Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 @ :! "$#&%')(+** EGFIHKJLJHKMONPHKQSRUTPVXWYHZF[NPH\N ] ^`_badcegfihie0hkj ldmn ophqosr'tu_ ovf ^Yh wdx fy^zm{adrce0hkj }o _~hie0hkj ƒ 5 0 5ˆ; ƒ Š Œ'Ž Š C $ 0 5 ; Ž $ 5 " A v = š' ; œ

2 L " "! #$#+ %#&%')( + *,+ # -. '% / 0! 1#$..#+2#$. &%' 3 = )54!$ 6 #+% *1# $ =%'" 8:9<;)"%' ;=#& &g <4+ 0& "#! #"%,(+**86

3 & H UQIJLJ - 9> D - -: -8$8$:013:0> 6 #+ "L8:9A9: ( ;=#& &g %& & 14$ ƒ < D! #" %$ (86 () L "4" = ' (86 ( () =/ ":! = * (86 ;L)( = " * (86 * +)8 01# *, - D - #/. /!-: /!13:0>! 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 +C#"= "# -. $=#$:# (86 ( & & / 101 ":#+# ".#G (86 2 " "#! "#" ( 6 ;L)( = " ( 6 * +)8 01# ( 6 +=&%&g$ %! ( 56 - D,#/. /!D$8%C152 8 *%6 () L "4" = *%6 ( () =/ ":! = *%6 (86 : -.&$/ = *%6 (86 < *%6 (86 ; " #" "#! " %# *%6 ;L)( = " *%6 * +)8 01# ' - D 5 #= 1?> - 86 () L "4" = ( 86 ( () =/ ":! = ( 86 (86 8:9 / " ( 86 (86 ( ƒ $ $ A8:9A 8 5#+! (( 86 (86 20" %! (B 86 (86 * $/ $= & 1#+ $< (B 86 (86 & & / (B 86 (86 + * ) )# = (C* 86 ;L)( = " (C* 86 * +)8 01# (C* 86 +=&%&g$ %! (C*

4 - /!-:%02, 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 & & / # (86 ( ;L " & &' (86 $ = :#! " (86 * "#& &g =( 6 ;L)( = " =( 6 * +)8 01# =( 6 +=&%&g$ %! =( 8 - D 8 - 9D$4 8 :C15:C>, 906 () L "4" = = 906 ( () =/ ":! = = 906 (86 "# = 906 (86 ( D.& 54+:!$ = 906 (86 : "# 4+ % (86 * " < C "# ;L)( = " * +)8 01# =&%&g$ %! ?, 6 #! "#!! : * D$2 0-: 5 ' 6 #!,9%#".4" L * ' 6 (+ 4 :# * ' 6 6+)8 01# *

5 FIT V M NYN /!"$#&%'")(+*-,.,0/ "21 ()= p("*"* %! { & &' %%#" #! } 43 " `" ` 0!` "A Y" # = -6 = "4" %#~:'+ " %! %..! %" v"4 = A =.." #! 3 #+ $"#! v %!$ #" %!A&g$ 53 %# $,6%; #)& 1# $ #+O0:9 & &g 4" #". % 8!54+ %!. #%6 E B = = #+ %# "#+%g 43!! )0( 9#! %#+ " $ &%& :'! O8:9 9 =%*L "$ "#+#)9.'" = *" ƒ %#O%g! 5#" " # %%#$1#+ : : #$.#". # 14$ $ 63 $"#!B < =54 = = $ g " $ " # 5#" "4! #"A8:9 $ z" % &%')&"%% $# %68;L " % %! %# "# #! 3 8:9! " # + 5#&%#!!-1#+=.9 8:9 % #$# #+ %" :'+ *1! # #!%#+%g "#+ #!83 ":! #+!A - #+ 5#~:9;= $ # " 53 $ "# 9-.9 ƒ!<# # $"# -6 ƒ 8!$ & "# /?! 4" %#!$ # } 8!8.+! #+ #& 8:9 $ "5#+ %! "#+# # #+ %9%'$. 6 2C 9'$..#" %! # # #$ $"#!$ % = 8:9 9= b(+**(%g2/?#! " g?! <;2.4 )0 & $ >= 4" %# %'-9! # #+= = %'5#+:#! &' 5#} "4* "$.. %! % *1! 8:9! "5#! #! " :#+ %! #k "#+#)9 $ O =..63 " "#K% O %#+ ".+ "#+ # <#+%g ; #"#&%%#" %!B#!B 6 DC " #!! A" "# 3 5#b " "$ 'b%:#b 4$.1!>! #+ =.'..*0 B "#+ #+%g "# C"%0 #" %! #! =#$"$"# %4" =# # L2#" 6 +)#% 5#+ 9 " #& 5'{8:9z "~ = $ " %! % *1! = :'$"6$A~!v 2/?4$ :4+ %! *# #! #" %' :#+ # 0.#""#" # #! 9 *9 $ ~8:9 2/?4$#b#" { "# #" 5#" " {" "#! & " 0 % % L #"# 9 $ A# /?4 0 '" %!6 ) %!$&g$ 8! }# #+ ("*"*.* / (+**C* :3 #"!$! 4" B " #+ +; -.63 '& / = B= #!& = #+ "5# #$"$# "! % *1! "$ 9= " $ #+ 43 "4$.1! # 6GD#+ " \5#" #! v 5#&%# 5#! !"#X"# %! % *1! O 4+ % #+ 8:9)! 4+." "# "5#! = $ "! ƒ " C3 # $/ * 9 6-) %! 14" "'+ C("*"* CD!*B* #E3 "!$ "#I"#"# v"!$ %#{ " #+ F3 ~ 3 5# " 0 % & / = "#! 3 :3 :#! :'+ &' %#$ g - %# 6 E A!- # &' %#$C5#+ % 1#+ %! #!& '$"" =#!$ "# & / = )8:9 1! 54+:!$ "$ / ("*"*B*<#" "'$~ "= "#+ %! # #5/ #! "#! "5#! L " L"#)&' $ 6 20 *`6 (z "#+{ ":9# #! = 9 9-1# #+ F3 5#+& & & 1#$!6 $/ $= 5# 2#" %':3 8:9 #+ %# :#" ; 0!<5#& -= # / $ 6) 43! &$/ $= 1!$ '" <" "# ":!$ O:#~ #"#E3 #" #! 9-1# " &g$ " %# 6 : :3 :#" & 1# % ƒ.! {:#+#) '" # 2C." B6 (86-: 5'`" :#v / ":!! "#" # & / = 0:9 " "# ":!$ %!$A5'+ P("*"*B%6 DC5' 0 =! # #" &%' ( + -.+)#u -G3 ' -& #%g$ "#+# # # '" / ":!A =?&$/ $= z8:9 "#C3z 43 #+ #.! # # #"(+**C* #? :#! 8:9 54+:!H3 :#!$ "-. '$&$/ $= %!$ $ A 3!%#$G&' #&%%4 09= 1# 6 : %'" " H3 :#" #! -. '&$/ = 9.#) 1! 5#+JI 5#+ K3!MLO # $ "$ <#+ L#! #" %' :#+ %# " $.+ &'"5#! %%'! &$/ $= = }0:9!$ #+ "#! " 6 $ "# "#" %! "!!B <$ {"" K3 =! 1#$&# *1#+ >! "$ "L "#! 8:9!b "#5#+B % 1#+ %! #!!~ 5#} " C3 &$/ =,6 :9 # #! & 20 * 6 ( 4"& "'$! $ "9%#+ %! " = " {8:9 = %'$+ "# 5#" " 9#+ %!6 -. '&$/ = # # #)#" 6);)! #" K "#+#%%#+!#! #! &$/ = #? :#! "'53 #! &%'& = #9'$.g$ " "4! ; "#+# # #G#+ K3!%# 6-: & "#+ %#" B.!KN { O; * P3 "#! B=C " 0 % #+ %% # $ 4+ '+ $ "'"0$!-":#+%g < %#" " "C 4"C%':3!%!G#! #" = "# "'!%#+ & # # $ 8 5#! "#! "4 #!?! %" ƒ#!! *.0'" "#+"# # #8:9 4+ 5#&%#+%'-#! &$ = H3

6 20 * 6 0 4! / ":!!- "#$#+ %# "" 9# "6 &%' )3 :# :#& %## '$;8:9A 1!4N$ &%'& L 4+ L #\! "$ 0 #" 8:9# " ":#+!$! *#=&' %#$,6 #"#.!.+ # '" )#! #+%g "#" %# ƒ- %# = 2'&' "5# = A&%')&$/ = 6 9! " <#P0:9 =5#+ 9?:3 # "#+# # &$/ $= 5#Y %! 5#! "# -6 : "#+#)9".9 4".# 8:9 "#"#.! s "# % " "$ $ 4+ ##0 54+:!} "#! G#" 3 -..# #" %' "# 6 ('" </ : 5# 2# $ %#s ~ 0 = "#! \%':3 = A# >!- "#$ / :#!! 5#$& O "#I / $ 6 20"5#+ / 2#" ƒ!" C 9= "#" 5#+ %#. & %4+ #+%' & 1#+ $"#!$ 8:9 9! }! #" #)& :3 # = $"#!$ 6< #+ / 5#& -L 9%'$. $ 0 "'b:3 ( $ #" %' B8:9! H9'$ 8:9!~ 8 0.#" 1! = 3 $"# B # #!"!<#+ &53 / = "# 9-.9 %% $G0 5#+ 6;=#& &'" # 43 "# L#! $ ~"" L" # "$ "#) '" 8:9 :#+# '! = "#" %! 5#$&!%4+!! = :#" 9 " 5#+ 8:9 %'" ' 1! #+6 " ( " : 5#+ % 1#+ %!5#+:# 5'+ #! =9%'$..#! # &%' " B8:9 24" = :#+ )&' #* 6<+)! #+ &:3 = $"#!%4+ "ƒ"#& &'" g 9%! &g$ " $! ":!! "4!L 9#+ %!8 / D : & = )" g " $ " 0:9! s "# $"#! " 0 % #+ F3 :!" % ƒ:'+ + 8:9 #!8 $#,! % " & &',6 ->g: 0D 2 C2=/!>g/2: &"#"#)#" #".i DC & C3 %.1! "$,%g *.& 1#+ 8:9 #!83 #,! " & &' 6,-.C/! $2:;.<2=/!> + #$:#!G!"= "#" %!G&' = "# "# #! '! =? %&43 &' 6! :02=/!D = - D8$.<2=/>! *& / =! #" "<"# "'53! #"#$ %'&)('*+$,&)-/ &%'.86:9';/<=3&)-/.106 -/8$13: 6 2=/ 915: 8:9> /!13:! / $=! #" ")# "'! #A&,B $*C;)&)DE*C-/.8$& 6 = /!15D8 2/GFy1 94 0:!-.&$/ $ "! #+ #E3 :'! IHKJL.M-/.N0';)OP6QBSR3&6'*+R'&)-T$,*VUWOP6QBSR3&6'*X-TR'.M;)DE*CJ'$ YS%3Z O[-/.106! :C:01 D$8/. =5# #"# "! %#+&%' 2#&3 $,g "# "#! #!~ "#Z"% 5#! 3 $,6 = C/8 >!A4345-:\!A:%02/!D : "5#$ "#+# ":! %#" &'B "$ ; "#d #+ #! "#K"% 6 ] -/!D > /!1 6 : 0! #! ":#+ 5#+ *! F3 0 =!%#$ #" # " * '%6 ] :!A:%C2=/!D : "#!O " " g / 3 "#)& + 6 :0:8_ = -/!43D : + "$ &g$ " #$1:9 8:9 "#.#" &%' 0 =!%#$ #" # 6?~- /D -: :#+%g "#!`! $ $= "A#! L#&8 " #+ =":# 6 ] 2:C:0-/8 $ 2#" $ &+$ " &.# # #53 " "# " 1 & 8bI$< ('&6';V0Qc3.10 &%' &.#" F3!%#$"$ A "#&%4 6 /!D > /!2: $ 2#+ "$ 5/ " "#. dbe$< ('&6f;g0Qc3.10 &%' & 1#+ $ "! #" z #E3 %4 6 h -8/!1 /'k 913D$8 ƒ "#.#" +%*) "'+ " )3= 5#" "# #+ :#!.* &.#" "! #$,6

7 IDE FÖRANKRING Processer AVSLUTNING UTVÄRDERING FÖRSTUDIE GENOMFÖRANDE KICK OFF SLUTPRESENTATIONER JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN Aktiviteter REF. GRUPP PLOGEN INSTITUTION / * 6 (0 :9# #! %.1!A# "-. '$&$/ $= "$ "# ":#+! 8:9 9 "" #" "#!,6

8

9 0 / " e a 1 9%#! 9%4+#& "#!. %:#O"'"!$ $" "# 5# L "#!"#"%%%#+ %! % *1!83 "$ 9 $ b(+*"* 6 ) " 0 "$ ~ ' :#+%.9 8:9! "#B = % #+ 8:9 :#! %#$ $ #" "# / " )9#! 9%#+ :9;= 6 ; 9%#!54+ =..9 " =. & # #Z0:9 "#+# # #+ 9%'* 53 z 1!z " z5#+ %%4! 4+ &%' #&8 " " & / D : "#.* :4! "#+#.! *" } # $" "# :#" "#!.9&,9%#! 4" "."$ ~2'! $ } #& 1# #+%' 8:9 1! #! %'# :#.! "# # '+ # #+!"##" 9#+ $ A # 1#! "$ :#" 5#!!" 9"8!{ "4+# % &%'<#+%g 8:9 9%#" %!:#!>&%' 9)!. %#b% %'-9%'*1#" )!! #" 5#$& 9= A("*"*( "# 9#+ %! #+ #! O" $"# < *.ƒ5#!~ "#y%!$ "#" "$#)4. #A" %!$ " & " 3 = "#! 6! "$ &$ = $"#!! :#! -..# % *1! # 5#! #"..#" "#y "#" A20." (866 #! #" 5#+ # #+ B)3#)&g 5#&3 :#}#8 " B$ "#! = "#!v8:9y# %!b 0.# = "#!6!: ' 4" %#" # #+ b * 0 "4 % '! #+ :# 8:9!.":# 6: 4+ $. "# &%# 3 "#+) 0 %#+ " $! ' #! #+%g "#" %#)9#+) 9 + % #$# #+ % # >4" = 4""#&'G9! 5#G"":# 6 D 0!.9 8:9 = % O =. #A "$ = 0 " #! O '>! & &g #+ "#A# '$,6? ' "#+# # #A "4! O5#"! #" %!:#&= ".9 $ # #" %#$ $"# -6 2C DC":! "#p%.1! "4$. #+ -& $ :# *C-T9'; DE*XJ'$SY %3O -/.10?!A=:#! #".1#+ %# / F3! :#! "#\ " '!."$ "#\! #"!$ P" # 5# $ P% = & &' %%#+ %'""!0+ ='+.!. #" 6 2C "#b 1! 9%#!A5#+:#+= "4" :#! G# }$ 383 #& L "#+ = "#! "4$. %%6: $ = :#$1# 5#+ #+ '+ 2' #"# 9 $ %%#$1#+ 8:9 #$..# $ #+ $ A" #! L = :# " #,6 : v %!".# # :#+%g "#!$ #+ 54+ %! ' KOMMUNICERA Stödja Ge råd Bearbeta problem & konflikter Lyssna Sammanfatta Utveckla Utvärdera, följa upp DELEGERA Social inriktning PÅVERKA Motivera Argumentera Övertyga Förankra mål Resultatorientering Instruera Skapa struktur Vara tydlig Skapa trygghet STYRA, DIRIGERA 20." ( 6 0; 5# 0&g$ #!%#+ 5#$& 5#!$ 9 "# $ ~ 1! 0 A0:9 1#!G" %! "!$ b F3 0 = "#! ) "# "# #! 05#*1#" " * '53 & / = 6 4" "# )#+ 0 "# "#"# G9#+ %!8 & 1#+,6) 43!! %# 1!~5#+ ":#+ ## '$ 9 " F3 "!,6?! %" #" %' :#!s#! #!! 0 # 8:9}# " ":# #! #+%g "#" %#A "! #" %' # '! 0!,6 + 4"A"4" %! % & 8$ $ `54O "#" :#! # '! A 8!/?# <" = ".+ 0:9 & % # 0:9A"" K3 (g = $ "#K & & 8!~# '" "#" 6 E ""# # G3 :#+ %!! #". #)4" =!$ # # '+ %#!6 1!!$ 1!8& = )! '! #+ 5#& 4$! #d %!:#! D "! # %%4 &%'5#!}8:9 9= 9#+ *A %#! "$"#%6 9%#! #* "'O %!$& &' #& %'"+ '" <. #" # " -2C." L( 6 O8:9A! L# '" O#""#! # #!. =&%' ) == )#"

10 0 / " (" &1 A~!}$ { = "# & = $ } *.%%#&3 5#.* g " $ {0:9{%'" /?#! :4+ 5#." "# " %#+ " :'+! "# # &'?&'C3 6 ( #+ %'" /?#! #! #+.!$ = :# "# :'!$! 4"B#)#" v! " #! "4" %! % #+ =%63 % 8!54+ %! *# 6 D # {#" A! v "4"#)."$ " g #"# # # " #. L 43 %#.#~ -" & 8:95#+:#~%%4+ B %'!%! %4 :# '+ &g$ #" %# %g2/?#!{ %# 6 #"#.!.+ =%* #! #+%' "#" #}%% )# $B "#! "# " %! F3 %..! %" g ƒ =.. "ƒ8:9& 9 & & = 2'O54+ g 3 1#+ #!! 2#+= =?&'-1#+ *#! ' :#+"#E3 # 2/?4$5# 6: 4+9 = $ %%#+ 2#+= "9 "# %'$ "4+# # L " 0 "$,6 D "! "!L! #" %!! " $ #!B% 1#+! #+ %#!! &"#"#)#" #"." " D $= A C3 % *1!, ->': CD &2 02=/>g/!2: ) "# ' %%'! &"% #S8:9`# /.9 $B" %..! %53 g "#"# 1!8:9 = "#+ %#! " %# 1!4N$ 6 1!.+ "! %8/ 8! &8 >.0/15243D : *.A # + 6G;L%g$ #" %' :#! &%'A"" g F3 8:9b % *1! " :#$ ; + ; ; +# 8:9 9%#!1'+ 2#+ 9 ##+ #+%g "#L#! " 0 % & / = 6D "! 0:9A;L"%' 9#! :4!3 2#! ~ & "#+#%%#+ %! #! b# &$/ = b "# DC C3 %#! 5#$& *2#"=%! $}! (+**"*53 ("*"* 6 2 %! #+ &' 9 "#! b =%63 G3 #+ $"# L2#"! #+ ~:'+ :#+ $,6 ; # 1# &g$ #"} * :#" b"'" " $ % %!83 " 5#+ # $/ * 9 %#{%g ":4+ "#!6 : $ %4! "#!! { * #!!$ "5#$1#z " " 43!$ \ = 1! )# ' " & "# # 8!/?# "#B "4* F3 0:9"#)&g g " "#+%g 5#+C :4+ %%#"9= $. #+ 3 %#".4" 6 E G#+ g #" "#\#!-;:'+ A 5#$1# " 0 % " %!$. 5#&3! F F 3 F F 3 F F 6 L 0 = "#! B"#\ $ %#+ #+ ' 43!$& %#"# 6- g $2 2 8$2=8 )! F3 " 0 "! # #+ # 9.! 4" 9 & $#&%')(+**B 6 ( 4! #+ $ 5#! & #+# & &2#+ :#" & "#u C3 =#& #! " 0 "#! "$,6 0 e a:( " #63 # $ 9 "# $/.b & & "# #" 6 " %!$ #"C3 DC":! 9%#! 1! *" %g 9!G#G#+ 9 :#O%g *.& 1#+ # g " $,6 ( #+ #.! 8 "' ;5#+ #)#" + $"# "9%#" %!+:4! "'!%#+ %#%6+ 9 "# 14+#)&43. # %'..&.#" 4+O = $ " 6 A #+ # ' # :' :'+ $ #+ O4 /?#A %'$" ~ "#y %%#" 9'$G3 #!8:9 %'"4+ "#" #$. # #" "6 #+#& *" 3g! ~2#""# #+ O4 /?#A %'$" "#K% O ~8:9 $ =%#+ 5#$&%#" = 4""$ 9 8:9% #E3 "#+ " "$,6 + ;L%g$ #"% - "#.!.+ / $= ""# #! 2' #0""#" %! %' 8!- B" 9=! " :#$ "#!.%6KA '" # &$/ = L. 4"" # ' %"# # #! 2'} ( g $ :'+ 08:9 95/?4$.& :'+ Y# 4+ ""B "# 9%#+ g 5#$&' & / = "#+ %#" 6 : =4+ 14! #+ )#! L$ A!= " ;. 5#+:# 38&' &' % *1! # $ }.* # #" )! 5# " 0 &$/ $ "# # "#+"$ "#!%#+ 5#$&}8:9 " 0 % & 8$ $ #! % =. # 6 5#$&v"#i "$ = 0b #! )"$ :# "4" %! % #+ "#" "H3O8:9 #" %' $ 4+ & #u$ #+ "#! " ~%% 8!54+ %! *" #+ "# #)# 63!%#+ 8:9 = ' = L "#+# # #?&%'" 6 + +* :" 2 "'" z.!kn 2#" # -. '$&$/ $ 5#+ P#)#" 1!$ 3g:#O ) #"" "# 4+ = :#$1# "#+ / $= =8 5#! "'54$ 0 2 '28 2:\432 C:013:0> ;L! #+ v"'" & / C3 8! 3! A 8!8.& 1!4N 6 $/ $C3! % #)' :#+# * 0:9 #" %g 5#! LL"#)" %" 6 8 2/!:0-Y13:a`%02:CD 2=/ ;L%g$ % 1!#! 2#+ 9 # 2#$. 0.#"i0:9!$ 9 "#! }!. #)&$/ $=! %g 9!8!L" #! "$ "# "# "#! : DC":! ' = = $ G# #+ 5#59 #. ( $"#)%g *.& 1#+ "# " $,6 %!$ P *. 0 = "#! "#"#) '+ % 5#+?&%'""# )! #" ~.. & / )" :#B2# -6JA #" #& =! 5#+ "#! :#+ #+%' O #.4 $ %#+ ~ 1!4N&$ )5#+ & $ = :#" 0 b "#+#E3 # #+ 9'$. $ } #<6%: $?. # # &% $# $ = 53 { "#u2'+)! ` " :#~ & & #)4" "#+#)9 5#+ B5#+:# "4"#." $ " "#p":#+%g 4+< $*

11 T F T / / " e a 1 () "#+ "#" # #+ z$ "A " 0 "#! () 2'" #)#" v#! *# #" %#b0:9v = %#+:#! *! # (! "#& #"# "$ B#! 9.# &' %#$. %g :4+#! 2/?4$5# "$F3 " O54.!.+ = O8:9} %4" "#" # {?#)&,6DC":! &:#! :#!L g " #!A!"= ":#+ %!,-.0/! $2:;.<2=/!> = #p%' 2#" A * =&%& #.#%6 #"% -.1# #$:#! #! = &' D "! %g #! "4" = "# & & 14$ " 0:9z# $ %#! #! <! 54+!$ "'L &%& / " L <"54$ 8:9 #+ G#*1#<&%' 43 " = 3 #"# # #=:9#+ #! 05#+:#=!.#"=. # 6 )! :# - "#+# :#$J;3 "# "# 8!8." - = F3 * %g"! 9#)9%#+ %!.#+ )"#\ %" = 8!!$ 1!4N #! #5#+= "#53 #"$"#53! "$ & "#\%'$ = = %4" "#=# 6D #" "$ G4+ #! #$..# 5# 9#) #"# #)# # $/ * 9 G#+!- "#~8:9 &%'#8:9 #! #$..# '" 5# $ &'= $"# -6 /?4 5#"$ / ":!$ " & & %!- %" "'#!!) # # #+ %!F3 54+ = "# * #""# &g= 5# *. #! #"$"# #+ #+ 9 :##+""# = ƒ" #! #5#+= :# 8:9 #&54+ = 6 ' "' 4+ B" "= " g?! z#}f3 "'+ "L 5# 4+ =#! &%'B %#! 6 / " (" &1!#" : ).' = 54+ = :#+ ` %4"& 43 " ~ #"#).#!$ ") # " O 3 5#+# # =! * # #" (+**B 6%2 $"# #{%'":! #" %! #+ g :4$.63! #A0:9} 1#+ %# #+:#+ %":#! 0" $ $ #)4. # :#!$ 6 = $ )9. " ƒ!!%4+ 9%#" %% 1M3 5#!.*%%#+5# *.9= &("*"*! '! " # 5# % 54+ %!6( #+ ~!/ ":! " "! # " "#+# # #.4" 9# $ # #+ %#! *. $F3 "#" " 61: 5#+ g. 5#+:# %:# #! )!%#+ "%'! #{ *{ "# # #" %! ":4+! #+ 8:9 "4+# 1!$:%$ #" %!:#.! #" v * # #+ /! ' " :# #! )""#~-) "#+"$& "# # #+ #.!. 5#" ` :# & 9B:#+#& 1! z"# # #! 6 A~" $ "! :#$ #" #!-1#!!%4+ $ &K3 &' "# 3 5# & & 6 + '":# &%&g$. 9 "##" # = 0" #! " $ G3 6,01$,&6~ {#! #"! 2#".! #+ %!:#. "4$. "# #+"" # $ = 0#!! #.4" 63J J'6 %3Z *+6 8:9 $ *#+ '$":# %& & 3 b & &%" #+?1'&'*/01c'&9Q$& "#.b %# 1! "# -6 #+# ". # " & &'. #"# #)#" "4$.1# %#>#+P3 # =?&'= <.# &' % 14!%!% 0 F3 %%.#!6 #"# "$ A# :#! #! &' $ 3K3 5#" # # 6)( 1!$ 8:9& %#,9#! & 8 5#! :#+# 8:9 %.4!!$ % 8 % 1#! 0 :#! <%& &,6: - "#&3 #+ %#B##B #!)&%' / "! + 8:9! $"#! :4+#) * 0 *" >#+""# $ YA8:9z# + <#! #"$"#% #"# A! '$4+:! "#S"$ 1#$" 6 E $ B %! <#.#" %! # :#! #"#) "$ #! $ {"" "# #! " {#X5#! "#u. 9%4+! # 94+ %4" 6 E L "#& L%.4!!$ % 8 #" #+ $ 8 C3 "' & &"=!$ >94+ %! #! # #" # = L-. $ #.#&:#+# "#<6 +=.1# 9%#! "' ƒ = L# /.9 #! <5#+:#O#! 8:9B!# #+:#+ :#! <B%& & "#+#) =?9#! 6 & & "#+#) =?9 #! 3 < & &!:#$ #+ G "#! =. #" #+""# $ "#! #"$"#B-&g $ #5#+= :# ƒ8:9! #" ".4" %# >'+ 4""! %#} "# :#+# "# # 6 *+!, -!/ ;)$ :#! #A# =5#" :#&3 #$:#&3! " $ #"#E3 # #" :4$..!$ 08:9 & $= "#+# #+%' %' #"% - 8:9 A #" (!"" { :#+P3 %' :#!O <.*&"#"#p "#. &%' H3 # *.ƒ " $ &g$ " #$ 6!: %g " #! "4+ =. #+ &"#"# # = b5#" 24+:! *" "#".! :#" 6 $ O 1#$"# 2#! "#!$#! *& / =

12 "#u# " "$"#!$ &"" 2#+ :#! 6( #" & $ = :#! 8 ' $! " =.A.! & 1#+ {G9 &$/ $=! 5# <:#+# '+!5'+ A"=#!!%#&:#+# *. 5' " "! #$#+O %#+ "# # #+,6 20"?1#&3 " O% #" O O ƒ5#$& " 3%" %6 6!: 5'A F3 " 0 "! # #+ %# ( = "#" #+&:#+#y *. -&43 $#&%'<"#+ 9.# " $ A. 9%# # $/ 3 * 9 #+ 5#""##! 8:9O"#! C %!$ %#L =%63 = %#)!- "#%6 E 0"".4" + C $ # 1!! #?3 5#L $ :#! '" " & &! = & ":#+# "?1#$ 6 : "# = %! %4+5#+:#) "#+#).#!$ 0#&%'!! 4+ 43! ' "# # ##!Y = %& = $ 6 & &' %#5#+ %'$ "4+#! # "4b8:9 5#+ / > %& &!! #! = *" L %# & = 6,-! E #+ &":#+#.#" %g 9%#+!8.#+ " 1 &53 / = ƒ = 1! #" *. %4" "#L2#" 6: ƒ%g 8!!<$# -. $F3 1! = )#+ "#" &8 $ ~5#+ # :#!6 E = * &%'$.!$ &%' 5# %! #A:#+#.. 0 =! # #" %#%6 " = ". # #&3 " B# 9 #+%g <" =! "#+#& "4"#)."$ #+=! =g # = $ 8:9 & & 14$ " "$ # 0 =?& / = / ":! #! &$/ $ ! 5#+! #+ 5# # '+ #! 9-1#5'" $ (+**B%6 e a:( " + C":#+ % & 8$ $! "$ 9%! "#$ 9!83! -/.M.86'. %! $ %#A#b54+.#" # #! G#$.63 2#+= 5#"O%'$ "4"# &%'B 9#+ %!6 : 5#+L L:#+# #+ &'"5#& " 0 &8 $ 8:9! 5#" 8 ' 9- # --& :#! #+ =!.# " g?! ) & &2#+ 6 +5#+= "#53 #"$"#53! "$ 5#+v.*:4 0.+ v 43 " 0" #+ #$..#. %# % 1!:# :#+ &# # 3 "#":#+%g 6 : $ # 8 "'{ z# $/ * 9 #+ ( $ :#! "$ "# 8:9 ' 2#$.5#+ " F3 " 0 "#! & * " "# ":#" 6 : =4" - "#K # '" # 2#* "#B L%'" )-. $! :3 :#" $ =%#+ "# 5#! =? %& &g$ /?4$ %+ "#" )#! #+""# $ 8:9 # + L$ #+ 43 %#" b" "'+ 4" #+ &%#" = %# &'A$ :9 -. &$/ $ "! #+ # L :#$1#+P3 #E3 9P3! F3 4+FL 6 2CL# '+ # &' b "#" :#! " 3 = "#!!! 4"C # 1!! #" # #+ 0 %4+ & $ 9#! 5#*1#! #$..# *. #"#." \ >3K3 5#+# # 6 E #" :#$ #""$ / ":! #!! %# "#.!%! #$B." 54+ %!$ ) "#K :#+ "" 6 20"! " "#5#+B# # A"# # "%% $ %#+.63 " "#!-%%#+ # = 8 " #+! "#. ( #09%#" %!81#" "$ 0 * 5#+L =.+ L #\ %'$" #" :4+ " C.) #! ""#! 6 20! #+ %!:#)5#"! 0"# $ #"0# +!%4+! &%#" 5# %#+ K3! 1! ~5#")" ) %/?4+# "- $ "!- "# #" %# "4" = "#! :#! <5#""# #+= 5# 68D<8!8 G3 # %& &!"#!-1#! 6;)!! = # %# 5#"A 1# 8:9Y=g $"#! &%' -9%'*O8:9 #!.! 0:9 # "$"#!$.* &' $ / "! #!! 54+ %! ƒ # #!! #"ƒ %'$" = )3 :# "# = :4&9#! 6 $ *#+ $ = :#$ -# = 0 %!$! 9%4" 2# $ 5#+ #+ * %#$:# #+ #$..# 5#+ *# 6 : "#G = `= %! 5#""#P#! &%' ##"= "#&3 #$:#&3 # 1!! #" #"#).#!$.9&{ 1!} & %#" *.63 24*6 = $ ' #+= =.* #! #$..# 2#+= = 9#!5#+ L#!,6 +)" $ %%#" 4+0 "' #!! 9-1#.! s5#" &' 4" + :#! #! & / =! ' = $ 43 #"!B! # # "4" %#! -6; %!$ 1#$.*! & & /?#" %!! " $ # " "L #5#+= :#&3 #$"$"#535 # 1!! #" :'+G! & 8 G3 G#+ #$..# & = $4"C54$"# %#L # "#!A4" 5# * $.# 5#O;3 A3%" %6 = 8:9!$ ~ g :4$. b5#+ 8 "' %'"" = 2#"C3 = &"41#! %%'!! "$ 8:9 &$/ = :!- "#53 #+ %# 6 +* :" 20"#" "$ 5#+)" %!$ *. 9-1# " * '53 & / = 0:9-9 *A!P $# $ = ` "# ""# #+ = # "# 9.#B "#!, #+ %#:'+! %#2# % 0! - 8$->->'2=/->. 9:013:0>g2: : 4+0 = *" 5#$&# "'"- }"~5#+ "~ '$" = ` 5# "":#" 8:9 = A! = $"#<&'b" H3 "# &$/ = 6 D 1 8$D /!1 28 ) %!$ 9.# 2# $ ~." %# $"#53!$ #+! 4"ƒ.*1'! #+ 9%# $ #+ #+ & &43 2#! 4+ g "!,6 15>AC/, A :!".# "#! %=0!=&' #5#+= :#&3 #$"$"#53 $ "#+ 8:9 "# 1'$ *." %! " & &! " %#G!$ b( 9 #)#" )("*"* 6

13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik Tord Oscarsson Utvecklingsprojekt för grundutbildning 03 Här följer en sammanställning av argument och åtgärdsförslag som framkommit i de olika lagens och uppsamlingsheatens arbete. Sammanställningen utgör underlag för den kommande diskussionen 2 mars, då vi också ska diskutera ett förslag till program för våren Jag för fram programförslaget eftersom jag tror att det är lättare att diskutera ett någorlunda konkret förslag än att spåna helt fritt. Samtidigt vet jag att det finns en risk att förslaget låser upp diskussionen, men jag vill poängtera att förslaget inte är färdigt. Alla synpunkter är välkomna, kritiska så väl som entusiastiska, förslag på omstruktureringar och ändring av upplägg osv. Jag tror stenhårt på att om ett sådant här arbete ska lyckas krävs det att vi alla tror på det vi gör. Det är ju vi själva som ska åstadkomma slutresultatet och det är alltid lättare att arbeta för något man tror på. Därför tror jag att alla dessa förberedande diskussioner är mycket viktiga och det är viktigt att alla synpunkter kommer fram innan man bestämmer sig för att köra igång eller inte. Jag uppmanar därför alla att fundera noga och att också framföra sina synpunkter vid mötet 2 mars. Sammanställning av argument och synpunkter som framkommit under projektets första del Det argument för att avvakta som framkommer flest gånger rör osäkerheten, Lätt att göra felsatsningar och liknande, samt argument av typen Räddningen kommer ändå. Den förra lyftes fram av båda uppsamlingsheaten, medan den senare är den som förekommer flest gånger i underlaget från lagen (i olika tappningar). Även argument som jag tolkat som Gör inget för då visar vi (för studenter och anställda) att verksamheten går dåligt förekommer mer än en gång. De argument för att agera som uppsamlingsheaten förde fram som viktigast var lite olika, men båda heaten tog med argument av typen För att synas. Försöker man gruppera alla argument, vilket i och för sig inte är alldeles enkelt, framträder tre kategorier som samtliga tre lag hade med: För att skaffa oss en större (ekonomisk) marginal, för att anpassa oss till förändringar i samhället (eller ligga steget före) och för att (utbildningen ska) bli bättre. Arbetet i de olika lagen och uppsamlingsheaten verkar ha fungerat bra och de argument som framkommit känns relevanta. Jag tycker själv att argumenten för att avvakta känns svaga, men det kan ju vara för att jag redan är övertygad om att vi måste göra något. Argumentet som rör osäkerheten tycker jag dock att man ska ta fasta på till en del. Framtiden är osäker och vi kommer nog aldrig att lyckas göra allting rätt. Det hindrar inte att man måste agera, eftersom det är betydligt mer riskabelt att inte göra något (min egen åsikt). Däremot bör man ha osäkerheten i åtanke och inte rusa iväg för fort. Argumenten för att agera (ökad marginal, anpassning och förbättring) känns å andra sidan mycket viktiga. Många olika åtgärdsförslag fördes fram i lagen; de flesta rör utåtriktad verksamhet i olika former. Det är roligt att se en så bred uppslutning kring den utåtriktade verksamheten, eftersom jag själv tror att den är väldigt viktig. Fysikfestivalen är ett ypperligt exempel på hur vi kan arbeta, vilket också innebär att vi redan påbörjat en förstärkning av den utåtriktade verksamheten. Inte många Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post:

14 förslag berörde hur vi kan effektivisera verksamheten, t.ex. examination och kursadministration. Om samma gäng ska göra mer arbete måste vi göra allting mer effektivt för att inte tvingas skära i kärnverksamheten. Min tolkning av de diskussioner som förts är att det finns en vilja och ett intresse av att utveckla verksamheten. Frågan är bara hur och i vilken omfattning? För att vi ska få något konkret att diskutera presenterar jag nedan ett program för våren och sommaren Det är alltså ett program som bygger på att vi ska agera och det tar upp en del av de saker som kommit fram i de diskussioner vi fört de senaste veckorna. Samtidigt pågår eller planeras annan utvecklingsverksamhet och även detta bör vi ta med. Jag ser det som att vi alla arbetar på ett gemensamt projekt: Utveckling av institutionen för fysiks grundutbildning. Inom detta finns delprojekt där i och för sig olika personer arbetar, men som ändå är av gemensamt intresse. Tanken är att detta programförslag ska utgöra underlag för en diskussion 2 mars då uppgiften för lagen och uppsamlingsheaten blir att: Diskutera om vi ska satsa på ett program av den föreslagna typen och i så fall om det föreslagna programmet är bra som det är eller om det kan modifieras på något sätt. Förslag till program för våren 2003 Delprojekt Följande delprojekt omfattar både sådant som framkom i lagarbetet och sådana projekt som vi redan driver eller planerar att driva. 1) Särskilda insatser för marknadsföring, rekrytering och utåtriktad verksamhet 2) Förbättrade arbetsrutiner 3) Utveckling av laborationer och laborationshandledning 4) Expansionsmöjligheter 5) Kompetensutveckling Korta motiveringar och frågeställningar Marknadsföring: Här finns mycket att göra med basåret, tjejhelger, gymnasier mm. Arbetsrutiner: Jag är övertygad om att våra rutiner för administration och information kan effektiviseras ytterligare, inte minst genom att använda webverktyg i ännu större utsträckning. Laborationer: Vår laborativa verksamhet befinner sig i en knepig situation efter uppsägningar av laborationslokaler, minskning av antalet forskningsingenjörer och den allmänna nedgången i ekonomin. Här måste vi fundera på hur vi ska kunna utveckla denna del av vår verksamhet. (Även kopplat till Sune och Sylvias projekt.) Expansion: Har vi ambitionen att expandera och i så fall vilka möjligheter har vi att expandera? Kompetensutveckling: Enligt arbetstidsavtalet ska alla lärare i snitt under en treårsperiod ha minst 20 % kompetensutveckling i sin tjänst. Hur ska vi tolka detta vid vår institution? Vad får det för konsekvenser för pedagogisk utveckling av lärare? Vilken kompetensutveckling behöver vår T/Apersonal? Hur ska vi finansiera kompetensutvecklingen? Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: )*

15 Plan för vårens arbete Fem (eller fler/färre beroende på vad som kommer fram under diskussionen 2 mars) projektledare utses att ansvara för att underlag tas fram för varje delprojekt. Underlagen ska vara sådana att vi senare under de två utvecklingsdagar som inplaneras i juni (se nedan) kan arbeta fram konkreta förslag på åtgärder. Projektledarna får knyta till sig de personer man anser sig behöva för förberedelsearbetet och varje projektgrupp får 40 timmar till förfogande att disponera som den vill. För projektledarna avsätts 20 timmar bl.a. för att ingå i en projektledningsgrupp för hela utvecklingsprojektets fas två, som sträcker sig fram till och med utvecklingsdagarna i juni. Två utvecklingsdagar planeras in i början av juni (v 23). Syftet med utvecklingsdagarna är att arbeta fram åtgärder som ska genomföras under läsåret 03/04. Åtgärderna ska vara så konkreta att vi efter läsårets slut kan pricka av vad som gjorts. Utvecklingsdagarna genomförs på annan ort med övernattning, för att vi ska kunna utnyttja tiden maximalt. Hälsningar, Tord Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: 20 * 6B0 ) %!".#" ")!! " ` # " $ 9%#!>! z( 9 # #" (+**B 6%20"?1#$ 9%#!O "#$ "#"# =#5#+= :#&3 #$"$"#53! # "$ "# " "<.! *#+6

16

17 T N H / " e a 1 : '~":#+ = &0$ $ }5#"#u = <#? "#! "'B5#+ / 2#$.0":! =.+!!,g5#+!! # #+ "4! :#. '+ % #+%g >&%' #*5#+6D #" "$ z5#+ :3! #" :'+ %'" /?#+ #! ) g " $ b. #"# 1#".. # "#+# # #{ " 0 % "! #$#+ "#. #+ 54+! #" #! ""# # # *'+ {#!Y #" :#$ &$/ $ 6 : $ #.! #+! # B.!%#+b 43!$.4 '" b*b *C*6 ƒ 0! "#"# *.& " 3 =!%#$ #" # # ' #+ 54+ %!%#" G#! &"%':3! #b "#+#) %" &' 5#b "4! 6 E "#.!KN 5#+ #! $ #"$"# M$O 6 &g$ " %# $ 5#+<! #z " %' 8!- #+ 2'+ #A = $ 9 #"# ". # &g$f3 " %# 5#! -" $ 6 #+#.! *" 5#"! = %:# #+ "#! "# #* 9" 6&A~!! 1! *#+ %& &! 3 %# #q %!".#}%'$ "4"#)!b. D "! " #! 54+:#! $#d"$.#" %#A = #" #..; B0;60+)%g (868;L= %=# #+ 3 %#! ; "#+#& %6 %.#"%g"#+ " 1#&3 %'":#! " g " %6 / " (" &1 '!, 20" #! "# "#"#p!".# 8:9 1!4N$ " 14+#)& *# " 0 % & / = 9 "#!! # "'! %# F3 "'$ )! *& / =! #" ;!A:%C2=/!D = -D8$.<2=/!> -/8 13:\692=/ 913: 8:9 = /15D8 2=/>Fd1 94 0: = #+ 43 #". #&5#+ "# :'! 6- #+ / >!-.& / = :3! #" 9%#!& *9 #! 2/?4$ "# #A " & &}8:9 "" #" $"# #+%g #! $ " %! 6#"2/ " & &`2#"!8 #$..!Y$ z-. $B 5' " %! F3 %..! % %! = 6 $ :#! "'" z" %! %#5#+ 54$ 43!$ %0! #y.!knp" " 0 % & / = s "# =%*&$ = $"# "# &g= "#"L = 1! 0 = 3! # #+ %#%6 E )3$#)&g "#" 2C." *% :# #! < "$ % " 2#""#" %!=4+<%g :4+#?"# #+ B%& &43 #& "# " 2#""#" %! #+ A"# # = $"#{8:9YF3 9 %4! "#&".#" 6 * : -.&$/ $ "! #+ %# "#& &g :#!p" $.+ *. & / =! F3K8:9 #+ #+ " F3 %& $,6!$ %# " & & "# /?#+ 43!>&' #! '10 D "! ;O "-#" ", ;)"%' #"%,! :C:01 D$8/. +# #"#E3 "! %#+ &%'}2#"=% $, = C/8 >S! 4345-:!A:%C2=/!D)> : # #"# ":! %#+ &%'v "$!!-.& / =!%#+ %# #"% -.1# $ =%'"%A (!"" 8:9b #" :#$" %! %..! % F3! = $ $ 9 *g )# +!5'+ 8:9 b# " :#3P %#" 0 =! # #" %# 8:9! 9%! "#+0 *# & & ƒ5#+ #! ƒ #"# ":! %# #" %' :#+#\ *.9 " 0 % "! #$#+ %# 6 DC":! 0:9!-.& / =!%#+ %# "# $"#!L8 C3 "' = 1! %'$"#).* 24$.!!. # &%'O " $ # *" =#+%g # &%'" 1 6!- 4 $ Y "#* :#!$ " & & %'$ "'" %!=# DC":! #+% -..#%;L"%' 8:9+A + "# "# #+ """:#! &':#! 5#! 53 $ " &$/ $ 6!0 "#+# :'!#!)!-.&$/ = "! #+P3 #{0:9!! &%.#" :#!!b F3 0 =!%#$ #" # 6%DC":!b.* '" "#+"# # # $ G3 :#! 8:9 #+% *1# *. )9%# #, A #$ 5#53 5#! &%' 9= =! )8:9<;L"%' L#!81#! 6 e ah( " 20 %! #" %' %":#!P #)4" = Y#&8 " :# {5#+A#+ B "$ 5#+)1'" *.L "" K3 -& -.~ ~ = ~ 4+ #! "4+ #%6 +=..#` 1!4N$ 5#"<54$"# # 8:9 &%'G#*5#+6 #"2/ &g$ " %& &g$?&'= $"#!$ "#p! 1!B8:9.*# 4! F3 $ B8 "' A #+ %!~8:9 D!-. $B 2#+ 9 $ "#i5#" =. #~)& / = 6#: 5#+ 0 5#

18 20."/*6 0 E 3#)&'-,&%' $ <# &g= "#" %# # %! $ %# '" "#""#A6

19 &' $ -. $ 2/?4$0.#" A# $ 4+A#0"":#+! " "#! ) &%& :'+L$ #+ B#. / B-. $L = 6 %! = #! "5#+ >9%#+ %!$#)'" # '+5#+ 9" ":! 1!& "0 8:9! 2#+ =#$1! *B '$" A "$#" "# 9 1! # " %!83 % *1! = %! = $ %#. A #$"$"# O &53 / = -. $< 6= &$/ $= #\ = "#" *.#+ " 01# " %! %.1! "$ 4"! "# #&8 " 2/?4$ =01#+ # $! 4+ 1'+ %+ ) C"'" b :#+ %! #""!A&%' # '+ #& "4*,6 %!$ %#%g #!L 8! #! # 24+6 : #" &' # *.; 0 = #" %' 8:9b :#! #A#+ &%'"$ 5#B b %..! %%6 : <% 1!)8 ' *.0#!! 1#$) "# ""# :#+# "$ 0 * 5#+ # "%%#+:# &:#+= "$ 0:9 F3 #+ =:#! % 1#+!! = $ # 6 1! & 1#+ # " 0 "! # #+ %#u -. ' %!:#! & / =! %" $ 9-!- &%' =.#} #+= #u!a :4+ 5# &"# # # :'+ ~ #!-1#+ #,6 D# #" #+ DC":! A #$" C8:9 #"% -.1#L..*9"!< # *1# " & &' #" &%' b!g! 2'+ % # & & '" = "'" # '+ % ##! #+%' "#" 6 ' "' "4! 3 &$/ $ "! "$ v"4+ 1#+ %..! # =.#A #+= " )# #+ = %! 54" :#B.A 43 %#",<!8:9z $A " "! #$#+ %# 6#: % Y# $/ *" A#+ " &"% # 0 E 3#)&'- = %! )0.#" #! #$..# #+%g L = " 8! 1!4N #! #! #$"$"# $,OP6&' %#$ 0 = 3 #+%' 6D $= C3 #!# :#! =&' %#$9%#! / 54$! 3 $"#!L & & 0:9. )54 =14$53 #&. ' 0 # " %! %..! E! '" = %!A%g$# " "#! $= "#<! 53 $,#" %!:# # #! & / =! } 8!8.+ # #+"$"#!e; -/.{ "'+!8& = "#+ #+! 4+ "F3!#)# #+!"# "4$. %%68D<8!8.9 5#+ *" 6 : 4$..!G#! %%'! 9%'*1# 2#" 1! 5/ &# 8 '>#--& :# 8:9?&'= $"#>#! & / =!83 "$! " 0" ~"#5#! #I5#" %%4 " " =!.#!$ # #$..#%6 E =.)!:3 "# /5#+ #+ G&%.#" %" 9.#.!$ DC":! #! #+6( #+. #""#b#)#" $ %%#"""#i "#! 8:9! 5#" 8!54" %!.+ #+ 9%#" > *..#! 8:9 54+!. #!>!#" %' 3 "# L8:9<! ) &%&.4 # 5#$1!$ 6 5# # #" }5#+:# = ~5#+ # #+ 9%48! # #+! 3 %#O#!8# # #+ %# $ "$ "."$ 43 `% 1! #!s#&8 " 6 " * 5#+!:#" & &%" " :# 9#+ %!}"% 5#! " %#" # $ 9%#!5#+ 9.+ #! C <# $ #+= "'"!:3 :#" 1! #% "#d #+ #! '5#+ " :'! 6,() "'$!< "#q""#q "'", &%' &$/ $. 5# " 0 % & 8$ $C %!!L 1! = *3 $"# &%' 43 G()). O #&g$ 8:9 2# z "# `.*14$ %#! * ' %# #" 4" %! # &%' #" %!:# ~8:9P #" %!:# "#+# # #+ %9%#+ 0 +* :" 20 %! 2#" 5#+ $ # &$/ $= # $ 0 5#53! 2# $ 6+ '$"# #""$ "# %.! & *.! )#"0 /!1 2=8 : -.&$/ = "! #+ %#A3 "&.9 #" %' O *".' 9 { 5/ `#! " * :'$&$/ $ 0 = $ 8:9 "#!!%#+ #+ 0 =!%#$ #" # 9) " F3 & / = #" "4" = "#)#!! 5#" 6 = / $2=8 #! ƒ8:9 & &' 9 43 " #.!KN &"41#! & 1#+ $ = #" %' 0 =! # #" %#%6DC":! #+% -..#% A #$ =g ;0:9;L%g$ "$"#!ƒ # 4" = 9 *.63 #"# # #" -6 ] _. / 2=8 %!$ 9.# 2# $ %#! & / =! %" #+= = &%' 9B :#! &%',6 9%4+ =.*!-.& / =!%#+ %#" K & = $d# $ 4 " 4" %! #++ % #+<0:9 1#$ "'"! *# #!8# # #+ &' " :# #*5# :;8 2 g2=/ -: +)= 5#B8:9~ #$"H3 "#!! % *1! %!$ = 9%#" 14+ #" ƒ 2/?4$0.#" 9 0 1!,6 43! = $ #"!-1#+=.9 C$ :#! G&' G3 "4"# %8:9 &$/ $= 1!4N$ "#5#+ "P3 #+ :#! 4 "$ A %! =!$,6

20 (+*

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Implementering av policy låter det sig göras?

Implementering av policy låter det sig göras? Rapport från Centrum för lärande och undervisning NR 9:2006 Implementering av policy låter det sig göras? - en reflektion över två exempel vid Högskolan i Borås Iréne Arvidsson och Susanne Jämsvi ISSN

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer