Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 @ :! "$#&%')(+** EGFIHKJLJHKMONPHKQSRUTPVXWYHZF[NPH\N ] ^`_badcegfihie0hkj ldmn ophqosr'tu_ ovf ^Yh wdx fy^zm{adrce0hkj }o _~hie0hkj ƒ 5 0 5ˆ; ƒ Š Œ'Ž Š C $ 0 5 ; Ž $ 5 " A v = š' ; œ

2 L " "! #$#+ %#&%')( + *,+ # -. '% / 0! 1#$..#+2#$. &%' 3 = )54!$ 6 #+% *1# $ =%'" 8:9<;)"%' ;=#& &g <4+ 0& "#! #"%,(+**86

3 & H UQIJLJ - 9> D - -: -8$8$:013:0> 6 #+ "L8:9A9: ( ;=#& &g %& & 14$ ƒ < D! #" %$ (86 () L "4" = ' (86 ( () =/ ":! = * (86 ;L)( = " * (86 * +)8 01# *, - D - #/. /!-: /!13:0>! 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 +C#"= "# -. $=#$:# (86 ( & & / 101 ":#+# ".#G (86 2 " "#! "#" ( 6 ;L)( = " ( 6 * +)8 01# ( 6 +=&%&g$ %! ( 56 - D,#/. /!D$8%C152 8 *%6 () L "4" = *%6 ( () =/ ":! = *%6 (86 : -.&$/ = *%6 (86 < *%6 (86 ; " #" "#! " %# *%6 ;L)( = " *%6 * +)8 01# ' - D 5 #= 1?> - 86 () L "4" = ( 86 ( () =/ ":! = ( 86 (86 8:9 / " ( 86 (86 ( ƒ $ $ A8:9A 8 5#+! (( 86 (86 20" %! (B 86 (86 * $/ $= & 1#+ $< (B 86 (86 & & / (B 86 (86 + * ) )# = (C* 86 ;L)( = " (C* 86 * +)8 01# (C* 86 +=&%&g$ %! (C*

4 - /!-:%02, 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 & & / # (86 ( ;L " & &' (86 $ = :#! " (86 * "#& &g =( 6 ;L)( = " =( 6 * +)8 01# =( 6 +=&%&g$ %! =( 8 - D 8 - 9D$4 8 :C15:C>, 906 () L "4" = = 906 ( () =/ ":! = = 906 (86 "# = 906 (86 ( D.& 54+:!$ = 906 (86 : "# 4+ % (86 * " < C "# ;L)( = " * +)8 01# =&%&g$ %! ?, 6 #! "#!! : * D$2 0-: 5 ' 6 #!,9%#".4" L * ' 6 (+ 4 :# * ' 6 6+)8 01# *

5 FIT V M NYN /!"$#&%'")(+*-,.,0/ "21 ()= p("*"* %! { & &' %%#" #! } 43 " `" ` 0!` "A Y" # = -6 = "4" %#~:'+ " %! %..! %" v"4 = A =.." #! 3 #+ $"#! v %!$ #" %!A&g$ 53 %# $,6%; #)& 1# $ #+O0:9 & &g 4" #". % 8!54+ %!. #%6 E B = = #+ %# "#+%g 43!! )0( 9#! %#+ " $ &%& :'! O8:9 9 =%*L "$ "#+#)9.'" = *" ƒ %#O%g! 5#" " # %%#$1#+ : : #$.#". # 14$ $ 63 $"#!B < =54 = = $ g " $ " # 5#" "4! #"A8:9 $ z" % &%')&"%% $# %68;L " % %! %# "# #! 3 8:9! " # + 5#&%#!!-1#+=.9 8:9 % #$# #+ %" :'+ *1! # #!%#+%g "#+ #!83 ":! #+!A - #+ 5#~:9;= $ # " 53 $ "# 9-.9 ƒ!<# # $"# -6 ƒ 8!$ & "# /?! 4" %#!$ # } 8!8.+! #+ #& 8:9 $ "5#+ %! "#+# # #+ %9%'$. 6 2C 9'$..#" %! # # #$ $"#!$ % = 8:9 9= b(+**(%g2/?#! " g?! <;2.4 )0 & $ >= 4" %# %'-9! # #+= = %'5#+:#! &' 5#} "4* "$.. %! % *1! 8:9! "5#! #! " :#+ %! #k "#+#)9 $ O =..63 " "#K% O %#+ ".+ "#+ # <#+%g ; #"#&%%#" %!B#!B 6 DC " #!! A" "# 3 5#b " "$ 'b%:#b 4$.1!>! #+ =.'..*0 B "#+ #+%g "# C"%0 #" %! #! =#$"$"# %4" =# # L2#" 6 +)#% 5#+ 9 " #& 5'{8:9z "~ = $ " %! % *1! = :'$"6$A~!v 2/?4$ :4+ %! *# #! #" %' :#+ # 0.#""#" # #! 9 *9 $ ~8:9 2/?4$#b#" { "# #" 5#" " {" "#! & " 0 % % L #"# 9 $ A# /?4 0 '" %!6 ) %!$&g$ 8! }# #+ ("*"*.* / (+**C* :3 #"!$! 4" B " #+ +; -.63 '& / = B= #!& = #+ "5# #$"$# "! % *1! "$ 9= " $ #+ 43 "4$.1! # 6GD#+ " \5#" #! v 5#&%# 5#! !"#X"# %! % *1! O 4+ % #+ 8:9)! 4+." "# "5#! = $ "! ƒ " C3 # $/ * 9 6-) %! 14" "'+ C("*"* CD!*B* #E3 "!$ "#I"#"# v"!$ %#{ " #+ F3 ~ 3 5# " 0 % & / = "#! 3 :3 :#! :'+ &' %#$ g - %# 6 E A!- # &' %#$C5#+ % 1#+ %! #!& '$"" =#!$ "# & / = )8:9 1! 54+:!$ "$ / ("*"*B*<#" "'$~ "= "#+ %! # #5/ #! "#! "5#! L " L"#)&' $ 6 20 *`6 (z "#+{ ":9# #! = 9 9-1# #+ F3 5#+& & & 1#$!6 $/ $= 5# 2#" %':3 8:9 #+ %# :#" ; 0!<5#& -= # / $ 6) 43! &$/ $= 1!$ '" <" "# ":!$ O:#~ #"#E3 #" #! 9-1# " &g$ " %# 6 : :3 :#" & 1# % ƒ.! {:#+#) '" # 2C." B6 (86-: 5'`" :#v / ":!! "#" # & / = 0:9 " "# ":!$ %!$A5'+ P("*"*B%6 DC5' 0 =! # #" &%' ( + -.+)#u -G3 ' -& #%g$ "#+# # # '" / ":!A =?&$/ $= z8:9 "#C3z 43 #+ #.! # # #"(+**C* #? :#! 8:9 54+:!H3 :#!$ "-. '$&$/ $= %!$ $ A 3!%#$G&' #&%%4 09= 1# 6 : %'" " H3 :#" #! -. '&$/ = 9.#) 1! 5#+JI 5#+ K3!MLO # $ "$ <#+ L#! #" %' :#+ %# " $.+ &'"5#! %%'! &$/ $= = }0:9!$ #+ "#! " 6 $ "# "#" %! "!!B <$ {"" K3 =! 1#$&# *1#+ >! "$ "L "#! 8:9!b "#5#+B % 1#+ %! #!!~ 5#} " C3 &$/ =,6 :9 # #! & 20 * 6 ( 4"& "'$! $ "9%#+ %! " = " {8:9 = %'$+ "# 5#" " 9#+ %!6 -. '&$/ = # # #)#" 6);)! #" K "#+#%%#+!#! #! &$/ = #? :#! "'53 #! &%'& = #9'$.g$ " "4! ; "#+# # #G#+ K3!%# 6-: & "#+ %#" B.!KN { O; * P3 "#! B=C " 0 % #+ %% # $ 4+ '+ $ "'"0$!-":#+%g < %#" " "C 4"C%':3!%!G#! #" = "# "'!%#+ & # # $ 8 5#! "#! "4 #!?! %" ƒ#!! *.0'" "#+"# # #8:9 4+ 5#&%#+%'-#! &$ = H3

6 20 * 6 0 4! / ":!!- "#$#+ %# "" 9# "6 &%' )3 :# :#& %## '$;8:9A 1!4N$ &%'& L 4+ L #\! "$ 0 #" 8:9# " ":#+!$! *#=&' %#$,6 #"#.!.+ # '" )#! #+%g "#" %# ƒ- %# = 2'&' "5# = A&%')&$/ = 6 9! " <#P0:9 =5#+ 9?:3 # "#+# # &$/ $= 5#Y %! 5#! "# -6 : "#+#)9".9 4".# 8:9 "#"#.! s "# % " "$ $ 4+ ##0 54+:!} "#! G#" 3 -..# #" %' "# 6 ('" </ : 5# 2# $ %#s ~ 0 = "#! \%':3 = A# >!- "#$ / :#!! 5#$& O "#I / $ 6 20"5#+ / 2#" ƒ!" C 9= "#" 5#+ %#. & %4+ #+%' & 1#+ $"#!$ 8:9 9! }! #" #)& :3 # = $"#!$ 6< #+ / 5#& -L 9%'$. $ 0 "'b:3 ( $ #" %' B8:9! H9'$ 8:9!~ 8 0.#" 1! = 3 $"# B # #!"!<#+ &53 / = "# 9-.9 %% $G0 5#+ 6;=#& &'" # 43 "# L#! $ ~"" L" # "$ "#) '" 8:9 :#+# '! = "#" %! 5#$&!%4+!! = :#" 9 " 5#+ 8:9 %'" ' 1! #+6 " ( " : 5#+ % 1#+ %!5#+:# 5'+ #! =9%'$..#! # &%' " B8:9 24" = :#+ )&' #* 6<+)! #+ &:3 = $"#!%4+ "ƒ"#& &'" g 9%! &g$ " $! ":!! "4!L 9#+ %!8 / D : & = )" g " $ " 0:9! s "# $"#! " 0 % #+ F3 :!" % ƒ:'+ + 8:9 #!8 $#,! % " & &',6 ->g: 0D 2 C2=/!>g/2: &"#"#)#" #".i DC & C3 %.1! "$,%g *.& 1#+ 8:9 #!83 #,! " & &' 6,-.C/! $2:;.<2=/!> + #$:#!G!"= "#" %!G&' = "# "# #! '! =? %&43 &' 6! :02=/!D = - D8$.<2=/>! *& / =! #" "<"# "'53! #"#$ %'&)('*+$,&)-/ &%'.86:9';/<=3&)-/.106 -/8$13: 6 2=/ 915: 8:9> /!13:! / $=! #" ")# "'! #A&,B $*C;)&)DE*C-/.8$& 6 = /!15D8 2/GFy1 94 0:!-.&$/ $ "! #+ #E3 :'! IHKJL.M-/.N0';)OP6QBSR3&6'*+R'&)-T$,*VUWOP6QBSR3&6'*X-TR'.M;)DE*CJ'$ YS%3Z O[-/.106! :C:01 D$8/. =5# #"# "! %#+&%' 2#&3 $,g "# "#! #!~ "#Z"% 5#! 3 $,6 = C/8 >!A4345-:\!A:%02/!D : "5#$ "#+# ":! %#" &'B "$ ; "#d #+ #! "#K"% 6 ] -/!D > /!1 6 : 0! #! ":#+ 5#+ *! F3 0 =!%#$ #" # " * '%6 ] :!A:%C2=/!D : "#!O " " g / 3 "#)& + 6 :0:8_ = -/!43D : + "$ &g$ " #$1:9 8:9 "#.#" &%' 0 =!%#$ #" # 6?~- /D -: :#+%g "#!`! $ $= "A#! L#&8 " #+ =":# 6 ] 2:C:0-/8 $ 2#" $ &+$ " &.# # #53 " "# " 1 & 8bI$< ('&6';V0Qc3.10 &%' &.#" F3!%#$"$ A "#&%4 6 /!D > /!2: $ 2#+ "$ 5/ " "#. dbe$< ('&6f;g0Qc3.10 &%' & 1#+ $ "! #" z #E3 %4 6 h -8/!1 /'k 913D$8 ƒ "#.#" +%*) "'+ " )3= 5#" "# #+ :#!.* &.#" "! #$,6

7 IDE FÖRANKRING Processer AVSLUTNING UTVÄRDERING FÖRSTUDIE GENOMFÖRANDE KICK OFF SLUTPRESENTATIONER JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN Aktiviteter REF. GRUPP PLOGEN INSTITUTION / * 6 (0 :9# #! %.1!A# "-. '$&$/ $= "$ "# ":#+! 8:9 9 "" #" "#!,6

8

9 0 / " e a 1 9%#! 9%4+#& "#!. %:#O"'"!$ $" "# 5# L "#!"#"%%%#+ %! % *1!83 "$ 9 $ b(+*"* 6 ) " 0 "$ ~ ' :#+%.9 8:9! "#B = % #+ 8:9 :#! %#$ $ #" "# / " )9#! 9%#+ :9;= 6 ; 9%#!54+ =..9 " =. & # #Z0:9 "#+# # #+ 9%'* 53 z 1!z " z5#+ %%4! 4+ &%' #&8 " " & / D : "#.* :4! "#+#.! *" } # $" "# :#" "#!.9&,9%#! 4" "."$ ~2'! $ } #& 1# #+%' 8:9 1! #! %'# :#.! "# # '+ # #+!"##" 9#+ $ A # 1#! "$ :#" 5#!!" 9"8!{ "4+# % &%'<#+%g 8:9 9%#" %!:#!>&%' 9)!. %#b% %'-9%'*1#" )!! #" 5#$& 9= A("*"*( "# 9#+ %! #+ #! O" $"# < *.ƒ5#!~ "#y%!$ "#" "$#)4. #A" %!$ " & " 3 = "#! 6! "$ &$ = $"#!! :#! -..# % *1! # 5#! #"..#" "#y "#" A20." (866 #! #" 5#+ # #+ B)3#)&g 5#&3 :#}#8 " B$ "#! = "#!v8:9y# %!b 0.# = "#!6!: ' 4" %#" # #+ b * 0 "4 % '! #+ :# 8:9!.":# 6: 4+ $. "# &%# 3 "#+) 0 %#+ " $! ' #! #+%g "#" %#)9#+) 9 + % #$# #+ % # >4" = 4""#&'G9! 5#G"":# 6 D 0!.9 8:9 = % O =. #A "$ = 0 " #! O '>! & &g #+ "#A# '$,6? ' "#+# # #A "4! O5#"! #" %!:#&= ".9 $ # #" %#$ $"# -6 2C DC":! "#p%.1! "4$. #+ -& $ :# *C-T9'; DE*XJ'$SY %3O -/.10?!A=:#! #".1#+ %# / F3! :#! "#\ " '!."$ "#\! #"!$ P" # 5# $ P% = & &' %%#+ %'""!0+ ='+.!. #" 6 2C "#b 1! 9%#!A5#+:#+= "4" :#! G# }$ 383 #& L "#+ = "#! "4$. %%6: $ = :#$1# 5#+ #+ '+ 2' #"# 9 $ %%#$1#+ 8:9 #$..# $ #+ $ A" #! L = :# " #,6 : v %!".# # :#+%g "#!$ #+ 54+ %! ' KOMMUNICERA Stödja Ge råd Bearbeta problem & konflikter Lyssna Sammanfatta Utveckla Utvärdera, följa upp DELEGERA Social inriktning PÅVERKA Motivera Argumentera Övertyga Förankra mål Resultatorientering Instruera Skapa struktur Vara tydlig Skapa trygghet STYRA, DIRIGERA 20." ( 6 0; 5# 0&g$ #!%#+ 5#$& 5#!$ 9 "# $ ~ 1! 0 A0:9 1#!G" %! "!$ b F3 0 = "#! ) "# "# #! 05#*1#" " * '53 & / = 6 4" "# )#+ 0 "# "#"# G9#+ %!8 & 1#+,6) 43!! %# 1!~5#+ ":#+ ## '$ 9 " F3 "!,6?! %" #" %' :#!s#! #!! 0 # 8:9}# " ":# #! #+%g "#" %#A "! #" %' # '! 0!,6 + 4"A"4" %! % & 8$ $ `54O "#" :#! # '! A 8!/?# <" = ".+ 0:9 & % # 0:9A"" K3 (g = $ "#K & & 8!~# '" "#" 6 E ""# # G3 :#+ %!! #". #)4" =!$ # # '+ %#!6 1!!$ 1!8& = )! '! #+ 5#& 4$! #d %!:#! D "! # %%4 &%'5#!}8:9 9= 9#+ *A %#! "$"#%6 9%#! #* "'O %!$& &' #& %'"+ '" <. #" # " -2C." L( 6 O8:9A! L# '" O#""#! # #!. =&%' ) == )#"

10 0 / " (" &1 A~!}$ { = "# & = $ } *.%%#&3 5#.* g " $ {0:9{%'" /?#! :4+ 5#." "# " %#+ " :'+! "# # &'?&'C3 6 ( #+ %'" /?#! #! #+.!$ = :# "# :'!$! 4"B#)#" v! " #! "4" %! % #+ =%63 % 8!54+ %! *# 6 D # {#" A! v "4"#)."$ " g #"# # # " #. L 43 %#.#~ -" & 8:95#+:#~%%4+ B %'!%! %4 :# '+ &g$ #" %# %g2/?#!{ %# 6 #"#.!.+ =%* #! #+%' "#" #}%% )# $B "#! "# " %! F3 %..! %" g ƒ =.. "ƒ8:9& 9 & & = 2'O54+ g 3 1#+ #!! 2#+= =?&'-1#+ *#! ' :#+"#E3 # 2/?4$5# 6: 4+9 = $ %%#+ 2#+= "9 "# %'$ "4+# # L " 0 "$,6 D "! "!L! #" %!! " $ #!B% 1#+! #+ %#!! &"#"#)#" #"." " D $= A C3 % *1!, ->': CD &2 02=/>g/!2: ) "# ' %%'! &"% #S8:9`# /.9 $B" %..! %53 g "#"# 1!8:9 = "#+ %#! " %# 1!4N$ 6 1!.+ "! %8/ 8! &8 >.0/15243D : *.A # + 6G;L%g$ #" %' :#! &%'A"" g F3 8:9b % *1! " :#$ ; + ; ; +# 8:9 9%#!1'+ 2#+ 9 ##+ #+%g "#L#! " 0 % & / = 6D "! 0:9A;L"%' 9#! :4!3 2#! ~ & "#+#%%#+ %! #! b# &$/ = b "# DC C3 %#! 5#$& *2#"=%! $}! (+**"*53 ("*"* 6 2 %! #+ &' 9 "#! b =%63 G3 #+ $"# L2#"! #+ ~:'+ :#+ $,6 ; # 1# &g$ #"} * :#" b"'" " $ % %!83 " 5#+ # $/ * 9 %#{%g ":4+ "#!6 : $ %4! "#!! { * #!!$ "5#$1#z " " 43!$ \ = 1! )# ' " & "# # 8!/?# "#B "4* F3 0:9"#)&g g " "#+%g 5#+C :4+ %%#"9= $. #+ 3 %#".4" 6 E G#+ g #" "#\#!-;:'+ A 5#$1# " 0 % " %!$. 5#&3! F F 3 F F 3 F F 6 L 0 = "#! B"#\ $ %#+ #+ ' 43!$& %#"# 6- g $2 2 8$2=8 )! F3 " 0 "! # #+ # 9.! 4" 9 & $#&%')(+**B 6 ( 4! #+ $ 5#! & #+# & &2#+ :#" & "#u C3 =#& #! " 0 "#! "$,6 0 e a:( " #63 # $ 9 "# $/.b & & "# #" 6 " %!$ #"C3 DC":! 9%#! 1! *" %g 9!G#G#+ 9 :#O%g *.& 1#+ # g " $,6 ( #+ #.! 8 "' ;5#+ #)#" + $"# "9%#" %!+:4! "'!%#+ %#%6+ 9 "# 14+#)&43. # %'..&.#" 4+O = $ " 6 A #+ # ' # :' :'+ $ #+ O4 /?#A %'$" ~ "#y %%#" 9'$G3 #!8:9 %'"4+ "#" #$. # #" "6 #+#& *" 3g! ~2#""# #+ O4 /?#A %'$" "#K% O ~8:9 $ =%#+ 5#$&%#" = 4""$ 9 8:9% #E3 "#+ " "$,6 + ;L%g$ #"% - "#.!.+ / $= ""# #! 2' #0""#" %! %' 8!- B" 9=! " :#$ "#!.%6KA '" # &$/ = L. 4"" # ' %"# # #! 2'} ( g $ :'+ 08:9 95/?4$.& :'+ Y# 4+ ""B "# 9%#+ g 5#$&' & / = "#+ %#" 6 : =4+ 14! #+ )#! L$ A!= " ;. 5#+:# 38&' &' % *1! # $ }.* # #" )! 5# " 0 &$/ $ "# # "#+"$ "#!%#+ 5#$&}8:9 " 0 % & 8$ $ #! % =. # 6 5#$&v"#i "$ = 0b #! )"$ :# "4" %! % #+ "#" "H3O8:9 #" %' $ 4+ & #u$ #+ "#! " ~%% 8!54+ %! *" #+ "# #)# 63!%#+ 8:9 = ' = L "#+# # #?&%'" 6 + +* :" 2 "'" z.!kn 2#" # -. '$&$/ $ 5#+ P#)#" 1!$ 3g:#O ) #"" "# 4+ = :#$1# "#+ / $= =8 5#! "'54$ 0 2 '28 2:\432 C:013:0> ;L! #+ v"'" & / C3 8! 3! A 8!8.& 1!4N 6 $/ $C3! % #)' :#+# * 0:9 #" %g 5#! LL"#)" %" 6 8 2/!:0-Y13:a`%02:CD 2=/ ;L%g$ % 1!#! 2#+ 9 # 2#$. 0.#"i0:9!$ 9 "#! }!. #)&$/ $=! %g 9!8!L" #! "$ "# "# "#! : DC":! ' = = $ G# #+ 5#59 #. ( $"#)%g *.& 1#+ "# " $,6 %!$ P *. 0 = "#! "#"#) '+ % 5#+?&%'""# )! #" ~.. & / )" :#B2# -6JA #" #& =! 5#+ "#! :#+ #+%' O #.4 $ %#+ ~ 1!4N&$ )5#+ & $ = :#" 0 b "#+#E3 # #+ 9'$. $ } #<6%: $?. # # &% $# $ = 53 { "#u2'+)! ` " :#~ & & #)4" "#+#)9 5#+ B5#+:# "4"#." $ " "#p":#+%g 4+< $*

11 T F T / / " e a 1 () "#+ "#" # #+ z$ "A " 0 "#! () 2'" #)#" v#! *# #" %#b0:9v = %#+:#! *! # (! "#& #"# "$ B#! 9.# &' %#$. %g :4+#! 2/?4$5# "$F3 " O54.!.+ = O8:9} %4" "#" # {?#)&,6DC":! &:#! :#!L g " #!A!"= ":#+ %!,-.0/! $2:;.<2=/!> = #p%' 2#" A * =&%& #.#%6 #"% -.1# #$:#! #! = &' D "! %g #! "4" = "# & & 14$ " 0:9z# $ %#! #! <! 54+!$ "'L &%& / " L <"54$ 8:9 #+ G#*1#<&%' 43 " = 3 #"# # #=:9#+ #! 05#+:#=!.#"=. # 6 )! :# - "#+# :#$J;3 "# "# 8!8." - = F3 * %g"! 9#)9%#+ %!.#+ )"#\ %" = 8!!$ 1!4N #! #5#+= "#53 #"$"#53! "$ & "#\%'$ = = %4" "#=# 6D #" "$ G4+ #! #$..# 5# 9#) #"# #)# # $/ * 9 G#+!- "#~8:9 &%'#8:9 #! #$..# '" 5# $ &'= $"# -6 /?4 5#"$ / ":!$ " & & %!- %" "'#!!) # # #+ %!F3 54+ = "# * #""# &g= 5# *. #! #"$"# #+ #+ 9 :##+""# = ƒ" #! #5#+= :# 8:9 #&54+ = 6 ' "' 4+ B" "= " g?! z#}f3 "'+ "L 5# 4+ =#! &%'B %#! 6 / " (" &1!#" : ).' = 54+ = :#+ ` %4"& 43 " ~ #"#).#!$ ") # " O 3 5#+# # =! * # #" (+**B 6%2 $"# #{%'":! #" %! #+ g :4$.63! #A0:9} 1#+ %# #+:#+ %":#! 0" $ $ #)4. # :#!$ 6 = $ )9. " ƒ!!%4+ 9%#" %% 1M3 5#!.*%%#+5# *.9= &("*"*! '! " # 5# % 54+ %!6( #+ ~!/ ":! " "! # " "#+# # #.4" 9# $ # #+ %#! *. $F3 "#" " 61: 5#+ g. 5#+:# %:# #! )!%#+ "%'! #{ *{ "# # #" %! ":4+! #+ 8:9 "4+# 1!$:%$ #" %!:#.! #" v * # #+ /! ' " :# #! )""#~-) "#+"$& "# # #+ #.!. 5#" ` :# & 9B:#+#& 1! z"# # #! 6 A~" $ "! :#$ #" #!-1#!!%4+ $ &K3 &' "# 3 5# & & 6 + '":# &%&g$. 9 "##" # = 0" #! " $ G3 6,01$,&6~ {#! #"! 2#".! #+ %!:#. "4$. "# #+"" # $ = 0#!! #.4" 63J J'6 %3Z *+6 8:9 $ *#+ '$":# %& & 3 b & &%" #+?1'&'*/01c'&9Q$& "#.b %# 1! "# -6 #+# ". # " & &'. #"# #)#" "4$.1# %#>#+P3 # =?&'= <.# &' % 14!%!% 0 F3 %%.#!6 #"# "$ A# :#! #! &' $ 3K3 5#" # # 6)( 1!$ 8:9& %#,9#! & 8 5#! :#+# 8:9 %.4!!$ % 8 % 1#! 0 :#! <%& &,6: - "#&3 #+ %#B##B #!)&%' / "! + 8:9! $"#! :4+#) * 0 *" >#+""# $ YA8:9z# + <#! #"$"#% #"# A! '$4+:! "#S"$ 1#$" 6 E $ B %! <#.#" %! # :#! #"#) "$ #! $ {"" "# #! " {#X5#! "#u. 9%4+! # 94+ %4" 6 E L "#& L%.4!!$ % 8 #" #+ $ 8 C3 "' & &"=!$ >94+ %! #! # #" # = L-. $ #.#&:#+# "#<6 +=.1# 9%#! "' ƒ = L# /.9 #! <5#+:#O#! 8:9B!# #+:#+ :#! <B%& & "#+#) =?9#! 6 & & "#+#) =?9 #! 3 < & &!:#$ #+ G "#! =. #" #+""# $ "#! #"$"#B-&g $ #5#+= :# ƒ8:9! #" ".4" %# >'+ 4""! %#} "# :#+# "# # 6 *+!, -!/ ;)$ :#! #A# =5#" :#&3 #$:#&3! " $ #"#E3 # #" :4$..!$ 08:9 & $= "#+# #+%' %' #"% - 8:9 A #" (!"" { :#+P3 %' :#!O <.*&"#"#p "#. &%' H3 # *.ƒ " $ &g$ " #$ 6!: %g " #! "4+ =. #+ &"#"# # = b5#" 24+:! *" "#".! :#" 6 $ O 1#$"# 2#! "#!$#! *& / =

12 "#u# " "$"#!$ &"" 2#+ :#! 6( #" & $ = :#! 8 ' $! " =.A.! & 1#+ {G9 &$/ $=! 5# <:#+# '+!5'+ A"=#!!%#&:#+# *. 5' " "! #$#+O %#+ "# # #+,6 20"?1#&3 " O% #" O O ƒ5#$& " 3%" %6 6!: 5'A F3 " 0 "! # #+ %# ( = "#" #+&:#+#y *. -&43 $#&%'<"#+ 9.# " $ A. 9%# # $/ 3 * 9 #+ 5#""##! 8:9O"#! C %!$ %#L =%63 = %#)!- "#%6 E 0"".4" + C $ # 1!! #?3 5#L $ :#! '" " & &! = & ":#+# "?1#$ 6 : "# = %! %4+5#+:#) "#+#).#!$ 0#&%'!! 4+ 43! ' "# # ##!Y = %& = $ 6 & &' %#5#+ %'$ "4+#! # "4b8:9 5#+ / > %& &!! #! = *" L %# & = 6,-! E #+ &":#+#.#" %g 9%#+!8.#+ " 1 &53 / = ƒ = 1! #" *. %4" "#L2#" 6: ƒ%g 8!!<$# -. $F3 1! = )#+ "#" &8 $ ~5#+ # :#!6 E = * &%'$.!$ &%' 5# %! #A:#+#.. 0 =! # #" %#%6 " = ". # #&3 " B# 9 #+%g <" =! "#+#& "4"#)."$ #+=! =g # = $ 8:9 & & 14$ " "$ # 0 =?& / = / ":! #! &$/ $ ! 5#+! #+ 5# # '+ #! 9-1#5'" $ (+**B%6 e a:( " + C":#+ % & 8$ $! "$ 9%! "#$ 9!83! -/.M.86'. %! $ %#A#b54+.#" # #! G#$.63 2#+= 5#"O%'$ "4"# &%'B 9#+ %!6 : 5#+L L:#+# #+ &'"5#& " 0 &8 $ 8:9! 5#" 8 ' 9- # --& :#! #+ =!.# " g?! ) & &2#+ 6 +5#+= "#53 #"$"#53! "$ 5#+v.*:4 0.+ v 43 " 0" #+ #$..#. %# % 1!:# :#+ &# # 3 "#":#+%g 6 : $ # 8 "'{ z# $/ * 9 #+ ( $ :#! "$ "# 8:9 ' 2#$.5#+ " F3 " 0 "#! & * " "# ":#" 6 : =4" - "#K # '" # 2#* "#B L%'" )-. $! :3 :#" $ =%#+ "# 5#! =? %& &g$ /?4$ %+ "#" )#! #+""# $ 8:9 # + L$ #+ 43 %#" b" "'+ 4" #+ &%#" = %# &'A$ :9 -. &$/ $ "! #+ # L :#$1#+P3 #E3 9P3! F3 4+FL 6 2CL# '+ # &' b "#" :#! " 3 = "#!!! 4"C # 1!! #" # #+ 0 %4+ & $ 9#! 5#*1#! #$..# *. #"#." \ >3K3 5#+# # 6 E #" :#$ #""$ / ":! #!! %# "#.!%! #$B." 54+ %!$ ) "#K :#+ "" 6 20"! " "#5#+B# # A"# # "%% $ %#+.63 " "#!-%%#+ # = 8 " #+! "#. ( #09%#" %!81#" "$ 0 * 5#+L =.+ L #\ %'$" #" :4+ " C.) #! ""#! 6 20! #+ %!:#)5#"! 0"# $ #"0# +!%4+! &%#" 5# %#+ K3! 1! ~5#")" ) %/?4+# "- $ "!- "# #" %# "4" = "#! :#! <5#""# #+= 5# 68D<8!8 G3 # %& &!"#!-1#! 6;)!! = # %# 5#"A 1# 8:9Y=g $"#! &%' -9%'*O8:9 #!.! 0:9 # "$"#!$.* &' $ / "! #!! 54+ %! ƒ # #!! #"ƒ %'$" = )3 :# "# = :4&9#! 6 $ *#+ $ = :#$ -# = 0 %!$! 9%4" 2# $ 5#+ #+ * %#$:# #+ #$..# 5#+ *# 6 : "#G = `= %! 5#""#P#! &%' ##"= "#&3 #$:#&3 # 1!! #" #"#).#!$.9&{ 1!} & %#" *.63 24*6 = $ ' #+= =.* #! #$..# 2#+= = 9#!5#+ L#!,6 +)" $ %%#" 4+0 "' #!! 9-1#.! s5#" &' 4" + :#! #! & / =! ' = $ 43 #"!B! # # "4" %#! -6; %!$ 1#$.*! & & /?#" %!! " $ # " "L #5#+= :#&3 #$"$"#535 # 1!! #" :'+G! & 8 G3 G#+ #$..# & = $4"C54$"# %#L # "#!A4" 5# * $.# 5#O;3 A3%" %6 = 8:9!$ ~ g :4$. b5#+ 8 "' %'"" = 2#"C3 = &"41#! %%'!! "$ 8:9 &$/ = :!- "#53 #+ %# 6 +* :" 20"#" "$ 5#+)" %!$ *. 9-1# " * '53 & / = 0:9-9 *A!P $# $ = ` "# ""# #+ = # "# 9.#B "#!, #+ %#:'+! %#2# % 0! - 8$->->'2=/->. 9:013:0>g2: : 4+0 = *" 5#$&# "'"- }"~5#+ "~ '$" = ` 5# "":#" 8:9 = A! = $"#<&'b" H3 "# &$/ = 6 D 1 8$D /!1 28 ) %!$ 9.# 2# $ ~." %# $"#53!$ #+! 4"ƒ.*1'! #+ 9%# $ #+ #+ & &43 2#! 4+ g "!,6 15>AC/, A :!".# "#! %=0!=&' #5#+= :#&3 #$"$"#53 $ "#+ 8:9 "# 1'$ *." %! " & &! " %#G!$ b( 9 #)#" )("*"* 6

13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik Tord Oscarsson Utvecklingsprojekt för grundutbildning 03 Här följer en sammanställning av argument och åtgärdsförslag som framkommit i de olika lagens och uppsamlingsheatens arbete. Sammanställningen utgör underlag för den kommande diskussionen 2 mars, då vi också ska diskutera ett förslag till program för våren Jag för fram programförslaget eftersom jag tror att det är lättare att diskutera ett någorlunda konkret förslag än att spåna helt fritt. Samtidigt vet jag att det finns en risk att förslaget låser upp diskussionen, men jag vill poängtera att förslaget inte är färdigt. Alla synpunkter är välkomna, kritiska så väl som entusiastiska, förslag på omstruktureringar och ändring av upplägg osv. Jag tror stenhårt på att om ett sådant här arbete ska lyckas krävs det att vi alla tror på det vi gör. Det är ju vi själva som ska åstadkomma slutresultatet och det är alltid lättare att arbeta för något man tror på. Därför tror jag att alla dessa förberedande diskussioner är mycket viktiga och det är viktigt att alla synpunkter kommer fram innan man bestämmer sig för att köra igång eller inte. Jag uppmanar därför alla att fundera noga och att också framföra sina synpunkter vid mötet 2 mars. Sammanställning av argument och synpunkter som framkommit under projektets första del Det argument för att avvakta som framkommer flest gånger rör osäkerheten, Lätt att göra felsatsningar och liknande, samt argument av typen Räddningen kommer ändå. Den förra lyftes fram av båda uppsamlingsheaten, medan den senare är den som förekommer flest gånger i underlaget från lagen (i olika tappningar). Även argument som jag tolkat som Gör inget för då visar vi (för studenter och anställda) att verksamheten går dåligt förekommer mer än en gång. De argument för att agera som uppsamlingsheaten förde fram som viktigast var lite olika, men båda heaten tog med argument av typen För att synas. Försöker man gruppera alla argument, vilket i och för sig inte är alldeles enkelt, framträder tre kategorier som samtliga tre lag hade med: För att skaffa oss en större (ekonomisk) marginal, för att anpassa oss till förändringar i samhället (eller ligga steget före) och för att (utbildningen ska) bli bättre. Arbetet i de olika lagen och uppsamlingsheaten verkar ha fungerat bra och de argument som framkommit känns relevanta. Jag tycker själv att argumenten för att avvakta känns svaga, men det kan ju vara för att jag redan är övertygad om att vi måste göra något. Argumentet som rör osäkerheten tycker jag dock att man ska ta fasta på till en del. Framtiden är osäker och vi kommer nog aldrig att lyckas göra allting rätt. Det hindrar inte att man måste agera, eftersom det är betydligt mer riskabelt att inte göra något (min egen åsikt). Däremot bör man ha osäkerheten i åtanke och inte rusa iväg för fort. Argumenten för att agera (ökad marginal, anpassning och förbättring) känns å andra sidan mycket viktiga. Många olika åtgärdsförslag fördes fram i lagen; de flesta rör utåtriktad verksamhet i olika former. Det är roligt att se en så bred uppslutning kring den utåtriktade verksamheten, eftersom jag själv tror att den är väldigt viktig. Fysikfestivalen är ett ypperligt exempel på hur vi kan arbeta, vilket också innebär att vi redan påbörjat en förstärkning av den utåtriktade verksamheten. Inte många Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post:

14 förslag berörde hur vi kan effektivisera verksamheten, t.ex. examination och kursadministration. Om samma gäng ska göra mer arbete måste vi göra allting mer effektivt för att inte tvingas skära i kärnverksamheten. Min tolkning av de diskussioner som förts är att det finns en vilja och ett intresse av att utveckla verksamheten. Frågan är bara hur och i vilken omfattning? För att vi ska få något konkret att diskutera presenterar jag nedan ett program för våren och sommaren Det är alltså ett program som bygger på att vi ska agera och det tar upp en del av de saker som kommit fram i de diskussioner vi fört de senaste veckorna. Samtidigt pågår eller planeras annan utvecklingsverksamhet och även detta bör vi ta med. Jag ser det som att vi alla arbetar på ett gemensamt projekt: Utveckling av institutionen för fysiks grundutbildning. Inom detta finns delprojekt där i och för sig olika personer arbetar, men som ändå är av gemensamt intresse. Tanken är att detta programförslag ska utgöra underlag för en diskussion 2 mars då uppgiften för lagen och uppsamlingsheaten blir att: Diskutera om vi ska satsa på ett program av den föreslagna typen och i så fall om det föreslagna programmet är bra som det är eller om det kan modifieras på något sätt. Förslag till program för våren 2003 Delprojekt Följande delprojekt omfattar både sådant som framkom i lagarbetet och sådana projekt som vi redan driver eller planerar att driva. 1) Särskilda insatser för marknadsföring, rekrytering och utåtriktad verksamhet 2) Förbättrade arbetsrutiner 3) Utveckling av laborationer och laborationshandledning 4) Expansionsmöjligheter 5) Kompetensutveckling Korta motiveringar och frågeställningar Marknadsföring: Här finns mycket att göra med basåret, tjejhelger, gymnasier mm. Arbetsrutiner: Jag är övertygad om att våra rutiner för administration och information kan effektiviseras ytterligare, inte minst genom att använda webverktyg i ännu större utsträckning. Laborationer: Vår laborativa verksamhet befinner sig i en knepig situation efter uppsägningar av laborationslokaler, minskning av antalet forskningsingenjörer och den allmänna nedgången i ekonomin. Här måste vi fundera på hur vi ska kunna utveckla denna del av vår verksamhet. (Även kopplat till Sune och Sylvias projekt.) Expansion: Har vi ambitionen att expandera och i så fall vilka möjligheter har vi att expandera? Kompetensutveckling: Enligt arbetstidsavtalet ska alla lärare i snitt under en treårsperiod ha minst 20 % kompetensutveckling i sin tjänst. Hur ska vi tolka detta vid vår institution? Vad får det för konsekvenser för pedagogisk utveckling av lärare? Vilken kompetensutveckling behöver vår T/Apersonal? Hur ska vi finansiera kompetensutvecklingen? Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: )*

15 Plan för vårens arbete Fem (eller fler/färre beroende på vad som kommer fram under diskussionen 2 mars) projektledare utses att ansvara för att underlag tas fram för varje delprojekt. Underlagen ska vara sådana att vi senare under de två utvecklingsdagar som inplaneras i juni (se nedan) kan arbeta fram konkreta förslag på åtgärder. Projektledarna får knyta till sig de personer man anser sig behöva för förberedelsearbetet och varje projektgrupp får 40 timmar till förfogande att disponera som den vill. För projektledarna avsätts 20 timmar bl.a. för att ingå i en projektledningsgrupp för hela utvecklingsprojektets fas två, som sträcker sig fram till och med utvecklingsdagarna i juni. Två utvecklingsdagar planeras in i början av juni (v 23). Syftet med utvecklingsdagarna är att arbeta fram åtgärder som ska genomföras under läsåret 03/04. Åtgärderna ska vara så konkreta att vi efter läsårets slut kan pricka av vad som gjorts. Utvecklingsdagarna genomförs på annan ort med övernattning, för att vi ska kunna utnyttja tiden maximalt. Hälsningar, Tord Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: 20 * 6B0 ) %!".#" ")!! " ` # " $ 9%#!>! z( 9 # #" (+**B 6%20"?1#$ 9%#!O "#$ "#"# =#5#+= :#&3 #$"$"#53! # "$ "# " "<.! *#+6

16

17 T N H / " e a 1 : '~":#+ = &0$ $ }5#"#u = <#? "#! "'B5#+ / 2#$.0":! =.+!!,g5#+!! # #+ "4! :#. '+ % #+%g >&%' #*5#+6D #" "$ z5#+ :3! #" :'+ %'" /?#+ #! ) g " $ b. #"# 1#".. # "#+# # #{ " 0 % "! #$#+ "#. #+ 54+! #" #! ""# # # *'+ {#!Y #" :#$ &$/ $ 6 : $ #.! #+! # B.!%#+b 43!$.4 '" b*b *C*6 ƒ 0! "#"# *.& " 3 =!%#$ #" # # ' #+ 54+ %!%#" G#! &"%':3! #b "#+#) %" &' 5#b "4! 6 E "#.!KN 5#+ #! $ #"$"# M$O 6 &g$ " %# $ 5#+<! #z " %' 8!- #+ 2'+ #A = $ 9 #"# ". # &g$f3 " %# 5#! -" $ 6 #+#.! *" 5#"! = %:# #+ "#! "# #* 9" 6&A~!! 1! *#+ %& &! 3 %# #q %!".#}%'$ "4"#)!b. D "! " #! 54+:#! $#d"$.#" %#A = #" #..; B0;60+)%g (868;L= %=# #+ 3 %#! ; "#+#& %6 %.#"%g"#+ " 1#&3 %'":#! " g " %6 / " (" &1 '!, 20" #! "# "#"#p!".# 8:9 1!4N$ " 14+#)& *# " 0 % & / = 9 "#!! # "'! %# F3 "'$ )! *& / =! #" ;!A:%C2=/!D = -D8$.<2=/!> -/8 13:\692=/ 913: 8:9 = /15D8 2=/>Fd1 94 0: = #+ 43 #". #&5#+ "# :'! 6- #+ / >!-.& / = :3! #" 9%#!& *9 #! 2/?4$ "# #A " & &}8:9 "" #" $"# #+%g #! $ " %! 6#"2/ " & &`2#"!8 #$..!Y$ z-. $B 5' " %! F3 %..! % %! = 6 $ :#! "'" z" %! %#5#+ 54$ 43!$ %0! #y.!knp" " 0 % & / = s "# =%*&$ = $"# "# &g= "#"L = 1! 0 = 3! # #+ %#%6 E )3$#)&g "#" 2C." *% :# #! < "$ % " 2#""#" %!=4+<%g :4+#?"# #+ B%& &43 #& "# " 2#""#" %! #+ A"# # = $"#{8:9YF3 9 %4! "#&".#" 6 * : -.&$/ $ "! #+ %# "#& &g :#!p" $.+ *. & / =! F3K8:9 #+ #+ " F3 %& $,6!$ %# " & & "# /?#+ 43!>&' #! '10 D "! ;O "-#" ", ;)"%' #"%,! :C:01 D$8/. +# #"#E3 "! %#+ &%'}2#"=% $, = C/8 >S! 4345-:!A:%C2=/!D)> : # #"# ":! %#+ &%'v "$!!-.& / =!%#+ %# #"% -.1# $ =%'"%A (!"" 8:9b #" :#$" %! %..! % F3! = $ $ 9 *g )# +!5'+ 8:9 b# " :#3P %#" 0 =! # #" %# 8:9! 9%! "#+0 *# & & ƒ5#+ #! ƒ #"# ":! %# #" %' :#+#\ *.9 " 0 % "! #$#+ %# 6 DC":! 0:9!-.& / =!%#+ %# "# $"#!L8 C3 "' = 1! %'$"#).* 24$.!!. # &%'O " $ # *" =#+%g # &%'" 1 6!- 4 $ Y "#* :#!$ " & & %'$ "'" %!=# DC":! #+% -..#%;L"%' 8:9+A + "# "# #+ """:#! &':#! 5#! 53 $ " &$/ $ 6!0 "#+# :'!#!)!-.&$/ = "! #+P3 #{0:9!! &%.#" :#!!b F3 0 =!%#$ #" # 6%DC":!b.* '" "#+"# # # $ G3 :#! 8:9 #+% *1# *. )9%# #, A #$ 5#53 5#! &%' 9= =! )8:9<;L"%' L#!81#! 6 e ah( " 20 %! #" %' %":#!P #)4" = Y#&8 " :# {5#+A#+ B "$ 5#+)1'" *.L "" K3 -& -.~ ~ = ~ 4+ #! "4+ #%6 +=..#` 1!4N$ 5#"<54$"# # 8:9 &%'G#*5#+6 #"2/ &g$ " %& &g$?&'= $"#!$ "#p! 1!B8:9.*# 4! F3 $ B8 "' A #+ %!~8:9 D!-. $B 2#+ 9 $ "#i5#" =. #~)& / = 6#: 5#+ 0 5#

18 20."/*6 0 E 3#)&'-,&%' $ <# &g= "#" %# # %! $ %# '" "#""#A6

19 &' $ -. $ 2/?4$0.#" A# $ 4+A#0"":#+! " "#! ) &%& :'+L$ #+ B#. / B-. $L = 6 %! = #! "5#+ >9%#+ %!$#)'" # '+5#+ 9" ":! 1!& "0 8:9! 2#+ =#$1! *B '$" A "$#" "# 9 1! # " %!83 % *1! = %! = $ %#. A #$"$"# O &53 / = -. $< 6= &$/ $= #\ = "#" *.#+ " 01# " %! %.1! "$ 4"! "# #&8 " 2/?4$ =01#+ # $! 4+ 1'+ %+ ) C"'" b :#+ %! #""!A&%' # '+ #& "4*,6 %!$ %#%g #!L 8! #! # 24+6 : #" &' # *.; 0 = #" %' 8:9b :#! #A#+ &%'"$ 5#B b %..! %%6 : <% 1!)8 ' *.0#!! 1#$) "# ""# :#+# "$ 0 * 5#+ # "%%#+:# &:#+= "$ 0:9 F3 #+ =:#! % 1#+!! = $ # 6 1! & 1#+ # " 0 "! # #+ %#u -. ' %!:#! & / =! %" $ 9-!- &%' =.#} #+= #u!a :4+ 5# &"# # # :'+ ~ #!-1#+ #,6 D# #" #+ DC":! A #$" C8:9 #"% -.1#L..*9"!< # *1# " & &' #" &%' b!g! 2'+ % # & & '" = "'" # '+ % ##! #+%' "#" 6 ' "' "4! 3 &$/ $ "! "$ v"4+ 1#+ %..! # =.#A #+= " )# #+ = %! 54" :#B.A 43 %#",<!8:9z $A " "! #$#+ %# 6#: % Y# $/ *" A#+ " &"% # 0 E 3#)&'- = %! )0.#" #! #$..# #+%g L = " 8! 1!4N #! #! #$"$"# $,OP6&' %#$ 0 = 3 #+%' 6D $= C3 #!# :#! =&' %#$9%#! / 54$! 3 $"#!L & & 0:9. )54 =14$53 #&. ' 0 # " %! %..! E! '" = %!A%g$# " "#! $= "#<! 53 $,#" %!:# # #! & / =! } 8!8.+ # #+"$"#!e; -/.{ "'+!8& = "#+ #+! 4+ "F3!#)# #+!"# "4$. %%68D<8!8.9 5#+ *" 6 : 4$..!G#! %%'! 9%'*1# 2#" 1! 5/ &# 8 '>#--& :# 8:9?&'= $"#>#! & / =!83 "$! " 0" ~"#5#! #I5#" %%4 " " =!.#!$ # #$..#%6 E =.)!:3 "# /5#+ #+ G&%.#" %" 9.#.!$ DC":! #! #+6( #+. #""#b#)#" $ %%#"""#i "#! 8:9! 5#" 8!54" %!.+ #+ 9%#" > *..#! 8:9 54+!. #!>!#" %' 3 "# L8:9<! ) &%&.4 # 5#$1!$ 6 5# # #" }5#+:# = ~5#+ # #+ 9%48! # #+! 3 %#O#!8# # #+ %# $ "$ "."$ 43 `% 1! #!s#&8 " 6 " * 5#+!:#" & &%" " :# 9#+ %!}"% 5#! " %#" # $ 9%#!5#+ 9.+ #! C <# $ #+= "'"!:3 :#" 1! #% "#d #+ #! '5#+ " :'! 6,() "'$!< "#q""#q "'", &%' &$/ $. 5# " 0 % & 8$ $C %!!L 1! = *3 $"# &%' 43 G()). O #&g$ 8:9 2# z "# `.*14$ %#! * ' %# #" 4" %! # &%' #" %!:# ~8:9P #" %!:# "#+# # #+ %9%#+ 0 +* :" 20 %! 2#" 5#+ $ # &$/ $= # $ 0 5#53! 2# $ 6+ '$"# #""$ "# %.! & *.! )#"0 /!1 2=8 : -.&$/ = "! #+ %#A3 "&.9 #" %' O *".' 9 { 5/ `#! " * :'$&$/ $ 0 = $ 8:9 "#!!%#+ #+ 0 =!%#$ #" # 9) " F3 & / = #" "4" = "#)#!! 5#" 6 = / $2=8 #! ƒ8:9 & &' 9 43 " #.!KN &"41#! & 1#+ $ = #" %' 0 =! # #" %#%6DC":! #+% -..#% A #$ =g ;0:9;L%g$ "$"#!ƒ # 4" = 9 *.63 #"# # #" -6 ] _. / 2=8 %!$ 9.# 2# $ %#! & / =! %" #+= = &%' 9B :#! &%',6 9%4+ =.*!-.& / =!%#+ %#" K & = $d# $ 4 " 4" %! #++ % #+<0:9 1#$ "'"! *# #!8# # #+ &' " :# #*5# :;8 2 g2=/ -: +)= 5#B8:9~ #$"H3 "#!! % *1! %!$ = 9%#" 14+ #" ƒ 2/?4$0.#" 9 0 1!,6 43! = $ #"!-1#+=.9 C$ :#! G&' G3 "4"# %8:9 &$/ $= 1!4N$ "#5#+ "P3 #+ :#! 4 "$ A %! =!$,6

20 (+*

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015#

Utvecklingsprojektet. En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# Utvecklingsprojektet En#presenta*on#av## Utvecklingsprojektet## Inom#Svenska#Brukshundklubben# Från#Kongressen#2015# 1" BAKGRUND: Vår målbild Vision #! Svenska(Brukshundklubben(är(en(organisa4on(i(världsklass,((

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser Beslutsdatum: 2010-05-10 FUN och LUN Riktlinjer för kvalitetssäkring av befintliga kurser Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (7) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2011 Ha riktlinjerna och blankettstödet tillhands då denna ansökningsbilaga fylls i. Bakgrundsinformation

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Lär känna NTA lite närmare.

Lär känna NTA lite närmare. Sida 1 (5) INBJUDAN 20 augusti 2002 Till Kommunens skolchef / Friskola Välkommen till seminarium Lär känna NTA lite närmare. Skolutvecklingsprojektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) samverkar

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER

MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER MATEMATIK- OCH FYSIKDIDAKTISKA ASPEKTER Xantcha 2013 2014 Examination. För godkänt betyg i kursen krävs: Samtliga skriftliga inlämningsuppgifter. Närvaro och aktivt deltagande under lektionerna. Frånvaro

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan

Mall för att arrangera en. Handbollsskolan Mall för att arrangera en Handbollsskolan Hur kan en handbollsskola fungera? Stockholms Handbollförbunds mall på hur en handbollsskola kan organiseras och genomföras. Här finner ni en mall på hur en handbollsskola

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Malmö 2015/16, samt preliminärt 2016/17 och 2017/18

Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Malmö 2015/16, samt preliminärt 2016/17 och 2017/18 Datum 2014-04-18 Handläggare Kurt Westlund kurt.westlund@malmo.se Tjänsteskrivelse Läsårstider för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Malmö 2015/16, samt preliminärt 2016/17 och 2017/18 Ärende 7 Dnr

Läs mer

Redovisning av projektet KOMMUNICERA

Redovisning av projektet KOMMUNICERA Redovisning av projektet KOMMUNICERA Göteborg, juni 2003 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå 2014-02-25 Reviderad 2014-04-08 PROJEKTPLAN Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå Projektnamn: Examensrätt 2015 (X15) Beställare: Rektor Projektledare: Magnus Mörck Mottagare:

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod.

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod. Elevers utvärdering av Evolutionstrappan Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt : sex st Metod De elever som skulle delta i utvärdering av Evolutionstrappan fick information att ta hem till

Läs mer

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten)

Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft och vatten) Miniprojekt, pedagogisk grundkurs IV, ht 2000. Andreas Gyllenhammar & Johan Persson, Institutionen för geovetenskaper Pedagogiskt seminarium för personal vid Institutionen för geovetenskaper (avd för luft

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012

Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete 2011/2012 Lunds universitet -02-01 Medicinska fakulteten Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Boel Heister Trygg Audiologiutbildningen - Kvalitetsarbete /2012 Sakområde Fokus Mål Strategi Tid Ansvar

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Välkomna! Kristina Malmsten, Viktoria Loo & Ingrid Liss Senior alert-coacher Vad betyder det? Vad innebär vårdprevention för er? Hur jobbar ni med det idag? Andel med risk för fall, undernäring och trycksår

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

Förslag till förbättring av Byggtekniks programråd

Förslag till förbättring av Byggtekniks programråd Förslag till förbättring av Byggtekniks programråd Daniel Jonsson Marcus Lindkvist Johan Nyström Tommy Persson Umeå Universitet TFE Kvalitetsteknik B Sammanfattning I mars 2003 kom det nya direktiv för

Läs mer

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1

Kommunikation. Tieto PPS AH086, 3.2.1, Sida 1 Kommunikation Sida 1 Kommunikation uppstår i alla relationer och möten människor emellan. Kommunikation betyder överföring av budskap. En fungerande kommunikation är en viktig förutsättning för framgång

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

Kulturförändring med Senior alert

Kulturförändring med Senior alert Kulturförändring med Senior alert Susanne Lundblad och Maria Johansson Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Agneta Bakir, Töreboda kommun Hur går det? Blir det bättre? Zackarias Lundblad

Läs mer

Underlag för självvärdering

Underlag för självvärdering Underlag för självvärdering Se nedanstående rubriker och frågor som stöd när du gör din självvärdering. Det är inte vad du bör tänka/göra/säga utan det du verkligen tänker/gör/säger/avser. Skriv gärna

Läs mer

Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik

Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Protokoll Utbildningsråd Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik Datum och tid: 2012-05-14, 09:30-12:00 Plats Umeå universitet NärvarandeBjörne Lindberg (Umeå Universitet) Kent Bertilsson (Mittuniversitetet)

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer