PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Rundgren (m) Ove Hanh (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ray Idermark (m) Bo Ivgren (m) Leni Sahlström (m) Jane Schultzberg (m) Mattias Andersson (c) Lars Carlsson (c) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Jan-Eric Virgin (fp) ) (andre v ordf) Gunnel Orseluis-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Johan Mossling (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Mona Karlsson (m) Claes Ericsson (m) Lennart Friis (m) Lars Barkström (m) Erika Nordell (c) Anne-Marie Karlsson (c) Uno Arfvidsson (fp) Ragnar Dahl (fp) Gunnar Lundgren Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Roswitha Melzer(kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Nicklas Steorn (mp) Margareta Lundberg (mp) Jonas Lundgren (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Lena Lantz (s) Ove Larsson (s) Ulrika Zetterblom (s) Mauritz Lindroth (s) Birgitta Forsberg (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Lundström (s) Parisa Molagholi (dex) Anette Barnå (kd) Maj Birgersson (kd) Jonas Lundgren (mp) Göran Pettersson (s) Adnan Adawi (s) Ingrid karlsson (s) Linnea Nilsson (dex) Utses att justera Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna måndagen den 11 november kl Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Jan-Eric Virgin (fp) Jan Birgersson (m) (46)

2 Justerande Jaana Tilles (s) Gunnel Orselius Dahl (fp) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 4 november 2002 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (46)

3 Innehållsförteckning: Frågor...4 Inlämnande av motioner...5 Val av kommunfullmäktiges presidium...6 Val av kommunstyrelse...7 Val av valberedning...8 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet...9 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten...10 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt...11 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund...12 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL)...13 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar...15 Hemställan från socialnämnden...17 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...18 Verksamhetsplan internpriser m m...19 Kommunal utdebitering för Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan Fastställande av exploateringsplan Finansiering - fastställande av låneramar Fastställande av brukningstaxa för vatten och avlopp samt avfallstaxa under Ungdomens hus...34 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg...36 Slutredovisning av investeringsprojekt, TunaFastigheter...38 Slutredovisning av ventilationsinvesteringar, TunaFastigheter...40 Sammanträdesplan 2003 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Förslag till reviderat reglemente för fritidsnämnden...44 Sid 3 (46)

4 Frågor KF 54 Margareta Lundberg (mp) ställer en enkel fråga till vice ordförande, Jerker Sjögren (Kd), i barn- och ungdomsnämnden. I ett remissvar till en motion om säkerhetsbälten i bussar skriver nämnden: Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre påoch avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Min fråga är därför: Har man initierat något arbete med att förbättra skolvägar? Har man initierat något arbete med att förbättra av-och påstigningsplatser dels vid själva skolorna och dels utefter våra vägar? Jerker Sjögren (kd) ber att få svara på frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december (46)

5 Inlämnande av motioner KF 55 Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Inlämnad motion från Socialdemokraterna, Ove Larsson angående nytt övergångsställe vid Vallentuna station. Handlingar i ärendet 1. Motion från Socialdemokraterna ang. nytt övergångsställe vid Vallentuna station 5 (46)

6 Val av kommunfullmäktiges presidium KF 56 Dnr Kommunfullmäktige väljer Jan Birgersson (m) till ordförande för kommunfullmäktige Ulf Nordlinder (s) till förste vice ordförande Jan-Eric Virgin (fp) till andre vice ordförande För tiden till Kommunfullmäktige skall välja ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande för tiden till (46)

7 Val av kommunstyrelse KF 57 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att öka antalet ledamöter från 11 till 13 och antalet ersättare från 11 till 13. Kommunfullmäktige utser följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen För tiden till Ledamöter Ersättare Ordf Sten-Åke Adlivankin (m) Leif Öhman (m) vice ordf.gunnel Orselius Dahl (fp) Staffan modig (fp) Marie-louise Löwenbeck (m) Jane Schultzberg (m) Bo Ivgren (m) Lars Rundgren (m) Ove Hahn (m) Claes Ericsson (m) Jörgen Hellberg (fp) Johan Enfeldt (fp) Elisabeth Rydström (c) Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Jerker Sjögren (kd) Hans Strandin (s) Mauritz Lindroth (s) Jaana Tilles (s) Lena Lantz (s) Göte Axelsson (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Nordlinder (s) Nicklas Steorn (mp) Bo Eknert (mp) Kommunfullmäktige skall välja 11 ledamöter och 11 ersättare till kommunstyrelse för tiden till (46)

8 Val av valberedning KF 58 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till valberedning för perioden till : Ledamöter Ordförande Ray Idermark (m) Mattias Andersson (c) Staffan Modig (fp) Michael Saltas (kd) Margareta Bergström (s) Ersättare Ove Hahn (m) Uno Arfvidsson (fp) Anette Barnå (kd) Karin Winqvist (c) Göte Axelsson (s) Kommunfullmäktige skall välja fem ledamöter och fem ersättare till valberedning för tiden till (46)

9 Val av fullmäktige i Käppalaförbundet KF 59 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till fullmäktige i Käppalaförbundet för perioden Ledamöter Bo Ivgren (m) Ove Ekström (c) Tommy Eckelöv (s) Ersättare Jörgen Hellberg (fp) Michael Saltas (kd) Ove Larsson (s) Enligt Käppalas förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse tre ledamöter och tre ersättare för perioden (46)

10 Val av fullmäktige i kommunalförbundet Norrvatten KF 60 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till kommunalförbundet Norrvatten för perioden Ledamöter Elwe Nilsson (m) Ove Larsson (s) Ersättare Uno Arfvidsson (fp) Ingvar H Johansson (s) Enligt norrvattens förbundsordning skall Vallentuna kommunfullmäktige utse två ledamöter och 2 ersättare för perioden 2003 till (46)

11 Val av nämndemän till Södra Roslags Tingsrätt KF 61 Dnr Följande ledamöter utses till nämndemän till Södra Roslagens Tingsrätt för perioden Bo Liljeqvist (m) Ann-Marie Norman (m) Tore Hjerpe (fp) Björn Helgöstam (c) Maj birgersson (kd) Jan-Eric Forsberg (s) Mauritz Lindroth (s) Vallentuna kommunfullmäktige skall utse sju nämndemän för tjänstgöring under perioden 2003 till (46)

12 Val av fullmäktige i Södra Roslagens Brandförsvarsförbund KF 62 Dnr Följande ledamöter och ersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Ledamöter Sten-Åke Adlivankin (m) Ersättare Tommy Eckelöv (s) Följande revisor och revisorersättare väljs till Södra Roslagens Brandförsvarsförbund för perioden Revisor Lennart Edsparr (m) Ersättare revisor Vakant Enligt Södra Roslagens Brandförsvarsförbund skall Vallentuna utse en ledamot och en ersättare samt en revisor och en revisor ersättare för perioden 2003 till (46)

13 Val av ombud till Kommunförbudet i Stockholm Län (KSL) KF 63 Dnr Följande ombud och ersättare utses till Kommunförbundet i Stockholms Län för perioden Ombud Sten-Åke Adlivankin (m) Hans Strandin (s) Ersättare Gunnel Orselius Dahl (fp) Jaana Tilles (s) Vallentuna kommunfullmäktige har att utse två ombud och två ersättare till KSL:s förbundsmöte tillika förortsnämndens representantskap för perioden (46)

14 Val av kongressombud till Svenska kommunförbundets kongress 2003 KF 64 Dnr Val har förrättats med röstsedlar och resultatet rapporteras in till Svenska Kommunförbundet. Vallentuna kommunfullmäktige har att utse ombud och ersättare till förbundsmöte för val av kongressombud till Svenska Kommunförbundets kongress 2003 genom att förrätta val med röstsedlar. 14 (46)

15 Motion från Miljöpartiet de Gröna angående säkerhetsbälten i alla skolbussar KF 65 Dnr Kommunfullmäktige avslår motionen med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhetsaspekten som ett upphandlingskriterium. Miljöpartiet de Gröna har den 17 juni 30 inkommit med en motion till kommunfullmäktige angående säkerhetsbälten i alla skolbussar. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att alla fordon som nyttjas för kommunens skolskjutsar skall vara försedda med säkerhetsbälten för samtliga passagerare. Barn- och ungdomsnämnden har den 27 augusti 104 lämnat följande remissvar till motionen; Från år 2005 blir det lagligt krav på säkerhetsbälten i alla nya bussar som långdistanbussar samt bussar som trafikerar sträckor mellan städer. Stadsbussar och vanliga kollektivbussar kommer inte att beröras av kravet. Kravet är heller inte retroaktivt. I Vallentuna färdas dom flesta skolskjutsbarnen med den ordinarie kollektivtrafiken som inte kommer att beröras av kravet. Barn- och ungdomsförvaltingen har en upphandlad busslinje där avtalet gäller tom läsårslut 2003 med möjlighet till ett års förlängning. Vid en ny framtida upphandling kan tilläggskrav på säkerhetsbälten ställas. Förvaltningen ser inget behov att förstärka de centrala krav som kommer att finnas vad det säkerhetsbälten i bussar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle säkrare skolvägar samt bättre på och avstigningsplatser ge en större effekt för våra skolbarn. Kommunstabens förslag Med bakgrund av barn- och ungdomsnämndens remissvar föreslår staben att kommunfullmäktige avslår motionen. 15 (46)

16 Forts 65 s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 104 beslutat enligt kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 99 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 121 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägget att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i framtida upphandlingar ta med säkerhets aspekten som ett upphandlingskriterium. Yrkanden vid sammanträdet Margareta Lundberg (mp) yrkar bifall till motionen. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på motionen och finner att kommunfullmäktige avslår den och besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Miljöpartiet reserverar sig till förmån för Margareta Lundbergs (mp) förslag. Handlingar i ärendet 1. Motion från Miljöpartiet de gröna. 16 (46)

17 Hemställan från socialnämnden KF 66 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. Socialnämnden har den 3 september 64 hemställt hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag för verksamheten under 2002 med 12 mkr, vilket motsvarar differensen mellan budget 2002 och prognosticerad årskostnad och har uppkommit på grund av kraftiga volymökningar. Kommunstaben konstaterar att det inte finns något utrymme att bevilja tilläggsanslag Ett medgivande att överskrida budgeten medför att det underskott som då uppstår måste täckas i kommande års budgetar, senast år s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 91överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 100 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 122 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Socialnämndens protokoll 3 september 2002, (46)

18 Hemställan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden KF 67 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har den 24 september 2002, 64 framfört en hemställan till kommunfullmäktige om tilläggsanslag för budget året 2002 med 4 mkr. Det prognostiserade underskottet beror enligt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på följande faktorer: - Interkommunala ersättningar - Dyra gymnasieprogram - Minskat intresse för vuxenstudier s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 92överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 101 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 123 beslutat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens underskott får täckas i bokslutet. sgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll , (46)

19 Verksamhetsplan internpriser m m KF 68 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. Kommunstaben redovisar i skrivelse följande förhållanden, vilka kommer att medföra ekonomiska konsekvenser under kommande planeringsperiod, och som bör diskuteras och på lämpligt sätt beaktas inför slutligt beslut om budget/plan för perioden. Höjt personalomkostnadspålägg fr o m 2003 Kommunförbundet har rekommenderat en höjning av det kalkylerade PO-pålägget fr o m 2003 för att täcka in de allt högre kostnaderna för de anställdas intjänade pensioner. Kommunstaben har redan tidigare konstaterat att hittills tillämpat pålägg, 39,5 %, inte varit tillräckligt vilket lett till en brist som fått täckas i bokslutet varje år. K-förbundets rekommendation är en successiv höjning först till 40,73 % 2003 och sen med 0,4 0,6 % per år. Kommunstaben föreslår att PO-pålägget 2003 ska vara 41 % för att ha viss marginal. Utrymmet för en sådan höjning är inte beaktat i nämndernas budgetramar. Om de ska kompenseras fullt ut blir den totala kostnaden som bör finansieras 2003 ca 5 miljoner kronor baserat på en total lönesumma om 335 mkr. Därefter ökar kostnaden i takt med kommande löneökningar utöver den årliga %-höjningen. Med antagande om normal löne- och volymökning kan ökningen uppskattas till ca 6 mkr 2004 och 7,5 mkr (46)

20 Forts 68 Ökade pensionsutbetalningar Prognosen för årets pensionsutbetalningar är 11 mkr enligt BUF 2. Tendensen tyder på att denna summa är i underkant och att det slut liga utfallet blir ca 11,5 mkr. Med en fortsatt ökning i nuvarande takt bedömer kommunstaben att fastställda budgetramar behöver förstärkas med 2 mkr 2003, 3 mkr 2004 och 4 mkr Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 3 oktober 2002 föreslagit att personalomkostnadspålägget år 2003 skall vara 41 % (höjning från 39,5 % 2002). Kommunförbundet har den 15 oktober meddelat att premierna för de avtalsenliga försäkringarna kommer att höjas kraftigt Med hänsyn till de höjda kostnader som detta kommer att leda till så bör personalomkostnadspålägget för 2003 fastställas till 42 %. Förändringen innebär att kommunens kostnader kommer att öka med ytterligare ca 3,5 miljoner kronor fr o m Höjda politikerarvoden En arvodesgrupp har berett frågan om politikerarvodena fr o m Gruppens förslag innebär kraftigt höjda arvoden och det finns ingen kompensation i driftramarna för denna höjning. Totalt bedöms nämndernas ramar behöva förstärkas med minst 2 mkr per år. Avgift till SRB (Räddningstjänsten) De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation för en årlig höjning av avgiften till SRB med 0,5 mkr. Enligt den av SRB fastställda budgeten för 2003 uppgår avgiftsökningen till ca 1 mkr. Kommunstaben gör därför bedömningen att ett tillskott med ytterligare 0,5 mkr årligen behövs, d v s 0,5 mkr 2003, 1,0 mkr 2004 och 1,5 mkr Ett tryggare Vallentuna Fritidsnämnden fick ett extra anslag med 800 tkr för projektet med ungdomsfältare. Något utrymme för att fortsätta projektet efter 2002 finns inte i budgetramarna. Om utvärderingen under hösten talar för en fortsättning så behöver en förstärkning av fritidsnämndens budgetram ske med uppskattningsvis 1,0 mkr per år. Biblioteksprojektet De av kommunfullmäktige fastställda driftramarna innehåller kompensation med 3,9 mkr per år fr o m 2004 för driften av ett tillbyggt bibliotek. Kommunstaben har i yttrande över de förslag som utredningsgruppen framlagt redovisat att kostnadsökningen kan bedömas till minst 6,5 respektive 9,2 mkr/år. Om något av de redovisade utbyggnadsalternativen väljs måste alltså ytterligare driftmedel tillskjutas med 2,6 eller 5,3 mkr per år. 20 (46)

21 Forts 68 Infrastrukturprojekt Ett stort antal investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsnämndens budget tenderar att bli dyrare än budgeterat. Ganska stora belopp belastar också exploateringsbudgeten. Om projektet bomkorsningen ska drivas vidare för ett så snabbt genomförande som möjligt så kommer det förmodligen att kräva stora ekonomiska åtaganden från kommunens sida. Sammantaget innebär detta att lånebehovet för att finansiera projekten ökar och medför ökade räntekostnader. En avstämning bör ske av drift- och kapitalkostnaderna som belastar samhällsbyggnadsnämndens budget samt av lånebehov och räntekostnader. Centrumfastigheterna Frågan om försäljning av centrumfastigheterna är ännu ej avgjord. Oavsett om försäljning kommer till stånd eller ej så kommer kommunen att drabbas av högre nettokostnader. Vid en försäljning enligt framförhandlat avtal bedöms nettokostnadseffekten bli ca 5 mkr per år. Vad kostnadseffekten blir vid ett bibehållet kommunalt ägande är ännu oklart eftersom den bl a blir beroende av vilket investeringsbehov som kan bli aktuellt och vilken organisation som krävs för en aktiv förvaltning av fastigheterna. I det senare fallet kan dock tidpunkten för kostnadseffektens genomslag senareläggas om så anses nödvändigt. Nämndernas driftramar Mot bakgrund av bokslutsprognoserna för 2002 kan konstateras att vissa nämnder behöver utökade driftramar om inte verksamhetens omfattning och kvalitet ska dras ned drastiskt. Vilka ramtillskott som kan bli aktuella måste bli föremål för en politisk bedömning, i första hand inom den majoritetskonstellation som ska styra kommunen efter valet. I avvaktan härpå markeras ett grovt uppskattat behov. Täckning av brist i resultatplanen enligt KF-beslutet Med kommunfullmäktiges beslut i juni 2002 om driftramar till nämnderna föreligger en brist (negativt resultat) 2003 om 8 mkr med den tillämpade intäktsberäkningen baserad på oförändrad utdebitering. För 2004 är bristen marginell men det underskott som nu prognostiseras för 2002 är ungefär 20 mkr högre än vad som beaktades i juni då resultatplanen baserades på budget Det negativa resultatet 2002 måste enligt kommunallagen täckas senast (46)

22 Forts 68 Krav på reserv för god ekonomisk hushållning Kommunallagens balanskrav anger att budgeten måste upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För att god ekonomisk hushållning ska kunna anses gälla så behövs dessutom ett positivt resultat av sådan omfattning att kommunens egna kapital värdesäkras. För Vallentunas del borde ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år eftersträvas. Sammanfattning Enligt ovanstående redovisning borde utrymme för följande kostnadsökningar i mkr skapas för planeringsperioden : Höjt PO-pålägg 5,0 6,0 7,5 Pensionskostnader 2,0 3,0 4,0 Politikerarvoden 2,0 2,0 2,0 Avgift till SRB 0,5 1,0 1,5 Ett tryggare Vallentuna 1,0 1,0 1,0 Biblioteksprojektet 2,6 5,3 2,6 5,3 Infrastrukturprojekt/räntor 1,0 1,0 1,0 Centrumfastigheterna 5,0 5,0 5,0 Nämndramar: Barn- och ungdom 10,0 10,0 10,0 Social 16,0 16,0 16,0 Täckning av resultatunderskott 8,0 20,0 Totalt behov av intäktstillskott 50 mkr 68 mkr 51 mkr Utöver detta tillskott borde, som tidigare nämnts, ett utrymme tillskapas så att ett positivt resultat i storleksordningen mkr per år kan redovisas i resultatplanen. Kommunens garanterade skatteunderlag bedöms 2003 bli ca 41 miljoner skattekronor. Skattehöjning med 1 kr ger därmed ca 41 mkr i ökade skatteintäkter. 22 (46)

23 Forts. 68 Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår att följande förutsättningar ska gälla för PO-pålägg och interndebiteringar budgetåret 2003: 1. Räntesatsen i kapitalkostnadsberäkningen är oförändrad 5 %. Detsamma gäller för beräkning av internränta. 2. Personalomkostnadspålägget skall vara 41 % år Nämnderna kompenseras genom ramjusteringar. 3. TuFa:s internhyror får höjas med 1 % jämfört med TuFa:s städpriser får höjas med 2 % jämfört med Kommunstyrelsens resultatenheters priser ska vara oförändrade jämfört med Budgetramarna för ökade pensionsutbetalningar förstärks med 2 mkr. 7. Kommunstyrelsens driftram förstärks med 0,5 mkr för att kompensera SRB:s avgiftshöjning. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 94 beslutat i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 103 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 125 beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med ändringen att personalomkostnadspålägget skall vara 42 % år sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 23 (46)

24 Kommunal utdebitering för 2003 KF 69 Dnr Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen under oktober månad lämna förslag till kommunal utdebitering för kommande budgetår och kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen under november. s tidigare behandling Arbetsutskottet har den 3 oktober 95 beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 104 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 126 beslutat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs till 18,68 kr. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar att den kommunala utdebiteringen för 2003 höjs med 1,20 kr. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins (s) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår det och beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. Med 28 ja-röster mot 13 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins (s) förslag. 24 (46)

25 Fastställande av drift-, investerings- och resultatplan KF 70 Dnr Kommunfullmäktige antar följande resultat och finansplan samt driftramar för : Prognos RESULTATPLAN (MKR) BUF 3 Plan Plan Plan Nämndernas driftkostnader Kapitalkostnadsfördelning/ avskrivningar netto VERKSAMHETSKOSTNADER Kommunalskatt Skatteutjämning netto Statsbidrag netto Mellankommunal utjämning Räntekostnadsnetto SKATTER OCH FINANSPOSTER RESULTAT FINANSIERINGSPLAN (MKR) Prognos Plan Plan Plan RESULTAT Avskrivningsmedel Nyupplåning TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Exploateringsverksamhet ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL (46)

26 Driftramar Ram Ändr Ram Ändr Ram Ändr 2003 % 2004 % 2005 % KOMMUNSTYRELSEN , , ,2 (inkl resultatenheter) AVGIFT TILL SRB , , ,7 "ETT TRYGGARE VALLENTUNA" SAMHÄLLSBYGGNADSN./MT M (inkl resultatenheter) , , ,6 FRITIDSNÄMNDEN , , ,4 KULTURNÄMNDEN , , ,1 BARN- OCH , , ,7 UNGDOMSNÄMND UTBILDNINGS- o , , ,1 ARBMARKNN SOCIALNÄMNDEN , , ,0 SUMMA , , ,9 PENSIONER M M , , ,7 ÖVRIGT SUMMA TOTALT , , ,0 Förutsättningar i nämndramarna: höjda politikerarvoden 2,2 mkr, POpålägg 8,3 mkr, höjda hyres/städkostnader 1,2 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden: centrumfastigheterna 2,5 mkr fr o m Fritidsnämnden: "Ungdomens hus" 300 tkr fr o m Kulturnämnden: driftkostnad för tillbyggnad av bibliotek 6,0 mkr fr o m Barn- och ungdomsnämnden: + 13 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Socialnämnden: + 14 mkr 2003 jämfört med KF:s tidigare fastställda ram. Kommunfullmäktige ger också kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta nämndernas verksamhetsplaner. Kommunfullmäktige har att fastställa drift-, investerings- och resultatplan för perioden (46)

27 Forts. 70 s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 105 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 127 föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till resultat och finansplan samt driftramar , (se beslutet) Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin (s) yrkar bifall till socialdemokraternas eget förslag till resultat och finansplan samt driftramar för enligt bilaga. Lars-Bertil Ohlsson (kd) yrkar med stöd av Sten-Åke Adlivankin (m) och Nicklas Steorn (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunfullmäktige ger kommunstaben i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden omarbeta sina verksamhetsplaner. Nicklas Steorn (mp) yrkar att de höjda politikerarvodena 2,2 mkr läggs till barn- och ungdomsnämndens budget. Vidare yrkar han att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks. sgång Ordförande Jan Birgersson ställer först proposition på Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det. Ordförande ställer sedan proposition på Nicklas Steorns yrkande om att samhällsbyggnadsnämndens anslag för centrumfastigheterna 2,5 mkr stryks och finner att kommunfullmäktige avslår det. Vidare ställer ordförande proposition på Nicklas Steorns (mp) förslag om politiker arvoden och finner att kommunfullmäktige avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för ändring av kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 24 ja-röster mot 17 nej-röster, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att ramförslaget skall vara oförändrat. 27 (46)

28 Forts. 70 Slutligen ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till ramar mot Hans Strandins (s) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag och Lars-Bertil Ohlssons (kd) ändringsyrkande. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till ramar och nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till ramar. Med 25 ja-röster mot 14 nej-röster och två röster som avstår, enligt bifogad voteringslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsen ramförslag. Handlingar i ärendet 1. Socialdemokraternas förslag till resultat och finansplan samt driftramar för (46)

29 Fastställande av exploateringsplan KF 71 Dnr Kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen för åren Samhällsbyggnadsnämnden har den 3 oktober 2002, 122 antagit förslag till exploateringsplan för åren Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till exploateringsplan för åren Förvaltningen har gjort en samlad bedömning av beräknade kostnader och intäkter för de kommande åren. För de områden där antagen detaljplan finns kan någorlunda tillförlitliga kalkyler göras. För områden där planarbetet knappt har påbörjats är osäkerheten mycket stor inför vilka investeringar som planen kommer att föranleda och vilka markvärdeförändringar som kommer att uppstå. Exploateringsverksamheten för den planerade perioden är självfinansierad. Innevarande år visar däremot på ett underskott. Detta beror på att ett stort antal vägbyggnationer genomförs under året. Exploateringsplanen är baserad på kommunstyrelsens arbetsutskotts remissförslag till planeringsunderlag, PLU samt bostadsbyggnadsprognos 02A. s tidigare handläggning har inte behandlats i arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har den 21 oktober 106 bordlagt ärendet. Kommunstyrelsen har den 29 oktober 128 föreslagit att kommunfullmäktige fastställer exploateringsplanen. sgång vid sammanträdet Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Exploateringsplan Kalkyl för bostadsområden Kalkyl för områden för arbetsplatser m m (46)

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande

PROTOKOLL Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Paragrafer 62-73 Ordförande Justerande Kommunfullmäktige 8 november 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 november 2004 kl 19.00 20.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 25 september 2006 kl 19.30-21.00. Tf Kommundirektör Dag Tingsgård Kommunsekreterare Marianne Sarberg

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 25 september 2006 kl 19.30-21.00. Tf Kommundirektör Dag Tingsgård Kommunsekreterare Marianne Sarberg Kommunfullmäktige 2006-09-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 25 september 2006 kl 19.30-21.00 Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 16 december 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 16 december 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45 Kommunfullmäktige 16 december 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 2002 kl 19.00 22.45 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20 Kommunstyrelsen 2 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 2 juni 2003 kl 16.00 18.20 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Jane Schultzberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Kommunstyrelsen 7 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 7 juni 2004 kl 18.00 20.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 december 2008, kl. 16.30 18.15 Beslutande Raimo Vuojärvi (m) ordförande Jerker

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer