SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl & ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Justerare Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen, Vara kommun kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Elof Jonsson Göran Persson ( 82) Justerare Gun-Britt Nilsson Fredrik Nelander Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning KF Anmälan...2 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande...3 VA-taxa Taxor inom miljöbalkens område...5 Budget och plan Medborgarbudgetar Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande verkställighet av politiska beslut Leif Carlssons (c) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval.19

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren Ankom Avvek Gunilla Levén Ankom C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén 1 V Ulla Bengtegård Roger Strömberg 1 S Britt-Marie Jörgensen Monica Jäger 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson Ingemar Jacobson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson Anders Ekdén 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström 1 KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund Roger Warolin 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen Jan-Erik Idsjö 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson S Börje Hernborg

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Namn Närvaro S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 75 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Rapportering till länsstyrelsens enligt 28 f-h Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt SN Rapportering till länsstyrelsens enligt 16 kap. f-h Socialtjänstlagen (SoL) enligt SN Motion inkommen rörande gymnasial yrkeslinje i Kvänum från vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård. Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 76 KS 106 AU 186 Dnr 153/2007 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. Beskrivning Efter de senaste årens villabyggande finns endast ett fåtal byggbara småhustomter i Vedum. Efterfrågan på tomter för villabyggande och ev. även för andra typer av bostäder bedöms finnas. Planförslaget innebär en förtätning av befintlig bebyggelse och omfattar två tomter för villabebyggelse alternativt möjlighet att uppföra andra typer av bostäder med högst två våningsplan. Handläggning Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2008, och kompletterad efter samrådet i augusti 2008 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit utställd för granskning under tiden den 10 september till den 8 oktober Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Planförfattarens ställningstagande Det finns inga invändningar mot planförslaget, varför det föreslås att det föreläggs kommunfullmäktige för antagande. Ägarna till fastigheterna Vedum 3:41 och 3:54 har under planprocessen uttalat intresse för att av kommunen förvärva mindre delar av Vedum 3:13. Planförfattarens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 77 KS 111 AU 205 Dnr 110/2008 Dpl 346 VA-taxa 2009 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag för VA-taxa. Bilaga Beskrivning Förslag till ny VA-taxa har arbetats fram vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom den nya vattentjänstlagen har tillfälle skapats för att ta betalt för den avvattning av allmän platsmark och gatumark som utförs av VA-kollektivet åt gatuhållaren. Taxan har också kompletterats med vissa tilläggstjänster. Drifttaxan föreslås höjas med index 4 %. För en villa med en förbrukning av 150 m 3 /år blir kostnadsökningen 250 kr/år inkl. moms. Anslutningsavgiften höjs 25 % beroende på att det i efterkalkyler för exploaterade områden visat sig inte vara balans i kostnader och intäkter. Kalkylerna visar på en 33 % divergens. Genom annan tomtstruktur och att det finns gammal exploaterad mark föreslås att inte hela kostnadsökningen tas ut. Beredande organs förslag Tekniska servicenämnden har beslutat godkänna upprättat taxeförslag och överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag för VA-taxa. Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 78 KS 112 AU 206 Dnr 123/2008 Dpl 420 Taxor inom miljöbalkens område Beslut Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 27 kap. 1: 1. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, med undantag för frågan om timtaxa som återremitteras. Separat bilaga 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Separat bilaga 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk. Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan omfattar bland annat, naturvård, miljöfarliga verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat att ändra i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ändringarna berör 28 och 38 samt bilagan till förordningen. Ändringarna framgår av SFS 2007:674 som utkom från trycket den 17 juli I och med ändringarna i FMH har miljöenheten under 2008 klassat om alla B- resp. C-verksamheter. Då taxebilaga 2 utgår från verksamheternas SNI-koder är det viktigt att taxebilagorna ändras. Förslaget till nya taxebilagor innebär, förutom ändringarna som skett i FMH, även att årliga taxor införs för de större verksamheterna i kommunen, B- och C-verksamheterna. Att gå från besökstaxa till årsavgifter innebär att nämnden kan ta ut avgift för den faktiskt nerlagda tiden på verksamheten. Med den gällande taxan som nyttjas i dag är det svårt att debitera för tid som t.ex. telefonsamtal, utbildningar, uppdateringar i lagstiftning, administration och informa- Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige tionsutskick. För att öka kostnadstäckningen på miljöenheten är det därför viktigt att besluta om årliga avgifter. Det förslag som är framtaget följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för taxor inom miljöbalkens område. SKL rekommenderar fasta årsavgifter vid återkommande tillsyn. De är däremot mer tveksamma till besöksavgifter, eftersom det ger en signal om att tillsyn bara är inspektion. Tillsynsbegreppet har en mycket vidare betydelse än så. Det är viktigt att tänka på att samtliga kostnader för tillsynsverksamheten inte går att fördela på respektive verksamhet eller objekt för varje år. Tillsynsavgifterna svarar mot myndighetens kostnad i ett längre perspektiv än ett år och en årlig motprestation i form av inspektion/besök kan därför inte utkrävas från tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att klargöra detta för verksamhetsutövarna. Genom att införa årsavgifter inom miljöbalkens område kommer denna taxa att utformas på samma sätt som den redan antagna livsmedelstaxan. På livsmedelsområdet infördes 2007 årsavgifter för tillsynen vilket har fungerat mycket bra. En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av tre delar: 1. Inledande bestämmelser. 2. Taxebilaga 1 3. Taxebilaga 2 Beslutsunderlag Kommunens rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3 b Kommunallagen. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunens verksamhet finns i miljöbalken 27 kap. 1. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 27 kap Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk. Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Bengt-Olof Fredén (c) yrkar att gällande timtaxa för år 2009 enligt taxebilaga 1 skall vara 725 kronor. Jan-Erik Wallin (m) yrkar med hänvisning till kommande budgetbeslut en återremittering av frågan om timtaxa. Bengt-Olof Fredén tar därefter tillbaka sitt yrkande. Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på yrkandet om återremiss av timtaxa för år 2009 enligt taxebilaga 1 och finner att det vinner bifall. Ordförande ställer därefter proposition på förslaget till beslut i övrigt och finner att det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 79 KS 113 AU 207 Dnr 41/2008 Dpl 040 Budget och plan 2012 Beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. eller fler) Industrimark Vara tätort med närhet till E kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA 35 kr/m kr + 40 kr/m 2 Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Vara tätort, övriga områden 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Övrigt 8. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 9. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Investeringsbudget 10. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden 593 Tekniska servicenämnden Socialnämnden Bildningsnämnden SUMMA Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Övrigt 11. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:20 per skattekrona. 12. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren enligt reviderad bilaga. 13. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. 14. Frågan om höjning av bygglovstaxans grundbelopp återremitteras till kommunstyrelsen. Reservationer Mot beslutet reserverar sig den vänsterpartistiska gruppen och den socialdemokratiska gruppen till förmån för Marianne Wiréns yrkanden. Mot beslutet reserverar sig även den centerpartistiska gruppen till förmån för Irene Karlssons yrkanden. Beskrivning Finansiella mål Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 1,5 mkr. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 0,2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i finansplanen, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till år 2009, år 2010, år 2011 och år Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos, d.v.s. 3,2 % år 2009, 3,9 % år 2010, 4,7 % år 2011 och 5,0 % år Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär. Ramarna har vidare justerats enligt central resursfördelning. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Beräknade löneökningar är budgeterade centralt på finansförvaltningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommunen. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) 210 kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till E20 35 kr/m kr + 40 kr/m 2 Vara tätort, övriga områden 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Miljö- och byggnadsnämnden 8. Kommunfullmäktige godkänner höjning av bygglovstaxans grundbelopp med två enheter och timtaxan med 25 kr. 9. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 400 tkr för avloppsprojektet i enlighet med fullmäktiges beslut. Taxor enligt miljöbalken se KS 112. Tekniska servicenämnden 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om medel motsvarande tkr till kostverksamheten som kompensation för råvarukostnader för att inte behöva förändra matsedeln radikalt. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om tillskott på 450 tkr till skolskjutsverksamheten för bränsle/reparationer. VA-taxan se KS 132 Övrigt 12. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 13. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Investeringsbudget 14. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden 593 Tekniska servicenämnden Socialnämnden Bildningsnämnden SUMMA Övrigt 15. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 20:90 per skattekrona 16. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren enligt reviderad bilaga. 17. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. Reservationer Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för Marianne Wiréns yrkanden, Irene Karlsson, Leif Carlsson och Thomas Andrén till förmån för Leif Carlssons yrkanden och Sven Månsson till förmån för egna yrkanden. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Onni Vehviläinen (m), med instämmande av Sven Månsson (fp), Thomas Andrén (kd), Thore Svensson (m), Jan-Erik Wallin (m) och Lars Gezelius (m), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:20 per skattekrona. Marianne Wirén (s), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (v), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer en total investeringsbudget 2009 och plan med följande belopp: Mkr Summa investeringar Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 22:40 per skattekrona Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Irene Karlsson (c), med instämmande av Ingemar Rogbrant (c), Kjell Gustafsson (c), Leif Carlsson (c), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:50 per skattekrona. Ajournering och allmänhetens frågestund Sammanträdet ajourneras mellan klockan och Från klockan till har allmänheten möjlighet att ställa frågor om budgeten. Klockan återupptas sammanträdet igen Yrkande Bengt-Olof Fredén yrkar att frågan om bygglovstaxan enligt kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 8 återremitteras till kommunstyrelsen. Ajournering Sammanträdes ajourneras mellan klockan och Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1-7 och finner att dessa vinner bifall. Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt-Olof Fredéns yrkande om återremiss av frågan om bygglovstaxa enligt kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 8 och finner att det vinner bifall. Ordföranden upplyser sedan fullmäktige om att kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 9-11 omfattas av de lagda yrkandena rörande driftbudget, varför eventuella särbeslut i dessa frågor bör tas efter frågan om Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige driftbudget är avgjord. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 12 och finner att detta vinner bifall. Ordförande Elof Jonsson ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 13 mot yrkandena från Onni Vehviläinen (m), Marianne Wirén (s) och Irene Karlsson (c) och finner att kommunfullmäktige antar Onni Vehviläinens förslag. Omröstning begärs. För att ta fram ett motförslag ställs kommunstyrelsens, Marianne Wiréns och Irene Karlssons yrkande mot varandra. Ordföranden finner att Irene Karlssons yrkande blir motförslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: Den som bifaller Irene Karlssons yrkande röstar Ja och den som bifaller Marianne Wiréns yrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 16 Nej-röster. 21 fullmäktigeledamöter avstår från att rösta. Marianne Wiréns yrkande blir därmed motförslag till Onni Vehviläinens yrkande. Bilaga Omröstningsprot För huvudproposition fastställs följande omröstningsproposition: Den som bifaller Onni Vehviläinens yrkande röstar Ja och den som bifaller Marianne Wiréns yrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 21 Ja-röster och 16 Nejröster. 8 fullmäktigeledamöter avstår från att rösta..ordföranden finner därmed att Onni Vehviläinens yrkande vunnit bifall. Bilaga Omröstningsprot Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 14 rörande investeringsbudget mot Marianne Wiréns yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till utdebitering per skattekrona mot yrkandena från Onni Vehviläinen, Marianne Wirén och Irene Karlsson och finner att kommunfullmäktige antar Onni Vehviläinens yrkande. Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt och finner att det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 80 KS 114 AU 208 Dnr 139/2007 Dpl 109 Medborgarbudgetar Beslut Kommunfullmäktige tar emot information om att förvaltningen för ledning och administration inte har haft möjlighet att genomföra medborgarbudgetar inför 2009 års budget p.g.a. hög arbetsbelastning och den finansiella turbulensen. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 september 2007, 67, sektorsprogram för demokrati. I programmet finns bl.a. följande effektmål: Vidareutveckla tanken kring medborgarbudgetar. Kanslichef Katrin Siverby och ekonomichef Dan Jonasson har sedan fått i uppdrag av arbetsutskottet att förbereda frågan inför 2009 och undersöka vidare när det gäller medborgarbudgetar. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige att lednings- och administrativa förvaltningen inte har haft möjlighet att genomföra medborgarbudgetar inför 2009 års budget p.g.a. hög arbetsbelastning och den finansiella turbulensen. Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 81 Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande verkställighet av politiska beslut Svar Vid dagens sammanträde avger kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) följande svar: Enligt 6 kap. 4 3 p. Kommunallagen (KL) åligger det styrelsen särskilt att verkställa fullmäktiges beslut. Vidare skall nämnderna enligt 6 kap. 7 KL var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär att inför fullmäktige så har respektive nämnd att inom sitt område se till att beslut verkställs och att kommunstyrelsen har att bevaka att så sker. Men det är ju så att det inte är vi förtroendevalda som ska, eller har kompetens att, göra jobbet. Till vår hjälp har vi alla våra tjänstemän. Och då har vi i våra lednings- och styrdokument angivet vem som gör vad och hur ansvarsfördelningen ser ut. Enligt Strategiska planen ska förvaltningens avdelningar stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll, vilket innebär att ta fram väl genomarbetade underlag för beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Förvaltningsorganisationen ansvarar för att de politiskt uppsatta målen ska kunna förverkligas. När nämnden tar beslut är det ansvarig tjänstemans uppgift att se till att beslutet verkställs. Ansvarig för all personal är ytterst kommundirektören. OM beslutet är luddigt eller icke genomförbart får tjänstemännen föra tillbaka beslutet för tydliggörande eller nytt ställningstagande. Bakgrund Fredrik Nelander (s) inkom den 26 september 2008 med en fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) med följande lydelse: Det fattas politiska beslut på olika nivåer i kommunen som inte verkställs och då till min fråga: Vem bär ansvaret när politiska beslut ej verkställs? Kommunfullmäktiges behandling Fredrik Nelander (s) tackar för svaret. Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 82 Leif Carlssons (c) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Carlsson från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 2. Elof Jonsson (c), Lumbersgatan 3, VARA väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Carlsson 3. Ingemar Gruvaeus, Kvänum Kungsgården 1, KVÄNUM, väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elof Jonsson. Bakgrund Leif Carlsson har den 21 oktober 2008 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Göran Persson (m) handhar ordförandeskapet under denna paragraf. Ingemar Rogbrant (c) föreslår att kommunfullmäktige väljer Elof Jonsson, Lumbersgatan 3, VARA till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Carlsson och Ingemar Gruvaeus, Kvänum Kungsgården 1, KVÄNUM till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elof Jonsson. Utdragsbestyrkande

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-04-27 1. Se bifogat närvaroprotokoll. Katrin Siverby, sekreterare Kommunfullmäktige 2009-04-27 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.30-22.40 (ajournering kl. 19.05-19.35, 20.15-20.20 & 20.45-20.55) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Katrin Siverby,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2012-10-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00-20.00 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Birgit Wedén, sekreterare Gert Norell, kommundirektör Louise Clausen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXA/PRISLISTA 2014 FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Taxan/Prislistan är baserad på ramar och beräkningsgrunder i taxeföreskrifter som antogs av Linköpings Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2013-12-19 10:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-19 kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus/osd Gruppmöte Majoriteten Restaurangen kl 09.00 Gruppmöte Alliansen Sonaten kl 09.00 -2,

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER VATTEN OCH AVLOPP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för brukande av NOSAM-gruppens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA Dessa allmänna bestämmelser reglerar förhållandet mellan Dig som VAabonnent inom Din

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer