SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Se bifogat närvaroprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl (ajournering kl & ) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Katrin Siverby, sekreterare Justerare Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Justeringens plats och tid Kansli- och IT-avdelningen, Vara kommun kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Katrin Siverby Ordförande Elof Jonsson Göran Persson ( 82) Justerare Gun-Britt Nilsson Fredrik Nelander Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning KF Anmälan...2 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande...3 VA-taxa Taxor inom miljöbalkens område...5 Budget och plan Medborgarbudgetar Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande verkställighet av politiska beslut Leif Carlssons (c) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval.19

3 NÄRVAROPROTOKOLL sid 1(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro C Elof Jonsson 1 M Göran Persson 1 S Gun-Britt Nilsson 1 M Jan-Erik Wallin 1 S Fredrik Nelander 1 C Leif Carlsson 1 M Lars Gezelius 1 S Marianne Wirén 1 M Cecilia Widegren Ankom Avvek Gunilla Levén Ankom C Irene Karlsson 1 M Per Gunnarsson 1 FP Sven Månsson 1 S Stefan Westergren 1 M Thore Svenson 1 KD Thomas Andrén 1 V Ulla Bengtegård Roger Strömberg 1 S Britt-Marie Jörgensen Monica Jäger 1 Justerandens signatur

4 NÄRVAROPROTOKOLL sid 2(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Sven-Olof Johansson 1 C Ingemar Rogbrant 1 S Bengt-Åke Svensson 1 M Inger Olsson 1 FP Camilla Börjesson Ingemar Jacobson 1 S Jakob Jakobsson 1 M Karl-Göran Karlsson Anders Ekdén 1 C Louise Wiberg 1 M Onni Vehviläinen 1 S Bengt Karlsson 1 M Mona Hellberg- Wikström 1 KD Lillemor Källqvist 1 C Arnold Wilhelmsson 1 S Christina Engblom 1 V Carl-Magnus Bengtegård 1 M Lennart Haglund Roger Warolin 1 S Mohamad Rezkar 1 Justerandens signatur

5 NÄRVAROPROTOKOLL sid 3(3) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro M Håkan Svensson 1 C Bengt-Olof Fredén 1 FP Stig Gleisner 1 S Rose-Marie Persson 1 M Toufic Abou-Khalil Gunilla Höglund Skarin 1 M Johan Olsson 1 C Kjell Gustafsson 1 S Olof Jörgensen Jan-Erik Idsjö 1 M Bengt Onsjö 1 S Yvonne Breman 1 SD Carola Karlsson 1 Antal närvarande ledamöter 45 Justerandens signatur

6 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 1(2) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Namn Närvaro M Gunilla Levén M Anders Ekdén M Inger Brelid-Siesing M Anderz Erlandsson M Gunilla Höglund Skarin M Johannes Lundén M Marie Pehrsson M Roger Warolin C Rune Fridén C Henric Dahlin C Birgitta Örtengren C Martin Kvist FP Maritha Jacobson FP Ingemar Jacobson KD Catarina Andersson KD Niclas Karlsson S Börje Hernborg

7 NÄRVAROPROTOKOLL Icke tjänstgörande ersättare sid 2(2) Justerare: Gun-Britt Nilsson och Fredrik Nelander Namn Närvaro S Monica Jäger S Jan-Erik Idsjö S Margareta Rezkar S Björn Karlsson S Anita Novarino S Eli Abadji V Christina Hagberg V Roger Strömberg SD Vakant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 75 Anmälan Följande ärenden anmäls: - Ärendebalans per Bilaga Ärendebalans - Rapportering till länsstyrelsens enligt 28 f-h Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt SN Rapportering till länsstyrelsens enligt 16 kap. f-h Socialtjänstlagen (SoL) enligt SN Motion inkommen rörande gymnasial yrkeslinje i Kvänum från vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom Ulla Bengtegård och Carl-Magnus Bengtegård. Utdragsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 76 KS 106 AU 186 Dnr 153/2007 Dpl 214 Detaljplan för Vedum 3:13 m.fl., antagande Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. Beskrivning Efter de senaste årens villabyggande finns endast ett fåtal byggbara småhustomter i Vedum. Efterfrågan på tomter för villabyggande och ev. även för andra typer av bostäder bedöms finnas. Planförslaget innebär en förtätning av befintlig bebyggelse och omfattar två tomter för villabebyggelse alternativt möjlighet att uppföra andra typer av bostäder med högst två våningsplan. Handläggning Rubricerad detaljplan, upprättad i maj 2008, och kompletterad efter samrådet i augusti 2008 har i enlighet med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, varit utställd för granskning under tiden den 10 september till den 8 oktober Planförslaget handläggs med normalt förfarande. Planförfattarens ställningstagande Det finns inga invändningar mot planförslaget, varför det föreslås att det föreläggs kommunfullmäktige för antagande. Ägarna till fastigheterna Vedum 3:41 och 3:54 har under planprocessen uttalat intresse för att av kommunen förvärva mindre delar av Vedum 3:13. Planförfattarens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att företräda kommunen i den fortsatta handläggningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Vedum 3:13 m.fl. Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 77 KS 111 AU 205 Dnr 110/2008 Dpl 346 VA-taxa 2009 Beslut (enligt kommunstyrelsens förslag) Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag för VA-taxa. Bilaga Beskrivning Förslag till ny VA-taxa har arbetats fram vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Genom den nya vattentjänstlagen har tillfälle skapats för att ta betalt för den avvattning av allmän platsmark och gatumark som utförs av VA-kollektivet åt gatuhållaren. Taxan har också kompletterats med vissa tilläggstjänster. Drifttaxan föreslås höjas med index 4 %. För en villa med en förbrukning av 150 m 3 /år blir kostnadsökningen 250 kr/år inkl. moms. Anslutningsavgiften höjs 25 % beroende på att det i efterkalkyler för exploaterade områden visat sig inte vara balans i kostnader och intäkter. Kalkylerna visar på en 33 % divergens. Genom annan tomtstruktur och att det finns gammal exploaterad mark föreslås att inte hela kostnadsökningen tas ut. Beredande organs förslag Tekniska servicenämnden har beslutat godkänna upprättat taxeförslag och överlämnat den till kommunfullmäktige för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag för VA-taxa. Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 78 KS 112 AU 206 Dnr 123/2008 Dpl 420 Taxor inom miljöbalkens område Beslut Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 27 kap. 1: 1. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, med undantag för frågan om timtaxa som återremitteras. Separat bilaga 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Separat bilaga 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk. Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden har gjort en översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan omfattar bland annat, naturvård, miljöfarliga verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar. Regeringen har den 5 juli 2007 beslutat att ändra i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH). Ändringarna berör 28 och 38 samt bilagan till förordningen. Ändringarna framgår av SFS 2007:674 som utkom från trycket den 17 juli I och med ändringarna i FMH har miljöenheten under 2008 klassat om alla B- resp. C-verksamheter. Då taxebilaga 2 utgår från verksamheternas SNI-koder är det viktigt att taxebilagorna ändras. Förslaget till nya taxebilagor innebär, förutom ändringarna som skett i FMH, även att årliga taxor införs för de större verksamheterna i kommunen, B- och C-verksamheterna. Att gå från besökstaxa till årsavgifter innebär att nämnden kan ta ut avgift för den faktiskt nerlagda tiden på verksamheten. Med den gällande taxan som nyttjas i dag är det svårt att debitera för tid som t.ex. telefonsamtal, utbildningar, uppdateringar i lagstiftning, administration och informa- Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige tionsutskick. För att öka kostnadstäckningen på miljöenheten är det därför viktigt att besluta om årliga avgifter. Det förslag som är framtaget följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för taxor inom miljöbalkens område. SKL rekommenderar fasta årsavgifter vid återkommande tillsyn. De är däremot mer tveksamma till besöksavgifter, eftersom det ger en signal om att tillsyn bara är inspektion. Tillsynsbegreppet har en mycket vidare betydelse än så. Det är viktigt att tänka på att samtliga kostnader för tillsynsverksamheten inte går att fördela på respektive verksamhet eller objekt för varje år. Tillsynsavgifterna svarar mot myndighetens kostnad i ett längre perspektiv än ett år och en årlig motprestation i form av inspektion/besök kan därför inte utkrävas från tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att klargöra detta för verksamhetsutövarna. Genom att införa årsavgifter inom miljöbalkens område kommer denna taxa att utformas på samma sätt som den redan antagna livsmedelstaxan. På livsmedelsområdet infördes 2007 årsavgifter för tillsynen vilket har fungerat mycket bra. En komplett taxa enligt den föreslagna modellen består av tre delar: 1. Inledande bestämmelser. 2. Taxebilaga 1 3. Taxebilaga 2 Beslutsunderlag Kommunens rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3 b Kommunallagen. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunens verksamhet finns i miljöbalken 27 kap. 1. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar med stöd av miljöbalken 27 kap Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 1 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Fastställa ändrad lydelse av taxebilaga 2 avseende prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 3. Taxeändringen gäller från den 1 januari Bemyndiga miljö- och byggnadsnämnden att inom ramen för Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, komplettera taxebilagorna 1 och 2 med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk. Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges behandling Yrkande Bengt-Olof Fredén (c) yrkar att gällande timtaxa för år 2009 enligt taxebilaga 1 skall vara 725 kronor. Jan-Erik Wallin (m) yrkar med hänvisning till kommande budgetbeslut en återremittering av frågan om timtaxa. Bengt-Olof Fredén tar därefter tillbaka sitt yrkande. Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på yrkandet om återremiss av timtaxa för år 2009 enligt taxebilaga 1 och finner att det vinner bifall. Ordförande ställer därefter proposition på förslaget till beslut i övrigt och finner att det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 79 KS 113 AU 207 Dnr 41/2008 Dpl 040 Budget och plan 2012 Beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. eller fler) Industrimark Vara tätort med närhet till E kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA 35 kr/m kr + 40 kr/m 2 Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Vara tätort, övriga områden 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Övrigt 8. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 9. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Investeringsbudget 10. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden 593 Tekniska servicenämnden Socialnämnden Bildningsnämnden SUMMA Utdragsbestyrkande

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Övrigt 11. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:20 per skattekrona. 12. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren enligt reviderad bilaga. 13. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. 14. Frågan om höjning av bygglovstaxans grundbelopp återremitteras till kommunstyrelsen. Reservationer Mot beslutet reserverar sig den vänsterpartistiska gruppen och den socialdemokratiska gruppen till förmån för Marianne Wiréns yrkanden. Mot beslutet reserverar sig även den centerpartistiska gruppen till förmån för Irene Karlssons yrkanden. Beskrivning Finansiella mål Resultatbudgeten redovisar nu ett resultat på 1,5 mkr. Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår i resultatbudgeten till 0,2 %. Enligt de finansiella målen, som antagits i finansplanen, skall årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 2 % +/- 1 %. Detta utgör marginal för ett realt förmögenhetsskydd (avskrivningar på återanskaffningsvärdet) samt en buffert för de osäkerhetsfaktorer och den instabilitet i planeringsförutsättningarna som för närvarande föreligger. Övriga finansiella mål har följts upp i budgetdokumentet under avsnittet Finansiell analys. Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 20,90 skkr under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till år 2009, år 2010, år 2011 och år Skatteunderlaget i kommunen beräknas öka i samma takt som för riket totalt enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos, d.v.s. 3,2 % år 2009, 3,9 % år 2010, 4,7 % år 2011 och 5,0 % år Utdragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits betr. löne- och prisökningar. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär. Ramarna har vidare justerats enligt central resursfördelning. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning nedan. Beräknade löneökningar är budgeterade centralt på finansförvaltningen. Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2008 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. 2. Inventarier understigande ett halvt basbelopp får kostnadsföras. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 3. Kommunfullmäktiges kungörelser skall annonseras i NLT och SkLT. 4. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande, vilket motsvarar 33 % av prisbasbeloppet: Grundbidrag/parti (7) : :- Utbildningsbidrag/mandat (45) 2 000: :- Mandatstöd/mandat (45) : : :- Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommunen. 5. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för bostadstomter och industritomter enligt följande: Markexploatering Nuvarande pris Förslag Friliggande hus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Kedje- o radhus, grupp kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Parhus, grupp 2A kr + 34 kr/m kr + 36 kr/m 2 Flerbostadshus, grupp 2B (mindre än 3 vån.) 210 kr/m 2 BOA 220 kr/ m 2 BOA Utdragsbestyrkande

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Flerbostadshus, grupp 2C (3 vån. El. fler) 150 kr/m 2 BOA 160 kr/m 2 BOA Industrimark Vara tätort med närhet till E20 35 kr/m kr + 40 kr/m 2 Vara tätort, övriga områden 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 Övriga tätorter 25 kr/m kr + 30 kr/m 2 6. Kommunfullmäktige avsätter 561 tkr till samverkan tillväxtprogram för Västra Götaland för regional utveckling, miljö och kultur. 7. Kommunfullmäktige avsätter 416 tkr för Leader Västra Skaraborg. Miljö- och byggnadsnämnden 8. Kommunfullmäktige godkänner höjning av bygglovstaxans grundbelopp med två enheter och timtaxan med 25 kr. 9. Kommunfullmäktige avslår miljö- och byggnadsnämndens begäran om 400 tkr för avloppsprojektet i enlighet med fullmäktiges beslut. Taxor enligt miljöbalken se KS 112. Tekniska servicenämnden 10. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om medel motsvarande tkr till kostverksamheten som kompensation för råvarukostnader för att inte behöva förändra matsedeln radikalt. 11. Kommunfullmäktige avslår tekniska servicenämndens begäran om tillskott på 450 tkr till skolskjutsverksamheten för bränsle/reparationer. VA-taxan se KS 132 Övrigt 12. Taxorna i övrigt är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 13. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt bilaga (tkr) Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Investeringsbudget 14. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2009 och plan för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga (tkr) Nämnd 2009 Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden 593 Tekniska servicenämnden Socialnämnden Bildningsnämnden SUMMA Övrigt 15. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 20:90 per skattekrona 16. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för åren enligt reviderad bilaga. 17. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för år 2012 enligt bilaga. Reservationer Mot beslutet reserverar sig den socialdemokratiska gruppen till förmån för Marianne Wiréns yrkanden, Irene Karlsson, Leif Carlsson och Thomas Andrén till förmån för Leif Carlssons yrkanden och Sven Månsson till förmån för egna yrkanden. Kommunfullmäktiges behandling Yrkanden Onni Vehviläinen (m), med instämmande av Sven Månsson (fp), Thomas Andrén (kd), Thore Svensson (m), Jan-Erik Wallin (m) och Lars Gezelius (m), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:20 per skattekrona. Marianne Wirén (s), med instämmande av Carl-Magnus Bengtegård (v), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer en total investeringsbudget 2009 och plan med följande belopp: Mkr Summa investeringar Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 22:40 per skattekrona Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Irene Karlsson (c), med instämmande av Ingemar Rogbrant (c), Kjell Gustafsson (c), Leif Carlsson (c), yrkar på följande förändringar av kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige fastställer driftbudget och plan 2012 för respektive nämnd enligt nedan (tkr): Nämnd Revisorerna Kommunstyrelsen Gemensam räddningsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden Tekniska servicenämnden Bildningsnämnden Socialnämnden SUMMA Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2009 till 21:50 per skattekrona. Ajournering och allmänhetens frågestund Sammanträdet ajourneras mellan klockan och Från klockan till har allmänheten möjlighet att ställa frågor om budgeten. Klockan återupptas sammanträdet igen Yrkande Bengt-Olof Fredén yrkar att frågan om bygglovstaxan enligt kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 8 återremitteras till kommunstyrelsen. Ajournering Sammanträdes ajourneras mellan klockan och Proposition Ordförande Elof Jonsson (c) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1-7 och finner att dessa vinner bifall. Därefter ställer ordföranden proposition på Bengt-Olof Fredéns yrkande om återremiss av frågan om bygglovstaxa enligt kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 8 och finner att det vinner bifall. Ordföranden upplyser sedan fullmäktige om att kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 9-11 omfattas av de lagda yrkandena rörande driftbudget, varför eventuella särbeslut i dessa frågor bör tas efter frågan om Utdragsbestyrkande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige driftbudget är avgjord. Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 12 och finner att detta vinner bifall. Ordförande Elof Jonsson ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 13 mot yrkandena från Onni Vehviläinen (m), Marianne Wirén (s) och Irene Karlsson (c) och finner att kommunfullmäktige antar Onni Vehviläinens förslag. Omröstning begärs. För att ta fram ett motförslag ställs kommunstyrelsens, Marianne Wiréns och Irene Karlssons yrkande mot varandra. Ordföranden finner att Irene Karlssons yrkande blir motförslag. Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: Den som bifaller Irene Karlssons yrkande röstar Ja och den som bifaller Marianne Wiréns yrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 8 Ja-röster och 16 Nej-röster. 21 fullmäktigeledamöter avstår från att rösta. Marianne Wiréns yrkande blir därmed motförslag till Onni Vehviläinens yrkande. Bilaga Omröstningsprot För huvudproposition fastställs följande omröstningsproposition: Den som bifaller Onni Vehviläinens yrkande röstar Ja och den som bifaller Marianne Wiréns yrkande röstar Nej. Vid omröstningen avges 21 Ja-röster och 16 Nejröster. 8 fullmäktigeledamöter avstår från att rösta..ordföranden finner därmed att Onni Vehviläinens yrkande vunnit bifall. Bilaga Omröstningsprot Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 14 rörande investeringsbudget mot Marianne Wiréns yrkande och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden fortsätter med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till utdebitering per skattekrona mot yrkandena från Onni Vehviläinen, Marianne Wirén och Irene Karlsson och finner att kommunfullmäktige antar Onni Vehviläinens yrkande. Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt och finner att det vinner bifall. Utdragsbestyrkande

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 80 KS 114 AU 208 Dnr 139/2007 Dpl 109 Medborgarbudgetar Beslut Kommunfullmäktige tar emot information om att förvaltningen för ledning och administration inte har haft möjlighet att genomföra medborgarbudgetar inför 2009 års budget p.g.a. hög arbetsbelastning och den finansiella turbulensen. Bakgrund Kommunfullmäktige antog den 24 september 2007, 67, sektorsprogram för demokrati. I programmet finns bl.a. följande effektmål: Vidareutveckla tanken kring medborgarbudgetar. Kanslichef Katrin Siverby och ekonomichef Dan Jonasson har sedan fått i uppdrag av arbetsutskottet att förbereda frågan inför 2009 och undersöka vidare när det gäller medborgarbudgetar. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige att lednings- och administrativa förvaltningen inte har haft möjlighet att genomföra medborgarbudgetar inför 2009 års budget p.g.a. hög arbetsbelastning och den finansiella turbulensen. Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 81 Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande verkställighet av politiska beslut Svar Vid dagens sammanträde avger kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) följande svar: Enligt 6 kap. 4 3 p. Kommunallagen (KL) åligger det styrelsen särskilt att verkställa fullmäktiges beslut. Vidare skall nämnderna enligt 6 kap. 7 KL var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär att inför fullmäktige så har respektive nämnd att inom sitt område se till att beslut verkställs och att kommunstyrelsen har att bevaka att så sker. Men det är ju så att det inte är vi förtroendevalda som ska, eller har kompetens att, göra jobbet. Till vår hjälp har vi alla våra tjänstemän. Och då har vi i våra lednings- och styrdokument angivet vem som gör vad och hur ansvarsfördelningen ser ut. Enligt Strategiska planen ska förvaltningens avdelningar stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess ledande roll, vilket innebär att ta fram väl genomarbetade underlag för beslut och att effektivt verkställa tagna beslut. Förvaltningsorganisationen ansvarar för att de politiskt uppsatta målen ska kunna förverkligas. När nämnden tar beslut är det ansvarig tjänstemans uppgift att se till att beslutet verkställs. Ansvarig för all personal är ytterst kommundirektören. OM beslutet är luddigt eller icke genomförbart får tjänstemännen föra tillbaka beslutet för tydliggörande eller nytt ställningstagande. Bakgrund Fredrik Nelander (s) inkom den 26 september 2008 med en fråga till kommunstyrelsens ordförande Jan-Erik Wallin (m) med följande lydelse: Det fattas politiska beslut på olika nivåer i kommunen som inte verkställs och då till min fråga: Vem bär ansvaret när politiska beslut ej verkställs? Kommunfullmäktiges behandling Fredrik Nelander (s) tackar för svaret. Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige KF 82 Leif Carlssons (c) anhållan om entledigande från uppdrag samt fyllnadsval Beslut 1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Carlsson från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 2. Elof Jonsson (c), Lumbersgatan 3, VARA väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Carlsson 3. Ingemar Gruvaeus, Kvänum Kungsgården 1, KVÄNUM, väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elof Jonsson. Bakgrund Leif Carlsson har den 21 oktober 2008 begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Göran Persson (m) handhar ordförandeskapet under denna paragraf. Ingemar Rogbrant (c) föreslår att kommunfullmäktige väljer Elof Jonsson, Lumbersgatan 3, VARA till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Leif Carlsson och Ingemar Gruvaeus, Kvänum Kungsgården 1, KVÄNUM till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Elof Jonsson. Utdragsbestyrkande

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa För Essunga kommuns allmänna VA-anläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013 11 18 81 Innehållsförteckning Taxa 3 Anläggningsavgifter ( 5 13) 5 Brukningsavgifter ( 14 22) 10 2 Taxa för Essunga

Läs mer

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Förslag oktober 2008 TAXA för Norsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010

VA-taxa. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 VA-taxa För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2010 Innehållsförteckning Taxa... 2 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 13 20)... 10 1 Taxa för Vänersborg kommuns allmänna vatten-

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa För Boxholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...2 Anläggningsavgifter ( 5 13)...4 Brukningsavgifter ( 14 22)...10 Taxans införande...14

Läs mer

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt

VA-taxa. för Krokoms kommun. Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt VA-taxa för Krokoms kommun Antagen 2008-10-22 av Kf 97 Prissatt TAXA för Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2008. Huvudman för den allmänna

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2013 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den... Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö kommun.

Läs mer

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Årjängs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Årjängs kommun Avgifter enligt denna

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter för vatten och avlopp Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderköpings

Läs mer

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Dorotea kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014-10-07 Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-11-24, 82 Innehåll ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1-4... 3 1 Avgiftsskyldighet... 3 2

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. VA-taxa 4 (18) VA-TAXA 2013 TAXA för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den.. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hudiksvalls

Läs mer

Taxeföreskrifter 2010-01-01

Taxeföreskrifter 2010-01-01 Ändring 12 punkt 12.1 och punkt 12.2. Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 77 Taxeföreskrifter 2010-01-01 TAXA för Kinda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning

Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, 191 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Taxa för Oskarshamns kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Förslag till VA-taxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunal författningssamling Taxa för Motala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Motala kommun Gäller från 2014-01-01 Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 08/KS 0134 Datum: 2008-08-25

Läs mer

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01

Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2009-01-01 Taxa för Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2009-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)...5 Brukningsavgifter ( 14 22)...11 TAXANS INFÖRANDE...

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 152. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun. Avgifter

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243

VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 VA-taxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-03 243 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vårgårda kommun. Huvudmannaskapet utövas av Kommunstyrelsen. Avgifter enligt denna

Läs mer

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29

VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 VA-taxa För Degerfors Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med 2013-07-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter 5-13 sid 2 Brukningsavgifter

Läs mer

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA 2017 för Skurups kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 355. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Skurups kommun. Avgifter

Läs mer

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 09/KS0196 KFS 2009:6 Ers KFS 2008:10 TAXA FÖR MOTALA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING (Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2009 66, gäller fr o m den 1 juli 2009.) Huvudman

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2016

VA-taxa Hällefors kommun 2016 VA-taxa Hällefors kommun 2016 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-02. VA-taxan träder i kraft den 1 januari

Läs mer

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP 2016 För Sävsjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-16 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sävsjö

Läs mer

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Tranås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Tranås kommunfullmäktige den 2016-12-05 301. TAXA FÖR TRANÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGNING Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Taxa. 1. Dokumenttyp. Taxa. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Taxa Taxa för Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1. Dokumenttyp Taxa 2. Fastställande/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller

Läs mer

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning TAXA för Säters kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Avgifterna i taxan är reviderade av KF den 30 november 2015 och gäller fr.o.m 2016-01-01.

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

VA-taxa. För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 VA-taxa För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36,

VA-taxa. Pajala kommun. Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige , 36, VA-taxa 2009 Pajala kommun Gäller fr.o.m. 1 juli 2009 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-06-04, 36, 2011-10-24 61 Ersätter VA-taxa för Pajala kommun antagen 22 juni 1977 Innehållsförteckning VA-taxa

Läs mer

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014.

för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. VA-TAXA för Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar år 2014. Antagen av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 4:e december 2013. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2009/0373 346 KFS 2010:01 Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (Antagen av kommunfullmäktige den xx 2011) (Gäller från

Läs mer

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus.

Småhusfastighet: Fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en eller tvåfamiljshus. FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar Gäller från: 2016 03 15 Antagen: KF 4, 2016 02 15 TAXA för Karlshamns kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Vännäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller fr.o.m. 2015 01-01 Taxa för Vännäs kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08 129 INNEHÅLL

Läs mer

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01

VA-Taxa. för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 VA-Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-04 Gäller från och med 2014-01-01 2 (15) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2015-11-30. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är VA SYD. Avgifter enligt

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2016 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30

Taxa. Vatten och avlopp. Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 Taxa Vatten och avlopp Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige Gullspångs kommun 2015-11-30 VA-taxa för Gullspångs kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Gullspångs kommuns allmänna

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

VA-taxa Hällefors kommun 2015

VA-taxa Hällefors kommun 2015 VA-taxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Anläggningsavgifter... 5 Brukningsavgifter.. 10 Taxans införande 13 2 TAXA för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Läs mer

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH

TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH 1 TAXA FÖR FAGERSTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige (KF) 1998-09-29, 125, att gälla fr o m 1998-10-01. Reviderad av kommunfullmäktige (KF) 2015-06-15, 83 att

Läs mer

HERRLJUNGA VATTEN AB

HERRLJUNGA VATTEN AB HERRLJUNGA VATTEN AB 2015 ÅRS TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I HERRLJUNGA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I HERRLJUNGA 2015-02-17 KF 7 KS 3 TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Läs mer

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ALVESTA KOMMUN VA-taxa 2015 FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förvaltningen för Samhällsplanering 342 80 ALVESTA 0472-15000 TAXA FÖR ALVESTA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun

Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun 2009-06-26 Arvidsjaurs kommun Uppdragsnr 0909 Förslag till ny VA-taxa för Arvidsjaurs kommun ARVIDSJAURS KOMMUN BESTÄLLARE Arvidsjaurs kommun Mårten Enoksson

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. Avgifter

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 190. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter enligt

Läs mer

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Vatten- och avloppstaxa 2016 1(12) TAXA för Strömstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige i Strömstads kommun 2015-12-17 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi

Taxa. Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa KS14-355 346. Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi KS14-355 346 Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-11-11 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 86 Innehåll

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 1(11) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2016 Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB.

Läs mer

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01.

VA-taxa Vindeln. Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16. Träder i kraft 2016-01-01. VA-taxa Vindeln Taxa för Vindelns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Innehållsförteckning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Läs mer

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014

TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 1(13) 1(13) TAXA för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2014 Taxans konstruktion är antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2008. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 1(12) TAXA för Solna Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 18 februari 2008. Huvudman för den allmänna anläggningen är Solna Vatten AB. Avgifter enligt denna

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Reviderad Kf 2009-09-28. Gällande from 2010-01-01 Reviderad Kf 2010-06-21. Gällande from 2010-08-01 Reviderad Kf 2011-09-26. Gällande from 2012-01-01 Reviderad Kf 2012-12-17. Gällande from 2013-01-01 Reviderad

Läs mer

VA-taxa Hammarö kommun

VA-taxa Hammarö kommun VA-taxa 2015-01-01 Hammarö kommun TAXA för Hammarö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2014-06-10 med revidering antagen 2014-12-08, diarienummer 2013/141. Huvudman

Läs mer

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-taxa för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gällande från 1 januari år 2016 Antagen av kommunfullmäktige den 27-10 år 2015 Ändringar införda till och med KF, [nr/år] Taxa för Nykvarns

Läs mer

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93

ÅNGE KOMMUN VA-TAXA Antagen av Ånge kommunfullmäktige , 93 ÅNGE KOMMUN VA-TAXA 2016 Antagen av Ånge kommunfullmäktige 2015-11-30, 93 ÅNGE KOMMUN Tekniska förvaltningen TAXA för Ånge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-30

Läs mer

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Söderhamn NÄRA AB. TAXA för Söderhamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxeföreskrifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2009-12-14. Avgiftsbeloppen fastställdes av Söderhamn NÄRAs styrelse 2014-10-20.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik T Titel VA TAXA 2013 Ersätter Utbytt den Sign 1 TAXA för Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2012, 115. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun VA-TAXA 2015 för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2014-11-24 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

Läs mer

VA-taxa 2011 för Kumla kommun

VA-taxa 2011 för Kumla kommun VA-taxa 2011 för Kumla kommun Allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 1 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kumla kommun. Drift

Läs mer

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 1 (11) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 0.1 Fastställd: 2006-03-01, 13 Uppdateras: Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av teknik- och serviceförvaltningen, nedan kallad VA-verksamheten.

Läs mer

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014.

VA-taxa 2014. Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. VA-taxa 2014 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2013 att gälla från och med 1 januari 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Taxa...2 Anläggningsavgifter ( 5-13).4 Brukningsavgifter ( 14-21)..9 Taxans införande.

Läs mer

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016 Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-30 96 Innehållsförteckning Taxa... 1 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 3 Brukningsavgifter

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgiftstyper Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA FÖR HABO KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 112 2015 års avgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27 88 Huvudman för den allmänna vatten- och

Läs mer

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01

VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 VA-TAXA ATT GÄLLA FR O M 2015-01 - 01 1 VA-TAXA fr o m 2015-01 - 01 För Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. VA-taxan är antagen av tekniska nämnden 2014-11-17. Huvudman för den

Läs mer

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA För Karlstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dessa taxeföreskrifter är antagna av kommunfullmäktige 2009-08-27 och trädde i kraft 1 januari 2010. Taxenivåerna ses i regel över årligen.

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). VA-TAXA 2016 Taxa för Tranemo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR VA-TAXA FÖR TINGSRYD KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 2013-06-27 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tingsryds kommun. Avgifter

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

VA-taxa. För Köpings kommun

VA-taxa. För Köpings kommun VA-taxa För Köpings kommun Innehållsförteckning Allmän information ( 1 4)... 1 Anläggningsavgifter (vid ny eller ändrad anläggning)... 3 5. Anläggningsavgift för bostadsfastighet... 3 6. Anläggningsavgift

Läs mer

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun Gäller från 2015-01-01 och tills vidare Avgifterna i 5.1, 6.1, 14.1 och 21 är uppdaterade följande datum: 2010-01-01 2011-01-01

Läs mer

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156

VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 VA-TAXA 2016 ARBOGA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 156 TAXA För Arboga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, KF 156. Huvudman för den

Läs mer

VA-taxa. för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning FÖRFATTNINGSSAMLING (2.1.10) VA-taxa för s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 155 Diarienummer: 2015:1596 Gäller från 2016-01-01 Inledande bestämmelser TAXA

Läs mer

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Gäller från 2012-07-01 VA-TAXA FÖR VAXHOLMSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VAXHOLMS STAD 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB TAXA för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VA-taxor VA-taxor (12)

VA-taxor VA-taxor (12) VA-taxor 2016 1 (12) VA-taxor 2016 Inledande bestämmelser... 2 1. Avgiftsskyldig... 2 2.. Avgiftstyper... 2 3. Definitioner... 2 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet... 3 5. Särtaxa

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer

Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxa för Ödeshögs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gällande från och med 2014-05-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-17, 7 2014-02-17 Diarienummer 60/2012-041 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-TAXA för Älvdalens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Ändrad genom beslut av Tekniska nämnden 2008-06-18 57. Förvaltningen av va-anläggningarna

Läs mer

Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2009-12-14 av Kommunfullmäktige 135 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Alla ägare av fastigheter Giltighetstid

Läs mer

VA-TAXA Gäller från KIL.SE

VA-TAXA Gäller från KIL.SE VA-TAXA 2016 Gäller från 2016-01-01 KIL.SE TAXA FÖR KILS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-26, 176. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

TAXA 2015. För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 1(14) TAXA 2015 För Mullsjö kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( 56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 2010-07-01 Avgifter i Taxan är justerade i

Läs mer

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXAN 2014. Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXAN 2014 Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning I denna taxa hänvisas till vattentjänstlagen och då avses Lagen

Läs mer

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar

TAXA 2012. för. Allmänna vatten- och avloppsanläggningar TAXA 2012 för Allmänna vatten- och avloppsanläggningar Taxan antagen av kommunfullmäktige 2012-02-20, Kf 22 dnr 2011-000521 (gäller fr o m 2012-04-01) Förvaltning av VA-anläggningen handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-16 TAXA för Karlskoga Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). TAXA för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15, 67. Taxan gäller från 2015-07-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Samhällsbyggnad

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 233 2011-11-24 Gäller från och med 2012-01-01 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Huvudman för den allmänna vatten-

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. VA-TAXA 2015 för Ulricehamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ulricehamns Energi AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas

Läs mer