INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1"

Transkript

1 INVESTERINGSFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

2 1. INLEDNING Business Sweden och de statliga uppdragen Läsanvisning Utvecklingen i omvärlden, läget för svensk export och utländska direktinvesteringar BUSINESS SWEDENS VERKSAMHET OCH DET STATLIGA UPPDRAGET Organisation Intäkter och finansiering Synergieffekter vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer Marknadskommunikation REDOVISNING AV DEN INVESTERINGSFRÄMJANDE VERKSAMHETEN Uppdraget för investeringsfrämjandet Strategi för investeringsfrämjandet Fördelning av medel för investeringsfrämjandet Styr- och utvärderingmodell för investeringsfrämjandet REDOVISNING AV RESULTATET RIKTAT INVESTERINGSFRÄMJANDE Redovisning av resultatet: Antalet utländska investeringar och investeringsprocesser - effekterna av investeringsfrämjandet 4.2 Redogörelse för den riktade operativa investeringsfrämjarverksamheten per investeringsområde (prioriterad sektor) ICT and Datacenter - Life Sciences - Cleantech - Materials & Manufacturing - Business Infrastructure and Services 4.3 Statens Miljöteknikuppdrag Satsning på investeringsfrämjande REDOVISNING AV RESULTATET GRUNDLÄGGANDE FRÄMJANDE Information/marknadsföring och inkommande förfrågningar Samverkan med regionala aktörer samt kompetensutveckling inom investeringsfrämjandet Omvärldsbevakning och analys av utländska investeringar samt investeringshinder BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

3 1:1 BUSINESS SWEDEN OCH DE STATLIGA UPPDRAGEN Svenskt handels- och investeringsfrämjande syftar till att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) har enligt avtal och stadgar till uppgift att inom export- och investeringsfrämjandet stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att stödja och främja svensk export och internationalisering. Business Sweden drivs gemensamt av svenska staten och näringslivet. Näringslivet representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. I den här rapporten redovisar Business Sweden årsuppdraget från staten för investeringsfrämjandet, enligt regeringens riktlinjer för budgetåret Enligt riktlinjerna är det övergripande målet med Business Swedens exportfrämjande verksamhet att stödja och främja främst små och medelstora företag med sikte på att öka den totala svenska exporten. Business Swedens investeringsfrämjande verksamhet ska med utgångspunkt från innovativa spjutspetsområden och den svenska resursbasen främja utländska investeringar i Sverige som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet. Uppdraget omfattar nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner. Business Sweden får bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av regionala exportrådgivare ute i landets regioner. Ute i världen finns Business Sweden med svenska och utländska medarbetare på ca 55 kontor. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

4 1.2 LÄSANVISNING Rapporten syftar till att ge en överskådlig och tydlig bild av hur Business Sweden har arbetat med det statliga uppdraget inom investeringsfrämjande och vad arbetet har gett för resultat. Rapporten är strukturerad enligt följande: Kapitel 2. Business Swedens generella verksamhet och det statliga uppdraget ger en översikt av den globala ekonomiska miljön och utvecklingen av den svenska exporten och utländska direktinvesteringar. Kapitlet ger också en översikt av Business Swedens verksamhet och hur den är finansierad. De synergier som uppnåtts vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden redovisas. Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer presenteras och årets insatser inom Marknadskommunikation. Kapitel 3. Redovisning av den investeringsfrämjande verksamheten Uppdrag, strategi, fördelning av medel, beskrivning av styr- och utvärderingsmodell. Kapitel 4. Resultatuppföljning av det riktade uppdraget samt redogörelse för den operativa verksamheten Redovisning av de utländska investeringarna samt redogörelse för arbetet inom prioriterade investeringsområden. Kapitel 5. Resultatuppföljning av det grundläggande investeringsfrämjandet - Information och marknadsföring, inkommande förfrågningar, samverkan och komptensutveckling övriga aktörer inom investeringsfrämjandet samt omvärldsbevakning. 1:3 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN, LÄGET FÖR SVENSK EXPORT OCH UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Världsekonomin och den globala handeln Utvecklingen i världen under 2014 påvisade stora regionala olikheter i USA fortsatte återhämtningen med stark jobbtillväxt och ökad konsumtion. Utvecklingen i Europa blev oväntat trög med Tyskland och Storbritannien som ljuspunkter och Spanien i en tydlig återhämtning. Valsegern i Grekland i början av 2015 kan inleda en ny kris för eurozonen. Japan stagnerade igen under året medan Kinas ekonomi landade i lägre men fortfarande hög tillväxt. Brasilien visade nolltillväxt medan Indien överraskade positivt i en ny våg av politisk reformvilja. Rysslands annektering av Krim och krisen i Ukraina med påföljande internationella ekonomiska sanktioner bidrog till att pressa landets redan bräckliga ekonomi. Det dramatiska fallet i oljepriset under andra hälften av året ledde till en omfördelning av inkomster från producentländer till konsumentländer som är gynnsam för Europa och världsekonomin. Internationella Valutafonden (IMF) räknade i oktober med en global ekonomisk tillväxt på 3,3 % för 2014, vilket är samma nivå som Världshandelsorganisationen (WTO) förutspådde i september en ökning av varuhandeln med 3,1 %, vilket är en uppgång från 2,2 % Dessa siffror pekar på att 2014 kan bli ännu ett år med en svag utveckling för den internationella handeln. 4 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

5 Svensk export Sveriges varuexport ökade med drygt 3 % i löpande priser till miljarder kr under 2014, enligt preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en historiskt sett svag exportutveckling. För tjänsteexporten finns ännu inga uppgifter. Varuexporten till EU-28 ökade med 5 % varav exporten till euroområdet ökade med 2 %. För de EUländer som också var Sveriges viktigaste exportmarknader under året ökade exporten till Tyskland med 3 %, till Storbritannien med 14 %, till Finland med 2 % och till Danmark med 7 %. Exporten till Norge ökade med 1 %. Exporten till Nordamerika ökade med 9 % och till Afrika med 14 %. Exporten till Asien minskade däremot med 1 % och till Sydamerika med 7 %. Exporten av den största varugruppen verkstadsprodukter ökade med 2 % medan kemivaror inklusive läkemedel ökade med 3 %. Exporten av skogsvaror ökade med 3 %. Exporten av livsmedel ökade med 10 %. Utländska direktinvesteringar De globala direktinvesteringarna (Foreign direct investment, FDI) minskade med 8 % till ca miljarder USD under 2014, enligt preliminära siffror från FN-organet UNCTAD. Utländska investeringar i de utvecklade länderna minskade med 14 % till 511 miljarder USD, vilket är endast ca en tredjedel av nivån som nåddes innan den globala finansiella och ekonomiska krisen. Investeringarna i utvecklingsländer ökade med 4 % till 700 miljarder USD, en ny rekordsiffra. Siffrorna ger en grov uppskattning på omfattningen av internationella kapitalflöden som är knutna till stora företagsförvärv och nyinvesteringar i t.ex. produktionsanläggningar. De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till ca 115 miljarder kr för de tre första kvartalen 2014, vilket är ett resultat över genomsnittet sedan återhämtningen inleddes i Sverige och stora delar av omvärlden Beloppet kan komma revideras i samband med att helårssiffran för 2014 tas fram. Utfallet av Business Swedens investeringsfrämjande arbete påverkas inte fullt ut av de globala direktinvesteringsflödena till Sverige. Investeringsfrämjandet riktas mot delvis andra typer av investeringar, som strategiska FoU samarbeten med svenska SME:s bland annat. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

6 Business Sweden bildades den 1 januari 2013 som en följd av samgåendet mellan Exportrådet och Invest Sweden. Beslut om samgående baserades på bedömningen att nyttan av de statliga medlen för export- och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Business Sweden erhåller två separata årsuppdrag från staten avseende handels- och investeringsfrämjande. Uppdragen har bägge det övergripande målet att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet. Regeringens två årsuppdrag till Business Sweden för 2014 omfattar: Exportfrämjande Grundläggande exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Investeringsfrämjande Grundläggande investeringsfrämjande Riktade investeringsfrämjande insatser 2:1 ORGANISATION Under 2014 har Business Sweden genomgått en organisatorisk förändring med en minskning av antal anställda i Sverige och en ökning av antal anställda i utlandet. Medeltal anställda under året var 456 varav Sverige 119. Fördelningen av Business Swedens personal på de fem regionerna och Sverige syns i diagrammet. 9% 9% 27% Asien och Oceanien Sverige 11% Västeuropa Östeuropa 18% 26% Nord- och Sydamerika Mellanöstern och Afrika Bild 1. Fördelningen av Business Swedens personal i Sverige och på geografiska marknader 2014 (% i medeltal). 6 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

7 Förändring i organisation under året Under året har Business Sweden genomfört en omorganisation (se bild nedan). Förändringarna har bland annat inneburit att de statligt finansierade årsuppdragen styrs, koordineras och följs upp via en ny avdelning, Government Assignment Trade & Invest. Bild 2. Business Swedens organisation per den 1 juli Internationell närvaro Business Sweden fanns med egna kontor utanför Sverige på 63 platser i början av 2014 och i slutet på 2014 på 55 platser efter att 8 kontor omvandlats till virtuella och täcks från en annan marknad. På de platser där omvandling till virtuella kontor skett under hösten 2014 arbetar Business Sweden för att finna former för samverkan med ambassader, konsulat och andra lämpliga organsationer på plats. (Se även Bilaga 1 Business Swedens närvaro på utlandsmarknader) Bild 3. Länder där Business Sweden har kontor per den 31 december 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

8 2:2 INTÄKTER OCH FINANSIERING Genom statens uppdrag 2014 till Business Sweden för investering- och exportfrämjande har Business Sweden tilldelats finansiering enligt nedan. Finansieringen för årsuppdraget avseende exportfrämjande uppgår till 213 miljoner kronor fördelat på: 58 miljoner kronor Grundläggande exportservice 67 miljoner kronor Småföretagsprogram 38 miljoner kronor Riktat exportfrämjande 50 miljoner kronor Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Finansiering för årsuppdraget avseende investeringsfrämjande uppgår till 54,8 miljoner kronor. Beloppet avser Grundläggande investeringsfrämjande och Riktade investeringsfrämjande insatser. Övriga uppdrag från regeringen är bland annat Miljöteknikuppdraget, Food from Sweden, Norrlandssatsningen. Omsättningen fördelad på olika intäktskällor Business Swedens intäkter består av upparbetade medel från de två huvuduppdragen samt från andra statliga uppdrag och intäkter från företag. Företagsintäkterna består av medfinansiering från deltagande företag i det statligt delfinansierade exportfrämjandet, samt företagsfinansiering av den marknadsprissatta konsultverksamheten. Under 2014 utgjorde de statliga uppdragen 55 % av omsättningen, samma nivå som under 2013, varav de två årsuppdragen stod för 44 % och övriga statliga uppdrag för 11 %. Utöver detta erhåller Business Sweden ett bidrag från Svenskt Näringsliv vilket uppgår till ca 10 MSEK per år. Tabellen nedan visar intäktfördelningen under Tabell 1. Fördelningen mellan Business Swedens intäktskällor (MSEK) Det statliga uppdraget Exportfrämjande Grundläggande Exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Investeringsfrämjande Det statliga uppdraget Investeringsfrämjande Intäkter och bidrag från partners, regering och departement Övriga uppdrag regering och departement Food from Sweden Miljöteknikuppdraget Uppdrag från Projektexportsekretariatet Övriga uppdrag Bidrag från Svenskt Näringsliv Företagsintäkter Delvis statligt finansierade tjänster och program Ej statligt finansierade tjänster Totalt BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

9 Ingående balans för det exportfrämjande uppdraget var ca 6,4 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 213 MSEK upparbetades 202 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på ca 17 MSEK. För den investeringsfrämjande verksamheten var den ingående balansen ca 2,3 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 54,8 MSEK upparbetades 55,4 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på 1,6 MSEK. I dessa balanser ingår finansiering från de statliga årsuppdragen samt från Svenskt Näringsliv. Utgående balanser förs över till 2015 års verksamhet. Företagsintäkter De totala företagsintäkterna består av medfinansiering av den statligt delfinansierade exportfrämjande verksamheten och företagsintäkter från konsultverksamheten. Andelen är på samma nivå som under Under 2014 fördelar sig företagsintäkterna relativt jämnt mellan olika branscher (se tabell 2). Den investeringsfrämjande verksamheten delfinansieras av bidrag från partners inom olika branschsatsningar Tabell 2. Företagsintäkter fördelade på bransch (MSEK) Business Infrastructure & Services Creative Industries, Retail & Food Energy & Environment Health Care & Life Science ICT Material Equipment & Manufacturing 32 9 Other - No specific Business Area Transport systems & Security Totalt Det statliga investeringsfrämjande uppdraget inklusive medfinansiering från partners, regering och departement fördelar sig på marknad respektive bransch enligt tabellen nedan. Ytterligare 32 miljoner av uppdraget är upparbetade av verksamheten i Sverige. Tabell 3. Investeringsfrämjandet - medel fördelat per prioriterat investeringsområde och land 2014 (TSEK) ICT Cleantech Materials & Business Life Generellt/ Manufacturin Infrastructure Sciences Övrigt g & Services Totalt Australien Benelux Brasilien Kanada Kina Frankrike Tyskland Indien Japan Norge Ryssland Sydkorea Schweiz/AUS Taiwan UK USA Totalt BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

10 Det statliga exportfrämjande uppdraget exklusive medfinansiering fördelar sig på Business Swedens utlandskontor enligt tabellen nedan. Ytterligare 64 miljoner av uppdraget fördelas på verksamheten i Sverige. Tabell 4. Fördelning av årsuppdraget exportfrämjande på Business Swedens kontor (TSEK) Argentina Nigeria Australien Norge Baltikum Nya Zealand Botswana Polen Brasilien Portugal Bulgarien Rumänien Marocko Ryssland Chile Saudiarabien Colombia Schweiz Danmark Serbien Finland Singapore Frankrike Spanien Nederländerna Sydafrika Indien Taiwan Indonesien Thailand Irak Tjeckien Italien Turkiet Japan Tyskland Kanada UAE Kazakhstan UK Kenya Ukraina Kina Ungern Korea USA Malaysia Vietnam Mexico Österrike Tot BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

11 2:3 SYNERGIEFFEKTER VID SAMMANSLAGNINGEN AV EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN I utredningen - Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - som föregick sammanslagningen av dåvarande Exportrådet och Invest Sweden till den nuvarande organisationen Business Sweden den 1 januari 2013, framfördes ett antal skäl för ett samlat exportoch investeringsfrämjande. Business Swedens bedömning är att skälen för en sammanslagning är fortsatt giltiga. Vissa synergieffekter av sammanslagningen är redan märkbara medan andra kommer att få genomslag på några års sikt. Ett fortsatt starkt principiellt skäl för ett samlat svenskt export- och investeringsfrämjande är att det i dagens globaliserade ekonomi inte finns någon skarp gräns mellan export och investeringar. Business Sweden kan genom sin kompetens inom både export- och investeringsfrämjande ge svenska företag ett samlat stöd att växa och bli framgångsrika genom internationalisering där stödet anpassas efter företagens olika behov och möjligheter. Samtidigt kan Business Sweden erbjuda utländska företag en partner med resurser och legitimitet i näringslivet och det offentliga Sverige. En omedelbar synergieffekt av sammanslagningen är gemensamma staber och funktioner för ekonomi, HR, IT och kontorsservice med mera. Arbetet kan här i ökad utsträckning bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Utredningen framförde att den gemensamma infrastrukturen med många kontor, inte minst i Europa, skulle gynna investeringsfrämjandet. Branschkunskap och nätverk som finns inom investeringsfrämjandet kunde spridas i en större organisation och stärka exportfrämjandet. En större organisation skulle ge större synlighet och genomslag för såväl export- som investeringsfrämjandet. Dessa synergieffekter har till viss del realiserats. Då tiden sedan sammanslagningen innehållit flera lednings-, strategi- och organisatoriska förändringar, torde dessa effekter kunna bli mer synliga i ett längre perspektiv. För att på bästa sätt utnyttja en större organisation med fler och djupare kontaktytor mot näringsliv, offentlig sektor och övriga intressenter, är det samtidigt viktig att beakta de olika drivkrafterna för export- respektive investeringsfrämjandet. Motorerna för respektive process är huvudsakligen belägna på olika håll grundläggande möjligheter till export tar utgångspunkt i utlandsmarknaderna medan investeringsmöjligheter utgår från Sverige vilket får betydelse för hur uppdragen genomförs. Tidsperspektivet och innehållet i respektive affärsprocess innehåller också betydande skillnader, vilket innebär att man för dessa uppgifter arbetar med dedikerade resurser för respektive uppdrag. Business Swedens bedömning är att synergieffekterna från ett sammanslaget export- och investeringsfrämjande blir framträdande på några års sikt. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

12 2:4 SAMVERKAN MED ÖVRIGA HANDELS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE AKTÖRER Business Sweden har under 2014 samverkat brett med andra handels-och investeringsfrämjande aktörer både i Sverige och i utlandet. Det övergripande syftet är att uppnå största möjliga effekt av främjandeinsatserna. Business Sweden har inlett ett arbete som syftar till närmare samarbete med en rad aktörer för att hitta nya former för samverkan som stärker och kompletterar. Business Sweden samverkar med ett antal aktörer med främjaruppdrag. Samverkan sker både på nationell, regional och lokal nivå. Bland de statliga aktörerna kan nämnas AB Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Almi Företagspartner AB (ALMI), Tillväxtverket, Enterprise Europe Network (EEN), Försvarsexportmyndigheten (FMX), Swecare, Svenska institutet (SI) och Visit Sweden. Bland de regionala aktörerna Business Region Göteborg (BRG), Sustainable Business Hub Skåne (SBHub), Stockholm Business Region, Näringslivskontor, handelskammare, EEN i olika län. m.fl. Ett pilotprojekt har inletts med IUC Norrbotten. Business Swedens uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige förutsätter ett nära samarbete med Sveriges regionala investeringsfrämjande organisationer. Business Sweden har därför träffat avtal om samarbete med 18 regioner med syfte att skapa regional tillväxt och dynamik via utländska investeringar. De regionala exportrådgivarna har en viktig roll vad gäller samverkan. De är ofta samlokaliserade med Almi Företagspartner (ALMI) och genomför utbildningar, seminarier och informationsmöten i samverkan med de lokala näringslivsfrämjarna. De regionala exportrådgivarna har generellt goda kontaktytor till det lokala näringslivet till nytta för små- och medelstora företag och en viktig uppgift att kunna leda företagen rätt och hänvisa till lämplig aktör, beroende på var i internationaliseringsprocessen företaget befinner sig. Business Sweden har haft nära samverkan med ett antal främjande-och branschaktörer i samband med genomförandet av särskilda uppdrag (se avsnitt 5). Här kan särskilt Norrlandssatsningen nämnas. Vid informationsinsatser såsom Exportbussen i Norrland och evenemang deltog ett stort antal statliga, regionala och lokala aktörer som Almi, SEK, EKN, handelskamrar, lokala näringslivskontor, företagarföreningar m.fl. Inom uppdraget för kommunikationsplattformar inom gruv-och mineralnäringen samt skogsnäringen har samråd och samverkan skett med en rad relevanta aktörer, såsom Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Tillväxtverket, Svemin, Trä-och möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna m.fl. Avsiktsförklaringar om framtida samarbete om plattformarna har skrivits med flera aktörer. Inom uppdraget med en miljöteknikstrategi har omfattande samråd och samverkan skett. IVL Svenska Miljöinstitutet och SKL International är viktiga partners. Ett exempel är projektet MiljöBRIC där Business Sweden är underleverantörer till Business Region Göteborg och genomför ett skräddarsytt utbildningsprogram där bland annat regionala exportrådgivare medverkar tillsammans med personal från utlandskontor, företag med exporterfarenhet från dessa länder samt representanter från andra främjandeaktörer. Även inom Food from Sweden sker omfattande samverkan med en rad aktörer. 12 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

13 Därutöver utför Business Sweden konkreta uppdrag åt en rad aktörer såsom Tillväxtverket, Energimyndigheten, Almi och Svenska Institutet. En nära samverkan med de svenska utlandsmyndigheterna har skett under året, såväl vad gäller utformning av prioriteringar och planering av främjandeverksamheten som genomförande av gemensamma aktiviteter. I september lanserades en uppdatering av samverkansdokumentet Vägledning för samverkan mellan utrikesförvaltningen och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjandet i utlandet. Dokumentet syftar till att underlätta och vägleda det gemensamma främjararbetet. Dokumentet finns på svenska och engelska på Utrikesdepartementets och Business Swedens respektive intranät. Vidare har Business Sweden under året medverkat i arbetet med Sverigeprofileringen inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Business Sweden har också samverkat med Tillväxtanalys inom ramen för myndighetens uppdrag (efter Riksrevisionens granskning av främjandet 2012) att föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas för utvärderingar av de samhällsekonomiska effekterna av statliga främjandeinsatser. Myndigheten har också ett uppdrag att utvärdera och följa insatserna inom ramen för miljöteknikstrategin och även här har ett nära samråd skett vad gäller Business Swedens uppdrag inom miljöteknikstrategin. En rad statliga och offentligt finansierade aktörer arbetar på olika sätt med att stärka företags (särskilt små- och medelstora) internationalisering och exportförutsättningar. Business Sweden gör utifrån sina observationer och erfarenheter bedömningen att företagen ofta har svårt att orientera sig i utbudet av offentligt finansierat stöd för att hitta det mest lämpliga och effektiva stödet. På regional nivå är de olika stöden och programmen dessutom ofta utformade i projektform, d.v.s. tidsbegränsade (typiskt i treårsperioder). En central uppgift för de regionala exportrådgivarna som blivit allt viktigare under senare år, är att ha kunskap och kontaktyta till de viktigaste aktörerna inom de olika delarna av internationaliseringsprocessen för att kunna erbjuda service och hänvisa företagen rätt efter deras specifika behov. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

14 2:5 MARKNADSKOMMUNIKATION Business Sweden arrangerade och deltog i nedanstående större evenemang under 2014: Stora Exportpriset. Den 7 maj var det tioårsjubileum för Stora Exportpriset. Till jubiléet togs skriften 10 år med Stora Exportpriset fram och belyser bland annat framgångsfaktorer vad som kännetecknar framgångsrika exportörer. Årets utmärkelse gick till Bolon som tillverkar innovativa och exklusiva designgolv. Priset delades ut av HM Konungen under en ceremoni i Stockholms stadshus. Drygt 400 beslutsfattare i företag och organisationer deltog under dagen. Business Sweden instiftade priset år 2005 med syfte att lyfta fram goda exempel som i första hand ska uppmuntra små och medelstora företag att satsa på export och visa vad som krävs för att bli framgångsrik. Priset delas ut till ett framgångsrikt svenskt företag som bland annat har visat en stark utveckling av sin export på flera marknader och ökat sysselsättningen i den svenska verksamheten. Almedalen. Business Sweden deltog för fjärde året i rad på Almedalsveckan, som lockade över besökare till cirka evenemang. Syftet med deltagandet var att bygga nätverk och skapa dialog med viktiga aktörer och beslutsfattare samt sprida kunskap om Business Swedens uppdrag. Onsdagen den 2 juli arrangerade Business Sweden två seminarier om framtiden för svensk export och utländska investeringar i Sverige. Det första seminariet samlade företrädare från näringslivet i ett samtal kring framtida utmaningar. Det andra seminariet var en politisk debatt mellan dåvarande handelsminister Ewa Björling och socialdemokraternas dåvarande gruppledare Mikael Damberg. Sammanlagt deltog cirka 180 personer på Business Swedens två seminarier. 14 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

15 3:1 UPPDRAGET FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET Återrapportering av uppdraget: Redovisa och kommentera verksamhetens strategi, mål och utfall i förhållande till de två huvudområdena. Redogörelse och dialog för verksamheten och den strategiska inriktningen. Uppföljning av intäkter och kostnader i förhållande till budgeten. Prestationer och effekter i enlighet med resultatindikatorer för Riktat och Grundläggande främjande redovisas i kommande kapitel. Riktat investeringsfrämjande Investeringsfrämjande ska med utgångspunkt från innovativa spjutspetsområden och den svenska resursbasen främja utlandska investeringar i Sverige som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet. Uppdraget omfattar nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förärv och fusioner. Investeringsfrämjandet ska bedrivas i såväl Sverige som utomlands genom representation på prioriterade marknader eller på annat sätt som bedöms verkningsfullt för uppdraget. Erbjuda investerare kvalificerad information i samverkan med relevanta aktörer om investeringsoch samarbetsmöjligheter i hela Sverige. Grundläggande investeringsfrämjande Bidra till stärkt kunskap om och intresse för Sverige som investeringsland genom att aktivt informera om övergripande förutsättningar för Sverige inklusive relevanta ekonomiska och etableringsmässiga förhållanden. Besvara förfrågningar, bistå med information och stödja utländska investerare i etableringsprocessen Samarbeta och utveckla samverkan med regionala och andra aktörer inom investeringsfrämjandet samt verka för att stärka kompetensen hos personer som arbetar med investeringsfrämjande i hela landet. Följa och rapporera utvecklingen av utländska investeringar globalt och i Sverige samt sammanfatta förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningar för utländska investeringar i Sverige inklusive investeringshinder. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

16 3:2 STRATEGI FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET Business Sweden ska attrahera och facilitera högkvalitativa investeringar till Sverige genom att marknadsföra svenska investeringsmöjligheter inom prioriterade sektorer till relevanta utländska företag och erbjuda professionella investeringstjänster som faciliterar i alla steg av investeringsprocessen. Investeringsfrämjandet tar utgångspunkt i utvalda investeringsområden, ett antal industri- och tjänstesektorer som både är viktiga för Sverige och attraktiva för internationella investerare. Business Sweden har genom åren byggt upp en affärsinriktad organisation med djup kompetens inom ett antal svenska styrkeområden. För att nå resultat krävs en närhet till de intressanta utländska företagens ledningar och en god förståelse för verksamhet och affärer i respektive bransch. I Sverige har Business Sweden ett nära samarbete med regionala främjaraktörer, nationella myndigheter och organisationer samt på bransch och företagsnivå. Samordning av kontaktytan mot de regionala investeringsfrämjande organisationerna är en central uppgift i att skapa det nationella erbjudandet. Inom ramen för respektive bransch/investeringsområde identifieras och bearbetas internationella nyckelföretag i prioriterade länder via en stegvis investeringsprocess, med målet att få till stånd etableringar samt kapitalinvesteringar och affärssamarbeten med svenska aktörer. Relationerna är långsiktiga och underhålls under flera år. Business Sweden hanterar även inkommande investeringsförfrågningar om konkreta investeringsmöjligheter eller ett allmänt intresse för Sverige som etableringsland. Alla förfrågningar besvaras och hanteras genom att leverera strategisk investeringsrådgivning, datainsamling av skräddarsydd affärsinformation, identifiering och matchmaking av affärs- och investeringsmöjligheter, besöks- och mötesprogram i Sverige, etableringsinformation, introduktion till svenska tjänsteleverantörer privata och offentliga, och mycket mer. Bild 4 16 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

17 Strategin för investeringsfrämjandet kan delas in i tre delar: Sektorurval Investeringsfrämjandet tar utgångspunkt i utvalda investeringsområden, ett antal industri- och tjänstesektorer som både är viktiga för Sverige och internationellt attraktiva. En huvuduppgift för den Sverigebaserade delen av investeringsfrämjandet är att identifiera och paketera investeringsmöjligheter som sedan marknadsförs mot identifierad målgrupp, det vill säga utländska företag som är potentiella investerare. Samordning av kontaktytan mot de regionala investeringsfrämjande organisationerna är en central uppgift i att skapa det nationella erbjudandet. För året var det proaktiva investeringsfrämjandet fokuserat på följande investeringsområden med fördjupning inom identifierade profilområden. Investeringsområdena är: ICT, Datacenters, Cleantech, Life Science, Materials & Manufacturing samt Retail, Logistics & Transportation, Contact Centers, Construction & Infrastructure och Travel & Tourism. Utefter dessa utformas globala projektplaner och drivs i prioriterade länder (se bild nedan med investeringsområden i versaler). Bild 5 Investerarurval Med utgångspunkt i investeringsområdet bearbetas internationella nyckelföretag och institutioner. Dessa så kallade key accounts och övriga viktiga företag/organisationer är ofta världsledande eller har ett gott renommé i sin bransch. Deras investeringar bidrar till Sverigenyttan genom att skapa tillväxt i svenskt näringsliv, exempelvis genom ökad sysselsättning, stärka svenska FoU-miljöer eller den svenska marknaden med ny kompetens och teknologi, öppna upp nya marknadskanaler för svenska företag och i ett längre perspektiv bidra till att stärka svenska näringslivsmiljöer ytterligare antingen genom fler egna investeringar eller genom att andra företag följer i deras fotspår och kompletterar ekosystemet av aktörer t ex i ett kluster. Investeringsfrämjandets styr- och utvärderingsmodell är byggt med just denna Sverigenytta i fokus och underlättar selektering och prioritering av resurser i de efterföljande investeringsprocesserna. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

18 Geografiskt urval Fokus läggs på länder med en kritisk massa av nyckelinvesterare eller viktiga företag att bearbeta. Under 2014 genomfördes projekt vid ett drygt dussin av Business Swedens utlandskontor: Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea, Indien, Brasilien, USA, Kanada, Australien, Norge, Frankrike, UK, Benelux, Tyskland och Ryssland. Det geografiska urvalet baseras på att antalet key accounts och övriga viktiga potentiella företag inom ett område uppnått kritisk massa. Samtliga investerings-områden har dock inte verksamhet på samtliga utvalda marknader. Övriga key accounts och andra viktiga internationella företag hanteras av affärssektorenheten i Sverige. Företagen identifieras bl.a. genom: research och business intelligence, uppbyggda internationella branschnätverk på de marknader där Business Sweden verkar, delegationsresor, mässor, matchmaking-events, egna arrangemang eller som deltagare i andras, etc. Benelux Bild 6 Bemanning Vid slutet av 2014 utgjordes bemanningen i Sverige av tio kvalificerade industriella experter eller seniora generalister, varav nio är seniora investeringsrådgivare med investeringsområdesansvar samt en person med ansvar för det regionala samarbetet. Personal på Business Swedens utlandsmarknader som är fulltidsfinansierade av investeringsfrämjandet var cirka fem personer, vanligen väl lokalt förankrade med mångårig näringslivsbakgrund och ett omfattande lokalt nätverk. Utöver dessa läggs specifika främjaruppdrag på utvalda Business Sweden-kontor. Totalt motsvarar bemanningen i utlandet knappt 20 fulltidstjänster som arbetar med investeringsfrämjande. 18 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

19 3:3 FÖRDELNING AV MEDEL FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET 2014 Tabell 5. Fördelning av medel för investeringsfrämjandet 2014 (TSEK) ICT & DATACENTERS Cleantech Lie Sciences Materials & Manufacturing Business Infrastructure & Services Generellt/ Övrigt/Analys Regional samverkan Sverige Summa länder Australia Benelux Brazil Canada China France Germany India Japan Norway Russia South Korea Switzerland/ Austria Taiwan UK USA Summa länder Sverige TOTALT UPPARBETADE MEDEL * * Varav Datacenter uppgår till TSEK (1 778 TSEK i utlandet och TSEK i Sverige). 3:4 STYR- OCH UTVÄRDERINGMODELL FÖR INVESTERINGS- FRÄMJANDET (KVALITETSBEDÖMNING AV INVESTERINGARNA) Business Sweden använder en modell för att styra och utvärdera de investeringar för vilka Business Sweden är delaktig i investeringsprocessen. Modellen har tagits fram i nära samarbete med extern specialistkompetens inom verksamhetsstyrning och ska stödja Business Swedens inriktning mot viktiga, högkvalitativa investeringar till nytta för Sverige. Ledorden för systemet är transparens, relevans och tillförlitlighet. Systemet ska ge vägledning för prioriteringar i både det löpande och det långsiktiga arbetet samt utvärdera resultaten av investeringsfrämjarverksamheten. Det ska bidra till att styra verksamheten så att resultatet står i överensstämmelse med de strategiska och operativa målen (effektmål), att Business Sweden medverkar till viktiga och intressanta investeringar (kvalitet) samt att Business Sweden levererar tjänster med högt mervärde (kundnöjdhet). Systemet består av tre delar: BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

20 1. Strategisk måluppfyllese. Business Sweden har utarbetat en övergripande strategi för investeringsfrämjandet - ett fokuserat arbete inom prioriterade sektorer mot prioriterade nyckelkunder eller andra viktiga investerare. Målet är att ca 80 % av alla investeringar och investeringsprocesser ska vara i linje med strategin. Detta för att styra rätt och fånga upp avvikelser mot affärsplan för genomförande. 2. Kvalitet. Investeringarnas kvalitet värderas (High, Medium, Low) under processens gång med stöd av fyra indikatorer: (1) Storlek (Size) på investeringen med avseende på satsat kapital och planerat antal arbetstillfällen. (2) Direkt nytta (Immediate Gains) av investeringen med avseende på dess bidrag till ny teknologi och innovationer, FoU, marknadsutveckling och internationalisering för Sverige och svenska bolag. (3) Kvalitet på investeraren (Investor Quality) Investerarens varumärke och historik av internationella investeringar. (4) Framtida nytta (Future Gains) av investeringen med avseende på potentialen för nya arbetstillfällen, expansionsinvesteringar, signalvärde för andra investerare och andra positiva effekter. Varje investeringsområde har individuella kriterier vad avser hög kvalitet i investeringarna, detta för att spegla de olika förutsättningarna för investeringar inom olika områden. Exempelvis inom Life Science finns ett stort värde i FoU-samarbeten för att stärka den svenska forskningsmiljön, medan investeringar inom Retail förväntas bidra till många nya arbetstillfällen. 3. Kundnöjdhet. Business Swedens arbete med varje enskild investering betygsätts av investeraren i en kundnöjdhetsundersökning. Mål per investeringsområde och marknad 20 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10

en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen På väg ut i världen atser statens främjandeins för export rir 2013:10 en granskningsrapport från riksrevisionen RiR 2013:10 På väg ut i världen statens främjandeinsatser

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Skånsk export En enkät- och intervjuundersökning i företag med årlig export som överstiger en miljon kronor 2000: Region Skåne, Näringslivsenheten Gudmundur Kristjansson

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden 1 The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden December 2012 Innehåll Summering... 3 Bakgrund... 3 Långsiktiga mål...

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2013. 2 Svenska institutets årsredovisning 2013 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

FLER KAN EXPORTERA MER

FLER KAN EXPORTERA MER FLER KAN EXPORTERA MER TEKNIKFÖRETAGENS SYN PÅ EXPORTFRÄMJANDET KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA KONTAKT Jennie Cato Ansvarig för handelsfrämjande på Teknikföretagen 08-782 09 06 jennie.cato@teknikforetagen.se

Läs mer

Kartläggning av förändringar i näringslivets ägandestruktur. (delrapport, Regleringsbrevsuppdrag nummer tre)

Kartläggning av förändringar i näringslivets ägandestruktur. (delrapport, Regleringsbrevsuppdrag nummer tre) Kartläggning av förändringar i näringslivets ägandestruktur (delrapport, Regleringsbrevsuppdrag nummer tre) Stockholm den , Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012 Innehåll Om Business Sweden 3 Ett händelserikt år 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 4 Legal struktur 5 Organisation 6 Verksamhet

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

TILLVÄXT STOCKHOLM. Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor

TILLVÄXT STOCKHOLM. Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor TILLVÄXT STOCKHOLM Det finansiella ekosystemet som tillväxtmotor INLEDANDE ORD Stockholm utgör en tredjedel av den svenska ekonomin och fungerar som en tillväxtmotor för hela landet. Näringslivet i huvudstaden

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad

3 Året i korthet HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål HL Displays försäljningsarbete och marknad HL Display Årsrapport 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 HL Display en översikt 6 Vd har ordet 8 HL Displays strategier och mål 10 HL Displays försäljningsarbete och marknad 14 HL Displays erbjudande 18

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer