2012 Delårsrapport. Januari September

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 Delårsrapport. Januari September"

Transkript

1 Delårsrapport Januari September

2 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbankens delårsrapport januari - september Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet ökade med 9% till (12 426) Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 8% till (9 277) och resultatet per aktie steg med 7% till 15,95 kr (14,90) Rörelseresultatet i Kontorsrörelsen utanför Sverige steg med 50% och i Kontorsrörelsen i Sverige med 6% Eget kapital ökade med 10% och räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet var i stort sett oförändrad och uppgick till 13,7% (13,8) Intäkterna ökade med 7% till (24 435) Räntenettot ökade med 14% till (17 256) K/I-talet förbättrades till 45,1% (46,8) Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05) Primärkapitalrelationen enligt Basel II steg till 20,5% (17,4) och kärnprimärkapitalrelationen ökade till 17,9% (14,7) Samtliga obligationsförfall till och med utgången av 2013 är förfinansierade och bankens likviditetsreserv översteg 750 mdkr I Storbritannien öppnades 20 nya kontor till totalt 124 och ytterligare 13 är i öppningsfasen Sammanfattning tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet Rörelseresultatet minskade säsongsmässigt med 3% till (4 528) och ökade med 1% jämfört med tredje kvartalet Rörelseresultatet i Kontorsrörelsen utanför Sverige, det enskilt bästa kvartalsresultatet, steg med 8% i lokal valuta Intäkterna uppgick till (8 839) K/I-talet förbättrades till 44,7% (45,5) i koncernen och till 32,9% (34,4) i den svenska kontorsrörelsen Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 5% till (3 414) och resultatet per aktie uppgick till 5,15 kr (5,44) Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 13,2% (14,4) Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,07% (0,07) 2 Handelsbanken

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Innehållsförteckning Sidan Koncernen Översikt 4 Koncernens utveckling 5 Koncernen Segment 8 Kontorsrörelsen i Sverige 9 Kontorsrörelsen utanför Sverige 11 Kontorsrörelsen i Storbritannien 13 Kontorsrörelsen i Danmark 14 Kontorsrörelsen i Finland 15 Kontorsrörelsen i Norge 16 Handelsbanken International 17 Handelsbanken Capital Markets 18 Övrigt 20 Finansiella rapporter i sammandrag Koncernen 21 Nyckeltal 21 Resultaträkning 22 Resultat per aktie 22 Totalresultat 23 Utveckling per kvartal 23 Balansräkning 24 Förändring eget kapital 25 Kassaflödesanalys 25 Not 1 Redovisningsprinciper 26 Not 2 Räntenetto 26 Not 3 Provisionsnetto 27 Not 4 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde 27 Not 5 Övriga administrativa kostnader 27 Not 6 Kreditförluster och osäkra fordringar 28 Not 7 Avvecklad verksamhet 29 Not 8 Utlåning och kreditexponering 30 Not 9 Derivat 31 Not 10 Goodwill och andra immateriella tillgångar 32 Not 11 Skulder till kreditinstitut, in- och upplåning från allmänheten 32 Not 12 Förvaltat kapital 32 Not 13 Omsättning av egna skuldinstrument och aktier 32 Not 14 Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga åtaganden 33 Not 15 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 33 Not 16 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 35 Not 17 Tillgångar och skulder i valuta 36 Not 18 Transaktioner med närstående 36 Not 19 Kapitalbas och kapitalkrav i den finansiella företagsgruppen 37 Not 20 Risk och kapitalhantering 40 Not 21 Handelsbanksaktien 42 Finansiella rapporter i sammandrag Moderbolaget 43 Information telefonkonferens, med mera 45 Granskningsrapport 46 Aktiekursutveckling och övrig information 47 3 Handelsbanken 2 Handelsbanken

4 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Koncernen Översikt Förändr Förändr Förändr Resultaträkning i sammandrag Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % % % Riskresultat försäkring % 39-15% % 209 Övriga utdelningsintäkter % % % 146 Andelar i intresseföretags resultat % % 9 Övriga intäkter % 34-15% % 143 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar % % % -462 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -816 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % Skatter % % % Periodens resultat från kvarvarande verksamhet % % % Periodens resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt % 29-72% % 159 Periodens resultat % % % Balansräkning i sammandrag Summa utlåning till allmänheten % % % varav hypoteksutlåning % % % In- och upplåning från allmänheten % % % varav hushåll % % % Summa eget kapital % % % Summa tillgångar % % % Nyckeltal i sammandrag Räntabilitet på eget kapital, total verksamhet * 13,2% 14,1% 14,4% 13,7% 13,8% 13,5% Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet * 13,2% 14,0% 14,3% 13,5% 13,6% 13,4% K/I-tal kvarvarande verksamhet 44,7% 45,8% 45,5% 45,1% 46,8% 47,1% Resultat per aktie, total verksamhet, kr 5,15 5,15 5,44 15,95 14,90 19,78 - efter utspädning 5,07 5,00 5,34 15,59 14,60 19,39 Primärkapitalrelation enligt Basel II 20,5% 17,4% 19,4% 20,5% 17,4% 18,4% * Vid beräkning av räntabilitet på eget kapital justeras eget kapital för påverkan av orealiserade värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som "Tillgängliga för försäljning" samt för kassaflödessäkringar. 4 Handelsbanken 3 Handelsbanken

5 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Koncernens utveckling JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Koncernens rörelseresultat steg med 9% till (12 426). I Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade rörelseresultatet med 50% och i den svenska kontorsrörelsen steg rörelseresultatet med 6%. Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade under perioden med 8% till (9 277) och resultatet per aktie steg med 7% till 15,95 kr (14,90). Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet var i stort sett oförändrad och uppgick till 13,7% (13,8) trots att det egna kapitalet växte med 10%. K/I-talet i den kvarvarande verksamheten förbättrades till 45,1% (46,8). Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna ökade med 7% till som ett resultat av ett stigande räntenetto. Valutakursförändringar hade endast marginell påverkan på intäkterna. Räntenettot steg med 14% till till följd av såväl stigande affärsvolymer som räntemarginaler. Räntenettot steg med 28% i Kontorsrörelsen utanför Sverige och med 8% i den svenska kontorsrörelsen. Koncernens kostnader för Stabilitetsfonden och olika insättargarantier belastade räntenettot med -811 (-805). Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 5% till mdkr (1 538). Ökningen var 5% i hushållssektorn och 4% i företagssektorn. Medelvolymen inlåning steg med 11% till 690 mdkr (623). Företagsinlåningen växte med 13% och hushållsinlåningen med 7%. Provisionsnettot sjönk med 337, eller 6%, till (5 796), främst till följd av lägre aktiemarknadsrelaterade intäkter. Två tredjedelar, eller 221, av minskningen förklaras av lägre courtageintäkter. Ytterligare 77 förklaras av lägre försäkringsprovisioner till följd av lägre avkastningsdelning. Trenden med låg kundaktivitet fortsatte även i det tredje kvartalet och nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde minskade med 21% till 754 (953). Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % De totala kostnaderna steg med 3% till Personalkostnaderna steg med 6% samtidigt som övriga administrativa kostnader minskade med 3%. Av personalkostnadsökningen förklaras tre procentenheter av att avsättningen till Stiftelsen Oktogonen steg till -688 (-631) samt att kostnaden för korridoreffekten vid beräkning av pensioner enligt IAS 19 ökade till -165 (-15). De rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, minskade till -86 (-178). Resterande del av personalkostnadsökningen förklaras av ökat antal anställda och den årliga lönejusteringen. Medelantalet anställda ökade till medarbetare (11 197). Övriga administrativa kostnader sjönk med 3% till (-3 668) till följd av oförändrade eller minskade kostnader i de flesta kostnadsslag. Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,07 0,05 0,02 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,18 0,17 0,01 Kreditförlusterna uppgick till -856 (-573) och kreditkvaliteten var fortsatt stabil. Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05). Osäkra fordringar netto steg till (2 804) motsvarande 0,18% av utlåningen (0,17). 5 Handelsbanken 4 Handelsbanken

6 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Årets tredje kvartal påverkas av säsongseffekter och rörelseresultatet minskade med 3% till (4 528). Jämfört med tredje kvartalet föregående år steg resultatet med 1% och var det högsta som uppnåtts i ett enskilt tredje kvartal. I Kontorsrörelsen utanför Sverige steg rörelseresultatet på samtliga hemmamarknader såväl sekventiellt som jämfört med tredje kvartalet. K/I-talet uppgick till 44,7% (45,5) och periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 5% till (3 414). Resultatet per aktie uppgick till 5,15 kr (5,44) och räntabiliteten på eget kapital sjönk till 13,2% (14,4). Intäkter Förändr Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella poster % Övriga intäkter % Summa intäkter % Intäkterna minskade till eller med 4%, varav en procentenhet förklaras av den svenska kronans förstärkning. Räntenettot minskade med 113, eller 2%, till Valutakursförändringar påverkade räntenettot negativt med 81 och en lägre räntenivå innebar att inlåningsmarginalerna i den svenska kontorsrörelsen minskade med 87 jämfört med föregående kvartal. Koncernens kostnader för Stabilitetsfonden och olika insättargarantier minskade samtidigt med 49 till -242 (-291). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek sjönk till -4 (17). I Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade räntenettot med 2% och i den svenska kontorsrörelsen steg räntenettot med 1%. Medelvolymen utlåning till allmänheten minskade med 1% till mdkr (1 622) på grund av att valutakursförändringar påverkade medelvolymen med -20 mdkr. I lokal valuta steg medelvolymen med 1%. Den totala medelvolymen inlåning ökade med 3% till 698 mdkr (680). Medelvolymen hushållsinlåning steg med 2% och företagsinlåningen växte med 3%. Provisionsnettot minskade med 5%, eller 83, till (1 825). Nedgången förklaras främst av minskade utlånings- och garantiprovisioner samt av lägre aktiecourtage och rådgivningsprovisioner. Minskningen i provisionsnettot motverkades delvis av att betalningsprovisionerna netto steg med 1% jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet av finansiella poster värderade till verkligt värde sjönk till 191 (219) till följd av en säsongsmässig nedgång i kundaktiviteten i det tredje kvartalet. Kostnader Förändr Personalkostnader % Övriga administrativa kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Bankens kostnader är normalt säsongsmässigt lägre i det tredje kvartalet och de totala kostnaderna sjönk med 6% till Valutakursförändringar på 62 förklarar två procentenheter av minskningen. Personalkostnaderna minskade med 108, eller 4%, varav en tredjedel förklaras av valutakursförändringar. Resterande minskning är främst hänförlig till lägre kostnader i Handelsbanken Capital Markets. Periodens preliminära avsättning till rörliga ersättningar, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, uppgick till -22 (-23) och avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen uppgick till -229 (-229). Korridoreffekten vid beräkning av pensionskostnader enligt IAS 19 var oförändrad -55 (-55). Övriga administrativa kostnader sjönk med 10% till till följd av generellt lägre kostnader inom de flesta kostnadsslag. Genomsnittligt antal anställda ökade till medarbetare (11 095), främst till följd av ett ökat antal visstidsanställda under semesterperioden. Kreditförluster Förändr Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,07 0,07 0,00 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,18 0,16 0,02 Kreditförlusterna minskade till -277 och kreditförlustnivån uppgick oförändrad till 0,07% (0,07). Osäkra fordringar netto uppgick till (2 782), motsvarande 0,18% (0,16) av utlåningen. UTVECKLING I SEGMENTEN (Kvartal 3 jämfört med kvartal 2 ) I Kontorsrörelsen i Sverige steg rörelseresultatet med 3% till (3 221) till följd av lägre kostnader och ett stigande räntenetto. Kreditförlustnivån sjönk till 0,03% (0,04). I Kontorsrörelsen utanför Sverige ökade rörelseresultatet med 5% till (1 150), det högsta i ett enskilt kvartal. Resultatet steg i samtliga hemmamarknader. Räntenettot steg med 2% och kostnaderna minskade med 7%. Kreditförlustnivån uppgick till 0,18% (0,16). 6 Handelsbanken 5 Handelsbanken

7 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbanken Capital Markets minskade rörelseresultatet till 56 (205) till följd av minskade intäkter. Banken var under året störst på nysparande i fonder i Sverige med ett nettoinflöde på 14,5 mdkr. Totalt för hela marknaden uppgick nettoinflödet till 11,7 mdkr. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Efterfrågan på bankens emissioner av korta och långa räntebärande värdepapper var stor under perioden och Handelsbankens fundingkostnad var fortsatt den lägsta i den europeiska bankmarknaden. Totalt emitterade banken under tredje kvartalet obligationer till ett värde av 79 mdkr, fördelat på 34 mdkr i seniora obligationer och 45 mdkr i säkerställda obligationer. Bland annat emitterades marknadens första sjuåriga säkerställda obligation på den amerikanska marknaden sedan 2008 och bankens första säkerställda obligation på den australiensiska marknaden. Under årets nio första månader uppgick den emitterade obligationsvolymen till 203 mdkr, varav 127 mdkr utgjordes av säkerställda obligationer och 76 mdkr av seniora obligationer. Den genomsnittliga löptiden på emitterad volym uppgick till 4,7 år. Periodens emitterade volym innebär att samtliga obligationsförfall till och med utgången av 2013 nu är förfinansierade. I början av oktober emitterade banken ett sekundärkapitallån i svenska kronor på 3 mdkr. Lånets villkor är anpassade för att uppfylla kraven i kommande kapitalregelverk. Bankens totala likviditetsreserv bibehölls på en hög nivå och översteg 750 mdkr. Kassamedel och likvida tillgångar placerade i centralbanker uppgick till 377 mdkr och volymen likvida obligationer uppgick till 100 mdkr. Resterande del av reserven utgörs främst av outnyttjat emissionsutrymme av säkerställda obligationer i Stadshypotek. Enligt gällande definition uppgick koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) vid utgången av perioden till 139%. I USD och EUR var LCR 209% respektive 114%. KAPITAL 30 jun Förändr Kärnprimärkapitalrelation, Basel II 17,9% 16,8% 1,1 Primärkapitalrelation enligt Basel II 20,5% 19,4% 1,1 Kapitaltäckningsgrad enligt Basel II 21,0% 19,9% 1,1 Eget kapital % Primärkapital % Kapitalbasen steg i kvartalet till 102 mdkr (101) och kapitaltäckningsgraden enligt Basel II ökade till 21,0% (19,9). Periodens vinst är den främsta förklaringen till att eget kapital ökade med 4,0 mdkr till 101,0 mdkr under tredje kvartalet. Primärkapitalet ökade till 100,0 mdkr (98,8) och kärnprimärkapitalet växte med 2,0 mdkr till 87,6 mdkr (85,6). Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II steg i kvartalet till 17,9% (16,8) och primärkapitalrelationen till 20,5% (19,4). Av ökningen i primärkapitalrelationen på 1,1 procentenheter bidrog periodens vinst positivt med 0,4 procentenheter och minskade utlåningsvolymer med ytterligare 0,1 procentenhet. Mixeffekten av att nya utlåningsvolymer var av bättre kreditkvalitet än genomsnittet i portföljen påverkade positivt med 0,3 procentenheter och valutakurseffekter hade en positiv inverkan med 0,2 procentenheter. CRD 4 / IAS 19 Banken uppskattar att övergången från Basel II till Basel III kommer innebära en minskning av kärnprimärkapitalrelationen med 1,5 till 2,0 procentenheter. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick reduktionen till 2,0 procentenheter och kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III var därmed 15,9%. Om förändringarna i pensionsregelverket (IAS 19) tillämpats vid utgången av tredje kvartalet hade kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel III uppgått till 15,8%. För övriga effekter av förändringen i IAS 19, se Not 1. RATING Såväl Handelsbankens lång- som kortfristiga rating var under perioden oförändrade med stabila utsikter hos de ratinginstitut som följer banken. Långfristig Kortfristig Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA- F1+ Moody's Aa3 P-1 C DBRS AA (low) Finansiell styrka 7 Handelsbanken 6 Handelsbanken

8 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Koncernen Segment Januari - september Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Capital Markets Övrigt Justeringar och elimineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat 1 1 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * Januari - september Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Capital Markets Övrigt Justeringar och elimineringar Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrativa kostnader Internt köpta och sålda tjänster Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter * * Interna intäkter som ingår i summa intäkter består av intäkter från transaktioner med andra rörelsesegment. Eftersom ränteintäkter och räntekostnader redovisas netto som intäkt innebär det att interna intäkter bland annat innehåller nettot av intern finansieringskostnad mellan segmenten. Segmenten utgörs av Kontorsrörelsen i Sverige, Kontorsrörelsen utanför Sverige samt Capital Markets. I segmentens resultaträkningar ingår interna poster såsom interna räntor, provisioner och ersättningar för interna tjänster huvudsakligen enligt självkostnadsprincipen. Den del av Capital Markets rörelseresultat som inte innehåller risktagande resultatutdelas till kundansvarigt kontor i kontorsrörelsen. 8 7 Handelsbanken Handelsbanken

9 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen i Sverige består av sex regionbanker samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Sverige. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 461 kontor i hela Sverige. Handelsbanken Finans har ett heltäckande sortiment av finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor och i finansieringssamarbeten med återförsäljare samt leverantörer. Stadshypotek är bankens hypoteksbolag och är helt integrerat i kontorsrörelsen. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % % % Provisionsnetto % 860-5% % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 137-1% % 510 Övriga intäkter 3 3 0% 1 200% % 20 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % Internt köpta och sålda tjänster % % % Avskrivningar % -22-5% % -91 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % % % 664 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 32,9 34,4 34,4 33,4 35,1 34,8 Kreditförlustnivå, % 0,03 0,03 0,04 0,03 0,00 0,00 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 18,9 18,9 19,3 19,1 19,3 19,6 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 461 0% % 461 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten* Hushåll % 584 1% % 570 varav Hypotekslån % 530 1% % 517 Företag % 483-1% % 479 varav Hypotekslån % 229-1% % 215 Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 204 3% % 196 Företag % 165-3% % 157 Totalt % 369 0% % 353 * Exklusive utlåning till Riksgälden. 9 Handelsbanken 8 Handelsbanken

10 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 6% till (9 403) till följd av högre intäkter och i stort oförändrade kostnader. Räntenettot steg med 8%, eller 978, till (11 655). Effekten av större in- och utlåningsvolymer uppgick till 354 och förändringen i in- och utlåningsmarginaler påverkade räntenettot positivt med 170. Avgifterna till Stabilitetsfonden och insättargarantin ökade med 34 och belastade räntenettot med -531 (-497). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till 2 (-8). Provisionsnettot minskade med 8% till (2 742), främst till följd av lägre värdepappersrelaterade provisioner. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde ökade med 22% till 428 (352). De totala kostnaderna var i stort oförändrade och uppgick till (-5 345). K/I-talet förbättrades till 33,4% (35,1). Kreditförlusterna uppgick till -265 (-18). Kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,00). Affärsutveckling I början av oktober presenterade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årets undersökning av kundnöjdhet i banksektorn och Handelsbanken behöll sin ledande position med god marginal till konkurrenterna såväl på företagssidan som på privatsidan. Handelsbanken lägger stor vikt vid att vara tillgänglig för kunderna. Det personliga mötet med kunden är centralt och för att komma ännu närmare kunderna planerar flera kontor att öppna nya fysiska mötesplatser. Under perioden öppnades sex nya mötesplatser och fler är planerade. Medelvolymen inlåning från hushåll fortsatte att öka och uppgick till 206 mdkr (194), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt visade Svensk Fondstatistik att Handelsbanken fortsatte att ta marknadsandelar på fondmarknaden. Under årets första nio månader uppgick nysparandet, netto, i bankens fonder i Sverige till 14,5 mdkr, vilket ska jämföras med att nettoinflödet för totalmarknaden uppgick till 11,7 mdkr i Sverige. Medelvolymen hypoteksutlåning till privatpersoner växte med 4% till 531 mdkr (513). Medelvolymen utlåning till företag var 1% högre under årets nio första månader jämfört med motsvarade period föregående år och uppgick till 481 mdkr (475). KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet ökade med 3% till (3 221). Räntenettot ökade med 1% till (4 161). Inlåningsmarginalerna minskade med 87 till följd av sjunkande korträntenivåer. Den negativa effekten motverkades något av att utlåningsmarginalerna förbättrades med 28 i perioden, samt av att avgifter till den svenska Stabilitetsfonden och insättargarantin minskade med 66 till -136 (-202). Benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade till -4 (17). Utlåningen till hushåll fortsatte att växa även om tillväxttakten var fortsatt avtagande jämfört med föregående år. Medelvolymen hypotekslån till privatpersoner ökade till 535 mdkr (530). Bruttomarginalen på hypoteksstocken före kostnader för rådgivning, administration och andra kostnader uppgick under tredje kvartalet till 0,86% (0,85). Medelvolymen företagsutlåning minskade med 1% under kvartalet och uppgick till 480 mdkr (483). Provisionsnettot minskade med 5% till 819 (860), främst till följd av lägre värdepappersprovisioner samt utlånings- och garantiprovisioner. Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde minskade till 135 (137). De totala kostnaderna minskade med 5% till (1 829) till följd av säsongsmässigt lägre övriga administrativa kostnader under årets tredje kvartal. K/I-talet förbättrades till 32,9% (34,4). Medelantalet anställda ökade under kvartalet till följd av fler tillfälligt anställda under sommarperioden. Kreditförlusterna minskade till -81 (-109) och kreditförlustnivån uppgick till 0,03% (0,04). 10 Handelsbanken 9 Handelsbanken

11 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen utanför Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige består av de tre regionbankerna i Storbritannien samt regionbankerna i Danmark, Norge och Finland. Dessa betraktas tillsammans med Sverige som bankens hemmamarknader. Kontorsrörelsen i dessa länder bedrivs enligt samma princip som i Sverige, det vill säga ett fullsortiment av banktjänster levererade med bättre service och till lägre kostnader i förhållande till jämförbara banker. I segmentet ingår också Handelsbanken International samt Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter utanför Sverige. Handelsbanken International driver kontorsrörelse utanför bankens hemmamarknader. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % % % Provisionsnetto % 367-8% % Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 92-11% % 388 Övriga intäkter % 20-30% % 55 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga administrativa kostnader % % % -976 Internt köpta och sålda tjänster % % % Avskrivningar % % % -70 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -769 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % 29-10% % 145 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 45,4 53,7 48,5 47,8 55,1 54,9 Kreditförlustnivå, % 0,18 0,08 0,16 0,18 0,17 0,18 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 11,3 11,6 11,2 11,1 9,4 9,4 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 299 2% % 285 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % 172-1% % 157 Företag % 345-1% % 311 Totalt % 517-1% % 468 Inlåning från allmänheten Hushåll % 46-2% % 42 Företag % 127 3% % 108 Totalt % 173 2% % Handelsbanken 10 Handelsbanken

12 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet steg med 50% till (2 243). Resultatförbättringen förklaras främst av ett stigande räntenetto. Intäkterna ökade med 21% medan kostnaderna endast steg med 5%. Valutakurseffekterna var marginella. Räntenettot ökade med 28%, eller 1 370, till (4 924) till följd av såväl ökade affärsvolymer som förbättrade marginaler. Avgifter till statsoch insättargarantier som belastar räntenettot uppgick till -215 (-255). Provisionsnettot uppgick till (1 076) och nettoresultatet av finansiella poster minskade till 266 (296). Kostnaderna steg med 5% till (-3 542), vilket till stor del förklaras av den fortsatta expansionen i Storbritannien. Kreditförlusterna ökade något till -591 (-555) och kreditförlustnivån uppgick till 0,18% (0,17). Utlåningsvolymerna ökade på samtliga hemmamarknader och medelvolymen utlåning steg med 10% till 508 mdkr (460). KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet steg med 5% till (1 150) till följd av minskade kostnader. Kvartalsresultatet var det högsta hittills i Kontorsrörelsen utanför Sverige och rörelseresultatet steg i samtliga hemmamarknader. Förstärkningen av den svenska kronan minskade resultatet med 33 och i lokal valuta steg rörelseresultatet med 8%. Resultat före kreditförluster steg med 6% till (1 329). Räntenettot steg med 2% till (2 127), främst genom stigande ut- och inlåningsvolymer. Valutakursförändringar påverkade räntenettot negativt med -75 och i lokal valuta ökade räntenettot med 5%. Provisionsnettot minskade med 8% till 338 (367) och nettoresultat av finansiella poster sjönk till 82 (92). Kostnaderna minskade med 86, eller 7%, till (-1 277). Valutakursförändringar förklarar fyra procentenheter av minskningen. Expansionskostnaderna för nya kontor uppgick till -72 (-74). Kreditförlusterna steg till -196 (-179) och kreditförlustnivån uppgick till 0,18% (0,16). 12 Handelsbanken 11 Handelsbanken

13 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen i Storbritannien RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 519 5% % Provisionsnetto % 25 0% % 81 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 23-4% % 79 Övriga intäkter % Summa intäkter % 571 4% % Personalkostnader % % % -613 Övriga administrativa kostnader % -45-7% % -147 Internt köpta och sålda tjänster % -50-8% % -151 Avskrivningar % -3-33% % -8 Summa kostnader % % % -919 Resultat före kreditförluster % % % 781 Kreditförluster, netto % % % -142 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0-0 0% 0-0 Rörelseresultat % 260 3% % 639 Resultatutdelning % 3 0% % 15 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 263 3% % 654 Medelantal anställda % 917 5% % 753 Antal kontor % 117 6% % 104 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn GBP Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 446 8% % 367 Företag % % % Totalt % % % JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 87% till 776 (415) som en följd av fortsatt expansion med stigande affärsvolymer och ökat antal kunder. Justerat för valutakursförändringar steg rörelseresultatet med 80%. Intäkterna steg med 41% medan kostnaderna ökade med 31%. Räntenettot steg med 41% till (1 089), framförallt till följd av större affärsvolymer. Provisionsnettot växte med 24% till 73 (59) genom att större affärsvolymer bidrog till ökade betalningsprovisioner. Även nettoresultat av finansiella poster ökade till följd av fler kundaffärer och uppgick till 67 (54). Kostnaderna steg med 31% till -866 (-662) genom den fortsatta expansionen av kontorsnätet och medelantalet anställda ökade med 25% till 918 medarbetare (732). Kreditförlusterna sjönk till -50 (-125). Affärsutveckling I EPSI:s oberoende undersökning av kundnöjdhet rankades Handelsbanken, för fjärde året i rad, högst av bankerna i Storbritannien avseende kundnöjdhet och lojalitet såväl avseende privat- som företagskunder. Affärsvolymerna fortsatte att öka och för sjätte kvartalet i rad växte inlåningen med en högre ökningstakt än utlåningen. Medelvolymen utlåning ökade med 28% och inlåningsvolymen ökade med 56%. Under årets nio första månader öppnades 20 nya kontor och totalt hade banken vid periodens utgång öppnat 124 kontor i Storbritannien (101). KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet steg med 3% till 268 (260), men justerat för valutakursförändringar var ökningen 6%. Resultatet före kreditförluster steg i lokal valuta med 15% till följd av stigande intäkter och lägre kostnader. Intäkterna ökade med 4% samtidigt som kostnaderna sjönk med 3%. Räntenettot ökade med 5% till 544 (519) och valutakurseffekten uppgick till -16. Kreditförlusterna uppgick till -37 (-13). 13 Handelsbanken 12 Handelsbanken

14 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen i Danmark RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 356-4% % Provisionsnetto % 74-8% % 269 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 14 21% % 52 Övriga intäkter % 7-57% % 18 Summa intäkter % 451-5% % Personalkostnader % % % -542 Övriga administrativa kostnader % % % -218 Internt köpta och sålda tjänster % % % -228 Avskrivningar % -4 0% % -17 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 200 3% % 559 Kreditförluster, netto % % -210 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % 349 Resultatutdelning % 5 20% % 18 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % 367 Medelantal anställda % 614 0% % 624 Antal kontor % 54 0% % 54 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md dkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 25,7 22,1 16% 25,0 3% 25,1 21,7 16% 21,9 Företag 28,1 23,1 22% 27,6 2% 27,3 21,6 26% 22,5 Totalt 53,8 45,2 19% 52,6 2% 52,4 43,3 21% 44,4 Inlåning från allmänheten Hushåll 8,8 8,7 1% 8,7 1% 8,6 8,4 2% 8,4 Företag 15,2 11,2 36% 11,0 38% 13,1 11,2 17% 11,6 Totalt 24,0 19,9 21% 19,7 22% 21,7 19,6 11% 20,0 JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 33% till 317 (239). Intäkterna ökade med 17% medan kostnaderna sjönk med 4%. Justerat för valutakurseffekter ökade rörelseresultatet med 34%. Räntenettot steg med 19%, eller 168, till (869). Ökningen förklaras av större utlåningsvolymer. Avgifter för den svenska Stabilitetsfonden och insättargarantin samt den danska insättargarantin belastade räntenettot med -35 (-36). Kostnaderna minskade med 4% till -711 (-743), vilket främst förklarades av att jämförelseperioden innehöll avgifter för att täcka förluster vid avveckling av danska banker, vilket ökade kostnaderna med 22. Kreditförlusterna steg till -281 (-141). Affärsutveckling EPSI:s årliga undersökning av kundnöjdhet i Danmark visade att Handelsbanken har de mest nöjda kunderna. Banken fortsatte att ha ett stabilt inflöde av nya kunder. Medelvolymen utlåning ökade totalt med 21% till 52,4 md dkr (43,3). Bankens utlåning till hushåll ökade med 16% och utlåningen till företag ökade med 26%. KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet ökade med 114% till 184 (86), till följd av lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 3%. Räntenettot minskade med 4% till 342 (356), vilket helt förklarades av förstärkningen av den svenska valutan. Justerat för valutakursförändringar ökade räntenettot med drygt 1%. Intäkterna minskade med 5%, eller med 21, till 430 (451). Justerat för valutakursförändringar ökade dock intäkterna med 1%. Kostnaderna minskade med 11% till 223 (251) och uttryckt i lokal valuta var kostnadsminskningen 6%. Kreditförlusterna minskade till -23 (-114). 14 Handelsbanken 13 Handelsbanken

15 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen i Finland RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 240 8% % 896 Provisionsnetto % 91-7% % 356 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde 6 6 0% 7-14% % 51 Övriga intäkter 1 1 0% 1 0% 5 5 0% 7 Summa intäkter % 339 4% % Personalkostnader % % % -327 Övriga administrativa kostnader % % % -139 Internt köpta och sålda tjänster % % % -199 Avskrivningar % -5 0% % -20 Summa kostnader % % % -685 Resultat före kreditförluster % % % 625 Kreditförluster, netto % % -29 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % 158 7% % 596 Resultatutdelning % 10-20% % 63 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 168 5% % 659 Medelantal anställda % 484 1% % 467 Antal kontor % 45 0% % 45 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mn euro Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet förbättrades med 6% till 482 (453) till följd av ett stigande räntenetto. Resultatet före kreditförluster ökade med 17% till 552 (470). Räntenettot ökade med 110, eller 17%, till följd av såväl högre volymer som marginaler i utlåningsverksamheten. I lokal valuta steg räntenettot med 21%. Stabilitetsfondavgiften belastade räntenettot med -29 (-34). Provisionsnettot uppgick till 268 (272) och nettoresultatet av finansiella poster minskade till 23 (44), vilket främst förklaras av ett högt resultat under jämförelseperiodens andra kvartal. De totala kostnaderna ökade med 1% till följd av en ökning i övriga administrativa kostnader. Personalkostnaderna var oförändrade. I lokal valuta steg de totala kostnaderna med knappt 4%. Kreditförlusterna ökade till -70 (-17). Affärsutveckling Enligt EPSI:s undersökning av kundnöjdhet hade Handelsbanken, liksom tidigare år, de nöjdaste privatoch företagskunderna bland affärsbankerna i Finland. Medelvolymen utlåning ökade med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Den totala medelvolymen inlåning steg med 12%, vilket främst förklaras av att företagsinlåningen ökade med 17%. KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet ökade med 7% till 169 (158). Intäkterna steg med 4% samtidigt som kostnaderna minskade med 11%. Resultatet före kreditförluster ökade med 32, eller 19%. Räntenettot steg med 8% till 260 (240) som ett resultat av såväl stigande utlåningsvolymer som marginaler. I lokal valuta var räntenettoökningen 14%. Kostnaderna minskade till -155 (-174). Minskningen på 11% förklaras till hälften av valutakursförändringar och till resterande del av säsongsvariationer. Kreditförlusterna ökade till -28 (-7). 15 Handelsbanken 14 Handelsbanken

16 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Kontorsrörelsen i Norge RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 757 3% % Provisionsnetto % 86-2% % 311 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 23-17% % 112 Övriga intäkter % 7-29% % 24 Summa intäkter % 873 2% % Personalkostnader % % % -667 Övriga administrativa kostnader % % % -254 Internt köpta och sålda tjänster % -69 3% % -298 Avskrivningar % -3 0% % -13 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 568 4% % Kreditförluster, netto % % % -389 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 0 0% Rörelseresultat % 527 0% % Resultatutdelning % 6 0% % 30 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 533 0% % Medelantal anställda % 651-1% % 659 Antal kontor % 49 0% % 50 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, md nkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 68,2 64,6 6% 67,3 1% 67,4 62,7 7% 63,5 Företag 106,8 100,3 6% 106,5 0% 106,0 100,7 5% 101,0 Totalt 175,0 164,9 6% 173,8 1% 173,4 163,4 6% 164,5 Inlåning från allmänheten Hushåll 14,2 12,0 18% 13,6 4% 13,3 11,3 18% 11,5 Företag 33,6 35,9-6% 33,7 0% 35,3 37,9-7% 37,4 Totalt 47,8 47,9 0% 47,3 1% 48,6 49,2-1% 48,9 JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 72% till (871), framförallt till följd av högre räntenetto och lägre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 40%. Räntenettot steg med 29%, eller 507, till följd av stigande utlåningsvolymer och högre utlåningsmarginaler. Avgifterna för den svenska Stabilitetsfonden belastade räntenettot med -68 (-85). Provisionsnettot minskade något till 234 (238). Kostnaderna steg med 2% till -917 (-900). Personalkostnaderna steg med 5%, bland annat till följd av årliga lönejusteringar och högre aktuariella pensionskostnader. Övriga kostnader minskade med 2%. Kreditförlusterna sjönk till -141 (-296). Affärsutveckling Enligt EPSI är Handelsbanken bäst av alla banker i Norge på upplevd servicekvalitet av både privat- och företagskunder. Medelvolymen inlåning från hushåll steg med 18% och utlåningen med 7%. Utlåningen till företag steg med 5%, medan inlåningen från företag minskade med 7%. KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet var i stort sett oförändrat och uppgick till 528 (527). Resultatet före kreditförluster ökade med 4%. Räntenettot ökade med 3%, eller 26, till 783 (757), främst till följd av ökade utlåningsmarginaler. Valutakursförändringar uppgick till -22 och i lokal valuta steg räntenettot med 7%. Provisionsnettot uppgick till 84 (86) och minskningen förklaras helt av valutakursförändringar. Kostnaderna sjönk med 2% till -300 (-305) till följd av förstärkningen av den svenska kronan. Kreditförlusterna ökade till -63 (-41). 16 Handelsbanken 15 Handelsbanken

17 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbanken International Handelsbanken International har som huvuduppgift att stödja bankens kunder i Norden och i Storbritannien med deras internationella affärer, samt långsiktigt utveckla prioriterade länder till regionbanker enligt bankens affärsmodell. Banken har 32 bankkontor och åtta representantkontor i totalt 19 länder utanför Norden och Storbritannien. RESULTATRÄKNING Förändr Förändr Förändr Räntenetto % 255-9% % 820 Provisionsnetto % 91-16% % 411 Nettoresultat av finansiella poster värderade till verkligt värde % 25-28% % 94 Övriga intäkter 1 1 0% 1 0% % 6 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % -617 Övriga administrativa kostnader % % % -218 Internt köpta och sålda tjänster % -35-6% % -183 Avskrivningar % -5-20% % -12 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % 301 Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % 302 Resultatutdelning % 5-40% % 19 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % 321 Medelantal anställda % 611 1% % 641 Antal kontor % 34-6% % 32 AFFÄRSVOLYMER Medelvolymer, mdkr Förändr Förändr Förändr Utlåning till allmänheten Hushåll 5,6 4,8 17% 5,5 2% 5,5 4,3 28% 4,5 Företag 45,6 48,5-6% 46,7-2% 46,4 48,6-5% 48,7 Totalt 51,2 53,3-4% 52,2-2% 51,9 52,9-2% 53,2 Inlåning från allmänheten Hushåll 2,9 3,0-3% 3,1-6% 3,1 2,8 11% 3,0 Företag 31,1 20,2 54% 29,9 4% 30,2 16,4 84% 18,0 Totalt 34,0 23,2 47% 33,0 3% 33,3 19,2 73% 21,0 JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Resultatutveckling Rörelseresultatet förbättrades till 303 (265) till följd av ett förbättrat räntenetto och lägre kostnader. Resultatet före kreditförluster ökade med 46% till 353 (241). Räntenettot steg med 23%, eller 134, främst till följd av ett ökat räntenetto i Nederländerna samt att bankens goda kreditvärdighet attraherade stora inlåningsvolymer från företag och institutioner. Kostnaderna minskade med 4% till -715 (-741), framförallt till följd av lägre kostnader för internt köpta tjänster. Kreditförlusterna ökade till -49 att jämföra med nettoåtervinningar på 24 i jämförelseperioden. Affärsutveckling Medelvolymen utlåning sjönk med 2% till 51,9 mdkr (52,9) jämfört med motsvarande period föregående år. Inlåningen ökade samtidigt med 73% till 33,3 mdkr (19,2), framförallt till följd av ökade volymer från företagssektorn. Under tredje kvartalet har banken etablerat representantkontor i São Paulo, Brasilien och i Sydney, Australien. Därmed har banken verksamhet i 24 länder. KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Rörelseresultatet minskade med 60 till 59 (119), främst till följd av högre kreditförluster. Intäkterna sjönk med 12% och kostnaderna minskade med 10%. Kreditförlusterna uppgick till -45 (-4). 17 Handelsbanken 16 Handelsbanken

18 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbanken Capital Markets Capital Markets består av Handelsbankens investmentbank och kapitalförvaltningsverksamhet inklusive försäkringssparande. Enheten har ett funktions- och produktansvar i hela koncernen för handel i finansiella instrument, strukturerade produkter, cash management, corporate finance och debt capital markets, ekonomisk och finansiell analys samt för samtliga sparprodukter förutom sparande på bankkonto. I tabellen nedan redovisas först intäkterna i hela koncernen för Capital Markets produkter och resultatkommentarer, därefter för segmentet Handelsbanken Capital Markets. INTÄKTSFÖRDELNING I KONCERNEN FÖR HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS PRODUKTER Januari - september Capital Markets Räntenetto 473 Kontorsrörelsen i Sverige Kontorsrörelsen utanför Sverige Övrigt Summa Capital Markets produkter i koncernen Provisionsintäkter Förändr. / kv 2 Förändr. jan-sep / jan-sep varav courtageintäkter % -20% varav fonder och depå % -4% varav försäkring % -15% Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster % -29% Riskresultat försäkring 108 Övriga intäkter 8 Summa intäkter JANUARI SEPTEMBER JÄMFÖRT MED JANUARI SEPTEMBER Koncernens courtageintäkter minskade med 20% till 864 (1 085), främst till följd av låg aktivitet på aktiemarknaderna. Kapitalförvaltningsprovisionerna sjönk med 4% till (1 555), varav fondprovisionerna sjönk med 2% till (1 269). Nedgången förklaras främst av ett skifte från aktierelaterade till en högre andel ränterelaterade fonder med lägre avgifter. Försäkringsprovisionerna minskade till 446 (523) till följd av lägre resultat från försäkringar med garanterad ränta. Nettoresultatet av finansiella poster minskade till 795 (1 118) främst till följd av att volatila marknadsförhållanden skapade goda affärsflöden i jämförelseperioden. Valutaaffärer relaterade till kontorsrörelsen, vilket ingår i nettoresultatet av finansiella poster, gav ett valutaagio på 380 (417). KVARTAL 3 JÄMFÖRT MED KVARTAL 2 Courtageintäkterna minskade med 9% till 243 (266) till följd av säsongsmässigt lägre börsomsättning och kundaktivitet. Kapitalförvaltningsprovisionerna var oförändrade och uppgick till 507 (507). Nettoresultatet av finansiella poster minskade till 231 (303). Valutaaffärer för kunder i kontorsrörelsen gav ett nettoresultat på 113 (135). Affärsutveckling Banken var under året störst på nysparande i fonder i Sverige med ett nettoinflöde på 14,5 mdkr. Totalt för hela marknaden uppgick nettoinflödet i Sverige till 11,7 mdkr. Under tredje kvartalet startade banken fem generationsfonder som är fria från förvaltningsavgifter i premiepensionssystemet. Totalt i koncernen uppgick nettosparandet i fonder till 16,9 mdkr under årets första nio månader. Utvärderingsföretaget Morningstar rankade i sin treårsutvärdering Handelsbankens fonder som bäst bland de stora svenska bankernas fonder. XACT Fonder är störst på den nordiska marknaden för börshandlade fonder med en marknadsandel på 86% av förvaltat kapital. Handelsbankens totala fondvolym, inklusive XACT Fonder, uppgick till 212 mdkr (201) och det totala förvaltade kapitalet inom koncernen ökade under året med 47 mdkr från 529 mdkr till 576 mdkr. Enligt Greenwich Associates rankade amerikanska kunder Handelsbanken som bäst på nordiska aktier. Inom corporate finance fortsatte aktivitetsnivån i den nordiska marknaden att vara relativt låg. Banken var största nordiska aktör avseende köp och försäljning av bolag, såväl i Sverige som i Norden. 18 Handelsbanken 17 Handelsbanken

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 4 februari 2015 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Rörelseresultatet ökade med 6% till 19 212 (18 088), det

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 5 februari 2014 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 (10 244) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 26 april Handelsbankens delårsrapport JANUARI MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 (4 967) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 oktober Handelsbankens delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 (15 935), men ökade med

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 25 APRIL 2005 Handelsbankens delårsrapport Januari mars 2005 Sammanfattning Rörelseresultatet uppgick till 3,3 mdkr (3,6) Resultatet efter skatt blev 2,4 mdkr (2,6) Räntabiliteten blev

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS Resultaträkningar För året som slutade den 31 december miljoner SEK 2015 2014 2013 Oreviderad Räntenetto

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3)

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005. Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005 Rörelseresultatet ökade med 9% och uppgick till 11,1 mdkr (10,1) Resultatet efter skatt blev 8,0 mdkr (7,3) Räntabiliteten blev 17,1% (16,6) Rörelseresultatet tredje

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer