Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 @ :! "$#&%')(+** EGFIHKJLJHKMONPHKQSRUTPVXWYHZF[NPH\N ] ^`_badcegfihie0hkj ldmn ophqosr'tu_ ovf ^Yh wdx fy^zm{adrce0hkj }o _~hie0hkj ƒ 5 0 5ˆ; ƒ Š Œ'Ž Š C $ 0 5 ; Ž $ 5 " A v = š' ; œ

2 L " "! #$#+ %#&%')( + *,+ # -. '% / 0! 1#$..#+2#$. &%' 3 = )54!$ 6 #+% *1# $ =%'" 8:9<;)"%' ;=#& &g <4+ 0& "#! #"%,(+**86

3 & H UQIJLJ - 9> D - -: -8$8$:013:0> 6 #+ "L8:9A9: ( ;=#& &g %& & 14$ ƒ < D! #" %$ (86 () L "4" = ' (86 ( () =/ ":! = * (86 ;L)( = " * (86 * +)8 01# *, - D - #/. /!-: /!13:0>! 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 +C#"= "# -. $=#$:# (86 ( & & / 101 ":#+# ".#G (86 2 " "#! "#" ( 6 ;L)( = " ( 6 * +)8 01# ( 6 +=&%&g$ %! ( 56 - D,#/. /!D$8%C152 8 *%6 () L "4" = *%6 ( () =/ ":! = *%6 (86 : -.&$/ = *%6 (86 < *%6 (86 ; " #" "#! " %# *%6 ;L)( = " *%6 * +)8 01# ' - D 5 #= 1?> - 86 () L "4" = ( 86 ( () =/ ":! = ( 86 (86 8:9 / " ( 86 (86 ( ƒ $ $ A8:9A 8 5#+! (( 86 (86 20" %! (B 86 (86 * $/ $= & 1#+ $< (B 86 (86 & & / (B 86 (86 + * ) )# = (C* 86 ;L)( = " (C* 86 * +)8 01# (C* 86 +=&%&g$ %! (C*

4 - /!-:%02, 6 () L "4" = ( () =/ ":! = (86 & & / # (86 ( ;L " & &' (86 $ = :#! " (86 * "#& &g =( 6 ;L)( = " =( 6 * +)8 01# =( 6 +=&%&g$ %! =( 8 - D 8 - 9D$4 8 :C15:C>, 906 () L "4" = = 906 ( () =/ ":! = = 906 (86 "# = 906 (86 ( D.& 54+:!$ = 906 (86 : "# 4+ % (86 * " < C "# ;L)( = " * +)8 01# =&%&g$ %! ?, 6 #! "#!! : * D$2 0-: 5 ' 6 #!,9%#".4" L * ' 6 (+ 4 :# * ' 6 6+)8 01# *

5 FIT V M NYN /!"$#&%'")(+*-,.,0/ "21 ()= p("*"* %! { & &' %%#" #! } 43 " `" ` 0!` "A Y" # = -6 = "4" %#~:'+ " %! %..! %" v"4 = A =.." #! 3 #+ $"#! v %!$ #" %!A&g$ 53 %# $,6%; #)& 1# $ #+O0:9 & &g 4" #". % 8!54+ %!. #%6 E B = = #+ %# "#+%g 43!! )0( 9#! %#+ " $ &%& :'! O8:9 9 =%*L "$ "#+#)9.'" = *" ƒ %#O%g! 5#" " # %%#$1#+ : : #$.#". # 14$ $ 63 $"#!B < =54 = = $ g " $ " # 5#" "4! #"A8:9 $ z" % &%')&"%% $# %68;L " % %! %# "# #! 3 8:9! " # + 5#&%#!!-1#+=.9 8:9 % #$# #+ %" :'+ *1! # #!%#+%g "#+ #!83 ":! #+!A - #+ 5#~:9;= $ # " 53 $ "# 9-.9 ƒ!<# # $"# -6 ƒ 8!$ & "# /?! 4" %#!$ # } 8!8.+! #+ #& 8:9 $ "5#+ %! "#+# # #+ %9%'$. 6 2C 9'$..#" %! # # #$ $"#!$ % = 8:9 9= b(+**(%g2/?#! " g?! <;2.4 )0 & $ >= 4" %# %'-9! # #+= = %'5#+:#! &' 5#} "4* "$.. %! % *1! 8:9! "5#! #! " :#+ %! #k "#+#)9 $ O =..63 " "#K% O %#+ ".+ "#+ # <#+%g ; #"#&%%#" %!B#!B 6 DC " #!! A" "# 3 5#b " "$ 'b%:#b 4$.1!>! #+ =.'..*0 B "#+ #+%g "# C"%0 #" %! #! =#$"$"# %4" =# # L2#" 6 +)#% 5#+ 9 " #& 5'{8:9z "~ = $ " %! % *1! = :'$"6$A~!v 2/?4$ :4+ %! *# #! #" %' :#+ # 0.#""#" # #! 9 *9 $ ~8:9 2/?4$#b#" { "# #" 5#" " {" "#! & " 0 % % L #"# 9 $ A# /?4 0 '" %!6 ) %!$&g$ 8! }# #+ ("*"*.* / (+**C* :3 #"!$! 4" B " #+ +; -.63 '& / = B= #!& = #+ "5# #$"$# "! % *1! "$ 9= " $ #+ 43 "4$.1! # 6GD#+ " \5#" #! v 5#&%# 5#! !"#X"# %! % *1! O 4+ % #+ 8:9)! 4+." "# "5#! = $ "! ƒ " C3 # $/ * 9 6-) %! 14" "'+ C("*"* CD!*B* #E3 "!$ "#I"#"# v"!$ %#{ " #+ F3 ~ 3 5# " 0 % & / = "#! 3 :3 :#! :'+ &' %#$ g - %# 6 E A!- # &' %#$C5#+ % 1#+ %! #!& '$"" =#!$ "# & / = )8:9 1! 54+:!$ "$ / ("*"*B*<#" "'$~ "= "#+ %! # #5/ #! "#! "5#! L " L"#)&' $ 6 20 *`6 (z "#+{ ":9# #! = 9 9-1# #+ F3 5#+& & & 1#$!6 $/ $= 5# 2#" %':3 8:9 #+ %# :#" ; 0!<5#& -= # / $ 6) 43! &$/ $= 1!$ '" <" "# ":!$ O:#~ #"#E3 #" #! 9-1# " &g$ " %# 6 : :3 :#" & 1# % ƒ.! {:#+#) '" # 2C." B6 (86-: 5'`" :#v / ":!! "#" # & / = 0:9 " "# ":!$ %!$A5'+ P("*"*B%6 DC5' 0 =! # #" &%' ( + -.+)#u -G3 ' -& #%g$ "#+# # # '" / ":!A =?&$/ $= z8:9 "#C3z 43 #+ #.! # # #"(+**C* #? :#! 8:9 54+:!H3 :#!$ "-. '$&$/ $= %!$ $ A 3!%#$G&' #&%%4 09= 1# 6 : %'" " H3 :#" #! -. '&$/ = 9.#) 1! 5#+JI 5#+ K3!MLO # $ "$ <#+ L#! #" %' :#+ %# " $.+ &'"5#! %%'! &$/ $= = }0:9!$ #+ "#! " 6 $ "# "#" %! "!!B <$ {"" K3 =! 1#$&# *1#+ >! "$ "L "#! 8:9!b "#5#+B % 1#+ %! #!!~ 5#} " C3 &$/ =,6 :9 # #! & 20 * 6 ( 4"& "'$! $ "9%#+ %! " = " {8:9 = %'$+ "# 5#" " 9#+ %!6 -. '&$/ = # # #)#" 6);)! #" K "#+#%%#+!#! #! &$/ = #? :#! "'53 #! &%'& = #9'$.g$ " "4! ; "#+# # #G#+ K3!%# 6-: & "#+ %#" B.!KN { O; * P3 "#! B=C " 0 % #+ %% # $ 4+ '+ $ "'"0$!-":#+%g < %#" " "C 4"C%':3!%!G#! #" = "# "'!%#+ & # # $ 8 5#! "#! "4 #!?! %" ƒ#!! *.0'" "#+"# # #8:9 4+ 5#&%#+%'-#! &$ = H3

6 20 * 6 0 4! / ":!!- "#$#+ %# "" 9# "6 &%' )3 :# :#& %## '$;8:9A 1!4N$ &%'& L 4+ L #\! "$ 0 #" 8:9# " ":#+!$! *#=&' %#$,6 #"#.!.+ # '" )#! #+%g "#" %# ƒ- %# = 2'&' "5# = A&%')&$/ = 6 9! " <#P0:9 =5#+ 9?:3 # "#+# # &$/ $= 5#Y %! 5#! "# -6 : "#+#)9".9 4".# 8:9 "#"#.! s "# % " "$ $ 4+ ##0 54+:!} "#! G#" 3 -..# #" %' "# 6 ('" </ : 5# 2# $ %#s ~ 0 = "#! \%':3 = A# >!- "#$ / :#!! 5#$& O "#I / $ 6 20"5#+ / 2#" ƒ!" C 9= "#" 5#+ %#. & %4+ #+%' & 1#+ $"#!$ 8:9 9! }! #" #)& :3 # = $"#!$ 6< #+ / 5#& -L 9%'$. $ 0 "'b:3 ( $ #" %' B8:9! H9'$ 8:9!~ 8 0.#" 1! = 3 $"# B # #!"!<#+ &53 / = "# 9-.9 %% $G0 5#+ 6;=#& &'" # 43 "# L#! $ ~"" L" # "$ "#) '" 8:9 :#+# '! = "#" %! 5#$&!%4+!! = :#" 9 " 5#+ 8:9 %'" ' 1! #+6 " ( " : 5#+ % 1#+ %!5#+:# 5'+ #! =9%'$..#! # &%' " B8:9 24" = :#+ )&' #* 6<+)! #+ &:3 = $"#!%4+ "ƒ"#& &'" g 9%! &g$ " $! ":!! "4!L 9#+ %!8 / D : & = )" g " $ " 0:9! s "# $"#! " 0 % #+ F3 :!" % ƒ:'+ + 8:9 #!8 $#,! % " & &',6 ->g: 0D 2 C2=/!>g/2: &"#"#)#" #".i DC & C3 %.1! "$,%g *.& 1#+ 8:9 #!83 #,! " & &' 6,-.C/! $2:;.<2=/!> + #$:#!G!"= "#" %!G&' = "# "# #! '! =? %&43 &' 6! :02=/!D = - D8$.<2=/>! *& / =! #" "<"# "'53! #"#$ %'&)('*+$,&)-/ &%'.86:9';/<=3&)-/.106 -/8$13: 6 2=/ 915: 8:9> /!13:! / $=! #" ")# "'! #A&,B $*C;)&)DE*C-/.8$& 6 = /!15D8 2/GFy1 94 0:!-.&$/ $ "! #+ #E3 :'! IHKJL.M-/.N0';)OP6QBSR3&6'*+R'&)-T$,*VUWOP6QBSR3&6'*X-TR'.M;)DE*CJ'$ YS%3Z O[-/.106! :C:01 D$8/. =5# #"# "! %#+&%' 2#&3 $,g "# "#! #!~ "#Z"% 5#! 3 $,6 = C/8 >!A4345-:\!A:%02/!D : "5#$ "#+# ":! %#" &'B "$ ; "#d #+ #! "#K"% 6 ] -/!D > /!1 6 : 0! #! ":#+ 5#+ *! F3 0 =!%#$ #" # " * '%6 ] :!A:%C2=/!D : "#!O " " g / 3 "#)& + 6 :0:8_ = -/!43D : + "$ &g$ " #$1:9 8:9 "#.#" &%' 0 =!%#$ #" # 6?~- /D -: :#+%g "#!`! $ $= "A#! L#&8 " #+ =":# 6 ] 2:C:0-/8 $ 2#" $ &+$ " &.# # #53 " "# " 1 & 8bI$< ('&6';V0Qc3.10 &%' &.#" F3!%#$"$ A "#&%4 6 /!D > /!2: $ 2#+ "$ 5/ " "#. dbe$< ('&6f;g0Qc3.10 &%' & 1#+ $ "! #" z #E3 %4 6 h -8/!1 /'k 913D$8 ƒ "#.#" +%*) "'+ " )3= 5#" "# #+ :#!.* &.#" "! #$,6

7 IDE FÖRANKRING Processer AVSLUTNING UTVÄRDERING FÖRSTUDIE GENOMFÖRANDE KICK OFF SLUTPRESENTATIONER JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN Aktiviteter REF. GRUPP PLOGEN INSTITUTION / * 6 (0 :9# #! %.1!A# "-. '$&$/ $= "$ "# ":#+! 8:9 9 "" #" "#!,6

8

9 0 / " e a 1 9%#! 9%4+#& "#!. %:#O"'"!$ $" "# 5# L "#!"#"%%%#+ %! % *1!83 "$ 9 $ b(+*"* 6 ) " 0 "$ ~ ' :#+%.9 8:9! "#B = % #+ 8:9 :#! %#$ $ #" "# / " )9#! 9%#+ :9;= 6 ; 9%#!54+ =..9 " =. & # #Z0:9 "#+# # #+ 9%'* 53 z 1!z " z5#+ %%4! 4+ &%' #&8 " " & / D : "#.* :4! "#+#.! *" } # $" "# :#" "#!.9&,9%#! 4" "."$ ~2'! $ } #& 1# #+%' 8:9 1! #! %'# :#.! "# # '+ # #+!"##" 9#+ $ A # 1#! "$ :#" 5#!!" 9"8!{ "4+# % &%'<#+%g 8:9 9%#" %!:#!>&%' 9)!. %#b% %'-9%'*1#" )!! #" 5#$& 9= A("*"*( "# 9#+ %! #+ #! O" $"# < *.ƒ5#!~ "#y%!$ "#" "$#)4. #A" %!$ " & " 3 = "#! 6! "$ &$ = $"#!! :#! -..# % *1! # 5#! #"..#" "#y "#" A20." (866 #! #" 5#+ # #+ B)3#)&g 5#&3 :#}#8 " B$ "#! = "#!v8:9y# %!b 0.# = "#!6!: ' 4" %#" # #+ b * 0 "4 % '! #+ :# 8:9!.":# 6: 4+ $. "# &%# 3 "#+) 0 %#+ " $! ' #! #+%g "#" %#)9#+) 9 + % #$# #+ % # >4" = 4""#&'G9! 5#G"":# 6 D 0!.9 8:9 = % O =. #A "$ = 0 " #! O '>! & &g #+ "#A# '$,6? ' "#+# # #A "4! O5#"! #" %!:#&= ".9 $ # #" %#$ $"# -6 2C DC":! "#p%.1! "4$. #+ -& $ :# *C-T9'; DE*XJ'$SY %3O -/.10?!A=:#! #".1#+ %# / F3! :#! "#\ " '!."$ "#\! #"!$ P" # 5# $ P% = & &' %%#+ %'""!0+ ='+.!. #" 6 2C "#b 1! 9%#!A5#+:#+= "4" :#! G# }$ 383 #& L "#+ = "#! "4$. %%6: $ = :#$1# 5#+ #+ '+ 2' #"# 9 $ %%#$1#+ 8:9 #$..# $ #+ $ A" #! L = :# " #,6 : v %!".# # :#+%g "#!$ #+ 54+ %! ' KOMMUNICERA Stödja Ge råd Bearbeta problem & konflikter Lyssna Sammanfatta Utveckla Utvärdera, följa upp DELEGERA Social inriktning PÅVERKA Motivera Argumentera Övertyga Förankra mål Resultatorientering Instruera Skapa struktur Vara tydlig Skapa trygghet STYRA, DIRIGERA 20." ( 6 0; 5# 0&g$ #!%#+ 5#$& 5#!$ 9 "# $ ~ 1! 0 A0:9 1#!G" %! "!$ b F3 0 = "#! ) "# "# #! 05#*1#" " * '53 & / = 6 4" "# )#+ 0 "# "#"# G9#+ %!8 & 1#+,6) 43!! %# 1!~5#+ ":#+ ## '$ 9 " F3 "!,6?! %" #" %' :#!s#! #!! 0 # 8:9}# " ":# #! #+%g "#" %#A "! #" %' # '! 0!,6 + 4"A"4" %! % & 8$ $ `54O "#" :#! # '! A 8!/?# <" = ".+ 0:9 & % # 0:9A"" K3 (g = $ "#K & & 8!~# '" "#" 6 E ""# # G3 :#+ %!! #". #)4" =!$ # # '+ %#!6 1!!$ 1!8& = )! '! #+ 5#& 4$! #d %!:#! D "! # %%4 &%'5#!}8:9 9= 9#+ *A %#! "$"#%6 9%#! #* "'O %!$& &' #& %'"+ '" <. #" # " -2C." L( 6 O8:9A! L# '" O#""#! # #!. =&%' ) == )#"

10 0 / " (" &1 A~!}$ { = "# & = $ } *.%%#&3 5#.* g " $ {0:9{%'" /?#! :4+ 5#." "# " %#+ " :'+! "# # &'?&'C3 6 ( #+ %'" /?#! #! #+.!$ = :# "# :'!$! 4"B#)#" v! " #! "4" %! % #+ =%63 % 8!54+ %! *# 6 D # {#" A! v "4"#)."$ " g #"# # # " #. L 43 %#.#~ -" & 8:95#+:#~%%4+ B %'!%! %4 :# '+ &g$ #" %# %g2/?#!{ %# 6 #"#.!.+ =%* #! #+%' "#" #}%% )# $B "#! "# " %! F3 %..! %" g ƒ =.. "ƒ8:9& 9 & & = 2'O54+ g 3 1#+ #!! 2#+= =?&'-1#+ *#! ' :#+"#E3 # 2/?4$5# 6: 4+9 = $ %%#+ 2#+= "9 "# %'$ "4+# # L " 0 "$,6 D "! "!L! #" %!! " $ #!B% 1#+! #+ %#!! &"#"#)#" #"." " D $= A C3 % *1!, ->': CD &2 02=/>g/!2: ) "# ' %%'! &"% #S8:9`# /.9 $B" %..! %53 g "#"# 1!8:9 = "#+ %#! " %# 1!4N$ 6 1!.+ "! %8/ 8! &8 >.0/15243D : *.A # + 6G;L%g$ #" %' :#! &%'A"" g F3 8:9b % *1! " :#$ ; + ; ; +# 8:9 9%#!1'+ 2#+ 9 ##+ #+%g "#L#! " 0 % & / = 6D "! 0:9A;L"%' 9#! :4!3 2#! ~ & "#+#%%#+ %! #! b# &$/ = b "# DC C3 %#! 5#$& *2#"=%! $}! (+**"*53 ("*"* 6 2 %! #+ &' 9 "#! b =%63 G3 #+ $"# L2#"! #+ ~:'+ :#+ $,6 ; # 1# &g$ #"} * :#" b"'" " $ % %!83 " 5#+ # $/ * 9 %#{%g ":4+ "#!6 : $ %4! "#!! { * #!!$ "5#$1#z " " 43!$ \ = 1! )# ' " & "# # 8!/?# "#B "4* F3 0:9"#)&g g " "#+%g 5#+C :4+ %%#"9= $. #+ 3 %#".4" 6 E G#+ g #" "#\#!-;:'+ A 5#$1# " 0 % " %!$. 5#&3! F F 3 F F 3 F F 6 L 0 = "#! B"#\ $ %#+ #+ ' 43!$& %#"# 6- g $2 2 8$2=8 )! F3 " 0 "! # #+ # 9.! 4" 9 & $#&%')(+**B 6 ( 4! #+ $ 5#! & #+# & &2#+ :#" & "#u C3 =#& #! " 0 "#! "$,6 0 e a:( " #63 # $ 9 "# $/.b & & "# #" 6 " %!$ #"C3 DC":! 9%#! 1! *" %g 9!G#G#+ 9 :#O%g *.& 1#+ # g " $,6 ( #+ #.! 8 "' ;5#+ #)#" + $"# "9%#" %!+:4! "'!%#+ %#%6+ 9 "# 14+#)&43. # %'..&.#" 4+O = $ " 6 A #+ # ' # :' :'+ $ #+ O4 /?#A %'$" ~ "#y %%#" 9'$G3 #!8:9 %'"4+ "#" #$. # #" "6 #+#& *" 3g! ~2#""# #+ O4 /?#A %'$" "#K% O ~8:9 $ =%#+ 5#$&%#" = 4""$ 9 8:9% #E3 "#+ " "$,6 + ;L%g$ #"% - "#.!.+ / $= ""# #! 2' #0""#" %! %' 8!- B" 9=! " :#$ "#!.%6KA '" # &$/ = L. 4"" # ' %"# # #! 2'} ( g $ :'+ 08:9 95/?4$.& :'+ Y# 4+ ""B "# 9%#+ g 5#$&' & / = "#+ %#" 6 : =4+ 14! #+ )#! L$ A!= " ;. 5#+:# 38&' &' % *1! # $ }.* # #" )! 5# " 0 &$/ $ "# # "#+"$ "#!%#+ 5#$&}8:9 " 0 % & 8$ $ #! % =. # 6 5#$&v"#i "$ = 0b #! )"$ :# "4" %! % #+ "#" "H3O8:9 #" %' $ 4+ & #u$ #+ "#! " ~%% 8!54+ %! *" #+ "# #)# 63!%#+ 8:9 = ' = L "#+# # #?&%'" 6 + +* :" 2 "'" z.!kn 2#" # -. '$&$/ $ 5#+ P#)#" 1!$ 3g:#O ) #"" "# 4+ = :#$1# "#+ / $= =8 5#! "'54$ 0 2 '28 2:\432 C:013:0> ;L! #+ v"'" & / C3 8! 3! A 8!8.& 1!4N 6 $/ $C3! % #)' :#+# * 0:9 #" %g 5#! LL"#)" %" 6 8 2/!:0-Y13:a`%02:CD 2=/ ;L%g$ % 1!#! 2#+ 9 # 2#$. 0.#"i0:9!$ 9 "#! }!. #)&$/ $=! %g 9!8!L" #! "$ "# "# "#! : DC":! ' = = $ G# #+ 5#59 #. ( $"#)%g *.& 1#+ "# " $,6 %!$ P *. 0 = "#! "#"#) '+ % 5#+?&%'""# )! #" ~.. & / )" :#B2# -6JA #" #& =! 5#+ "#! :#+ #+%' O #.4 $ %#+ ~ 1!4N&$ )5#+ & $ = :#" 0 b "#+#E3 # #+ 9'$. $ } #<6%: $?. # # &% $# $ = 53 { "#u2'+)! ` " :#~ & & #)4" "#+#)9 5#+ B5#+:# "4"#." $ " "#p":#+%g 4+< $*

11 T F T / / " e a 1 () "#+ "#" # #+ z$ "A " 0 "#! () 2'" #)#" v#! *# #" %#b0:9v = %#+:#! *! # (! "#& #"# "$ B#! 9.# &' %#$. %g :4+#! 2/?4$5# "$F3 " O54.!.+ = O8:9} %4" "#" # {?#)&,6DC":! &:#! :#!L g " #!A!"= ":#+ %!,-.0/! $2:;.<2=/!> = #p%' 2#" A * =&%& #.#%6 #"% -.1# #$:#! #! = &' D "! %g #! "4" = "# & & 14$ " 0:9z# $ %#! #! <! 54+!$ "'L &%& / " L <"54$ 8:9 #+ G#*1#<&%' 43 " = 3 #"# # #=:9#+ #! 05#+:#=!.#"=. # 6 )! :# - "#+# :#$J;3 "# "# 8!8." - = F3 * %g"! 9#)9%#+ %!.#+ )"#\ %" = 8!!$ 1!4N #! #5#+= "#53 #"$"#53! "$ & "#\%'$ = = %4" "#=# 6D #" "$ G4+ #! #$..# 5# 9#) #"# #)# # $/ * 9 G#+!- "#~8:9 &%'#8:9 #! #$..# '" 5# $ &'= $"# -6 /?4 5#"$ / ":!$ " & & %!- %" "'#!!) # # #+ %!F3 54+ = "# * #""# &g= 5# *. #! #"$"# #+ #+ 9 :##+""# = ƒ" #! #5#+= :# 8:9 #&54+ = 6 ' "' 4+ B" "= " g?! z#}f3 "'+ "L 5# 4+ =#! &%'B %#! 6 / " (" &1!#" : ).' = 54+ = :#+ ` %4"& 43 " ~ #"#).#!$ ") # " O 3 5#+# # =! * # #" (+**B 6%2 $"# #{%'":! #" %! #+ g :4$.63! #A0:9} 1#+ %# #+:#+ %":#! 0" $ $ #)4. # :#!$ 6 = $ )9. " ƒ!!%4+ 9%#" %% 1M3 5#!.*%%#+5# *.9= &("*"*! '! " # 5# % 54+ %!6( #+ ~!/ ":! " "! # " "#+# # #.4" 9# $ # #+ %#! *. $F3 "#" " 61: 5#+ g. 5#+:# %:# #! )!%#+ "%'! #{ *{ "# # #" %! ":4+! #+ 8:9 "4+# 1!$:%$ #" %!:#.! #" v * # #+ /! ' " :# #! )""#~-) "#+"$& "# # #+ #.!. 5#" ` :# & 9B:#+#& 1! z"# # #! 6 A~" $ "! :#$ #" #!-1#!!%4+ $ &K3 &' "# 3 5# & & 6 + '":# &%&g$. 9 "##" # = 0" #! " $ G3 6,01$,&6~ {#! #"! 2#".! #+ %!:#. "4$. "# #+"" # $ = 0#!! #.4" 63J J'6 %3Z *+6 8:9 $ *#+ '$":# %& & 3 b & &%" #+?1'&'*/01c'&9Q$& "#.b %# 1! "# -6 #+# ". # " & &'. #"# #)#" "4$.1# %#>#+P3 # =?&'= <.# &' % 14!%!% 0 F3 %%.#!6 #"# "$ A# :#! #! &' $ 3K3 5#" # # 6)( 1!$ 8:9& %#,9#! & 8 5#! :#+# 8:9 %.4!!$ % 8 % 1#! 0 :#! <%& &,6: - "#&3 #+ %#B##B #!)&%' / "! + 8:9! $"#! :4+#) * 0 *" >#+""# $ YA8:9z# + <#! #"$"#% #"# A! '$4+:! "#S"$ 1#$" 6 E $ B %! <#.#" %! # :#! #"#) "$ #! $ {"" "# #! " {#X5#! "#u. 9%4+! # 94+ %4" 6 E L "#& L%.4!!$ % 8 #" #+ $ 8 C3 "' & &"=!$ >94+ %! #! # #" # = L-. $ #.#&:#+# "#<6 +=.1# 9%#! "' ƒ = L# /.9 #! <5#+:#O#! 8:9B!# #+:#+ :#! <B%& & "#+#) =?9#! 6 & & "#+#) =?9 #! 3 < & &!:#$ #+ G "#! =. #" #+""# $ "#! #"$"#B-&g $ #5#+= :# ƒ8:9! #" ".4" %# >'+ 4""! %#} "# :#+# "# # 6 *+!, -!/ ;)$ :#! #A# =5#" :#&3 #$:#&3! " $ #"#E3 # #" :4$..!$ 08:9 & $= "#+# #+%' %' #"% - 8:9 A #" (!"" { :#+P3 %' :#!O <.*&"#"#p "#. &%' H3 # *.ƒ " $ &g$ " #$ 6!: %g " #! "4+ =. #+ &"#"# # = b5#" 24+:! *" "#".! :#" 6 $ O 1#$"# 2#! "#!$#! *& / =

12 "#u# " "$"#!$ &"" 2#+ :#! 6( #" & $ = :#! 8 ' $! " =.A.! & 1#+ {G9 &$/ $=! 5# <:#+# '+!5'+ A"=#!!%#&:#+# *. 5' " "! #$#+O %#+ "# # #+,6 20"?1#&3 " O% #" O O ƒ5#$& " 3%" %6 6!: 5'A F3 " 0 "! # #+ %# ( = "#" #+&:#+#y *. -&43 $#&%'<"#+ 9.# " $ A. 9%# # $/ 3 * 9 #+ 5#""##! 8:9O"#! C %!$ %#L =%63 = %#)!- "#%6 E 0"".4" + C $ # 1!! #?3 5#L $ :#! '" " & &! = & ":#+# "?1#$ 6 : "# = %! %4+5#+:#) "#+#).#!$ 0#&%'!! 4+ 43! ' "# # ##!Y = %& = $ 6 & &' %#5#+ %'$ "4+#! # "4b8:9 5#+ / > %& &!! #! = *" L %# & = 6,-! E #+ &":#+#.#" %g 9%#+!8.#+ " 1 &53 / = ƒ = 1! #" *. %4" "#L2#" 6: ƒ%g 8!!<$# -. $F3 1! = )#+ "#" &8 $ ~5#+ # :#!6 E = * &%'$.!$ &%' 5# %! #A:#+#.. 0 =! # #" %#%6 " = ". # #&3 " B# 9 #+%g <" =! "#+#& "4"#)."$ #+=! =g # = $ 8:9 & & 14$ " "$ # 0 =?& / = / ":! #! &$/ $ ! 5#+! #+ 5# # '+ #! 9-1#5'" $ (+**B%6 e a:( " + C":#+ % & 8$ $! "$ 9%! "#$ 9!83! -/.M.86'. %! $ %#A#b54+.#" # #! G#$.63 2#+= 5#"O%'$ "4"# &%'B 9#+ %!6 : 5#+L L:#+# #+ &'"5#& " 0 &8 $ 8:9! 5#" 8 ' 9- # --& :#! #+ =!.# " g?! ) & &2#+ 6 +5#+= "#53 #"$"#53! "$ 5#+v.*:4 0.+ v 43 " 0" #+ #$..#. %# % 1!:# :#+ &# # 3 "#":#+%g 6 : $ # 8 "'{ z# $/ * 9 #+ ( $ :#! "$ "# 8:9 ' 2#$.5#+ " F3 " 0 "#! & * " "# ":#" 6 : =4" - "#K # '" # 2#* "#B L%'" )-. $! :3 :#" $ =%#+ "# 5#! =? %& &g$ /?4$ %+ "#" )#! #+""# $ 8:9 # + L$ #+ 43 %#" b" "'+ 4" #+ &%#" = %# &'A$ :9 -. &$/ $ "! #+ # L :#$1#+P3 #E3 9P3! F3 4+FL 6 2CL# '+ # &' b "#" :#! " 3 = "#!!! 4"C # 1!! #" # #+ 0 %4+ & $ 9#! 5#*1#! #$..# *. #"#." \ >3K3 5#+# # 6 E #" :#$ #""$ / ":! #!! %# "#.!%! #$B." 54+ %!$ ) "#K :#+ "" 6 20"! " "#5#+B# # A"# # "%% $ %#+.63 " "#!-%%#+ # = 8 " #+! "#. ( #09%#" %!81#" "$ 0 * 5#+L =.+ L #\ %'$" #" :4+ " C.) #! ""#! 6 20! #+ %!:#)5#"! 0"# $ #"0# +!%4+! &%#" 5# %#+ K3! 1! ~5#")" ) %/?4+# "- $ "!- "# #" %# "4" = "#! :#! <5#""# #+= 5# 68D<8!8 G3 # %& &!"#!-1#! 6;)!! = # %# 5#"A 1# 8:9Y=g $"#! &%' -9%'*O8:9 #!.! 0:9 # "$"#!$.* &' $ / "! #!! 54+ %! ƒ # #!! #"ƒ %'$" = )3 :# "# = :4&9#! 6 $ *#+ $ = :#$ -# = 0 %!$! 9%4" 2# $ 5#+ #+ * %#$:# #+ #$..# 5#+ *# 6 : "#G = `= %! 5#""#P#! &%' ##"= "#&3 #$:#&3 # 1!! #" #"#).#!$.9&{ 1!} & %#" *.63 24*6 = $ ' #+= =.* #! #$..# 2#+= = 9#!5#+ L#!,6 +)" $ %%#" 4+0 "' #!! 9-1#.! s5#" &' 4" + :#! #! & / =! ' = $ 43 #"!B! # # "4" %#! -6; %!$ 1#$.*! & & /?#" %!! " $ # " "L #5#+= :#&3 #$"$"#535 # 1!! #" :'+G! & 8 G3 G#+ #$..# & = $4"C54$"# %#L # "#!A4" 5# * $.# 5#O;3 A3%" %6 = 8:9!$ ~ g :4$. b5#+ 8 "' %'"" = 2#"C3 = &"41#! %%'!! "$ 8:9 &$/ = :!- "#53 #+ %# 6 +* :" 20"#" "$ 5#+)" %!$ *. 9-1# " * '53 & / = 0:9-9 *A!P $# $ = ` "# ""# #+ = # "# 9.#B "#!, #+ %#:'+! %#2# % 0! - 8$->->'2=/->. 9:013:0>g2: : 4+0 = *" 5#$&# "'"- }"~5#+ "~ '$" = ` 5# "":#" 8:9 = A! = $"#<&'b" H3 "# &$/ = 6 D 1 8$D /!1 28 ) %!$ 9.# 2# $ ~." %# $"#53!$ #+! 4"ƒ.*1'! #+ 9%# $ #+ #+ & &43 2#! 4+ g "!,6 15>AC/, A :!".# "#! %=0!=&' #5#+= :#&3 #$"$"#53 $ "#+ 8:9 "# 1'$ *." %! " & &! " %#G!$ b( 9 #)#" )("*"* 6

13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik Tord Oscarsson Utvecklingsprojekt för grundutbildning 03 Här följer en sammanställning av argument och åtgärdsförslag som framkommit i de olika lagens och uppsamlingsheatens arbete. Sammanställningen utgör underlag för den kommande diskussionen 2 mars, då vi också ska diskutera ett förslag till program för våren Jag för fram programförslaget eftersom jag tror att det är lättare att diskutera ett någorlunda konkret förslag än att spåna helt fritt. Samtidigt vet jag att det finns en risk att förslaget låser upp diskussionen, men jag vill poängtera att förslaget inte är färdigt. Alla synpunkter är välkomna, kritiska så väl som entusiastiska, förslag på omstruktureringar och ändring av upplägg osv. Jag tror stenhårt på att om ett sådant här arbete ska lyckas krävs det att vi alla tror på det vi gör. Det är ju vi själva som ska åstadkomma slutresultatet och det är alltid lättare att arbeta för något man tror på. Därför tror jag att alla dessa förberedande diskussioner är mycket viktiga och det är viktigt att alla synpunkter kommer fram innan man bestämmer sig för att köra igång eller inte. Jag uppmanar därför alla att fundera noga och att också framföra sina synpunkter vid mötet 2 mars. Sammanställning av argument och synpunkter som framkommit under projektets första del Det argument för att avvakta som framkommer flest gånger rör osäkerheten, Lätt att göra felsatsningar och liknande, samt argument av typen Räddningen kommer ändå. Den förra lyftes fram av båda uppsamlingsheaten, medan den senare är den som förekommer flest gånger i underlaget från lagen (i olika tappningar). Även argument som jag tolkat som Gör inget för då visar vi (för studenter och anställda) att verksamheten går dåligt förekommer mer än en gång. De argument för att agera som uppsamlingsheaten förde fram som viktigast var lite olika, men båda heaten tog med argument av typen För att synas. Försöker man gruppera alla argument, vilket i och för sig inte är alldeles enkelt, framträder tre kategorier som samtliga tre lag hade med: För att skaffa oss en större (ekonomisk) marginal, för att anpassa oss till förändringar i samhället (eller ligga steget före) och för att (utbildningen ska) bli bättre. Arbetet i de olika lagen och uppsamlingsheaten verkar ha fungerat bra och de argument som framkommit känns relevanta. Jag tycker själv att argumenten för att avvakta känns svaga, men det kan ju vara för att jag redan är övertygad om att vi måste göra något. Argumentet som rör osäkerheten tycker jag dock att man ska ta fasta på till en del. Framtiden är osäker och vi kommer nog aldrig att lyckas göra allting rätt. Det hindrar inte att man måste agera, eftersom det är betydligt mer riskabelt att inte göra något (min egen åsikt). Däremot bör man ha osäkerheten i åtanke och inte rusa iväg för fort. Argumenten för att agera (ökad marginal, anpassning och förbättring) känns å andra sidan mycket viktiga. Många olika åtgärdsförslag fördes fram i lagen; de flesta rör utåtriktad verksamhet i olika former. Det är roligt att se en så bred uppslutning kring den utåtriktade verksamheten, eftersom jag själv tror att den är väldigt viktig. Fysikfestivalen är ett ypperligt exempel på hur vi kan arbeta, vilket också innebär att vi redan påbörjat en förstärkning av den utåtriktade verksamheten. Inte många Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post:

14 förslag berörde hur vi kan effektivisera verksamheten, t.ex. examination och kursadministration. Om samma gäng ska göra mer arbete måste vi göra allting mer effektivt för att inte tvingas skära i kärnverksamheten. Min tolkning av de diskussioner som förts är att det finns en vilja och ett intresse av att utveckla verksamheten. Frågan är bara hur och i vilken omfattning? För att vi ska få något konkret att diskutera presenterar jag nedan ett program för våren och sommaren Det är alltså ett program som bygger på att vi ska agera och det tar upp en del av de saker som kommit fram i de diskussioner vi fört de senaste veckorna. Samtidigt pågår eller planeras annan utvecklingsverksamhet och även detta bör vi ta med. Jag ser det som att vi alla arbetar på ett gemensamt projekt: Utveckling av institutionen för fysiks grundutbildning. Inom detta finns delprojekt där i och för sig olika personer arbetar, men som ändå är av gemensamt intresse. Tanken är att detta programförslag ska utgöra underlag för en diskussion 2 mars då uppgiften för lagen och uppsamlingsheaten blir att: Diskutera om vi ska satsa på ett program av den föreslagna typen och i så fall om det föreslagna programmet är bra som det är eller om det kan modifieras på något sätt. Förslag till program för våren 2003 Delprojekt Följande delprojekt omfattar både sådant som framkom i lagarbetet och sådana projekt som vi redan driver eller planerar att driva. 1) Särskilda insatser för marknadsföring, rekrytering och utåtriktad verksamhet 2) Förbättrade arbetsrutiner 3) Utveckling av laborationer och laborationshandledning 4) Expansionsmöjligheter 5) Kompetensutveckling Korta motiveringar och frågeställningar Marknadsföring: Här finns mycket att göra med basåret, tjejhelger, gymnasier mm. Arbetsrutiner: Jag är övertygad om att våra rutiner för administration och information kan effektiviseras ytterligare, inte minst genom att använda webverktyg i ännu större utsträckning. Laborationer: Vår laborativa verksamhet befinner sig i en knepig situation efter uppsägningar av laborationslokaler, minskning av antalet forskningsingenjörer och den allmänna nedgången i ekonomin. Här måste vi fundera på hur vi ska kunna utveckla denna del av vår verksamhet. (Även kopplat till Sune och Sylvias projekt.) Expansion: Har vi ambitionen att expandera och i så fall vilka möjligheter har vi att expandera? Kompetensutveckling: Enligt arbetstidsavtalet ska alla lärare i snitt under en treårsperiod ha minst 20 % kompetensutveckling i sin tjänst. Hur ska vi tolka detta vid vår institution? Vad får det för konsekvenser för pedagogisk utveckling av lärare? Vilken kompetensutveckling behöver vår T/Apersonal? Hur ska vi finansiera kompetensutvecklingen? Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: )*

15 Plan för vårens arbete Fem (eller fler/färre beroende på vad som kommer fram under diskussionen 2 mars) projektledare utses att ansvara för att underlag tas fram för varje delprojekt. Underlagen ska vara sådana att vi senare under de två utvecklingsdagar som inplaneras i juni (se nedan) kan arbeta fram konkreta förslag på åtgärder. Projektledarna får knyta till sig de personer man anser sig behöva för förberedelsearbetet och varje projektgrupp får 40 timmar till förfogande att disponera som den vill. För projektledarna avsätts 20 timmar bl.a. för att ingå i en projektledningsgrupp för hela utvecklingsprojektets fas två, som sträcker sig fram till och med utvecklingsdagarna i juni. Två utvecklingsdagar planeras in i början av juni (v 23). Syftet med utvecklingsdagarna är att arbeta fram åtgärder som ska genomföras under läsåret 03/04. Åtgärderna ska vara så konkreta att vi efter läsårets slut kan pricka av vad som gjorts. Utvecklingsdagarna genomförs på annan ort med övernattning, för att vi ska kunna utnyttja tiden maximalt. Hälsningar, Tord Umeå universitet Umeå. Telefon: Telefax: E-post: 20 * 6B0 ) %!".#" ")!! " ` # " $ 9%#!>! z( 9 # #" (+**B 6%20"?1#$ 9%#!O "#$ "#"# =#5#+= :#&3 #$"$"#53! # "$ "# " "<.! *#+6

16

17 T N H / " e a 1 : '~":#+ = &0$ $ }5#"#u = <#? "#! "'B5#+ / 2#$.0":! =.+!!,g5#+!! # #+ "4! :#. '+ % #+%g >&%' #*5#+6D #" "$ z5#+ :3! #" :'+ %'" /?#+ #! ) g " $ b. #"# 1#".. # "#+# # #{ " 0 % "! #$#+ "#. #+ 54+! #" #! ""# # # *'+ {#!Y #" :#$ &$/ $ 6 : $ #.! #+! # B.!%#+b 43!$.4 '" b*b *C*6 ƒ 0! "#"# *.& " 3 =!%#$ #" # # ' #+ 54+ %!%#" G#! &"%':3! #b "#+#) %" &' 5#b "4! 6 E "#.!KN 5#+ #! $ #"$"# M$O 6 &g$ " %# $ 5#+<! #z " %' 8!- #+ 2'+ #A = $ 9 #"# ". # &g$f3 " %# 5#! -" $ 6 #+#.! *" 5#"! = %:# #+ "#! "# #* 9" 6&A~!! 1! *#+ %& &! 3 %# #q %!".#}%'$ "4"#)!b. D "! " #! 54+:#! $#d"$.#" %#A = #" #..; B0;60+)%g (868;L= %=# #+ 3 %#! ; "#+#& %6 %.#"%g"#+ " 1#&3 %'":#! " g " %6 / " (" &1 '!, 20" #! "# "#"#p!".# 8:9 1!4N$ " 14+#)& *# " 0 % & / = 9 "#!! # "'! %# F3 "'$ )! *& / =! #" ;!A:%C2=/!D = -D8$.<2=/!> -/8 13:\692=/ 913: 8:9 = /15D8 2=/>Fd1 94 0: = #+ 43 #". #&5#+ "# :'! 6- #+ / >!-.& / = :3! #" 9%#!& *9 #! 2/?4$ "# #A " & &}8:9 "" #" $"# #+%g #! $ " %! 6#"2/ " & &`2#"!8 #$..!Y$ z-. $B 5' " %! F3 %..! % %! = 6 $ :#! "'" z" %! %#5#+ 54$ 43!$ %0! #y.!knp" " 0 % & / = s "# =%*&$ = $"# "# &g= "#"L = 1! 0 = 3! # #+ %#%6 E )3$#)&g "#" 2C." *% :# #! < "$ % " 2#""#" %!=4+<%g :4+#?"# #+ B%& &43 #& "# " 2#""#" %! #+ A"# # = $"#{8:9YF3 9 %4! "#&".#" 6 * : -.&$/ $ "! #+ %# "#& &g :#!p" $.+ *. & / =! F3K8:9 #+ #+ " F3 %& $,6!$ %# " & & "# /?#+ 43!>&' #! '10 D "! ;O "-#" ", ;)"%' #"%,! :C:01 D$8/. +# #"#E3 "! %#+ &%'}2#"=% $, = C/8 >S! 4345-:!A:%C2=/!D)> : # #"# ":! %#+ &%'v "$!!-.& / =!%#+ %# #"% -.1# $ =%'"%A (!"" 8:9b #" :#$" %! %..! % F3! = $ $ 9 *g )# +!5'+ 8:9 b# " :#3P %#" 0 =! # #" %# 8:9! 9%! "#+0 *# & & ƒ5#+ #! ƒ #"# ":! %# #" %' :#+#\ *.9 " 0 % "! #$#+ %# 6 DC":! 0:9!-.& / =!%#+ %# "# $"#!L8 C3 "' = 1! %'$"#).* 24$.!!. # &%'O " $ # *" =#+%g # &%'" 1 6!- 4 $ Y "#* :#!$ " & & %'$ "'" %!=# DC":! #+% -..#%;L"%' 8:9+A + "# "# #+ """:#! &':#! 5#! 53 $ " &$/ $ 6!0 "#+# :'!#!)!-.&$/ = "! #+P3 #{0:9!! &%.#" :#!!b F3 0 =!%#$ #" # 6%DC":!b.* '" "#+"# # # $ G3 :#! 8:9 #+% *1# *. )9%# #, A #$ 5#53 5#! &%' 9= =! )8:9<;L"%' L#!81#! 6 e ah( " 20 %! #" %' %":#!P #)4" = Y#&8 " :# {5#+A#+ B "$ 5#+)1'" *.L "" K3 -& -.~ ~ = ~ 4+ #! "4+ #%6 +=..#` 1!4N$ 5#"<54$"# # 8:9 &%'G#*5#+6 #"2/ &g$ " %& &g$?&'= $"#!$ "#p! 1!B8:9.*# 4! F3 $ B8 "' A #+ %!~8:9 D!-. $B 2#+ 9 $ "#i5#" =. #~)& / = 6#: 5#+ 0 5#

18 20."/*6 0 E 3#)&'-,&%' $ <# &g= "#" %# # %! $ %# '" "#""#A6

19 &' $ -. $ 2/?4$0.#" A# $ 4+A#0"":#+! " "#! ) &%& :'+L$ #+ B#. / B-. $L = 6 %! = #! "5#+ >9%#+ %!$#)'" # '+5#+ 9" ":! 1!& "0 8:9! 2#+ =#$1! *B '$" A "$#" "# 9 1! # " %!83 % *1! = %! = $ %#. A #$"$"# O &53 / = -. $< 6= &$/ $= #\ = "#" *.#+ " 01# " %! %.1! "$ 4"! "# #&8 " 2/?4$ =01#+ # $! 4+ 1'+ %+ ) C"'" b :#+ %! #""!A&%' # '+ #& "4*,6 %!$ %#%g #!L 8! #! # 24+6 : #" &' # *.; 0 = #" %' 8:9b :#! #A#+ &%'"$ 5#B b %..! %%6 : <% 1!)8 ' *.0#!! 1#$) "# ""# :#+# "$ 0 * 5#+ # "%%#+:# &:#+= "$ 0:9 F3 #+ =:#! % 1#+!! = $ # 6 1! & 1#+ # " 0 "! # #+ %#u -. ' %!:#! & / =! %" $ 9-!- &%' =.#} #+= #u!a :4+ 5# &"# # # :'+ ~ #!-1#+ #,6 D# #" #+ DC":! A #$" C8:9 #"% -.1#L..*9"!< # *1# " & &' #" &%' b!g! 2'+ % # & & '" = "'" # '+ % ##! #+%' "#" 6 ' "' "4! 3 &$/ $ "! "$ v"4+ 1#+ %..! # =.#A #+= " )# #+ = %! 54" :#B.A 43 %#",<!8:9z $A " "! #$#+ %# 6#: % Y# $/ *" A#+ " &"% # 0 E 3#)&'- = %! )0.#" #! #$..# #+%g L = " 8! 1!4N #! #! #$"$"# $,OP6&' %#$ 0 = 3 #+%' 6D $= C3 #!# :#! =&' %#$9%#! / 54$! 3 $"#!L & & 0:9. )54 =14$53 #&. ' 0 # " %! %..! E! '" = %!A%g$# " "#! $= "#<! 53 $,#" %!:# # #! & / =! } 8!8.+ # #+"$"#!e; -/.{ "'+!8& = "#+ #+! 4+ "F3!#)# #+!"# "4$. %%68D<8!8.9 5#+ *" 6 : 4$..!G#! %%'! 9%'*1# 2#" 1! 5/ &# 8 '>#--& :# 8:9?&'= $"#>#! & / =!83 "$! " 0" ~"#5#! #I5#" %%4 " " =!.#!$ # #$..#%6 E =.)!:3 "# /5#+ #+ G&%.#" %" 9.#.!$ DC":! #! #+6( #+. #""#b#)#" $ %%#"""#i "#! 8:9! 5#" 8!54" %!.+ #+ 9%#" > *..#! 8:9 54+!. #!>!#" %' 3 "# L8:9<! ) &%&.4 # 5#$1!$ 6 5# # #" }5#+:# = ~5#+ # #+ 9%48! # #+! 3 %#O#!8# # #+ %# $ "$ "."$ 43 `% 1! #!s#&8 " 6 " * 5#+!:#" & &%" " :# 9#+ %!}"% 5#! " %#" # $ 9%#!5#+ 9.+ #! C <# $ #+= "'"!:3 :#" 1! #% "#d #+ #! '5#+ " :'! 6,() "'$!< "#q""#q "'", &%' &$/ $. 5# " 0 % & 8$ $C %!!L 1! = *3 $"# &%' 43 G()). O #&g$ 8:9 2# z "# `.*14$ %#! * ' %# #" 4" %! # &%' #" %!:# ~8:9P #" %!:# "#+# # #+ %9%#+ 0 +* :" 20 %! 2#" 5#+ $ # &$/ $= # $ 0 5#53! 2# $ 6+ '$"# #""$ "# %.! & *.! )#"0 /!1 2=8 : -.&$/ = "! #+ %#A3 "&.9 #" %' O *".' 9 { 5/ `#! " * :'$&$/ $ 0 = $ 8:9 "#!!%#+ #+ 0 =!%#$ #" # 9) " F3 & / = #" "4" = "#)#!! 5#" 6 = / $2=8 #! ƒ8:9 & &' 9 43 " #.!KN &"41#! & 1#+ $ = #" %' 0 =! # #" %#%6DC":! #+% -..#% A #$ =g ;0:9;L%g$ "$"#!ƒ # 4" = 9 *.63 #"# # #" -6 ] _. / 2=8 %!$ 9.# 2# $ %#! & / =! %" #+= = &%' 9B :#! &%',6 9%4+ =.*!-.& / =!%#+ %#" K & = $d# $ 4 " 4" %! #++ % #+<0:9 1#$ "'"! *# #!8# # #+ &' " :# #*5# :;8 2 g2=/ -: +)= 5#B8:9~ #$"H3 "#!! % *1! %!$ = 9%#" 14+ #" ƒ 2/?4$0.#" 9 0 1!,6 43! = $ #"!-1#+=.9 C$ :#! G&' G3 "4"# %8:9 &$/ $= 1!4N$ "#5#+ "P3 #+ :#! 4 "$ A %! =!$,6

20 (+*

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning

Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Det balanserade styrkortet - ett verktyg för verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning Catarina Carlberg Tekniska fakultetskansliet Linköpings tekniska högskola Kvalitetsutvecklingsprojekt syftande

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Redovisning av projektet KOMMUNICERA

Redovisning av projektet KOMMUNICERA Redovisning av projektet KOMMUNICERA Göteborg, juni 2003 1. ORGANISATIONS NAMN: BOSNA IF Adress: Box 55076, 400 53 Göteborg Telefonnummer: 031-19 29 01 Faxnummer:031-19 29 01 E-post: bosnai_if@hotmail.com

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1

PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT NEBULOSA 1 1 (8) FRITIDSFÖRVALTNINGEN PROJEKTPLAN Utgåva 1 Nova Ungdomens Hus 2007-04-27 Beteckning P-1 Tellusvägen 19 186 86 VALLENTUNA TELEFON vx 08-587 851 00 FAX 08-587 851 00 ewa.bylin@vallentuna.se Handläggare:

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Projekt: Kunskapsmentorer Preliminär Projektspecifikation Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Status: KUNSKAPSMENTORER PROJEKTSPECIFIKATION Ändrat:

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Anvisningar för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Läsårsrapport för UNX/PLY läsåret 20YY/ZZ 1 Sammanfattning Sammanfattningen ska vara en eekutiv sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi

INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi INTERN KOMMUNIKATIONSPLAN för implementering av utbildningsstrategi Dokumenthistorik Datum Version Kommentar Reviderad av 17 mars 2011 1 Denna version gäller under 2011, planen ska Projektgruppen revideras

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten

CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01. Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson. Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten CAMP 2050 Nässjö 2015-10-01 Tore Carlsson Anna Wistrand Helena Ahlkvist Johansson Avdelningen för energieffektivisering Energimyndigheten Upplägg Senaste nytt budgetpropositionen Kort återblick på energi-

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09

Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Välkomna Kontaktpersoner BoB 2011-03-09 Dagens agenda Implementeringsarbetet på Klastorp-Essinge skolor och Kullskolan Diskussion IUP-processen i Lgr11? Ett dokumentationsverktyg som följer IUP-processen?

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet

Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Att förebygga och hantera konflikter i arbetslivet Vill du bli bättre på att förstå och hantera mellanmänskliga friktioner och konflikter på arbetsplatsen? Förbättra din förmåga att förebygga konflikter?

Läs mer