Registrering och inskrivnings procedurer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering och inskrivnings procedurer"

Transkript

1 Registrering och inskrivnings procedurer För inskrivning och alla övriga frågor, hittar du på hemsidan: I formuläret måste du nämna ditt namn, ålder, kön, adress, kontaktinformation samt vilken kurs du önsk ar ansöka till. Om du vill få en uppmaning, kontakta oss via: Vi accepterar också sista minuten inskrivningar, men vi rekommenderar att du kontaktar vår Akademi senast en eller två veckor innan kursstart. När formuläret är färdig ifyllt och skickat, kommer Betalning måste ske senast 2 veckor innan kursstart din reservation att bekräftas inom 48 timmar. Betalning av kurs kan ske på 2 sätt. A. Bank Överföring* Bank Konto Euros Bank Namn La CAIXA Swift Kod: CAIXES BB XXX Konto Namn BIC: MEYTAQUI S.L. IBAN kod: ES Konto Nummer * När du gjort överföringen, skicka en kopia via fax (bank prof.)fax: B. Kredit kort: vi accepterar betalning via Visa eller MasterCard. Vid betalning, skicka ett fax till med följande information: Elevens namn. Namn och passnummer på kreditkortets ägare. Signatur av korthållaren. Kreditkorts nummer. Utgångsdatum. Ange beloppet som är tillåtet att dra. När vi erhållit betalning, kommer du få en bekräfte lse om din plats på kursen. Om eleven vill göra någ ra ändringar till kurserna, kan den totala summa att b etala ändras (fler timmar, plus tjänster etc.). När du har anlänt till vår Akademi, kommer vi att behandla din registrering. Medtag därför: Två passfoton; En kopia av ID kortet eller passet. För utländska studenter och mer information, läs ge nerella villkor nedan:

2 Generella Villkor MEYTAQUI S.L. 1. Generellt 1.1 Meytaqui Akademin är inte ansvariga för force m ajeure (tillsammans med själva lagen) eller för handlingar gjorda av andra elever. 1.2 För att formalisera inskrivningen av kurser ell er boende, måste eleven godkänna skolans villkor. 2. Ålder 2.1 Minimiålder för att studera på Meytaqui är 16 å r. När det gäller underåriga elever, som inte åtföljs av föräldrar eller vårdnadshavare, kommer det krävas ytterligare tillstånd för att få studera utomlands, som intygar både lärocentrat och den förväntade längden på vistelsen. 3. Lektioner 3.1 Meytaqui Akademin förbehåller sig rätten att ut öka schemat fram till 21: Under våren eller sommaren, kan lektioner hålla s utanför Akademin. 3.3 Meytaqui Akademin förbehåller sig rätten att i exceptionella fall, då endast 1 eller 2 elever är registrerade i samma grupp och nivå, kunn a reducera antalet lektionstimmar. 4. Boende 4.1 Eventuella skador orsakade på föremål eller möb ler tillhörande Akademin, skall betalas av eleven. 4.2 Om möbler och/eller föremål är skadade, och ing en är direkt ansvarig, kommer den totala kostnaden för reparationen, delas mellan inv ånarna i lägenheten eller bostaden. 4.3 Eventuellt farligt eller asocialt beteende kommer att leda till relegering av eleven samt uppsägning av kontraktet signerat av Meytaqui Akademin utan möjlighet till återbetalning. 4.4 Under högsäsongen, kan priserna ändras och till gängligt boende varierar. 5. Rese- och Sjukvårdsförsäkring 5.1 Det är obligatoriskt att elever som kommer till vår skola, har en sjukförsäkring. Meytaqui har en egen policy som är anpassad för ele vernas behov, med ett internationellt försäkringsbolag. Policyn täcker ko stnader som uppstår vid olycksfall, sjukdom, sjukhusvistelse under resan, rättsskydd, r epatriering samt ger täckning för borttappade eller stulet baggage och personliga ägo delar. Den ger också täckning i

3 händelse av sjukfrånvaro. Vi har alla detaljer i po licyn tillgänglig för eleverna på skolan. 6. Visum 6.1 För elever som är Europeiska medborgare, krävs inget visum för inträde i Spanien. Elever som inte är EU medborgare måste be spanska a mbassaden eller konsulatet om visum. Brevet som kommer att certifiera registreringen (och formuläret för registrering) kommer ENDAST att skickas ut, efter att inskrivningen är fullbordad och när du har skickat en kopia av ditt ID kort till Meytaqui. 7. Antagning och Relegering 7.1 Meytaqui Akademin förbehåller sig rätten att ma kulera elevens bokning, om betalning, för hela kursen, boende eller andra tjän ster, fortfarande inte är gjord när kursen har startat. 7.2 Eventuellt farligt eller asocialt beteende eller brott mot spansk lag, kommer att leda till relegering av eleven och uppsägning av kontrak tet signerat av Meytaqui Akademin utan möjlighet till återbetalning. 7.3 I händelse av skada eller störningar som orsaka s av tredje part, skall alla krävda skadeståndsanspråk betalas av eleven utan någon rät t till ersättning. 8. Bokning, ändring och antagning 8.1 För att bekräfta kursen, måste inskrivningsavgi ften på 399 betalas i förskott. För Flygvärdinna kursen och/ eller Public Relations och för alla utländska studenter, måste det totala kursbeloppet vara betalt 2 veckor före k ursstart. 8.2 Om du reserverade en plats 2 veckor före kursst art, måste det totala beloppet vara betalt före kursstart. 9. Avbokning av registrering och återbetalning 9.1 Ifall den studerande vill avboka eller skjuta på sin registrering, måste han/ hon lämna en skriftlig begäran, en kopia på passet elle r ID kortet och det ursprungliga certifikatet som vi redan har skickat till honom/ henne. Dessutom, ifall visum ansökan avslås, skicka det officiella dokumentet för avslag et av tillståndet. 9.2 Återbetalning, OM ELEVEN PRESENTERAR det offici ella avslaget av visumet. Om eleven avbokar sin inskrivning senast 15 dagar innan kursstart, där han/ hon ska börja, kommer skolan att dra av 100 innan återbeta lning. 9.3 Om eleven avbokar sin inskrivning mindre än 15 dagar innan kursstarten, kommer skolan återbetala 75% av det totala beloppet minus 100 (avbokningsavgift). 9.4 När det gäller återbetalning MÅSTE ELEVEN PRE SENTERA det officiella avslaget av visumet eller om han/ hon vill avstå fr ån kursen eller om eleven önskar att

4 avboka hans/ hennes inskrivning, måste detta göras före eller på samma dag som kursen startar. Ifall han/ hon redan befinner sig i Barcelona med ett student visum, kommer inte Meytaqui Akademin att återbetala summan för andra e rlagda utgifter. Kursen kan inte skjutas upp. Samma regler kommer att tillämpas för säkerheter so m utfärdas vid en visum förlängning. I händelse av återbetalningar, så kom mer eleven att få betala bankavgifterna. 10. ORGANISATION AV KURSERNA 10.1 Antalet elever per grupp är ifrån 5 upp till m aximum Om en grupp är färre än 5 elever, kan skolan s tälla in klassen och flytta eleverna till en annan grupp. 11. Läroböcker 11.1 Om eleven är inskriven på en kurs som varar mi ndre än en månad, i mån av tillgänglighet, kan böcker lånas mot en deposition på 25 per bok, vilket kommer att återbetalas när han/ hon lämnar tillbaka boken i sa mma skick som innan lånet Om boken inte återlämnas inom 2 veckor efter a vslutad kurs, kommer Meytaqui Akademin inte att återbetala depositionen. 12. Schema ändringar i kursen 12.1 Om eleven vill ändra tiden för hans/ hennes ku rs och det finns andra kurser tillgängliga med samma nivå och typ, kan ändring ge nomföras. Eleven kan endast ändra kurstid, en gång per kurs Om det inte finns andra möjligheter än de angi vna tiderna, eller att de inte passar elevens preferens, är Meytaqui Academy inte skyldig a att återbetala kursavgiften eller skjuta på kursen Om eleven är inskriven på flera kurser om 8, 1 0, 12, 16 eller 20 timmar i veckan eller för flera på varandra följande månader, och k ursernas scheman inte är kompatibla med varandra, är skolan inte ansvarig denna inkompa tibilitet och är därför inte skyldiga att ge olika scheman. Skolan återbetalar inte den e rlagda kursavgiften och kursen kommer inte heller att skjutas upp. 13. Byten av nivåer 13.1 Om eleven vill byta hans/ henne nivå under kur sen, måste kursansvarig och ansvarig lärare först bekräfta detta. Eleven måste göra ett test innan flytt till ny nivå.

5 14. Helgdagar 14.1 Helgdagar är officiellt etablerade i kalender och därför inkluderade i priset. Missade lektioner på grund av helgdag kan inte tas igen någon annan dag, förutom för de helgdagar inkluderade i veckopriserna. Priserna inkluderar inte jul- och påskhelgen. 15. Frånvaro 15.1 Närvaro kontrolleras dagligen. Skolan har inge n skyldighet att informera eleven eller tredje part om exakta antalet frånvaro tillfä llen som eleven gjort under kursen Om eleven behöver ett närvaro certifikat, komm er det att spegla hans/ hennes verkliga närvaro i klassrummet Om eleven vill ha ett diplom från kursen, måst e han/ hon klarar slutprovet samt ha ett minimum av 70% närvaro Om eleven missar en lektion av någon anledning, kommer inte skolan att ge eleven ett nytt lektions tillfälle, för att ta igen det mi ssade Om eleven missar 3 på varandra följande lektio ner, kommer nivån att ses över och förmodligen kommer han/ hon att få byta kurs. 16. Examina 16.1 Alla kurser har sluttentamen. För kurser på 3 månader, finns det även deltentamen. Datumet för sluttentamen är näst sista dagen av kur sen. Om du inte kan närvara, kontakta lärare för att göra testet en vecka före d et officiella datumet. Det kommer inte vara möjligt att göra det någon annan dag På de generella språkkurser måste eleven klara det muntliga testet (vilket är 30% av det 8 timmar långa slutprovet och 25% av det 4 t immar långa). Resultatet kommer att utvärderas utifrån deltagande på kursen samt nivån av visat intresse. För de vardagliga språkkurserna, kommer eleven bara att ha ett muntli gt test, där han/ hon ska prata med hans/ henne klasskamrat på sista dagen av kursen. L äraren kommer att berätta resultatet för eleven, vid samma lektions tillfälle kan eleven fråga om sin utveckling under kursens gång och om rekommendationer för kommande k urser och vilken nivå man bör ta. 17. Diplom och certifikat 17.1 För att erhålla ett diplom, måste eleven klara slutprovet samt ha minst 70% närvaro Om eleven inte fullföljer kursen och om han/ h on har en närvaro som är lägre än 70% eller om han/ hon inte klarar slutprovet, kommer han/ hon att få närvaro certifikat Eleven måste bestämma tid med akademins sekret erare, om när han/ hon kan komma och hämta certifikatet eller diplomet.

6 18. Om du studerar olika på varandra följande kurse r 18.1 Skolan kan inte garantera samma schema för all a kurser. Eleven kan boka efterföljande kurser, 3 månader före att den första kursen slutar Antagningen till avancerad nivå kommer bero på ditt slutgiltiga resultat. 19. Copyright 19.1 Meytaqui Akademin förbehåller rätten att använ da alla fotografier tagna under elevens vistelse, om inte han/hon anger något annat vid ankomsten till skolan. Skolan förbehåller sig rätten till antagning. Jag har läst villkoren och samtycker, signerad:

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1)

Projekthandbok. Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013. Sida 1 (1) Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Projekthandbok Leonardo da Vinci praktik och utbyten 2013 Sida 1 (1)

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA

POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA POLICY ANGÅENDE SEKRETESS OCH KAKOR ZARA 1. Varje gång du använder denna webbplats samtycker du till villkoren i denna policy om sekretess och och kakor (cookies). Policyn kan ändras när som helst utan

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer