Protokoll Sida 1 av 31

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sida 1 av 31"

Transkript

1 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson (S) Eduardo Villanueva Pinto (V) Gudrun Molander (FP) Maria Fahlén (C) Marcus Molinder (SD) Lotta Borg (NT) Marie Bergman (S) ersätter Pirjo Jonsson (S) som ersätter Per-Arne Frisk (S) som ordförande Naser Shiqwara (M) ersätter Ali El-Najjar (M) Erik Grundberg, förvaltningschef Ingeborg Melin, biträdande förvaltningschef Jonas Öhlund, verksamhetschef Rose-Marie Dolk, IT-strateg 86 Inger Ytterström, sekreterare Utses att justera Lennart Larsson (S) Justeringens plats och tid Socialkontoret Underskrifter Pirjo Jonsson, ordförande Inger Ytterström, sekreterare Lennart Larsson, justerare justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Inger Ytterström

2 Protokoll Sida 2 av 31 Anteckning av närvarande Vid anteckning av närvarande noterades Ingrid Sendelbach (KD) samt Megan Sandberg (FP) som närvarande. Båda valde att lämna lokalen innan mötets början.

3 Protokoll Sida 3 av 31 Innehållsförteckning Sida Paragraf Rubrik 4 82 Val av justerare 5 83 Fastställande av ärendelista 6 84 Information från verksamheter inom funktionshindersområdet 7 85 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - brukarnas perspektiv 8 86 Information från IT-området 9 87 Verksamhetsplan stödcentrum Timrå Information om bostadssituationen i Timrå kommun Förvaltningschefens verksamhetsrapport Ordföranden informerar Tertialrapport per Översyn av reglemente för KPR Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av Diariehantering" Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål Skrivelse från folkpartiet liberalerna angående sommaren i Timrå Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut Anmälan av beslut enligt delegation Inkomna skrivelser och meddelanden Sekretessärenden

4 Protokoll Sida 4 av Val av justerare Socialnämnden beslutar att utse Lennart Larsson (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Justeringen ska ske fredag den 22 maj. Val av justerare av socialnämndens protokoll.

5 Protokoll Sida 5 av Fastställande av ärendelista Socialnämnden fastställer ärendelistan för sammanträdet. Fastställande av ärendelista/dagordning.

6 Protokoll Sida 6 av Information från verksamheter inom funktionshindersområdet Dnr SN/2015:106 Socialnämnden tackar för informationen. Jonas Öhlund, verksamhetschef för funktionshindersområdet, informerar vid sammanträdet.

7 Protokoll Sida 7 av Arbetsmiljö i daglig verksamhet - brukarnas perspektiv Dnr SN/2015:102 Socialnämnden tackar för informationen. För tredje gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De som deltar i undersökningen har beviljats plats inom gruppverksamhet eller en plats ute på den reguljära arbetsmarknaden, s.k. samhällsplats. Resultatet visar att deltagarna upplevde verksamheterna som övervägande positivt. Men det finns ändå utvecklingsmöjligheter inom verksamhetsområdet. Resultatet visade att deltagarna hade låg grad av delaktighet vilket är anmärkningsvärt då tyngden i LSS handlar om delaktighet och inflytande, i såväl det egna livet som i samhällslivet. När det gäller arbetsmiljön var det få som skattat att det fanns problem i den. Arbetsmiljön är en viktig faktor för trivsel och även om resultatet var bra, är det noterbart att de problem som rapporterades handlade om ljudnivåer. Därför är detta viktigt att fundera kring och jobba vidare med. Merparten upplevde trygghet i sin dagliga verksamhet. sunderlag Arbetsmiljö i daglig verksamhet Brukarnas perspektiv. Rapport 2015:1: Kommunförbundet, FoU Västernorrland Protokollsutdrag till Exp / 2015

8 Protokoll Sida 8 av Information från IT-området Dnr SN/2015:104 Socialnämnden tackar för informationen. Rose-Marie Dolk, IT-strateg, informerar vid sammanträdet.

9 Protokoll Sida 9 av Verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå Dnr SN/2015:94 Socialnämnden tackar för informationen. Information om verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå samt sammanställning av Timrås arbete för 2014 mot stödcentrum barnahus och det Timrå jobbat aktivt med under 2014 för att utveckla arbetet på barn och familj gällande brott i nära relation (misstanke om brott mot barn och bevittnat våld) och unga brottsoffer (ej i nära relation utan ex barn som blivit utsatt av andra vuxna, ungdomar som ej tillhör deras familj). Representant från Timrå har varit på barnahuskonferensen i Linköping. Representant har deltagit i könstympningsspridningskonferens samt utbildningsdag gällande könstympning. Två studiebesök på stödcentrum, ett där alla socialsekreterare på barn och familj var inbjudna och vuxenhandläggare som vi har ett nära samarbete med handläggare i nära relation och handläggare våldsutövare. Ett studiebesök för Familjeresurscenter i samband med uppstart av krisstöd och stöd till unga brottsoffer. Broschyr till stöd för unga brottsoffer som skickas ut till alla familjer där vi får information om att den unge blivit utsatt för brott (ej i nära relation), broschyren bifogad ärendet. Startat/kommit igång med krisstödet (akutstödsamtal i krisen samma dag eller senast dagen efter polisförhör skett med erbjudande om fortsatt stöd, socialsekreterare informerar om detta till vårdnadshavare och barnet och FRC utför krisstödet ) Rutiner för skyddsbedömningar mottagning finns klara och efter IVO:s granskning av mottagningens alla förhandsbedömningar (200st) kan vi säga att vi fått klart godkänt då det fanns väl underbyggda skyddsbedömningar i ALLA ärenden. Vi har fyllt i statistiken för ärenden som är polisanmälda och gått via stödcentrum för alla barn i Timrå kommun i Netigate. Vi kan konstatera att det i nu alla ärenden där det är en polisanmälan gjord finns beslut fattat i procapita. Vi kan också konstatera att under 2014 har vi i Timrå på BOF polisanmält misstanke om brott mot 28 barn i åldrarna 0-12 år och ytterligare 8 ungdomar mellan år. sunderlag Verksamhetsplan stödcentrum 2015 Timrå Folder, stöd för unga brottsoffer

10 Protokoll Sida 10 av Information om bostadssituationen i Timrå kommun Dnr SN/2015:103 Socialnämnden tackar för informationen. Socialnämnden översänder informationen till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att låta se över ägardirektiven för det kommunala bostadsbolaget Timråbo. Handläggarna på vuxenenheten redovisar i en skrivelse hur bostadssituationen i Timrå kommun ser ut. Handläggarna ser idag en ökning av människor som har svårt att få, eller inte får en egen bostad utifrån allt hårdare konkurrens på bostadsmarknaden. En allt hårdare hållning från hyresvärdarna där kraven blir allt högre märks också. s behandling Gudrun Molander (FP) föreslår att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att låta se över ägardirektiven för Timråbo. sunderlag Skrivelse från handläggarna på vuxenenheten om bostadssituationen i Timrå kommun. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2015

11 Protokoll Sida 11 av Förvaltningschefens verksamhetsrapport Dnr SN/2015:5 Socialnämnden tackar för informationen. Förvaltningschefens verksamhetsrapport lämnas vid sammanträdet. Träff med chef samt handläggare av serveringstillstånd och tillsyn Sundsvall Upphandling av digitala trygghetslarm. Upphandlingen av larm i ordinärt boende beräknats vara avslutad inom kort. Information om HVB-hemmet Ciceronen.

12 Protokoll Sida 12 av Ordföranden informerar Dnr SN/2015:6 Socialnämnden tackar för informationen. Ordföranden informerar vid sammanträdet. Konferens Vräkningsförebyggande arbete anordnat av Kronofogden samt Länsstyrelsen Västernorrland.

13 Protokoll Sida 13 av Tertialrapport med prognos per Dnr SN/2015:1 Socialnämnden beslutar godkänna tertialrapport med prognos, per Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen. Rapporten redovisas vid sammanträdet. Äldreomsorgens verksamhet visar ett positivt resultat efter 4 månader. Medel för utökad nattbemanning finns med och påverkar aprils månadsresultat positivt, (335tkr) Kostnader för medicinskt färdigbehandlade och köp av plats på hospice visar ett underskott på totalt: 275 tkr. Under perioden har vi haft upptill 5 lediga lägenheter på våra vård- och omsorgsboenden. Lägenheterna kommer att bli uthyrda under maj månad, men det innebär att vi har ett minus på intäkter. Hemsjukvårdens resultat efter fyra månader 119 tkr. Orsaken till avvikelsen är kostnader för tekniska hjälpmedel som de första fyra månaderna var 220 tkr dyrare än budget. Insatser har påbörjats för att öka återlämning av tekniska hjälpmedel som inte används av brukaren. Omsorgen om funktionshindrade uppvisar ett överskott med 1816 tkr. Ett område, Personlig assistans LSS har dock ett negativt utfall efter fyra månader. Övriga områden har positiva resultat i större och mindre grad vilket kan förklaras med ej utnyttjade medel för personalkostnader samt bidrag. Personlig assistans har ett negativt utfall inom LSS med 351 tkr vilket härrör till större kostnader för privata utförare än budgeterat. Inom verksamhet Boende socialpsykiatri kommer en av de boende, till följd av sitt svåra funktionshinder, att omplaceras till en extern plats inom kort. Detta kommer att medföra en ökad kostnad med åtminstone 560 tkr för Kostnad för en av de externa placeringarna inom Daglig verksamhet LSS kommer på helår att öka med 77 tkr efter omförhandling av avtal. Verksamhet LASS fick efter ansökan en ersättning från Försäkringskassan på 509 tkr utbetalad i mars månad. I januari fick Verksamhet Boende socialpsykiatri 534 tkr i bidrag från Migrationsverket efter att ha ansökt om placeringskostnader för IFO: Ökade antal placeringar Barn-och Unga bidrar till ökade kostnader för institutionsplacering och vid familjehemsplacering. En ökning av placeringar till följd av beslut enligt LVU och LVM bidrar till ökade kostnader. Placeringar av väldigt små barn har ökat vilket ger ökade kostnader i form av lönekompensation till familjehem då barnen behöver en vuxens närvaro på heltid Ensamkommande: Nya ökade fördelningstal gällande EKB gör att placeringskostnader initialt ökar. Kostnader för EKB återsöks via Migrationsverket, men där sker en eftersläpning av intäkter som beror på att återsökning i praktiken sker kvartalsvis. Ökningen av anvisningar för ensamkommande asylsökande barn medför att kommunens eget boende för ensamkommande barn inte har kapacitet att ta emot alla som anvisas, med risk för placeringar på HVB-hem utanför kommunen som följd. Risk för att kostnadstäckning inte sker fullt ut som följd.

14 Protokoll Sida 14 av 31 Protokollsutdrag till Ekonom Exp / 2015

15 Protokoll Sida 15 av Översyn av reglemente för Kommunalt Pensionärsråd Dnr SN/2015:69 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till arbetsordning för Kommunalt Pensionärsråd samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen har , beslutat om översyn av reglementen för kommunalt pensionärsråd och handikappråd samt att översynen av reglemente för kommunalt pensionärsråd får verkställas av socialnämndens förvaltning. Förvaltningen har upprättat ett förslag och utifrån att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att döpa om dokumenten från reglemente till arbetsordning byts namnet i förslaget till arbetsordning. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till arbetsordning Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2015

16 Protokoll Sida 16 av Revisionsrapport "Rapport avseende granskning av Diariehantering" Dnr SN/2015:86 Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom de förslag till åtgärder som revisionen föreslår som berör socialförvaltningen. Revisionen har via Deloitte genomfört en granskning av diariehanteringen. Revisionen önskar synpunkter avseende de bedömningar som görs i rapporten. Revisionen har lämnat följande rekommendationer: Kommunens arkivreglemente ses över och uppdateras utifrån gällande lagstiftning. Styrelsen och nämnderna upprättar aktuella arkivbeskrivningar och arkivförteckningar enligt gällande arkivreglemente. Arkivbeskrivningar, arkivförteckningar och dokumenthanteringsplaner utformas i enlighet med samrådsgruppens råd. Den kommunövergripande rutinen för utlämnande av handling förtydligas när det gäller sekretessprövning och beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar. Att gällande rutiner och regler görs tillräckligt kända bland förtroendevalda och berörda tjänstemän. Att styrelsen och nämnderna säkerställer att beslut om att ej lämna ut allmänna handlingar sker i enlighet med myndighetens arbetsordning/särskilt beslut. sunderlag Revisionsrapport Rapport avseende granskning av Diariehantering Förvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag till Revisionen Kommunstyrelsen Exp / 2015

17 Protokoll Sida 17 av Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål Dnr SN/2015:107 Socialnämnden tackar för informationen. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla sättet att rapportera synpunkter och klagomål. Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg perioden januari till april Under perioden har 13 synpunkter och klagomål rapporterats. Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål, omsorg om funktionshindrade perioden januari till april Under perioden har ett klagomål rapporterats. s behandling Gudrun Molander (FP) påpekar att synpunkterna och klagomålen behöver ställas i relation till antal boende, enheter, besök etc. för att nämnden ska kunna förstå och ha möjlighet att följa upp ärendet. Gudrun Molander (FP) föreslår därför nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla sättet att rapportera synpunkter och klagomål. sunderlag Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål äldreomsorg, hälso och sjukvård för perioden januari till april 2015 Sammanställningsblankett synpunkter och klagomål omsorg om funktionshindrade, hälso och sjukvård för perioden januari till april 2015 Protokollsutdrag till Verksamhetschefer Exp / 2015

18 Protokoll Sida 18 av Skrivelse från folkpartiet liberalerna angående sommaren i Timrå Dnr SN/2015:109 Socialnämnden beslutar att följa beslut från kultur- och tekniknämnden så våra resurser används på ett så bra sätt som möjligt. Folkpartiet liberalerna har lämnat in en skrivelse som handlar om de barn som finns kvar i kommunen under sommaren och saknar sysselsättning. Skrivelsen har även lämnats till kultur- och tekniknämnden. sunderlag Skrivelse från Folkpartiet liberalerna daterad Protokollsutdrag till Folkpartiet liberalerna Kultur- och tekniknämnden Exp / 2015

19 Protokoll Sida 19 av Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut Dnr SN/2015:7 Socialnämnden tackar för informationen. Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut samt ärenden för yttrande till kommunfullmäktige och myndigheter t o m sunderlag Rapport

20 Protokoll Sida 20 av Anmälan av beslut enligt delegation Dnr SN/2015:3 Socialnämnden tackar för information och lägger ärendet till handlingarna. Följande beslut anmäls enligt delegation: , om tillfälligt serveringstillstånd för Söråkers Folketshusförening. Serveringsdatum vid Fagerstranden, Folkan Waterfront. sunderlag dnr: 2015:61

21 Protokoll Sida 21 av Inkomna skrivelser och meddelanden Dnr SN/2015:2 Socialnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna. Protokoll Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp och information inför socialnämnden , Kommunal och SSR. Överläggning inför avstämning 2015 års löneprocess tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen Vårdförbundet. Förhandlingsprotokoll MBL 11. Förändringar Bemanningsenheten Vision. Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund Junis kommunrapport 2015, enkät insatser för barn i missbruksmiljö. Nyhetsbolaget Enkät om fattiga EU-migranters situation i Sverige. Socialstyrelsen Enkät: Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd Timrå kommun BUN Portionspriser vid centralköket 2016 Kultur- och tekniknämnden Valärende Kommunala pensionärsrådet för mandatperioden KF Revisionsberättelse för år KF Vision 2025.

22 Protokoll Sida 22 av 31

23 Protokoll Sida 23 av 31

24 Protokoll Sida 24 av 31

25 Protokoll Sida 25 av 31

26 Protokoll Sida 26 av 31

27 Protokoll Sida 27 av 31

28 Protokoll Sida 28 av 31

29 Protokoll Sida 29 av 31

30 Protokoll Sida 30 av 31

31 Protokoll Sida 31 av 31

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Socialnämnden Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordfårande Carina Lund (M), vice ordfårande Gunilla Gustavsson (S)

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer