ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige. Innehåll. Undefieckiad styrelseledamot i Sponsrings & Evenift;reningen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige. Innehåll. Undefieckiad styrelseledamot i Sponsrings & Evenift;reningen i Sverige"

Transkript

1 ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Org.trr E219 Styrclsen och vcrkstiillandc dir ktören får Iärmed avlämnr årsredovisning för räkenskapsåret 29-1-'l Innehåll Sidå - förvaltningsberättelse - resultaträkdng - balansräkning - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser " tilläggsupplysningar - underskriicr Undefieckiad styrelseledamot i Sponsrings & Evenift;reningen i Sverige intygar håmed, dels atl denna kopiå av årsrcdovisningen överensstinrmer med odginalet, dels att resultai- och balansräkning lastställts på ordinarie öreningssi:inma den 26 maj 21. Stämman beslöt tillika godkäna styrelsens förs1ag till vjnstdisposilion. Stockholrn Håkan Rossberg

2 ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Org.ff Styrelsen och verkställande direktören får härmed aylämna Årsredoyisning för riikenskåpsåret 29-r-r Innehåll Sida - förvaliningsberättelse - resultaträloing - balansiikning - ställda säkerheter och alsvarsförbindelser - tilläggsupplysningar - underskrifter ,7 8

3 SpoDsrings & Eventföreningen i Sverige Org.nr FÖRvALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen :ir upprättad i svenska konor, SEK. Verksamheten och medlemmar l-öreningen beslår av köpare, råltighetsinnehavare, konsulter samt leverantörer lrån alla delar av branschen. Syftet med organisationen är att skapa förutsärtningar Iör medlenrnama att utveckla sin verkanrhet/aftir inom sponsrings- och evenemangsindustrin. SEFS skall driva och uiveckla sponsringsoch evenemångsindustrin genom att debattera för och inspirera samt engagera sina mcdlemmar för att varj e dag vjsa på n)'ttan med sponsring och event i den totala konmunikationen. Detta görs genon ddgivning, lobbying, PR och forum som medlemsträflär och utbildningar. Självklart spelar åven Scandinavian Sponsorship och Gyllene Hjulet stor betydelsc. Vid årets dut var medlemantalel uppe i ca 3 fijrctag och ideella organisationer. Organisrtion Föreningens verksamhet utgörs av att till medlenrmama i förcningen erbjuda en samlingsplals för sponsrings- och evenemangsindustnn j Sverige. Verksanirelen drivs ulilrån Sponsrings & Eventlörcningens st].relses låstställda \ rksan-rhelsplan. Dcl dagliga arbetet sköts genom servicebolaget Sponsdngs & Eventföreningen i Sverige AB. Servicebolaget svarar självst:iddigt 1ör aktiviteter såsom rådgi\'ring, kompetensutveckling, förlmndlingsstöd, utbildningsverksanhet, samt att delge alrnan relevant inlonution till medlenx1uma. KoncernförhållandcD I koncemen irgtu Sponsrings & Eventföreningen i Sverige och dct åv förenlngen helägda dotterbolager Sponsdngs & Eventföreningen i S\ rige AB, org nr Kolcernredovisdng behöver ej upprätias n]ed stöd av 7 kap Paragral3. ^rsredovisningslagen Väsentliga håndelser udder räkenskåpsåret och efter dess utging Bemanningen undcr 29 beslod av!vå personer på 1 %, vd och kommunikalionsans\ lle. llöreningen log både sitt nya CRM-system (adressregister) och sitt webbaserade faktureringssystcm i drift Ir o mjanuari. Iör skapades under årei en ny inieraktiv webbplattfonn som tog såvä1 personella som ekonomiska resurser i anspråk, Under bör.jan av året lades stod lokus på SEFS nya konlerens Scnndinavian Sponsorship (29-1januari 29), en inlemålionell konfercns som är tänkt alt äga rum årligen. Trots lågkonjunkturen genonfördes konlerensen med nännare 2 dcltagare från l Linder. Intäksmässigt gjordes l-tt nollresultar vilker får anses som mycket bra för ett fö$ta år (21 års konferels år planerad till 19 2/5).

4 Sponsdngs & Eventföreningen i Svcrigc Orc.ff Under 29 genomfördes ett 3-ia1 välbesöka akiviteter såsom fiukostmöten, seminarier, bransclxningel och utbildningar. Irörcningen anordnade två medlensresor till internationella sponsringskonferenser, en lill IEG i Chicago undcr mars och en till Futur Sponsorship i London i november. Under Eventdagama i Göteborg i scptember måiad deltog SEFS med både monter, branschmingel och en inspirationsföreläsning om sinnesmarknådsföring 29 års Gyllene Hjul var en stor frarngång. Tävlingsdelen genererade (trots finansl<risen) ett stort artal bidrag och såvål prisutdclningcn som galan vår en succe enligt utvärderingen. Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till föreningssttu lans förfogande står balanserad vinst årets förlust 256 r'/9 -'/ Siyrels n fijrcslar att i 1ry dkning överföres I84 66 Beträflande förcringens resultat och siällning i övrigt hånvisas till efle öljande resultat- och balansråkningar med tillhdrande tillåggsuppb,sningar. Sida 3 av 8

5 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Org.nr RISULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsätining Öwiga rörelseintåkter s s8 95 '75 44 Rörelsens kostnåder Öwiga extema kostnader Rörelseresultat -72 t Skatt på årets resultal -2rt Åreh resulfat Sida 4 av 8

6 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Org.rr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Änläggningstillgångar Finansiella ånläggningstillgångar Andelar i koncemför tag Summa anl;iggningstillgångrr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncemfijretag i53 5i Klssa och bank Summa omsättningstillgångar s3 51 SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av E

7 Sponsdngs & Eventföreningen i Sverige Org.ff BALANSRIiKNING EGET I'{PITAL OCH SKIILDER Eget kapital Nor r2-31 Fritf cget kapital Balanserad vinst \3 18,r ', l'79 Summr eget kapitål '/9 Kortfristiga skulder Upplupna koshader och föiltbetalda int:ikter Summa kortfristiga skuldcr SI]I,{MA EGET IiA.PITA]- OCH SKULDER 28, POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Itrgu Inga Lrga lnga Slda 6 av 8

8 SpoDsrings & Eventföreningen i Svcrige Org.ff TILLÄGGSUPPLYSNINGAR AILN{ÄNNA UPPLYSNING-{R Re doris fl i ngsp r i nc ip e t Ti]lärpade redovisningspdnciper övercnsslänmer ed årsredovisningslagen och god redovisnirgssed. Vid rcspekti\ tlllåggsupplysning lramgar det vilka rekonnnendalioner, allmäma råd och \'äglcdningar som dllänpats tör den akuella posten. Pdncipenu är oförändrade jäm1öi1 med töregående år. Viir de ringsprin cipe t tn. m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaf:fhingsvärden om inget a1n1at anges nedån. Koncernföthålla den Bolagct iir moderbolag, men med slöd av ÅRL 7 kap 3 $ uppråttas inre någon koncennedovisning. Bolaget har inte haft n:rgra anstål1da. Inga löner eller andm ersäliningar har utberalats. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POS:I'T]R Not I ^rvode och kostnådsersättning BDO Stuckhobn AB Revisionsuppdrag Ardra uppdrag N{ed rcvisionsuppdrag avses granskdng av årsredovisningen och bokföringed sant styrelsens ooh lö]valtniru, ö\tiga arbetsuppgifter det ankomner på fijrc ingens relisor alt ulföra samt rådgivning samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakltagelser vid sådan granskning eller ge onförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat år andra uppdrag. l{evisionsanrcdet för f6reningcn ingår i redovisat aflode för dottedöretagel. Not2 Alldelar i koncernföretag Fiiretåg Antrl /K pital- Orgånisåtionsnummer Säte andel 7 Sponsrings&Evenlföreningen i 1 Svedge AB Srockholm 1% Justeråt Bokfört värde eget kåpitål Slda 7 av 8

9 Sponsrings & Eventföreningen i Sverige Org.nr. E TILLÄGGS UPPLYSNINGAR Not 3 Eget kåpital Belopp vid årets ingång Disp av fg års resultat Ä,rets ftirlust Belopp \-id årets lrtgång Fritt eg t fuets resultåt kapital re ', ',7 54 -'l2 r ',79 -', \',79 -' Siockholn Håkan Rossberg Påtrik Walld6n Maria Guggenberger Thorell Verkställande dircktör Tomas tlrandt LeifNilsson Peter Tibers Eva Rodestarn Anders Linddn Pontus Ogebjer Linda Palmgen Niklås Birgetz Var revisionsberältelse har lämrats den 1l maj 21. RDO Siockhol AB Mats Bondesol Aukorlserad revisor Sida E av 8

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll

ÅnsREDovrsNrNG. för. Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB. underskifter 10. Sidr. Inn håll ÅnsREDovrsNrNG för Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Otg.t1r. 556429-117 Styrelsen och verkstålladde direktören ffu härmcd rvlämdå årsredovisnidg för räkenskapsåret 29-r-r -- 29-12-3r. Inn håll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Barncancerfonden Östra Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916. Innehåll

ARSREDOVISNING. för. Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916. Innehåll ARSREDOVISNING för Realtid Media AB (publ) Org.nr. 556872-9916 Styrelsen och verkställande direktören för Realtid Media AB (publ) med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för verksamhets äret

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013

H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 H1 Communication AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact-Center lösningar som skall ge kunden högsta möjliga kvalité och upplevt

Läs mer