Inledning. Verksamhetsbeskrivning ii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Verksamhetsbeskrivning ii"

Transkript

1 Bolagsnamn: Guideline Geo AB Antal aktier, milj: 8 Analysdatum: Kortnamn: GGEO Aktuell kurs: 13 Motiverad kurs: 23 Handelsplats: NGM Equity Börsvärde, milj: 100 Rekommendation: Köp Inledning Världen omkring oss utvecklas i en rasande snabb takt och en fortsatt befolkningstillväxt gör att vi behöver mer utrymme och bättre förutsättningar för att bo, arbeta och leva. Detta förutsätter ett hållbart nyttjande av existerande mark och naturresurser. Därför måste framtida exploatering ske på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. I USA har president Barack Obama redovisat en aggressiv miljöstrategi för att bland annat förbättra landets infrastruktur och på så sätt minska bilköer och de föroreningar och slöseri med drivmedelsresurser som dessa medför. I Indien, en av världens snabbast växande ekonomier, återstår mycket arbete inom hanteringen av förorenat vatten. Även Kina skärper lagstiftningen mot industrier vars snabba tillväxt har förorenat vatten och mark. Båda länderna har en snabbt växande befolkning och ett stort behov av kostnadseffektiv och säker etablering av nya bostäder, industrier och infrastruktur. Det är i det här perspektivet som Guideline har utarbetat en ny tillväxtstrategi och inleder övergången från ett renodlat produktföretag till en helhetsleverantör av lösningar baserade på geoteknologi i. Verksamhetsbeskrivning ii Guideline Geo AB är världsledande inom området geoteknologi. Koncernen utvecklar och marknadsför helhetslösningar inom framförallt tre områden där det finns en global stark tillväxt: - Kartläggning av vattenförekomster. I stora delar av världen är grundvatten en viktig faktor för ekonomisk tillväxt samt också den huvudsakliga källan till rent dricksvatten. Bristen på rent vatten är ett globalt och akut problem som orsakar sjukdomar och förhöjd dödlighet, men den begränsar även utvecklingen av ett framgångsrikt jordbruk. Kartläggning av utvinningsbart grundvatten samt undersökningar av dess kvalitet etc. är angelägna uppgifter. Med den teknik som Guideline tillhandahåller är det möjligt i Geoteknologi eller geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. ii Fakta har genomgående i analysen inhämtats från Guidelines årsredovisningar, kvartalsrapporter samt prospekt som finns tillgängliga på deras hemsida 1

2 att lokalisera optimala platser för hållbart vattenuttag och hitta källor/orsaker till föroreningar i existerande vattentäkter. Guideline samarbetar med FN och andra internationella organisationer. - Undersökning av miljö- och geologiska risker. I takt med att världens städer växer blir det ekonomiskt intressant att återanvända mark till exempel för bostäder och/eller infrastruktur. Har sådana områden använts för att deponera hushållsavfall, kemiskt eller militärt avfall etc. kan det göra nyetableringar både miljö- och hälsofarliga. Dokumentationen av dessa områden är ofta bristfällig eller saknas helt och sanering är mycket kostsamt. Även naturkatastrofer såsom jordskred, jordbävningar och underjordisk vulkanisk aktivitet etc. utgör fara för människor i berörda områden och orsakar kostsamma skador på byggnader och infrastruktur. Guideline erbjuder väl fungerande mätsystem för att undersöka utbredningen av problemen och hjälper till att visualisera dem i grafiska modeller. - Undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur. Etablering och underhåll av en väl fungerande infrastruktur är en kostsam del av all samhällsbyggnation. Till infrastruktur räknas vägar, broar och tunnlar, bebyggelse, energisystem, ledningsnät, dammar, vatten- och avloppsnät etc. Genom att undersöka de geologiska förutsättningarna i ett område kan överraskningar i form av bergsryggar, fornlämningar eller underminerad mark undvikas. Guideline erbjuder helhetslösningar som stöd vid nyetablering och vid underhåll av infrastruktur från förstudie till projektering, konstruktion och reparation, detta ger värdefull information som vid anläggning av infrastruktur kan ge stora besparingar. Guidelines lösningar ger även möjlighet att utvärdera felaktiga konstruktioner och konstruktionssvagheter i existerande infrastruktur vilket bidrar till en ökad säkerhet I Guideline koncernen ingår dotterbolagen MALÅ och ABEM och samriskbolaget Second Square AB som ägs till 50,1% av Guideline. MALÅ; Dess huvudsakliga verksamhet finns inom marknaden för GPR-system (Ground Penetrating Radar eller på svenska Markradar), vilket är en teknologi avsedd för att identifiera olika strukturer under markytan med hjälp av radarsystem. Marknaden delas in i tre segment. Geophysical Systems Inom detta segment finns lösningar som används vid kartläggningar av vad som finns under markytan inför infrastruktursatsningar. Detta är ett moget segment och tillväxten förväntas stiga i stabil men långsam takt framöver. Utility Systems Inom Utility Systems finns lösningar för letning av rör och ledningar under markytan. Malå fokuserar på system som kan identifiera både metalliska och icke-metalliska föremål. Bolaget bedöms ha en mycket stark position inom detta område. Concrete Systems Inom concrete systems finns lösningar för att göra mätningar för att bedöma vad som finns under en betongyta. Detta segment förväntas växa snabbast under de kommande åren. 2

3 ABEM; är en världsledande tillverkare av mätsystem och verkar främst inom områdena resistivitet, ytnära seismik, elektromagnetisk sondering samt vibrationsövervakning. Med hjälp av dessa mätsystem kan man kartlägga de geologiska förutsättningarna i ett område i samband med exempelvis borrning, tunnelarbete eller för att förutse rasrisk. Man kan även kartlägga grundvattenförekomster, vilket är ett område som har mycket goda tillväxtmöjligheter. Det finns flera faktorer som driver marknaden för geofysiska undersökningar och efterfrågan på mätsystem. Tillgången på mark för ny bebyggelse minskar som resultat av en urbanisering. Idag exploateras områden som inte tidigare var lämpliga för bebyggelse eller som är förorenade. Det finns en ökande medvetenhet kring behovet av att skydda och bevara våra ekosystem, däribland grundvattnet. Prospekteringen av mineraler ökar på grund av ökad efterfrågan från nya tillväxtmarknader. Nedan presenteras de segment där ABEMs produkter används. Grundvatten - Kartläggning av grundvattenutbredning och dess egenskaper för att möjliggöra god resurshushållning. Detta är ett område där tillväxten kommer att vara hög de närmsta åren, framförallt drivet av institutioner likt FN etc., framförallt i Afrika kan tillväxten förväntas bli hög. Infrastruktur - Förundersökningar för nya vägar, järnvägar och tunnlar. Geoteknisk sondering och borrning ger endast punktinformation medan geofysiken kan ge kontinuerliga bilder av ett område. Mineralprospektering - Prospektering efter naturresurser såsom mineraler, diamanter, oljesand etc. är traditionella tillämpningar för geofysiska metoder. Dessa kan bedömas bli allt viktigare efterhand som de ytnära och lättåtkomliga förekomsterna exploaterats. Miljö och förorenad mark - Lokalisering och kartläggning av förorenad mark och gamla soptippar blir vanligare och vanligare allteftersom gamla deponiområden måste återvinnas. Utbildning och forskning - Mätsystemen används i utbildning samt i forskningsprojekt och ABEMs instrument återfinns på hundratals geo-institutioner runtom i världen. Marknaden för geofysiska instrument (dvs. Abems marknad) uppskattas enligt Guideline uppgå till ca 1 miljard SEK och förväntas växa med ca procent årligen. Marknaden för servicetjänster inom området är dock betydligt större. Second Square AB; ägs till 50,1% av Guideline och verkar inom området Borroptimering. Second Square AB tillhandahåller borrsystem för övervakning av s.k. sänkborrhammare. Man samarbetar med Atlas Copco Secoroc, där man använder Second Square AB:s mikroseismik (ett system kallat EDGE) tillsammans med Secorocs borrutrustning. De segment som är mest intressanta är landbaserad olje- och gasborrning, samt jordvärmeborrning, framförallt i Nordamerika och Europa. I Nordamerika finns cirka aktiva borriggar inom olje- och gassektorn som nyttjar sänkborrhammare. I Norden finns uppskattningsvis 700 borriggar inom brunns- och bergvärmeborrning som nyttjar sänkborrhammare och utgör Second Squares marknad. Den största fördelen med systemet, EDGE, är att borroperatörerna kan övervaka händelser och status i hålet under själva borrningen, vilket leder till betydligt högre effektivitet. 3

4 De främsta drivkrafterna för tillväxt inom borrsystem är en ökad efterfrågan för oljerelaterade produkter och gas, vilket leder till ökad prospektering inom dessa områden. Även efterfrågan på bergvärme ökar runt om i världen. Att samarbeta med Atlas Copco Secoroc är en fjäder i hatten för Guideline, och ett bevis för att produkterna håller bra standard, nackdelen är att försäljningen sker via Secoroc, vilket leder till låga marginaler för Guideline samt problem att själva påverka försäljningsutvecklingen. Risker, konkurrenter mm Risker i bolaget saknas inte. Om vi bortser från de finansiella riskerna som föreligger för de flesta bolag såsom inställda betalningar valutakursförändringar etc. kan man identifiera ytterligare ett par som är värda att nämna. Verksamheterna i koncernen är extremt teknikintensiva, felsatsningar och/eller haveri på befintliga produkter kan lätt få spridningseffekter och förtroende från kunder blir svåra att återuppbygga. Det är en relativt hög barriär för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden, då det tar tid, kunskap och pengar att utveckla liknade produkter. Vidare finns givetvis risken att Guideline inte klarar av att konkurrerar med de andra bolagen, p.g.a. att konkurrenternas produkter är bättre än Guidelines, därför är det av stor vikt att kunna attrahera kompetent personal och sedan lyckas behålla dessa i organisationen. En annan aspekt är patentintrång från konkurrenter eller konkurrenter som stämmer Guideline för intrång. Gränsen kan vara hårfin ibland avseende vad som klassificeras som patentskyddat och vad som inte är det. Guideline verkar på många marknader där det politiska läget inte är speciellt stabilt, och man måste kunan hantera olika kulturer och ha möjlighet att verka i instabila miljöer. Ovan risken bör man vara medveten om vid en eventuell investering i Guideline, och man bör följa utvecklingen noggrant. Tre större konkurrenter till Malå kan identifieras. Dessa är amerikanska Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI), kanadensiska Sensors & Software Inc, (S & S) samt italienska Ingegneria dei Sistemi (IDS). Utöver dessa finns ett relativt stort antal mindre aktörer på marknaden, dock sällan med egenutvecklad teknik och/eller egen produktion inom samtliga segment. De största konkurrenterna till Abem är Iris (Frankrike) och AGI (USA) inom resistivitet. Inom seismik är de största konkurrenterna Geometrics (USA) och DMT (Tyskland). Inom elektromagnetisk sondering återfinns konkurrenterna Geonics (Canada) samt Monex Geoscope (Australien). Risken i Second Square är uppenbar - Atlas Copco Secoroc - att inte kunna påverka försäljningen själv, utan vara i händerna på en annan aktör är inte att föredra. Atlas Copco Secoroc har förmodligen resurser att utveckla liknande system om man skulle vilja det. 4

5 Marknad Omsättningen 2012 uppgick till 113 MSEK och för 2013 estimeras den uppgå till totalt 126 MSEK, en ökning med 10%, se nedan tabell. Vi kan se att det framförallt är Nord- och Sydamerika som ökar sin omsättning, detta till följd av de satsningar som gjorts i framförallt Sydamerika. Där har nya orders tagits till bl.a. bolivianska myndigheter och fler orders kan vi förvänta oss, och det är uppenbart att så gör även Guideline då de anställt spansktalande personal som skall verka i regionen. Även det som klassificeras som Övrigt (Afrika, Kina, Indien och Mellanöstern) har en bra tillväxt, där vi har ordern på mätsystem till Irak i färskt minne. Region Sverige Europa Nord- och Sydamerika Övriga världen Totalt För de olika verksamhetsområdena fördelar sig omsättning och EBITDA enligt följande. Malå Abem Ofördelat Totalt År Omsättning EBITDA EBITDA% 18% 22% 13% 4% -100% -75% 12% 15% Malå är den klarast lysande stjärnan med stabila marginaler runt 20%. Abem har inte utvecklats som man hoppades vid tidpunkten för förvärvet 2011, där man hade ett uttalat mål att de skulle nå samma vinstmarginaler och tillväxt som övriga delar av koncernen. Det som möjligen kan vara positivt med nuvarande vinstmarginal är att ytterligare köpeskilling för Abem inte behöver betalas till säljarna under 2013, vilket också är sista året denna klausul gäller. I posten Ofördelat ingår overhead kostnader för koncernen i form av kostnader för stab och moderbolag samt resultatet från Borrsystem (Second Square AB). EBITDA prognostiseras öka under 2013, främst på grund av lägre overheadkostnader som är en effekt av de omstruktureringsoch rationaliseringsarbete som initierades under EBITDA för Malå prognostiseras stiga från 14 MSEK 2012 till 21 MSEK 2013 eller från 18% till 22%. Omsättningen ökar med 17 MSEK, detta på grund av de drivkrafter som finns för tillväxt inom GPR marknaden i form av: Ett stort och ökande behov av infrastrukturutbyggnad. Stark efterfrågan i tillväxtekonomier som Indien och Kina. Ökande inslag av lagstiftning, reglering och säkerhetsmedvetande inom byggnadsteknik. Ökat användande av icke-metalliska material, vilket kräver verktyg som inte bara kan identifiera metaller. För Abem ser det sämre ut 2013, EBITDA förväntas sjunka från 4 MSEK 2012 till 1 MSEK 2013, eller från 13% till 3%. Detta beror enligt ledningen på stora kostnader för produktutveckling och förändringar i produktprogrammet, ökade marknadsföringskostnader samt 5

6 en lägre marginal på grund av en ogynnsam produktmix. Denna förändring i produktmixen bedöms dock vara tillfällig. Det är rimligt att anta att både omsättning och marginaler successivt förbättras de närmsta åren för Abem drivet av följande: Ökad tillväxt för den globala ekonomin och därmed större efterfrågan på naturresurser. Ökad prospektering av malm och mineraler och ökade statliga stöd för att utvinna dessa. Ökad befolkningstillväxt vilket leder till tillväxt inom byggsektorn och inom infrastruktur samt att finna nya grundvattenförekomster. Ökad medvetenhet om behovet av att skydda och bevara ekosystemen, t.ex. grundvattnet. Totalt sett för bolaget så ökar EBITDA från 13 MSEK 2012 till 19 MSEK 2013, en ökning med 42% eller 6 MSEK. Med bibehållna marginaler i Malå samt de förbättrade dito i Abem skattas följande nyckeltal för koncernen från 2013 till År Omsättning EBITDA EBIT EBIT % -25,9 7,6 9,9 9,5 10,5 10,9 11,2 Res. per aktie -3,1 2,7 1,2 1,4 1,7 2,1 2,4 PE neg Prognoser och värdering Om vi tittar på Balansräkningen ser vi att de totala skulderna för bolaget uppgår till 34 MSEK för 2013, detta kan jämföras med omsättningstillgångarna som uppgår till 59 MSEK (varav 20 MSEK avser kassa). Det som sticker ut mest är en Goodwill post som uppgår till 62 MSEK, för övrigt finns inget att anmärka på balansräkningen, utan den är stabil. Soliditeten ligger på höga nivåer och både skuldsättningsgraden och nettoskulden är väldigt låga. Lönsamhet Kapitalstruktur % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Soliditet % 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Skuldsättning, ggr Avk. Eget kap. Avk. Tot. Kap. Avk. Syss. Kap. Soliditet Skuldsättn. grad, ggr 6

7 Lönsamheten mätt som avkastning på eget kapital stiger från 7% 2012 till 15% 2017 och avkastningen på sysselsatt kapital har liknande utveckling. Med de detaljerade antaganden som specificeras i Appendix värderar vi bolaget dels genom att studera de framtida kassaflödena och nuvärdesberäkna dessa, samt också med den så kallade residualvinstmodellen, där vi sätter vinsten i relation till det egna kapitalet och ägarnas avkastningskrav (avkastning på eget kapital ovan). I kassaflödesmodellen är avkastningskravet satt till 12%, vilket är relativt högt, detta för att ta höjd för den risk som är förknippad med Guideline, i form av bolagets storlek samt den likviditetsrisk som föreligger i aktien. Kassaflödesvärderingen indikerar ett värde kring 19 SEK per aktie. För att beräkna residualvinsterna utgår vi från årets resultat efter skatt och minskar detta med aktieägarnas avkastningskrav (eget kapital multiplicerat med medelvärdet av avkastningen på eget kapital efter skatt). Avkastningen på eget kapital återfinns i Appendix och i ovan diagram. Medelvärdet uppgår till 11,6% och efter schablonskatt på 22% uppgår det till 9,04% (vilket är siffran som används både för att beräkna residualvinsten och för att diskontera denna till idag). Residualvinstmodellen indikerar ett värde på 27 kr. Som känslighetsanalysen nedan visar (avseende kassaflödesmodellen) så ser vi att värdet ökar till just 27 kr då vi sätter avkastningskravet till 10%, vilket får anses som ett vedertaget avkastningskrav på aktier med mindre risk (definierat som storlek och likviditetsrisk). Man kan ju argumentera för att även Guideline kan förtjäna ett avkastningskrav mindre än 12%, men i nuvarande utformning med den begränsade historik som finns samt storleken och den likviditetsrisk som föreligger, kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och sätta kravet till 12%. Det är dock upp till läsaren att själv definiera vilket avkastningskrav man har och utifrån det och känslighetsanalysen nedan själv komma fram till en lämplig riktkurs. Avk. Krav Tillväxt i Kassaflöde % 3% 5% 7% 10% % % Här i denna analys sätts en riktkursen till 23 kr, vilket är ett genomsnitt av de båda modellerna. Denna kurs understöds också av PE-tals analysen. För 2013 uppgår PE-talet till 11 för att successivt sjunka till 6 år Ett tal på cirka 20 för ett tillväxtbolag likt Guideline, är absolut ingen orimlighet. Detta skulle motivera ett värde på bolaget på ungefär 24 SEK på 2013 års vinst. Det vill säga i linje med de modeller som presenterades ovan. Om vi studerar bolagets verksamheter var för sig ser vi att den klarast lysande stjärnan är Malå, Abem det inte för tillfälligt. Kan den bli det i framtiden, dvs. kan de marginaler uppnås som 7

8 Guideline estimerade för ett par år sedan? En EBIT marginal på minst 8%-12% på ett par års sikt måste uppnås (vilka Abem hade före förvärvet), annars finns det ingen anledning att behålla verksamheten i koncernen. En eventuell försäljning borde kunna inbringa i runda slängar MSEK, om vi antar en omsättning på 35 MSEK och ett EBIT resultat på 2,5 MSEK eller 7% om 2 till 3 år. Detta får anses som en lägsta nivå för att behålla Abem inom koncernen. Frågan är dock om inte Second Squre AB ligger närmare till hands att avyttra, där man inte har egen försäljning utan förlitar sig på Atlas Copco Secoroc. Detta förefaller inte vara en bra strategi och en eventuell försäljning av denna verksamhet borde kunna inbringa cirka 5-10 MSEK. Om vi ponerar att vi erhåller totalt 35 MSEK för dessa både verksamhetsdelar och endast tittar på Malå ser det riktigt intressant ut. Kan vi hålla en EBITDA nivå kring 20% och en EBIT på cirka 12% med en 10% omsättningsökning de närmsta åren så hamnar VPA på cirka 2 kr per aktie 2017 plus en välfylld kassa. Kassan använder vi till att antingen dela ut till aktieägarna, återköpa aktier eller se oss omkring efter intressanta förvärv. Ovan resonemang är hypotetiskt och vi får låta framtiden avgöra om Abem kan nå den omsättning och de marginaler som både aktieägare och ledning hoppas på. Avslutningsvis är det är väl ingen överdrift att säga att förtroendet för ledningen är extremt lågt. Att misslyckas med att leverera kvartalsrapporter på löpande band är inget som premieras av marknaden direkt. Efter detta konstaterande, är det på sin plats att också nämna att detta är ett problem som är relativt enkelt att komma tillrätta med. Det finns en uppsjö av personer som har kompetens att arbeta i ett bolag som Guideline och säkerställa att den information som skall nå marknaden också gör så på utsatt tid. I sig är verksamheten sund och så småningom kommer också förtroendet från marknaden tillbaka och är det någon gång man bör plocka in en aktie i sin portfölj är det i ett läge som detta då den är extremt nedpressad på grund av ett problem som är tämligen enkelt att komma tillrätta med. 8

9 Appendix (MSEK) 9

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Guideline Geo utvecklar, tillverkar och marknadsför geofysiska instrument för undersökningar under markytan

Guideline Geo utvecklar, tillverkar och marknadsför geofysiska instrument för undersökningar under markytan Guideline Geo utvecklar, tillverkar och marknadsför geofysiska instrument för undersökningar under markytan Fyra teknologier GPR RES TEM SEIS GGEO bildades 2001 och noterades på NGM 2005 Sammanslagning

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström Andra kvartalet 217 CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström 217-7-19 Sammanfattning av Q2 Koncernen Stark utveckling för samtliga affärsområden gav bästa kvartalet hittills Omsättningen ökade till

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

2015 FÖRETAGSPRESENTATION

2015 FÖRETAGSPRESENTATION ÅRSREDOVISNING 2015 Innehåll FÖRETAGSPRESENTATION Highlights 2015 Highlights 2015 3 Det här är Guideline Geo 4 Vd har ordet 6 Historik 6 Affärsidé, marknad och strategi 8 Affärsmodell och erbjudande 12

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2013

Guideline Geo AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2013 Guideline Geo AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2013 Tredje kvartalet påverkat av stora investeringar i nya produkter Tredje kvartalet (juli september 2013) Intäkterna uppgick till 27,1

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Nolato Medical Fjärde kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-2-6 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 242 MSEK (985) - Justerat för

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB

Bokslutskommuniké 2004 Impact Europe Group AB Bokslutskommuniké Impact Europe Group AB Nettoomsättning 410,5 (468,6) MSEK Resultat före skatt 12,7 (-1,3) MSEK Positivt resultat exklusive norska dotterbolaget, 4,4 MSEK Strukturella förändringar i den

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari mars 2012 Guideline Technology AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari mars 2012 Guideline Technology AB (publ) Pressmeddelande Stockholm, 21 maj 2012 Delårsrapport för perioden januari mars 2012 Guideline Technology AB (publ) Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Koncern Q3, 1 juli 30 september 2011 Nettoomsättning 2 802 KSEK Resultat efter skatt 1 431 KSEK inklusive upplösning av negativ goodwill med 96 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Railcare Group AB. Entreprenader Konsultation Uthyrning

Railcare Group AB. Entreprenader Konsultation Uthyrning Bolagsnamn: Railcare Group AB Antal aktier, milj: 4 Analysdatum: 2013-11-07 Kortnamn: RAIL Aktuell kurs: 18 Riktkurs: 26 Handelsplats: Aktietorget Börsvärde, milj: 79 Rekommendation: Köp Verksamhet i Railcare

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt.

Försäljningen i Storbritannien har utvecklats väl under första halvåret, 9% tillväxt, vilket bedöms vara över marknaden i övrigt. Delårsrapport Januari - juni 1998 Omsättningen ökade med 37% till 4163 MSEK (3035) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 8% (10) Resultatet före skatt ökade 51% till 340 MSEK (225) Kassaflöde

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer