PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Rundgren (m) Ove Hanh (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ray Idermark (m) Bo Ivgren (m) Leni Sahlström (m) Jane Schultzberg (m) Mattias Andersson (c) Lars Carlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Jan-Eric Virgin (fp) ) (andre v ordf) Gunnel Orseluis-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Mona Karlsson (m) Claes Ericsson (m) Lennart Friis (m) Lars Barkström (m) Erika Nordell (c) Anne-Marie Karlsson (c) Uno Arfvidsson (fp) Ragnar Dahl (fp) Gunnar Lundgren Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer(kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Nicklas Steorn (mp) Margareta Lundberg (mp) Jonas Lundgren (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Ulrika Zetterblom (s) Mauritz Lindroth (s) Birgitta Forsberg (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Lundström (s) Parisa Molagholi (dex) Anette Barnå (kd) Maj Birgersson (kd) Jonas Lundgren (mp) Göran Pettersson (s) Adnan Adawi (s) Ingrid karlsson (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna måndagen den 11 november kl Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Jan-Eric Virgin (fp) Jan Birgersson (m) (46)

2 Justerande Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 4 november 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (46)

3 Innehållsförteckning: Frågor...4 Inlämnande av motioner...5 Val av kommunfullmäktiges presidium...6 Val av kommunstyrelse...7 Val av valberedning...8 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet...9 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten...10 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt...11 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund...12 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL)...13 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar...15 Hemställan från socialnämnden...17 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...18 Verksamhetsplan internpriser m m...19 Kommunal utdebitering för Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan Fastställande av exploateringsplan Finansiering - fastställande av låneramar Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under Ungdomens hus...34 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg...36 Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter...38 Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter...40 Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden...44 Sid 3 (46)

4 Frågor KF 54 Margareta Lundberg (mp) ställer en enkel fråga till vice ordförande, Jerker Sjögren (Kd), i barn- och ungdomsnämnden. I ett remissvar till en motion om säkerhetsbälten i bussar skriver nämnden: Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre påoch avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Min fråga är därför: Har man initierat något arbete med att förbättra skolvägar? Har man initierat något arbete med att förbättra av-och påstigningsplatser dels vid själva skolorna och dels utefter våra vägar? Jerker Sjögren (kd) ber att få svara på frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december (46)

5 Inlämnande av motioner KF 55 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Inlämnad motion från Socialdemokraterna, Ove Larsson angående nytt övergångsställe vid Vallentuna station. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna ang. nytt övergångsställe vid Vallentuna station 5 (46)

6 Val av kommunfullmäktiges presidium KF 56 Dnr Kommunfullmäktige väljer Jan Birgersson (m) till ordförande för kommunfullmäktige Ulf Nordlinder (s) till förste vice ordförande Jan-Eric Virgin (fp) till andre vice ordförande För tiden till Kommunfullmäktige skall välja ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för tiden till (46)

7 Val av kommunstyrelse KF 57 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att öka antalet ledamöter från 11 till 13 och antalet ersättare från 11 till 13. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen För tiden till Ledamöter Ersättare Ordf Sten-Åke Adlivankin (m) Leif Öhman (m) vice ordf.gunnel Orselius Dahl (fp) Staffan modig (fp) Marie-louise Löwenbeck (m) Jane Schultzberg (m) Bo Ivgren (m) Lars Rundgren (m) Ove Hahn (m) Claes Ericsson (m) Jörgen Hellberg (fp) Johan Enfeldt (fp) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jerker Sjögren (kd) Hans Strandin (s) Mauritz Lindroth (s) Jaana Tilles (s) Lena Lantz (s) Göte Axelsson (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Nordlinder (s) Nicklas Steorn (mp) Bo Eknert (mp) Kommunfullmäktige skall välja 11 ledamöter och 11 ersättare till kommunstyrelse för tiden till (46)

8 Val av valberedning KF 58 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till valberedning för perioden till : Ledamöter Ordförande Ray Idermark (m) Mattias Andersson (c) Staffan Modig (fp) Michael Saltas (kd) Margareta Bergström (s) Ersättare Ove Hahn (m) Uno Arfvidsson (fp) Anette Barnå (kd) Karin Winqvist (c) Göte Axelsson (s) Kommunfullmäktige skall välja fem ledamöter och fem ersättare till valberedning för tiden till (46)

9 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet KF 59 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till fullmäktige i Käppalaförbundet för perioden Ledamöter Bo Ivgren (m) Ove Ekström (c) Tommy Eckelöv (s) Ersättare Jörgen Hellberg (fp) Michael Saltas (kd) Ove Larsson (s) Enligt Käppalas förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre ersättare för perioden (46)

10 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten KF 60 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till kommunalförbundet Norrvatten för perioden Ledamöter Elwe Nilsson (m) Ove Larsson (s) Ersättare Uno Arfvidsson (fp) Ingvar H Johansson (s) Enligt norrvattens förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse två ledamöter och 2 ersättare för perioden 2003 till (46)

11 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt KF 61 Dnr Följande ledamöter utses till nämndemän till Södra Roslagens Tingsrätt för perioden Bo Liljeqvist (m) Ann-Marie Norman (m) Tore Hjerpe (fp) Björn Helgöstam (c) Maj birgersson (kd) Jan-Eric Forsberg (s) Mauritz Lindroth (s) Vallentuna kommunfullmäktige skall utse sju nämndemän för tjänstgöring under perioden 2003 till (46)

12 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund KF 62 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Ledamöter Sten-Åke Adlivankin (m) Ersättare Tommy Eckelöv (s) Följande revisor och revisorersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Revisor Lennart Edsparr (m) Ersättare revisor Vakant Enligt Södra Roslagens Brandförsvarsförbund skall Vallentuna utse en ledamot och en ersättare samt en revisor och en revisor ersättare för perioden 2003 till (46)

13 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL) KF 63 Dnr Följande ombud och ersättare utses till Kommunförbundet i Stockholms Län för perioden Ombud Sten-Åke Adlivankin (m) Hans Strandin (s) Ersättare Gunnel Orselius Dahl (fp) Jaana Tilles (s) Vallentuna kommunfullmäktige har att utse två ombud och två ersättare till KSL:s förbundsmöte tillika förortsnämndens representantskap för perioden (46)

14 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress 2003 KF 64 Dnr Val har förrättats med röstsedlar och resultatet rapporteras in till Svenska Kommunförbundet. Vallentuna kommunfullmäktige har att utse ombud och ersättare till förbundsmöte för val av kongressombud till Svenska Kommunförbundets kongress 2003 genom att förrätta val med röstsedlar. 14 (46)

15 Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar KF 65 Dnr Kommunfullmäktige avslår motionen med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhetsaspekten som ett upphandlingskriterium. Miljöpartiet de Gröna har den 17 juni 30 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående säkerhetsbälten i alla skolbussar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla fordon som nyttjas för kommunens skolskjutsar skall vara försedda med säkerhetsbälten för samtliga passagerare. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 augusti 104 lämnat följande remissvar till motionen; Från år 2005 blir det lagligt krav på säkerhetsbälten i alla nya bussar som långdistanbussar samt bussar som trafikerar sträckor mellan städer. Stadsbussar och vanliga kollektivbussar kommer inte att beröras av kravet. Kravet är heller inte retroaktivt. I Vallentuna färdas dom flesta skolskjutsbarnen med den ordinarie kollektivtrafiken som inte kommer att beröras av kravet. Barn- och ungdomsförvaltingen har en upphandlad busslinje där avtalet gäller tom läsårslut 2003 med möjlighet till ett års förlängning. Vid en ny framtida upphandling kan tilläggskrav på säkerhetsbälten ställas. Förvaltningen ser inget behov att förstärka de centrala krav som kommer att finnas vad det säkerhetsbälten i bussar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre på och avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Kommunstabens förslag Med bakgrund av barn- och ungdomsnämndens remissvar föreslår staben att kommunfullmäktige avslår motionen. 15 (46)

16 Forts 65 s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 99 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 121 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhets aspekten som ett upphandlingskriterium. Yrkanden vid sammanträdet Margareta Lundberg (mp) yrkar bifall till motionen. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på motionen och finner att kommunfullmäktige avslår den och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Margareta Lundbergs (mp) förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Miljöpartiet de gröna. 16 (46)

17 Hemställan från socialnämnden KF 66 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. Socialnämnden har den 3 september 64 hemställt hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för verksamheten under 2002 med 12 mkr, vilket motsvarar differensen mellan budget 2002 och prognosticerad årskostnad och har uppkommit på grund av kraftiga volymökningar. Kommunstaben konstaterar att det inte finns något utrymme att bevilja tilläggsanslag Ett medgivande att överskrida budgeten medför att det underskott som då uppstår måste täckas i kommande års budgetar, senast år s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 91överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 100 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 122 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialnämndens protokoll 3 september 2002, (46)

18 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden KF 67 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 september 2002, 64 framfört en hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budget året 2002 med 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på följande faktorer: - Interkommunala ersättningar - Dyra gymnasieprogram - Minskat intresse för vuxenstudier s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 92överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 101 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 123 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , (46)

19 Verksamhetsplan internpriser m m KF 68 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. Kommunstaben redovisar i skrivelse följande förhållanden, vilka kommer att medföra ekonomiska konsekvenser under kommande planeringsperiod, och som bör diskuteras och på lämpligt sätt beaktas inför slutligt beslut om budget/plan för perioden. Höjt personalomkostnadspålägg fr o m 2003 Kommunförbundet har rekommenderat en höjning av det kalkylerade PO-pålägget fr o m 2003 för att täcka in de allt högre kostnaderna för de anställdas intjänade pensioner. Kommunstaben har redan tidigare konstaterat att hittills tillämpat pålägg, 39,5 %, inte varit tillräckligt vilket lett till en brist som fått täckas i bokslutet varje år. K-förbundets rekommendation är en successiv höjning först till 40,73 % 2003 och sen med 0,4 0,6 % per år. Kommunstaben föreslår att PO-pålägget 2003 ska vara 41 % för att ha viss marginal. Utrymmet för en sådan höjning är inte beaktat i nämndernas budgetramar. Om de ska kompenseras fullt ut blir den totala kostnaden som bör finansieras 2003 ca 5 miljoner kronor baserat på en total lönesumma om 335 mkr. Därefter ökar kostnaden i takt med kommande löneökningar utöver den årliga %-höjningen. Med antagande om normal löne- och volymökning kan ökningen uppskattas till ca 6 mkr 2004 och 7,5 mkr (46)

20 Forts 68 Ökade pensionsutbetalningar Prognosen för årets pensionsutbetalningar är 11 mkr enligt BUF 2. Tendensen tyder på att denna summa är i underkant och att det slut liga utfallet blir ca 11,5 mkr. Med en fortsatt ökning i nuvarande takt bedömer kommunstaben att fastställda budgetramar behöver förstärkas med 2 mkr 2003, 3 mkr 2004 och 4 mkr Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 oktober 2002 föreslagit att personalomkostnadspålägget år 2003 skall vara 41 % (höjning från 39,5 % 2002). Kommunförbundet har den 15 oktober meddelat att premierna för de avtalsenliga försäkringarna kommer att höjas kraftigt Med hänsyn till de höjda kostnader som detta kommer att leda till så bör personalomkostnadspålägget för 2003 fastställas till 42 %. Förändringen innebär att kommunens kostnader kommer att öka med ytterligare ca 3,5 miljoner kronor fr o m Höjda politikerarvoden En arvodesgrupp har berett frågan om politikerarvodena fr o m Gruppens förslag innebär kraftigt höjda arvoden och det finns ingen kompensation i driftramarna för denna höjning. Totalt bedöms nämndernas ramar behöva förstärkas med minst 2 mkr per år. Avgift till SRB (Räddningstjänsten) De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation för en årlig höjning av avgiften till SRB med 0,5 mkr. Enligt den av SRB fastställda budgeten för 2003 uppgår avgiftsökningen till ca 1 mkr. Kommunstaben gör därför bedömningen att ett tillskott med ytterligare 0,5 mkr årligen behövs, d v s 0,5 mkr 2003, 1,0 mkr 2004 och 1,5 mkr Ett tryggare Vallentuna Fritidsnämnden fick ett extra anslag med 800 tkr för projektet med ungdomsfältare. Något utrymme för att fortsätta projektet efter 2002 finns inte i budgetramarna. Om utvärderingen under hösten talar för en fortsättning så behöver en förstärkning av fritidsnämndens budgetram ske med uppskattningsvis 1,0 mkr per år. Biblioteksprojektet De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation med 3,9 mkr per år fr o m 2004 för driften av ett tillbyggt bibliotek. Kommunstaben har i yttrande över de förslag som utredningsgruppen framlagt redovisat att kostnadsökningen kan bedömas till minst 6,5 respektive 9,2 mkr/år. Om något av de redovisade utbyggnadsalternativen väljs måste alltså ytterligare driftmedel tillskjutas med 2,6 eller 5,3 mkr per år. 20 (46)

21 Forts 68 Infrastrukturprojekt Ett stort antal investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens budget tenderar att bli dyrare än budgeterat. Ganska stora belopp belastar också exploateringsbudgeten. Om projektet bomkorsningen ska drivas vidare för ett så snabbt genomförande som möjligt så kommer det förmodligen att kräva stora ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Sammantaget innebär detta att lånebehovet för att finansiera projekten ökar och medför ökade räntekostnader. En avstämning bör ske av drift- och kapitalkostnaderna som belastar samhällsbyggnadsnämndens budget samt av lånebehov och räntekostnader. Centrumfastigheterna Frågan om försäljning av centrumfastigheterna är ännu ej avgjord. Oavsett om försäljning kommer till stånd eller ej så kommer kommunen att drabbas av högre nettokostnader. Vid en försäljning enligt framförhandlat avtal bedöms nettokostnadseffekten bli ca 5 mkr per år. Vad kostnadseffekten blir vid ett bibehållet kommunalt ägande är ännu oklart eftersom den bl a blir beroende av vilket investeringsbehov som kan bli aktuellt och vilken organisation som krävs för en aktiv förvaltning av fastigheterna. I det senare fallet kan dock tidpunkten för kostnadseffektens genomslag senareläggas om så anses nödvändigt. Nämndernas driftramar Mot bakgrund av bokslutsprognoserna för 2002 kan konstateras att vissa nämnder behöver utökade driftramar om inte verksamhetens omfattning och kvalitet ska dras ned drastiskt. Vilka ramtillskott som kan bli aktuella måste bli föremål för en politisk bedömning, i första hand inom den majoritetskonstellation som ska styra kommunen efter valet. I avvaktan härpå markeras ett grovt uppskattat behov. Täckning av brist i resultatplanen enligt KF-beslutet Med kommunfullmäktiges beslut i juni 2002 om driftramar till nämnderna föreligger en brist (negativt resultat) 2003 om 8 mkr med den tillämpade intäktsberäkningen baserad på oförändrad utdebitering. För 2004 är bristen marginell men det underskott som nu prognostiseras för 2002 är ungefär 20 mkr högre än vad som beaktades i juni då resultatplanen baserades på budget Det negativa resultatet 2002 måste enligt kommunallagen täckas senast (46)

22 Forts 68 Krav på reserv för god ekonomisk hushållning Kommunallagens balanskrav anger att budgeten måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att god ekonomisk hushållning ska kunna anses gälla så behövs dessutom ett positivt resultat av sådan omfattning att kommunens egna kapital värdesäkras. För Vallentunas del borde ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år eftersträvas. Sammanfattning Enligt ovanstående redovisning borde utrymme för följande kostnadsökningar i mkr skapas för planeringsperioden : Höjt PO-pålägg 5,0 6,0 7,5 Pensionskostnader 2,0 3,0 4,0 Politikerarvoden 2,0 2,0 2,0 Avgift till SRB 0,5 1,0 1,5 Ett tryggare Vallentuna 1,0 1,0 1,0 Biblioteksprojektet 2,6 5,3 2,6 5,3 Infrastrukturprojekt/räntor 1,0 1,0 1,0 Centrumfastigheterna 5,0 5,0 5,0 Nämndramar: Barn- och ungdom 10,0 10,0 10,0 Social 16,0 16,0 16,0 Täckning av resultatunderskott 8,0 20,0 Totalt behov av intäktstillskott 50 mkr 68 mkr 51 mkr Utöver detta tillskott borde, som tidigare nämnts, ett utrymme tillskapas så att ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år kan redovisas i resultatplanen. Kommunens garanterade skatteunderlag bedöms 2003 bli ca 41 miljoner skattekronor. Skattehöjning med 1 kr ger därmed ca 41 mkr i ökade skatteintäkter. 22 (46)

23 Forts. 68 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 41 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 94 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 103 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 125 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 23 (46)

24 Kommunal utdebitering för 2003 KF 69 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen under oktober månad lämna förslag till kommunal utdebitering för kommande budgetår och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 95 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 104 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 126 beslutat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs med 1,20 kr. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. 24 (46)

25 Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan KF 70 Dnr Kommunfullmäktige antar följande resultat och finansplan samt driftramar för : Prognos RESULTATPLAN (MKR) BUF 3 Plan Plan Plan Nämndernas driftkostnader Kapitalkostnadsfördelning/ avskrivningar netto VERKSAMHETSKOSTNADER Kommunalskatt Skatteutjämning netto Statsbidrag netto Mellankommunal utjämning Räntekostnadsnetto SKATTER OCH FINANSPOSTER RESULTAT FINANSIERINGSPLAN (MKR) Prognos Plan Plan Plan RESULTAT Avskrivningsmedel Nyupplåning TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Exploateringsverksamhet ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL (46)

26 Driftramar Ram Ändr Ram Ändr Ram Ändr 2003 % 2004 % 2005 % KOMMUNSTYRELSEN , , ,2 (inkl resultatenheter) AVGIFT TILL SRB , , ,7 "ETT TRYGGARE VALLENTUNA" SAMHÄLLSBYGGNADSN./MT M (inkl resultatenheter) , , ,6 FRITIDSNÄMNDEN , , ,4 KULTURNÄMNDEN , , ,1 BARN- OCH , , ,7 UNGDOMSNÄMND UTBILDNINGS- o , , ,1 ARBMARKNN SOCIALNÄMNDEN , , ,0 SUMMA , , ,9 PENSIONER M M , , ,7 ÖVRIGT SUMMA TOTALT , , ,0 Förutsättningar i nämndramarna: höjda politikerarvoden 2,2 mkr, POpålägg 8,3 mkr, höjda hyres/städkostnader 1,2 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden: centrumfastigheterna 2,5 mkr fr o m Fritidsnämnden: "Ungdomens hus" 300 tkr fr o m Kulturnämnden: driftkostnad för tillbyggnad av bibliotek 6,0 mkr fr o m Barn- och ungdomsnämnden: + 13 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Socialnämnden: + 14 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Kommunfullmäktige ger också kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta nämndernas verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige har att fastställa drift-, investerings- och resultatplan för perioden (46)

27 Forts. 70 s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 105 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 127 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till resultat och finansplan samt driftramar , (se beslutet) Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas eget förslag till resultat och finansplan samt driftramar för enligt bilaga. Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar med stöd av Sten-Åke Adlivankin (m) och Nicklas Steorn (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunfullmäktige ger kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta sina verksamhetsplaner. Nicklas Steorn (mp) yrkar att de höjda politikerarvodena 2,2 mkr läggs till barn- och ungdomsnämndens budget. Vidare yrkar han att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer först proposition på Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande ställer sedan proposition på Nicklas Steorns yrkande om att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks och finner att kommunfullmäktige avslår det. Vidare ställer ordförande proposition på Nicklas Steorns (mp) förslag om politiker arvoden och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för ändring av kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 24 ja-röster mot 17 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att ramförslaget skall vara oförändrat. 27 (46)

28 Forts. 70 Slutligen ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till ramar mot Hans Strandins (s) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 25 ja-röster mot 14 nej-röster och två röster som avstår, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsen ramförslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas förslag till resultat och finansplan samt driftramar för (46)

29 Fastställande av exploateringsplan KF 71 Dnr Kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen för åren Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 122 antagit förslag till exploateringsplan för åren Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka investeringar som planen kommer att föranleda och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för den planerade perioden är självfinansierad. Innevarande år visar däremot på ett underskott. Detta beror på att ett stort antal vägbyggnationer genomförs under året. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag till planeringsunderlag, PLU samt bostadsbyggnadsprognos 02A. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 106 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 128 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen. sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan Kalkyl för bostadsområden Kalkyl för områden för arbetsplatser m m (46)

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den 29 oktober 2002 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den 29 oktober 2002 kl Kommunstyrelsen 29 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdagen den 29 oktober 2002 kl 18.00-20.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005

Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00. Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Marianne Sarberg. Vallentuna den 10 maj 2005 Kommunfullmäktige 23 maj 2005 Plats och tid för sammanträdet Valletuna Teater, Vallentuna måndagen den 23 maj kl 19.00 Kommunfullmäktiges presidium träffas samma dag kl 18.45 Kallade tjänstemän Kommundirektör

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15. Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunfullmäktige 31 oktober 2005 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 31 oktober kl 19.00-21.15 Beslutande Ersättare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Kommunstyrelsen 29 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 29 maj 2006 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl Barn- och ungdomsnämnden 2005-04-19 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 19 april kl. 19.00-21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Hans

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Fritidsnämnden 1 oktober 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 1 oktober 2002 kl 19.00-20.50 Ray Idermark (m), ordf Göran Seveson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen 1 Sammanträde med styrelsen 197-199 Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl 8.30-9.00, Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp)

Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande Jane Schultzberg (m) Ove Hahn (m) Sigurd Rahmqvist (m) Gabriel Liljenström (fp) Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl. 19.00 21.40 ande Ersättare Lars-Bertil Ohlsson (kd) ordförande

Läs mer

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson

Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe Chefsekonom Ove Olsson Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 16 juni 2003 kl 14:00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Louise Steengrafe

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den Fritidsnämndens arbetsutskott 12 april 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna fredagen den 12 april 2002 kl 07.30-08.35 Ray Idermark (m),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2002-08-29. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2002-08-29. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-12-18 1 Plats och tid Torsdag 18 december 2008 kl 19.00-20.10 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden

KALLELSE. 1. Justerande:... Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2008-10-14 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 14 oktober 2008, kl. 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer