Protokoll Sida 1 av 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sida 1 av 31"

Transkript

1 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson (S) Eduardo Villanueva Pinto (V) Gudrun Molander (FP) Maria Fahlén (C) Marcus Molinder (SD) Lotta Borg (NT) Marie Bergman (S) ersätter Pirjo Jonsson (S) som ersätter Per-Arne Frisk (S) som ordförande Naser Shiqwara (M) ersätter Ali El-Najjar (M) Erik Grundberg, förvaltningschef Ingeborg Melin, biträdande förvaltningschef Jonas Öhlund, verksamhetschef Rose-Marie Dolk, IT-strateg 86 Inger Ytterström, sekreterare Utses att justera Lennart Larsson (S) Justeringens plats och tid Socialkontoret Underskrifter Pirjo Jonsson, ordförande Inger Ytterström, sekreterare Lennart Larsson, justerare justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Inger Ytterström

2 Protokoll Sida 2 av 31 Anteckning av närvarande Vid anteckning av närvarande noterades Ingrid Sendelbach (KD) samt Megan Sandberg (FP) som närvarande. Båda valde att lämna lokalen innan mötets början.

3 Protokoll Sida 3 av 31 Innehållsförteckning Sida Paragraf Rubrik 4 82 Val av justerare 5 83 Fastställande av ärendelista 6 84 Information från verksamheter inom funktionshindersområdet 7 85 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - brukarnas perspektiv 8 86 Information från IT-området 9 87 Verksamhetsplan stödcentrum Timrå Information om bostadssituationen i Timrå kommun Förvaltningschefens verksamhetsrapport Ordföranden informerar Tertialrapport per Översyn av reglemente för KPR Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av Diariehantering" Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål Skrivelse från folkpartiet liberalerna angående sommaren i Timrå Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut Anmälan av beslut enligt delegation Inkomna skrivelser och meddelanden Sekretessärenden

4 Protokoll Sida 4 av Val av justerare Socialnämnden beslutar att utse Lennart Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justeringen ska ske fredag den 22 maj. Val av justerare av socialnämndens protokoll.

5 Protokoll Sida 5 av Fastställande av ärendelista Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. Fastställande av ärendelista/dagordning.

6 Protokoll Sida 6 av Information från verksamheter inom funktionshindersområdet Dnr SN/2015:106 Socialnämnden tackar för informationen. Jonas Öhlund, verksamhetschef för funktionshindersområdet, informerar vid sammanträdet.

7 Protokoll Sida 7 av Arbetsmiljö i daglig verksamhet - brukarnas perspektiv Dnr SN/2015:102 Socialnämnden tackar för informationen. För tredje gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. samhällsplats. Resultatet visar att deltagarna upplevde verksamheterna som övervägande positivt. Men det finns ändå utvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområdet. Resultatet visade att deltagarna hade låg grad av delaktighet vilket är anmärkningsvärt då tyngden i LSS handlar om delaktighet och inflytande, i såväl det egna livet som i samhällslivet. När det gäller arbetsmiljön var det få som skattat att det fanns problem i den. Arbetsmiljön är en viktig faktor för trivsel och även om resultatet var bra, är det noterbart att de problem som rapporterades handlade om ljudnivåer. Därför är detta viktigt att fundera kring och jobba vidare med. Merparten upplevde trygghet i sin dagliga verksamhet. sunderlag Arbetsmiljö i daglig verksamhet Brukarnas perspektiv. Rapport 2015:1: Kommunförbundet, FoU Västernorrland Protokollsutdrag till Exp / 2015

8 Protokoll Sida 8 av Information från IT-området Dnr SN/2015:104 Socialnämnden tackar för informationen. Rose-Marie Dolk, IT-strateg, informerar vid sammanträdet.

9 Protokoll Sida 9 av Verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå Dnr SN/2015:94 Socialnämnden tackar för informationen. Information om verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå samt sammanställning av Timrås arbete för 2014 mot stödcentrum barnahus och det Timrå jobbat aktivt med under 2014 för att utveckla arbetet på barn och familj gällande brott i nära relation (misstanke om brott mot barn och bevittnat våld) och unga brottsoffer (ej i nära relation utan ex barn som blivit utsatt av andra vuxna, ungdomar som ej tillhör deras familj). Representant från Timrå har varit på barnahuskonferensen i Linköping. Representant har deltagit i könstympningsspridningskonferens samt utbildningsdag gällande könstympning. Två studiebesök på stödcentrum, ett där alla socialsekreterare på barn och familj var inbjudna och vuxenhandläggare som vi har ett nära samarbete med handläggare i nära relation och handläggare våldsutövare. Ett studiebesök för Familjeresurscenter i samband med uppstart av krisstöd och stöd till unga brottsoffer. Broschyr till stöd för unga brottsoffer som skickas ut till alla familjer där vi får information om att den unge blivit utsatt för brott (ej i nära relation), broschyren bifogad ärendet. Startat/kommit igång med krisstödet (akutstödsamtal i krisen samma dag eller senast dagen efter polisförhör skett med erbjudande om fortsatt stöd, socialsekreterare informerar om detta till vårdnadshavare och barnet och FRC utför krisstödet ) Rutiner för skyddsbedömningar mottagning finns klara och efter IVO:s granskning av mottagningens alla förhandsbedömningar (200st) kan vi säga att vi fått klart godkänt då det fanns väl underbyggda skyddsbedömningar i ALLA ärenden. Vi har fyllt i statistiken för ärenden som är polisanmälda och gått via stödcentrum för alla barn i Timrå kommun i Netigate. Vi kan konstatera att det i nu alla ärenden där det är en polisanmälan gjord finns beslut fattat i procapita. Vi kan också konstatera att under 2014 har vi i Timrå på BOF polisanmält misstanke om brott mot 28 barn i åldrarna 0-12 år och ytterligare 8 ungdomar mellan år. sunderlag Verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå Folder, stöd för unga brottsoffer

10 Protokoll Sida 10 av Information om bostadssituationen i Timrå kommun Dnr SN/2015:103 Socialnämnden tackar för informationen. Socialnämnden översänder informationen till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att låta se över ägardirektiven för det kommunala bostadsbolaget Timråbo. Handläggarna på vuxenenheten redovisar i en skrivelse hur bostadssituationen i Timrå kommun ser ut. Handläggarna ser idag en ökning av människor som har svårt att få, eller inte får en egen bostad utifrån allt hårdare konkurrens på bostadsmarknaden. En allt hårdare hållning från hyresvärdarna där kraven blir allt högre märks också. s behandling Gudrun Molander (FP) föreslår att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att låta se över ägardirektiven för Timråbo. sunderlag Skrivelse från handläggarna på vuxenenheten om bostadssituationen i Timrå kommun. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2015

11 Protokoll Sida 11 av Förvaltningschefens verksamhetsrapport Dnr SN/2015:5 Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. Träff med chef samt handläggare av serveringstillstånd och tillsyn Sundsvall Upphandling av digitala trygghetslarm. Upphandlingen av larm i ordinärt boende beräknats vara avslutad inom kort. Information om HVB-hemmet Ciceronen.

12 Protokoll Sida 12 av Ordföranden informerar Dnr SN/2015:6 Socialnämnden tackar för informationen. Ordföranden informerar vid sammanträdet. Konferens Vräkningsförebyggande arbete anordnat av Kronofogden samt Länsstyrelsen Västernorrland.

13 Protokoll Sida 13 av Tertialrapport med prognos per Dnr SN/2015:1 Socialnämnden beslutar godkänna tertialrapport med prognos, per Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen. Rapporten redovisas vid sammanträdet. Äldreomsorgens verksamhet visar ett positivt resultat efter 4 månader. Medel för utökad nattbemanning finns med och påverkar aprils månadsresultat positivt, (335tkr) Kostnader för medicinskt färdigbehandlade och köp av plats på hospice visar ett underskott på totalt: 275 tkr. Under perioden har vi haft upptill 5 lediga lägenheter på våra vård- och omsorgsboenden. Lägenheterna kommer att bli uthyrda under maj månad, men det innebär att vi har ett minus på intäkter. Hemsjukvårdens resultat efter fyra månader 119 tkr. Orsaken till avvikelsen är kostnader för tekniska hjälpmedel som de första fyra månaderna var 220 tkr dyrare än budget. Insatser har påbörjats för att öka återlämning av tekniska hjälpmedel som inte används av brukaren. Omsorgen om funktionshindrade uppvisar ett överskott med 1816 tkr. Ett område, Personlig assistans LSS har dock ett negativt utfall efter fyra månader. Övriga områden har positiva resultat i större och mindre grad vilket kan förklaras med ej utnyttjade medel för personalkostnader samt bidrag. Personlig assistans har ett negativt utfall inom LSS med 351 tkr vilket härrör till större kostnader för privata utförare än budgeterat. Inom verksamhet Boende socialpsykiatri kommer en av de boende, till följd av sitt svåra funktionshinder, att omplaceras till en extern plats inom kort. Detta kommer att medföra en ökad kostnad med åtminstone 560 tkr för Kostnad för en av de externa placeringarna inom Daglig verksamhet LSS kommer på helår att öka med 77 tkr efter omförhandling av avtal. Verksamhet LASS fick efter ansökan en ersättning från Försäkringskassan på 509 tkr utbetalad i mars månad. I januari fick Verksamhet Boende socialpsykiatri 534 tkr i bidrag från Migrationsverket efter att ha ansökt om placeringskostnader för IFO: Ökade antal placeringar Barn-och Unga bidrar till ökade kostnader för institutionsplacering och vid familjehemsplacering. En ökning av placeringar till följd av beslut enligt LVU och LVM bidrar till ökade kostnader. Placeringar av väldigt små barn har ökat vilket ger ökade kostnader i form av lönekompensation till familjehem då barnen behöver en vuxens närvaro på heltid Ensamkommande: Nya ökade fördelningstal gällande EKB gör att placeringskostnader initialt ökar. Kostnader för EKB återsöks via Migrationsverket, men där sker en eftersläpning av intäkter som beror på att återsökning i praktiken sker kvartalsvis. Ökningen av anvisningar för ensamkommande asylsökande barn medför att kommunens eget boende för ensamkommande barn inte har kapacitet att ta emot alla som anvisas, med risk för placeringar på HVB-hem utanför kommunen som följd. Risk för att kostnadstäckning inte sker fullt ut som följd.

14 Protokoll Sida 14 av 31 Protokollsutdrag till Ekonom Exp / 2015

15 Protokoll Sida 15 av Översyn av reglemente för Kommunalt Pensionärsråd Dnr SN/2015:69 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till arbetsordning för Kommunalt Pensionärsråd samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen har , beslutat om översyn av reglementen för kommunalt pensionärsråd och handikappråd samt att översynen av reglemente för kommunalt pensionärsråd får verkställas av socialnämndens förvaltning. Förvaltningen har upprättat ett förslag och utifrån att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att döpa om dokumenten från reglemente till arbetsordning byts namnet i förslaget till arbetsordning. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till arbetsordning Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2015

16 Protokoll Sida 16 av Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av Diariehantering" Dnr SN/2015:86 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de förslag till åtgärder som revisionen föreslår som berör socialförvaltningen. Revisionen har via Deloitte genomfört en granskning av diariehanteringen. Revisionen önskar synpunkter avseende de bedömningar som görs i rapporten. Revisionen har lämnat följande rekommendationer: Kommunens arkivreglemente ses över och uppdateras utifrån gällande lagstiftning. Styrelsen och nämnderna upprättar aktuella arkivbeskrivningar och arkivförteckningar enligt gällande arkivreglemente. Arkivbeskrivningar, arkivförteckningar och dokumenthanteringsplaner utformas i enlighet med samrådsgruppens råd. Den kommunövergripande rutinen för utlämnande av handling förtydligas när det gäller sekretessprövning och beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar. Att gällande rutiner och regler görs tillräckligt kända bland förtroendevalda och berörda tjänstemän. Att styrelsen och nämnderna säkerställer att beslut om att ej lämna ut allmänna handlingar sker i enlighet med myndighetens arbetsordning/särskilt beslut. sunderlag Revisionsrapport Rapport avseende granskning av Diariehantering Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag till Revisionen Kommunstyrelsen Exp / 2015

17 Protokoll Sida 17 av Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål Dnr SN/2015:107 Socialnämnden tackar för informationen. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla sättet att rapportera synpunkter och klagomål. Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg perioden januari till april Under perioden har 13 synpunkter och klagomål rapporterats. Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål, omsorg om funktionshindrade perioden januari till april Under perioden har ett klagomål rapporterats. s behandling Gudrun Molander (FP) påpekar att synpunkterna och klagomålen behöver ställas i relation till antal boende, enheter, besök etc. för att nämnden ska kunna förstå och ha möjlighet att följa upp ärendet. Gudrun Molander (FP) föreslår därför nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla sättet att rapportera synpunkter och klagomål. sunderlag Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål äldreomsorg, hälso och sjukvård för perioden januari till april 2015 Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål omsorg om funktionshindrade, hälso och sjukvård för perioden januari till april 2015 Protokollsutdrag till Verksamhetschefer Exp / 2015

18 Protokoll Sida 18 av Skrivelse från folkpartiet liberalerna angående sommaren i Timrå Dnr SN/2015:109 Socialnämnden beslutar att följa beslut från kultur- och tekniknämnden så våra resurser används på ett så bra sätt som möjligt. Folkpartiet liberalerna har lämnat in en skrivelse som handlar om de barn som finns kvar i kommunen under sommaren och saknar sysselsättning. Skrivelsen har även lämnats till kultur- och tekniknämnden. sunderlag Skrivelse från Folkpartiet liberalerna daterad Protokollsutdrag till Folkpartiet liberalerna Kultur- och tekniknämnden Exp / 2015

19 Protokoll Sida 19 av Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut Dnr SN/2015:7 Socialnämnden tackar för informationen. Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och myndigheter t o m sunderlag Rapport

20 Protokoll Sida 20 av Anmälan av beslut enligt delegation Dnr SN/2015:3 Socialnämnden tackar för information och lägger ärendet till handlingarna. Följande beslut anmäls enligt delegation: , om tillfälligt serveringstillstånd för Söråkers Folketshusförening. Serveringsdatum vid Fagerstranden, Folkan Waterfront. sunderlag dnr: 2015:61

21 Protokoll Sida 21 av Inkomna skrivelser och meddelanden Dnr SN/2015:2 Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. Protokoll Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden , Kommunal och SSR. Överläggning inför avstämning 2015 års löneprocess tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen Vårdförbundet. Förhandlingsprotokoll MBL 11. Förändringar Bemanningsenheten Vision. Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund Junis kommunrapport 2015, enkät insatser för barn i missbruksmiljö. Nyhetsbolaget Enkät om fattiga EU-migranters situation i Sverige. Socialstyrelsen Enkät: Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd Timrå kommun BUN Portionspriser vid centralköket 2016 Kultur- och tekniknämnden Valärende Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden KF Revisionsberättelse för år KF Vision 2025.

22 Protokoll Sida 22 av 31

23 Protokoll Sida 23 av 31

24 Protokoll Sida 24 av 31

25 Protokoll Sida 25 av 31

26 Protokoll Sida 26 av 31

27 Protokoll Sida 27 av 31

28 Protokoll Sida 28 av 31

29 Protokoll Sida 29 av 31

30 Protokoll Sida 30 av 31

31 Protokoll Sida 31 av 31

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 6

Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Plats och tid Polstjernan 9:00-10:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 24

Protokoll Sida 1 av 24 Protokoll Sida 1 av 24 Plats och tid Polstjernan 9:00-11:30 ande Ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-12:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Lars Kempe (S) Gudrun

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 38

Protokoll Sida 1 av 38 Protokoll Sida 1 av 38 Plats och tid Borgmästaren 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 20 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Protokoll Sida 2 av 31

Protokoll Sida 2 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-15.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 21

Protokoll Sida 1 av 21 Protokoll Sida 1 av 21 Plats och tid Polstjernan 9:00-11:30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gudrun Molander (L) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gudrun Molander (L) ANSLAG/BEVIS Sida 1 av 14 Plats och tid Polstjernan 09:00-12:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 32

Protokoll Sida 1 av 32 Protokoll Sida 1 av 32 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Alf Söderlund (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Alf Söderlund (S) ANSLAG/BEVIS Sida 1 av 19 Plats och tid Polstjernan 09:00-14:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Lars Kempe (S) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Lars Kempe (S) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Marcus

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Christer Andersson (S) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Christer Andersson (S) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 11.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S)

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-11-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00 12.00 Beslutande Per-Arne Frisk (S) 268-275, 277-298 Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta Renlund

Läs mer

Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-20

Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-20 Protokoll 1(38) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Christer Andersson (S) Marie Bergman (S) Megan Sandberg (L) Marcus Molinder (SD) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Christer Andersson (S) Marie Bergman (S) Megan Sandberg (L) Marcus Molinder (SD) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 36

Protokoll Sida 1 av 36 Protokoll Sida 1 av 36 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 34 Sammanträdesdatum Socialnämnden

Protokoll Sida 1 av 34 Sammanträdesdatum Socialnämnden Protokoll Sida 1 av 34 Plats och tid Polstjernan 9:00-12:00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Lennnart

Läs mer

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20

Protokoll 1(28) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-10-20 Protokoll 1(28) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Alf Söderlund (S) tjg ersättare Paul Nordström (S) Kristina Wallin

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 40

Protokoll Sida 1 av 40 Protokoll Sida 1 av 40 Plats och tid Borgmästaren 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

Protokoll 1(24) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-05-23

Protokoll 1(24) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-05-23 Protokoll 1(24) Plats och tid Strandbo, Söråker 9:00-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 46

Protokoll Sida 1 av 46 Protokoll Sida 1 av 46 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund

Läs mer

Protokoll 1(48) Sammanträdesdatum Socialnämnden

Protokoll 1(48) Sammanträdesdatum Socialnämnden Protokoll 1(48) Plats och tid Idé 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

Protokoll 1(62) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-22

Protokoll 1(62) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-22 Protokoll 1(62) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-06-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-06-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Ann-Margret

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-10-19

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-10-19 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 10:00-15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Socialkontoret 2011-10-21 Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson

Läs mer

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20

Protokoll 1(42) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-05-20 Protokoll 1(42) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.35 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) 133-151, 153 Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ers 154-167 Paul Nordström

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll 1(30) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-04-15

Protokoll 1(30) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-04-15 Protokoll 1(30) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.35 Beslutande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Paul Nordström (S) tjg ers 108-125, 127-132 Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ers 108-122, 124-132 Anders

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) Pirjo Jonsson (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) Pirjo Jonsson (S) ANSLAG/BEVIS Sida 1 av 17 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Register 2013 Socialnämnden

Register 2013 Socialnämnden Register 2013 Socialnämnden A Anmälan av beslut enligt delegation 25, 115, 143, 169, 204, 281, 322 Ansökan om fondmedel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 237 Ansökan om prestationsersättning till kommuner

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll 1(36) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-17

Protokoll 1(36) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2009-06-17 Protokoll 1(36) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.10 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ulf Jonsson (S) Paul Nordström (S) tjg ers Alf Söderlund (S) tjg ers Kristina Wallin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl. 18:00 19:30 Plats och tid 40-55 Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP) Karin

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid IFO-konferens, Öjersbogården, 16.30-18.00 ande Lennart Skansfors (C) ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S) tjg. ersättare

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer