Bad och brygganläggning vid Trinntorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bad och brygganläggning vid Trinntorp"

Transkript

1 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bad och brygganläggning vid Trinntorp Inom Tyresö kommun, Stockholms län

2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2 INLEDNING Syfte Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljö. Förslaget till ny detaljplan för Trinntorp i Östra Tyresö har som främsta syfte att möjliggöra etablering av nytt bryggläge för passagerarbåtstrafik och som ska ersätta befintligt bryggläge vid Breviks brygga. Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning berör utbyggnadsalternativet samt ett s.k. noll-alternativ där området lämnas som tidigare. I utbyggnadsalternativet anläggs ny brygga med tillhörande väganslutning och som i framtiden även planeras bli anordnad med anslutning till allmänt VA-nät för tappning av dricksvatten samt tömning av toalettavfall från fritidsbåtar. Den fördjupade översiktplanen för Östra Tyresö (2003) strävar bland annat efter att minska belastningen av närsalter m.m. på Östersjön genom förbättrade möjligheter att omhänderta toalettvatten från fritidsbåtar, vilket i dagsläget helt saknas i Tyresö och angränsande kommuner. Den planerade brygganläggningen med avloppsanordningar skulle utgöra en unik möjlighet för avsättning av toalettvatten från fritidsbåtar i denna del av södra innerskärgården. Den fördjupade översiktsplanen strävar även efter att Trinntorpsområdet, inklusive strandområdet, utvecklas till en helhetslösning med bättre allmänna kommunikationer till lands och till sjöss samt för bad, rekreation och fritidsbåtsliv. Dessutom är strävan att Trinntorpsområdet på sikt ska får en central funktion för Brevikshalvön och Tyresös del av innerskärgården med tillgång till viss kommersiell handel, livsmedelslokaler och service för båtlivet. En ny brygganläggning vid Trinntorp bedöms därför utgöra en naturlig del av utvecklingen av Östra Tyresö. Brygganläggningen kommer även att utgöra en viktig kommunikationspunkt för eventuella räddnings- och oljeskyddsinsatser till sjöss. Brygganläggningen kommer att förses med el-anslutning, företrädesvis till belysning vid gång- samt bilvägar. Hela planområdet, inklusive vägar omfattar cirka kvm.

3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 3 UTBYGGNADSALTERNATIV 0-ALTERNATIV ALTERNATIVA LOKALI- SERINGAR FÖR BRYGGA I området planeras en cirka 35 meter lång brygganläggning med tillhörande möjligheter för gästhamnsplatser för fritidsbåtar. Vidare planeras anläggande av tillfartsväg och P-plats för cirka 40 bilar i anslutning till tillfartsvägen och mellan bryggläget och Breviksvägen. Dessutom planeras en gångväg bli anlagd utmed strandlinjen mellan nuvarande badstrand, längre in i Trinntorpsviken, och ut till bryggläget. För att uppnå en trafiksäker till- och avfart så förutsätts även en ombyggnad av Breviksvägens delsträcka i planområdets södra del. Denna ombyggnad innebär att en del av vägsträckan rätas ut och att vägbanan breddas erforderligt för av- och påfart till brygganläggningen samt att vägsträckan också utförs med avskild gångbana, allt för att höja trafiksäkerheten. Planområdet och tillhörande friluftsbad bevaras som naturmark och för nyttjande av friluftslivet. Befintlig brygganläggning vid Breviks brygga kvarstår. Inga trafiksäkerhetsåtgärder vidtas utmed Breviksvägens sträckning i planområdet. Analyser och utredningar av alternativa lokaliseringar av brygga har utförts översiktligt inom Östra Tyresö och Brevikshalvön, dels i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanearbeten samt dels i de arbeten som föregått en pågående miljöprövning av brygganläggningen. Av hänsyn till fartygstrafikens möjligheter till ändringar av linjesträckning och avsaknaden av motsvarande bryggläge som uppfyller kraven om god tillgänglighet till allmän väg, allmänna kommunikationer på land, parkeringsmöjligheter och minsta påverkan på natur- och friluftsliv, topografi samt marina miljöer så bedöms motsvarande möjlig lokalisering saknas för brygganläggning i Östra Tyresö. De alternativa möjliga lokaliseringarna som av olika skäl beaktats är belägna utmed strandlinjerna mot Erstaviken och sydost om det nu föreslagna läget vid Trinntorp. Dessa strandlägen har mycket branta strandpartier som skulle innebära stora svårigheter för att åstadkomma väganslutningar och anslutning till allmän väg och busstrafik. Vidare saknar dessa lägen lika goda möjligheter till att anordna parkering för sjötrafikens resenärer. Brygganläggningar vid dessa alternativa lägen skulle också innebära större ingrepp i befintliga topografier samt att brygganläggningarna, på grund av djupförhållanden m.m. skulle innebära mer omfattande undervattensarbeten och byggnationer än nuvarande planförslag. Tack vare föreslaget bryggläge med möjlighet till väganslutning och dess närhet till allmän väg medger brygganläggningen vid Trinntorp även en funktionell mottagning av toalettoch övrigt avloppsvatten, i första hand från spillvattentankar i fritidsbåtar. Denna anläggning kommer därmed att utgöra en

4 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 4 av mycket få mottagningsplatser för sådant spillvatten i Stockholms skärgård och denna del av ostkusten. Nu aktuellt läge i Trinntorp har även befunnits vara det lämpligaste att nyttja för ny brygganläggning främst av hänsyn till en god trafikteknisk lösning, närhet till allmänna kommunikationer, minsta intrång i strand- och naturmiljöer samt lägsta påverkan på marina lekområden och havsbottnar. MILJÖEFFEKTER NOLL-ALTERNATIV UTBYGGNADSALTERNATIVET Väg- och sjötrafik, transporter, luftmiljö och buller. Nollalternativet innebär ingen förändring jämfört med dagsläget. Området kvarstår som naturmark och för nyttjande av friluftslivet. Bryggläget vid Breviks brygga och tillhörande trafiksituation vid Breviksmaren kvarstår som angöring för passagerarfartyg på Brevikshalvön. I planförslaget har hänsyn tagits till gällande och kommande miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Föreslagen exploatering av planområdet bedöms inte förorsaka att nu gällande normer för svaveldioxid, bly eller partiklar överskrids. Kommande nationella normer för kvävedioxid bedöms heller inte komma att överskridas som följd av bebyggelsen inom planområdet. Planen möjliggör utbyggnad av tryggare gång- och cykeltrafik. Samtidigt genomförs viss komplettering av vägstandarden utmed delar av vägnätet som underlättar framtida bussförbindelser inom planområdet. Planförslaget gör även att tillgängligheten både för gångtrafik och persontransporter blir god till bryggläget. Den samlade påverkan på luftmiljön från den planerade brygganläggningen bedöms bli relativt marginell. Belastningen består då huvudsakligen av avgasutsläpp från angörande fartyg samt ökad bil- och busstrafik för passagerare inklusive eventuella smärre godsleveranser. En effekt av ny brygganläggning blir att fartygstrafiken i Erstaviken kommer att öka i mindre omfattning, samt att fritidsbåtar får en möjlighet att trafikera och vänta vid lägre bryggor, delvis i skydd av den större, yttre fartygsbryggan och dess landanslutning. Linjefartygen kommer att manövrera cirka 35 meter utanför strandlinjen och trafikens eventuella svall och vågrörelser kommer sannolikt inte att påverka strandlinjen som mestadels består av berg och storblockig sten. Förändringarna vid bryggområdet innebär inte någon nämnvärd inskränkning eller påverkan av vattenvägarna i Erstaviken. Fartygstrafiken till nya brygganläggningen bedöms påverka närliggande öar och bebyggelser i marginell omfattning trots ny linjesträckning. I dagsläget kan linjefartyg framföras med farter upp till 20 knop i det aktuella vattenområdet, med viss begränsning i farledssnittet vid Ägnösund väster om Ägnö. De fartyg som kommer att trafikera Trinntorps brygga ska framföras med reducerad hastighet, cirka 8 knop. Denna

5 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 5 reducerade fart bibehålls även utmed Brevikshalvön för att ytterligare minska belastningarna på stränder och förekommande vattenanläggningar. Fartrestriktioner kommer att gälla för gång i samtliga färdriktningar. Vissa fastigheter och stränder inom Erstavikens östra och norra vattenområde är under delar av året utsatta för en relativt omfattande trafik av fritidsbåtar och andra kommersiella fartyg i farleden som sträcker sig i nord-sydlig riktning och väster om Ägnö. Denna båttrafik bedöms också vara så pass påverkande att fartygstrafiken från linjefartyg i avsikt att trafikera bryggan på Brevikshalvön två gånger om dagen under begränsad del av året torde vara mindre betydande i sammanhanget. Genom ändrad linjesträckning till Trinntorps brygga minskar även dessa fartygs enskilda påverkan på strandavsnitt i östra delen av Erstaviken som trafikeras i dagsläget och för angöring vid Breviks brygga. De aktuella fartygstyper som förväntas angöra brygganläggningen två gånger per dag (för- och eftermiddag) under vår, sommar och höst har modern motorteknik och drivs med lättare dieselbränslen av miljöklass 1. Motorbuller från fartygstrafiken bedöms heller inte komma att påverka närliggande bebyggelse i någon nämnvärd omfattning. Någon större vägtrafikökning förväntas inte uppstå som effekt av planförslaget. Detta medför att eventuella bullerstörningar från trafik därmed behålls på en relativt marginell nivå. Någon märkbar olägenhet av buller bedöms inte uppstå under byggarbetet, då detta kan bedrivas av ordinära bullerdämpade vägmaskiner och utrustning, samtidigt som föreskrifter om bullerskyddsåtgärder kommer att krävas i samband med aktuell entreprenadupphandling. Yt- och grundvattenpåverkan Hela planområdet har naturlig tillrinning mot Erstaviken som är känslig på grund av att detta vatten idag har en relativt begränsad närsaltbelastning jämfört med motsvarande delar av Stockholms inre skärgård. Denna höga vattenkvalitet bör därför bibehållas så långt som möjligt. Planförlaget bedöms inte medföra någon påverkan på grundvatten och en blygsam påverkan på ytvatten genom dagvattenavrinning från de berörda vägavsnitten och de tillkommande parkeringsytorna vid bryggans tillfartsväg.

6 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 6 Påverkan på strandbottnar och fiske Någon muddring eller förändring av de naturligt lagrade bottensedimenten intill eller utanför bryggområdet i samband med brygganläggningen förväntas inte ske, då vattendjupet för fartygstrafiken är fullt tillräcklig. Prover som upptagits ur berörda bottensediment i samband med projektering av brygganläggningen visar ingen förekomst av främmande ämnen eller material. I någon mån kommer förutsättningarna för fritidsfiske med nät att förändras på grund av brygganläggningens längd. Samtidigt förbättras dock möjligheterna för spöfiske. Påverkan på förekommande fiskarter eller organismer i vattenområdet bedöms inte komma att förändras eller försämras i någon nämnvärd omfattning på grund av brygganläggningen eller båttrafiken. Bedömningen av påverkan på fisk eller andra vattenorganismer grundas dels på översiktliga djup- och bottenanalyser av dessa strandlinjer samt på utvärdering av dokumentation som framkommit i samband med dykarbeten på platsen för den kommande brygganläggningen. Detta samlade underlag visar att bottnarna i huvudsak består av obevuxna, lösa sedimentbottnar med inslag av storblockig stenbotten eller fast berg. Detta gör att dessa bottnar är mindre gynnsamma bl.a. som föryngringsområden för fisk m.m. vilket också utgör ett skäl till valet av föreslaget bryggläge. Den inre och västra delen av viken väl innanför bryggläget består däremot av grunda, vassbevuxna och mer gynnsamma strandområden som inte kommer att beröras av brygganordningar eller fartygstrafik. Valet av plats för bryggläget är också gjort för att så långt det är möjligt undvika störning på djur- och växtliv samt befintligt friluftsbad m.m. Detta relativt långtgående hänsynstagande kan bara uppnås vid nu valda läge för brygganläggningen. De samlade miljökonsekvenserna av brygganläggningen bedöms även i länsstyrelsens beslut, februari 2004, efter samråd vid påbörjad miljöprövning av brygganläggningen enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har i ett beslut bedömt att den planerade verksamheten inte kan antas betydande miljöpåverkan.

7 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 7 Naturvärden Planområdet består av ett vatten- och strandområde av relativt ordinär ostkustkaraktär som i öster huvudsakligen är bevuxen av blandskogsvegetation i en stark sluttning ner emot ett smalt strandområde som närmast strandlinjen består av ett mindre parti obevuxna storblockiga sprickhällar. I delar av skogsområdet närmast badet och en kortare sträcka österut i strandområdet och i sluttningen upp mot Breviksvägen finns ett bestånd av ädellövskog av regionalt naturvärde (klass 3 enligt kommunens naturinventering från 1998) bestående av hassel, ek och ask samt en undervegetation med artrik örtflora. En mindre del av ädellövskogsbeståndets naturvärden kan bli påverkade av anläggandet av tillfartsväg och erforderlig breddning samt nivåändring på Breviksvägen. Tillämpning av vissa vägtekniska anläggningsåtgärder kan dock minska vägarnas släntfotsutbredningar. Sådana åtgärder bör då i stort sett helt kunna reducera påverkan på ädellövskogsbeståndet. Den västra delen av området har relativt öppet strandlandskap och är mindre kuperad. I denna del av området finns ett mindre offentligt friluftsbad med tillhörande parkering och bryggor. Trinntorpsområdet med ädellövskogen markerad med grått. Anslutningsväg till brygga inritad. Landskapsbild Strandområdet runt Trinntorpsviken är i dag redan nyttjat för viss bebyggelse, bryggor och friluftsbad. Den nya bryggan och tillfartsvägen bedöms dock bli relativt väl synlig i landskapet från sjösidan. Bryggans landanslutning och vägförbindelsen till Breviksvägen planeras bli anlagd så att schaktning och sprängning så långt möjligt undviks. Den befintliga vegetationen i området förutsätts i största möjliga mån bli bevarad och sträckningen av tillfartsvägen till brygganläggningen planeras bli förlagd med stor omsorg om befintliga ädellövträd

8 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 8 samt välväxta barrträd. Områdets övriga andel av ädellöv- och barrskog vid badet bevaras och påverkas inte av andra planåtgärder. Friluftsvärden Kulturvärden Elektromagnetiska fält samt radon i mark- och grundvatten Planområdet och strandområdet är främst nyttjat för friluftsbad under sommarperioden. Planförslaget innebär ingen inskränkning i denna verksamhet. Planförslaget medför dock att tillgängligheten både för gångoch personbilstrafik blir god till bryggläget. Samtidigt förbättras gångmöjligheterna starkt utmed strandlinjen från friluftsbadet till de östra strandhällarna. Området har inga kända kulturvärden. Inom området förekommer inga elektriska installationer av högspänningstyp. Mark och berggrundsförhållandena är av s.k. lågrisktyp ur radonsynpunkt. Elektromagnetiska fält samt radon i mark- och grundvatten bedöms inte utgöra hälsorisker för friluftslivet eller närboende.

9 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 9 Sammanfattande slutsatser Planförslaget innebär främst att Trinntorpsområdet ersätter Breviks brygga som angöringspunkt för passagerarbåtstrafik. Samtidigt medför detta att den i dagsläget mycket besvärliga trafiksituationen vid Breviks brygga och Breviksmaren förbättras. Planen möjliggör en eventuell utbyggnad av tryggare gångoch cykeltrafik vid Breviksvägens sträckning i planområdet. Samtidigt uppnås då en bättre vägstandard utmed Breviksvägen vilket underlättar framtida bussförbindelser i och i nuvarande och kommande, angränsande planområden. Planförslaget innebär indirekt även ökade möjligheter för passagerare till båttrafiken samt för boende på denna del av Brevikshalvön att nyttja kollektivtrafiken utmed Breviksvägen. Planförslaget medför god tillgänglighet både för gång- och personbilstrafik till bryggläget. Samtidigt förbättras gångmöjligheterna utmed strandlinjen från friluftsbadet till de östra strandhällarna. Linjefartygen som angör den ny bryggan kommer att manövrera cirka 35 meter utanför strandlinjen och trafikens svall och vågrörelser bedöms inte påverka strandlinjen som mestadels består av berg och storblockig sten. Förändringarna vid bryggområdet innebär inte någon nämnvärd inskränkning eller påverkan av vattenvägarna i Erstaviken. Förändring av linjesträckningen till ny brygga vid Trinntorp kommer att ske med reducerad fart för linjefartygen jämfört med dagsläget vilket bedöms minska påverkan på bebyggelse, vattenanläggningar och strandavsnitt i Erstavikens norra vattenområde och utmed Brevikshalvön. Ett antal alternativa lokaliseringar har bedömts och prövats i samband med översiktplanearbeten och inför miljöprövning av brygganläggning. Den föreslagna brygganläggningens läge vid Trinntorp bedöms vara lämpligast att nyttja för ny brygganläggning främst av hänsyn till en god trafikteknisk lösning, minsta intrång i strandmiljöer samt lägsta påverkan på topografi, marina lekområden och bottenförhållanden. Gällande och kommande nationella miljökvalitetsnormer för vissa luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas som följd av planförslaget. Motorbuller från fartygstrafiken bedöms inte påverka den befintliga bebyggelsen i någon nämnvärd omfattning. Eventuella bullerstörningar från vägtrafik som följd av planförslaget bedöms bli relativt marginella. Brygganläggningen och dess anordningar för mottagning av toalettvatten från fritidsbåtar innebär en unik insats för att minska belastningen av närsalter m.m. på Östersjön.

10 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 10 Sådan tömningsmöjlighet saknas i dagsläget i Tyresö och denna del av södra innerskärgården. Den nya bryggan och tillfartsvägen bedöms bli väl synlig i landskapet från sjösidan. Planområdet består till en mindre del av ett vatten- och strandområde av ostkustkaraktär med högt naturvärde. Detta delområdes ädellövskogsbestånd kan något komma att påverkas, främst genom anläggandet av tillfartsväg och erforderlig breddning och nivåändring på Breviksvägen. Tillämpning av vissa vägtekniska anläggningsåtgärder kan dock minska vägarnas släntfotsutbredningar som då till stor del eller helt bör kunna reducera påverkan på ädellövskogsbeståndet. Bryggans landanslutning och vägförbindelsen till Breviksvägen placeras så att schaktning och sprängning så långt möjligt undviks. Sträckningen av tillfartsvägen till brygganläggningen planeras bli anlagd med omsorg om befintliga ädellövträd och välväxta barrträd. Områdets övriga andel av ädellöv- och barrskog vid badet planeras bli bevarat och påverkas inte av andra planåtgärder. Elektromagnetiska fält samt radon i mark- och grundvatten bedöms inte utgöra eller komma att utgöra hälsorisker för friluftslivet eller närboende. Planområdet är beläget inom tillrinningsområdet för Erstaviken som har en relativt god vattenkvalitet jämfört med andra delar av Stockholms inre skärgård. Planförlaget bedöms dock inte medföra någon påverkan på grundvatten och en blygsam påverkan på ytvatten genom dagvattenavrinning från de berörda vägavsnitten och de tillkommande parkeringsytorna vid bryggans tillfartsväg. I någon mån kommer förutsättningarna för fritidsfiske med nät att förändras på grund av brygganläggningens längd. Samtidigt förbättras dock möjligheterna för spöfiske. Bryggläget består av relativt ogynnsamma lekbottenområden och valet av plats för bryggläget är också gjort för att så långt det är möjligt undvika störning på djur- och växtliv samt befintligt friluftsbad m.m. Påverkan på förekommande fiskarter eller organismer i vattenområdet bedöms inte komma att förändras eller försämras i någon nämnvärd omfattning på grund av brygganläggningen eller båttrafiken. --- Bertil Eriksson Göran Bardun 1:e miljöingenjör Kommunekolog

11 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 11 Referenser Naturinventering Miljö- och hälsoskyddskonoret, Tyresö kommun. Fördjupad översiktplan. Tyresö kommun, 2003 Översiktsplan för Tyresö kommun. Tyresö kommun, Stadsbyggnadskontoret, Bullerberäkning, Dygnsekvivalent trafikbullernivå utifrån framtida trafiksiffror (År 2017) Tyresövägen mellan Sidvallsvägen och Slottsvägen. Slb-analys. Miljöförvaltningen, Stockholms stad

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002

Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn. September 2002 Utredningsplan Trafiksäkerhetsåtgärder väg 20 Österleden Mariehamn September 2002 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 STUDERADE ALTERNATIV 3 TRAFIKEFFEKTER 3 SAMHÄLLSPLANERING 3 MILJÖ 3 ANLÄGGNINGSKOSTNADER

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser

Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser. Obetydliga konsekvenser. Små negativa konsekvenser. Måttliga negativa konsekvenser 7. Färgskala för konsekvensbedömningar: Positiva konsekvenser I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens olika ämnen gällande hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. Påverkan under

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer