INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGSFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1"

Transkript

1 INVESTERINGSFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

2 1. INLEDNING Business Sweden och de statliga uppdragen Läsanvisning Utvecklingen i omvärlden, läget för svensk export och utländska direktinvesteringar BUSINESS SWEDENS VERKSAMHET OCH DET STATLIGA UPPDRAGET Organisation Intäkter och finansiering Synergieffekter vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer Marknadskommunikation REDOVISNING AV DEN INVESTERINGSFRÄMJANDE VERKSAMHETEN Uppdraget för investeringsfrämjandet Strategi för investeringsfrämjandet Fördelning av medel för investeringsfrämjandet Styr- och utvärderingmodell för investeringsfrämjandet REDOVISNING AV RESULTATET RIKTAT INVESTERINGSFRÄMJANDE Redovisning av resultatet: Antalet utländska investeringar och investeringsprocesser - effekterna av investeringsfrämjandet 4.2 Redogörelse för den riktade operativa investeringsfrämjarverksamheten per investeringsområde (prioriterad sektor) ICT and Datacenter - Life Sciences - Cleantech - Materials & Manufacturing - Business Infrastructure and Services 4.3 Statens Miljöteknikuppdrag Satsning på investeringsfrämjande REDOVISNING AV RESULTATET GRUNDLÄGGANDE FRÄMJANDE Information/marknadsföring och inkommande förfrågningar Samverkan med regionala aktörer samt kompetensutveckling inom investeringsfrämjandet Omvärldsbevakning och analys av utländska investeringar samt investeringshinder BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

3 1:1 BUSINESS SWEDEN OCH DE STATLIGA UPPDRAGEN Svenskt handels- och investeringsfrämjande syftar till att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) har enligt avtal och stadgar till uppgift att inom export- och investeringsfrämjandet stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning genom att stödja och främja svensk export och internationalisering. Business Sweden drivs gemensamt av svenska staten och näringslivet. Näringslivet representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. I den här rapporten redovisar Business Sweden årsuppdraget från staten för investeringsfrämjandet, enligt regeringens riktlinjer för budgetåret Enligt riktlinjerna är det övergripande målet med Business Swedens exportfrämjande verksamhet att stödja och främja främst små och medelstora företag med sikte på att öka den totala svenska exporten. Business Swedens investeringsfrämjande verksamhet ska med utgångspunkt från innovativa spjutspetsområden och den svenska resursbasen främja utländska investeringar i Sverige som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet. Uppdraget omfattar nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner. Business Sweden får bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Verksamheten i Sverige bedrivs vid huvudkontoret i Stockholm och av regionala exportrådgivare ute i landets regioner. Ute i världen finns Business Sweden med svenska och utländska medarbetare på ca 55 kontor. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

4 1.2 LÄSANVISNING Rapporten syftar till att ge en överskådlig och tydlig bild av hur Business Sweden har arbetat med det statliga uppdraget inom investeringsfrämjande och vad arbetet har gett för resultat. Rapporten är strukturerad enligt följande: Kapitel 2. Business Swedens generella verksamhet och det statliga uppdraget ger en översikt av den globala ekonomiska miljön och utvecklingen av den svenska exporten och utländska direktinvesteringar. Kapitlet ger också en översikt av Business Swedens verksamhet och hur den är finansierad. De synergier som uppnåtts vid sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden redovisas. Samverkan med övriga handels- och investeringsfrämjande aktörer presenteras och årets insatser inom Marknadskommunikation. Kapitel 3. Redovisning av den investeringsfrämjande verksamheten Uppdrag, strategi, fördelning av medel, beskrivning av styr- och utvärderingsmodell. Kapitel 4. Resultatuppföljning av det riktade uppdraget samt redogörelse för den operativa verksamheten Redovisning av de utländska investeringarna samt redogörelse för arbetet inom prioriterade investeringsområden. Kapitel 5. Resultatuppföljning av det grundläggande investeringsfrämjandet - Information och marknadsföring, inkommande förfrågningar, samverkan och komptensutveckling övriga aktörer inom investeringsfrämjandet samt omvärldsbevakning. 1:3 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN, LÄGET FÖR SVENSK EXPORT OCH UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Världsekonomin och den globala handeln Utvecklingen i världen under 2014 påvisade stora regionala olikheter i USA fortsatte återhämtningen med stark jobbtillväxt och ökad konsumtion. Utvecklingen i Europa blev oväntat trög med Tyskland och Storbritannien som ljuspunkter och Spanien i en tydlig återhämtning. Valsegern i Grekland i början av 2015 kan inleda en ny kris för eurozonen. Japan stagnerade igen under året medan Kinas ekonomi landade i lägre men fortfarande hög tillväxt. Brasilien visade nolltillväxt medan Indien överraskade positivt i en ny våg av politisk reformvilja. Rysslands annektering av Krim och krisen i Ukraina med påföljande internationella ekonomiska sanktioner bidrog till att pressa landets redan bräckliga ekonomi. Det dramatiska fallet i oljepriset under andra hälften av året ledde till en omfördelning av inkomster från producentländer till konsumentländer som är gynnsam för Europa och världsekonomin. Internationella Valutafonden (IMF) räknade i oktober med en global ekonomisk tillväxt på 3,3 % för 2014, vilket är samma nivå som Världshandelsorganisationen (WTO) förutspådde i september en ökning av varuhandeln med 3,1 %, vilket är en uppgång från 2,2 % Dessa siffror pekar på att 2014 kan bli ännu ett år med en svag utveckling för den internationella handeln. 4 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

5 Svensk export Sveriges varuexport ökade med drygt 3 % i löpande priser till miljarder kr under 2014, enligt preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en historiskt sett svag exportutveckling. För tjänsteexporten finns ännu inga uppgifter. Varuexporten till EU-28 ökade med 5 % varav exporten till euroområdet ökade med 2 %. För de EUländer som också var Sveriges viktigaste exportmarknader under året ökade exporten till Tyskland med 3 %, till Storbritannien med 14 %, till Finland med 2 % och till Danmark med 7 %. Exporten till Norge ökade med 1 %. Exporten till Nordamerika ökade med 9 % och till Afrika med 14 %. Exporten till Asien minskade däremot med 1 % och till Sydamerika med 7 %. Exporten av den största varugruppen verkstadsprodukter ökade med 2 % medan kemivaror inklusive läkemedel ökade med 3 %. Exporten av skogsvaror ökade med 3 %. Exporten av livsmedel ökade med 10 %. Utländska direktinvesteringar De globala direktinvesteringarna (Foreign direct investment, FDI) minskade med 8 % till ca miljarder USD under 2014, enligt preliminära siffror från FN-organet UNCTAD. Utländska investeringar i de utvecklade länderna minskade med 14 % till 511 miljarder USD, vilket är endast ca en tredjedel av nivån som nåddes innan den globala finansiella och ekonomiska krisen. Investeringarna i utvecklingsländer ökade med 4 % till 700 miljarder USD, en ny rekordsiffra. Siffrorna ger en grov uppskattning på omfattningen av internationella kapitalflöden som är knutna till stora företagsförvärv och nyinvesteringar i t.ex. produktionsanläggningar. De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till ca 115 miljarder kr för de tre första kvartalen 2014, vilket är ett resultat över genomsnittet sedan återhämtningen inleddes i Sverige och stora delar av omvärlden Beloppet kan komma revideras i samband med att helårssiffran för 2014 tas fram. Utfallet av Business Swedens investeringsfrämjande arbete påverkas inte fullt ut av de globala direktinvesteringsflödena till Sverige. Investeringsfrämjandet riktas mot delvis andra typer av investeringar, som strategiska FoU samarbeten med svenska SME:s bland annat. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

6 Business Sweden bildades den 1 januari 2013 som en följd av samgåendet mellan Exportrådet och Invest Sweden. Beslut om samgående baserades på bedömningen att nyttan av de statliga medlen för export- och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Business Sweden erhåller två separata årsuppdrag från staten avseende handels- och investeringsfrämjande. Uppdragen har bägge det övergripande målet att stärka svenska företags internationalisering och därmed bidra till ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet. Regeringens två årsuppdrag till Business Sweden för 2014 omfattar: Exportfrämjande Grundläggande exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Investeringsfrämjande Grundläggande investeringsfrämjande Riktade investeringsfrämjande insatser 2:1 ORGANISATION Under 2014 har Business Sweden genomgått en organisatorisk förändring med en minskning av antal anställda i Sverige och en ökning av antal anställda i utlandet. Medeltal anställda under året var 456 varav Sverige 119. Fördelningen av Business Swedens personal på de fem regionerna och Sverige syns i diagrammet. 9% 9% 27% Asien och Oceanien Sverige 11% Västeuropa Östeuropa 18% 26% Nord- och Sydamerika Mellanöstern och Afrika Bild 1. Fördelningen av Business Swedens personal i Sverige och på geografiska marknader 2014 (% i medeltal). 6 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

7 Förändring i organisation under året Under året har Business Sweden genomfört en omorganisation (se bild nedan). Förändringarna har bland annat inneburit att de statligt finansierade årsuppdragen styrs, koordineras och följs upp via en ny avdelning, Government Assignment Trade & Invest. Bild 2. Business Swedens organisation per den 1 juli Internationell närvaro Business Sweden fanns med egna kontor utanför Sverige på 63 platser i början av 2014 och i slutet på 2014 på 55 platser efter att 8 kontor omvandlats till virtuella och täcks från en annan marknad. På de platser där omvandling till virtuella kontor skett under hösten 2014 arbetar Business Sweden för att finna former för samverkan med ambassader, konsulat och andra lämpliga organsationer på plats. (Se även Bilaga 1 Business Swedens närvaro på utlandsmarknader) Bild 3. Länder där Business Sweden har kontor per den 31 december 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

8 2:2 INTÄKTER OCH FINANSIERING Genom statens uppdrag 2014 till Business Sweden för investering- och exportfrämjande har Business Sweden tilldelats finansiering enligt nedan. Finansieringen för årsuppdraget avseende exportfrämjande uppgår till 213 miljoner kronor fördelat på: 58 miljoner kronor Grundläggande exportservice 67 miljoner kronor Småföretagsprogram 38 miljoner kronor Riktat exportfrämjande 50 miljoner kronor Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Finansiering för årsuppdraget avseende investeringsfrämjande uppgår till 54,8 miljoner kronor. Beloppet avser Grundläggande investeringsfrämjande och Riktade investeringsfrämjande insatser. Övriga uppdrag från regeringen är bland annat Miljöteknikuppdraget, Food from Sweden, Norrlandssatsningen. Omsättningen fördelad på olika intäktskällor Business Swedens intäkter består av upparbetade medel från de två huvuduppdragen samt från andra statliga uppdrag och intäkter från företag. Företagsintäkterna består av medfinansiering från deltagande företag i det statligt delfinansierade exportfrämjandet, samt företagsfinansiering av den marknadsprissatta konsultverksamheten. Under 2014 utgjorde de statliga uppdragen 55 % av omsättningen, samma nivå som under 2013, varav de två årsuppdragen stod för 44 % och övriga statliga uppdrag för 11 %. Utöver detta erhåller Business Sweden ett bidrag från Svenskt Näringsliv vilket uppgår till ca 10 MSEK per år. Tabellen nedan visar intäktfördelningen under Tabell 1. Fördelningen mellan Business Swedens intäktskällor (MSEK) Det statliga uppdraget Exportfrämjande Grundläggande Exportservice Småföretagsprogram Riktat exportfrämjande Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder Investeringsfrämjande Det statliga uppdraget Investeringsfrämjande Intäkter och bidrag från partners, regering och departement Övriga uppdrag regering och departement Food from Sweden Miljöteknikuppdraget Uppdrag från Projektexportsekretariatet Övriga uppdrag Bidrag från Svenskt Näringsliv Företagsintäkter Delvis statligt finansierade tjänster och program Ej statligt finansierade tjänster Totalt BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

9 Ingående balans för det exportfrämjande uppdraget var ca 6,4 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 213 MSEK upparbetades 202 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på ca 17 MSEK. För den investeringsfrämjande verksamheten var den ingående balansen ca 2,3 MSEK. Av årsuppdraget för 2014 på 54,8 MSEK upparbetades 55,4 MSEK vilket resulterade i en utgående balans på 1,6 MSEK. I dessa balanser ingår finansiering från de statliga årsuppdragen samt från Svenskt Näringsliv. Utgående balanser förs över till 2015 års verksamhet. Företagsintäkter De totala företagsintäkterna består av medfinansiering av den statligt delfinansierade exportfrämjande verksamheten och företagsintäkter från konsultverksamheten. Andelen är på samma nivå som under Under 2014 fördelar sig företagsintäkterna relativt jämnt mellan olika branscher (se tabell 2). Den investeringsfrämjande verksamheten delfinansieras av bidrag från partners inom olika branschsatsningar Tabell 2. Företagsintäkter fördelade på bransch (MSEK) Business Infrastructure & Services Creative Industries, Retail & Food Energy & Environment Health Care & Life Science ICT Material Equipment & Manufacturing 32 9 Other - No specific Business Area Transport systems & Security Totalt Det statliga investeringsfrämjande uppdraget inklusive medfinansiering från partners, regering och departement fördelar sig på marknad respektive bransch enligt tabellen nedan. Ytterligare 32 miljoner av uppdraget är upparbetade av verksamheten i Sverige. Tabell 3. Investeringsfrämjandet - medel fördelat per prioriterat investeringsområde och land 2014 (TSEK) ICT Cleantech Materials & Business Life Generellt/ Manufacturin Infrastructure Sciences Övrigt g & Services Totalt Australien Benelux Brasilien Kanada Kina Frankrike Tyskland Indien Japan Norge Ryssland Sydkorea Schweiz/AUS Taiwan UK USA Totalt BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

10 Det statliga exportfrämjande uppdraget exklusive medfinansiering fördelar sig på Business Swedens utlandskontor enligt tabellen nedan. Ytterligare 64 miljoner av uppdraget fördelas på verksamheten i Sverige. Tabell 4. Fördelning av årsuppdraget exportfrämjande på Business Swedens kontor (TSEK) Argentina Nigeria Australien Norge Baltikum Nya Zealand Botswana Polen Brasilien Portugal Bulgarien Rumänien Marocko Ryssland Chile Saudiarabien Colombia Schweiz Danmark Serbien Finland Singapore Frankrike Spanien Nederländerna Sydafrika Indien Taiwan Indonesien Thailand Irak Tjeckien Italien Turkiet Japan Tyskland Kanada UAE Kazakhstan UK Kenya Ukraina Kina Ungern Korea USA Malaysia Vietnam Mexico Österrike Tot BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

11 2:3 SYNERGIEFFEKTER VID SAMMANSLAGNINGEN AV EXPORTRÅDET OCH INVEST SWEDEN I utredningen - Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande - som föregick sammanslagningen av dåvarande Exportrådet och Invest Sweden till den nuvarande organisationen Business Sweden den 1 januari 2013, framfördes ett antal skäl för ett samlat exportoch investeringsfrämjande. Business Swedens bedömning är att skälen för en sammanslagning är fortsatt giltiga. Vissa synergieffekter av sammanslagningen är redan märkbara medan andra kommer att få genomslag på några års sikt. Ett fortsatt starkt principiellt skäl för ett samlat svenskt export- och investeringsfrämjande är att det i dagens globaliserade ekonomi inte finns någon skarp gräns mellan export och investeringar. Business Sweden kan genom sin kompetens inom både export- och investeringsfrämjande ge svenska företag ett samlat stöd att växa och bli framgångsrika genom internationalisering där stödet anpassas efter företagens olika behov och möjligheter. Samtidigt kan Business Sweden erbjuda utländska företag en partner med resurser och legitimitet i näringslivet och det offentliga Sverige. En omedelbar synergieffekt av sammanslagningen är gemensamma staber och funktioner för ekonomi, HR, IT och kontorsservice med mera. Arbetet kan här i ökad utsträckning bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Utredningen framförde att den gemensamma infrastrukturen med många kontor, inte minst i Europa, skulle gynna investeringsfrämjandet. Branschkunskap och nätverk som finns inom investeringsfrämjandet kunde spridas i en större organisation och stärka exportfrämjandet. En större organisation skulle ge större synlighet och genomslag för såväl export- som investeringsfrämjandet. Dessa synergieffekter har till viss del realiserats. Då tiden sedan sammanslagningen innehållit flera lednings-, strategi- och organisatoriska förändringar, torde dessa effekter kunna bli mer synliga i ett längre perspektiv. För att på bästa sätt utnyttja en större organisation med fler och djupare kontaktytor mot näringsliv, offentlig sektor och övriga intressenter, är det samtidigt viktig att beakta de olika drivkrafterna för export- respektive investeringsfrämjandet. Motorerna för respektive process är huvudsakligen belägna på olika håll grundläggande möjligheter till export tar utgångspunkt i utlandsmarknaderna medan investeringsmöjligheter utgår från Sverige vilket får betydelse för hur uppdragen genomförs. Tidsperspektivet och innehållet i respektive affärsprocess innehåller också betydande skillnader, vilket innebär att man för dessa uppgifter arbetar med dedikerade resurser för respektive uppdrag. Business Swedens bedömning är att synergieffekterna från ett sammanslaget export- och investeringsfrämjande blir framträdande på några års sikt. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

12 2:4 SAMVERKAN MED ÖVRIGA HANDELS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE AKTÖRER Business Sweden har under 2014 samverkat brett med andra handels-och investeringsfrämjande aktörer både i Sverige och i utlandet. Det övergripande syftet är att uppnå största möjliga effekt av främjandeinsatserna. Business Sweden har inlett ett arbete som syftar till närmare samarbete med en rad aktörer för att hitta nya former för samverkan som stärker och kompletterar. Business Sweden samverkar med ett antal aktörer med främjaruppdrag. Samverkan sker både på nationell, regional och lokal nivå. Bland de statliga aktörerna kan nämnas AB Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Almi Företagspartner AB (ALMI), Tillväxtverket, Enterprise Europe Network (EEN), Försvarsexportmyndigheten (FMX), Swecare, Svenska institutet (SI) och Visit Sweden. Bland de regionala aktörerna Business Region Göteborg (BRG), Sustainable Business Hub Skåne (SBHub), Stockholm Business Region, Näringslivskontor, handelskammare, EEN i olika län. m.fl. Ett pilotprojekt har inletts med IUC Norrbotten. Business Swedens uppdrag att attrahera utländska investeringar till Sverige förutsätter ett nära samarbete med Sveriges regionala investeringsfrämjande organisationer. Business Sweden har därför träffat avtal om samarbete med 18 regioner med syfte att skapa regional tillväxt och dynamik via utländska investeringar. De regionala exportrådgivarna har en viktig roll vad gäller samverkan. De är ofta samlokaliserade med Almi Företagspartner (ALMI) och genomför utbildningar, seminarier och informationsmöten i samverkan med de lokala näringslivsfrämjarna. De regionala exportrådgivarna har generellt goda kontaktytor till det lokala näringslivet till nytta för små- och medelstora företag och en viktig uppgift att kunna leda företagen rätt och hänvisa till lämplig aktör, beroende på var i internationaliseringsprocessen företaget befinner sig. Business Sweden har haft nära samverkan med ett antal främjande-och branschaktörer i samband med genomförandet av särskilda uppdrag (se avsnitt 5). Här kan särskilt Norrlandssatsningen nämnas. Vid informationsinsatser såsom Exportbussen i Norrland och evenemang deltog ett stort antal statliga, regionala och lokala aktörer som Almi, SEK, EKN, handelskamrar, lokala näringslivskontor, företagarföreningar m.fl. Inom uppdraget för kommunikationsplattformar inom gruv-och mineralnäringen samt skogsnäringen har samråd och samverkan skett med en rad relevanta aktörer, såsom Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Tillväxtverket, Svemin, Trä-och möbelföretagen (TMF), Skogsindustrierna m.fl. Avsiktsförklaringar om framtida samarbete om plattformarna har skrivits med flera aktörer. Inom uppdraget med en miljöteknikstrategi har omfattande samråd och samverkan skett. IVL Svenska Miljöinstitutet och SKL International är viktiga partners. Ett exempel är projektet MiljöBRIC där Business Sweden är underleverantörer till Business Region Göteborg och genomför ett skräddarsytt utbildningsprogram där bland annat regionala exportrådgivare medverkar tillsammans med personal från utlandskontor, företag med exporterfarenhet från dessa länder samt representanter från andra främjandeaktörer. Även inom Food from Sweden sker omfattande samverkan med en rad aktörer. 12 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

13 Därutöver utför Business Sweden konkreta uppdrag åt en rad aktörer såsom Tillväxtverket, Energimyndigheten, Almi och Svenska Institutet. En nära samverkan med de svenska utlandsmyndigheterna har skett under året, såväl vad gäller utformning av prioriteringar och planering av främjandeverksamheten som genomförande av gemensamma aktiviteter. I september lanserades en uppdatering av samverkansdokumentet Vägledning för samverkan mellan utrikesförvaltningen och Business Sweden inom export- och investeringsfrämjandet i utlandet. Dokumentet syftar till att underlätta och vägleda det gemensamma främjararbetet. Dokumentet finns på svenska och engelska på Utrikesdepartementets och Business Swedens respektive intranät. Vidare har Business Sweden under året medverkat i arbetet med Sverigeprofileringen inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Business Sweden har också samverkat med Tillväxtanalys inom ramen för myndighetens uppdrag (efter Riksrevisionens granskning av främjandet 2012) att föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas för utvärderingar av de samhällsekonomiska effekterna av statliga främjandeinsatser. Myndigheten har också ett uppdrag att utvärdera och följa insatserna inom ramen för miljöteknikstrategin och även här har ett nära samråd skett vad gäller Business Swedens uppdrag inom miljöteknikstrategin. En rad statliga och offentligt finansierade aktörer arbetar på olika sätt med att stärka företags (särskilt små- och medelstora) internationalisering och exportförutsättningar. Business Sweden gör utifrån sina observationer och erfarenheter bedömningen att företagen ofta har svårt att orientera sig i utbudet av offentligt finansierat stöd för att hitta det mest lämpliga och effektiva stödet. På regional nivå är de olika stöden och programmen dessutom ofta utformade i projektform, d.v.s. tidsbegränsade (typiskt i treårsperioder). En central uppgift för de regionala exportrådgivarna som blivit allt viktigare under senare år, är att ha kunskap och kontaktyta till de viktigaste aktörerna inom de olika delarna av internationaliseringsprocessen för att kunna erbjuda service och hänvisa företagen rätt efter deras specifika behov. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

14 2:5 MARKNADSKOMMUNIKATION Business Sweden arrangerade och deltog i nedanstående större evenemang under 2014: Stora Exportpriset. Den 7 maj var det tioårsjubileum för Stora Exportpriset. Till jubiléet togs skriften 10 år med Stora Exportpriset fram och belyser bland annat framgångsfaktorer vad som kännetecknar framgångsrika exportörer. Årets utmärkelse gick till Bolon som tillverkar innovativa och exklusiva designgolv. Priset delades ut av HM Konungen under en ceremoni i Stockholms stadshus. Drygt 400 beslutsfattare i företag och organisationer deltog under dagen. Business Sweden instiftade priset år 2005 med syfte att lyfta fram goda exempel som i första hand ska uppmuntra små och medelstora företag att satsa på export och visa vad som krävs för att bli framgångsrik. Priset delas ut till ett framgångsrikt svenskt företag som bland annat har visat en stark utveckling av sin export på flera marknader och ökat sysselsättningen i den svenska verksamheten. Almedalen. Business Sweden deltog för fjärde året i rad på Almedalsveckan, som lockade över besökare till cirka evenemang. Syftet med deltagandet var att bygga nätverk och skapa dialog med viktiga aktörer och beslutsfattare samt sprida kunskap om Business Swedens uppdrag. Onsdagen den 2 juli arrangerade Business Sweden två seminarier om framtiden för svensk export och utländska investeringar i Sverige. Det första seminariet samlade företrädare från näringslivet i ett samtal kring framtida utmaningar. Det andra seminariet var en politisk debatt mellan dåvarande handelsminister Ewa Björling och socialdemokraternas dåvarande gruppledare Mikael Damberg. Sammanlagt deltog cirka 180 personer på Business Swedens två seminarier. 14 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

15 3:1 UPPDRAGET FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET Återrapportering av uppdraget: Redovisa och kommentera verksamhetens strategi, mål och utfall i förhållande till de två huvudområdena. Redogörelse och dialog för verksamheten och den strategiska inriktningen. Uppföljning av intäkter och kostnader i förhållande till budgeten. Prestationer och effekter i enlighet med resultatindikatorer för Riktat och Grundläggande främjande redovisas i kommande kapitel. Riktat investeringsfrämjande Investeringsfrämjande ska med utgångspunkt från innovativa spjutspetsområden och den svenska resursbasen främja utlandska investeringar i Sverige som tillför kapital, kompetens och marknader till det svenska näringslivet i hela landet. Uppdraget omfattar nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förärv och fusioner. Investeringsfrämjandet ska bedrivas i såväl Sverige som utomlands genom representation på prioriterade marknader eller på annat sätt som bedöms verkningsfullt för uppdraget. Erbjuda investerare kvalificerad information i samverkan med relevanta aktörer om investeringsoch samarbetsmöjligheter i hela Sverige. Grundläggande investeringsfrämjande Bidra till stärkt kunskap om och intresse för Sverige som investeringsland genom att aktivt informera om övergripande förutsättningar för Sverige inklusive relevanta ekonomiska och etableringsmässiga förhållanden. Besvara förfrågningar, bistå med information och stödja utländska investerare i etableringsprocessen Samarbeta och utveckla samverkan med regionala och andra aktörer inom investeringsfrämjandet samt verka för att stärka kompetensen hos personer som arbetar med investeringsfrämjande i hela landet. Följa och rapporera utvecklingen av utländska investeringar globalt och i Sverige samt sammanfatta förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningar för utländska investeringar i Sverige inklusive investeringshinder. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

16 3:2 STRATEGI FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET Business Sweden ska attrahera och facilitera högkvalitativa investeringar till Sverige genom att marknadsföra svenska investeringsmöjligheter inom prioriterade sektorer till relevanta utländska företag och erbjuda professionella investeringstjänster som faciliterar i alla steg av investeringsprocessen. Investeringsfrämjandet tar utgångspunkt i utvalda investeringsområden, ett antal industri- och tjänstesektorer som både är viktiga för Sverige och attraktiva för internationella investerare. Business Sweden har genom åren byggt upp en affärsinriktad organisation med djup kompetens inom ett antal svenska styrkeområden. För att nå resultat krävs en närhet till de intressanta utländska företagens ledningar och en god förståelse för verksamhet och affärer i respektive bransch. I Sverige har Business Sweden ett nära samarbete med regionala främjaraktörer, nationella myndigheter och organisationer samt på bransch och företagsnivå. Samordning av kontaktytan mot de regionala investeringsfrämjande organisationerna är en central uppgift i att skapa det nationella erbjudandet. Inom ramen för respektive bransch/investeringsområde identifieras och bearbetas internationella nyckelföretag i prioriterade länder via en stegvis investeringsprocess, med målet att få till stånd etableringar samt kapitalinvesteringar och affärssamarbeten med svenska aktörer. Relationerna är långsiktiga och underhålls under flera år. Business Sweden hanterar även inkommande investeringsförfrågningar om konkreta investeringsmöjligheter eller ett allmänt intresse för Sverige som etableringsland. Alla förfrågningar besvaras och hanteras genom att leverera strategisk investeringsrådgivning, datainsamling av skräddarsydd affärsinformation, identifiering och matchmaking av affärs- och investeringsmöjligheter, besöks- och mötesprogram i Sverige, etableringsinformation, introduktion till svenska tjänsteleverantörer privata och offentliga, och mycket mer. Bild 4 16 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

17 Strategin för investeringsfrämjandet kan delas in i tre delar: Sektorurval Investeringsfrämjandet tar utgångspunkt i utvalda investeringsområden, ett antal industri- och tjänstesektorer som både är viktiga för Sverige och internationellt attraktiva. En huvuduppgift för den Sverigebaserade delen av investeringsfrämjandet är att identifiera och paketera investeringsmöjligheter som sedan marknadsförs mot identifierad målgrupp, det vill säga utländska företag som är potentiella investerare. Samordning av kontaktytan mot de regionala investeringsfrämjande organisationerna är en central uppgift i att skapa det nationella erbjudandet. För året var det proaktiva investeringsfrämjandet fokuserat på följande investeringsområden med fördjupning inom identifierade profilområden. Investeringsområdena är: ICT, Datacenters, Cleantech, Life Science, Materials & Manufacturing samt Retail, Logistics & Transportation, Contact Centers, Construction & Infrastructure och Travel & Tourism. Utefter dessa utformas globala projektplaner och drivs i prioriterade länder (se bild nedan med investeringsområden i versaler). Bild 5 Investerarurval Med utgångspunkt i investeringsområdet bearbetas internationella nyckelföretag och institutioner. Dessa så kallade key accounts och övriga viktiga företag/organisationer är ofta världsledande eller har ett gott renommé i sin bransch. Deras investeringar bidrar till Sverigenyttan genom att skapa tillväxt i svenskt näringsliv, exempelvis genom ökad sysselsättning, stärka svenska FoU-miljöer eller den svenska marknaden med ny kompetens och teknologi, öppna upp nya marknadskanaler för svenska företag och i ett längre perspektiv bidra till att stärka svenska näringslivsmiljöer ytterligare antingen genom fler egna investeringar eller genom att andra företag följer i deras fotspår och kompletterar ekosystemet av aktörer t ex i ett kluster. Investeringsfrämjandets styr- och utvärderingsmodell är byggt med just denna Sverigenytta i fokus och underlättar selektering och prioritering av resurser i de efterföljande investeringsprocesserna. BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

18 Geografiskt urval Fokus läggs på länder med en kritisk massa av nyckelinvesterare eller viktiga företag att bearbeta. Under 2014 genomfördes projekt vid ett drygt dussin av Business Swedens utlandskontor: Kina, Taiwan, Japan, Sydkorea, Indien, Brasilien, USA, Kanada, Australien, Norge, Frankrike, UK, Benelux, Tyskland och Ryssland. Det geografiska urvalet baseras på att antalet key accounts och övriga viktiga potentiella företag inom ett område uppnått kritisk massa. Samtliga investerings-områden har dock inte verksamhet på samtliga utvalda marknader. Övriga key accounts och andra viktiga internationella företag hanteras av affärssektorenheten i Sverige. Företagen identifieras bl.a. genom: research och business intelligence, uppbyggda internationella branschnätverk på de marknader där Business Sweden verkar, delegationsresor, mässor, matchmaking-events, egna arrangemang eller som deltagare i andras, etc. Benelux Bild 6 Bemanning Vid slutet av 2014 utgjordes bemanningen i Sverige av tio kvalificerade industriella experter eller seniora generalister, varav nio är seniora investeringsrådgivare med investeringsområdesansvar samt en person med ansvar för det regionala samarbetet. Personal på Business Swedens utlandsmarknader som är fulltidsfinansierade av investeringsfrämjandet var cirka fem personer, vanligen väl lokalt förankrade med mångårig näringslivsbakgrund och ett omfattande lokalt nätverk. Utöver dessa läggs specifika främjaruppdrag på utvalda Business Sweden-kontor. Totalt motsvarar bemanningen i utlandet knappt 20 fulltidstjänster som arbetar med investeringsfrämjande. 18 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

19 3:3 FÖRDELNING AV MEDEL FÖR INVESTERINGSFRÄMJANDET 2014 Tabell 5. Fördelning av medel för investeringsfrämjandet 2014 (TSEK) ICT & DATACENTERS Cleantech Lie Sciences Materials & Manufacturing Business Infrastructure & Services Generellt/ Övrigt/Analys Regional samverkan Sverige Summa länder Australia Benelux Brazil Canada China France Germany India Japan Norway Russia South Korea Switzerland/ Austria Taiwan UK USA Summa länder Sverige TOTALT UPPARBETADE MEDEL * * Varav Datacenter uppgår till TSEK (1 778 TSEK i utlandet och TSEK i Sverige). 3:4 STYR- OCH UTVÄRDERINGMODELL FÖR INVESTERINGS- FRÄMJANDET (KVALITETSBEDÖMNING AV INVESTERINGARNA) Business Sweden använder en modell för att styra och utvärdera de investeringar för vilka Business Sweden är delaktig i investeringsprocessen. Modellen har tagits fram i nära samarbete med extern specialistkompetens inom verksamhetsstyrning och ska stödja Business Swedens inriktning mot viktiga, högkvalitativa investeringar till nytta för Sverige. Ledorden för systemet är transparens, relevans och tillförlitlighet. Systemet ska ge vägledning för prioriteringar i både det löpande och det långsiktiga arbetet samt utvärdera resultaten av investeringsfrämjarverksamheten. Det ska bidra till att styra verksamheten så att resultatet står i överensstämmelse med de strategiska och operativa målen (effektmål), att Business Sweden medverkar till viktiga och intressanta investeringar (kvalitet) samt att Business Sweden levererar tjänster med högt mervärde (kundnöjdhet). Systemet består av tre delar: BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG

20 1. Strategisk måluppfyllese. Business Sweden har utarbetat en övergripande strategi för investeringsfrämjandet - ett fokuserat arbete inom prioriterade sektorer mot prioriterade nyckelkunder eller andra viktiga investerare. Målet är att ca 80 % av alla investeringar och investeringsprocesser ska vara i linje med strategin. Detta för att styra rätt och fånga upp avvikelser mot affärsplan för genomförande. 2. Kvalitet. Investeringarnas kvalitet värderas (High, Medium, Low) under processens gång med stöd av fyra indikatorer: (1) Storlek (Size) på investeringen med avseende på satsat kapital och planerat antal arbetstillfällen. (2) Direkt nytta (Immediate Gains) av investeringen med avseende på dess bidrag till ny teknologi och innovationer, FoU, marknadsutveckling och internationalisering för Sverige och svenska bolag. (3) Kvalitet på investeraren (Investor Quality) Investerarens varumärke och historik av internationella investeringar. (4) Framtida nytta (Future Gains) av investeringen med avseende på potentialen för nya arbetstillfällen, expansionsinvesteringar, signalvärde för andra investerare och andra positiva effekter. Varje investeringsområde har individuella kriterier vad avser hög kvalitet i investeringarna, detta för att spegla de olika förutsättningarna för investeringar inom olika områden. Exempelvis inom Life Science finns ett stort värde i FoU-samarbeten för att stärka den svenska forskningsmiljön, medan investeringar inom Retail förväntas bidra till många nya arbetstillfällen. 3. Kundnöjdhet. Business Swedens arbete med varje enskild investering betygsätts av investeraren i en kundnöjdhetsundersökning. Mål per investeringsområde och marknad 20 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

EXPORTFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1

EXPORTFRÄMJANDE. Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 EXPORTFRÄMJANDE Verksamhetsåret 2014 BUSINESS SWEDEN REDOVISNING AV STATENS UPPDRAG 2014 1 1. INLEDNING. 3 1.1 Business Sweden och de statliga uppdragen.. 3 1.2 Läsanvisning.. 4 1.3 Utvecklingen i omvärlden,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Grow your business via Västerbotten. Regional Partner

Grow your business via Västerbotten. Regional Partner Grow your business via Västerbotten PART I Global konkurrens Utländska företag i Sverige 2009 Internationell e ranking Slutsatser Förutsättningarna för Norr- och Västerbotten Strategi för Västerbotten

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016

Utländska investeringar till SBA. Resultat 2016 Utländska investeringar till SBA Resultat 2016 Innehållsförteckning Metod Översikt Uppköp & sammanslagningar Etableringar & samarbeten Riskkapital Resultat per bransch Datainsamling Insamling av affärshändelser

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL)

ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) EXPORTRÅDET ENERGI OCH MILJÖTEKNIK 2011 (URVAL) Småföretagsuppdraget Säljkontor på plats för företag med färre än 50 anställda, 10 MEURO oms Koordination av besökshantering SymbioCity-utveckling Masdar

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Koncept. Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende Sveriges exportråd

Koncept. Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende Sveriges exportråd Koncept Regeringsbeslut II:8 2011-12-22 UF2011/75897/UD/FIM (delvis) UF2011/76104/UD/FIM Utrikesdepartementet Enheten för främjande och EU:s inre marknad (UD/FIM) Ämnesråd Christian de Filippi Telefon

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut?

Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Internationella strategier för att stödja export av miljöteknik hur ser konkurrensen ut? Kirsten Krause, inno Scandinavia AB www.inno-group.com Slide 1 inno Scandinavia AB Riddargatan 17 114 57 Stockholm

Läs mer

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region

Förslag till budget 2012 och inriktning för 2013 och 2014 för koncernen Stockholm Business Region Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 7 februari 2011 SBR 12-14/2011 Handläggare: Telefon: Lena Häggdahl 08-508 28095 lena.haggdahl@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Förslag till budget

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 Bilaga 2 Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 1. Bakgrund Stockholm Business Alliance bildades år 2006 i syfte att fördjupa och utveckla samarbetet inom det näringslivspolitiska

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige

Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige Utländska investeringar skapar jobb och tillväxt i hela Sverige "Av alla de internationella investeringsfrämjare som vi har mött, så är Invest Sweden den utan tvekan mest professionella och serviceinriktade."

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer