PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Rundgren (m) Ove Hanh (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ray Idermark (m) Bo Ivgren (m) Leni Sahlström (m) Jane Schultzberg (m) Mattias Andersson (c) Lars Carlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Jan-Eric Virgin (fp) ) (andre v ordf) Gunnel Orseluis-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Mona Karlsson (m) Claes Ericsson (m) Lennart Friis (m) Lars Barkström (m) Erika Nordell (c) Anne-Marie Karlsson (c) Uno Arfvidsson (fp) Ragnar Dahl (fp) Gunnar Lundgren Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer(kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Nicklas Steorn (mp) Margareta Lundberg (mp) Jonas Lundgren (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Ulrika Zetterblom (s) Mauritz Lindroth (s) Birgitta Forsberg (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Lundström (s) Parisa Molagholi (dex) Anette Barnå (kd) Maj Birgersson (kd) Jonas Lundgren (mp) Göran Pettersson (s) Adnan Adawi (s) Ingrid karlsson (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna måndagen den 11 november kl Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Jan-Eric Virgin (fp) Jan Birgersson (m) (46)

2 Justerande Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 4 november 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (46)

3 Innehållsförteckning: Frågor...4 Inlämnande av motioner...5 Val av kommunfullmäktiges presidium...6 Val av kommunstyrelse...7 Val av valberedning...8 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet...9 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten...10 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt...11 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund...12 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL)...13 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar...15 Hemställan från socialnämnden...17 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...18 Verksamhetsplan internpriser m m...19 Kommunal utdebitering för Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan Fastställande av exploateringsplan Finansiering - fastställande av låneramar Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under Ungdomens hus...34 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg...36 Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter...38 Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter...40 Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden...44 Sid 3 (46)

4 Frågor KF 54 Margareta Lundberg (mp) ställer en enkel fråga till vice ordförande, Jerker Sjögren (Kd), i barn- och ungdomsnämnden. I ett remissvar till en motion om säkerhetsbälten i bussar skriver nämnden: Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre påoch avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Min fråga är därför: Har man initierat något arbete med att förbättra skolvägar? Har man initierat något arbete med att förbättra av-och påstigningsplatser dels vid själva skolorna och dels utefter våra vägar? Jerker Sjögren (kd) ber att få svara på frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december (46)

5 Inlämnande av motioner KF 55 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Inlämnad motion från Socialdemokraterna, Ove Larsson angående nytt övergångsställe vid Vallentuna station. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna ang. nytt övergångsställe vid Vallentuna station 5 (46)

6 Val av kommunfullmäktiges presidium KF 56 Dnr Kommunfullmäktige väljer Jan Birgersson (m) till ordförande för kommunfullmäktige Ulf Nordlinder (s) till förste vice ordförande Jan-Eric Virgin (fp) till andre vice ordförande För tiden till Kommunfullmäktige skall välja ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för tiden till (46)

7 Val av kommunstyrelse KF 57 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att öka antalet ledamöter från 11 till 13 och antalet ersättare från 11 till 13. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen För tiden till Ledamöter Ersättare Ordf Sten-Åke Adlivankin (m) Leif Öhman (m) vice ordf.gunnel Orselius Dahl (fp) Staffan modig (fp) Marie-louise Löwenbeck (m) Jane Schultzberg (m) Bo Ivgren (m) Lars Rundgren (m) Ove Hahn (m) Claes Ericsson (m) Jörgen Hellberg (fp) Johan Enfeldt (fp) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jerker Sjögren (kd) Hans Strandin (s) Mauritz Lindroth (s) Jaana Tilles (s) Lena Lantz (s) Göte Axelsson (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Nordlinder (s) Nicklas Steorn (mp) Bo Eknert (mp) Kommunfullmäktige skall välja 11 ledamöter och 11 ersättare till kommunstyrelse för tiden till (46)

8 Val av valberedning KF 58 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till valberedning för perioden till : Ledamöter Ordförande Ray Idermark (m) Mattias Andersson (c) Staffan Modig (fp) Michael Saltas (kd) Margareta Bergström (s) Ersättare Ove Hahn (m) Uno Arfvidsson (fp) Anette Barnå (kd) Karin Winqvist (c) Göte Axelsson (s) Kommunfullmäktige skall välja fem ledamöter och fem ersättare till valberedning för tiden till (46)

9 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet KF 59 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till fullmäktige i Käppalaförbundet för perioden Ledamöter Bo Ivgren (m) Ove Ekström (c) Tommy Eckelöv (s) Ersättare Jörgen Hellberg (fp) Michael Saltas (kd) Ove Larsson (s) Enligt Käppalas förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre ersättare för perioden (46)

10 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten KF 60 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till kommunalförbundet Norrvatten för perioden Ledamöter Elwe Nilsson (m) Ove Larsson (s) Ersättare Uno Arfvidsson (fp) Ingvar H Johansson (s) Enligt norrvattens förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse två ledamöter och 2 ersättare för perioden 2003 till (46)

11 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt KF 61 Dnr Följande ledamöter utses till nämndemän till Södra Roslagens Tingsrätt för perioden Bo Liljeqvist (m) Ann-Marie Norman (m) Tore Hjerpe (fp) Björn Helgöstam (c) Maj birgersson (kd) Jan-Eric Forsberg (s) Mauritz Lindroth (s) Vallentuna kommunfullmäktige skall utse sju nämndemän för tjänstgöring under perioden 2003 till (46)

12 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund KF 62 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Ledamöter Sten-Åke Adlivankin (m) Ersättare Tommy Eckelöv (s) Följande revisor och revisorersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Revisor Lennart Edsparr (m) Ersättare revisor Vakant Enligt Södra Roslagens Brandförsvarsförbund skall Vallentuna utse en ledamot och en ersättare samt en revisor och en revisor ersättare för perioden 2003 till (46)

13 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL) KF 63 Dnr Följande ombud och ersättare utses till Kommunförbundet i Stockholms Län för perioden Ombud Sten-Åke Adlivankin (m) Hans Strandin (s) Ersättare Gunnel Orselius Dahl (fp) Jaana Tilles (s) Vallentuna kommunfullmäktige har att utse två ombud och två ersättare till KSL:s förbundsmöte tillika förortsnämndens representantskap för perioden (46)

14 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress 2003 KF 64 Dnr Val har förrättats med röstsedlar och resultatet rapporteras in till Svenska Kommunförbundet. Vallentuna kommunfullmäktige har att utse ombud och ersättare till förbundsmöte för val av kongressombud till Svenska Kommunförbundets kongress 2003 genom att förrätta val med röstsedlar. 14 (46)

15 Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar KF 65 Dnr Kommunfullmäktige avslår motionen med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhetsaspekten som ett upphandlingskriterium. Miljöpartiet de Gröna har den 17 juni 30 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående säkerhetsbälten i alla skolbussar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla fordon som nyttjas för kommunens skolskjutsar skall vara försedda med säkerhetsbälten för samtliga passagerare. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 augusti 104 lämnat följande remissvar till motionen; Från år 2005 blir det lagligt krav på säkerhetsbälten i alla nya bussar som långdistanbussar samt bussar som trafikerar sträckor mellan städer. Stadsbussar och vanliga kollektivbussar kommer inte att beröras av kravet. Kravet är heller inte retroaktivt. I Vallentuna färdas dom flesta skolskjutsbarnen med den ordinarie kollektivtrafiken som inte kommer att beröras av kravet. Barn- och ungdomsförvaltingen har en upphandlad busslinje där avtalet gäller tom läsårslut 2003 med möjlighet till ett års förlängning. Vid en ny framtida upphandling kan tilläggskrav på säkerhetsbälten ställas. Förvaltningen ser inget behov att förstärka de centrala krav som kommer att finnas vad det säkerhetsbälten i bussar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre på och avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Kommunstabens förslag Med bakgrund av barn- och ungdomsnämndens remissvar föreslår staben att kommunfullmäktige avslår motionen. 15 (46)

16 Forts 65 s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 99 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 121 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhets aspekten som ett upphandlingskriterium. Yrkanden vid sammanträdet Margareta Lundberg (mp) yrkar bifall till motionen. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på motionen och finner att kommunfullmäktige avslår den och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Margareta Lundbergs (mp) förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Miljöpartiet de gröna. 16 (46)

17 Hemställan från socialnämnden KF 66 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. Socialnämnden har den 3 september 64 hemställt hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för verksamheten under 2002 med 12 mkr, vilket motsvarar differensen mellan budget 2002 och prognosticerad årskostnad och har uppkommit på grund av kraftiga volymökningar. Kommunstaben konstaterar att det inte finns något utrymme att bevilja tilläggsanslag Ett medgivande att överskrida budgeten medför att det underskott som då uppstår måste täckas i kommande års budgetar, senast år s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 91överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 100 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 122 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialnämndens protokoll 3 september 2002, (46)

18 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden KF 67 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 september 2002, 64 framfört en hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budget året 2002 med 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på följande faktorer: - Interkommunala ersättningar - Dyra gymnasieprogram - Minskat intresse för vuxenstudier s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 92överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 101 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 123 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , (46)

19 Verksamhetsplan internpriser m m KF 68 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. Kommunstaben redovisar i skrivelse följande förhållanden, vilka kommer att medföra ekonomiska konsekvenser under kommande planeringsperiod, och som bör diskuteras och på lämpligt sätt beaktas inför slutligt beslut om budget/plan för perioden. Höjt personalomkostnadspålägg fr o m 2003 Kommunförbundet har rekommenderat en höjning av det kalkylerade PO-pålägget fr o m 2003 för att täcka in de allt högre kostnaderna för de anställdas intjänade pensioner. Kommunstaben har redan tidigare konstaterat att hittills tillämpat pålägg, 39,5 %, inte varit tillräckligt vilket lett till en brist som fått täckas i bokslutet varje år. K-förbundets rekommendation är en successiv höjning först till 40,73 % 2003 och sen med 0,4 0,6 % per år. Kommunstaben föreslår att PO-pålägget 2003 ska vara 41 % för att ha viss marginal. Utrymmet för en sådan höjning är inte beaktat i nämndernas budgetramar. Om de ska kompenseras fullt ut blir den totala kostnaden som bör finansieras 2003 ca 5 miljoner kronor baserat på en total lönesumma om 335 mkr. Därefter ökar kostnaden i takt med kommande löneökningar utöver den årliga %-höjningen. Med antagande om normal löne- och volymökning kan ökningen uppskattas till ca 6 mkr 2004 och 7,5 mkr (46)

20 Forts 68 Ökade pensionsutbetalningar Prognosen för årets pensionsutbetalningar är 11 mkr enligt BUF 2. Tendensen tyder på att denna summa är i underkant och att det slut liga utfallet blir ca 11,5 mkr. Med en fortsatt ökning i nuvarande takt bedömer kommunstaben att fastställda budgetramar behöver förstärkas med 2 mkr 2003, 3 mkr 2004 och 4 mkr Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 oktober 2002 föreslagit att personalomkostnadspålägget år 2003 skall vara 41 % (höjning från 39,5 % 2002). Kommunförbundet har den 15 oktober meddelat att premierna för de avtalsenliga försäkringarna kommer att höjas kraftigt Med hänsyn till de höjda kostnader som detta kommer att leda till så bör personalomkostnadspålägget för 2003 fastställas till 42 %. Förändringen innebär att kommunens kostnader kommer att öka med ytterligare ca 3,5 miljoner kronor fr o m Höjda politikerarvoden En arvodesgrupp har berett frågan om politikerarvodena fr o m Gruppens förslag innebär kraftigt höjda arvoden och det finns ingen kompensation i driftramarna för denna höjning. Totalt bedöms nämndernas ramar behöva förstärkas med minst 2 mkr per år. Avgift till SRB (Räddningstjänsten) De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation för en årlig höjning av avgiften till SRB med 0,5 mkr. Enligt den av SRB fastställda budgeten för 2003 uppgår avgiftsökningen till ca 1 mkr. Kommunstaben gör därför bedömningen att ett tillskott med ytterligare 0,5 mkr årligen behövs, d v s 0,5 mkr 2003, 1,0 mkr 2004 och 1,5 mkr Ett tryggare Vallentuna Fritidsnämnden fick ett extra anslag med 800 tkr för projektet med ungdomsfältare. Något utrymme för att fortsätta projektet efter 2002 finns inte i budgetramarna. Om utvärderingen under hösten talar för en fortsättning så behöver en förstärkning av fritidsnämndens budgetram ske med uppskattningsvis 1,0 mkr per år. Biblioteksprojektet De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation med 3,9 mkr per år fr o m 2004 för driften av ett tillbyggt bibliotek. Kommunstaben har i yttrande över de förslag som utredningsgruppen framlagt redovisat att kostnadsökningen kan bedömas till minst 6,5 respektive 9,2 mkr/år. Om något av de redovisade utbyggnadsalternativen väljs måste alltså ytterligare driftmedel tillskjutas med 2,6 eller 5,3 mkr per år. 20 (46)

21 Forts 68 Infrastrukturprojekt Ett stort antal investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens budget tenderar att bli dyrare än budgeterat. Ganska stora belopp belastar också exploateringsbudgeten. Om projektet bomkorsningen ska drivas vidare för ett så snabbt genomförande som möjligt så kommer det förmodligen att kräva stora ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Sammantaget innebär detta att lånebehovet för att finansiera projekten ökar och medför ökade räntekostnader. En avstämning bör ske av drift- och kapitalkostnaderna som belastar samhällsbyggnadsnämndens budget samt av lånebehov och räntekostnader. Centrumfastigheterna Frågan om försäljning av centrumfastigheterna är ännu ej avgjord. Oavsett om försäljning kommer till stånd eller ej så kommer kommunen att drabbas av högre nettokostnader. Vid en försäljning enligt framförhandlat avtal bedöms nettokostnadseffekten bli ca 5 mkr per år. Vad kostnadseffekten blir vid ett bibehållet kommunalt ägande är ännu oklart eftersom den bl a blir beroende av vilket investeringsbehov som kan bli aktuellt och vilken organisation som krävs för en aktiv förvaltning av fastigheterna. I det senare fallet kan dock tidpunkten för kostnadseffektens genomslag senareläggas om så anses nödvändigt. Nämndernas driftramar Mot bakgrund av bokslutsprognoserna för 2002 kan konstateras att vissa nämnder behöver utökade driftramar om inte verksamhetens omfattning och kvalitet ska dras ned drastiskt. Vilka ramtillskott som kan bli aktuella måste bli föremål för en politisk bedömning, i första hand inom den majoritetskonstellation som ska styra kommunen efter valet. I avvaktan härpå markeras ett grovt uppskattat behov. Täckning av brist i resultatplanen enligt KF-beslutet Med kommunfullmäktiges beslut i juni 2002 om driftramar till nämnderna föreligger en brist (negativt resultat) 2003 om 8 mkr med den tillämpade intäktsberäkningen baserad på oförändrad utdebitering. För 2004 är bristen marginell men det underskott som nu prognostiseras för 2002 är ungefär 20 mkr högre än vad som beaktades i juni då resultatplanen baserades på budget Det negativa resultatet 2002 måste enligt kommunallagen täckas senast (46)

22 Forts 68 Krav på reserv för god ekonomisk hushållning Kommunallagens balanskrav anger att budgeten måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att god ekonomisk hushållning ska kunna anses gälla så behövs dessutom ett positivt resultat av sådan omfattning att kommunens egna kapital värdesäkras. För Vallentunas del borde ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år eftersträvas. Sammanfattning Enligt ovanstående redovisning borde utrymme för följande kostnadsökningar i mkr skapas för planeringsperioden : Höjt PO-pålägg 5,0 6,0 7,5 Pensionskostnader 2,0 3,0 4,0 Politikerarvoden 2,0 2,0 2,0 Avgift till SRB 0,5 1,0 1,5 Ett tryggare Vallentuna 1,0 1,0 1,0 Biblioteksprojektet 2,6 5,3 2,6 5,3 Infrastrukturprojekt/räntor 1,0 1,0 1,0 Centrumfastigheterna 5,0 5,0 5,0 Nämndramar: Barn- och ungdom 10,0 10,0 10,0 Social 16,0 16,0 16,0 Täckning av resultatunderskott 8,0 20,0 Totalt behov av intäktstillskott 50 mkr 68 mkr 51 mkr Utöver detta tillskott borde, som tidigare nämnts, ett utrymme tillskapas så att ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år kan redovisas i resultatplanen. Kommunens garanterade skatteunderlag bedöms 2003 bli ca 41 miljoner skattekronor. Skattehöjning med 1 kr ger därmed ca 41 mkr i ökade skatteintäkter. 22 (46)

23 Forts. 68 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 41 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 94 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 103 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 125 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 23 (46)

24 Kommunal utdebitering för 2003 KF 69 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen under oktober månad lämna förslag till kommunal utdebitering för kommande budgetår och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 95 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 104 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 126 beslutat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs med 1,20 kr. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. 24 (46)

25 Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan KF 70 Dnr Kommunfullmäktige antar följande resultat och finansplan samt driftramar för : Prognos RESULTATPLAN (MKR) BUF 3 Plan Plan Plan Nämndernas driftkostnader Kapitalkostnadsfördelning/ avskrivningar netto VERKSAMHETSKOSTNADER Kommunalskatt Skatteutjämning netto Statsbidrag netto Mellankommunal utjämning Räntekostnadsnetto SKATTER OCH FINANSPOSTER RESULTAT FINANSIERINGSPLAN (MKR) Prognos Plan Plan Plan RESULTAT Avskrivningsmedel Nyupplåning TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Exploateringsverksamhet ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL (46)

26 Driftramar Ram Ändr Ram Ändr Ram Ändr 2003 % 2004 % 2005 % KOMMUNSTYRELSEN , , ,2 (inkl resultatenheter) AVGIFT TILL SRB , , ,7 "ETT TRYGGARE VALLENTUNA" SAMHÄLLSBYGGNADSN./MT M (inkl resultatenheter) , , ,6 FRITIDSNÄMNDEN , , ,4 KULTURNÄMNDEN , , ,1 BARN- OCH , , ,7 UNGDOMSNÄMND UTBILDNINGS- o , , ,1 ARBMARKNN SOCIALNÄMNDEN , , ,0 SUMMA , , ,9 PENSIONER M M , , ,7 ÖVRIGT SUMMA TOTALT , , ,0 Förutsättningar i nämndramarna: höjda politikerarvoden 2,2 mkr, POpålägg 8,3 mkr, höjda hyres/städkostnader 1,2 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden: centrumfastigheterna 2,5 mkr fr o m Fritidsnämnden: "Ungdomens hus" 300 tkr fr o m Kulturnämnden: driftkostnad för tillbyggnad av bibliotek 6,0 mkr fr o m Barn- och ungdomsnämnden: + 13 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Socialnämnden: + 14 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Kommunfullmäktige ger också kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta nämndernas verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige har att fastställa drift-, investerings- och resultatplan för perioden (46)

27 Forts. 70 s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 105 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 127 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till resultat och finansplan samt driftramar , (se beslutet) Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas eget förslag till resultat och finansplan samt driftramar för enligt bilaga. Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar med stöd av Sten-Åke Adlivankin (m) och Nicklas Steorn (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunfullmäktige ger kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta sina verksamhetsplaner. Nicklas Steorn (mp) yrkar att de höjda politikerarvodena 2,2 mkr läggs till barn- och ungdomsnämndens budget. Vidare yrkar han att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer först proposition på Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande ställer sedan proposition på Nicklas Steorns yrkande om att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks och finner att kommunfullmäktige avslår det. Vidare ställer ordförande proposition på Nicklas Steorns (mp) förslag om politiker arvoden och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för ändring av kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 24 ja-röster mot 17 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att ramförslaget skall vara oförändrat. 27 (46)

28 Forts. 70 Slutligen ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till ramar mot Hans Strandins (s) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 25 ja-röster mot 14 nej-röster och två röster som avstår, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsen ramförslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas förslag till resultat och finansplan samt driftramar för (46)

29 Fastställande av exploateringsplan KF 71 Dnr Kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen för åren Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 122 antagit förslag till exploateringsplan för åren Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka investeringar som planen kommer att föranleda och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för den planerade perioden är självfinansierad. Innevarande år visar däremot på ett underskott. Detta beror på att ett stort antal vägbyggnationer genomförs under året. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag till planeringsunderlag, PLU samt bostadsbyggnadsprognos 02A. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 106 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 128 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen. sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan Kalkyl för bostadsområden Kalkyl för områden för arbetsplatser m m (46)

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-10-27 1(57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm

Je/!!f:!!/1t!::...~.~.~..~... mm KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Måndag 3 mars 2014 kl. 10:00-12:00, 13:00-16:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset i Torsby Ann-Katrin Jäl'åsen (S), ordförande Håkan Lindh (S) Rune Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer