KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION"

Transkript

1 OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box Luleå Besök: Skeppsbrogatan 39 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

2 Utgåva 3, förfrågningsskede 1(9) 0. INLEDNING Brandskyddsdokumentationen avser ombyggnader i en befintlig hotellbyggnad vid Storgatan i Luleå (fd Comfort hotell) Brandskyddet utformas enligt BBR 19. Dokumentationen är upprättad av Håkan Lantz, WSP Byggprojektering i Luleå, på uppdrag av Galären i Luleå. Dokumentationen är i denna utgåva upprättad i ett förfrågningsskede och avser att utgöra underlag för myndighetskontakter och fortsatt projektering. Dokumentationen skall vid behov uppdateras och i sin slutliga version som relationshandling beskriva brandskyddet efter färdigställd ombyggnad. 1. BYGGNADSBESKRIVNING Byggnaden är uppförd med 5 våningsplan ovan mark och en källarvåning. Planer, sektion och fasader redovisas i bil 1. Byggnaden är uppförd med stomme av betong och murverk med fasader av natursten och uppstolpat yttertak med papptäckning. Redovisning av byggnadskonstruktioner kommer att detaljeras senare

3 Utgåva 3, förfrågningsskede 2(9) 2. DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Räddningstjänstens insatstid: < 10 min. Verksamheter: Våning 1 (källarplan): Relaxavdelning, max 150 personer Våning 2 (markplan): Foajé, restaurang och konferensavdelning Restaurangen är avsedd för fler än150 personer (Dim antal personer anges senare). Det förutsätts att restaurangen inte nyttjas som diskotek, pub eller nattklubb. Restaurangkök klassas som storkök Konferensdel är prel avsedd för max 150 personer Våning 3-6: Hotellrum, totalt 76 rum Våning 7: Installationsutrymmen, förråd Våningsantal: 5 hela våningsplan ovan mark och ett mindre installationsutrymme på plan 6. En källarvåning. Gångavstånd till närmaste utrymningsväg Dimensionerande max gångavstånd till närmaste utrymningsväg beräknat enligt sk schablonmetod är 30 m för publika delar, 45 m i övrigt. I utrymningsväg är max gångavstånd 30 m om utrymning kan ske åt två håll, 7 m om utrymning endast kan ske åt ett håll

4 Utgåva 3, förfrågningsskede 3(9) Verksamhetsklasser Hotelldelen klassas i Vk 4 Restaurang/foajé klassas i Vk 2B. (Om restaurangen skall nyttjas som diskotek, pub eller nattklubb blir klassen VK 2C vilket förändrar förutsättningarna i denna brandskyddsdokumentation) Konferensdel och relax klassas i Vk 2A Byggnadsklass: Br 1 3. MINDRE AVVIKELSER OCH ALTERNATIV UTFORMNING - 4. UTRYMNING Allmänt Utrymning har förutsatts kunna ske utan hjälp av Räddningstjänsten med två av varandra oberoende utrymningsvägar från alla utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt. Utrymningsmöjligheter redovisas på planritningar i bil 1. Våning 1: Via brandavskiljt trapphus, via brandavskiljd trappa till foajé i vån 2 och via garage Våning 2: Via dörrar direkt mot det fria och via andra brandceller Våning 3-6: Via två brandavskiljda trapphus Våning 7 (endast tillfällig vistelse): via trappa till plan 6 Båda trapphusen har direkt brandavskiljd förbindelse ut till det fria i bottenvåningen. Gångavstånd i utrymningsvägar och gångavstånd i verksamheter uppfylls från alla utrymmen. Kontroll skall göras då våningslayouter är definitiva.

5 Utgåva 3, förfrågningsskede 4(9) Utrymningsplatser (BBR 5:248) I plan 1 anordnas utrymningsplats i huvudtrapphuset. I plan 2 finns möjlighet till utrymning direkt i marknivå I plan 3-6 anordnas utrymningsplats i utrymningsväg (korridor eller trapphus) (behov av utrymningsplats i hotelldel skall utvärderas) Utrymningslarm Verksamheter på våning 1-6 kommer att förses med utrymningslarm, se pkt 12 nedan. Allmänbelysning/nödbelysning I utrymningsvägar skall finnas allmänbelysning och nödbelysning enligt BBR 5:342, 5:343, 5:352 och 5:354. Vägledande markeringar Vägledande markeringar (utrymningsskyltar ) skall utgöras av genomlysande skyltar med nödljusfunktion med utförande enligt BBR 5:341, 5:352 och 5:354. En prel placering av skyltar visas i bil 1. Slutlig placering av skyltar bestäms då inredning är på plats. Dörrar för utrymning Dörrar för utrymning utförs normalt utåtgående och med en fri bredd av minst 0,8 m. Dörrar där max 30 personer skall utrymma, kan utföras inåtgående. Dörrarna skall kunna öppnas med trycke. Låsta dörrar i utrymningsväg förses med beslag SS-EN 179. Öppning med vred godtas för max 50 utrymmande. Dörrarna skall kunna öppnas utan nyckel, kort, kod ed och vara möjliga att återvända genom (sk återinrymning). Skjutdörrar som skall kunna användas för utrymning skall öppna automatiskt vid strömavbrott Utrymningsplaner I varje hotellrum skall finnas utrymningsplaner (BBR) Förutom dessa skall finnas utrymningsplaner för personal i hela hotellet (AFS)

6 Utgåva 3, förfrågningsskede 5(9) 5. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BRANDCELL För invändiga ytskikt gäller i utrymningsvägar (trapphus, korridorer enl bil1), verksamhet Vk 2B (restaurang och foajé) storkök för väggar och tak klass Bs1,d0 (klass I), fäst på A2-s1,d0 (obrännbart material) eller K2 10/B-s1,d0( tändskyddande beklädnad) För ytskikt i övrigt gäller att de i tak utförs i Bs1,d0 (klass I), fäst på A2-s1,d0 (obrännbart material) eller K2 10/B-s1,d0( tändskyddande beklädnad), och på väggar i klass C-s2,d0(klass II) Golv skall i utrymningsvägar uppfylla lägst klass Cfl-s1 och i samlingslokal Vk 2B (restaurang och och foajé) lägst klass Dfl-s1 Krav på rörisolering (BBR 5:525) Krav på anslutande vägg-eller takyta enligt ovan Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör > 20% av anslutande vägg-eller takyta B-s1,d0 B-s1,d0 alt A2L-s1,d0 BL-s1,d0 C-s2,d0 C-s2,d0 alt A2L-s1,d0 CL-s3,d0 D-s2,d0 D-s2,d0 alt A2L-s1,d0 DL-s3,d0 Imkanaler från storkök utförs i lägst klass EI 60. Krav på rörisolering vid sammanlagd exponerad omslutningsarea på rör < 20% av anslutande vägg-eller takyta

7 Utgåva 3, förfrågningsskede 6(9) 6. SKYDD MOT BRAND- OCH BRANDGASSPRIDNING MELLAN BRANDCELLER Allmänt Brandcellsindelning framgår av planer och sektioner på ritn i bil 1. Grundkrav på brandcellsskiljande byggnadsdelar är EI 60. För glas i brandcellsgräns kan lägre klass vara möjlig efter särskild verifiering För avskiljning i vertikalled mellan våningar skall avståndet mellan fönster vara min 1,2 m, alternativt att fönster utförs i E 30. Om fönster vetter mot varandra i väggvinkel och fönstren tillhör olika brandceller skall ett av fönstren vara i klass E 15 om avståndet mellan fönstren är mindre än 2 m. Dörrar Dörrar mot utrymningsväg utförs i EI 30- C, Sa. Dörrar mot trapphus utförs i klass (täta även nertill) Glaspartier intill dörrar enl ovan kan även de utföras i klass EI 30 om bredden på dessa är högst lika med dörrbredden. Dörrar i brandcellsgräns som normalt hålls låsta/stängda (tex fläktrum, telerum) kan utföras utan stängare. Om dörrar i brandcellsgräns önskas uppställda vid normal verksamhet skall de förses med uppställningsbeslag som stänger dörren automatiskt vid rökindikation. Installationsschakt Installationsschakt utförs så att klass EI 60 uppnås mellan de olika brandcellerna. Utförandet av schakten är delvis avhängigt av hur installationerna utförs. Hisschakt Hisschakten förbinder olika brandceller och skall vara utförda så att brand- och brandgasspridning förhindras mellan våningsplanen, vilket ordnas genom automatisk brandgasventilation som initieras vid rök i schakten. Brandgasventilationen kan ordnas med lucka i schakttopp eller brandgasfläkt. Hissdörrar skall vara klassade i EI 60.

8 Utgåva 3, förfrågningsskede 7(9) Brandtätningar Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och varje tätning skall märkas med produkt och brandklass. 7. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER Angränsande byggnader är sedan tidigare avskiljda med brandväggar 8. VENTILATION Ventilationsinstallationer inkl upphängningar utförs så att klasser på brandcellsgränser upprätthålls. Beskrivning av valda utföranden av ventilationsbrandskydd kommer att infogas. Tätningar i brandcellsgränser skall utföras med typgodkända system och märkas med produkt och brandklass intill varje tätning.. 9. UPPVÄRMNINGSANORDNINGAR Fjärrvärme. 10. BÄRVERKENS BRANDTEKNISKA KLASS Befintliga bärverk förutsätts vara utförda i R 90 (vertikalbärverk ) och R60 (övriga bärverk). Nya vertikalbärverk för själva husstommen utförs i R 90 (BSK 5). Övriga bärverk utförs i R 60 (BSK 4) (tex bärverk för burspråk) Trappor i trapphus skall uppfylla lägst R 30 (BSK 3).

9 Utgåva 3, förfrågningsskede 8(9) 11. ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA SLÄCKNING/RÄDDNING Tillträdesvägar framgår av ritningar bil 1. Släckanordningar Släckanordningar i form av inomhusbrandposter och/ eller handbrandsläckare anordnas så att avståndet till närmaste släckredskap är max 25 m. Automatiska släckanordningar I restaurangkök (klassat som storkök) installeras fasta släckanordningar ovanför stekbord och frityrgrytor. Brandgasventilation I trapphusen skall finnas möjligheter till brandgasventilation genom öppningsbara fönster i varje våningsplan eller röklucka i trapphustopp. Röklucka skall kunna öppnas från marknivå. Betr brandgasventilation av hisschakt, se pkt 6 ovan. 12. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER Brandlarm/Utrymningslarm I hotelldel skall finnas brand- och utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:354. I restaurang /foajé/ skall finnas utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:352 med ringklocka eller sirén. I relax och konferensdel skall finnas utrymningslarm enl BBR 5:251 och 5:358 Vid utlöst utrymningslarm skall -belysning tändas upp - musik med hög ljudnivå stängas av automatiskt Mer detaljerad redovisning inarbetas senare. Nödbelysning Se pkt 4 ovan.

10 Utgåva 3, förfrågningsskede 9(9) 13. ÖVRIGA BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER Timer anordnas på spisar och eluttag och köksutrustning som kan utgöra brandfara om de glöms påslagna. 14. PLANER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Planer för drift och underhåll av brandtekniska installationer skall tillhandahållas av resp leverantör. Planer skall finnas för: Brand- och utrymningslarm. Nödbelysning Vägledande markeringar Dörrar inkl låsningsfunktioner Brandtekniska funktioner i ventilationssystem Brandgasventilation Släckanordningar 15. VERIFIERING Under projektering & byggskede skall kontroll ske av brandskyddet. Kontrollen skall ske genom dokumenterad egenkontroll och genom besiktningar. Överensstämmelse med regelverk, brandskyddsdokumentation, ramhandlingar och bygghandlingar skall kontrolleras och dokumenteras. Kontroll och dokumentation skall avse: Bärverk (brandtekniska klasser) Ytskikt (brandtekniska klasser) Brandcellsskiljande konstruktioner inkl dörrar (brandtekniska klasser, täthet) Ventilation, brandtekniska funktioner Brandtätningar (bygg och installationer) Nödbelysning Brand- och utrymningslarm Brandgasventilation Släckanordningar 16. BILAGOR Bil 1: Planer, sektion och fasader

11 129 BEH. 130 FD EI 60-C BEH. PASSAGE 133 SLUSS BRANDSLUSS / ENTRÉ TILL/FRÅN P-GARAGE EI 60-C EI 60-C 128 VÄNT. HISS A HISS B 134 PASS- AGE EI FD (HISS C ETAPP 2) 104 GYM F INLASTNING UPPFART EI 60 EI BEH. 126 BEHANDLINGS- AV 4130 x / ENTRÉ 102 F 103 GYM 125 ÅNGBASTU 113 VÄNTYTA 101 KORRIDOR 2 ST. GP 1110 x FÖRRUM 2 ST. GP 1110 x 2110 KALL 123 POOL AVSLAPPN. / DUSCH produkter 114 KUNDMOTT- AGNING 112 STÄD 111 R / OMKL. 106 OMKL BASTU 122 TRAPPA TILL FOAJÉ 610 x 2110 EI 60-C 121 ENTRÉ 115 SPA-BAD KORR. 116 FD 117 TEKNIKRUM 118 TEKNIKRUM 136 ELC 136 TEKNIKRUM EI 60 GARAGE 2710 x x 2710 EI 60-C TAKHÖJD 2200 TAKHÖJD 3000 OMKL. UPPHÖJT SPA-BAD 119 SPA-BAD UPPHÖJT VARMT BAD, SPA OMKL. 120 RELAX / SITTYTA OMKL HERR K/F GYM micro PAUSRUM NÖDUT PASSAGE OMKL DAM STÄD R VÅNING 1 - KÄLLARPLAN 1:100 HISS FÖRKLARINGAR: RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 1. SAMTLIGA INVÄNDIGA GP OCH ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG NY VÄGG. IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BEFINTLIG VÄGG- ÖPPNING. SKALA 1: METER BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR OMRÅDE INGÅR EJ I ENTREPRENAD TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 1 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

12 SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 2. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: KOMMANDE PELARPLACERING VID HOTELL- OMBYGGNAD I SENARE ETAPP BEFINTLIG VÄGG NY VÄGG. NÖDUT 211 SLUSS VÄGG B IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. 210 DISP. HISS A HISS B 209 PASS- AGE 212 FD (HISS C ETAPP 2) NY VÄGGÖPPNING. BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR 208 FOAJÉ 2ST 1810 x 2510 EI 60 EI x VÄGG C BEF. TEKNIKRUM APPARATRUM KONFERENS OMRÅDE INGÅR EJ I ENTREPRENAD ENTRÉ 207 VINDFÅNG 201 ENTRÉDEL 2ST 1810 x , RECEPTION +6, RESTAURANG EI 60-C UTRYMNING/ENTRÉ TILL/FRÅN SKEPPSBROGATAN EV. ÖPPNING FÖR LJUSGÅRD / ETAPP 2 ÖPPET NER 204 CAFÉ / FOAJÉ CAFÉ- KÖK / SERVERING DISK / FD NISCH BANK- INKAST 203 BACK- OFFICE R 213 KORRIDOR 214 VÄGG A GENOMGÅNG TILL KONF. 217 STÄD 219 SOPRUM EI 60-C R FRD BEF. VÅTENHETER KASSA- SKÅP ST KONTOR OMKL LIVSMEDELSBUTIK ANNAN HYRESGÄST LASTGÅRD ENTRÉ VF BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG HISS AVFALL AVFALL FD 9 m2 KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL VÅNING 2 - ENTRÉPLAN 1:100 SKALA 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 2 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

13 FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 3,4 OCH 5. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG BEFINTLIG BTG-VÄGG NY VÄGG. RUM 302 TYP 1 TYP 6 RUM 303 RUM 402 TYP 1 TYP 6 RUM 403 RUM 502 TYP 1 TYP 6 RUM 503 IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. BEFINTLIG DÖRR NY DÖRR HISS A HISS B LINNE 304 (HISS C) HISS A HISS B LINNE 404 (HISS C) HISS A HISS B LINNE 504 (HISS C) SVIT 305 EI 60 EI KORRIDOR 300 SVIT 405 EI 60 EI KORRIDOR 400 SVIT 505 EI 60 EI KORRIDOR 500 SYMBOLER BRANDSKYDD BAD TYP 2 BASTU RUM 306 BAD TYP 2 BASTU RUM 406 BAD TYP 2 BASTU RUM 506 BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG RUM 307 RUM 309 RUM 311 RUM 313 RUM 315 RUM 317 RUM 319 RUM 321 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 308 RUM 310 RUM 312 RUM 314 RUM 316 RUM 318 SVIT 320 RUM 407 RUM 409 RUM 411 RUM 413 RUM 415 RUM 417 RUM 419 RUM 421 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 408 RUM 410 RUM 412 RUM 414 RUM 416 RUM 418 SVIT 420 RUM 507 RUM 509 RUM 511 RUM 513 RUM 515 RUM 517 RUM 519 RUM 521 TYP STÄD EL SCHAKT TYP 4 TYP RUM 508 RUM 510 RUM 512 RUM 514 RUM 516 RUM 518 SVIT 520 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL VÅNING 3 1:100 VÅNING 4 1:100 VÅNING 5 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 3, 4, 5 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

14 FÖRKLARINGAR RITNINGAR VISAR OMBYGGNAD FÖR VÅNING 6 OCH 7. SAMTLIGA INVÄNDIGA ÄR NYA. I ÖVRIGT GÄLLER FÖLJANDE FÖRKLARINGAR: BEFINTLIG VÄGG BEFINTLIG BTG-VÄGG NY VÄGG. TYP 1 TYP 6 RUM 603 IGENBYGGNAD AV BEF VÄGGÖPPNING. RUM 602 FÖRRÅD 701 BEFINTLIG DÖRR HISS A HISS B LINNE 604 (HISS C) UPPSTIGNING TAK NY DÖRR SVIT 605 EI 60 EI KORRIDOR 600 FLÄKTRUM 702 LUCKA BAD TYP 2 BASTU RUM 606 SYMBOLER BRANDSKYDD BRANDSKYDDSGRÄNS EI 60 UTRYMNINGSSKYLT RUM 607 RUM 609 RUM 611 RUM 613 RUM 615 RUM 617 RUM 619 RUM 621 R TYP 7 EL SCHAKT TYP 4 TYP STÄD RUM 608 RUM 610 RUM 612 RUM 614 RUM 616 RUM 618 SVIT 620 SKISS UPPSTIGNING TAK BET BELYST UTRYMNINGSSKYLT UTRYMME KLASSAT SOM UTRYMNINGSVÄG ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VÅNING 6 1:100 VÅNING 7 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM VÅNING 6, 7 ÖVERSIKT, BRAND SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

15 VÅNING 6 VÅNING 5 VÅNING 4 VÅNING VÅNING 2, ENTRÉPLAN VÅNING 1, KÄLLARPLAN SEKTION 1:100 BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KV. RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL SKALA 1: METER TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN LULEÅ TEL FAX UPPDRAG NR DATUM SEKTION ÖVERSIKT SKALA A1 1:100 A3 1:200 RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE ANDREAS STENMAN ANDREAS STENMAN ANSVARIG BENGT AILI NUMMER A BET

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Kontor. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Kontor Brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20

REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Stockholm, 2013-12-09 REVIDERINGAR AV BYGGVÄGLEDNING 6 TILL FÖLJD AV BBR 20 Bakgrund Utgåva 5b av Byggvägledning 6, En handbok i anslutning till Boverkets byggregler är baserad på BBR 19 (BFS 2011:6 med

Läs mer

Boverket. Utrymningsdimensionering

Boverket. Utrymningsdimensionering Boverket Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket juni 2006 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 4000 Tryck: NRS Tryckeri, Huskvarna ISBN: 91 7147 948-1

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen.

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för samlingslokaler utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: grunden regleras byggnaders brandskydd vid ny-/om- och tillbyggnation av regler kopplade till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:27 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011 beslutade den 4 oktober

Läs mer

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2

Riktlinjer för Systematiskt brandskyddsarbete. Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för Systematiskt Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-09-12 R.7.2 Riktlinjer för systematiskt Doknr: R 7.2 Saija Thacker Tobias Thrysén Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-09-12 2013-09-12 2(14)

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; BFS 2013:14 Utkom från trycket den 18 juni 2013 beslutade den 18 juni 2013.

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst

PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst 1 (7) PM 4 Utrymning med hjälp av räddningstjänst Avser Utrymning med hjälp av räddningstjänst Gäller fr.o.m. 2014-11-27 1. Inledning Detta PM syftar till att tydliggöra frågor som är kopplade till utrymning

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik

Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Brandteknik Lunds Tekniska Högskola 9269 Lunds Universitet Brandteknik Brandteknisk riskvärdering av SOCIETETSHUSET I VARBERG Höstterminen 2005 Skrivet av: Teresia Gustafsson Henric Gustavsson Mattias Svanström Hanna

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium

Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Wargentinhuset, Hörsal Petrén & Atrium Kortfakta Adress: Nobels väg 12a,12b Anläggninsnummer: A0095002 Byggår: Arkitekt: Ture Ryberg för till- och ombyggnad Ahlsén arktite Historik Allmänt Wargentinhuset

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem

Riktlinje för projektering av säkerhetssystem Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2013-11-20 R 23 Nathalie Boulas Nilsson Rikard Fröling Karin Sjöndin 2008-10-15 2013-11-20 2013-11-21 2 (73) INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Omfattning... 4 1.2 System för

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer