OBS! ENDAST REMISSFÖRSLAG! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! ENDAST REMISSFÖRSLAG! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING!"

Transkript

1 NORM prsbf 2016:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten OBS! ENDAST REMISSFÖRSLAG! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING! Sprinklerkonsultfirma REMISS

2 Innehållsförteckning FÖRORD INLEDNING OMFATTNING REFERENSER DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR KRAV PÅ SPRINKLERKONSULTFIRMA ALLMÄNT ORGANISATION OCH EKONOMI PERSONAL PROJEKTERING OCH KVALITETSSÄKRING DOKUMENTATION KVALITETSSYSTEM KRAV UNDER CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID VERKSAMHET UTBILDNING OCH VIDAREUTBILDNING KONTROLL AV UPPFYLLANDET AV KRAVEN FÖRUTSÄTTNINGAR INSYNING ÅRLIG KONTROLL AV PÅGÅENDE VERKSAMHET PÅKALLAD KONTROLL ÅTERKALLANDE AV CERTIFIKAT GILTIGHETSTID BILAGA 1 UTBILDNING SPRINKLERPROJEKTERING ENLIGT SBF 120 OCH SBF BILAGA 2 UTBILDNING SPRINKLERPROJEKTERING ENLIGT SBF BILAGA 3 DOKUMENTFÖRTECKNING Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 2

3 Förord Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker begynnande bränder och håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar till att rädda såväl liv och egendom som att reducera vattenskadekostnaderna. Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i Regler för automatiskt vattensprinklersystem, SBF 120 samt i Regler för boendesprinkler, SBF 501. Det är en grundläggande förutsättning att den används av företag med kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter. I SBF 120 och SBF 501 anges att projektering ska utföras av certifierad behörig ingenjör, men till skillnad från installation, driftsättning och besiktning har det inte funnits några formella krav på det företag som utför projekteringen. Denna norm har införts för att kvalitetssäkra det viktiga skedet med förstudie, systemutformning och projektering och är ett viktigt komplement till övriga normer för att kvalitetssäkra sprinklersystem. Brandskyddsföreningen ger ut regelverk och normerande riktlinjer inom brandsäkerhetsområdet. Tydliga och förståeliga riktlinjer skapar bättre förutsättningar för människor att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Brandskyddsföreningen arbetar med att kontinuerligt identifiera behovet av normerande riktlinjer för att skapa ett brandsäkrare Sverige. I regelverken anges egenskaper och utformning som anses vara av betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken och de normerande riktlinjerna är att lägga fast kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Brandskyddsföreningen har en tydlig position som en normbildande organisation inom brandsäkerhetsområdet. Detta möjliggörs genom att många och viktiga parter inom samhället accepterar Brandskyddsföreningen som en etablerad och förtroendeskapande kunskapsorganisation som kan publicera och hantera regelverk och normerande riktlinjer. Denna utgåva, SBF 2016:1, är framtagen av Brandskyddsföreningen i samarbete med Svensk Försäkring, VVS Företagen, Sprinklerfrämjandet och Sveriges Brandkonsultföreningen. Denna norm gäller från Överensstämmelse med ett regelverk eller norm innebär inte i sig att krav eller skyldigheter enligt lag, förordning eller offentlig föreskrift automatiskt uppfylls. Stockholm i september 2016 Anders Bergqvist Generalsekreterare Brandskyddsföreningen Sverige Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 3

4 0 Inledning Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en sprinklerkonsultfirma ska ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att systemval och projekteringshandlingar för vattensprinklersystem utformas med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet. Överensstämmelsen med de krav som anges i denna norm visas genom ett certifikat, se vidare i avsnitt 6. Kommentar: Kompletterade normer med krav på företag och personer inom vattensprinklerområdet är bland annat: Anläggarfirma vattensprinkler SBF 1020 Anläggarfirma boendesprinkler SBF 2009 Besiktningsfirma brandskyddsanordning SBF 1003 Behörig ingenjör vattensprinkler SBF 1018 Behörig ingenjör boendesprinkler SBF Omfattning Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med systembeskrivning, projektering och andra konsultuppdrag gällande vattensprinklersystem i enlighet med SBF 120 och SBF 501. Normen anger miniminikrav. Kommentar: Exempel på andra konsultuppdrag kan vara förstudier, utredningar av riskklass eller vattenkälla, tekniska förfrågningsunderlag, rådgivning om tekniska lösningar med mera. Normen anger även anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan. För ett väl fungerande brandskydd är det väsentligt att även andra än sprinklerkonsultfirman har tillräcklig kompetens, till exempel kravställare (byggherre, fastighetsägare, verksamhetsutövare med flera), anläggarfirma och användare. Denna norm omfattar inte krav för dessa. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 4

5 2 Referenser I denna norm finns referenser till följande dokument. Observera att senaste utgåva ska tillämpas: ABK SBF 120 SBF 501 SBF 1003 SBF 1018 SBF 1020 SBF 1030 SBF 2008 SBF 2009 SS SS-EN Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitektoch ingenjörsverksamhet Regler för automatiskt vattensprinklersystem Regler för boendesprinklersystem Besiktningsfirma brandskyddsanordning Behörig ingenjör vattensprinkler Anläggarfirma vattensprinkler Datorprogram för hydrauliska beräkningar Behörig ingenjör boendesprinkler Anläggarfirma boendesprinkler Boendesprinkler Utförande, installation och underhåll Automatiska sprinklersystem Utförande, installation och underhåll SS-EN ISO/IEC Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem SS-EN 9001 Ledningssystem för kvalitet Krav (ISO 9001) Se även dokument som anges i Bilaga 3. 3 Definitioner och förklaringar Behörig ingenjör - enskild person som innehar certifikat enligt SBF 1018 eller SBF Biträdande sprinklerprojektör - enskild person som är utbildad enligt denna norm och utför projektering under kvalitetssäkring av behörig ingenjör. Kvalitetssäkring kontroller över att sprinklersystemet uppfyller ställda krav för aktuellt regelverk. Projektering de arbetsmoment som erfordras för att uppfylla avsnitt 4.4 i SS- EN respektive avsnitt 4.3 i SS Sprinkleransvarig - enskild person som utsetts på sprinklerkonsultfirman för att säkerställa att normens krav är uppfyllda. Sprinklerkonsultfirma - juridisk person som innehar certifikat enligt denna norm. Systembeskrivning de arbetsmoment som erfordras för att uppfylla avsnitt i SS-EN respektive i SS Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 5

6 4 Krav på sprinklerkonsultfirma 4.1 Allmänt Sprinklerkonsultfirman ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner, tillgång till relevant information samt kompetent och erfaren personal. Avsikten är att sprinklerkonsultfirman på ett kvalitetssäkrat sätt ska genomföra systembeskrivning och projektering av sprinklersystem samt att genom detta medverkar till att brandskyddet blir utfört och upprätthålls funktionsdugligt och tillförlitligt i enlighet med gällande regler. Sprinklerkonsultfirma ska följa aktuella lagar, förordningar och bestämmelser. Genom god kvalitetssäkring i tidigt skede förbättras möjligheter till samråd och avstämningar med kravställare samt att eventuella korrigeringar kan utföras innan installation påbörjas. Detta gynnar både säkerhetsfunktion och att projektering av installation blir enligt gällande regler. Innebörden i kraven specificeras närmare i Sprinklerkonsultfirman ska inneha datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler enligt SBF Organisation och ekonomi Sprinklerkonsultfirman ska vara en juridisk person och registrerad inom den Europeiska unionen (EU) eller den europeiska frihandelssammanslutningen (EES) Sprinklerkonsultfirman får inte ha betalningsanmärkningar i väsentlig omfattning i förhållande till sin omsättning och får inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder Sprinklerkonsultfirman ska ha en giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i ABK. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 6

7 4.3 Personal Sprinklerkonsultfirma ska vara huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal, vilket innebär att det ska finnas: a) minst en sprinkleransvarig person. Den sprinkleransvariga ska ha erforderlig kompetens och av företaget erhålla erforderlig befogenhet för att tillse att arbetet bedrivs enligt denna norm. Den sprinkleransvarige personen ska inneha certifikat som behörig ingenjör sedan minst två år samt ha allsidig arbetslivserfarenhet inom sprinklerområdet. b) minst en behörig ingenjör. Den behörige ingenjören ska kvalitetssäkra uppdragen och är projektör enligt SBF 120. Denna person kan vara samma som sprinkleransvarig. c) vid behov biträdande sprinklerprojektör som under överinseende av behörig ingenjör utför sprinklerprojektering. Biträdande sprinklerprojektör ska ha en allmän grundkompetens som motsvarar godkänt slutbetyg från gymnasieskolans nationella naturvetenskapliga eller tekniska program. För motsvarande utbildningar avses framförallt ämnena svenska, engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Praktisk yrkeserfarenhet om minst ett år inom sprinklerområdet accepteras Sprinklerkonsultfirman ska ha en förteckning över den personal som är utsedda enligt Den sprinkleransvarige utser dessa personer. I förteckningen ska det tydligt framgå inom vilka kompetensområden respektive behörig ingenjör och biträdande sprinklerprojektör verkar Behörig ingenjör och biträdande sprinklerprojektör ska inte utföra uppdrag av sådan svårighetsgrad som överstiger dennes kompetens. Behörig ingenjör får endast verka inom personcertifieringens omfattning Om underkonsult anlitas ska denne vara behörig ingenjör alternativt biträdande sprinklerprojektör på annan sprinklerkonsultfirma. Skriftligt avtal ska upprättas mellan parterna där det framgår hur arbetet ska bedrivas. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 7

8 4.4 Projektering och kvalitetssäkring Sprinklerkonsultfirman ska tillse att varje uppdrag utförs under ledning och kvalitetssäkring av en behörig ingenjör med certifikat inom aktuellt regelverk. Kvalitetssäkring innebär att den behörige ingenjören säkerställer att resultatet av uppdraget uppfyller kraven i SBF 120 alternativt SBF 501. Kommentar: Projekteringsgranskning enligt SBF 120 bör alltid utföras innan installation Sprinklerkonsultfirmans behöriga ingenjörer anses ha erforderlig kompetens för att självständigt kvalitetssäkra uppdragen Projekteringsuppdrag kan utföras av en biträdande sprinklerprojektör under förutsättning att överinseende utförs av sprinklerkonsultfirmans behöriga ingenjör inom aktuellt regelverk Vid arbete med systembeskrivning och andra konsultuppdrag ska arbetet alltid utföras av en behörig ingenjör På ritningshuvud, systemhandlingar och förfrågningsunderlag ska framgå vem som projekterat respektive kvalitetssäkrat uppdraget Intygande av sammanfattande beskrivning enligt SS-EN respektive SS ska alltid undertecknas av den behöriga ingenjören Sprinklerkonsultfirman ska ha en beräkningsansvarig person enligt SBF Dokumentation Dokument enligt Bilaga 3 ska ingå bland sprinklerkonsultfirmans styrande dokument och alltid finnas tillgängliga i sin senaste utgåva. Dokumenten ska finnas tillgängliga för all personal som arbetar med systembeskrivningar, projektering och andra uppdrag inom företaget. Tillgången till dokumenten kan vara elektronisk Sprinklerkonsultfirman ska föra uppdragsregister över alla projekt företaget utför. I uppdragsregistret ska minst framgå projektets namn/benämning och namn på såväl den som utför uppdraget och den behörige ingenjör som utfört kvalitetssäkring. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 8

9 4.6 Kvalitetssystem Sprinklerkonsultfirman ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroller som säkerställer att kraven i denna norm uppfylls. Kommentar: Kvalitetssystemet kan vara utfört enligt kraven i SS-EN ISO Firmans ansvar och organisation Ansvar, befogenhet och samarbetsförhållanden ska vara definierade och dokumenterade, t ex i en organisationsplan. Firman ska avsätta tillräckliga resurser för kontroll, kvalitetsrevision och dokumentation Skriftliga rutiner ska bland annat finnas avseende: a) Förberedelse, utförande och rapportering av uppdrag, inklusive säkerställande av att utsedd sprinklerprojektör har rätt kompetensnivå för uppdraget b) Upprättande av systemhandlingar, projekteringar och förfrågningsunderlag, inklusive de egenkontroller som krävs c) Kvalitetssäkring av utförda projekteringar, inklusive dimensionsbestämmande data och vattenkälla d) Hur eventuella avsteg från SBF 120 och SBF 501 dokumenteras och hur informationen förs vidare till anläggarfirma e) Vidareutbildning av egen personal f) Erfarenhetsutbyte med andra behöriga ingenjörer och sprinklerprojektörer g) Hur information, kvalitetssäkring och erfarenhetsutbyte upprätthålls för personal enligt inom hela sprinklerkonsultfirmans organisation h) Säkerställande av att företaget har erforderliga verktyg och instrument för projekteringarnas genomförande Kommentar: Med verktyg avses exempelvis mjukvaror i) Dokumentera avvikelser från ställda krav, såväl internt som externt (kundklagomål) Firmans dokumentstyrning Sprinklerkonsultfirman ska ha ett system som säkerställer att rätt utgåva av dokument används och att ogiltiga dokument inte används. Sprinklerkonsultfirman ska ha en förteckning över de specificerade/styrande och redovisade dokument som gäller för verksamheten Spårbarhet Sprinklerkonsultfirman ska ha ett system för spårbarhet av handlingar och dokument. Kopplingen mellan dokumenten ska vara utförd så att sammanblandning eller förväxling inte sker. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 9

10 4.6.6 Arkivering och skydd av dokumentation Sprinklerkonsultfirman ska ha rutiner för att arkivera och skydda uppdragsregister och upprättade handlingar. För elektroniska dokument ska backup finnas samt rutiner för hur detta genomförs. Sprinklerkonsultfirman ska arkivera kopior av uppdragsregister, egenkontroller, upprättade handlingar och annan dokumentation av väsentlig betydelse i minst 10 år, dock behöver dokumentationen inte arkiveras för anläggningar som är rivna eller på annat sätt permanent tagna ur drift Internrevision Sprinklerkonsultfirman ska ha rutiner för att genomföra internrevision av kvalitetssystemet. Internrevisionen ska genomföras minst en gång per år Korrigerande åtgärder Sprinklerkonsultfirman ska ha rutiner för hantering av avvikelser, såväl internt som externt. Sprinklerkonsultfirman ska undersöka orsaken till avvikelsen och genomföra lämpliga åtgärder för att förebygga upprepning. Detta innefattar även att genomföra och dokumentera ändringar i rutiner och beskrivningar. Sprinklerkonsultfirman ska även följa upp att vidtagna åtgärder är effektiva. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 10

11 5 Krav under certifikatets giltighetstid 5.1 Verksamhet Sprinklerkonsultfirman, enskilda biträdande sprinklerprojektörer och enskilda behöriga ingenjörer ska arbeta kontinuerligt med systembeskrivning, projektering och andra konsultuppdrag gällande sprinklersystem Varje behörig ingenjör ska uppfylla kraven i respektive norm Varje biträdande sprinklerprojektör ska varje år arbeta minst 300 timmar med sprinklerprojektering. Samtliga uppdrag ska dokumenteras Sprinklerkonsultfirman ska se till att varje biträdande sprinklerprojektör och behörig ingenjör upprätthåller sin yrkesskicklighet genom att bland annat anordna utbyte av erfarenheter med andra behöriga ingenjörer. Erfarenhetsutbyten ska anordnas årligen. Sprinklerkonsultfirma med endast en behörig ingenjör kan genomföra erfarenhetsutbyte med andra sprinklerkonsultfirmor. Ett avtal ska då upprättas som beskriver hur erfarenhetsutbytet ska planeras, genomföras och dokumenteras. 5.2 Utbildning och vidareutbildning Sprinklerkonsultfirman ska tillse att alla biträdande sprinklerprojektörer enligt firmans förteckning är kompetenta inom området för uppdragen. Biträdande sprinklerprojektörer ska ha genomgått utbildning enligt Bilaga 1 och/eller Bilaga 2. Kommentar: För behöriga ingenjörer finns krav enligt SBF 1018 respektive SBF Övergångsbestämmelse: Person som har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projektering av sprinklerprojekt av varierande typ och svårighetsgrad (varav minst ett torrörsystem, minst en tryckstegringspump och minst en bassäng) kan till och med utses till biträdande sprinklerprojektör utan att genomgå utbildning enligt Bilaga 1 eller Bilaga Sprinklerkonsultfirman ska ha rutiner för hur varje biträdande sprinklerprojektör och varje behörig ingenjör får fortlöpande information och utbildning om nya (och nya versioner av) regelverk, normer och standarder, lagar och föreskrifter, ny teknik, nya produkter och övrigt som påverkar arbetet. Genomförda utbildningar ska dokumenteras Varje biträdande sprinklerprojektör ska inom den senaste 5 års perioden ha genomgått vidareutbildning inom sprinklerområdet om minst 2 dagar. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 11

12 6 Kontroll av uppfyllandet av kraven 6.1 Förutsättningar Certifieringsorganet ska ha upprättade bestämmelser som ska ligga till grund för granskning och beslut gällande kontroll av sökande och dennes verksamhet samt hur ärenden handläggs och beslutas. Nedanstående moment är minimikrav på vad som ska framgå i certifieringsorganets bestämmelser ( ). Grunden för certifieringsförfarandet ska vara SS-EN ISO/IEC Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem. Certifieringsorganet ska vara ackrediterat för certifiering av kvalitetsledningssystem. 6.2 Insyning Kontroller av om den sökandes verksamhet uppfyller kraven i denna kravspecifikation ska göras genom en insyning. Kommentar: Insyning kan även benämnas certifieringsrevision. Denna kontroll ska ske genom platsbesök hos det sökande företaget. För sprinklerkonsultfirma med giltigt certifikat kan senast utförda årliga kontroll utgöra underlag för insyning, förutsatt att samtliga moment kontrollerats och att samtliga anmärkningar åtgärdats. 6.3 Årlig kontroll av pågående verksamhet Kravet på att sprinklerkonsultfirman bedriver verksamhet i omfattning enligt 5.1 samt att företagets egenkontroll upprätthålls och fungerar ska kontrolleras genom en årligt återkommande uppföljande kontroll. Under certifikatets giltighetstid kan även filialkontor kontrolleras. Kommentar: Årlig kontroll kan även benämnas periodisk revision. 6.4 Påkallad kontroll Om certifieringsorganet får del av information som kan ge skäl att befara att sprinklerkonsultfirman ej uppfyller kraven i denna norm ska en påkallad kontroll skyndsamt genomföras. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 12

13 6.5 Återkallande av certifikat Utfärdat certifikat ska skyndsamt återkallas då: a) Kontroll visar att sprinklerkonsultfirman har allvarliga brister i förhållande till ställda krav och om bristerna inte åtgärdas. Kommentar: Exempel på allvarlig brist är om sprinklerkonsultfirman låter biträdande sprinklerprojektör kvalitetssäkra arbetet eller om uppdrag överstiger biträdande sprinklerprojektörs kompetensnivå. Exempel på kompetensnivå kan vara om utbildning inte genomförts i aktuellt regelverk enligt b) Certifieringsorganet får del av information som direkt motiverar återkallande (t.ex. gällande konkurs). 6.6 Giltighetstid Utfärdat certifikat enligt denna norm får gälla under en tid om högst 5 år. Kommentar: Innan giltighetstidens utgång genomförs en recertifieringsrevision. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 13

14 Bilaga 1 Utbildning sprinklerprojektering enligt SBF 120 och SBF Omfattning Sprinklerprojektör ska ha minst 5 dagars sprinklerutbildning med inriktning på SBF 120 och SBF 501. En utbildningsdag ska omfatta minst 6 timmar effektiv utbildning. 2 Utbildningsplan Utbildning ska genomföras av etablerad utbildningsarrangör. Det ska finnas en utbildningsplan som bland annat ska ange utbildningens syfte, innehåll (kursprogram), lärare och dennes kompetens, använd utrustning och demonstrationsmateriel samt kurslitteratur. 3 Kursprogram Kursprogrammet ska minst innehålla följande avsnitt: Dag 1 fm Sprinklersystem funktion, systemtyper och komponenter em Grundläggande brandteori Lagar, föreskrifter, standarder mm för brandskydd och sprinkler Dag 2 fm Placering av sprinkler em Rörsystem förläggning, upphängning, material, fogning Dag 3 fm Risk- och godsklassificering em Grundläggande dimensionering (ej hydraulisk beräkning) vattentäthet, verkningsyta, varaktighet etc. Dag 4 fm Vattenkälla, pumpar och sprinklercentral em Krav på dokumentation i olika skeden Dag 5 fm Boendesprinkler funktion, systemtyper, komponenter Boendesprinkler placering sprinkler, rörsystem em Grundläggande dimensionering (ej hydraulisk beräkning) vattentäthet, verkningsyta, varaktighet etc. Vattenkälla, pumpar, sprinklercentral, dokumentation Avsnittens indelning i dagar är endast exempel. 4 Kursintyg Genomförd utbildning ska kunna styrkas med kursintyg eller motsvarande. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 14

15 Bilaga 2 Utbildning sprinklerprojektering enligt SBF Omfattning Sprinklerprojektör ska ha minst 3 dagars sprinklerutbildning med inriktning på SBF 501. En utbildningsdag ska omfatta minst 6 timmar effektiv utbildning. 2 Utbildningsplan Utbildning ska genomföras av etablerad utbildningsarrangör. Det ska finnas en utbildningsplan som bland annat ska ange utbildningens syfte, innehåll (kursprogram), lärare och dennes kompetens, använd utrustning och demonstrationsmateriel samt kurslitteratur. 3 Kursprogram Kursprogrammet ska minst innehålla följande avsnitt: Dag 1 fm Boendesprinklersystem funktion, systemtyper, komponenter em Grundläggande brandteori Lagar, föreskrifter, standarder mm för brandskydd och sprinkler Dag 2 fm Placering av sprinkler Rörsystem förläggning, upphängning, material, fogning em Grundläggande dimensionering (ej hydraulisk beräkning) vattentäthet, verkningsyta, varaktighet etc. Dag 3 fm Vattenkälla, pumpar och sprinklercentral em Krav på dokumentation i olika skeden Avsnittens indelning i dagar är endast exempel. 4 Kursintyg Genomförd utbildning ska kunna styrkas med kursintyg eller motsvarande. Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 15

16 Bilaga 3 Dokumentförteckning Följande dokument ska ingå bland sprinklerkonsultfirmans kontrollerade dokument och alltid finnas tillgängliga i sin senaste utgåva: Brandskyddsföreningens regelverk och rekommendationer 1) Regler för automatisk vattensprinkleranläggning SBF 120 2) Norm för komponenter i vattensprinkleranläggningar SBF 60 3) Anvisningar för besiktningsman SBF 141 4) Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät SBF 142 5) Regler för boendesprinklersystem SBF 501 6) Norm för datorprogram för hydrauliska beräkningar vattensprinkler SBF ) Norm för behörig ingenjör vattensprinkler SBF ) Norm för sprinklerkonsultfirma SBF ) Norm Behörig ingenjör boendesprinkler SBF 2008 Boverkets föreskrifter och allmänna råd 10) Byggregler BBR Arbetsmiljöverkets författningssamling 11) Tryckbärande anordningar AFS 1999:4 (med ändringar) 12) Provning med över- eller undertryck AFS 2006:08 (med ändringar) 13) Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 (med ändringar) SIS, Swedish Standards Institute 14) Boendesprinkler Utförande, installation och underhåll SS ) Automatiska sprinklersystem Utförande, installation och underhåll SS-EN ) Vattenspray Utförande, installation och underhåll SIS-CEN/TS Svenskt Vatten AB 17) Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. VAV P83 National Fire Protection Association, USA 18) Installation of Sprinkler Systems NFPA 13 Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer 19) Särskilt villkor för vattensprinkleranläggning FTR 120 Säker Vatten AB 20) Branschregler Säker vatteninstallation Maj 2016 Brandskyddsföreningens Service AB 16

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande NORM SBF 2018 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande REMISSFÖRSLAG EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING Innehållsförteckning FÖRORD... 3 0 INLEDNING...

Läs mer

NORM SBF 2012:1. Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten

NORM SBF 2012:1. Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten NORM SBF 2012:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Utbildningsarrangör och instruktör Heta Arbeten Förord Enligt definitionen av Heta Arbeten så är det arbeten som medför uppvärmning eller

Läs mer

VÄGLEDNING EXAMINATION Behörig Ingenjör Vattensprinkler Enligt SBF Version:

VÄGLEDNING EXAMINATION Behörig Ingenjör Vattensprinkler Enligt SBF Version: VÄGLEDNING EXAMINATION Behörig Ingenjör Vattensprinkler Enligt SBF 1018-3 Version: 2016-03-04 Allmänt Vägledningen är till för dig som ansökt om certifikat för Behörig ingenjör Vattensprinkler. Vägledningen

Läs mer

NORM SBF 2012:4. Utbildningsarrangör Heta Arbeten

NORM SBF 2012:4. Utbildningsarrangör Heta Arbeten NORM SBF 2012:4 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Utbildningsarrangör Heta Arbeten Förord I denna norm används begreppet Heta Arbeten för brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1

Robust fiber. Kravspecifikation. Robust fiber företagscertifikat anläggning. Ver. 1.1 Robust fiber Kravspecifikation Robust fiber företagscertifikat anläggning Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Giltighetstid... 3 1.4 Utfärdande... 3 1.5

Läs mer

Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1

Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1 Norm Hembrandsläckare SBF 2011:1 Brandskyddsföreningen SBF 2011:1 Förord En stor del av bränderna inträffar i våra hem. Ungefär 90 procent av dödsbränderna inträffar där och varje år uppgår brandskadekostnaderna

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version:

VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan. Version: VÄGLEDNING LEDNINGSSYSTEM Ansökan Version: 2016-03 - 04 Vägledning för ansökan Certifiering av ledningssystem för kvalitet (SS-EN ISO 9001:2008) Certifiering av miljöledningssystem (SS-EN ISO 14001:2004)

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: 2013-06-05 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER CE Certifiering av produkter Byggproduktdirektivet 89/106 EEG system AC 1 Version: Införda ändringar Avsnitten 5.8, betalning av faktura utsänd av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp

Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Kan boendesprinkler byggas vattenskadesäkert? Fredrik Runius & Hampus Asp Vad är boendesprinkler? Boendesprinkler är ett enkelt sprinklersystem som kan anslutas till befintlig kallvattenservis. Dess främsta

Läs mer

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11

CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag. Version: 2016-05-11 CERTIFIERINGSBESTÄMMELSER Certifiering av företag Version: 2016-05-11 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB SBSC dok 120762003 Införda ändringar Bilaga 1 och 2 Innehållsförteckning 1 Omfattning...3

Läs mer

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument

Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Regler för certifiering av brunnsborrningsföretag Kravdokument Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Omfattning... 1 2.1 Allmänna krav... 1 3 Krav på ledningssystem för kvalitet och miljö... 2 4 Märkning...

Läs mer

NORM SBF 2013:1. Instruktör Heta Arbeten

NORM SBF 2013:1. Instruktör Heta Arbeten NORM SBF 2013:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Instruktör Heta Arbeten Förord I denna norm används begreppet Heta Arbeten för brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : 2011-08-11, Ver 1.0 :, Ver 2.0 : 2014-04-01, Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten

NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten NORM SBF 2005:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten Brandskyddstekniker F-gas 2010 Förord Till vissa gassläcksystem används släckmedel som kategoriseras som fluorerade växthusgaser (även kallade

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas

kvalitetsmanual för Trycksättning med gas Datum 2008-01-25 Utgåva 2 ISSN 1400-6138 Vägledning för upprättande av kvalitetsmanual för ackrediterade kontrollorgan Trycksättning med gas Sida nr: 1 (1) Kapitel Datum: 2008-01-25 SIDFÖRTECKNING Trycksättning

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2011:x Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga inom områdena betong-, trä- och stålkonstruktioner, geoteknik,

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 1999:5 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll särskilda föreskrifter för ackrediterade

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde Gällande från 2016-03-08 Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM). Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde 1 Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman för utemiljö utförs av

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

STADGAR för Energigas Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som besiktningsman för energigassystem med högst 4 bars tryck.

STADGAR för Energigas Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som besiktningsman för energigassystem med högst 4 bars tryck. Sidan 1 av 5 STADGAR för Energigas Sveriges auktorisationsnämnd för prövning av behörighet som besiktningsman för energigassystem med högst 4 bars tryck. Fastställda av Energigas Sveriges Säkerhets- och

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Förebyggandekonferens 2011

Förebyggandekonferens 2011 Förebyggandekonferens 2011 Skötsel och underhåll av en automatisk brandlarmanläggning - Vad säger SBF 110? Jens Hjort, Brandskyddsföreningen 1. 2011-04-14 Vad är SBF 110? Beskriver utförande och skötsel,

Läs mer

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum

Kvalitetsplan. med integrerad miljöplan. Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum Kvalitetsplan med integrerad miljöplan Företag GARANTILÅS I STHLM AB Upprättad av KENT JARME NIKLAS LARSSON Datum 2 Innehåll. Sid. Projektinformation 3 Projektbeskrivning 3 Platsorganisation 4 Underentreprenörer

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2016-02-15 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M.

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker; beslutade den 26 maj 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB

SBF UTRYMNINGSLARM 2015. Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF UTRYMNINGSLARM 2015 Bakgrund, introduktion och översikt Bo Hjorth, AlbaCon AB SBF REK UTRYMNINGSLARM 2015 - bakgrund Statens Brandnämnds meddelande 1983 (RUS 110:5 /SBF 110:6) SBF REK 2003 svensk lagscdning

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB Sida 1 av 7 KVALITETSLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Svetsade stålkonstruktioner till broar

Svetsade stålkonstruktioner till broar Publ 2004:10 Svetsade stålkonstruktioner till broar Bekräftelse av överenstämmelse 2004-01 Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-01 Publikation 2004:10 Upphovsman (författare, utgivare) Sektion Bro-

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

NORM prsbf 2011:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten OBS! ENDAST REMISSUTGÅVA! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING.

NORM prsbf 2011:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten OBS! ENDAST REMISSUTGÅVA! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING. NORM prsbf 2011:1 Brandskyddsföreningen På gång Produktionsenheten OBS! ENDAST REMISSUTGÅVA! EJ FÖR ANVÄNDNING ELLER TILLÄMPNING Hembrandsläckare Innehållsförteckning FÖRORD... 3 0 INLEDNING... 4 1 OMFATTNING...

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark

Pekka Kokko Pekka Kokko Thommy Syrén Linus Larsson Carl-Eric Flodmark rn U "'-& ""''',k E""""M 016-""770 KAPITEL NR: 1 ADMINISTRATIVA KRAV Utgåva: 13 Datum: 2013-01-10 Utgiven av: ~kyl AB ~ i. Sida nr: 1 (1) 1. Administrativa krav 1.1. Företagsuppgifter Telefon: 016-166770

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning

KVALITETSMANUAL Utgåva nr: 2. Kylarservice i Gbg AB Datum 2003-06-15 Utgiven av: Johnny Käppi Godkänd av: Johnny Käppi Sidoförteckning Sidoförteckning Kapitel Utgåva Sida Utfärdsdatum Sidförteckning 2 1 2003-06-15 Innehållsförteckning 2 2 2003-06-15 1 2 2 2003-06-15 2 2 1 2003-06-15 3 2 1 2003-06-15 4 2 2 2003-06-15 5 2 2 2003-06-15 6

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp

Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp Svenska PEFC ek för Svenska PEFC:s krav för direktcertifiering och certifiering i grupp PEFC SWE 004:4 Publik konsultation 2015-11-09 2016-01-11 PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6

Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6 Sida 1 av 5 Erfarenhetsdokument till BFS 2011:12 och AFS 2003:6 0 Inledning Erfarenhetsdokumentdokumentet är de ackrediterade kontrollorganen inom objektområdena för portar och lastbryggors gemensamma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen; SFS 2009:382 Utkom från trycket den 27 maj 2009 utfärdad den 13 maj 2009.

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

P-märkning av byggprodukter

P-märkning av byggprodukter P-märkning av byggprodukter Certifieringsregel CR BBR - Generella regler avseende krav i BBR 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förord 2 1 Inledning 3 2 Villkor för certifiering 3 2.1 Allmänt

Läs mer