Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR Nationella beräkningar med SIMAIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR"

Transkript

1 Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR Nationella beräkningar med SIMAIR

2 Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd och i 55 tätorter. Den långväga transporten av partiklar syns tydligast på västkusten och sydkusten. Beräkningarna uppvisar mycket god överensstämmelse med mätdata.

3 Författare: Uppdragsgivare: Hans Backström, Sven Kindell Naturvårdsverket RAPPORT NR Granskningsdatum: Granskare: Dnr: Version: Mikael Magnusson 2009/2034/ Nationella beräkningar med SIMAIR Uppdragstagare SMHI Norrköping Uppdragsgivare Naturvårdsverket Valhallavägen Stockholm Distribution Naturvårdsverket Klassificering (x) Allmän ( ) Affärssekretess Nyckelord Miljökvalitetsmål Frisk Luft Övrigt Överenskommelse ; NV Me Projektansvarig Hans Backström Telefon E-postadress Kontaktperson Helena Sabelström

4 Denna sida är avsiktligt blank

5 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METODIK Beräkningsmodellen SIMAIR-väg Indata till SIMAIR-väg Indata från kommunerna Miljökvalitetsnormer RESULTAT FÖR 55 TÄTORTER Beräknade halter för år 2006 i 55 tätorter, allmänt Kvävedioxid (NO 2 ) Partiklar (PM-10) Bensen (C 6 H 6 ) Kolmonoxid (CO) Resultat av utförliga beräkningar för Växjö SLUTSATSER REFERENSER... 32

6 Denna sida är avsiktligt blank

7 1 Sammanfattning Beräkningar av luftföroreningshalter avseende år 2006 har utförts för en av respektive kommun utvald gata i vardera av 55 svenska tätorter med mer än invånare. Det är SMHIs beräkningssystem SIMAIR-väg som har använts, vilket beskriver långväga haltbidrag, utsläpp i den egna tätorten samt utsläpp på den aktuella gatan. Beräkningar har utförts för fyra luftföroreningskomponenter kvävedioxid (NO 2 ), inhalerbara partiklar (PM-10), bensen (C 6 H 6 ) och kolmonoxid (CO) och jämförelse kan göras med miljökvalitetsnormer och nationella miljömål. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan som visar antalet orter vars utvalda gata noteras för överskridande av miljökvalitetsnorm (gränsvärde) eller delmål i nationellt miljömål (planeringsmål). En liknande analys har tidigare gjorts under 2007 avseende 20 tätorter under 2004 samt som prognos för år 2020, som ett led i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen Det ska observeras att man inte alltid valt ut den mest belastade gatan i respektive tätort. Mer detaljerade beräkningar för en tätort Växjö - visar att det är flera gator som kan överskrida delmålen för Frisk luft, vilka är tänkta att uppnås år Antal orter med över invånare där den utvalda gatans halter beräknas under NO 2 Partiklar (PM10) Bensen (C 6 H 6 ) CO...ha överskridit miljökvalitetsnorm (MKN) 3 (5,5%) 0 1 (1,8%) 0...ha överskridit delmål i nationellt miljömål 27 (49,1%) 29 (52,7%) ej ha överskridit delmål i nationellt miljömål 28 (50,9%) 26 (47,3%) - - Resultaten för varje enskild tätort framgår av figur A-C nedan, sorterade länsvis från söder till norr. För kväveoxid gäller att merparten av höga kvävedioxidhalter härrör från den egna tätorten. I Göteborg, Malmö, Helsingborg, Skövde och Piteå beräknas redan den urbana bakgrundshalten av NO 2 på mest utsatt plats överskrida delmålet för Frisk luft, antingen som årsmedelvärde (4 orter) eller som timvärde (3 orter) Skåne Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland NO 2 årsmedelvärde [μg/m 3 ] Östergötland Södermanland Helsingborg Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Linköping Motala Norrköping Eskilstuna Katrineholm Nyköping Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Stockholm Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Årsmedel Bakgrundshalt MKN Miljömål 2010 Figur A. Årsmedelvärde av kvävedioxid på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och delmål för frisk luft. Inga orter beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 27 gator överskrider delmålet för frisk luft. Tidigare valideringar har visat att beräkningarna av kväveoxider ligger något lägre än uppmätta halter. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 1

8 För inhalerbara partiklar gäller att den långväga transporten utgör en viktig del av de halter som iakttas i tätortsluft. I Malmö (Amiralsgatan), som beräknas tangera miljökvalitetsnormen, är det mindre än hälften av beräknad halt som kan påverkas av åtgärder i Malmö. I Stockholm och Göteborg beräknas redan den urbana bakgrundshalten av PM-10 på mest utsatt plats att överskrida delmålet för Frisk luft under 2006, både som årsmedelvärde och som dygnsmedelvärde Skåne Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland PM10 årsmedelvärde [μg/m 3 ] Östergötland Södermanland Helsingborg Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Linköping Motala Norrköping Eskilstuna Katrineholm Nyköping Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Stockholm Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Årsmedel Bakgrundshalt MKN Miljömål 2010 Figur B. Årsmedelvärde av inhalerbara partiklar på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och delmål för frisk luft. Inga orter beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 29 gator överskrider delmålet för frisk luft. För bensen kan man se en påverkan i regional bakgrund runt Stockholm, Göteborg och Malmö, men även en viss påverkan från Oslo. Halterna i urban bakgrund beräknas överskrida generationsmålet för bensen främst i storstadsområdena, men även i andra tätorter. Drygt en fjärdedel av tätorterna beräknas under 2006 ha haft bensenhalter över 1 µg/m 3 i urban bakgrundsluft. När man går in i gaturummen så visar beräkningarna att nästan alla tätorter kommer upp i halter överstigande generationsmålet (totalt 52 av 55 orter), se figur C. Beräkningarna visar på ett behov av fler mätningar av bensen. Flera gator visar på halter över övre utvärderingströskeln för bensen, däribland i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Boo, Jönköping, Trollhättan, Örebro och Helsingborg Helsingborg Skåne Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Bensen årsmedelvärde [μg/m 3 ] Vänersborg Linköping Östergötland Motala Norrköping Eskilstuna Södermanland Katrineholm Nyköping Boo Stockholm Årsmedelvärde Bakgrundshalt MKN Generationsmål Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Figur C. Årsmedelvärde av bensen på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och generationsmål för frisk luft. Endast en gata beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 52 gator överskrider delmålet för frisk luft, vissa orter även i urban bakgrund. Tidigare valideringar har visat att beräkningarna av bensen ligger högre än uppmätta halter. Delmålet för ozon, 120 μg/m 3, beräknas ha överskridits i stora områden i regional bakgrundsluft, se figur D. I tätorter är halterna i allmänhet lägre än på landsbygd, eftersom ämnet förbrukas i kemiska reaktioner med kväveoxider. 2 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

9 Figur D. Beräknade dygnsmedelvärden av ozon Delmålet för luftkvalitet är 120 µg/m 3, som anges med gul färg. Mätningar av ozonhalt har assimilerats med modelldata för att skapa en yttäckande redovisning av ozonhalterna i regional bakgrundsluft. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 3

10 2 Bakgrund Naturvårdsverket och Vägverket har tillsammans med SMHI tagit fram modellsystemet SIMAIR, som är avsett att stödja kommuner och luftvårdsförbund eller andra regionala aktörer som behöver utvärdera halter av reglerade luftföroreningar i vägars närområde eller i bostadsområden. Systemet är användbart för uppföljning och planering av luftkvalitet, prioritering av åtgärder samt för skattning av källbidrag. Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft följs upp i en fördjupad utvärdering vart fjärde år samt översiktligt varje år (de Facto, SNV Rapport 5765 Frisk luft, ref. 9). Underlaget hämtas från inrapporterade mätdata, forskningsrapporter och andra utredningar. Ett komplement till mätdata med alltmer ökande betydelse är modellberäkningar. Genom det nya luftkvalitetsdirektivet har beräkningar fått allt större betydelse för kontrollen av luftkvalitet. 3 Syfte Syftet med uppdraget är att genomföra en beräkning med SIMAIR-väg av de lokala halterna av kvävedioxid (NO 2 ), inhalerbara partiklar (PM-10), bensen (C 6 H 6 ) och kolmonoxid (CO) för en utvald gata i vardera av de orter i Sverige som har fler än invånare (57 stycken). Den utvalda gatan ska vara representativ för en belastad miljö där många människor kan tänkas exponeras för luftföroreningarna. I första hand ska beräknade halter i gaturummen utvärderas mot delmålen för Frisk luft enligt miljökvalitetsmålen. Beräkningarna ska göras på ett enhetligt sätt över hela landet. Indata till beräkningarna i form av emissioner, emissionsfaktorer, bakgrundshalter, meteorologi samt data för de utvalda gatorna/vägarna ska dokumenteras för att skapa spårbarhet i beräkningarna. 4 Metodik 4.1 Beräkningsmodellen SIMAIR-väg Beräkningar har utförts med modellberäkningssystemet SIMAIR-väg. Systemet har utvecklats av SMHI tillsammans med Vägverket för att man relativt enkelt ska kunna beräkna föroreningshalter vid gator och vägar. En av fördelarna med systemet är att totalhalter kan beräknas. För partiklar beräknas även uppvirvlingsbidraget. För dokumentation av SIMAIR-väg hänvisas till ref. 1 och 2. Den typ av halt i en tätort som kan uppmätas på behörigt avstånd från främst gator med betydande trafik brukar benämnas urban bakgrundshalt. Relevant mätplats kan vara i en mindre park eller dylikt. Även mätningar i taknivå kan sägas utgöra en sorts urban bakgrundshalt (dock inte enligt Naturvårdsverkets mätföreskrifter NFS 2007:7). Denna typ av halt beräknas i ett förberedande beräkningssteg och adderas i SIMAIR-väg till gatans/vägens eget haltbidrag. Totalhalten i beräkningar med SIMAIR-väg sätts närmare bestämt samman av föroreningsbidraget från den aktuella gata/väg vars närmiljö man studerar; från andra gator/vägar och andra källor runtom i tätorten urbant haltbidrag; samt bidragen från övriga Sverige och utlandet regionalt haltbidrag. Observera skillnaden mellan urban bakgrundshalt och urbant haltbidrag. Den förstnämnda inkluderar även de mer avlägsna källorna, medan den senare avser haltbidraget från källor inom den aktuella tätorten. För det lokala haltbidraget i väg- och gatumiljö används i SIMAIR-väg speciella lokalskaliga modeller anpassade för att beräkna den aktuella gatans/vägens haltbidrag i sin egen omedelbara närmiljö. Det urbana haltbidraget beräknas i 1 1 km-rutor med en särskild urban modell främst gjord för marknära utsläpp; för höga källor utnyttjas istället SMHI:s lokalskaliga spridningsmodell Dispersion. Bidragen från övriga Sverige och utlandet är framtagna med SMHIs regionalskaliga spridningsmodell MATCH- Sverige (Mesoscale Atmospheric Transport and CHemistry model, beskrivs förenklat i ref. 3). 4 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

11 En modellberäkning med SIMAIR-väg innebär tidsstegning timme för timme genom minst ett års meteorologiska data samt genom i förväg framtagna föroreningsdata från MATCH-Sverige och från den urbana modellberäkningen för tätorten ifråga. 4.2 Indata till SIMAIR-väg Indata i form av geografiskt fördelade emissioner från olika källtyper i Sverige härrör från SMED (Svenska MiljöEmissionsData, ref. 4). Grunden för trafikemissionsdelen är Vägverkets rikstäckande trafikkartläggning, som kombineras med den europeiska emissionsmodellen ARTEMIS. I beräkningarna har använts emissionsfaktorer, föroreningsdata (haltbakgrund) och meteorologiska data för år I figur 1 visas ett exempel på beräknade emissioner i och kring södra Sverige år Figuren visar att utsläppen av kväveoxider är koncentrerade till vägnätet och till sjöfartens transportleder, men även till tätorterna i form av uppvärmningskällor och industrier. Utsläppen är mycket ojämnt fördelade. I figuren anges utsläppen för 2006 per kvadratkilometer, i enlighet med den geografiska fördelningen i SMED. Dessa data utgör indata till SIMAIR när det gäller utsläpp inom Sverige. På samma sätt finns geografiskt fördelade emissioner även för PM-10, kolmonoxid och bensen. Utsläppen av samtliga ämnen redovisas per tätort i Tabell 4. Utländska emissionsdata är hämtade från en inventering i km-rutor över Europa (från EMEP, Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe, ref. 5). Figur 2 visar beräknade kväveoxidemissioner i Europa år De utländska och svenska emissionerna läggs in som indata till MATCH-Europa och MATCH- Sverige för beräkning av transport och kemisk omvandling för långväga transporterade ämnen. Resultatet från den beräkningen utgör regional bakgrundshalt från MATCH och redovisas även som modellresultat inom miljöövervakningen. För PM-10, kväveoxider och ozon görs även en jämförelse med mätdata från norska och svenska mätstationer i regional bakgrund. Mätningar och modellresultat assimileras med en 2-dimensionell variationsanalys för att skapa en syntes av modeller och mätningar över hela modellområdet. I Figur 5 visas resultatet av beräkningar av ozonhalt i regional bakgrund för 2006 enligt denna metod. Beräkningarna görs för var 10 km i hela landet. Delmålet för ozon beräknas ha överskridits i stora områden. En förfining av indata görs för var och en av de 57 utvalda tätorterna. Utsläppen av olika ämnen, som redovisas i tabell 4, fördelas geografiskt med upplösningen 1 km. I tätorterna görs därefter beräkningar av urbana haltbidrag med den högre upplösningen, endast avseende utsläppen i den egna tätorten. När man lägger samman resultaten av regional och urban bakgrundshalt kan resultatet se ut som i Figur 9. Den urbana bakgrundshalten varierar med läget i tätorten. För att ge en överblick över bakgrundshalter i hela landet och i samtliga tätorter av olika ämnen som ingår i studien har den maximala urbana bakgrundshalten i respektive tätort hämtats ut som representativ för bakgrundsnivån. Det värdet är kanske inte helt överensstämmande med eventuella mätningar av urban bakgrundshalt, dels för att mätningar kan vara påverkade av närliggande lokala källor, men även för att bakgrundshalten varierar med läget i tätorten. Trots detta har mätningar och beräkningar av urban bakgrundshalt sammanställts i Figur 3 Figur 8 för att visa på helheten i beräkningarna och få en indikation på överensstämmelse mellan mätningar och beräkningar. Figur 3 visar bakgrundshalter av PM-10 som årsmedelvärden, dels de regionala bakgrundshalternas fördelning över landet, dels urbana bakgrundshalter i ett antal tätorter. Figur 4 visar motsvarande men för dygnshalter. Figur 5 visar ozonhalter, figur 6 och 7 visar kvävedioxidhalter medan figur 8 visar bensenhalter. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 5

12 Figur 1. Utsläpp av kväveoxider från vägar, industrier, sjöfart och uppvärmningskällor i Svealand och Götaland Meteorologiska data är hämtade från SMHIs analyssystem för väderobservationsdata, MESAN (MESoskaligt ANalyssystem, ref. 6). I MESAN interpoleras data, från olika typer av observationssystem, till ett rikstäckande nät av analyspunkter med tätheten 11 km. Analyserna från MESAN för var tredje timme används till MATCH-Sverige samt efter interpolering till 1 1 km täthet och timvisa data till de urbana och lokala spridningsmodellerna i SIMAIR-väg var ett varmt år med ett temperaturöverskott på C över normalt för perioden Året var varmare än de närmast föregående fem åren i nästan hela landet. Medelvindarna var relativt svaga med ett underskott på i allmänhet cirka 10 %. 6 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

13 Figur 2. Utsläpp av kväveoxider från källor i Europa under 2004 enligt EMEP, angivet i ton NO X per km 2 och år. Utsläppsinventeringen används som en första beskrivning av långväga transport, som stäms av mot mätdata i regional bakgrund i en 2-dimensionell variationsanalys, för att få en analyserad långväga transport till svensk regional bakgrundsluft. Vintern (jan-feb) var övervägande kall i söder, medan den var mild i norr. I januari föll mindre nederbörd än normalt, utom i västra Jämtland, och i norr var nederbörden fortsatt liten i februari, medan den var stor i söder. Våren kom lite på efterkälken i söder, då mars var kall, men kylan bröts snart i april så att våren kunde avancera snabbt och bli tidig i norr. Början av maj blev sedan sommarvarm, men slutet ovanligt kylig. Större delen av landet fick en blöt vår. I mars kom dock ovanligt lite nederbörd i norra Norrland, vilket även var fallet i april-maj i de västra fjällen. Sommaren bjöd på fint semesterväder med sol och värme. I stora delar av Götaland och i västra Svealand var sommaren 2006 t.o.m. något varmare än den mycket varma sommaren Juli var varmast i söder med rekordtemperaturer i södra Götaland och augusti i norr med rekord i Västerbotten. Sista dagarna i juli bröts en delvis svår torka i södra Sverige av kraftiga regn, som fortsatte i augusti. I norr bestod dock torkan och i nordöstra Norrland blev sommaren rekordtorr. Sommarvärmen dröjde sig kvar in på hösten. I slutet av oktober fick dock norra Norrland känna av vinter med rekordsnödjup i Jämtland. Kort vinter fick också hela landet vid månadsskiftet oktobernovember, men sedan blev det i allt högre grad varmare än normalt med en rekordvarm första vintermånad. Förutom en torr september i södra Sverige var hösten och förvintern övervägande blöt. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 7

14 Figur 3. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av PM-10. Delmålet för luftkvalitet är 20 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Lund. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund. 8 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

15 Figur 4. Beräknade dygnsmedelvärden 2006 som 90-percentil av regionala och urbana bakgrundshalter av PM-10. Delmålet för luftkvalitet är 35 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Lund. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 9

16 Figur 5. Beräknade dygnsmedelvärden 2006 som högsta åttatimmarshalt av regionala bakgrundshalter av ozon. Delmålet för luftkvalitet är 120 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. Mätningar av ozonhalt har assimilerats med modelldata för att skapa en yttäckande redovisning av ozonhalterna i bakgrundsluft. 10 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

17 Figur 6. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av NO 2. Delmålet för luftkvalitet är 20 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med grön färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Halmstad, Borås, Visby, Norrköping, Västerås, Sundsvall och Umeå. I Göteborg, Malmö, Skövde och Piteå beräknas delmålet överskridas. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 11

18 Figur 7. Beräknade timmedelvärden 2006 som 98-percentil av regionala och urbana bakgrundshalter av NO 2. Delmålet för luftkvalitet är 60 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Norrköping, Västerås, Sundsvall och Umeå. I Göteborg, Helsingborg och Piteå beräknas delmålet överskridas. 12 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

19 Figur 8. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av bensen. Generationsmålet för luftkvalitet är 1 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med grön färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, i detta fall endast i Västerås. I en fjärdedel av orterna beräknas ett överskridande av generationsmålet under 2006 i urban bakgrundsluft. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 13

20 Figur 9. Beräknade årsmedelvärden 2006 av urbana bakgrundshalter av bensen i Stockholms tätort med 1 km upplösning. Bakgrundshalten varierar med läget i tätorten och är ca 3.7 µg/m3 i mest utsatt zon. 4.3 Indata från kommunerna För ett antal av 57 tätorter alla med över invånare, se Tabell 1 har berörda kommuner kontaktats för att välja ut ett gatuavsnitt i varje tätort att göra beräkningar för och samla in nödvändiga data för dessa. Urvalet av tätorter har gjorts baserat på SCBs officiella statistik om befolkning i svenska tätorter år 2005, med tilldelade tätortskoder. Av de kontaktade 57 kommunerna har 55 svarat. Kriterierna för att välja gator har varit desamma som gäller vid mätning av luftkvalitet: Det ska vara en plats där människor vistas. Gaturummet ska förmodas ha höga halter av de föroreningar som ska kontrolleras. Platsen ska vara representativ för luftkvaliteten i ett område som omfattar minst 200 kvadratmeter och även vara representativ för liknande platser och miljöer som inte ligger i den omedelbara närheten. Beräkningspunkten bör vara minst 25 meter från större vägkorsningar, minst 4 meter från mitten av närmaste körfältet. Beräkningspunkten bör vara högst 5 meter från trottoarkanten och vid närliggande bebyggelse ca 1 meter från fasad. Det bör påpekas att kommunerna inte nödvändigtvis har valt ut den mest belastade gatan i respektive tätort. Tabell 2 visar vilken gata som valts ut i respektive tätort och trafikflödet m.m. på denna. För de utvalda platserna (gatuavsnitten) har data från Vägverket kompletterats av uppgifter som samlats in från kommunerna, förutom trafikdata (trafikmängd per årsmedeldygn, andel tung trafik) även geometriska uppgifter (vägbredd, gaturumsbredd, hushöjder) samt uppgift om halkbekämpningsmetod (t.ex. om sandning används). De två orter som inte har svarat redovisas endast i form av urban bakgrundshalt i den mest utsatta delen av respektive ort. 14 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

21 Tabell 1. Tätorter som ingår i studien samt deras invånarantal år Län Tätort Invånarantal 2005 Ej svar Stockholm Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands-Väsby Vallentuna Åkersberga Uppsala Enköping X Uppsala Södermanland Eskilstuna Katrineholm Nyköping Östergötland Linköping Motala Norrköping Jönköping Jönköping Kronoberg Växjö Kalmar Kalmar Västervik Gotland Visby Blekinge Karlskrona Skåne Helsingborg Kristianstad Landskrona X Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Halland Halmstad Varberg Västra Götaland Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Värmland Karlstad Örebro Karlskoga Örebro Västmanland Västerås Dalarna Borlänge Falun Gävleborg Gävle Sandviken Västernorrland Sundsvall Örnsköldsvik Jämtland Östersund Västerbotten Skellefteå Umeå Norrbotten Luleå Piteå Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 15

22 Tabell 2. Viktigare indata för den utvalda gatan i respektive tätort. Andel tung trafik (%) Län Tätort Gata (adress) Trafikflöde (fordon/ årsmedeldygn) Gaturumsbredd (m) Hushöjd ungef. (m) Stockholm Boo Vikdalsvägen (vid Griffelvägen) /19 Lidingö Herserudsvägen /27 Märsta Nymärstagatan (Raisicg.-Nymärsta gr.) /9 Stockholm Folkungagatan /20 Södertälje Stockholmsv. (E. Dahlb. v.-polhemsg.) / - Tumba KP Arnoldssons v. vid Tumba centrum / - Täby Centralvägen (vid Ytterbyskolan) / - Upplands- Centralvägen /12 Väsby Vallentuna Banvägen / - Åkersberga Söralidsvägen / - Uppsala Uppsala Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) , /17 Södermanland Eskilstuna Rådhustorget /16 Katrineholm Vasavägen /12 Nyköping Behmbrogatan /9 Östergötland Linköping Hamngatan (Nygatan-Storgatan) , /18 Motala Lasarettsgatan (strax väster om Ulaxg.) /9 Norrköping Packhusgatan / - Jönköping Jönköping Pollaregatan /12 Kronoberg Växjö Norra Esplanaden 6-12(norr)/ /9 5-11(söder) Kalmar Kalmar Stensövägen /9 Västervik Hamngatan /8 Gotland Visby Österväg /6 Blekinge Karlskrona Landbrogatan (Ronnebyg.-Parkg.) /13 Skåne Helsingborg Södra Stenbocksgatan /18 Kristianstad Södra Kaserngatan (vid Östra Storg.) /9 Lund Bredgatan 7C /8 Malmö Amiralsgatan /16 Trelleborg Hedvägen , /5 Ängelholm Storgatan 45 (gågata) /10 Halland Halmstad Viktoriagatan 6A-12A / - Varberg Västra Vallgatan ca 16 12/12 Västra Alingsås Västra Ringgatan 5A , /12 Götaland Borås Allégatan /18 Göteborg Sprängkullsgatan 7 a / - Kungälv Uddevallavägen , / - Lidköping Kållandsgatan /3 Skövde Stationsgatan /9 Trollhättan Torggatan / - Uddevalla Lagerbergsgatan / - Vänersborg Edsgatan 1C /15 Värmland Karlstad Hamngatan /20 Örebro Karlskoga Katrinedalsgatan (Hotellg.-Viaduktg.) , /12 Örebro Trädgårdsgatan (Stortorget-Nygatan) /15 Västmanland Västerås Stora Gatan 2G /11 Dalarna Borlänge Stationsgatan /9 Falun Gruvgatan /9 Gävleborg Gävle Södra Kungsgatan /15 Sandviken Storgatan /9 Västernorrland Sundsvall Köpmangatan /17 Örnsköldsvik Centralesplanaden (Nygatan-Storgatan) /10 Jämtland Östersund Kyrkgatan /9 Västerbotten Skellefteå Viktoriagatan (Kanalgatan-Storgatan) /6 Umeå Rådhusesplanaden , /15 Norrbotten Luleå Smedjegatan (Köpmangatan-Storgatan) /15 Piteå Prästgårdsgatan ,9 16 6/15 16 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

23 1) Enkelsidig bebyggelse. Gaturumsbredd definieras genom att ansätta samma avstånd vägkant gaturumskant på båda sidor. 2) Skattat värde. 3) Från Vägverkets databas. Troligen ganska grov skattning (kommunen hade inga värden). 4.4 Miljökvalitetsnormer De i denna rapport använda haltmåtten (medelvärden och percentiler) är desamma som i de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN). Tabell 3 visar normvärden och de till MKN hörande utvärderingströsklarna. De sistnämnda anger när bestämda krav på kontroll från kommunens sida av föroreningsnivån inträder. Tabellen visar för PM-10, förutom gällande värden, även Naturvårdsverkets förslag på nya, höjda utvärderingströsklar. Även de nationella delmålen för luftkvalitet anges i tabellen. Tabell 3. Miljökvalitetsnormer och nationella miljömål delmål att jämföra med rapportens beräkningar. Haltenhet µg/m 3 om inget annat anges. Inom hakparentes: Naturvårdsverkets förslag till nya utvärderingströsklar för PM-10. Streck innebär att normvärde saknas. Färgerna återkommer i resultattabellerna som signal på om respektive miljökvalitetsnorm eller utvärderingströskel överskrids. Klarad nedre utvärderingströskel symboliseras med grön färg. Märkning med * i resultattabellerna innebär överskridande av delmål i de nationella miljömålen. Ämne Haltmått Miljökvalitetsnorm Övre utvärderingströskel Nedre utvärderingströskel Nationellt miljömål delmål (*) NO 2 PM 10 Timme, årsvis 98-perc Dygn, årsvis 98-perc År, medelvärde Dygn, årsvis 98-perc [-] 20 [-] Dygn, årsvis 90-perc [35] - [25] 35 År, medelvärde [28] 10 [20] 20 Bensen År, medelvärde 5 3,5 2 - CO Max. 8-timmarsmedelvärde 10 mg/m 3 7 mg/m 3 5 mg/m 3-5 Resultat för 55 tätorter De totala utsläppen per tätort enligt SMED, och i vissa län i enlighet med regionala emissionsdatabaser finns sammanställda per tätort i tabell 4. Utsläppen omvandlas till föroreningshalter genom spridning i tätortsluften. För 55 tätorter med över invånare har beräkningar gjorts för en utvald gata i varje ort. I avsnitt 5.6 redovisas beräkningar som gjorts för hela det centrala gatunätet i Växjö. Tabell 4. Emissioner av luftföroreningar i medelstora och större tätorter enligt SIMAIR. Emissionen avser totala emissioner inom tätorten samt upp till 3 km från tätortsgränsen. (NOx, PM-10, bensen, CO). Vissa angränsande tätorter inkluderas även om de ligger i en annan kommun, t ex Skoghall räknas in i utsläppen för Karlstad; Vargön och Trollhättan räknas här in i utsläppen för Vänersborg, eftersom de har en påverkan på tätorten. Tätorterna Stockholm och Göteborg m.fl. täcker flera kommuner. Tätort NOx (ton/år) PM-10 (ton/år) Bensen (ton/år) CO (ton/år) Stockholm, inklusive Boo, Lidingö, Tumba, Täby, Upplands- Väsby, Vallentuna och Åkersberga Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 17

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn

Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-24 Beräkningar av partikelhalter för Inre hamnen i Oskarshamn Pärmbild. Bilden visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalt för partiklar PM10 för i scenario 2030. Gul färg

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona

Hans Backström. RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Hans Backström RAPPORT NR 2014-38 Luftkvalitet i kvarteret Pottholmen, Karlskrona Pärmbild. Bilden föreställer en vy över det utbyggda Pottholmen i Karlskrona Rapport Pottholmen 1 Senast sparad 2014-10-20

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket

Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Förslag på utvärderingsstrategier för Sverige enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv Johan Genberg Enheten för luft och klimat Naturvårdsverket Bakgrund Luftkvalitetsdirektiven innehåller detaljerade krav på

Läs mer

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län

Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2015-53 Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län - Sammanställning och utvärdering av mätningar och beräkningar avseende tre år till och med 2014 Pärmbild.

Läs mer

PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal

PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal Punktkälla: Beräknade luftföroreningskomponenter: Utsläppsdata: Två arbetsmaskiner á 520

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Tjänster och tillämpad forskning Luftmiljö på SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Ett tjugotal personer engageras i luftmiljö Gruppen Produktion luft på avdelning Miljö & Säkerhet består av 19 personer, som

Läs mer

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI

Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI Dagens och framtidens luftkvalitet i Sverige Gunnar Omstedt, SMHI inledning dagens luftkvalitet och trender framtidens luftkvalitet, scenario beräkningar slutsatser Dagens och framtidens luftkvalitet i

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Sven Kindell 5$ SSGDWHUDGH VSULGQLQJVEHUlNQLQJDU I U gvwud.\unrjdwdq RFK QlUOLJJDQGH JDWXDYVQLWW L 8PHn

Sven Kindell 5$ SSGDWHUDGH VSULGQLQJVEHUlNQLQJDU I U gvwud.\unrjdwdq RFK QlUOLJJDQGH JDWXDYVQLWW L 8PHn Sven Kindell Pärmbild. Spridningsberäkningar har utförts för bland annat Östra Kyrkogatan i centrala Umeå. Författare: Uppdragsgivare: Sven Kindell WSP Samhällsbyggnad Granskningsdatum: Granskare: Dnr:

Läs mer

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version

Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version MI 12 SM 1002 Grönytor och grönområden i och omkring tätorter 2005, slutgiltig version Tätorter med minst 10 000 invånare Green areas within and around localities 2005 I korta drag Här presenteras resultaten

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå

Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå UPPDRAG Spridningsberäkningar, Skellefteå UPPDRAGSNUMMER 1321631000 UPPDRAGSLEDARE Leif Axenhamn UPPRÄTTAD AV Carl Thordstein DATUM Spridningsberäkningar i gaturummet Viktoriagatan, E4 i Skellefteå Sammanfattning

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft

Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft SAMMANSTÄLLNING Sidan 1 av 5 Luftkvalitet i Kronobergs län/tätortsluft Beräknade luftföroreningshalter i tätorter I början av 26 genomförde Luftvårdsförbundet, tillsammans med SMHI och länets kommuner,

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Sverige

Övervakning av luftföroreningar i Sverige Övervakning av luftföroreningar i Sverige strategi, förekommande halter och trender Karin Persson Mät- och beräkningsstrategier Varför? Vad? Var? Hur? När? Varför ska luftkvaliteten övervakas? Lagstiftning

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet

Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Så rapporterar du modelldata för luftkvalitet Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata. Då modellberäkningar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011

Undersökning av däcktyp i Sverige. Kvartal 1, 2011 Undersökning av däcktyp i Sverige Kvartal 1, 2011 1 UTKAST 2011-07-07 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige...

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden

Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden 2006:24 Planerad hamn vid Stockholm - Nynäshamn, Norvikudden HALTBERÄKNINGAR AV KVÄVEDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 20O5 OCH 2020. SLB-ANALYS, OKTOBER ÅR 2006 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON

RAPPORT. Luftkvalitet Konstruktören 2 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON repo001.docx 2012-03-2914 BODIL HANSSON & PER JOHANSSON Luftkvalitet Konstruktören 2 UPPDRAGSNUMMER 2175311002 SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR KVÄVEDIOXID NO 2 OCH PARTIKLAR PM 10 Detaljplan för kv. Konstruktören

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2014 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2014 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2016 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2016 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSBS BOSTADSINDEX 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2013... 5 5 Poängbedömning... 9 6 Frågor och svar...

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Härryda Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Nationell presentation av emissioner och halter

Nationell presentation av emissioner och halter Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september 2007 Följande personer har bidragit till rapporten (samtliga SMHI): - Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se)

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2013 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2013 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad:

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: 2016-03-30 Innehåll Bakgrund och målsättning... 1 Luftkvalitetssituation... 2 Uppgifter om dominerande utsläpp... 2 Krav på kontroll inom samverkansområdet...

Läs mer

Användardagar SIMAIR november 2011, Hans Backström. Rapportering och användning av SIMAIR-resultat

Användardagar SIMAIR november 2011, Hans Backström. Rapportering och användning av SIMAIR-resultat Användardagar SIMAIR 17-18 november 2011, Hans Backström Rapportering och användning av SIMAIR-resultat Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet NFS 2010:8 Varje kommun ska kontrollera

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Stenungsund Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999

Läs mer