Inledning. Verksamhetsbeskrivning ii

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Verksamhetsbeskrivning ii"

Transkript

1 Bolagsnamn: Guideline Geo AB Antal aktier, milj: 8 Analysdatum: Kortnamn: GGEO Aktuell kurs: 13 Motiverad kurs: 23 Handelsplats: NGM Equity Börsvärde, milj: 100 Rekommendation: Köp Inledning Världen omkring oss utvecklas i en rasande snabb takt och en fortsatt befolkningstillväxt gör att vi behöver mer utrymme och bättre förutsättningar för att bo, arbeta och leva. Detta förutsätter ett hållbart nyttjande av existerande mark och naturresurser. Därför måste framtida exploatering ske på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. I USA har president Barack Obama redovisat en aggressiv miljöstrategi för att bland annat förbättra landets infrastruktur och på så sätt minska bilköer och de föroreningar och slöseri med drivmedelsresurser som dessa medför. I Indien, en av världens snabbast växande ekonomier, återstår mycket arbete inom hanteringen av förorenat vatten. Även Kina skärper lagstiftningen mot industrier vars snabba tillväxt har förorenat vatten och mark. Båda länderna har en snabbt växande befolkning och ett stort behov av kostnadseffektiv och säker etablering av nya bostäder, industrier och infrastruktur. Det är i det här perspektivet som Guideline har utarbetat en ny tillväxtstrategi och inleder övergången från ett renodlat produktföretag till en helhetsleverantör av lösningar baserade på geoteknologi i. Verksamhetsbeskrivning ii Guideline Geo AB är världsledande inom området geoteknologi. Koncernen utvecklar och marknadsför helhetslösningar inom framförallt tre områden där det finns en global stark tillväxt: - Kartläggning av vattenförekomster. I stora delar av världen är grundvatten en viktig faktor för ekonomisk tillväxt samt också den huvudsakliga källan till rent dricksvatten. Bristen på rent vatten är ett globalt och akut problem som orsakar sjukdomar och förhöjd dödlighet, men den begränsar även utvecklingen av ett framgångsrikt jordbruk. Kartläggning av utvinningsbart grundvatten samt undersökningar av dess kvalitet etc. är angelägna uppgifter. Med den teknik som Guideline tillhandahåller är det möjligt i Geoteknologi eller geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. ii Fakta har genomgående i analysen inhämtats från Guidelines årsredovisningar, kvartalsrapporter samt prospekt som finns tillgängliga på deras hemsida 1

2 att lokalisera optimala platser för hållbart vattenuttag och hitta källor/orsaker till föroreningar i existerande vattentäkter. Guideline samarbetar med FN och andra internationella organisationer. - Undersökning av miljö- och geologiska risker. I takt med att världens städer växer blir det ekonomiskt intressant att återanvända mark till exempel för bostäder och/eller infrastruktur. Har sådana områden använts för att deponera hushållsavfall, kemiskt eller militärt avfall etc. kan det göra nyetableringar både miljö- och hälsofarliga. Dokumentationen av dessa områden är ofta bristfällig eller saknas helt och sanering är mycket kostsamt. Även naturkatastrofer såsom jordskred, jordbävningar och underjordisk vulkanisk aktivitet etc. utgör fara för människor i berörda områden och orsakar kostsamma skador på byggnader och infrastruktur. Guideline erbjuder väl fungerande mätsystem för att undersöka utbredningen av problemen och hjälper till att visualisera dem i grafiska modeller. - Undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur. Etablering och underhåll av en väl fungerande infrastruktur är en kostsam del av all samhällsbyggnation. Till infrastruktur räknas vägar, broar och tunnlar, bebyggelse, energisystem, ledningsnät, dammar, vatten- och avloppsnät etc. Genom att undersöka de geologiska förutsättningarna i ett område kan överraskningar i form av bergsryggar, fornlämningar eller underminerad mark undvikas. Guideline erbjuder helhetslösningar som stöd vid nyetablering och vid underhåll av infrastruktur från förstudie till projektering, konstruktion och reparation, detta ger värdefull information som vid anläggning av infrastruktur kan ge stora besparingar. Guidelines lösningar ger även möjlighet att utvärdera felaktiga konstruktioner och konstruktionssvagheter i existerande infrastruktur vilket bidrar till en ökad säkerhet I Guideline koncernen ingår dotterbolagen MALÅ och ABEM och samriskbolaget Second Square AB som ägs till 50,1% av Guideline. MALÅ; Dess huvudsakliga verksamhet finns inom marknaden för GPR-system (Ground Penetrating Radar eller på svenska Markradar), vilket är en teknologi avsedd för att identifiera olika strukturer under markytan med hjälp av radarsystem. Marknaden delas in i tre segment. Geophysical Systems Inom detta segment finns lösningar som används vid kartläggningar av vad som finns under markytan inför infrastruktursatsningar. Detta är ett moget segment och tillväxten förväntas stiga i stabil men långsam takt framöver. Utility Systems Inom Utility Systems finns lösningar för letning av rör och ledningar under markytan. Malå fokuserar på system som kan identifiera både metalliska och icke-metalliska föremål. Bolaget bedöms ha en mycket stark position inom detta område. Concrete Systems Inom concrete systems finns lösningar för att göra mätningar för att bedöma vad som finns under en betongyta. Detta segment förväntas växa snabbast under de kommande åren. 2

3 ABEM; är en världsledande tillverkare av mätsystem och verkar främst inom områdena resistivitet, ytnära seismik, elektromagnetisk sondering samt vibrationsövervakning. Med hjälp av dessa mätsystem kan man kartlägga de geologiska förutsättningarna i ett område i samband med exempelvis borrning, tunnelarbete eller för att förutse rasrisk. Man kan även kartlägga grundvattenförekomster, vilket är ett område som har mycket goda tillväxtmöjligheter. Det finns flera faktorer som driver marknaden för geofysiska undersökningar och efterfrågan på mätsystem. Tillgången på mark för ny bebyggelse minskar som resultat av en urbanisering. Idag exploateras områden som inte tidigare var lämpliga för bebyggelse eller som är förorenade. Det finns en ökande medvetenhet kring behovet av att skydda och bevara våra ekosystem, däribland grundvattnet. Prospekteringen av mineraler ökar på grund av ökad efterfrågan från nya tillväxtmarknader. Nedan presenteras de segment där ABEMs produkter används. Grundvatten - Kartläggning av grundvattenutbredning och dess egenskaper för att möjliggöra god resurshushållning. Detta är ett område där tillväxten kommer att vara hög de närmsta åren, framförallt drivet av institutioner likt FN etc., framförallt i Afrika kan tillväxten förväntas bli hög. Infrastruktur - Förundersökningar för nya vägar, järnvägar och tunnlar. Geoteknisk sondering och borrning ger endast punktinformation medan geofysiken kan ge kontinuerliga bilder av ett område. Mineralprospektering - Prospektering efter naturresurser såsom mineraler, diamanter, oljesand etc. är traditionella tillämpningar för geofysiska metoder. Dessa kan bedömas bli allt viktigare efterhand som de ytnära och lättåtkomliga förekomsterna exploaterats. Miljö och förorenad mark - Lokalisering och kartläggning av förorenad mark och gamla soptippar blir vanligare och vanligare allteftersom gamla deponiområden måste återvinnas. Utbildning och forskning - Mätsystemen används i utbildning samt i forskningsprojekt och ABEMs instrument återfinns på hundratals geo-institutioner runtom i världen. Marknaden för geofysiska instrument (dvs. Abems marknad) uppskattas enligt Guideline uppgå till ca 1 miljard SEK och förväntas växa med ca procent årligen. Marknaden för servicetjänster inom området är dock betydligt större. Second Square AB; ägs till 50,1% av Guideline och verkar inom området Borroptimering. Second Square AB tillhandahåller borrsystem för övervakning av s.k. sänkborrhammare. Man samarbetar med Atlas Copco Secoroc, där man använder Second Square AB:s mikroseismik (ett system kallat EDGE) tillsammans med Secorocs borrutrustning. De segment som är mest intressanta är landbaserad olje- och gasborrning, samt jordvärmeborrning, framförallt i Nordamerika och Europa. I Nordamerika finns cirka aktiva borriggar inom olje- och gassektorn som nyttjar sänkborrhammare. I Norden finns uppskattningsvis 700 borriggar inom brunns- och bergvärmeborrning som nyttjar sänkborrhammare och utgör Second Squares marknad. Den största fördelen med systemet, EDGE, är att borroperatörerna kan övervaka händelser och status i hålet under själva borrningen, vilket leder till betydligt högre effektivitet. 3

4 De främsta drivkrafterna för tillväxt inom borrsystem är en ökad efterfrågan för oljerelaterade produkter och gas, vilket leder till ökad prospektering inom dessa områden. Även efterfrågan på bergvärme ökar runt om i världen. Att samarbeta med Atlas Copco Secoroc är en fjäder i hatten för Guideline, och ett bevis för att produkterna håller bra standard, nackdelen är att försäljningen sker via Secoroc, vilket leder till låga marginaler för Guideline samt problem att själva påverka försäljningsutvecklingen. Risker, konkurrenter mm Risker i bolaget saknas inte. Om vi bortser från de finansiella riskerna som föreligger för de flesta bolag såsom inställda betalningar valutakursförändringar etc. kan man identifiera ytterligare ett par som är värda att nämna. Verksamheterna i koncernen är extremt teknikintensiva, felsatsningar och/eller haveri på befintliga produkter kan lätt få spridningseffekter och förtroende från kunder blir svåra att återuppbygga. Det är en relativt hög barriär för nya konkurrenter att slå sig in på marknaden, då det tar tid, kunskap och pengar att utveckla liknade produkter. Vidare finns givetvis risken att Guideline inte klarar av att konkurrerar med de andra bolagen, p.g.a. att konkurrenternas produkter är bättre än Guidelines, därför är det av stor vikt att kunna attrahera kompetent personal och sedan lyckas behålla dessa i organisationen. En annan aspekt är patentintrång från konkurrenter eller konkurrenter som stämmer Guideline för intrång. Gränsen kan vara hårfin ibland avseende vad som klassificeras som patentskyddat och vad som inte är det. Guideline verkar på många marknader där det politiska läget inte är speciellt stabilt, och man måste kunan hantera olika kulturer och ha möjlighet att verka i instabila miljöer. Ovan risken bör man vara medveten om vid en eventuell investering i Guideline, och man bör följa utvecklingen noggrant. Tre större konkurrenter till Malå kan identifieras. Dessa är amerikanska Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI), kanadensiska Sensors & Software Inc, (S & S) samt italienska Ingegneria dei Sistemi (IDS). Utöver dessa finns ett relativt stort antal mindre aktörer på marknaden, dock sällan med egenutvecklad teknik och/eller egen produktion inom samtliga segment. De största konkurrenterna till Abem är Iris (Frankrike) och AGI (USA) inom resistivitet. Inom seismik är de största konkurrenterna Geometrics (USA) och DMT (Tyskland). Inom elektromagnetisk sondering återfinns konkurrenterna Geonics (Canada) samt Monex Geoscope (Australien). Risken i Second Square är uppenbar - Atlas Copco Secoroc - att inte kunna påverka försäljningen själv, utan vara i händerna på en annan aktör är inte att föredra. Atlas Copco Secoroc har förmodligen resurser att utveckla liknande system om man skulle vilja det. 4

5 Marknad Omsättningen 2012 uppgick till 113 MSEK och för 2013 estimeras den uppgå till totalt 126 MSEK, en ökning med 10%, se nedan tabell. Vi kan se att det framförallt är Nord- och Sydamerika som ökar sin omsättning, detta till följd av de satsningar som gjorts i framförallt Sydamerika. Där har nya orders tagits till bl.a. bolivianska myndigheter och fler orders kan vi förvänta oss, och det är uppenbart att så gör även Guideline då de anställt spansktalande personal som skall verka i regionen. Även det som klassificeras som Övrigt (Afrika, Kina, Indien och Mellanöstern) har en bra tillväxt, där vi har ordern på mätsystem till Irak i färskt minne. Region Sverige Europa Nord- och Sydamerika Övriga världen Totalt För de olika verksamhetsområdena fördelar sig omsättning och EBITDA enligt följande. Malå Abem Ofördelat Totalt År Omsättning EBITDA EBITDA% 18% 22% 13% 4% -100% -75% 12% 15% Malå är den klarast lysande stjärnan med stabila marginaler runt 20%. Abem har inte utvecklats som man hoppades vid tidpunkten för förvärvet 2011, där man hade ett uttalat mål att de skulle nå samma vinstmarginaler och tillväxt som övriga delar av koncernen. Det som möjligen kan vara positivt med nuvarande vinstmarginal är att ytterligare köpeskilling för Abem inte behöver betalas till säljarna under 2013, vilket också är sista året denna klausul gäller. I posten Ofördelat ingår overhead kostnader för koncernen i form av kostnader för stab och moderbolag samt resultatet från Borrsystem (Second Square AB). EBITDA prognostiseras öka under 2013, främst på grund av lägre overheadkostnader som är en effekt av de omstruktureringsoch rationaliseringsarbete som initierades under EBITDA för Malå prognostiseras stiga från 14 MSEK 2012 till 21 MSEK 2013 eller från 18% till 22%. Omsättningen ökar med 17 MSEK, detta på grund av de drivkrafter som finns för tillväxt inom GPR marknaden i form av: Ett stort och ökande behov av infrastrukturutbyggnad. Stark efterfrågan i tillväxtekonomier som Indien och Kina. Ökande inslag av lagstiftning, reglering och säkerhetsmedvetande inom byggnadsteknik. Ökat användande av icke-metalliska material, vilket kräver verktyg som inte bara kan identifiera metaller. För Abem ser det sämre ut 2013, EBITDA förväntas sjunka från 4 MSEK 2012 till 1 MSEK 2013, eller från 13% till 3%. Detta beror enligt ledningen på stora kostnader för produktutveckling och förändringar i produktprogrammet, ökade marknadsföringskostnader samt 5

6 en lägre marginal på grund av en ogynnsam produktmix. Denna förändring i produktmixen bedöms dock vara tillfällig. Det är rimligt att anta att både omsättning och marginaler successivt förbättras de närmsta åren för Abem drivet av följande: Ökad tillväxt för den globala ekonomin och därmed större efterfrågan på naturresurser. Ökad prospektering av malm och mineraler och ökade statliga stöd för att utvinna dessa. Ökad befolkningstillväxt vilket leder till tillväxt inom byggsektorn och inom infrastruktur samt att finna nya grundvattenförekomster. Ökad medvetenhet om behovet av att skydda och bevara ekosystemen, t.ex. grundvattnet. Totalt sett för bolaget så ökar EBITDA från 13 MSEK 2012 till 19 MSEK 2013, en ökning med 42% eller 6 MSEK. Med bibehållna marginaler i Malå samt de förbättrade dito i Abem skattas följande nyckeltal för koncernen från 2013 till År Omsättning EBITDA EBIT EBIT % -25,9 7,6 9,9 9,5 10,5 10,9 11,2 Res. per aktie -3,1 2,7 1,2 1,4 1,7 2,1 2,4 PE neg Prognoser och värdering Om vi tittar på Balansräkningen ser vi att de totala skulderna för bolaget uppgår till 34 MSEK för 2013, detta kan jämföras med omsättningstillgångarna som uppgår till 59 MSEK (varav 20 MSEK avser kassa). Det som sticker ut mest är en Goodwill post som uppgår till 62 MSEK, för övrigt finns inget att anmärka på balansräkningen, utan den är stabil. Soliditeten ligger på höga nivåer och både skuldsättningsgraden och nettoskulden är väldigt låga. Lönsamhet Kapitalstruktur % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Soliditet % 100% 80% 60% 40% 20% 0% ,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Skuldsättning, ggr Avk. Eget kap. Avk. Tot. Kap. Avk. Syss. Kap. Soliditet Skuldsättn. grad, ggr 6

7 Lönsamheten mätt som avkastning på eget kapital stiger från 7% 2012 till 15% 2017 och avkastningen på sysselsatt kapital har liknande utveckling. Med de detaljerade antaganden som specificeras i Appendix värderar vi bolaget dels genom att studera de framtida kassaflödena och nuvärdesberäkna dessa, samt också med den så kallade residualvinstmodellen, där vi sätter vinsten i relation till det egna kapitalet och ägarnas avkastningskrav (avkastning på eget kapital ovan). I kassaflödesmodellen är avkastningskravet satt till 12%, vilket är relativt högt, detta för att ta höjd för den risk som är förknippad med Guideline, i form av bolagets storlek samt den likviditetsrisk som föreligger i aktien. Kassaflödesvärderingen indikerar ett värde kring 19 SEK per aktie. För att beräkna residualvinsterna utgår vi från årets resultat efter skatt och minskar detta med aktieägarnas avkastningskrav (eget kapital multiplicerat med medelvärdet av avkastningen på eget kapital efter skatt). Avkastningen på eget kapital återfinns i Appendix och i ovan diagram. Medelvärdet uppgår till 11,6% och efter schablonskatt på 22% uppgår det till 9,04% (vilket är siffran som används både för att beräkna residualvinsten och för att diskontera denna till idag). Residualvinstmodellen indikerar ett värde på 27 kr. Som känslighetsanalysen nedan visar (avseende kassaflödesmodellen) så ser vi att värdet ökar till just 27 kr då vi sätter avkastningskravet till 10%, vilket får anses som ett vedertaget avkastningskrav på aktier med mindre risk (definierat som storlek och likviditetsrisk). Man kan ju argumentera för att även Guideline kan förtjäna ett avkastningskrav mindre än 12%, men i nuvarande utformning med den begränsade historik som finns samt storleken och den likviditetsrisk som föreligger, kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och sätta kravet till 12%. Det är dock upp till läsaren att själv definiera vilket avkastningskrav man har och utifrån det och känslighetsanalysen nedan själv komma fram till en lämplig riktkurs. Avk. Krav Tillväxt i Kassaflöde % 3% 5% 7% 10% % % Här i denna analys sätts en riktkursen till 23 kr, vilket är ett genomsnitt av de båda modellerna. Denna kurs understöds också av PE-tals analysen. För 2013 uppgår PE-talet till 11 för att successivt sjunka till 6 år Ett tal på cirka 20 för ett tillväxtbolag likt Guideline, är absolut ingen orimlighet. Detta skulle motivera ett värde på bolaget på ungefär 24 SEK på 2013 års vinst. Det vill säga i linje med de modeller som presenterades ovan. Om vi studerar bolagets verksamheter var för sig ser vi att den klarast lysande stjärnan är Malå, Abem det inte för tillfälligt. Kan den bli det i framtiden, dvs. kan de marginaler uppnås som 7

8 Guideline estimerade för ett par år sedan? En EBIT marginal på minst 8%-12% på ett par års sikt måste uppnås (vilka Abem hade före förvärvet), annars finns det ingen anledning att behålla verksamheten i koncernen. En eventuell försäljning borde kunna inbringa i runda slängar MSEK, om vi antar en omsättning på 35 MSEK och ett EBIT resultat på 2,5 MSEK eller 7% om 2 till 3 år. Detta får anses som en lägsta nivå för att behålla Abem inom koncernen. Frågan är dock om inte Second Squre AB ligger närmare till hands att avyttra, där man inte har egen försäljning utan förlitar sig på Atlas Copco Secoroc. Detta förefaller inte vara en bra strategi och en eventuell försäljning av denna verksamhet borde kunna inbringa cirka 5-10 MSEK. Om vi ponerar att vi erhåller totalt 35 MSEK för dessa både verksamhetsdelar och endast tittar på Malå ser det riktigt intressant ut. Kan vi hålla en EBITDA nivå kring 20% och en EBIT på cirka 12% med en 10% omsättningsökning de närmsta åren så hamnar VPA på cirka 2 kr per aktie 2017 plus en välfylld kassa. Kassan använder vi till att antingen dela ut till aktieägarna, återköpa aktier eller se oss omkring efter intressanta förvärv. Ovan resonemang är hypotetiskt och vi får låta framtiden avgöra om Abem kan nå den omsättning och de marginaler som både aktieägare och ledning hoppas på. Avslutningsvis är det är väl ingen överdrift att säga att förtroendet för ledningen är extremt lågt. Att misslyckas med att leverera kvartalsrapporter på löpande band är inget som premieras av marknaden direkt. Efter detta konstaterande, är det på sin plats att också nämna att detta är ett problem som är relativt enkelt att komma tillrätta med. Det finns en uppsjö av personer som har kompetens att arbeta i ett bolag som Guideline och säkerställa att den information som skall nå marknaden också gör så på utsatt tid. I sig är verksamheten sund och så småningom kommer också förtroendet från marknaden tillbaka och är det någon gång man bör plocka in en aktie i sin portfölj är det i ett läge som detta då den är extremt nedpressad på grund av ett problem som är tämligen enkelt att komma tillrätta med. 8

9 Appendix (MSEK) 9

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Guideline Technology AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i. Guideline Technology AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Guideline Technology AB (publ) 1 Guideline Technology AB (publ) definitioner Guideline Technology, Guideline eller Bolaget avser koncernen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar

Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont. Delårsrapport Q1, januari-mars 2013. VD-kommentar Delårsrapport Q1, januari-mars 2013 Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 MILJÖ INFRASTRUKTUR VATTEN MINERAL

ÅRSREDOVISNING 2014 MILJÖ INFRASTRUKTUR VATTEN MINERAL ÅRSREDOVISNING 2014 MILJÖ INFRASTRUKTUR VATTEN MINERAL GUIDELINE GEO ÅRSREDOVISNING 2014 1 innehåll Innehåll FÖRETAGSPRESENTATION Highlights 2014 3 Det här är Guideline Geo 4 Vd har ordet 6 Historik 6

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser helåret 2009. Första kvartalet i sammandrag Jämföresetal, helår 2009 Försäljningsintäkter 0 (1 947) KSEK Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB

Halvårsrapport 2006/07, Keops EjendomsObligationer IX AB 8 1 e Insänt till Københavns Fondsbørs via Company News Service den 23 maj 2007. Styrelsen i Keops har i dag genomfört styrelsemöte, där koncernens halvårsrapport blev avhandlad. Rapporten bifogas. Sammandrag:

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer