KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION"

Transkript

1 OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box Luleå Besök: Skeppsbrogatan 39 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Utgåva 3, förfrågningsskede 1(9) 0. INLEDNING Brandskyddsdokumentationen avser ombyggnader i en befintlig hotellbyggnad vid Storgatan i Luleå (fd Comfort hotell) Brandskyddet utformas enligt BBR 19. Dokumentationen är upprättad av Håkan Lantz, WSP Byggprojektering i Luleå, på uppdrag av Galären i Luleå. Dokumentationen är i denna utgåva upprättad i ett förfrågningsskede och avser att utgöra underlag för myndighetskontakter och fortsatt projektering. Dokumentationen skall vid behov uppdateras och i sin slutliga version som relationshandling beskriva brandskyddet efter färdigställd ombyggnad. 1. BYGGNADSBESKRIVNING Byggnaden är uppförd med 5 våningsplan ovan mark och en källarvåning. Planer, sektion och fasader redovisas i bil 1. Byggnaden är uppförd med stomme av betong och murverk med fasader av natursten och uppstolpat yttertak med papptäckning. Redovisning av byggnadskonstruktioner kommer att detaljeras senare

3 Utgåva 3, förfrågningsskede 2(9) 2. DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Räddningstjänstens insatstid: < 10 min. Verksamheter: Våning 1 (källarplan): Relaxavdelning, max 150 personer Våning 2 (markplan): Foajé, restaurang och konferensavdelning Restaurangen är avsedd för fler än150 personer (Dim antal personer anges senare). Det förutsätts att restaurangen inte nyttjas som diskotek, pub eller nattklubb. Restaurangkök klassas som storkök Konferensdel är prel avsedd för max 150 personer Våning 3-6: Hotellrum, totalt 76 rum Våning 7: Installationsutrymmen, förråd Våningsantal: 5 hela våningsplan ovan mark och ett mindre installationsutrymme på plan 6. En källarvåning. Gångavstånd till närmaste utrymningsväg Dimensionerande max gångavstånd till närmaste utrymningsväg beräknat enligt sk schablonmetod är 30 m för publika delar, 45 m i övrigt. I utrymningsväg är max gångavstånd 30 m om utrymning kan ske åt två håll, 7 m om utrymning endast kan ske åt ett håll

4 Utgåva 3, förfrågningsskede 3(9) Verksamhetsklasser Hotelldelen klassas i Vk 4 Restaurang/foajé klassas i Vk 2B. (Om restaurangen skall nyttjas som diskotek, pub eller nattklubb blir klassen VK 2C vilket förändrar förutsättningarna i denna brandskyddsdokumentation) Konferensdel och relax klassas i Vk 2A Byggnadsklass: Br 1 3. MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV UTFORMNING - 4. UTRYMNING Allmänt Utrymning har förutsatts kunna ske utan hjälp av Räddningstjänsten med två av varandra oberoende utrymningsvägar från alla utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Utrymningsmöjligheter redovisas på planritningar i bil 1. Våning 1: Via brandavskiljt trapphus, via brandavskiljd trappa till foajé i vån 2 och via garage Våning 2: Via dörrar direkt mot det fria och via andra brandceller Våning 3-6: Via två brandavskiljda trapphus Våning 7 (endast tillfällig vistelse): via trappa till plan 6 Båda trapphusen har direkt brandavskiljd förbindelse ut till det fria i bottenvåningen. Gångavstånd i utrymningsvägar och gångavstånd i verksamheter uppfylls från alla utrymmen. Kontroll skall göras då våningslayouter är definitiva.

5 Utgåva 3, förfrågningsskede 4(9) Utrymningsplatser (BBR 5:248) I plan 1 anordnas utrymningsplats i huvudtrapphuset. I plan 2 finns möjlighet till utrymning direkt i marknivå I plan 3-6 anordnas utrymningsplats i utrymningsväg (korridor eller trapphus) (behov av utrymningsplats i hotelldel skall utvärderas) Utrymningslarm Verksamheter på våning 1-6 kommer att förses med utrymningslarm, se pkt 12 nedan. Allmänbelysning/nödbelysning I utrymningsvägar skall finnas allmänbelysning och nödbelysning enligt BBR 5:342, 5:343, 5:352 och 5:354. Vägledande markeringar Vägledande markeringar (utrymningsskyltar ) skall utgöras av genomlysande skyltar med nödljusfunktion med utförande enligt BBR 5:341, 5:352 och 5:354. En prel placering av skyltar visas i bil 1. Slutlig placering av skyltar bestäms då inredning är på plats. Dörrar för utrymning Dörrar för utrymning utförs normalt utåtgående och med en fri bredd av minst 0,8 m. Dörrar där max 30 personer skall utrymma, kan utföras inåtgående. Dörrarna skall kunna öppnas med trycke. Låsta dörrar i utrymningsväg förses med beslag SS-EN 179. Öppning med vred godtas för max 50 utrymmande. Dörrarna skall kunna öppnas utan nyckel, kort, kod ed och vara möjliga att återvända genom (sk återinrymning). Skjutdörrar som skall kunna användas för utrymning skall öppna automatiskt vid strömavbrott Utrymningsplaner I varje hotellrum skall finnas utrymningsplaner (BBR) Förutom dessa skall finnas utrymningsplaner för personal i hela hotellet (AFS)

6 Utgåva 3, förfrågningsskede 5(9) 5. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL För invändiga ytskikt gäller i utrymningsvägar (trapphus, korridorer enl bil1), verksamhet Vk 2B (restaurang och foajé) storkök för väggar och tak klass Bs1,d0 (klass I), fäst på A2-s1,d0 (obrännbart material) eller K2 10/B-s1,d0( tändskyddande beklädnad) För ytskikt i övrigt gäller att de i tak utförs i Bs1,d0 (klass I), fäst på A2-s1,d0 (obrännbart material) eller K2 10/B-s1,d0( tändskyddande beklädnad), och på väggar i klass C-s2,d0(klass II) Golv skall i utrymningsvägar uppfylla lägst klass Cfl-s1 och i samlingslokal Vk 2B (restaurang och och foajé) lägst klass Dfl-s1 Krav på rörisolering (BBR 5:525) Krav på anslutande vägg-eller takyta enligt ovan Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör > 20% av anslutande vägg-eller takyta B-s1,d0 B-s1,d0 alt A2L-s1,d0 BL-s1,d0 C-s2,d0 C-s2,d0 alt A2L-s1,d0 CL-s3,d0 D-s2,d0 D-s2,d0 alt A2L-s1,d0 DL-s3,d0 Imkanaler från storkök utförs i lägst klass EI 60. Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör < 20% av anslutande vägg-eller takyta

7 Utgåva 3, förfrågningsskede 6(9) 6. SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER Allmänt Brandcellsindelning framgår av planer och sektioner på ritn i bil 1. Grundkrav på brandcellsskiljande byggnadsdelar är EI 60. För glas i brandcellsgräns kan lägre klass vara möjlig efter särskild verifiering För avskiljning i vertikalled mellan våningar skall avståndet mellan fönster vara min 1,2 m, alternativt att fönster utförs i E 30. Om fönster vetter mot varandra i väggvinkel och fönstren tillhör olika brandceller skall ett av fönstren vara i klass E 15 om avståndet mellan fönstren är mindre än 2 m. Dörrar Dörrar mot utrymningsväg utförs i EI 30- C, Sa. Dörrar mot trapphus utförs i klass (täta även nertill) Glaspartier intill dörrar enl ovan kan även de utföras i klass EI 30 om bredden på dessa är högst lika med dörrbredden. Dörrar i brandcellsgräns som normalt hålls låsta/stängda (tex fläktrum, telerum) kan utföras utan stängare. Om dörrar i brandcellsgräns önskas uppställda vid normal verksamhet skall de förses med uppställningsbeslag som stänger dörren automatiskt vid rökindikation. Installationsschakt Installationsschakt utförs så att klass EI 60 uppnås mellan de olika brandcellerna. Utförandet av schakten är delvis avhängigt av hur installationerna utförs. Hisschakt Hisschakten förbinder olika brandceller och skall vara utförda så att brand- och brandgasspridning förhindras mellan våningsplanen, vilket ordnas genom automatisk brandgasventilation som initieras vid rök i schakten. Brandgasventilationen kan ordnas med lucka i schakttopp eller brandgasfläkt. Hissdörrar skall vara klassade i EI 60.

8 Utgåva 3, förfrågningsskede 7(9) Brandtätningar Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och varje tätning skall märkas med produkt och brandklass. 7. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Angränsande byggnader är sedan tidigare avskiljda med brandväggar 8. VENTILATION Ventilationsinstallationer inkl upphängningar utförs så att klasser på brandcellsgränser upprätthålls. Beskrivning av valda utföranden av ventilationsbrandskydd kommer att infogas. Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och märkas med produkt och brandklass intill varje tätning.. 9. UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Fjärrvärme. 10. BÄRVERKENS BRANDTEKNISKA KLASS Befintliga bärverk förutsätts vara utförda i R 90 (vertikalbärverk ) och R60 (övriga bärverk). Nya vertikalbärverk för själva husstommen utförs i R 90 (BSK 5). Övriga bärverk utförs i R 60 (BSK 4) (tex bärverk för burspråk) Trappor i trapphus skall uppfylla lägst R 30 (BSK 3).

9 Utgåva 3, förfrågningsskede 8(9) 11. ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING/RÄDDNING Tillträdesvägar framgår av ritningar bil 1. Släckanordningar Släckanordningar i form av inomhusbrandposter och/ eller handbrandsläckare anordnas så att avståndet till närmaste släckredskap är max 25 m. Automatiska släckanordningar I restaurangkök (klassat som storkök) installeras fasta släckanordningar ovanför stekbord och frityrgrytor. Brandgasventilation I trapphusen skall finnas möjligheter till brandgasventilation genom öppningsbara fönster i varje våningsplan eller röklucka i trapphustopp. Röklucka skall kunna öppnas från marknivå. Betr brandgasventilation av hisschakt, se pkt 6 ovan. 12. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER Brandlarm/Utrymningslarm I hotelldel skall finnas brand- och utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:354. I restaurang /foajé/ skall finnas utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:352 med ringklocka eller sirén. I relax och konferensdel skall finnas utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:358 Vid utlöst utrymningslarm skall -belysning tändas upp - musik med hög ljudnivå stängas av automatiskt Mer detaljerad redovisning inarbetas senare. Nödbelysning Se pkt 4 ovan.

10 Utgåva 3, förfrågningsskede 9(9) 13. ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER Timer anordnas på spisar och eluttag och köksutrustning som kan utgöra brandfara om de glöms påslagna. 14. PLANER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Planer för drift och underhåll av brandtekniska installationer skall tillhandahållas av resp leverantör. Planer skall finnas för: Brand- och utrymningslarm. Nödbelysning Vägledande markeringar Dörrar inkl låsningsfunktioner Brandtekniska funktioner i ventilationssystem Brandgasventilation Släckanordningar 15. VERIFIERING Under projektering & byggskede skall kontroll ske av brandskyddet. Kontrollen skall ske genom dokumenterad egenkontroll och genom besiktningar. Överensstämmelse med regelverk, brandskyddsdokumentation, ramhandlingar och bygghandlingar skall kontrolleras och dokumenteras. Kontroll och dokumentation skall avse: Bärverk (brandtekniska klasser) Ytskikt (brandtekniska klasser) Brandcellsskiljande konstruktioner inkl dörrar (brandtekniska klasser, täthet) Ventilation, brandtekniska funktioner Brandtätningar (bygg och installationer) Nödbelysning Brand- och utrymningslarm Brandgasventilation Släckanordningar 16. BILAGOR Bil 1: Planer, sektion och fasader

11 129 BEH. 130 FD EI 60-C BEH. PASSAGE 133 SLUSS BRANDSLUSS / ENTRÉ TILL/FRÅN P-GARAGE EI 60-C EI 60-C 128 VÄNT. HISS A HISS B 134 PASS- AGE EI FD (HISS C ETAPP 2) 104 GYM F INLASTNING UPPFART EI 60 EI BEH. 126 BEHANDLINGS- AV 4130 x / ENTRÉ 102 F 103 GYM 125 ÅNGBASTU 113 VÄNTYTA 101 KORRIDOR 2 ST. GP 1110 x FÖRRUM 2 ST. GP 1110 x 2110 KALL 123 POOL AVSLAPPN. / DUSCH produkter 114 KUNDMOTT- AGNING 112 STÄD 111 R / OMKL. 106 OMKL BASTU 122 TRAPPA TILL FOAJÉ 610 x 2110 EI 60-C 121 ENTRÉ 115 SPA-BAD KORR. 116 FD 117 TEKNIKRUM 118 TEKNIKRUM 136 ELC 136 TEKNIKRUM EI 60 GARAGE 2710 x x 2710 EI 60-C TAKHÖJD 2200 TAKHÖJD 3000 OMKL. UPPHÖJT SPA-BAD 119 SPA-BAD UPPHÖJT VARMT BAD, SPA OMKL. 120 RELAX / SITTYTA OMKL HERR K/F GYM micro PAUSRUM NÖDUT PASSAGE OMKL DAM STÄD R VÅNING 1 - KÄLLARPLAN 1:100 HISS FÖRKLARINGAR: RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 1. SAMTLIGA INVÄNDIGA GP OCH ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG NY VÄGG. IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BEFINTLIG VÄGG- ÖPPNING. SKALA 1: METER BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR OMRÅDE INGÅR EJ I ENTREPRENAD TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 1 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

12 SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 2. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: KOMMANDE PELARPLACERING VID HOTELL- OMBYGGNAD I SENARE ETAPP BEFINTLIG VÄGG NY VÄGG. NÖDUT 211 SLUSS VÄGG B IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. 210 DISP. HISS A HISS B 209 PASS- AGE 212 FD (HISS C ETAPP 2) NY VÄGGÖPPNING. BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR 208 FOAJÉ 2ST 1810 x 2510 EI 60 EI x VÄGG C BEF. TEKNIKRUM APPARATRUM KONFERENS OMRÅDE INGÅR EJ I ENTREPRENAD ENTRÉ 207 VINDFÅNG 201 ENTRÉDEL 2ST 1810 x , RECEPTION +6, RESTAURANG EI 60-C UTRYMNING/ENTRÉ TILL/FRÅN SKEPPSBROGATAN EV. ÖPPNING FÖR LJUSGÅRD / ETAPP 2 ÖPPET NER 204 CAFÉ / FOAJÉ CAFÉ- KÖK / SERVERING DISK / FD NISCH BANK- INKAST 203 BACK- OFFICE R 213 KORRIDOR 214 VÄGG A GENOMGÅNG TILL KONF. 217 STÄD 219 SOPRUM EI 60-C R FRD BEF. VÅTENHETER KASSA- SKÅP ST KONTOR OMKL LIVSMEDELSBUTIK ANNAN HYRESGÄST LASTGÅRD ENTRÉ VF BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HISS AVFALL AVFALL FD 9 m2 KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL VÅNING 2 - ENTRÉPLAN 1:100 SKALA 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 2 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

13 FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 3,4 OCH 5. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG BEFINTLIG BTG-VÄGG NY VÄGG. RUM 302 TYP 1 TYP 6 RUM 303 RUM 402 TYP 1 TYP 6 RUM 403 RUM 502 TYP 1 TYP 6 RUM 503 IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR HISS A HISS B LINNE 304 (HISS C) HISS A HISS B LINNE 404 (HISS C) HISS A HISS B LINNE 504 (HISS C) SVIT 305 EI 60 EI KORRIDOR 300 SVIT 405 EI 60 EI KORRIDOR 400 SVIT 505 EI 60 EI KORRIDOR 500 SYMBOLER BRANDSKYDD BAD TYP 2 BASTU RUM 306 BAD TYP 2 BASTU RUM 406 BAD TYP 2 BASTU RUM 506 BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG RUM 307 RUM 309 RUM 311 RUM 313 RUM 315 RUM 317 RUM 319 RUM 321 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 308 RUM 310 RUM 312 RUM 314 RUM 316 RUM 318 SVIT 320 RUM 407 RUM 409 RUM 411 RUM 413 RUM 415 RUM 417 RUM 419 RUM 421 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 408 RUM 410 RUM 412 RUM 414 RUM 416 RUM 418 SVIT 420 RUM 507 RUM 509 RUM 511 RUM 513 RUM 515 RUM 517 RUM 519 RUM 521 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 508 RUM 510 RUM 512 RUM 514 RUM 516 RUM 518 SVIT 520 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL VÅNING 3 1:100 VÅNING 4 1:100 VÅNING 5 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 3, 4, 5 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

14 FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 6 OCH 7. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG BEFINTLIG BTG-VÄGG NY VÄGG. TYP 1 TYP 6 RUM 603 IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. RUM 602 FÖRRÅD 701 BEFINTLIG DÖRR HISS A HISS B LINNE 604 (HISS C) UPPSTIGNING TAK NY DÖRR SVIT 605 EI 60 EI KORRIDOR 600 FLÄKTRUM 702 LUCKA BAD TYP 2 BASTU RUM 606 SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT RUM 607 RUM 609 RUM 611 RUM 613 RUM 615 RUM 617 RUM 619 RUM 621 R TYP 7 EL SCHAKT TYP 4 TYP STÄD RUM 608 RUM 610 RUM 612 RUM 614 RUM 616 RUM 618 SVIT 620 SKISS UPPSTIGNING TAK BET BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VÅNING 6 1:100 VÅNING 7 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 6, 7 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

15 VÅNING 6 VÅNING 5 VÅNING 4 VÅNING VÅNING 2, ENTRÉPLAN VÅNING 1, KÄLLARPLAN SEKTION 1:100 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL SKALA 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM SEKTION ÖVERSIKT SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE

PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE 2012-12-04 PM - DETALJPLAN SAMRÅDSSKEDE TUMBA CENTRUM, TILLBYGGNAD AV KÖPCENTRUM OCH NYBYGGNAD AV BOSTÄDER - BRANDSKYDDSSTRATEGI Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG

STUDENBOSTÄDER CHALMERS JOHANNEBERG 31:12 GÖTEBORG RELATIONSHANDLING Antal sidor: 22 : David Forsander Göteborg 2006-09-14 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg

VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: Gångavstånd i utrymningsväg VFA 5.2: GÅNGAVSTÅND I UTRYMNINGSVÄG Syfte: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5.332 finns för Vk 4 (hotell).

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN 9 INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 20 : Roman Marciniak Göteborg 2005-07-12 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Välkommen! www.fsd.se

Välkommen! www.fsd.se Välkommen! Fakta Hotel Post Ca 500 gästrum, 3 större sviter Konferensrum för > 1000 personer Befintlig byggnad från 1925 Invigning Hotel Post 26 jan 2012 Ca 37 000 m 2 Kostnad ca 1,4 miljarder SEK 5 bra

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

Boverkets byggregler, BBR 19

Boverkets byggregler, BBR 19 Boverkets byggregler, BBR 19 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Daniele Coen Chef förebyggandeavdelningen Introduktion Brandskydd regleras i: Lag och om skydd mot olyckor Plan och bygglagen Boverket ger

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

CHECKLISTA TILL BUTIK

CHECKLISTA TILL BUTIK Brandskyddsbeskrivning CHECKLISTA TILL BUTIK 2013-08-12 Uppdrag: 232211, Checklista till butik Datum: 2013-08-12 Författare: Madelene Nordkvist Datum: 2013-08-12 Handlingen granskad av: Magnus Åkerlind

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Handel och garage Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Läs mer

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet.

Räddningstjänstens syn på tillfredsställande kompetens redovisas i PM Projektering och utförande av det byggnadstekniska brandskyddet. RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ed Brandskyddsdokumentation 1. Bakgrund och syfte 2. Brandskyddsdokumentations status och syfte Räddningstjänst Ed s syn på innehåll och upplägg Brandskyddsdokumentation upprättas i samband

Läs mer

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06

Checklista för nanoltekniklaboratoriet mc2.doc 24 januari, 06 Syftet med checklistan. Bakgrund. Anläggningen är Nanotekniklaboratoriet på institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap med ett renrum där brand, explosion och utsläpp av ämnen kan orsaka skada

Läs mer

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Upprättad av 2005 01 07/Rt, Sea Beslutad 2014 06 23 BoC Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 06 16, Sea, Aln Råd och anvisning nr: 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Räddningstjänsten

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning

SAMHÄLLSSKYDD. 4.3.13.1 PM Tillfällig övernattning. Andreas Högemark. Andreas Högemark. PM Tillfällig övernattning PM Tillfällig övernattning 1/8 Syfte: Ett PM har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga räddningstjänstens syn i inom specifika områden.

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Tillsyn LSO Checklista

Tillsyn LSO Checklista Anläggning: Objektsnummer Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Före tillsynsbesök: Granskade dokument Objektsregister Alarmos Skriftlig redogörelse för brandskyddet Brandskyddsdokumentation Brandskyddsritningar

Läs mer

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner

Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: P000002937 Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Jennie Werner VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Kv Präntaren Borås Förfrågningsunderlag Antal sidor: 24 Borås 2013-07-01 Uppdragsnr: Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Jennie Werner

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden

dr-n, ...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- ESLÖVS KOMMUN 2011-03-29 011e Börring 0413-62 382 Servicenämnden ESLÖVS KOMMUN 011e Börring 0413-62 382 Sor, 2011. 0075 2011-03-29 Servicenämnden Onr dr-n,...inesuggpopx,e.:övs KOMMUY -3mmune4yreisen ic 2011-04-- 80068 VANDRARHEMMET I GÅRDSTANGA - BRANDSKYDDSATGÄRDER

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN BILAGA 10 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad: 2014-03-31 Reviderad: Box 12076 Telefon Fax Organisationsnummer Besök: Skärgårdsgatan 1 010-850

Läs mer

Brandskyddsdokumentation. Kv Vangsta 1:19-20, Härnösand Om- och tillbyggnad av Ridsportanläggning

Brandskyddsdokumentation. Kv Vangsta 1:19-20, Härnösand Om- och tillbyggnad av Ridsportanläggning Brandskyddsdokumentation Kv av Ridsportanläggning Granskningshandling Projekteringsanvisning 2014-01-27 Bygghandling Kontrollplan enl PBL 2014-01-27 Relationshandling NIRAK Brand AB Claes Cahier Claes

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete

Upprättad av 2009-03-09. Thomas Wrååk. Råd och anvisningar. För systematiskt brandskyddsarbete Datum 2009-03-09 Upprättad av Thomas Wrååk Datum Reviderad av Beteckning/dnr Kategori/Ver Instruktion Datum Fastställd av Datum Granskad av Råd och anvisningar För Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351

Läs mer

För verksamhetsknutna frågor är Du välkommen att kontakta Dans- och cirkushögskolans ombud på mail infra@doch.se eller telefon +46 856227431.

För verksamhetsknutna frågor är Du välkommen att kontakta Dans- och cirkushögskolans ombud på mail infra@doch.se eller telefon +46 856227431. Cirkushall Kortfakta Adress: Brinellvägen 30-36 Anläggninsnummer: A0043034 Byggår: 1972 Arkitekt: Gunnar Henriksson Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus och denna husguide

Läs mer

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16

Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Brandutbildning Förvaltningen/IT Kalmar 2011-12-16 Andreas Paulsson, LnU & Lennart Ericson, Kalmar Brandkår http://intranet.lnu.se/verksamhetsstod/lokaler/brand-och-utrymning Film om Lnu:s u:sbrandskyddsarbete

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation 5:1 Allmänt Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 och 9 kap. 1 PBL samt 4 BVF. Ytterligare föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

BYGGHANDLING BRANDSKYDD

BYGGHANDLING BRANDSKYDD FSD projekt nr 2112-020 GOIN AB Perstorp 21:1 Nybyggnation av förskola BYGGHANDLING BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2012-03-22 Reviderad: --- FSD Malmö AB Brandingenjör Anton Dahlgren FSD

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de krav på brandskydd i byggnader

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering

5 Brandskydd. 5:1 Allmänt BFS 2011:6 BBR 18. 5:11 Alternativ utformning. 5:12 Dokumentation. 5:13 Analytisk dimensionering 5 Brandskydd Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9 PBL och 10 kap. 5 PBL samt 3 kap. 8 PBF. Föreskrifter och allmänna råd om byggnaders bärförmåga vid brand finns i Boverkets

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler

Innehållsförteckning. 1. Brandskyddspolicy. 2. Beskrivning av brandskydd. 3. Information kring brandskyddsregler Innehållsförteckning 1. spolicy 2. Beskrivning av brandskydd 3. Information kring brandskyddsregler 4. Kontroll och underhåll av brandskydd 5. Checklista 6. Ansvarsfördelning 7. Byggnads-, brandskydds-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD

Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD FSD projekt nr 2011-170 N. Glumslöv 2:43, Landskrona Om- och tillbyggnad av Glumslövs skola Landskrona stad Handling 06.2.6 Förfrågningsunderlag BRANDSKYDD Brandskyddsdokumentation Upprättad: 2011-12-12

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder

Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder Joel Wikström 2014-06-25 Praktiska brandtekniska utmaningar vid underhållsåtgärder - Hur går man tillväga för att beakta brandskyddet vid underhållsåtgärder?

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10.

BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING BYGGHANDLING 2009-11-10. BRANDSKYDDSBESKRIVNING ANPASSNING AV HANGAR 081 ÄNDRING HKPFLJ MALMEN LINKÖPING LINKÖPING 2009-11-10 WSP Brand & Risk Dokumentinformation Projektnamn: ANPASSNING AV HANGAR 081 Fastighetsbeteckning: HKPFLJ

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Skanska, etableringskontor

Skanska, etableringskontor Skanska, etableringskontor Kortfakta Adress: Nobels väg 8 Anläggninsnummer: A0095012 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg, Rosenbergs Arkitekter AB Allmänt Husansvar Byggnad 95:12 ägs och förvaltas av Akademiska

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler

Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Systematiskt brandskyddsarbete Kyrkor & Samlingslokaler Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större kyrka. Informationen under

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå

Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå Systematiskt brandskyddsarbete Mellan nivå I mellannivån ingår byggnader, anläggningar och verksamheter med mellanstor riskbild, exempelvis; samlingslokaler, större varuhus, vårdanläggningar, större skolor,

Läs mer

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26).

Byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras genom förenklad eller analytisk dimensionering. (BFS 2011:26). Regelsamling för byggande, 2012 Del 2: Boverkets byggregler, :1 Allmänna förutsättningar Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 9, PBL och 3 kap. 8, PBF. Avsnittet innehåller

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Systematiskt brandskyddsarbete Medelstort objekt Hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för ett hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer