Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: Föregående möte: vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare Petra Malmgren justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Dagordning 1. Formalia Diskussion: Alla lika, alla olika Diskussion: Arbetsgrupper, igen Diskussion: Bidragsnivåer Diskussion: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Diskussion: Budget innan riksmötet Diskussion: Distriktskanslist Diskussion: Forumslakt Diskussion: Föreningsbok Diskussion: Grafisk Profil Diskussion: Nationellt projektbidrag Diskussion: Slag för alla Beslut: Anta föreningar Beslut: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Beslut: Erbjudan om bokföringstjänster till Sveroks distrikt Beslut: Förbundsdatabas Beslut: Lord Nelson Beslut: Medlemskapsansökan i Studiefrämjandet Beslut: Stadgekommentarer inför riksmötesombudsvalet Beslut: Verksamhetsutvecklingsbidrag Beslutsunderlag: Projekt Berget Beslutsunderlag: Projekt Fenix Beslutsunderlag: Projekt G-punkt på riktigt Beslutsunderlag: Projekt Svarta Galten på blå stället Beslutsunderlag: Projekt Öppet stadshus Rapporter Rapport: Drift Rapport: Ekonomi, resultatrapport Rapport: Förbundskansliet Rapport: Förbundsordförande Rapport: Förbundstidning Rapport: Föreningsstöd Rapport: Profilering Rapport: Rättvisegruppen Rapport: Sverok på Dreamhack Rapport: Utvecklingschef Rapport: Verksamhetsutvecklingsbidrag... 70

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. Handlingar i ärendet Röstlängd. Mötesfunktionärer. Adjungeringar. Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Anna Westerling Dan Sivnert David Gustavsson Kriss Andsten Petra Malmgren Tobias Lehto Frånvarande Ola Ekegren Mikael Leisjö Daniel Ahlberg

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Mötesfunktionärer Mötesordförande Andreas Brodin Dan Sivnert Mötessekreterare Christer Pettersson Justerare Petra Malmgren

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Andreas Brodin, funktionär Martin Kvist, gäst Jon Nilsson, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 2. Diskussion: Alla lika, alla olika Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga; föredragande Anna Westerling

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 3. Diskussion: Arbetsgrupper, igen Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionunderlag: Arbetsgrupper, igen

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionunderlag: Arbetsgrupper, igen Av Kriss Andsten, Efter diskussionen om arbetsgrupper på ett föregående möte har frågan åter aktualiserats då en del av de existerande grupperna blivit mer aktiva och två har tillkommit. Diskussionen är tänkt att röra praktiskt och ideologiskt tänk kring arbetsgrupper inför verksamheten år 2007.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 4. Diskussion: Bidragsnivåer 2007 Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Bilaga: Bidragsnivåer 2006 Bilaga: Direktiv för föreningar i Sverok.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Bidragsnivåer 2006 Medlemsbidrag Medlemsbidraget är 100 kr per medlem i åldern 7-25 år för de första 1000 medlemmarna, därefter 50 kr. Rapporterar föreningen senare än den 31 december 2006 sänks bidraget till 80 kr för de första 1000, därefter 40 kr. Observera att föreningens totala bidrag minskar med 25 kr per medlem, oavsett ålder, om medlemslistan inte skickas in digitalt på ett speciellt format. Verksamhetsbidrag Spelverksamheten under 2006 ger kr i bidrag. Rapporterar föreningen senare än den 31 december 2006 sänks bidraget till kr. Observera att föreningen måste rapportera minst fem medlemmar i åldern 7-25 år för att kunna få detta bidrag.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Direktiv för Sveroks föreningar Senast reviderad av förbundsstyrelsen Allmänna direktiv Intygade underlag Där förbundet i direktiven kräver det, ska underlag som skickas in till förbundet vara underskrivna av två personer i föreningen. Detta gör personen med sin personliga namnteckning, ett namnförtydligande, sitt telefonnummer och sitt personnummer. Personerna ska sitta i föreningens styrelse eller vara revisor för föreningen. Vart ska underlagen skickas? Format? Alla underlag ska skriftligt skickas till förbundet, endera per e-post till per fax till eller per post till Sverok, Klostergatan 5A, Linköping. Undantag från direktiven En förening kan hos förbundsstyrelsen skriftligt ansöka om dispens från ett direktiv. Föreningsdirektiven Huvuddirektiv För att en förening ska kunna vara med i Sverok måste den uppfylla alla föreningsdirektiv. Föreningen ska ha stadgar För att en förening ska kunna vara med i Sverok måste den ha regler, stadgar, som fungerar i förhållande till förbundets stadgar, det vill säga de ska inte motsäga varandra. Föreningens namn Alla föreningar måste ha ett namn och detta namn ska anges i föreningens stadgar. Ideell förening Endast ideella föreningar kan vara med i Sverok. Att föreningen är ideell ska framgå i föreningens stadgar. Öppen förening För att en förening ska få vara med i Sverok måste den vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Demokratisk förening För att en förening ska få vara med i Sverok måste den vara demokratisk. Syfte För att en förening ska få vara med i Sverok måste den ha ett syfte som medverkar till att uppfylla förbundets syfte. En förening får inte ha något syfte som motverkar förbundets syfte. Säte Alla föreningar i Sverok ska ha sitt säte beskrivet i föreningens stadgar. Säte måste vara i Sverige. Religiöst och politiskt oberoende För att kunna vara med i Sverok måste en förening vara obunden, självständig och självbeslutande i förhållande till politiska ideologier samt religiösa åskådningar. Årsmöte eller motsvarande Föreningen måste hålla årsmöte, eller motsvarande, varje år. För att föreningen ska vara bidragsberättigad för 2006 ska årsmöte eller motsvarande ha genomförts under Föreningen måste intyga att mötet eller motsvarande var beslutsmässigt (behörigt). Föreningen måste rapportera eventuella stadgeändringar som beslutades.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Styrelse En förening måste ha en styrelse som består av minst tre olika personer. För att beviljas bidrag av Sverok på högre belopp än kronor ska föreningen ha minst fem olika personer i styrelsen. Föreningen måste rapportera sin aktuella styrelse till Sverok. Styrelsen ska väljas årligen av medlemmarna på ett beslutsmässigt årsmöte. Medlemmar För att kunna vara en Sverok-förening ska föreningen varje år ha minst fem medlemmar. För att räknas som medlem ett visst år ska en person någon gång under det året aktivt tagit ställning för medlemskapet, endera genom en skriftlig anmälan till föreningen eller genom att betala föreningens medlemsavgift, om föreningen har någon. För 2006: Föreningen ska för varje medlem registrera namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, födelseår, kön och datum för ställningstagandet på en medlemslista. Från 2007: Föreningen ska för varje medlem registrera namn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, personnummer, kön och datum för ställningstagandet på en medlemslista. För den som inte har svenskt personnummer eller inte är folkbokförd i Sverige räcker födelseår och datum. Medlemslistan ska vara tillgänglig för Sverok. En styrelse ska på goda grunder kunna avstänga en medlem från föreningens verksamhet. Uteslutning av medlem kan endast ske på möte dit alla medlemmar är kallade och där alla, även den uteslutningshotade medlemmen, har rösträtt. Föreningens revisor Föreningen ska ha minst en revisor. Revisorn ska vara vald av föreningens medlemmar på ett ordinarie eller extra årsmöte. Förbundet ska ha fungerande kontaktuppgifter till föreningens revisor. Oberoende styrelse En förening får som mest ha en förtroendevald i styrelsen som samtidigt är förtroendevald i styrelsen i en annan Sverokansluten förening. Har båda föreningarna fler än fem olika personer i respektive styrelse får de ha två sådana förtroendevalda. Har båda föreningarna fler än tio olika personer i respektive styrelse får de ha tre sådana förtroendevalda. Oberoende medlemskår För att vara bidragsberättigad får en förenings medlemskår inte vara lik medlemskåren i en annan förening. Oberoende av företag För att vara en oberoende förening får man inte ha en förtroendevald som samtidigt företräder ett företag som föreningen har betydande affärer med. Föreningen ska ha en kontaktadress Förbundet ska ha fungerande kontaktuppgifter till föreningen. Förbundstillhörighet För att vara bidragsberättigad i Sverok får inte föreningens verksamhet eller medlem ligga till grund för statsbidragsansökning från Ungdomsstyrelsen för något annat riksförbund än Sverok. Registreringsår för nya föreningar För att en förening ska bli registrerad på ett visst år ska en ansökan med tillräckliga uppgifter ha skickats till förbundet innan årsskiftet det året. Ansökningar som skickats efter årsskiftet registreras på det nya året. Ansökan som inkommit efter första vardagen efter trettondagen registreras på det nya året även om den skickats före årsskiftet. Bidragsdirektiven Huvuddirektiv För att en förening ska kunna få bidrag utbetalda från Sverok måste den både uppfylla alla föreningsdirektiv och uppfylla alla bidragsdirektiv.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Ansökningsperiod Ansökningsperioden för uppgifter som gällde ett särskilt bidragsår är den 1 april under bidragsåret till den 30 juni året efter bidragsåret. Uppgifter för bidragsåret som når förbundet under perioden 1 juli 31 augusti året efter bidragsåret behandlas endast i mån av tid. Uppgifter som når förbundet senare behandlas inte alls. Verksamhetsbidrag För att vara bidragsberättigad för ett visst år måste en förening redovisa vilken verksamhet den genomfört under det året. Föreningen kan redovisa all verksamhet eller delar av sin verksamhet. Medlemsbidrag För att vara bidragsberättigad för ett visst år måste en förening redovisa minst fem medlemmar. Föreningen får bidrag för samtliga medlemmar i åldern 7-25 år. Medlemmarna ska ha tagit ställning för medlemskapet under året och fortfarande vara medlemmar den 31 december under samma år.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 5. Diskussion: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med?

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Bredd, djup och vad pysslar vi egentligen med? Av Kriss Andsten, Kan vi bli mer tillgängliga, bör vi bli mer tillgängliga? Frågan har aktualiserats på mer än ett plan i och med höstens treckande runt på olika konferenser och seminarier. Utöver tillgängligheten, hur ser det egentligen ut på hemmaplan - har alla spel vi pysslar med samma vikt och samma värde inom organisationen? Vill vi att det ska vara så? Kortare presentation på mötet, därefter diskussion.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 6. Diskussion: Budget innan riksmötet Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Budget innan riksmötet

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Budget innan riksmötet Av Petra Malmgren Sveroks budget och verksamhetspaln antas för ett verksamhetsår i taget, det vill säga januari till december. När december är slut är vi i praktiken utan riktlinjer från årsmötet. Tidigare styrelser har hanterat detta genom att försöka ha årsmötet så tidigt som möjligt, det vill säga i början av mars. Detta riskerar att skapa en arbetssituation för styrelsen där styrelsen inte riktigt vågar ta beslut i väntan på riksmötet. Nu har riksmötet beslutat att ändra stadgarna och riksmötet kan inte längre ligga så tidigt längre. Nästa år ligger det i slutet av april, det vill säga nästan fyra månader av året har gått när budget och verksamhetsplan antas. Tiden mellan årsskiftet och riksmötet har tidigare varit ett problem, men hanterbart. Att fortsätta som förut är inte längre hållbart, utan vi måste diskutera hur vi ska göra i fortsättningen. Jag ser att vi har fyra olika alternativ för hur vi ska hantera detta. 1. Redan vid årsskiftet ta fram ett förslag på budget till riksmötet och sen följa det förslaget och utgå från att riksmötet antar det. 2. Låtsas att föregående års budget gäller även det nya året. 3. På riksmötet anta budget för nästa års fyra första månader. 4. Ändra budgeten så att den går från riksmöte till riksmöte istället för januari till december. De två senaste förslagen är alternativ som löser problemet på längre sikt, men inte under just 2007.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 7. Diskussion: Distriktskanslist Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Distriktskanslist

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Distriktskanslist Av Kriss Andsten, Nu kommer jag inte ihåg vad vi sade om den senast förutom att den skulle uppgå i kansliet, men jag har tänkt till en smula och skulle vilja föreslå följande rätt konkreta arbetsuppgifter att då lägga på kansliet. De är en gyllene medelväg mellan att förebygga de värsta effekterna av eventuella problem och att vara överdrivet betungande för kansliet. Mycket av det här skulle kunna göras med hjälp av IT också, men jag ser en poäng i att ha en extra människa inblandad. IT-system tänker rätt dåligt och är inte så smarta när det handlar om att påminna. Vi har varit inne på det här spåret tidigare, det här är mest en konkretisering. Utöver det här kommer även Brodin att fila på ett beslutsunderlag för det kommande mötet som rör bokföringsstöd. Rent ekonomiskt så kan det hända att mer resurser måste avdelas till kansliet, men kanske inte i initialskedet. Med tanke på att de fått tillökning rätt nyligen och således borde ha utrymme för de löpande extrauppgifterna (Kalender) så kan jag inte tänka mig att det behövs. Däremot så kan Underlagsutdrag kanske komma att kräva extraarbetare under vissa perioder. Kalender Kansliet ska tillhandahålla möjligheten att bevaka viktiga datum för distrikt och arbetsgrupper. Varje viktigt datum ska komma med en instruktion, såsom hur långt i förväg ägaren ska notifieras och eventuella enkla uppgifter - antingen statiska eller från databas - som ägaren ska notiferas om. Exempel på viktiga datum är datum för inlämnandet av handlingar såsom verksamhetsredovisningar och ansökningar till berörda myndigheter. Underlagsutdrag En del av de redovisningar distrikten lämnar till landstingen kräver underlag i form av medlemsföreningarnas medlemsregister. Förhoppningsvis så har vi dessa uppgifter digitalt men i en övergångsperiod så är så inte alltid fallet och då måste de räknas manuellt. Eftersom det är ett rätt drygt arbete att räkna namn om man samtidigt förväntas hålla en aktivitet i distrikten vore det lämpligt att avlasta våra ideella.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 8. Diskussion: Forumslakt Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Forumslakt

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Forumslakt Av Kriss Andsten, Förbundsstyrelsens forum har av gammal hävd legat utanför Sveroks ordinarie forumstruktur. Detta innebär i praktiken att forumen - både FS' egna och Sveroks ordinarie - läses mer sporadiskt än man kanske skulle vilja av styrelseledamöter. I och med att forumstrategin för Sverok ända från starten har varit att ha så mycket som möjligt på ett och samma ställe kan det vara läge att även förbundsstyrelsen nyttjar fördelarna med detta - men är det genomförbart och i så fall, vad krävs för att det ska fungera?

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 9. Diskussion: Föreningsbok Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 10. Diskussion: Grafisk Profil Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Inga.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 11. Diskussion: Nationellt projektbidrag Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Nationellt projektbidrag

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Nationellt projektbidrag Av Anna Westerling Praktiskt Beslutas av en arbetsgrupp som väljas av riksmötet på mellan 5-6 personer varav en ordförande. Arbetsgruppen träffas 4 gånger per år och beslutar om ansökningarna. Det finns fyra deadlines för att kunna skicka in ansökningar: 1 februari, 1 maj, 1 augusti, 1 november. Det ska finnas en minimigräns på t ex kr som man kan söka. Mindre projekt får vända sig till distrikten. Det kan ge disktriken en möjlighet att fokusera på de små projekten. Projekt som ska stödjas Projekt som stöder saker som Sverok tycker är bra. Det finns fyra kategorier. Projekt som främjar jämställdheten inom hobbyn. Projekt som främjar integrationen inom hobbyn. Projekt som är verksamhetsutvecklande för hobbyn; ex konferenser, tidningar, sprida kunskap om hobbyn, nyskapande arrangemang. Projekt som främjar det internationella samarbetet. Fördelar Det skulle innebära att Sverok satsade på jämnställda och integrerande projekt på riktigt. En satsning som idag saknas i förbundet. Projekten, lokalerna och tidningarna är Sveroks ryggrad. Det är de som driver förbundet. Idag stöder inte förbundet initiativ till att starta nya saker och driva dem. Det enda som finns är distriktens projektbidragsfonder, men de ser väldigt olika ut beroende på vilket distrikt man kommer ifrån. Dessutom finns det många aktiviter som sträcker sig över distriktsgränserna, vilket gör det svårt. Förbundet borde kunna stödja folk som tar upp nya initiativ och även kunna ge pengar till sådant som är utvecklande och bra. Ge pengar till företag? Vilka spel spelar spelarna? De som finns. Vilka spel finns? De som företagen tillverkar. Vilka spel tillverkar företagen? De som de är säkra att gå med vinst på. Ergo, samma typ av spel som tidigare. Utvecklas spelhobbyn? Problem? Skulle den konkurrera ut distriktens fonder?`

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 12. Diskussion: Slag för alla Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Slag för alla

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Slag för alla Av Petra Malmgren Vanligtvis har distriktsträffarna endast distrikten och i viss mån förbundsstyrelsen som målgrupp. Förra slaget, Storslaget, var öppet för alla förbunds- och distriktsaktiva och jag tror att det vore en bra idé att öppna upp slagen för alla aktiva permanent. Under tidigare år har arbetsgrupper varit välkomna i mån av plats, men de har på intet sätt varit målgrupp för slaget och har ofta känt sig exkluderade i aktiviteterna. Jag tror det är viktigt att vi inkluderar alla aktiva så de också känner sig som en del av förbundet och så de får det stöd de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Även arbetsgrupperna behöver en mötesplats, få delta i utbildningar, delta i diskussionerna samt träffa andra aktiva. Dock har vi liten möjlighet att arrangera något parallellt med slagen. Det vore även kontraproduktivt att göra det, då en stor poäng med slagen faktiskt är att möta andra aktiva i förbundet. Jag tror att både arbetsgrupper och distriktare kan få ett bra utbyte av att öppna upp slagen. En sådan här kursändring ställer dock krav på slaggruppen samt distrikten. Programmet kan inte längre endast ha distriktsfokus. Samtidigt tror jag inte att det behöver vara något större problem. Många av programpunkterna är inte distriktsspecifika utan kan ha en bredare målgrupp. Det är fortfarande full möjligt att ha programpunkter med enbart distriktsfokus, men då måste det finnas alternativ för de andra. En sådan förändring kräver ett nytt styrdokument. Jag föreslår ingen sådan ändring denna gång, utan väntar med den till i januari. Jag hoppas få in åsikter från distrikten och arbetsgrupperna också innan vi tar något sådant beslut.

29 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 13. Beslut: Anta föreningar Mötet beslutade att 1...föreningar upptagna i förbundets föreningsregister enligt bilaga antas som medlemsföreningar i Sverok. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Anta föreningar Bilaga: Lista över föreningar

30 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Beslutsunderlag: Anta föreningar Av Christer Chrisp Pettersson,kanslichef, Enligt förbundsstadgarna är det förbundsstyrelsen som antar föreningar. Detta har styrelsen delegerat till förbundskansliet, som registrerar föreningarna. Föreningsantagningen regleras i ett styrdokument för antagning av föreningar som förvaltas och utvecklas av föreningsansvarig. I föreningsdirektivet står att förbundsstyrelsen kan neka inträde för föreningar med olämpliga namn. Därför försöker den som registrerar en ny förening avgöra om namnet kan anses olämpligt. Möjliga olämpliga namn diskuteras på arbetsplatsen och föreningen kan få uppmaning att välja ett annat namn. Vill de ändå behålla namnet tar vi en ny diskussion och anser vi fortfarande att namnet är olämpligt blir det en fråga för föreningsansvarig. Jag föreslår att 1...föreningar upptagna i förbundets föreningsregister enligt bilaga antas som medlemsföreningar i Sverok.

31 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Bilaga: Lista över föreningar Sverok GävleDala 1...Syndikatet. Säte: Söderhamn. Medlemsantal: 14 varav 14 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball 2...The Ljungle. Säte: Gävle. Medlemsantal: 7 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel Sverok Nedre Norrland 3...Jämtland/Härjedalens LAN-Förening, JHLAN.NET. Säte: Berg. Medlemsantal: 16 varav 10 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 4...Learn 2 Play L2P. Säte: Östersund. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: kortspel Sverok Ost 5...Kalmar Paintball Klubb. Säte: Kalmar. Medlemsantal: 16 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball 6...Sandsbro Spelförening. Säte: Växjö. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, figurspel 7...Spelföreningen Unga Drakar i Norrköping. Säte: Norrköping. Medlemsantal: 6 varav 3 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, figurspel 8...Waggeryd Skillingaryds Paintball Förening. Säte: Vaggeryd. Medlemsantal: 5 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: paintball Sverok SKuD 9...Flipflop. Säte: Malmö. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, paintball 10...Rotate. Säte: Staffanstorp. Medlemsantal: 49 varav 48 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 11...Star Spangled Banner. Säte: Lund. Medlemsantal: 13 varav 13 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv Sverok Stockholm 12...Alex Källare. Säte: Huddinge. Medlemsantal: 5 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel 13...Fredriks Änglar. Säte: Vallentuna. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: kortspel, datorspel 14...Hekos. Säte: Sundbyberg. Medlemsantal: 6 varav 4 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, airsoft, figurspel 15...Kulturföreningen Avgrunden. Säte: Stockholm. Medlemsantal: 8 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel 16...Playzone Gaming. Säte: Värmdö. Medlemsantal: 6 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 17...Tisdagsklubben. Säte: Gotland. Medlemsantal: 10 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel, brädspel, kortspel, figurspel Sverok Svealand 18...Berto. Säte: Uppsala. Medlemsantal: 7 varav 6 i åldern 7-25 år. Verksamhet: brädspel, figurspel 19...Cunning Plan Lan. Säte: Laxå. Medlemsantal: 26 varav 18 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 20...Den Lysande Vägens Solmunkar och Berits Vänner. Säte: Hallsberg. Medlemsantal: 40 varav 40 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel, lajv, datorspel, brädspel, kortspel, figurspel 21...Nora Gaming. Säte: Nora. Medlemsantal: 9 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel Sverok Väst 22...Skon. Säte: Skara. Medlemsantal: 17 varav 17 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel 23...Xerxes barn. Säte: Mölndal. Medlemsantal: 9 varav 9 i åldern 7-25 år. Verksamhet: rollspel Sverok Övre Norrland 24...Gravplundrarna. Säte: Umeå. Medlemsantal: 10 varav 10 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv 25...Ost-LAN. Säte: Vännäs. Medlemsantal: 36 varav 36 i åldern 7-25 år. Verksamhet: datorspel 26...Spelnationen Immateria. Säte: Umeå. Medlemsantal: 7 varav 5 i åldern 7-25 år. Verksamhet: brädspel, kortspel 27...Urberg. Säte: Umeå. Medlemsantal: 8 varav 8 i åldern 7-25 år. Verksamhet: lajv

32 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) 14. Beslut: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Mötet beslutade att 1...anställningsavtal ska upprättas med Maria Rodén och Fredrik Palmqvist. 2...i avtalen ska framgå tidsram för när arbetet ska vara klart. 3...halva lönen utbetalas omgående i förskott efter avtalet är underskrivet. 4...i avtalen ska framgå att förskottet ska återbetalas om arbetet ej är utfört inom tidsram. 5...Petra Malmgren ansvarar för detta. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Jäv Kriss Andsten anmälde jäv och deltog inte i omröstningen.

33 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte (70) Diskussionsunderlag: Brytpunkt - vad har hänt och hur går vi vidare Av Petra Malmgren Projektet Brytpunkt ingår egentligen i arbetsområdet Rättvisa som Kriss Andsten ansvarar för. Tillsammans med Kriss har jag kommit fram till att det är mest lämpligt att jag tar över ansvaret för projektet Brytpunkt då Kriss relation till de inblandade riskerar att försätta honom i en jävsituation. Jag har inte varit särskilt inblandad tidigare, men har nu ansträngt mig för att sätta mig in i läget och göra en egen bedömning av hur vi ska gå vidare i projektet. Denna rapport har jag tagit fram efter samtal med de inblandade personerna. Projektidén Projektet började ta form under våren. Grundidén var att tillsammans med skolor och/eller fritidsgårdar i Rosengård, Malmö, bedriva spelverksamhet för invandrarungdomar under sommaren. Projektet var tänkt att vara ett samarbete mellan förbundet och distriktet Sverok SKuD. Delfinansiering skulle sökas hos Ungdomsstyrelsen. Jag bifogar senaste versionen av projektplanen till detta dokument. Förbundsstyrelsen tog beslut om projektet i och med antagandet av styrdokumentet för Jämlikhet den 6-7 maj I styrdokumentet fanns projektet beskrivet med följande lydelse: "Sverok ska under året initiera och hjälpa till att driva ett projekt som går ut på att utröna vilka möjligheter och svårigheter som finns för att engagera grupperingar som inte är representerade i vår medlemskår i dag. Projektet sker i samarbete med Sverok SKuD och förhoppningsvis andra relevanta parter. Finansieringen nedan utgår från att ingen extern finansiering erhålls.". Summan kronor avsattes till projektet. Det angavs även i styrdokumentet att denna budgetering utgick från att delfinansiering från Ungdomsstyrelsen inte ingick, dvs Sverok står för hela projektet. Detta kan alltså förstås som att projektet troligtvis skulle kosta Sverok en mindre summa än den budgeterade. Ansökan till Ungdomsstyrelsen skickades dock aldrig in. En projektplan togs fram. Denna redovisades inte för Sveroks förbundsstyrelse, men några sådana önskemål framfördes inte heller. Sverok SKuD ska ha tagit beslut i frågan under våren och avsatt kronor. Jag har bett om ett protokollsutdrag, men inte ännu fått det. Enligt uppgift ska beslutet ha varit att distriktet är huvudman för projektet och att de ska delfinansiera med kronor. Spel för denna summa ska ha köpts in. Det verkar dock ha funnits oklarheter inom distriktsstyrelsen gällande till vilken grad distriktet är inblandat i projektet. Ansvarsfördelningen mellan distriktet och förbundet har varit otydlig och det har varit mycket oklart vem som bär ansvaret. Ett mål från förbundets sida har varit att distriktet ska vara huvudman, men så har det inte fungerat i praktiken. Anställningar För genomförandet projektanställdes två personer, Maria Rodén och Fredrik Palmqvist. Båda studerar till fritidspedagoger. Maria Rodén är ordförande i Sverok SKuD. Fredrik Palmqvist är kassör i Sverok SKuD. Den avlönade delen av projektet började i juli och var tänkt att pågå juli och augusti. Inga anställningsavtal skrevs och annan uppdragsbeskrivning än projektplanen saknades. Alla överenskommelser var mellan Sveroks jämlikhetsansvarige Kriss Andsten, arbetstagarna och Sverok SKuD samt skedde muntligen. Vad har genomförts Vid kontakt med Apelgården, en skola med fritidsgård, samt några andra skolor/fritidsgårdar i Rosengård var responsen positiv, men det var svårt att få dem att agera. Det stora problemet var vem som skulle ha ansvaret för lokalerna. Skolan ansåg att fritidsgården skulle ha ansvaret och fritidsgården ville att skolan skulle ha ansvaret. Sverok fick inte information om denna problematik förrän det var dags och då åkte beslutsfattarna på semester. Ytterligare ett problem var att sommaren visade sig vara en dålig tidpunkt att genomföra detta då få barn är på fritidsgården och de som är där hellre åker till stranden än är på fritidsgården. Under hösten har Fredrik Palmqvist hållit spelaktiviteter med invandrarbarn på en fritidsgård i Eslöv. Jag har ännu inte fått närmare besked från Fredrik om detta. Löneutbetalning Löneutbetalning var tänkt att ske i slutet av juli och slutet av augusti. Juli-utbetalningen förbereddes dock inte innan förbundskansliets semester och då behörig personal inte var i tjänst förrän i augusti kunde förbundet inte betala ut lönerna i juli. Sverok SKuD gjorde därför hela löneutbetalningen för både juli och augusti. Förbundet var tänkt att ersätta distriktet för denna utgift senare. Tyvärr hade Sverok SKuD ingen kunskap om hur man betalar lön till

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-10-28 Föregående möte: 2006-09-30--10-01 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-11-12--13 Föregående möte: 2005-10-15--16 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-04-30--05-01 Föregående möte: 2005-04-08--10 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(63) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef

Förbundsstyrelsens sammanträde 2000-10-29. Sveroks Förbundsstyrelse. Sveroks kansli, Linköping. Christer Pettersson, Kanslichef PROTOKOLL 1 Plats och tid Studiefrämjandet, Linköping, kl 10.30-12.50 Tjänstgörande Övriga deltagare Karl Nissfeldt, Förbundsordförande Christer Pettersson, Kanslichef Fredrik Bonander, Förbundssekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer