Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05"

Transkript

1 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna

2 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid sid 6 Landskapsanalys - sektion sid 7 Kulturkartor som inspiration sid 8 Landskapsmontage - sett från nordväst sid 9 Landskapsmontage - sett från nordväst zoom sid 10 Landskapsmontage - sett från nord sid 11 Landskapsmontage - sett från väst sid 12 Landskapsmontage - version 1.7 och 1.8 sid 13 3D rendering av Hotell- och konferensbyggnad sid Synergier - analys som diagram sid 16 3D rendering av Hotell- och konferensbyggnad Inledning Med denna bilaga till Detaljplan för Konferenscenter Ytterjärna vill Vidarstiftelsen och kommunen reda ut de frågeställningar som försts fram i samrådsyttrandet från Vi redovisar de tankar och resultat genom de bilder och illustrationer vi tagit fram för att säkerställa anpassningen till landskap och angränsande markägare. Viktigt för oss har varit att förstå de stora och små sambanden som en ny bebyggelse förhåller sig till men även skapar. Dvs natur- och kulturlandskapet från Solvik till Ytterjärna samt Seminarieområdets åkerholmsryggar i samspel med det nya området i norr. Förhållandet till Ytterjärna kyrka redovisas också. Stor vikt har lagts vid att få till så sakliga bilder, sektioner och illustrationer som möjligt. 2 Ortofoto med ungefärligt planområde Planområdets åkerholme i närbild

3 Illustrationsplan huvuddragen 1. Ny tydlig entréport mellan växlighet. Tillsammans med mittrefug sänks hastigheten på trafiken. 2. Ny infart till parkering och inlast och sophämtning 3. Ny ankomstplats i det nya stråket ny växtlighet berså berså 4. Stråket, ett fysiskt sammanhållet rum mellan KC, Robygge, Kulturhuset och ny vegetation berså befintlig åkerholme GV +10,65 Konferens & Hotell 5. Ny återvinningsplats för området 6. Ny parkering som gradänger mot KC. 7. Vegetation och jordkullar bildar nya åkerholmar i landskapet. Ny bioversitet 8. Infart till Kulturhuset 9. Busshållsplatser 10. Förbättrad inlastning vid Robygge och Kulturhuset 11. Ny GC-väg utefter den g:a byvägen 12. Dubbla staket utefter ägogräns 13. Bättre entréplats och inga backande lastbilar vid Robygges entré. Säkrare passage till Vita huset. 7. ny växtlighet 1. sitt gradänger inlast 6. container 5. parkeringsgradänger 244 ppl armerat gräs Konst Info bussplatser och Info konst 11. gc-väg enligt g:a vägdragningen Verkstäder entréplats Illustrationsplan Detaljplan Konferenscenter Ytterjärna skala 1:

4 Det stora landskapet. I dag Sörmlandslandskapets huvudelement är de öppna, relativt plana och bördiga jordar. De avbryts eller inramas av uppstickande kullar och höjdryggar som, trots dåliga växtförhållanden, ofta är bevuxna med träd och buskar. Ofta utgör höjdryggarna och vegetationen goda biotoper för flora och småvilt. Vid Järna sträcker sig höjdryggarna i nord-sydlig riktning förstärkta av distinkta skogsbryn som trots avbrott upplevs som en vägg och gräns mot det öppna jordbrukslandskapet i väster. Det är på eller invid höjdryggarna som bosättningar etablerats under mycket lång tid. Vegetationen ramar in, skyddar och förankrar bebyggelsen i Ytterjärna kyrkby, Säby gård och Steinerseminariet. Kyrkbyn och Säby gård kan trots olika karaktär och ålder uppfattas som en sammanhållen enhet. Den avskiljs från Steinerseminariets bebyggelse av öppen betesmark och en allé av olika trädslag. Det är ett levande landskap som formats genom flera århundradens aktiviteter och omformas kontinuerligt. De bördiga jordarna inbjuder till odling och bete. Tidigare små odlings- och betesenheter har efterhand omformats till allt större enheter och speglar därmed olika tiders teknik och ekonomi. Också jordbrukets byggnader speglar på motsvarande sätt samma utveckling. Steinerseminariets många byggnader har efterhand samlats i en klunga kring ett öppet stråk och kan liknas vid en liten by. Byn vilar tryggt i landskapet även om några byggnader, ensamma eller i grupp sökt sig vidare österut och där sökt förankring i andra höjdryggars skogsbryn. Områdets bebyggelse representerar väl olika epoker och dess ideologier, alltifrån kyrkans och kyrkbyns medeltida ursprung till det nutida Steinerseminariet med början kring 1900-talets mitt. 4 Bergsknallar, åkerholmar och skog(grönt)i samverkan med odlingslandskapet ger Landskapet dess karaktär som förstärks i Seminarieområdets nya stråk(rött)

5 Riktlinjer för framtiden Områdets verksamheter och bebyggelse måste få möjligheter att förändras och utvecklas samtidigt som områdets landskapliga och kulturhistoriskt viktiga karaktär skall bibehållas. Höjdryggarna och dess vegetation utgör kärnan i den rumsliga uppfattningen av landskapet. Detta representerar samtidigt landskapets huvudsakliga användningsområden där de bördiga jordarna utnyttjas för jordbruk och övriga områden för bebyggelse. Detta utgör därmed riktlinjerna för förslaget till Steinerseminariets kulturcentrum. Tidig skiss på de stora rummen i landskapet Bergsknallar, åkerholmar och skog(grönt) i samverkan med Seminarieområdets nya sammanhållande stråk(rött) 5

6 Landskapsanalys som sektion Denna sektion togs fram för att visa höjderna på de olika byggnaderna i Ytterjärna. Konferenscentret är ca 3 m lägre än Kulturhuset och betydligt lägre än Ytterjärna Kyrka. Enkla volymer redogör för hur byggnaderna ligger i landskapet med dess höjdskillnader. Kyrkan Prästgården Säby Gård KC KH Kulturhuset Örjanskolan Vidarkliniken 6 Landskapssektion från från Ytterjärna Kyrka i norr till Vidarkliniken i söder

7 Kulturkartor Förutom det tydliga tecken på historiska spår som landskapet och odlingslandkapet ger har de äldre kartorna gett oss värdefull information som underlagsmaterial och inspiration. Kartorna visar på en konstant förändring och förädling av landskapet. Vi kan dock se att den gamla slingrande byvägen genom Säby Gård och vidare mot Ulvsundet har varit relativt konstant under de senaste två århundrandena. På 1970-talet byggdes en ny väg vid ägogränsen mellan Säby Gård och Nibble Gård. I vårt förslag har den gamla vägen åter tagits i bruk som gång- och cykelväg. Denna gest ger området en tydlig historisk återkoppling samt en för vår tid så viktig ingrediens i planering - miljömedvetenhet kring transporter och färdmedel. rektanglarna visar planförslagets ungefärliga läge 7

8 Landskapsanalys som fotomontage För att tydligöra den framtida landskapsbilden har ett flertal fotomontage tagits fram. Bilden nedan är en uppljusad bild tagen från väg 525 en morgon i mars Den visar ett fotomontage på landskapet där KC och KH är inlagt. Vi har eftersträvat att få det så realistiskt som möjligt. Vi har inte förskönat och heller inte gömt byggnaden. här står du Kyrkan Prästgården KC KH Kulturhuset Säby 8

9 Bilden nedan är en inzoomning av bild 201 på förra sidan. Här är ljussättningen på bilden orginal. KC KH Robygge Kulturhuset Säby Gård 203 Utsnitt

10 Robygge Kulturhuset Bild tagen i riktning mot Kulturhuset strax söder om bostadshuset på Säby Gård Fotomontage. Samma bild som ovan med den framtida Konferens- och hotellanläggningen inlagd. KC Robygge Kulturhuset 10

11 här står du på sidan 10 här står du Säby Gård Ekonomibyggnader Prästgården Kyrkan KC KH Kulturhuset I detta montage har vi velat visa hur det kan se ut på kvällen. Bilden visar hur de upplysta husen visar riktningen mot en entrésituation. Åkerholmen lämnas orörd och förblir mörk. orörd åkerholme Vidarkliniken Vägen 11

12 Fotomontage 1.7 och 1.8 Jämförelse då - nu 20 m Bilden redovisar hur en tillsynes liten flytt gör storskillnad. Den nedre bilden 1.7 visar det tidigare läget på KC från I version 1.8 har byggnaden flyttats ca 20 m söderut. KC hänger nu tydligare ihop med det befintliga seminarieområdet. Det ger tryggt avstånd från Ytterjärna Kyrka. Det stärker sambandet till Robygge och Kulturhuset. 12 här står du

13 3d rendering på Hotell- och konferensbyggnaden Östfasad OBS! ej exakt placering 13

14 Synergier Valet av placering kommer ifrån de stora synergieffekter som skapas vid ett samlat grepp kring placering 1b. Analysen redovisar att när byggnader, parker och parkering samlas bildas ett kluster av verksamheter som tillsammans med befintliga verksamheter ger stora fördelar. Mindre mark tas i anspråk. Tydlighet och förståelse som besökare för platsen ökar. En entréplats och ett inre stråk skapas för att uppnå ett starkare samband mellan nya och befintliga byggnader. 14

15 15

16 3d rendering på Hotell- och konferensbyggnaden Sett från söder OBS! ej exakt placering och markbehandling Illustrationsmaterialet och bakgrundsmaterial är upprättat av Daniel Ängmo och Torbjörn Einarsson vid Arken SE Arkitekter AB i samarbete med Espen Tharaldsen, Arbeidsgruppen Hus A/S. Landskapskonsult har varit prof Pär Gustafsson, ark LAR MSA 16 3D-illustrationerna på s. 13 och 16 samt landskapsmontagen är gjorda av Arbeidsgruppen Hus A/S

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser

Reviderad 2005-03-09. Del 2. Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN BARA 2005 ANTAGANDEHANDLING Reviderad 2005-03-09 Del 2 Grunddragen i mark och vattenanvändning och bebyggelseutveckling Översiktsplanens innebörd och konsekvenser Samhällsbyggnadschef

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23.

Färjeleden är inrättad som allmän farled och har avgångar minst varje timme, hela veckan, mellan 6-23. Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. I Gislaveds kommun är minsta avstånd mellan hem och skola för att berättigas skolskjuts 2 km för elever i åk 0-3 och 3 km för elever i

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg

PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN. Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg BILAGA 1 PROJEKTMÅLSTUDIE FÖR NATUR- OCH KULTURVÄRDEN Väg 920 Kullsbjörken - Tällberg augusti 2001 FÖRORD Under projektnamnet Mål och mått för natur- och kulturvärden har Vägverket, tillsammans med övriga

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl.

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Miljö- och byggförvaltningen Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Ortofoto med planområdet markerat (2013) Senast 2014-07-08 vill vi ha era synpunkter 1. Inledning och bakgrund Disposition Detta planprogram

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu

SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014. Hus och hem. Hus och husbyggnation, förr och nu SKANSEN SVERIGES STÖRSTA KLASSRUM! LÄRARHANDLEDNING MAJ 2014 Hus och hem Hus och husbyggnation, förr och nu Studiematerial med lärarhandledning för självständiga studier för årskurs 6-9 Foto: Marie Andersson

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort

ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15. planprogram spårområdet sjöbo tätort ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2014-10-15 planprogram spårområdet sjöbo tätort Planprogrammet har tagits fram med hjälp av: Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott Partigrupperna Kristdemokraterna

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN DETALJPLAN FÖR TÄLJÖVIKEN ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN UPPRÄTTAD DEN 21/11 2012 PÅ SAMHÄLLSYGGNADSFÖRVALTNINGEN REV. 2013-06-20 ORIENTERINGSILD TILL FÖRSLAGET HÖRANDE HANDLINGAR: - PLANKARTA MED PLANESTÄMMELSER

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15

Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Program för upprustning av Sollefteå stadspark 2008.01.15 Inledning Tyrens AB har på uppdrag av Sollefteå kommun utarbetat ett program för miljöförbättringar av Sollefteå stadspark. Kommunens kontaktperson

Läs mer