KURSKATALOG HT- 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG HT- 2012"

Transkript

1 KURSKATALOG HT- 2012

2 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö (kommer inom kort) Engelska i hotellmiljö MARKNADSFÖRING Sociala Medier inriktning besöksnäring FÖRSÄLJNING Säljande beteende Sälj & Service Merförsäljning i besöksnäringen Konsten att övertyga retorikkurs Kommunikation och design för besöksnäringen LEDARSKAP Dagligt ledarskap i besöksnäringen Utvecklande ledarskap UL Hospitality leadership course SERVICE Gästen i fokus Sälj & Service Praktiskt träning VÄRDSKAP Värdskapsutbildning - Destinationsvärd

3 Konsekvensekonomi Förståelsen för grunderna i företagets ekonomi ger självförtroende. Detta är en utbildning som ger insikt för grunderna i vardagens ekonomiska villkor och därigenom skapar större känsla av delaktighet, motivation och självförtroende i det dagliga arbetet. Det är inte bara ledningen i företaget som ska kunna kommunicera om lönsamhet, försäljning och kostnader. All personal som säljer måste ha en grundläggande förståelse. Kursen behandlar b la försäljning att räkna marginal, pålägg och moms. Förstå samband mellan lönsamheten vid merförsäljning kontra reducerade priser. Kalkylering, betydelsen av rätt prissättning samt en allmän kostnadsmedvetenhet. Kursinnehåll: Nyckeltal Prognos Omsättningshastighet Anbud/Offert Resultaträkning Budget Brutto/Netto Bruttovinst/Täckningsbidrag Moms Marginal/Pålägg Likviditet Nedsatt pris Idé & Merförsäljning Betalningsvillkor Kund- och Leverantörsreskontra Antal deltagare EKONOMI Orienteringskurs Att få en grundläggande förståelse för företags ekonomin. 20 deltagare per grupp ½ dag delkurs i Sälj & Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus och Försäljning- praktiskt träning i verkligheten. ½ dag samt hemuppgift.

4 Ekonomi för reception, bokning & Administration Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i reception eller konferens. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla. Kursinnehåll Vad är ekonomi Ekonomiska termer Nyckeltal Beräkna och analysera enkla nyckeltal Kalkylering Prissättning på produkter Kalkylera evenemang Sammanställa offerter Hjälpmedel Enkla formler med Excel Revenue management EKONOMI Fördjupning Medarbetare i reception eller konferens Att få öka lönsamheten på de produkter man säljer. Bli snabbare och bättre på att räkna på offerter och evenemang Antal platser Övrigt 15 deltagare per grupp ½ + ½ alt 1 dag Egen dator med Excel behövs i del 2 av kursen.

5 Ekonomi för kök och restaurang Denna kurs behandlar ekonomiska termer kopplat till kök och restaurang. Har man rätt meny, går den med vinst? Är försäljningsutbudet rätt? Vad är täckningsbidraget per recept? Vad är det egentliga råvarukostnaden i kronor och i procent? Hur beräknar man försäljningspriser? Det är många olika frågor som kommer behandlas i denna kurs. Vidare ges kunskap om vilka ekonomiska fördelar man kan uppnå bl.a. genom att minska produktions- och tallrikssvinnet i verksamheten och vilka mervärden och konkurrensfördelar man kan skapa genom att erbjuda ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat. Dessutom presenteras olika märkningar och certifieringar. Kursinnehåll: Ekonomisk bedömning av ditt nuvarande försäljningsutbud Råvarukostnad i kronor Råvarukostnad i procent Bruttovinst i kronor Bruttovinst i procent Kalkylering av råvarukostnad per portion Beräkning av täckningsbidrag per recept Beräkning av försäljningspris Branschens nyckeltal Ekologiskt, närproducerat och säsongsanpassat - ekonomisk vinst och konkurrensfördelar Svinn, en outnyttjad resurs. EKOMONI Fördjupning Produktionspersonal i kök och restaurang Målet är att du ska få ökad kunskap om kökets kostnader och om hur viktigt den ekonomiska planeringen är i den dagliga driften. Antal deltagare 20 deltagare per grupp 1 dag alternativt ½ + ½

6 Ekonomi för icke-ekonomer Alla medarbetare i ett företag berörs av, påverkar och påverkas av företagets ekonomi. Därför krävs kunskaper om ekonomins termer, regler och samband så att dialogen om företagets styrning och utveckling kan fortlöpa. Att förstå ekonomi även fastän man inte arbetar med det dagligdags och som huvudsyssla är idag i många företag ett outtalat krav. Det är dagens nya näringsliv. I kursen Ekonomi för icke-ekonomer behandlar man ett brett och generellt budskap om ekonomiska rapporter, företagsanalys, budgetering, kalkylering, investeringsanalys, kapitalbehov och finansiering. Kursen kommer att ge deltagaren verktyg till att förstå hur företaget fungerar och styrs samt hur beslut påverkar och, inte minst, hur man själv kan påverka företagets ekonomi. Efter kursen kommer man att enklare förstå ekonomiska termer och tala företagets språk. Kursinnehåll: Ekonomiska rapporter Företagsanalys Budgetering Kalkylering Investeringsanalys Kapitalbehov Finansiering : Antal platser EKONOMI Fördjupning Kursen riktar sig i första hand till dig som inte är ekonom med berörs av företagets ekonomi i ditt arbete. Passar alla som arbetar i ledande ställning inom besöksnäringen Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna orientera sig/ ha en inblick i hur företagets ekonomi fungerar. 20 deltagare 2 dagar + Kursen kan vid behov komprimeras till två förstärkta halvdagarskurser.

7 Engelska i hotellmiljö Här lär du dig de engelska fraser och uttryck som används vid kundkontakter i reception och vid telefonsamtal med gäster. Kursen behandlar även kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationalitet. Kursinnehåll Din roll och betydelse vid utländska kontakter Välkomstfraser i reception och kundmottagning Uttryck för gästfrihet Vad ska jag säga när jag sagt Välkommen Small talk vardagssamtal - småprat som skapar god stämning Förklara och hänvisa Kommunicera utan ord Kroppsspråk och uttryck i kombination Engelska i telefonen - röst och intonation De rätta fraserna, bokstavering, siffror, förkortningar Praktiska övningar där du får agera SPRÅK Orientering Medarbetare i reception, bokning och telefonväxel. Kunna ta emot utländska besökare och samtala i telefon på ett professionellt sätt. Känna sig säkrare när man talar engelska i reception och växel, använda rätt fraser, samt lämna och ta emot meddelande korrekt. Antal platser 20 deltagare per grupp ½ + ½ dag

8 Sociala medier - för besöksnäringen Här är en kurs för dig som vill veta mer om marknadsföring, sociala medier och sökoptimering (SEO). Kursen kommer behandla hur man går till väga för att arbeta med sin marknadsföring och når sin målgrupp. Hur man arbetar strategiskt med sociala medier? Hur man arbetar med sökoptimering och rankar höst på Google? Sociala medier för besöksnäringen behandlar begrepp som varumärke, affärsidé, kommunikationsbehov, målgrupper och sociala medier. Arbetsform Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar. Kursinnehåll: Hur ska man marknadsföra sig? Definiera varumärket vilka är produkterna/tjänsterna? Vilka är målgruppen? Vad ska kommuniceras? Vad är sociala medier? Hur och varför ska man arbeta med sociala medier? Vad är sökoptimering? Hur arbetar man med sökoptimering? Antal deltagare MARKNADSFÖRING Orienteringskurs De som arbetar med sociala medier inom marknadsföring mot gäst/kund. Deltagarna ska känna att de fått verktygen för att kunna marknadsföra sitt företag genom olika kanaler, förutom de traditionella även de nya internetbaserade som sociala medier, så att målgruppen lättare nås.. 20 deltagare per grupp 1 dag

9 Sälj & Service Denna kurs är en komplett introduktionsutbildning i fyra delar för främst ny personal t.ex. i samband med uppstart inför en ny säsong. Service, säljande förhållningssätt, gästpsykologi får en naturlig koppling och ger en totalbild av arbetet inom besöksnäringen. Kursen består av fyra halvdagar/delkurser - Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande beteende och Försäljning praktiskt träning i verkligheten. Detta är en orienteringskurs som passar all personal, både heltidsanställd som extra. Kursen är bred och berör viktiga ämnen kopplande till sälj och service inom besöksindustrin. Antal deltagare FÖRSÄLJNING Orienteringskurs All personal (heltid som extra) Att utveckla sin yrkesroll inom besöksnäringen. 20 deltagare per grupp ½ + ½ + ½ + ½ dag per grupp 4 halvdagar i följd under en introduktionsvecka eller med några veckors mellanrum mellan delkurserna. Däremellan ges uppgifter att lösa på egen hand.

10 Merförsäljning för besöksnäring Merförsäljning handlar inte i första hand om att sälja utan istället om att hjälpa kunden att köpa det kunden behöver. Säljarens roll blir att hjälpa och stötta kunden i sitt beslutsfattande. På vilket sätt säljaren föreslår merförsäljning är av största vikt. Att lära känna kunden och bygga upp en affärsrelation är av stor betydelse liksom att ha en strategi för hur merförsäljning ska gå till. Arbetsform Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska övningar, miniföreläsningar och brainstorming i grupp. Reflektion. Kursinnehåll Kundservice Säljprocesser Sambandsförsäljning Idéutveckling Merförsäljningens betydelse för kunden Nästa steg hur går vi vidare? Utbildar Antal platser FÖRSÄLJNING Fördjupning Medarbetare inom besöksnäringen Målet med kursen är att deltagarna direkt efter avslutad kurs ska ha verktyg för att kunna öka försäljningen och därmed lönsamheten i den egna verksamheten. 12 deltagare per grupp ½+½ eller 1 heldag

11 Konsten att övertyga - retorikkurs Att visa vägen framåt, att få folk med sig samt att både kommunicera sitt budskap och sin egen personlighet, är många gånger de allra viktigaste framgångsfaktorerna för en ledare. Dessa frågor är fokus på detta seminarium. Utbildningen kan även företagsanpassas och utföras internt i er organisation. Information och kommunikation handlar båda om att ha kontakt med en person, en grupp, en publik, etc. på något sätt. Båda behövs men är mycket olika. Information handlar om en väg, en riktning i budskapet. Information behövs i vissa situationer. En chef måste vara beredd att stå upp och informera om olika frågor, beslut, resultat, etc. och göra det på ett sätt så att budskapet blir tydligt, klart och möjligt att förstå. Kommunikation är något annat. Comunicare (latin) betyder dela och handlar om två vägar, en dubbelriktad process. I kommunikation finns en sändare och en mottagare. Sändaren måste göra mottagaren delaktig i samtalet (samtal =man talar sig samman). Som ledare och chef är din förmåga att kunna kommunicera helt avgörande för din roll och för den dagliga verksamheten. Småord och stordåd går ofta hand i hand. Med utgångspunkt från den klassiska retoriken kan du skapa en plattform för en väl fungerande kommunikation. Kursinnehåll Det egna uttryckssättet, att växla upp sig själv i ledarrollen (Individual Declaration of Leadership IDL) Att informera eller övertyga? Vad är kommunikation och hur kan man använda sig av retoriken för att kommunicera bättre? Hur arbetar de framgångsrika ledarna med sin personliga kommunikation, vilka metoder är applicerbara i min vardag? Argumentation, Bevisning, Språk, Framförande & Kroppsspråk Antal platser FÖRSÄLJNING Fördjupning Utbildningen vänder sig till dig som har personal- eller ledaransvar. Du är chef, ledare eller projektledare 20 deltagare 1 dag

12 Kommunikation och design för besöksnäring Upplevelsehandeln är idag en stor del av besöksnäringen och kommer att växa ytterligare. Därmed kommer allt större krav att ställas på den personal som ska arbeta med butikens kommunikation och design. Med enkla visuella hjälpmedel har den som arbetar i butik enorma möjligheter att påverka kunderna. Entreprenörskolan i Leksand har lång erfarenhet av utbildning av butikskommunikatörer på yrkeshögskolenivå. Arbetsform Kursen genomförs i form av workshops där deltagarna får träna olika moment praktiskt, enskilt eller i grupp. Korta teoripass förstärker och förtydligar de praktiska momenten. Reflektion. Kursinnehåll Butikskommunikation Grundregler för varuexponering Färg & form Butiksdesign Omvärldskunskap Kundvarv Nästa steg hur går jag vidare? Utbildar FÖRSÄLJNING Fördjupning Reception,- restaurang- och butikspersonal Ge inspiration, ny kunskap och verktyg för att kunna utveckla butikskoncept för ökad lönsamhet. Antal platser 12 deltagare per grupp ½ + ½ eller 1 heldag

13 Dagligt Ledarskap Det handlar om att vara chef för sitt företag, men ledare för sina medarbetare. Ledarna har en avgörande roll för vilket renommé besöksnäringen i Dalarna får hos våra gäster. Kraven på egenskaper för en bra företagsledare/ avdelningsledare är stora. Det handlar om samarbetsförmåga, engagemang, kravställande, att nå uppsatta mål, följa handlingsplaner och inte minst att driva företaget i en positiv ekonomisk riktning. Dagligt ledarskap fokuserar på att effektivisera chefskapet och skapa sunda, framgångsrika och hälsofrämjande arbetsplatser. Här ges ledaren verktyg och förutsättningar till att motivera sina medarbetare och skapa en positiv anda. Tyngd läggs vid kommunikation och förmågan att genom tydlighet och delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation i organisationen. Deltagarna kommer även att göra egna personlighetsanalyser och genom verktyget DISC analys därmed få insikt i hur ledaren bäst kan nyttja sin potential i sitt personliga ledarskap. Ledaren får även reda på sina specifika utvecklingsområden. Även inslag av konsekvensekonomi kommer att behandlas såsom försäljning, kundnöjdhet och ökad lönsamhet. Utbildningen uppmuntrar till nytänkande, nytändning och förmågan att bryta mönster. Arbetsform Kursen ges i form av seminarier kombinerat med praktiska övningar/workshops. Exempel hämtade från branschen istället för teoretiska modeller. Mellan tillfällena får deltagarna med sig verktyg som hjälper denne att praktiskt omsätta kunskaper och situationsanpassa sitt ledarskap. Kursinnehåll Våra värderingar / Vår kultur Målformulering / Målstyrning / Min egen Handlingsplan Kommunikation / Tydlighet Personlig utveckling / Planering Self management / tidsoptimering Erfarenhetsutbyte jobbrotation Delegering av ansvar

14 Konflikthantering / Det tydliga samtalet / Feedback De mjuka värdenas betydelse Olikhetens rikedom / personlighetsanalys Gästpsykologi Idéförsäljning / Tilläggsförsäljning Coachande ledarskap dagens mål och utmaning, kul på jobbet Skapa delaktighet och motivation- samverkan Utvecklingssamtal Inspirerande presentationer/retorik Rekrytering Konsekvensekonomi (Grund till kommande affärsmannaskap) Jämställdhet och tillgänglighet Antal platser LEDARSKAP Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning med personalansvar Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service. Att via ökad kunskap och förståelse kunna bidra till sitt företags-, och ortens utveckling. 20 deltagare per grupp 2+1 dag

15 Utvecklande Ledarskap UL Utvecklande ledarskap, UL, är Försvarsmakens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt i det privata näringslivet. Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell med vetenskaplig grund och den enda med påvisad förbättrad effektivitet i organisationer. UL är en svensk modell av Transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. I de organisationer där det Utvecklande ledarskapet används har det i organisationen visats lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ytterst skapat en större kundnöjdhet. Arbetsform Vi kommer under korta teoripass gå igenom bakgrunden för Utvecklande ledarskap och diskutera vilka krav och vilket ledarskap som ställs på en ledare idag med en blandning av medarbetare i verksamheten födda på 40-talet ända fram till 90-talet. Tyngdpunkten ligger på det 360-graders feedbackverktyg ni får från medarbetare, chefer och kollegor där ni kommer att få möjlighet att utforska och reflektera kring era styrkor och eventuella utvecklingsområden för att utveckla ert ledarskap. Ni arbetar mycket enskilt och i grupp med diskussioner och övningar och får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och därmed ökad erfarenhetsbank. I slutet av kursen kommer ni att få göra en handlingsplan för er personliga utveckling som följs upp under den kommande uppföljningsdagen. Kursinnehåll gradersfeedback - Ledarskapets betydelse för att få motiverade och engagerade medarbetare - Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback - Coachande förhållningssätt - Handlingsplan för utveckling av ledarskapet - Coaching av handledare - Uppföljning av din ledarutveckling

16 : Antal platser Ledarskap Chefer/ledare Få en ökad medvetenhet, kunskap och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och skapa en ökad prestationsförmåga i organisationen och därmed också en ökad kundnöjdhet 12 pers 3+1 alternativt 3+ ½ +½ (em dag 1 och fm dagen efter

17 Hospitality leadership course Romme alpin Borlänge oktober Background The target group to participate in this course is according us, middleman leaders with responsibility over 5-50 employees. Most of these leaders are probably in daily contact with their staff taking care of recruiting and training. We believe in a course with connections to the real life, plenty of examples and clear guidelines to bring home for all participants. The main speaker will be Valerie Oberle with the mission to share her journey, her thoughts and experiences and also give us leaders in Dalarna an understanding of Disney s winning concept. Preliminary program Day 1 13:00 Lunch welcome speech in the restaurant. 14:00-15:30 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture part 1. Built on Valerie s speeches hold on the SIPSI seminars and in Sweden The main goal of the first afternoon is to introduce everyone to the basics in Valerie s view of hospitality. This speech should also be the foundation to the rest of the course. 15:30 Coffee break and time to get fresh air outside. 16:00-18:00 Valerie Oberle introduction to Winning Customer Experience Culture part 2. 19:00 Dinner Day 2 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Disneys way to success giving top service! A speech about Disney s way to success. Sharing how Disney recruits, hire and train their cast members and how they keep their environment in perfect condition all the time. The goal with this speech is to give a better understanding to all participants. Some have visited a Disney park some have not. 10:00-10:15 Coffee break 10:15 Valerie Oberle Focus on Leadership Distinctions and organizational excellence 12:30 Lunch

18 13:30 Key speaker Mikael Ahlerup, CEO, Astrid Lindgrens Värld 15:00 Coffee break 15:30 Workshop part 1 Suggested topics (Speakers are TBN): - Hotel management - How the lead a kitchen - Leadership. Be present, be clear and never relax - - Marketing in the Hospitality industry 16:45 Fresh Air 17:00-18:15 Workshop part 2 Same topics as part 1. 20:00 Dinner DAY 3 7:00-8:00 Breakfast 8:30 Valerie Oberle Leadership and commitment. 10:00 Coffee break 10:30 Summary and collaboration in region of Dalarna. 12:00 Lunch and good bye. LEDARSKAP Fördjupning Ägare/chefer/ledare - personer i ledande befattning inom besöksnäringen. Utveckla chefernas kompetens så att de på ett engagerande sätt kan leda sig själva och sin personal mot bättre service.

19 Gästen i fokus att bemöta Denna delkurs ger personalen en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Kursen lägger mycket fokus på den personliga inställningen, motivation, internt samarbete, delaktighet och ansvar. Man pratar om gästpsykologi - om att överträffa gästernas förväntningar, merförsäljning. En viktig bit är klagomålshantering och bemötande av missnöjda gäster. Kursinnehåll: Gästernas entydiga inställning till service och gästvård Våra värderingar/visioner umärkets önskade position och hur vi når dit Den personliga inställningen Samarbete över gränserna Delaktighet och motivation Gästpsykologi Analysera gästens behov Idéförsäljning Lönsam merförsäljning Klagomålshantering och bemötande Jämställdhet och tillgänglighet Antal deltagare SERVICE Orienteringskurs Att kunna bemöta en gäst på ett alltid positivt och konstruktivt sätt. 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna:, Försäljning praktisk träning i verkligheten.

20 Sälj & Service Praktisk träning Påbyggnadsdel till Sälj & Service. Hur överträffa gästens förväntningar under besöket på hotellet, i restaurangen eller i butiken? för kommer en Gäst/Kund tillbaka? Hur skapar man en stamkund? Försäljning - Praktisk träning i verkligheten är det fjärde och sista steget i kursen Sälj & Service. Att starta kommunikationen på rätt sätt med en person du aldrig tidigare träffat kan vara helt avgörande för hur det fortsatta samtalet kommer att gå. Hur man använder sitt kroppsspråk, vilka ord man använder och vilken attityd man bemöter har stor betydelse. Man har bara en chans, och det gäller att ta den. Att därefter på ett, beroende på vem gästen är, anpassat sätt hjälpa gästen att inte bara bli nöjd, utan så där extra nöjd kan ge dig en stamkund för livet. Arbetsform Kursen genomförs enbart praktiskt. Antal deltagare SERVICE Orienteringskurs Hitta verktyg för att ge optimal service till kund. 20 deltagare per grupp 1/2 dag delkurs fyra i Sälj och Service och bygger vidare på kurserna: Gästen i fokus, Konsekvensekonomi, Säljande beteende.

21 Värdskapsutbildning - Destinationsvärd Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som våra gäster, oavsett vem de är. Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till de människor och situationer vi möter. Denna kurs är primärt en kompetenshöjande åtgärd för all personal där målet är att ge gästen enhetligt bemötande i hela destinationen. Dessutom ämnar kursen till att skapa trygghet till din egen roll som värd. Kursinnehåll: Ökad kompetens inom värdskap Ökad trygghet i rollen som värd Ökad förståelse för gästen Ökad förmåga att skapa goda möten Antal deltagare VÄRDSKAP Orienteringskurs All personal på en destination Öka kompetensen gällande värdskap och skapa ett gemensamt språk för, och förhållningssätt till värdskap och bemötande i hela destinationen Samtlig personal på en destination 1/2 dag + uppföljning. Kursen följs lämpligen upp "hemma" på den egna anläggningen med en diskussion om hur värdskapet praktiseras där.

22 Anmälan till de olika kurserna görs från och med den 1 oktober direkt på hemsidan vid varje enskild kurs via ert företags kontaktperson. Observera att samtliga kurser har ett sista anmälningsdatum som finns makerat vid varje kursbeskrivning. Här kommer även information utbildningsort, kursledare och tider att finnas. Eventuella restplatser kommer efter sista anmälningsdag att annonseras ut på Men för att vara säkra på att gå just de kurser ni önskar ber vi er att så snart som möjligt anmäla er eftersom varje kurs har begränsat antal platser. Arbetet med att planera 2013 års kurser pågår och i menyn Kurser 2013 på kommer ni att kunna följa och se vad som är på gång. I slutet av december kommer den definitiva kurskatalogen för VT 2013 att presenteras. Vid frågor ber vi er kontakta Projektledare Hans From Projektledarassistent Erica Sterner

KURSKATALOG HT- 2012

KURSKATALOG HT- 2012 KURSKATALOG HT- 2012 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer SPRÅK Engelska i restaurangmiljö

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015

SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 SÄLJKOMPETENS ÖPPNA KURSER HÖSTEN 2015 GRUNDKURS I FÖRSÄLJNING Vecka 35, 25-26 augusti Vecka 39, 22-23 september Vecka 46, 10-11 november Pris: 10 900: - exkl. moms Ta säkra steg till framgångsrik försäljning

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer