Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR Nationella beräkningar med SIMAIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hans Backström och Sven Kindell. RAPPORT NR 2010-7 Nationella beräkningar med SIMAIR"

Transkript

1 Hans Backström och Sven Kindell RAPPORT NR Nationella beräkningar med SIMAIR

2 Pärmbild. Bilden föreställer beräknade och uppmätta halter av inhalerbara partiklar (PM-10) i bakgrundsluft på landsbygd och i 55 tätorter. Den långväga transporten av partiklar syns tydligast på västkusten och sydkusten. Beräkningarna uppvisar mycket god överensstämmelse med mätdata.

3 Författare: Uppdragsgivare: Hans Backström, Sven Kindell Naturvårdsverket RAPPORT NR Granskningsdatum: Granskare: Dnr: Version: Mikael Magnusson 2009/2034/ Nationella beräkningar med SIMAIR Uppdragstagare SMHI Norrköping Uppdragsgivare Naturvårdsverket Valhallavägen Stockholm Distribution Naturvårdsverket Klassificering (x) Allmän ( ) Affärssekretess Nyckelord Miljökvalitetsmål Frisk Luft Övrigt Överenskommelse ; NV Me Projektansvarig Hans Backström Telefon E-postadress Kontaktperson Helena Sabelström

4 Denna sida är avsiktligt blank

5 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METODIK Beräkningsmodellen SIMAIR-väg Indata till SIMAIR-väg Indata från kommunerna Miljökvalitetsnormer RESULTAT FÖR 55 TÄTORTER Beräknade halter för år 2006 i 55 tätorter, allmänt Kvävedioxid (NO 2 ) Partiklar (PM-10) Bensen (C 6 H 6 ) Kolmonoxid (CO) Resultat av utförliga beräkningar för Växjö SLUTSATSER REFERENSER... 32

6 Denna sida är avsiktligt blank

7 1 Sammanfattning Beräkningar av luftföroreningshalter avseende år 2006 har utförts för en av respektive kommun utvald gata i vardera av 55 svenska tätorter med mer än invånare. Det är SMHIs beräkningssystem SIMAIR-väg som har använts, vilket beskriver långväga haltbidrag, utsläpp i den egna tätorten samt utsläpp på den aktuella gatan. Beräkningar har utförts för fyra luftföroreningskomponenter kvävedioxid (NO 2 ), inhalerbara partiklar (PM-10), bensen (C 6 H 6 ) och kolmonoxid (CO) och jämförelse kan göras med miljökvalitetsnormer och nationella miljömål. Resultatet sammanfattas i tabellen nedan som visar antalet orter vars utvalda gata noteras för överskridande av miljökvalitetsnorm (gränsvärde) eller delmål i nationellt miljömål (planeringsmål). En liknande analys har tidigare gjorts under 2007 avseende 20 tätorter under 2004 samt som prognos för år 2020, som ett led i den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålen Det ska observeras att man inte alltid valt ut den mest belastade gatan i respektive tätort. Mer detaljerade beräkningar för en tätort Växjö - visar att det är flera gator som kan överskrida delmålen för Frisk luft, vilka är tänkta att uppnås år Antal orter med över invånare där den utvalda gatans halter beräknas under NO 2 Partiklar (PM10) Bensen (C 6 H 6 ) CO...ha överskridit miljökvalitetsnorm (MKN) 3 (5,5%) 0 1 (1,8%) 0...ha överskridit delmål i nationellt miljömål 27 (49,1%) 29 (52,7%) ej ha överskridit delmål i nationellt miljömål 28 (50,9%) 26 (47,3%) - - Resultaten för varje enskild tätort framgår av figur A-C nedan, sorterade länsvis från söder till norr. För kväveoxid gäller att merparten av höga kvävedioxidhalter härrör från den egna tätorten. I Göteborg, Malmö, Helsingborg, Skövde och Piteå beräknas redan den urbana bakgrundshalten av NO 2 på mest utsatt plats överskrida delmålet för Frisk luft, antingen som årsmedelvärde (4 orter) eller som timvärde (3 orter) Skåne Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland NO 2 årsmedelvärde [μg/m 3 ] Östergötland Södermanland Helsingborg Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Linköping Motala Norrköping Eskilstuna Katrineholm Nyköping Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Stockholm Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Årsmedel Bakgrundshalt MKN Miljömål 2010 Figur A. Årsmedelvärde av kvävedioxid på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och delmål för frisk luft. Inga orter beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 27 gator överskrider delmålet för frisk luft. Tidigare valideringar har visat att beräkningarna av kväveoxider ligger något lägre än uppmätta halter. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 1

8 För inhalerbara partiklar gäller att den långväga transporten utgör en viktig del av de halter som iakttas i tätortsluft. I Malmö (Amiralsgatan), som beräknas tangera miljökvalitetsnormen, är det mindre än hälften av beräknad halt som kan påverkas av åtgärder i Malmö. I Stockholm och Göteborg beräknas redan den urbana bakgrundshalten av PM-10 på mest utsatt plats att överskrida delmålet för Frisk luft under 2006, både som årsmedelvärde och som dygnsmedelvärde Skåne Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland PM10 årsmedelvärde [μg/m 3 ] Östergötland Södermanland Helsingborg Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Linköping Motala Norrköping Eskilstuna Katrineholm Nyköping Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Stockholm Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Årsmedel Bakgrundshalt MKN Miljömål 2010 Figur B. Årsmedelvärde av inhalerbara partiklar på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och delmål för frisk luft. Inga orter beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 29 gator överskrider delmålet för frisk luft. För bensen kan man se en påverkan i regional bakgrund runt Stockholm, Göteborg och Malmö, men även en viss påverkan från Oslo. Halterna i urban bakgrund beräknas överskrida generationsmålet för bensen främst i storstadsområdena, men även i andra tätorter. Drygt en fjärdedel av tätorterna beräknas under 2006 ha haft bensenhalter över 1 µg/m 3 i urban bakgrundsluft. När man går in i gaturummen så visar beräkningarna att nästan alla tätorter kommer upp i halter överstigande generationsmålet (totalt 52 av 55 orter), se figur C. Beräkningarna visar på ett behov av fler mätningar av bensen. Flera gator visar på halter över övre utvärderingströskeln för bensen, däribland i Stockholm, Göteborg, Malmö, Södertälje, Boo, Jönköping, Trollhättan, Örebro och Helsingborg Helsingborg Skåne Kristianstad Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Karlskrona Växjö Halmstad Varberg Kalmar Blekinge Kronoberg Halland Kalmar Gotland Jönköping Västra Götaland Västervik Visby Jönköping Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Bensen årsmedelvärde [μg/m 3 ] Vänersborg Linköping Östergötland Motala Norrköping Eskilstuna Södermanland Katrineholm Nyköping Boo Stockholm Årsmedelvärde Bakgrundshalt MKN Generationsmål Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands- Vallentuna Åkersberga Karlskoga Örebro Karlstad Västerås Uppsala Borlänge Örebro Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten Falun Gävle Sandviken Östersund Sundsvall Örnsköldsvik Skellefteå Umeå Luleå Piteå Figur C. Årsmedelvärde av bensen på utvalda gator i medelstora och större tätorter. De beräknade halterna jämförs med miljökvalitetsnorm och generationsmål för frisk luft. Endast en gata beräknas överskrida miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde 2006 på de utvalda gatorna, men 52 gator överskrider delmålet för frisk luft, vissa orter även i urban bakgrund. Tidigare valideringar har visat att beräkningarna av bensen ligger högre än uppmätta halter. Delmålet för ozon, 120 μg/m 3, beräknas ha överskridits i stora områden i regional bakgrundsluft, se figur D. I tätorter är halterna i allmänhet lägre än på landsbygd, eftersom ämnet förbrukas i kemiska reaktioner med kväveoxider. 2 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

9 Figur D. Beräknade dygnsmedelvärden av ozon Delmålet för luftkvalitet är 120 µg/m 3, som anges med gul färg. Mätningar av ozonhalt har assimilerats med modelldata för att skapa en yttäckande redovisning av ozonhalterna i regional bakgrundsluft. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 3

10 2 Bakgrund Naturvårdsverket och Vägverket har tillsammans med SMHI tagit fram modellsystemet SIMAIR, som är avsett att stödja kommuner och luftvårdsförbund eller andra regionala aktörer som behöver utvärdera halter av reglerade luftföroreningar i vägars närområde eller i bostadsområden. Systemet är användbart för uppföljning och planering av luftkvalitet, prioritering av åtgärder samt för skattning av källbidrag. Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft följs upp i en fördjupad utvärdering vart fjärde år samt översiktligt varje år (de Facto, SNV Rapport 5765 Frisk luft, ref. 9). Underlaget hämtas från inrapporterade mätdata, forskningsrapporter och andra utredningar. Ett komplement till mätdata med alltmer ökande betydelse är modellberäkningar. Genom det nya luftkvalitetsdirektivet har beräkningar fått allt större betydelse för kontrollen av luftkvalitet. 3 Syfte Syftet med uppdraget är att genomföra en beräkning med SIMAIR-väg av de lokala halterna av kvävedioxid (NO 2 ), inhalerbara partiklar (PM-10), bensen (C 6 H 6 ) och kolmonoxid (CO) för en utvald gata i vardera av de orter i Sverige som har fler än invånare (57 stycken). Den utvalda gatan ska vara representativ för en belastad miljö där många människor kan tänkas exponeras för luftföroreningarna. I första hand ska beräknade halter i gaturummen utvärderas mot delmålen för Frisk luft enligt miljökvalitetsmålen. Beräkningarna ska göras på ett enhetligt sätt över hela landet. Indata till beräkningarna i form av emissioner, emissionsfaktorer, bakgrundshalter, meteorologi samt data för de utvalda gatorna/vägarna ska dokumenteras för att skapa spårbarhet i beräkningarna. 4 Metodik 4.1 Beräkningsmodellen SIMAIR-väg Beräkningar har utförts med modellberäkningssystemet SIMAIR-väg. Systemet har utvecklats av SMHI tillsammans med Vägverket för att man relativt enkelt ska kunna beräkna föroreningshalter vid gator och vägar. En av fördelarna med systemet är att totalhalter kan beräknas. För partiklar beräknas även uppvirvlingsbidraget. För dokumentation av SIMAIR-väg hänvisas till ref. 1 och 2. Den typ av halt i en tätort som kan uppmätas på behörigt avstånd från främst gator med betydande trafik brukar benämnas urban bakgrundshalt. Relevant mätplats kan vara i en mindre park eller dylikt. Även mätningar i taknivå kan sägas utgöra en sorts urban bakgrundshalt (dock inte enligt Naturvårdsverkets mätföreskrifter NFS 2007:7). Denna typ av halt beräknas i ett förberedande beräkningssteg och adderas i SIMAIR-väg till gatans/vägens eget haltbidrag. Totalhalten i beräkningar med SIMAIR-väg sätts närmare bestämt samman av föroreningsbidraget från den aktuella gata/väg vars närmiljö man studerar; från andra gator/vägar och andra källor runtom i tätorten urbant haltbidrag; samt bidragen från övriga Sverige och utlandet regionalt haltbidrag. Observera skillnaden mellan urban bakgrundshalt och urbant haltbidrag. Den förstnämnda inkluderar även de mer avlägsna källorna, medan den senare avser haltbidraget från källor inom den aktuella tätorten. För det lokala haltbidraget i väg- och gatumiljö används i SIMAIR-väg speciella lokalskaliga modeller anpassade för att beräkna den aktuella gatans/vägens haltbidrag i sin egen omedelbara närmiljö. Det urbana haltbidraget beräknas i 1 1 km-rutor med en särskild urban modell främst gjord för marknära utsläpp; för höga källor utnyttjas istället SMHI:s lokalskaliga spridningsmodell Dispersion. Bidragen från övriga Sverige och utlandet är framtagna med SMHIs regionalskaliga spridningsmodell MATCH- Sverige (Mesoscale Atmospheric Transport and CHemistry model, beskrivs förenklat i ref. 3). 4 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

11 En modellberäkning med SIMAIR-väg innebär tidsstegning timme för timme genom minst ett års meteorologiska data samt genom i förväg framtagna föroreningsdata från MATCH-Sverige och från den urbana modellberäkningen för tätorten ifråga. 4.2 Indata till SIMAIR-väg Indata i form av geografiskt fördelade emissioner från olika källtyper i Sverige härrör från SMED (Svenska MiljöEmissionsData, ref. 4). Grunden för trafikemissionsdelen är Vägverkets rikstäckande trafikkartläggning, som kombineras med den europeiska emissionsmodellen ARTEMIS. I beräkningarna har använts emissionsfaktorer, föroreningsdata (haltbakgrund) och meteorologiska data för år I figur 1 visas ett exempel på beräknade emissioner i och kring södra Sverige år Figuren visar att utsläppen av kväveoxider är koncentrerade till vägnätet och till sjöfartens transportleder, men även till tätorterna i form av uppvärmningskällor och industrier. Utsläppen är mycket ojämnt fördelade. I figuren anges utsläppen för 2006 per kvadratkilometer, i enlighet med den geografiska fördelningen i SMED. Dessa data utgör indata till SIMAIR när det gäller utsläpp inom Sverige. På samma sätt finns geografiskt fördelade emissioner även för PM-10, kolmonoxid och bensen. Utsläppen av samtliga ämnen redovisas per tätort i Tabell 4. Utländska emissionsdata är hämtade från en inventering i km-rutor över Europa (från EMEP, Co-operative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe, ref. 5). Figur 2 visar beräknade kväveoxidemissioner i Europa år De utländska och svenska emissionerna läggs in som indata till MATCH-Europa och MATCH- Sverige för beräkning av transport och kemisk omvandling för långväga transporterade ämnen. Resultatet från den beräkningen utgör regional bakgrundshalt från MATCH och redovisas även som modellresultat inom miljöövervakningen. För PM-10, kväveoxider och ozon görs även en jämförelse med mätdata från norska och svenska mätstationer i regional bakgrund. Mätningar och modellresultat assimileras med en 2-dimensionell variationsanalys för att skapa en syntes av modeller och mätningar över hela modellområdet. I Figur 5 visas resultatet av beräkningar av ozonhalt i regional bakgrund för 2006 enligt denna metod. Beräkningarna görs för var 10 km i hela landet. Delmålet för ozon beräknas ha överskridits i stora områden. En förfining av indata görs för var och en av de 57 utvalda tätorterna. Utsläppen av olika ämnen, som redovisas i tabell 4, fördelas geografiskt med upplösningen 1 km. I tätorterna görs därefter beräkningar av urbana haltbidrag med den högre upplösningen, endast avseende utsläppen i den egna tätorten. När man lägger samman resultaten av regional och urban bakgrundshalt kan resultatet se ut som i Figur 9. Den urbana bakgrundshalten varierar med läget i tätorten. För att ge en överblick över bakgrundshalter i hela landet och i samtliga tätorter av olika ämnen som ingår i studien har den maximala urbana bakgrundshalten i respektive tätort hämtats ut som representativ för bakgrundsnivån. Det värdet är kanske inte helt överensstämmande med eventuella mätningar av urban bakgrundshalt, dels för att mätningar kan vara påverkade av närliggande lokala källor, men även för att bakgrundshalten varierar med läget i tätorten. Trots detta har mätningar och beräkningar av urban bakgrundshalt sammanställts i Figur 3 Figur 8 för att visa på helheten i beräkningarna och få en indikation på överensstämmelse mellan mätningar och beräkningar. Figur 3 visar bakgrundshalter av PM-10 som årsmedelvärden, dels de regionala bakgrundshalternas fördelning över landet, dels urbana bakgrundshalter i ett antal tätorter. Figur 4 visar motsvarande men för dygnshalter. Figur 5 visar ozonhalter, figur 6 och 7 visar kvävedioxidhalter medan figur 8 visar bensenhalter. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 5

12 Figur 1. Utsläpp av kväveoxider från vägar, industrier, sjöfart och uppvärmningskällor i Svealand och Götaland Meteorologiska data är hämtade från SMHIs analyssystem för väderobservationsdata, MESAN (MESoskaligt ANalyssystem, ref. 6). I MESAN interpoleras data, från olika typer av observationssystem, till ett rikstäckande nät av analyspunkter med tätheten 11 km. Analyserna från MESAN för var tredje timme används till MATCH-Sverige samt efter interpolering till 1 1 km täthet och timvisa data till de urbana och lokala spridningsmodellerna i SIMAIR-väg var ett varmt år med ett temperaturöverskott på C över normalt för perioden Året var varmare än de närmast föregående fem åren i nästan hela landet. Medelvindarna var relativt svaga med ett underskott på i allmänhet cirka 10 %. 6 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

13 Figur 2. Utsläpp av kväveoxider från källor i Europa under 2004 enligt EMEP, angivet i ton NO X per km 2 och år. Utsläppsinventeringen används som en första beskrivning av långväga transport, som stäms av mot mätdata i regional bakgrund i en 2-dimensionell variationsanalys, för att få en analyserad långväga transport till svensk regional bakgrundsluft. Vintern (jan-feb) var övervägande kall i söder, medan den var mild i norr. I januari föll mindre nederbörd än normalt, utom i västra Jämtland, och i norr var nederbörden fortsatt liten i februari, medan den var stor i söder. Våren kom lite på efterkälken i söder, då mars var kall, men kylan bröts snart i april så att våren kunde avancera snabbt och bli tidig i norr. Början av maj blev sedan sommarvarm, men slutet ovanligt kylig. Större delen av landet fick en blöt vår. I mars kom dock ovanligt lite nederbörd i norra Norrland, vilket även var fallet i april-maj i de västra fjällen. Sommaren bjöd på fint semesterväder med sol och värme. I stora delar av Götaland och i västra Svealand var sommaren 2006 t.o.m. något varmare än den mycket varma sommaren Juli var varmast i söder med rekordtemperaturer i södra Götaland och augusti i norr med rekord i Västerbotten. Sista dagarna i juli bröts en delvis svår torka i södra Sverige av kraftiga regn, som fortsatte i augusti. I norr bestod dock torkan och i nordöstra Norrland blev sommaren rekordtorr. Sommarvärmen dröjde sig kvar in på hösten. I slutet av oktober fick dock norra Norrland känna av vinter med rekordsnödjup i Jämtland. Kort vinter fick också hela landet vid månadsskiftet oktobernovember, men sedan blev det i allt högre grad varmare än normalt med en rekordvarm första vintermånad. Förutom en torr september i södra Sverige var hösten och förvintern övervägande blöt. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 7

14 Figur 3. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av PM-10. Delmålet för luftkvalitet är 20 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Lund. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund. 8 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

15 Figur 4. Beräknade dygnsmedelvärden 2006 som 90-percentil av regionala och urbana bakgrundshalter av PM-10. Delmålet för luftkvalitet är 35 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå och Lund. I Stockholm och Göteborg beräknas delmålet överskridas i urban bakgrund. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 9

16 Figur 5. Beräknade dygnsmedelvärden 2006 som högsta åttatimmarshalt av regionala bakgrundshalter av ozon. Delmålet för luftkvalitet är 120 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. Mätningar av ozonhalt har assimilerats med modelldata för att skapa en yttäckande redovisning av ozonhalterna i bakgrundsluft. 10 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

17 Figur 6. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av NO 2. Delmålet för luftkvalitet är 20 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med grön färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Halmstad, Borås, Visby, Norrköping, Västerås, Sundsvall och Umeå. I Göteborg, Malmö, Skövde och Piteå beräknas delmålet överskridas. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 11

18 Figur 7. Beräknade timmedelvärden 2006 som 98-percentil av regionala och urbana bakgrundshalter av NO 2. Delmålet för luftkvalitet är 60 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med gul färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, dvs. i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Norrköping, Västerås, Sundsvall och Umeå. I Göteborg, Helsingborg och Piteå beräknas delmålet överskridas. 12 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

19 Figur 8. Beräknade årsmedelvärden 2006 av regionala och urbana bakgrundshalter av bensen. Generationsmålet för luftkvalitet är 1 µg/m 3, som i regional bakgrundsluft anges med grön färg. I urban bakgrund anges delmålet med en stapel av en given längd. På de orter där mätdata finns i urban bakgrund har även mätresultat tagits med, i detta fall endast i Västerås. I en fjärdedel av orterna beräknas ett överskridande av generationsmålet under 2006 i urban bakgrundsluft. Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 13

20 Figur 9. Beräknade årsmedelvärden 2006 av urbana bakgrundshalter av bensen i Stockholms tätort med 1 km upplösning. Bakgrundshalten varierar med läget i tätorten och är ca 3.7 µg/m3 i mest utsatt zon. 4.3 Indata från kommunerna För ett antal av 57 tätorter alla med över invånare, se Tabell 1 har berörda kommuner kontaktats för att välja ut ett gatuavsnitt i varje tätort att göra beräkningar för och samla in nödvändiga data för dessa. Urvalet av tätorter har gjorts baserat på SCBs officiella statistik om befolkning i svenska tätorter år 2005, med tilldelade tätortskoder. Av de kontaktade 57 kommunerna har 55 svarat. Kriterierna för att välja gator har varit desamma som gäller vid mätning av luftkvalitet: Det ska vara en plats där människor vistas. Gaturummet ska förmodas ha höga halter av de föroreningar som ska kontrolleras. Platsen ska vara representativ för luftkvaliteten i ett område som omfattar minst 200 kvadratmeter och även vara representativ för liknande platser och miljöer som inte ligger i den omedelbara närheten. Beräkningspunkten bör vara minst 25 meter från större vägkorsningar, minst 4 meter från mitten av närmaste körfältet. Beräkningspunkten bör vara högst 5 meter från trottoarkanten och vid närliggande bebyggelse ca 1 meter från fasad. Det bör påpekas att kommunerna inte nödvändigtvis har valt ut den mest belastade gatan i respektive tätort. Tabell 2 visar vilken gata som valts ut i respektive tätort och trafikflödet m.m. på denna. För de utvalda platserna (gatuavsnitten) har data från Vägverket kompletterats av uppgifter som samlats in från kommunerna, förutom trafikdata (trafikmängd per årsmedeldygn, andel tung trafik) även geometriska uppgifter (vägbredd, gaturumsbredd, hushöjder) samt uppgift om halkbekämpningsmetod (t.ex. om sandning används). De två orter som inte har svarat redovisas endast i form av urban bakgrundshalt i den mest utsatta delen av respektive ort. 14 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

21 Tabell 1. Tätorter som ingår i studien samt deras invånarantal år Län Tätort Invånarantal 2005 Ej svar Stockholm Boo Lidingö Märsta Stockholm Södertälje Tumba Täby Upplands-Väsby Vallentuna Åkersberga Uppsala Enköping X Uppsala Södermanland Eskilstuna Katrineholm Nyköping Östergötland Linköping Motala Norrköping Jönköping Jönköping Kronoberg Växjö Kalmar Kalmar Västervik Gotland Visby Blekinge Karlskrona Skåne Helsingborg Kristianstad Landskrona X Lund Malmö Trelleborg Ängelholm Halland Halmstad Varberg Västra Götaland Alingsås Borås Göteborg Kungälv Lidköping Skövde Trollhättan Uddevalla Vänersborg Värmland Karlstad Örebro Karlskoga Örebro Västmanland Västerås Dalarna Borlänge Falun Gävleborg Gävle Sandviken Västernorrland Sundsvall Örnsköldsvik Jämtland Östersund Västerbotten Skellefteå Umeå Norrbotten Luleå Piteå Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 15

22 Tabell 2. Viktigare indata för den utvalda gatan i respektive tätort. Andel tung trafik (%) Län Tätort Gata (adress) Trafikflöde (fordon/ årsmedeldygn) Gaturumsbredd (m) Hushöjd ungef. (m) Stockholm Boo Vikdalsvägen (vid Griffelvägen) /19 Lidingö Herserudsvägen /27 Märsta Nymärstagatan (Raisicg.-Nymärsta gr.) /9 Stockholm Folkungagatan /20 Södertälje Stockholmsv. (E. Dahlb. v.-polhemsg.) / - Tumba KP Arnoldssons v. vid Tumba centrum / - Täby Centralvägen (vid Ytterbyskolan) / - Upplands- Centralvägen /12 Väsby Vallentuna Banvägen / - Åkersberga Söralidsvägen / - Uppsala Uppsala Kungsgatan 42 (vid Stadshuset) , /17 Södermanland Eskilstuna Rådhustorget /16 Katrineholm Vasavägen /12 Nyköping Behmbrogatan /9 Östergötland Linköping Hamngatan (Nygatan-Storgatan) , /18 Motala Lasarettsgatan (strax väster om Ulaxg.) /9 Norrköping Packhusgatan / - Jönköping Jönköping Pollaregatan /12 Kronoberg Växjö Norra Esplanaden 6-12(norr)/ /9 5-11(söder) Kalmar Kalmar Stensövägen /9 Västervik Hamngatan /8 Gotland Visby Österväg /6 Blekinge Karlskrona Landbrogatan (Ronnebyg.-Parkg.) /13 Skåne Helsingborg Södra Stenbocksgatan /18 Kristianstad Södra Kaserngatan (vid Östra Storg.) /9 Lund Bredgatan 7C /8 Malmö Amiralsgatan /16 Trelleborg Hedvägen , /5 Ängelholm Storgatan 45 (gågata) /10 Halland Halmstad Viktoriagatan 6A-12A / - Varberg Västra Vallgatan ca 16 12/12 Västra Alingsås Västra Ringgatan 5A , /12 Götaland Borås Allégatan /18 Göteborg Sprängkullsgatan 7 a / - Kungälv Uddevallavägen , / - Lidköping Kållandsgatan /3 Skövde Stationsgatan /9 Trollhättan Torggatan / - Uddevalla Lagerbergsgatan / - Vänersborg Edsgatan 1C /15 Värmland Karlstad Hamngatan /20 Örebro Karlskoga Katrinedalsgatan (Hotellg.-Viaduktg.) , /12 Örebro Trädgårdsgatan (Stortorget-Nygatan) /15 Västmanland Västerås Stora Gatan 2G /11 Dalarna Borlänge Stationsgatan /9 Falun Gruvgatan /9 Gävleborg Gävle Södra Kungsgatan /15 Sandviken Storgatan /9 Västernorrland Sundsvall Köpmangatan /17 Örnsköldsvik Centralesplanaden (Nygatan-Storgatan) /10 Jämtland Östersund Kyrkgatan /9 Västerbotten Skellefteå Viktoriagatan (Kanalgatan-Storgatan) /6 Umeå Rådhusesplanaden , /15 Norrbotten Luleå Smedjegatan (Köpmangatan-Storgatan) /15 Piteå Prästgårdsgatan ,9 16 6/15 16 Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR

23 1) Enkelsidig bebyggelse. Gaturumsbredd definieras genom att ansätta samma avstånd vägkant gaturumskant på båda sidor. 2) Skattat värde. 3) Från Vägverkets databas. Troligen ganska grov skattning (kommunen hade inga värden). 4.4 Miljökvalitetsnormer De i denna rapport använda haltmåtten (medelvärden och percentiler) är desamma som i de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN). Tabell 3 visar normvärden och de till MKN hörande utvärderingströsklarna. De sistnämnda anger när bestämda krav på kontroll från kommunens sida av föroreningsnivån inträder. Tabellen visar för PM-10, förutom gällande värden, även Naturvårdsverkets förslag på nya, höjda utvärderingströsklar. Även de nationella delmålen för luftkvalitet anges i tabellen. Tabell 3. Miljökvalitetsnormer och nationella miljömål delmål att jämföra med rapportens beräkningar. Haltenhet µg/m 3 om inget annat anges. Inom hakparentes: Naturvårdsverkets förslag till nya utvärderingströsklar för PM-10. Streck innebär att normvärde saknas. Färgerna återkommer i resultattabellerna som signal på om respektive miljökvalitetsnorm eller utvärderingströskel överskrids. Klarad nedre utvärderingströskel symboliseras med grön färg. Märkning med * i resultattabellerna innebär överskridande av delmål i de nationella miljömålen. Ämne Haltmått Miljökvalitetsnorm Övre utvärderingströskel Nedre utvärderingströskel Nationellt miljömål delmål (*) NO 2 PM 10 Timme, årsvis 98-perc Dygn, årsvis 98-perc År, medelvärde Dygn, årsvis 98-perc [-] 20 [-] Dygn, årsvis 90-perc [35] - [25] 35 År, medelvärde [28] 10 [20] 20 Bensen År, medelvärde 5 3,5 2 - CO Max. 8-timmarsmedelvärde 10 mg/m 3 7 mg/m 3 5 mg/m 3-5 Resultat för 55 tätorter De totala utsläppen per tätort enligt SMED, och i vissa län i enlighet med regionala emissionsdatabaser finns sammanställda per tätort i tabell 4. Utsläppen omvandlas till föroreningshalter genom spridning i tätortsluften. För 55 tätorter med över invånare har beräkningar gjorts för en utvald gata i varje ort. I avsnitt 5.6 redovisas beräkningar som gjorts för hela det centrala gatunätet i Växjö. Tabell 4. Emissioner av luftföroreningar i medelstora och större tätorter enligt SIMAIR. Emissionen avser totala emissioner inom tätorten samt upp till 3 km från tätortsgränsen. (NOx, PM-10, bensen, CO). Vissa angränsande tätorter inkluderas även om de ligger i en annan kommun, t ex Skoghall räknas in i utsläppen för Karlstad; Vargön och Trollhättan räknas här in i utsläppen för Vänersborg, eftersom de har en påverkan på tätorten. Tätorterna Stockholm och Göteborg m.fl. täcker flera kommuner. Tätort NOx (ton/år) PM-10 (ton/år) Bensen (ton/år) CO (ton/år) Stockholm, inklusive Boo, Lidingö, Tumba, Täby, Upplands- Väsby, Vallentuna och Åkersberga Nr SMHI - Nationella beräkningar med SIMAIR 17

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås

Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Sven Kindell och Jörgen Jones RAPPORT NR 2014-44 Beräknade luftföroreningshalter vid en planerad förskola i Alidebergsområdet i Borås Pärmbild. Årsmedelhalt bensen (µg/m 3 ), beräkningsår 2013. RAPPORT

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun 2006:39 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Gävle kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, NOVEMBER 2006 Innehållsförteckning Förord... 2 Miljökvalitetsnormer... 3

Läs mer

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Tjänster och tillämpad forskning. Luftmiljö på SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Tjänster och tillämpad forskning Luftmiljö på SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Ett tjugotal personer engageras i luftmiljö Gruppen Produktion luft på avdelning Miljö & Säkerhet består av 19 personer, som

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län

Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Jämförelse mellan beräknade och uppmätta halter i luft i Kronobergs län Underhandsresultat från Kronobergs luftvårdsförbunds samordnade program för kontroll av luftkvalitet Bruno Bjärnborg Samordnat program

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013

Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 LVF 2014:2 Kartläggning av halter kvävedioxid (NO 2 ) och partiklar (PM10) i sex kommuner i Gävleborgs län år 2013 Magnus Brydolf SLB-ANALYS, APRIL 2014 Förord Kartläggningarna av kvävedioxidhalter (NO

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se

Urban 25 år! Karin Sjöberg, 28 september 2011 www.ivl.se 0 2 Uppmätta dygnsmedelvärden (µg/m 3 ) av svaveldioxid och sot Dygnsmedelvärden av sot (µg/m 3 ) i mars 1965 - samvariationen visar på långdistanstransportens genomslag Smältverket i Vargön 1974 3 120

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Ny energianläggning i Upplands Bro

Ny energianläggning i Upplands Bro LVF 2009:9 uppdaterad 090828 Ny energianläggning i Upplands Bro SPRIDNINGSBERÄKNING AV HALTER KVÄVEDIOXID, SVAVELDIOXID OCH INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) ÅR 2015 Boel Lövenheim SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvalitetssäkring av modellberäkningar

Kvalitetssäkring av modellberäkningar Modellanvändning för en renare tätortsluft Kvalitetssäkring av modellberäkningar Innehåll Vad kan jag göra åt det? Vilka kvalitetskrav finns på modellberäkningar? Hur kan man utföra en utvärdering mot

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Infra City Öst, Upplands-Väsby

Infra City Öst, Upplands-Väsby 2009:12 Infra City Öst, Upplands-Väsby SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV INANDNINGSBARA PARTIKLAR (PM10) SLB-ANALYS, AUGUSTI 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort

Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort LVF 2010:23b Kartläggning av PM2,5-halter i Stockholms- och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken tätort JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORM SLB-ANALYS, UPPDATERAD MAJ 2011 Innehållsförteckning JÄMFÖRELSER

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012

Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012 FÖRSLAG Sidan 1 av 8 Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i kommunerna i Kronobergs län från och med 2009-04-01 t.o.m. 2012 Sammanfattning Kronobergs luftvårdsförbund föreslår

Läs mer

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI

Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter. Lars Gidhagen m.fl. SMHI Bilaga 4 Nationell presentation av emissioner och halter Lars Gidhagen m.fl. SMHI 101 102 Nationell presentation av emissioner och halter Finansiär: Naturvårdsverket avtal 501 0711 Slutrapport september

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom

Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Vad kan Reflab - modeller hjälpa till med? Rådgivning inom Val av modell Användning av modeller Kvalitetssäkring av beräkningar och resultat Lagstiftning Rapportering i samarbete med NV och IVL Hur erbjuder

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum

HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS. Antal. Ert pris / Rumstyp rum HOTELLKEDJA: SCANDIC HOTELS Priser gällande avtalsår 2013 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Antal Ert pris / Rumstyp rum avtalspris LRA Arvika Scandic Arvika

Läs mer

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6

Figur 1 Vy mot väster tvärs Landsvägen och mitt för Cirkusängen 6 Linköping 2011-03-29 PM Spridningsberäkning Cirkusängen 1. Bakgrund Stadsbyggnads- och Miljöförvaltningen i Sundbyberg arbetar med planprogrammet för bl.a. fastigheten Cirkusängen 6, som ligger utefter

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby

Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Mätning av partiklar (PM10) Kungsvägen i Mjölby Bild: Mjölby kommun 26 augusti 2011 9 oktober 2012 Luftmätningen är utförd av miljökontoret i Mjölby och Boxholms kommun och miljökontoret i Norrköpings

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman

LVF 2010:7. Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman LVF 2010:7 Kv. Lagern i Solna SPRIDNINGSBERÄKNINGAR FÖR HALTER AV PARTIKLAR (PM10) OCH KVÄVEDIOXID (NO 2 ) Lars Burman SLB-ANALYS, MAJ 2010 Förord Denna utredning är genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala

Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Mätning av partiklar (PM10) Drottninggatan/Rv 50 i Motala Foto: Cajsa Eriksson 19 oktober 2012 14 oktober 2013 Dnr 2012-MH1155-3 Luftmätningen är utförd av miljö- och hälsoskyddsenheten i Motala kommun

Läs mer

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Luftkvalitetstrender i tätorter Karin Persson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet Om IVL Fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut Ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS

SIMAIR. ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS SIMAIR ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde Användarbeskrivning SIMAIR med ARTEMIS September 2011 Innehållsförteckning SIMAIR - EN ANVÄNDARBESKRIVNING... 1 1. Bakgrund...1

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Regeringen fastställde i december

Regeringen fastställde i december JUNI 2005 Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen Regeringen fastställde i december 2004 åtgärdsprogram för att klara MKN i Stockholm och Göteborg. Det betyder

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels

HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels HOTELLKEDJA: Nordic Choice Hotels Priser gällande avtalsår 2012 Samtliga priser inkl. frukost, internet & moms, LRA Ort Hotellnamn Adress Tel.nr. Valuta Rumstyp Avtalspris Kommentar Sverige Arlandastad

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2013-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer