsgruppsinsatser. Styrelsen har haft 15 protokollförda möten och däremellan informella e post, Skype och telefonkontakter. ARBETSGRUPPER/REPRESENTATION Representation Bild Upphovsrätt i Sverige: Paul Vestergren och Catharina Ekdahl (suppleant). Catharina Ekdahl ersattes den 1 oktober av Felicia Elling Falk. Biblioteksersättning/förhandlingsgrupp: Lars Ekenborn med Björn Larsson som bisittare Bonus Presskopia, styrelse och förhandlingsombud: Paul Vestergren Copyswede: Catharina Ekdahl ersattes den 1 oktober av Felicia Elling Falk. Nordiska och internationella fotografsamarbetet: Paul Vestergren Författarfondens styrelse: Magnus Westerborn, beredningsutskottet Tommy Arvidsson Försäkrings/villkorsnämnd: Catharina Ekdahl, Lars Köhler, Pelle Kronestedt. Catharina Ekdahl ersattes den 1 oktober av Felicia Elling Falk. KLYS arbetsgrupper KLYS nämnd: Pelle Kronestedt KLYS internationella utskott: John Webb KLYS kulturpolitiska arbetsgrupp samt nämndrepresentation: Pelle Kronestedt KLYS upphovsrättsgrupp: Catharina Ekdahl efterträddes den 1 oktober av Felicia Elling Falk KLYS arbetsmarknads och socialpolitiska grupp samt skattegrupp: Thomas Wågström KLYS mediegrupp: Björn Abelin KLYS valberedning: Pelle Kronestedt SFFs arbetsgrupper Fotografisk tidskrifts redaktionsråd: Nr ; Gösta Flemming, Linda Forsell, Anette Ibsén, Stefan Nilsson, Magnus Westerborn och Pelle Wichmann. Nr 4 6; Jenny Morelli, Mia Bengtsson Plynning, Oscar Poulsen, Stefan Nilsson, Sara Arnald och Anders Birgersson. Ledningsgrupp: Pelle Kronestedt, Paulina Holmgren och Stefan Nilsson. Prisguiden: Felicia Elling Falk, Birgitta Karlsson, Love Lannér, Anna Alexander Olsson och Robert Blombäck. Felboken: Paul Vestergren (projektledare), Stefan Ohlsson, Jonas Berggren och Bosse Kinnås Kommunikationsgruppen: Gabriella Westberg, Magnus Westerborn, Thomas Wågström och Pelle Kronestedt Utbildningsgruppen: Gabriella Westberg, Pelle Kronestedt, Björn Abelin och Paulina Holmgren Medieupphandlingsgruppen: Gabriella Westberg, Pelle Kronestedt, Paulina Holmgren Miljögruppen med syftet att ta fram en miljöcertifiering: Paul Vestergren, Jeanette Utell, Love Lannér och Viveca Österman Stipendiegruppen: Paulina Holmgren, Catharina Ekdahl och Mette Muhli Lanseringsgruppen: Gabriella Westberg, Paulina Holmgren, Sara Arnald och Stefan Nilsson EKONOMI Se bifogade balans och resultaträkningar. REVISORER Michael Christensson från Skeppargatansrevision har varit förbundets auktoriserade revisor och Anette Andersson har varit förtroendevald revisor. VALNÄMND Valnämnd till 2011 års styrelse har utgjorts av Tommy Arvidson, Miriam Klyvare och Stefan Bohlin. 8

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer