Dimensioneringsguide /3. Ischebeck TITAN stag och påle. de neef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dimensioneringsguide /3. Ischebeck TITAN stag och påle. de neef"

Transkript

1 Diensioneringsguide /3 Ischebeck TITAN stag och påle de neef

2 BAKGRUND & SYFTE Diensioneringsguiden syftar fräst till att hjälpa konstruktörer, entreprenörer och beställare att snabbt välja läplig TITAN-diension ed rätt längd för olika applikationer, speciellt i ett tidigt skede av ett projekt. Slutlig diensionering bör dock utföras av en erfaren geotekniker, helst efter att beräkningsförutsättningarna kontrollerats geno provdragning. När vi nu lanserar en 3:e utgåva av Diensioneringsguiden beror det på att det har koit både nya ståldiensioner och nya norer, rapporter och forskningsstudier. Förutsättningarna för att använda TITAN-stål har däred blivit ännu bättre och det vill vi inte undanhålla någon. Satidigt har vi sorterat o aterialet och lagt till referenser, så att guiden blir er användarvänlig. Vi väljer att inte inkludera TITAN IBO, so är ett injekteringsstål ed rundgängor till skillnad från Ischebeck TITAN so har djupa kagängor. Vi använder IBO so bergbult en inte so jordförankring, efterso R-gängor är grundare (säre vidhäftning betong / stål), glesare (större sprickor, ceentskiktet inte korrosionsskydd) och lätta att skarva på och av (svårare att installera). Diensioneringen av TITAN injekteringsstål följer saa princip, oavsett o det används so stag, spik eller påle. Utgående från geotekniken på den aktuella platsen och de laster so räknats fra att verka på konstruktionen, kontrolleras lastkapaciteten (hos stålaterialet) och den geotekniska bärförågan (förankringslängd, ev. knäckning). METODBESKRIVNING Ischebeck TITAN injekteringsstål kan användas so förankringsstag, jordspik eller påle (tryck/dragbelastad). O borrstålens rakhet skall kontrolleras, går det att utföra efterso stålet är ihåligt. De helgängade stålen kapas till valfri längd och det är lätt att skarva och förlänga ed skarvhylsor, vilket är viktigt vid låg takhöjd. Installationen går fort, efterso borrning och injektering sker satidigt. En annan fördel ed installation geno borrning är att ogivningen inte påverkas till följd av skadliga vibrationer eller assundanträngning. Betong, trärester och stenar i undergrunden kan lätt penetreras ed riktigt vald borrkrona. Generellt sett är Ischebeck-systeet est läpat i friktionsjord och vid besvärliga grundförhållanden, ed sprängsten, fyllning eller gala betongkonstruktioner. En annan typisk situation är o tidspress råder eller o intilliggande byggnader riskerar att bli skadade av vibrationer från konventionell pålning. TITAN används so spontförankring i berg och lösassor, jordspik i både naturliga och schaktade slänter, påle för såväl ny grundläggning so grundförstärkning, spiling i tunnlar vid svaghetszoner eller liten bergtäckning. Ceentsuspensionen so injekteras geno stagen under installationen fungerar so spolvätska under borrningen, bildar en ceentkropp okring stålet för effektiv lastöverföring till ogivande jord, sat utgör korrosionsskydd. Borrstålets kaar är utforade på så sätt att det vid dragbelastning uppkoer ånga sprickanvisningar i ceentkroppen. Det edför att sprickorna fördelas jänt längs stålet och däred blir sprickvidden så liten att ceentskiktet runt stålet kan klassas so rostskyddande (se sid. 9-10). 1 Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

3 Ischebeck TITAN injekteringsstål består av ett finkornigt byggstål (utgångsaterial S460 NH enligt DIN EN ) och dess sträckgräns höjs geno kalldragning vid tillverkningen av borrstålet. Teknisk inforation saanfattas i Tabell 1. TITAN-systeet kan erbjuda en rad olika borrkronor (se vidare i prislistan från De Neef) i tabell 2 rekoenderas läplig typ / diension för olika geotekniska förhållanden. Tabell 1. TEKNISKA DATA 3 Tabell 2. Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad

4 DIMENSIONERING Diensionering av Ischebeck TITAN injekteringsstål följer i stort sett saa princip; utgående från aktuell geoteknik och de laster so verkar på konstruktionen, kontrolleras lastkapaciteten (hos stålet) och den geotekniska bärförågan (förankringslängd, knäckning). På sista sidan av Diensioneringsguide/3 redovisas en beräkningsgång för diensionering på vanligt sätt ed en alsäkerhetsfaktor. Där visas också principfigurer för placering av förankringszonen, beroende på o injekteringsstålet används so stag, spik eller påle. Valt beräkningssätt (konventionellt ed alsäkerhetsfaktor eller enligt partialkoefficientetoden), sat gällande norer, gör att lastkapaciteten.a.p. stålaterialet blir olika stor. Aktuell applikation för TITANstålet och naturlig variation i hållfasthetsparaetrar gör att också den geotekniska bärförågan varierar. Partialkoefficientetoden innebär ju att osäkerheter i den använda beräkningsodellen, laster so ingår i odellen sat aterialegenskaper beaktas geno att egna partialkoefficienter väljs och läggs på. Diensionerande lasteffekt S d blir däred större edan diensionerande bärföråga R d för staget blir indre. I partialkoefficientetoden är diensioneringsvillkoret att diensionerande bärföråga skall vara inst lika stor so diensionerande lasteffekt. För pålar i lösa jordarter rekoenderas att ett foderrör installeras vid arkytan. Detta för att säkerställa ceentsuspensionens kvalitet och tjocklek, inska eventuella påhängslaster, erbjuda en god övergång ellan grundplattan och pålen, sat öka knäcklasten (se sid. 7). För att öka TITAN-stagens tillåtna lastkapacitet.a.p. stålet respektive knäcklast kan ett ståläne enkelt gjutas in i det ihåliga borrstålet. STÅLETS LASTKAPACITET Lastkapaciteten ed hänsyn till stålaterialet beräknas här dels enligt konventionellt beräkningssätt ed alsäkerhetsfaktor (för dragförankring), dels enligt partialkoefficientetoden (för dragförankring sat påle). Last ed alsäkerhetsfaktor I Diensioneringsguide/2 presenterades tillåten lastkapacitet beräknad på konventionellt sätt i enlighet ed anvisningar i Förankrade sponter (1979) av P O Sahlströ och H Stille. Tillåten last beräknas där ed en alsäkerhetsfaktor och so provlast väljs insta värdet av 75% av brottlasten eller 90% av sträcklasten. För Ischebeck TITAN innebär detta att lastkapaciteten.a.p. tillåten stålpåkänning för dragförankringar beräknas från 90% av sträcklasten enligt foreln; F till µ s P y där µ s korrektionsfaktor för dragkraft, sätts till 0,90 P y stålets sträcklast alsäkerhetsfaktor, sätts till 1,3 för teporärt och 1,5 för peranent stag enligt Förankrade sponter (1,3-1,5 för teporärt sat 1,5-2,0 för peranent enligt Handboken Bygg Geoteknik, 1984) Tabell 3 presenterar tillåten lastkapacitet ed hänsyn till stålaterialet enligt konventionellt betraktelsesätt, beräknad enligt sabandet ovan ed olika alsäkerhetsfaktorer. Tabell 3. 3 Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

5 Last ed partialkoefficientetoden Tillåten lastkapacitet ed hänsyn till stålaterialet beräknas nedan enligt anvisningar i Sponthandboken (1996) av A Ryner, A Fredriksson och H Stille. Sponthandboken använder partialkoefficientetoden för beräkning av sponter. Diensionerande lastkapacitet för Ischebeck TITAN so dragförankring ed hänsyn till stagaterialet beräknas enligt partialkoefficientetoden till: N Rd A f n yk n P y där A stagets tvärsnittsarea f yk karakteristisk hållfasthet hos stagaterialet, dvs stålets sträckgräns n beror av säkerhetsklass, en sätts till 1,0 vid olyckslast (stagbortfall) 1,0 (för stålaterial) Tabell 4 presenterar tillåten lastkapacitet ed hänsyn till stålaterialet, beräknad enligt partialkoefficientetoden enligt sabandet ovan. Villkoret N Rd N Sd skall vara uppfyllt, där N Rd är den insta lastkapaciteten ed hänsyn tagen till stagaterialet eller förankringszonen och N Sd är största belastning på staget. Tabell Beräkningarna för lastkapaciteten ed hänsyn till stålaterialet för Ischebeck TITAN so påle baseras på riktlinjer givna i fraförallt rapporterna 84a, 96:1 och 97 från svenska IVA Pålkoissionen. Även i dessa rapporter används partialkoefficientetoden vid diensioneringen. Det so skiljer från beräkningen av lastkapaciteten för stag enligt ovan är en korrektionsfaktor µ s so beror av inverkan av drivning och stoppslagning under pålningen och so brukar ligga ellan 0,7-0,9. Med tanke på det skonsaa installationssättet för TITAN-pålen kunde troligen µ s sättas till 1,0, en den sätts ändå till 0,9. Diensionerande lastkapacitet för Ischebeck TITAN so påle ed hänsyn till stålaterialet beräknas alltså enligt partialkoefficientetoden till: N d µ s A f n yk µ s n P y Tabell 5 presenterar tillåten lastkapacitet ed hänsyn till stålaterialet för ett Ischebeck TITAN injekteringsstål so används so påle, beräknad enligt partialkoefficientetoden. Villkoret N Rd N Sd skall vara uppfyllt, där N Rd är det insta värdet av lastkapaciteten ed hänsyn tagen till pålaterialet eller den geotekniska bärförågan (förankringslängd eller ev. knäckning, se följande avsnitt) och N Sd är den diensionerande lasteffekten på pålen. Tabell 5. Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad

6 GEOTEKNISK BÄRFÖRMÅGA Den geotekniska bärförågan för Ischebeck TITAN so används so påle är den lasteffekt so ogivande jord axialt kan uppta. Efterso den rörelse so erfordras för att obilisera pålens antelbärföråga noralt är betydligt indre än rörelsen so krävs för att obilisera spetsbärförågan, sätts den geotekniska bärförågan lika ed den last anteln kan bära. Geno att injekteringen ger en fördyling ellan ceentkroppen och undergrunden blir lastöverföringen längs antelytan ycket effektiv. Mantelfriktionen q s längs ett stag eller en påle i friktionsjord är i prinicip proportionell ot effektiv noralspänning och råhet. Konventionella beräkningsetoder för antelbärande pålar kan dock inte användas för injekterade pålar av typ Ischebeck TITAN. När pålen installeras geno borrning och satidig tryckinjektering ökar noralspänningen ot antelytan och däred antelfriktionen. Skillnaden ellan den odränerade skjuvhållfastheten hos lera och antelfriktionen, beror fräst på att en radiell förspänning runt förankringen erhålls under injekteringen och öjligen på en konsoliderande effekt i leran runt förankringen p.g.a. ceentens hydratation. Det är av stor vikt att efterinjektera ed ceent ed lågt vattenceenttal (vct 0,4) och avsätta tillräcklig tid före provdragning. Det är viktigt att kunna uppskatta storleken på gränsantelfriktionen q s och graden av efterinjektering har alltså en avgörande betydelse för dess storlek. I en koande rapport från Pålkoissionen (s.k. BIPrapport) redovisas de värden på q s för olika geotekniska förhållanden, so erhållits i en rad studier. Dessa resultat verifierar storleksordningen på riktvärdena so presenteras i tabell 6. Tabell 6. Runt ett installerat Ischebeck TITAN-stål, so under borrningen injekterats ed ceent, blir i friktionsjord förankringskroppens diaeter D ellan 1,2-2,5 gånger större än borrkronans diaeter d. De lägre värdena erhålls fräst i lågpereabel jord, edan de högre värdena erhålls i friktionsjord ed hög pereabilitet. Överslagsässigt väljs ofta diaeterförhållandet K 1 2,0 för sand. I kohesionsjord kan ceentkroppens diaeter bli ellan 1,0-1,4 gånger större än borrkronans, en värdet på K 1 ansätts läpligen till 1,2. Ceentkroppens diaeter i lera kan bli avsevärt större o s k Mono jet utförs (kontakta leverantören för er inforation). I berg blir ceentkroppens diaeter ofta något större än borrkronans diaeter, en det är vanligt att ändå bara använda K 1 1,0. 5 Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

7 Geotekniska paraetrar ger underlag för att uppskatta gränsantelfriktionen q s och ceentkroppens diaeter D (se sid. 5, tabell 6). q s och D används för beräkning av karakteristiskt antelotstånd µ k eller N Rk [kn/], dvs lastkapacitet per eter förankring utan säkerhetsfaktor (se figur 1). I figur 1 anges intervallen för ceentkroppens diaeter (vanligt heldraget, indre vanligt streckat) för de borrkronor so rekoenderas i Tabell 2. Figuren gör det enkelt att studera hur stor last an kan få ut. Det so föruto jordlagrens beskaffenhet och borrkronediaetern avgör hur tjockt ceentskiktet blir, är hur installationen går till. För att verifiera storleken på q s och D rekoenderas att provbelasta sat ev. gräva upp några stag (se sid 10). LERA & SILT SAND & GRUS Gränsantelfriktion qs [kpa] Figur [kn/] för lera och sand Karakteristiskt antelotstånd µ k stål i lera φ75 Ceentkroppens diaeter D [] 30-stål i sand φ75 40-stål i lera φ stål i sand φ90 52-stål i lera φ stål i sand φ stål i lera φ stål i sand φ stål i lera φ stål i sand φ175 Karakteristiskt antelotstånd µ k eller N Rk (kn/) so funktion av gränsantelfriktionen q s och diaetern D (5 kn/ ellan kurvorna). Bärföråga ed alsäkerhetsfaktor I Diensioneringsguide/2 presenterades diensionerande antelotstånd µ d [kn/] ed säkerhetsfaktorn 2,0 edan Handboken Bygg Geoteknik (1984) anger 1,5. Diensionerande antelotstånd ges av: µ d µ k qs π D O t ex jordarten antas vara sand ed en gränsantelfriktion q s på 150 kpa och ceentkroppens diaeter antas bli 150, blir karakteristiskt antelotstånd µ k drygt 70 kn/ (se figur 1). Med en säkerhet på 2,0 blir µ d 35 kn/ och för en diensionerande last på 150 kn behövs en förankringslängd på 4,3. Bärföråga ed partialkoefficientetoden Tillåten lastkapacitet ed hänsyn till förankringszonen kan också beräknas enligt Sponthandboken (1996) so använder partialkoefficientetoden. Vilkoret är att diensionerande bärföråga R d är inst lika stor so diensionerande lasteffekt S d och diensionerande lastkapacitet beräknas då enligt: N Rd n NRk η qs π D η n där N Rk karakteristisk lastkapacitet bestäd geno provbelastning/dragning n beror av säkerhetsklass, en sätts till 1,0 vid olyckslast (stagbortfall) η beaktar systeatiska skillnader ellan provning och verklighet, sätts noralt till 1,0 beaktar osäkerheten i bestäningen av lastkapaciteten, sätts till 1,15 för teporärt stag och 1,35 för peranent konstruktion För en teporär konstruktion i Sk 2 ( n 1,1) i sand ed q s 150 kpa och D 150, blir diensionerande antelotstånd N Rd 70 / 1,1 / 1,35 47 kn/, t ex för ett stag ed 75 borrkrona (dvs K 1 2,0). Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad

8 Last.a.p. knäckning Knäcklasten kan vara diensionerande i lösa jordarter där jordens sidostöd ot pålen inte är tillräcklig. Detta gäller fräst lösa leror, gyttja och löst lagrad silt under grundvattenytan. O det enligt den geotekniska undersökningen påträffas ett löst jordlager, så räknar an ut den spetsbärande Ischebeck TITAN-pålens knäcklängd. O jordlagrets tjocklek är ycket indre än knäcklängden är knäcklasten ej diensionerande. I den koande europanoren för ikropålar (nu pren 14199) anges att knäckning skall kontrolleras o lerans skjuvhållfasthet är indre än 15 kpa. Pålens lastkapacitet ed avseende på knäckning beräknas här enligt riktlinjer givna i rapporterna 84a, 96:1 och 97 från IVA Pålkoissionen. Ursprungligen gäller dessa rapporter för slagna systepålar. En tydlig praktisk skillnad ellan slagna pålar och borrade injekteringspålar är att pålaterialet inte utsätts för lika ycket påfrestningar när pålen installeras geno borrning (se koande s k BIP-rapport). Partialkoefficienterna so gäller för slagna pålar behöver därför inte nödvändigtvis gälla för borrade pålar. Knäckningsberäkningen för injekterade pålar ligger således på säkra sidan. Denna konservatis förstärks ofta geno att liten hänsyn tas till det täckande ceentskiktet okring Ischebeck TITAN-pålen. Diensioneringsguide/2 redovisade knäcklast ot skjuvhållfasthet för olika TITAN-stål och borrkronor. K 1 -värdet hade valts till 1,2. Till pålens böjstyvhet bidrog ceenten inuti borrstålet sat 1/3 av det yttre ceentskiktets tjocklek. För en Ischebeck TITAN 40/16-påle ed 110 borrkrona innebär det att endast 15 av ceentskiktet runt borrstålet edräknas i böjstyvheten. Detta beräkningsförfarande har flera gånger ifrågasatts av konsulter so antingen följer andra länders norer, inte vill ta hänsyn till initialutböjningen eller vill tillgodoräkna sig er av betongen. Istället för att låsa ingångsparaetrarna används därför ett exepel för att illustrera olika faktorers inverkan på beräknad knäcklast. Figur 2. Exepel på en uppgrävd TITAN-påle Figur 3. Lastkapacitet.a.p. knäckning för TITAN 40/16 ed 110 borrkrona ot andel av yttre ceentskiktet (Sk 2 - K 1 1,2 - olika c u - ed initialutböjning) Låt oss t ex säga att en TITAN 40/16-påle ed 110 borrkrona ska installeras i kohesionsjord ed odränerad skjuvhållfasthet c u 10 kpa. So grundförutsättning för beräkningen väljer vi Sk 2, diaeterförhållandet K 1 antas till 1,2 och vi räknar ed initialutböjning enligt IVA Pålkoissionens rapport 84a ff. Diagraen i figurerna 3-5 visar lastkapacitet ed avseende på knäckning då olika stor andel av ceentskiktet utanför stålet räknas so bidragande till pålens böjstyvhet EI s. Figur 3 visar knäcklasten i lera ed odränerad skjuvhållfasthet på 5, 10 respektive 15 kpa. Kurvorna följer varandra och skillnaden i knäcklast beroende på skjuvhållfastheten är lika stor procentuellt, oavsett hur stor andel av betongskiktet runt stålet so edräknas. 7 Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

9 O an ed ytterligare grundundersökningar kan konstatera att skjuvhållfastheten är 15 kpa och inte 10 kpa, kan ca 25% er last fås ut av pålen. Skulle å andra sidan skjuvhållfastheten inte vara er än 5 kpa blir knäcklasten 32% indre än o den är 10 kpa (se figur 35). Knäcklasten beror bl a på pålens tröghetsoent I so i sin tur beror på pålens ytterdiaeter. Förhållandet K 1 ellan diaetern för betongkroppen och borrkronan blir däred en viktig paraeter (se sid. 5-6). O an är osäker på installationsförfarandet kanske K 1 i lera ska väljas till 1,0, edan ett fullgott installationsförfarande kan resultera i K 1 1,4. So figur 4 visar spelar inte K 1 så stor roll när endast en liten andel av betongen räknas ed. Men o t ex halva betongskiktet förutsätts bidra till böjstyvheten EI s ökar knäcklasten ed 57% när K 1 är 1,4 jäfört ed 1,0 (dvs otsvarande borrkronans diaeter). Figur 4. Lastkapacitet.a.p. knäckning för TITAN 40/16 ed 110 borrkrona ot andel av yttre ceentskiktet (Sk 2 - olika K 1 - c u 10 kpa - ed initialutböjning) Figur 5 visar hur knäcklasten varierar beroende på o hänsyn tas till initialutböjning, eller inte. Initialkrokigheten (anges so pilhöjd) hos en installerad, obelastad påle består av en geoetrisk och en fiktiv del. Den geoetriska krokigheten delas i sin tur upp i en del för det oskarvade påleleentet och en del till följd av vinkelavvikelse i skarven. Den fiktiva krokigheten beaktar egenspänningen i stålet. O halva betongskiktet räknas so bidragande till pålens böjstyvhet blir lastkapaciteten 300 kn utan initialutböjning, edan den blir 215 kn ed initialutböjning (se figur 5). Det rör sig då o en initiell utböjning o 8,7, vilket otsvarar en krökningsradie på bara 75. De tidiga rapporterna från Pålkoissionen (exv. rapport 81) redovisar dock uppätta krökningsradier på upp till Detta för skarvar ed indre bra passning än TITANstålens skarvhylsor. Inför större pålprojekt kan kanske inklinoeterätning i ett antal pålar vara otiverat, för bestäning av den verkliga krökningsradien (pilhöjden). Figur 5. Lastkapacitet.a.p. knäckning för TITAN 40/16 ed 110 borrkrona ot andel av yttre ceentskiktet (Sk 2 - K 1 1,2 - c 10 kpa - olika initialutböjning) u För att illustrera betydelsen av att eventuellt äta in initialkrokigheten, beräknades knäcklasten ed en fast krökningsradie på 200. Då erhålls en knäcklast på 256 kn (dvs 20% större än för radien 75 ), när halva betongskiktet räknas ed i böjstyvheten. Avsikten ed detta exepel var att visa på några olika faktorers inverkan på lastkapaciteten ed avseende på knäckning. Vidare att belysa öjligheten för en geoteknisk konsult att först antaga olika paraetrar, göra paraeterstudie och viss riskanalys, för att till slut bekräfta sina antaganden. Slutligen - o knäcklängden är större än det lösa jordlagret (c u < 15 kpa enligt pr EN 14199) är inte knäcklasten diensionerande. O däreot det lösa jordlagret är större än knäcklängden är knäcklasten ofta diensionerande. Dess storlek är dock beroende av o pålens längd går jänt upp i den s.k. systeknäcklängden L k. Beräkningar visar att knäcklasten för korta, spetsbärande 40/16-pålar kan ökas ed upp till 25% när pållängden inte är jänt delbar ed knäcklängden. Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad

10 KORROSIONSSKYDD Beroende på kraven på korrosionsskydd kan Ischebeck TITAN injekteringsstål levereras i följande fyra varianter; 1) svartstål, 2) varförzinkat, 3) cobi-coating, d.v.s. varförzinkning och epoxibeläggning i kobination, sat 4) INOX rostfritt. Dessuto kan kravet på korrosionsskydd tillgodoses geno att en rostån dras bort från stålet vid diensionering, ett foderrör av plast eller stål används, sat ett täckande ceentskikt erhålls under injekteringen. Hur sistnända alternativ beaktas redovisas kort nedan. I den koande europanoren för ikropålar (nu pren 14199) gäller för peranenta konstruktioner, att ett injekteringstäckskikt o 30 är tillräckligt so korrosionsskydd för ett dragbelastat stål ed låg hållfasthet (dvs. f yk < 560 MPa). Motsvarande täckskikt för stål under tryck är 20. Trots att sträckgränsen för en del Ischebeck TITAN-stål ligger något över 560 MPa, godtas för en peranent konstruktion 30 täckskikt för dragbelastade stål och 20 för tryckbelastade stål. Anledningen till det är att TITAN-stål beter sig so ett låghållfast stål, efterso brottgränstöjningen är ycket större än sträckgränstöjningen. Föruto tillräcklig ceenttäckning so korrosionsskydd, åste ett dragstag uppfylla krav på sprickvidden i ceenttäckningen. Enligt BBK 94 (4.5.4), för föga korrosionskänslig arering, so Ischebeck TITAN tillhör, är gränsvärdet på sprickvidden 0,3 i iljöklass A3 (dvs extret areringsaggressiv iljö) för en livslängd på 50 år och för en livslängd på 100 år är gränsvärdet 0,2. TITAN-stålets gängor är utforade enligt DIN 488 och på så sätt begränsas sprickvidden till 0,1 (DIN 4128 del 9.2). Tester på Tekniska Högskolan i München bekräftade att sprickvidden i ceentkroppen runt ett TITAN-stag inte överstiger 0,1 när det dragbelastas ed en last otsvarande brukslasten. Studier på Universitetet i Kassel o uppkosten av längsgående sprickor i ceentskiktet på tryckta stag, visade att gränsvärdet på 2% töjning i ceenten (DIN 1045) inte överskrids under brukslast. Brukslasten för ett peranent stag av obehandlat stål, s.k. svartstål, ed ett enkelt korrosionsskydd i for av ett täckande ceentskikt, beräknas so: F bruk A f yk P där P y stålets sträcklast alsäkerhetsfaktor, sätts till 1,75 Detta ger brukslaster i saa storleksordning so lastkapaciteten.a.p. tillåten stålpåkänning ed alsäkerhetsfaktor 1,5 (se tabell 3, sid. 3). y Elektrodpotential E h (volt) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,2-1,4-1,6 Figur 6. Ingen reaktion p.g.a. katodiskt skydd Passiv stålyta geno anodiskt Fe 2 O 3 -skydd Korrosion ph-värde Pourbaix s diagra visar att ceentbruk ed ph upp till 12,6 är ett aktivt korrosionsskydd Pourbaix:s diagra visar varför ceentbruk ed ett ph-värde upp till 12,6 innebär ett aktivt korrosionsskydd. Stålytan blir elektriskt passiv geno den alkaliska iljön orsakad av ceentbruket och det innebär, oavsett o det existerar en potential, att ingen korrosion inträffar. Det här är den terodynaiska förklaringen på ett sedan länge välkänt fenoen so gjorde arerad betong öjlig. Dessa anledningar saantagna gör att Ischebeck TITAN-stag och -pålar anses uppfylla kraven för en livslängd på 100 år i iljöklass A3. Den jäna fördelningen av ånga så ikrosprickor är ofarlig för den råa och ojäna ceentkropp so bildas när injekteringsstålet installeras utan foderrörsborrning. Med inst 50 täckande betongskikt och en bruksspänning på 57% av sträcklasten f yk för f yk 560 MPa, uppfyller Ischebeck TITAN injekteringsstål redan idag alla krav enligt CEN/TC288/WG8 Micropiles för enkelt korrosionsskydd. Under antagandet att ceentkroppens diaeter är 2 gånger borrkronans diaeter (otsvarar edelvärdet för friktionsjord), ger exepelvis en 90 kryssborrkrona ett ceenthölje so är ca 70 runt borrstålet och drygt 60 vid skarvhylsorna för ett 40/16-stag (se vidare i tabell 7, sid. 10). Saanfattningsvis konstateras att för Ischebeck TITAN är probleatiken runt korrosionsskydd väl utredd och att en (eller en kobination) av de ovan nända varianterna bör täcka in vilken so helst kravsituation. En vanlig lösning för dragstag är att den yttersta delen är cobi-coat, edan resten är vanligt svartstål. 9 Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

11 Tabell 7. PROVBELASTNING För att kontrollera att pålar, stag eller jordspikar uppfyller beräkningsförutsättningarna skall de provdras. Ischebeck TITAN injekteringsstål skall provbelastas tidigast 7 dagar efter installation för att ceenten skall hinna härda tillräckligt. Stagen so skall provdras skall förses ed en för aktuell applikation läplig fri längd. Provbelastningen utförs i korthet enligt nedanstående. Utrustning 1. Tillräckligt othåll arrangeras och dokraften placeras centralt på en tjock stålplatta. O så erfordras används kilskivor eller underlägg för att rikta in dokraften längs staget. 2. Stagtoppens rörelse relaterat till en fixpunkt bestäs ed 2-3 oberoende ätklockor. Det är viktigt att ätklockorna onteras på fast underlag oberoende av övrig utrustning. Kontrollera löpande att inte staget sätter sig fast någonstans, exepelvis i hålet i stålplattan. Utförande 1. Dokraften centreras och en uppspänningslast påbringas (t ex 50 kn, en ej över 10% av axiala testlasten). Deforationens nollvärde registreras. 2. Minst 6 laststeg ellan ungefär 75 och 150% av diensionerande last påbringas och deforationen noteras efter 0, 1, 2, 4 och 10 inuter ino varje laststeg. Vid otag ed dokraften dokuenteras nya nollvärden. O brott uppstår registreras lasten. Redovisning Resultatet skall redovisas i tabellfor ed tider, laster och deforationer ed godkännande eller ej, sat i diagrafor över al deforation och beräknad deforation för aktuell fri längd. Karakteristisk kryplast kan utvärderas grafiskt enligt anvisningar i Pålgrundläggningshandboken (1993). Motsvarande karakteristisk antelfriktion erhålls geno att dividera ed aktuell förankringslängd. Elastiska deforationen för töjning i stålets fria längd används för att kontrollera att staget provdragits noralt F F Sättning s [] Figur 7. Saansatt påle: ø40 stålstag ingjutet i foderrör Bestående deforation Dragkraft F [kn] Bestående deforation TITAN 73/ ø140 Saansatt påle: ø40 stålstag ingjutet i foderrör Foderröret ø133 är uppdraget 4 Pålsko 3 5 Injekteringsstag TITAN 73/53 Inget foderrör, ceentsuspension so stödvätska och injekteringsedel ø Last / sättningsdiagra över 7 långa injekteringspålar, testade i saa oråde ed edelfast lagrad siltig sand - den saansatta pålen är lågtrycksinjekterad, TITAN-pålen är injekterad ed högt tryck Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad

12 BERÄKNINGSGÅNG Beräkningsgången nedan gäller diensionering på konventionellt sätt ed alsäkerhetsfaktor: 1. Beräkna diensionerende last F d [kn] i stagets riktning och välj läplig stagdiension så att inte tillåten last.a.p. stagaterialet överskrids (se tabell 3) F d kn (< F till ) 2. Antag gränsantelfriktion q s [kpa] för aktuell jordart ed hjälp av epiriska värden, sonderingsresultat och karakteristiska hållfasthetsvärden (se tabell 6) q s kpa 3. Välj borrkrona för aktuell applikation, jordart och stagdiension ed hjälp av tabell 2 (fråga leverantören vid behov) och ange aktuell borrkronediaeter d d 4. Antag förhållandet K 1 ellan diaetern för ceentkroppen D och diaetern för vald borrkrona d utifrån epiriska värden angivna so riktlinjer under tabell 6 K 1-5. Bestä karakteristiskt antelotstånd µ k [kn/] (dvs. utan säkerhetsfaktor).h.a. figur 1, eller beräkna den so: µ q π D q π K d k s s 1 µ k kn/ 6. Beräkna diensionerande antelotstånd µ d [kn/] per eter förankring ed en al säkerhetsfaktor 1,5-2,0 enligt följande: µ µ d k µ d kn/ 7. Beräkna erforderlig förankringslängd L för [] geno att dividera diensionerande last i injekteringsstålets riktning F d [kn] ed µ d enligt: L µ för F d d L för 8. Bestä längden för injekteringsstålet i aktuell applikation ed hjälp av principfigurerna nedan och beräkna t ex al staglängd so: L L + L fri för L Stag Spik Påle de neef SCANDINAVIA AB Huvudkontor: Långavallsgatan GUNNILSE Tel Fax Region Stockhol: Strandbergsgatan STOCKHOLM Tel Fax Region Norrland: Strandgatan 21 Box ÖRNSKÖLDSVIK Tel Fax Region Malö: Lönngatan 56A MALMÖ Tel Fax de neef NORGE A/S Jellestadveien BORGENHAUGEN Norge Tel Fax de neef FINLAND OY Itälahdenkatu 9A HELSINKI Finland Tel Fax UAB de neef BALTIJA Janonio g PO Box KLAIPEDA Lituaen Tel Fax Diensioneringsguide/3 för Ischebeck TITAN-stag och påle - reviderad 2004

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar

2016-04-01. SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar 2016-04-01 SS-Pålen Dimensioneringstabeller Slagna Stålrörspålar Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2016-05-10 1 (20) SCANDIA STEEL DIMENSIONERINGSTABELLER SLAGNA STÅLRÖRSPÅLAR, SS-PÅLEN RAPPORT

Läs mer

Översättning från limträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB)

Översättning från limträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB) Översättning från liträbalk till stålbalk (IPE, HEA och HEB) Beräkningarna är gjorda enligt BKR (www.boverket.se). För en noral balk behöver an kolla böjande oent och nedböjning. Tvärkraft är högst osannolikt

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Bilaga A - Dimensioneringsförutsättningar

Bilaga A - Dimensioneringsförutsättningar Dimensioneringsförutsättningar Allmänt Dimensionerande värden framräknas enligt nedanstående. Dimensionerande värden, X d = 1 γ m X k γ m, partialkoefficient, enligt tabell nedan. Jordparameter Partialkoefficienter

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering. Jordbruksdränering JDR. Jordbruksdränering

PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering. Jordbruksdränering JDR. Jordbruksdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering Jordbruksdränering JDR Jordbruksdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife dräneringsrör för jordbrukdränering I tider av allt er hårdnande konkurrens krävs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2/5 Innehållsförteckning sida 1. Objekt och ändamål 3 2. Underlag för PM 1 Geoteknik 3 3. Planerade konstruktioner 3 4. Geotekniska förhållanden 3 4.1. Jordarter 3 4.2. Sonderingar 3 5. Geohydrologiska

Läs mer

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09

Inre hamnen, Oskarshamns kommun. Detaljplan Översiktlig geoteknisk utredning. Geotekniskt PM 2015-03-09 Geotekniskt PM 2015-03-09 Upprättad av: Martin Holmberg Granskad av: Daniel Elm Uppdragsnummer: 10207748 INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN Geotekniskt PM Kund Oskarshamns Kommun Erik Hjertqvist Konsult WSP

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

FS/UV-systemet. FS-systemet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonomiska fördelar!

FS/UV-systemet. FS-systemet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonomiska fördelar! FS/UV-systeet FS-systeet för effektiva regnvatteninstallationer - ger ekonoiska fördelar! Diensioneringsunderlag ed övningsexepel Diensioneringsunderlaget för FS-systeet har tagits fra för att den enskilde

Läs mer

Samverkanspålar Stål-Betong

Samverkanspålar Stål-Betong Samverkanspålar Stål-Betong Pålkommissionens anvisningar för användandet av Eurocode 1994 med i rör innesluten betong som kompositpåle Pålkommissionen Rapport 108 Håkan Karlsson Skanska Teknik Anläggning

Läs mer

Geoteknik? Geologi/berg. Hydrogeologi/Geohydrologi. Geoteknik c fu

Geoteknik? Geologi/berg. Hydrogeologi/Geohydrologi. Geoteknik c fu Geoteknik? Geologi/berg Hydrogeologi/Geohydrologi Geoteknik c fu E Geoteknik 1. Projekt Undersökningar/ utredningar Tolkning/ utvärdering 2. Geometrisk modell Bygghandlingar/ uppföljning Tolkning/ utvärdering

Läs mer

RD-borrpålar. Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll. 1. Inledning. 2. Användningsområden

RD-borrpålar. Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll. 1. Inledning. 2. Användningsområden RD-borrpålar Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll 1. Inledning Dessa anvisningar behandlar projektering, dimensionering, utförande och kontroll av RD-borrpålar. En RD-påle

Läs mer

Bergförankring, stångsystem

Bergförankring, stångsystem Bergförankring, stångsystem Övergångskonstruktion Brolager Spännkablar Vindkraftverk Damm Bergbultar Snedstagsbro Bjälklag Silo Kärnkraftverk Bergförankring Temporär förankring Mobilmast Permanent förankring

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Projekterings-PM Geoteknik Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Sida 2 (5) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 35105 Växjö Uppdragsgivare

Läs mer

Säkerhetsfaktor eller probabilistisk dimensionering för utmattningsskada ett förslag till kompromiss

Säkerhetsfaktor eller probabilistisk dimensionering för utmattningsskada ett förslag till kompromiss Säkerhetsfaktor eller probabilistisk diensionering för utattningsskada ett förslag till koproiss Thoas Svensson, SP Byggnadsteknik & Mekanik log-avstånd ellan last och styrka Probabilistisk utattningsdiensionering

Läs mer

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Stensta Ormsta Buller VALLENTUNA KOMMUN MILJÖ INFRASTRUKTUR BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG UPPDRAGSNUMMER [INTERNGRANSKAD] RAPP VALLENTUNA KOMMUN Stensta Orsta Buller UPPDRAGSNUMMER 000 BERÄKNING AV BULLERNIVÅER FRÅN VÄG [INTERNGRANSKAD] 2016-08-08 REV 2017-04-18 MILJÖ INFRASTRUKTUR RIKARD SJÖHOLM UPPDRAGSLEDARE Sweco Environent

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

BBK-Pro ver. 2. Beräkningsmetod. Hållfasthetsvärden. η = 1.2 för betong och 1.0 för armering.

BBK-Pro ver. 2. Beräkningsmetod. Hållfasthetsvärden. η = 1.2 för betong och 1.0 för armering. BBK-Pro ver. 2 Möjligheten att beräkna skev böjning gör prograet ångsidigt och användbart, det kan användas överallt där kontroll av oentkapacitet/spänning/sprickvidd/tvärkraftskapacitet/utattning är nödvändig.

Läs mer

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler.

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivåer från trafik och andra yttre ljudkällor enligt SS 25268:2007, kontorslokaler. Stockhol 2014-02-27 Er beteckning: --- Vår beteckning: 2014-007 PM1 Buller och vibrationer vid 2 Vid kvarteret Tygeln i Solna planeras ett nytt kontorshus. En ny detaljplan håller på att tas fra för orådet

Läs mer

Jordbruksdränering. JDR Jordbruksdränering

Jordbruksdränering. JDR Jordbruksdränering Jordbruksdränering w w w.pipelife. se JDR Jordbruksdränering Pipelife dräneringsrör för jordbrukdränering I tider av allt er hårdnande konkurrens krävs att jordbrukets produktionsresurser befinner sig

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder; beslutade den 23 juni 2008. VVFS 2008:180 Utkom från

Läs mer

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning

KARLSSONS ÄNG, KALMAR Detaljplan. Översiktlig geoteknisk utredning KARLSSONS ÄNG, KALMAR 2016-09-02 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Göran Sätterström Godkänd av: Daniel Elm KUND Kalmar kommun Kommunledningskontoret Projekt- och exploateringsenheten Klara Johansson

Läs mer

Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2014-02-28 1 (19)

Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar 2014-02-28 1 (19) SCANDI ASTEEL DI MENSI ONERI NGSTABELLER SS Di mens i oner i ngut f ör denl i gtpål kommi s s i onensrappor t96: 1Suppl ement2 Rappor tnr.2014: 1 SLAGNASTÅLRÖRSPÅLAR Dimensioneringstabeller slagna stålrörspålar

Läs mer

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelastning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelastning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass Förbelastning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar 1 Åtgärder i terrass/undergrund Terrassyta Placering av överbyggnad

Läs mer

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21.

Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG. PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer. Uppdragsnummer: 40144. Stockholm 2015-10-21. Danderyds Kommun BRAGEHALLEN, ENEBYBERG Uppdragsnummer: 40144 PROJEKTERINGS PM Grundläggningsrekommendationer Stockholm ELU Konsult AB Geoteknik, Stockholm Jimmie Andersson Handläggare Johan Olovsson Uppdragsledare

Läs mer

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY Geoteknisk PM KV. KILEN RONNEBY 2011-12-01 Dokumentinformation Objektnummer 108 451 Objektnamn KV. KILEN RONNEBY Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde Anläggningsdel

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik

HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik HSB BOSTAD AB Kv. Bävern PM Geoteknik Översiktlig Geoteknisk Undersökning Upprättat 2009-04-16 Upprättat av: Paul Bandak Granskad av: Jonas Hedlund HSB BOSTAD AB PM Geoteknik Kund HSB Bostad AB Konsult

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

PM Geoteknik Österhagen

PM Geoteknik Österhagen PM Geoteknik PM Geoteknik Datum 2017-02-19 Bakgrund Ett nytt bostadsområde planeras uppföras dels på tidigare uppfylld mark dels på jungfrulig mark. Den orörda marken planeras även den att få en uppfyllnad.

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Nytt reningsverk, Tyrislöt, Söderköping SÖDERKÖPINGS KOMMUN SWECO CIVIL AB GEOTEKNISK UTREDNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Nytt reningsverk, Tyrislöt, Söderköping SÖDERKÖPINGS KOMMUN SWECO CIVIL AB GEOTEKNISK UTREDNING UPPDRAGSNUMMER: SÖDERKÖPINGS KOMMUN Nytt reningsverk, Tyrislöt, Söderköping UPPDRAGSNUMMER: 12705103 GEOTEKNISK UTREDNING NORRKÖPING 2018-11-08 SWECO CIVIL AB HANDLÄGGARE HAMSA TAUFIK GRANSKARE MICHAEL DANIELSSON 1 (9)

Läs mer

TORSBY KOMMUN SKALLEBY INDUSTRIOMRÅDE PLANERADE INDUSTRILOKALER GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK. Örebro 2010-01-21

TORSBY KOMMUN SKALLEBY INDUSTRIOMRÅDE PLANERADE INDUSTRILOKALER GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK. Örebro 2010-01-21 TORSBY KOMMUN SKALLEBY INDUSTRIOMRÅDE PLANERADE INDUSTRILOKALER GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISKT PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 TORSBYS

Läs mer

Bergytans nivå varierar mellan ca -11 till - 18, över tunnlarna. Tunnlarnas hjässor ligger på nivån ca -28 och tunnelbotten på nivån ca -34.

Bergytans nivå varierar mellan ca -11 till - 18, över tunnlarna. Tunnlarnas hjässor ligger på nivån ca -28 och tunnelbotten på nivån ca -34. kv Trollhättan, Stockholm PM angående inverkan av ombyggnad Uppdrag Uppdraget att utföra denna utredning har erhållits av AMF Fastigheter. Syftet är undersöka inverkan på spänningar i jord och berg av

Läs mer

STÅLKÄRNEPÅLAR HANTERING, MONTERING OCH BÄRFÖRMÅGA 1 (15) DIMENSIONERINGSTABELLER STÅLKÄRNEPÅLAR 2016-01-10

STÅLKÄRNEPÅLAR HANTERING, MONTERING OCH BÄRFÖRMÅGA 1 (15) DIMENSIONERINGSTABELLER STÅLKÄRNEPÅLAR 2016-01-10 STÅLKÄRNEPÅLAR HANTERING, MONTERING OCH BÄRFÖRMÅGA 1 1. FÖRORD Detta dokument är avsett att användas som hjälpmedel för montering och dimensionering av Scandia Steels Stålkärnepålar och skall ses som ett

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Jordbruksdränering. Nyhet: nu också fiberbelagda rör JDR. Jordbruksdränering. PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering

Jordbruksdränering. Nyhet: nu också fiberbelagda rör JDR. Jordbruksdränering. PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE JDR Jordbruksdränering Ledande svensk tillverkare Jordbruksdränering Nyhet: nu också fiberbelagda rör JDR Jordbruksdränering PIPES FOR LIFE PIPELIFE Pipelife dräneringsrör för jordbrukdränering

Läs mer

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Stålkärnepålar Anvisning för montering, hantering och bärförmåga

Stålkärnepålar Anvisning för montering, hantering och bärförmåga 2017-09-25 Stålkärnepålar Anvisning för montering, hantering och bärförmåga 1. FÖRORD Detta dokument är avsett att användas som hjälpmedel för montering och dimensionering av Scandia Steels Stålkärnepålar

Läs mer

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10218835 1 (6) Nya Kungälvs sjukhus Proj.nr: 10169 Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19 Innehållsförteckning Uppdrag... 2

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

kv Trollhättan, Stockholm PM angående bergspänningar vid ombyggnad

kv Trollhättan, Stockholm PM angående bergspänningar vid ombyggnad kv Trollhättan, Stockholm PM angående bergspänningar vid ombyggnad Uppdrag Uppdraget att utföra denna utredning har erhållits av AMF Fastigheter. Syftet är undersöka inverkan på spänningar i jord och berg

Läs mer

PM GEOTEKNIK VÅRDBOENDE NÄVERTORP, KATRINEHOLM KFAB SWECO CIVIL AB HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK VÅRDBOENDE NÄVERTORP, KATRINEHOLM KFAB SWECO CIVIL AB HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS UPPDRAGSNUMMER KFAB UPPDRAGSNUMMER 2181023 NORRKÖPING 2017-06-02 SWECO CIVIL AB HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS 1 (6) S w e co Luntgatan 28 SE-602 19 Norrköping, Sverige www.sweco.se S we c o Ci vi

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane Planerad anläggning av flerbostadshus AB Abacus Bostad Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220819 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Uppdragsnr: 10220819 Daterad: 2016-01-29 Reviderad:

Läs mer

Bestämning av kornstorleksfördelning VV Publ. 1998:68 1 genom siktningsanalys. 1 Orientering 2. 2 Sammanfattning 2.

Bestämning av kornstorleksfördelning VV Publ. 1998:68 1 genom siktningsanalys. 1 Orientering 2. 2 Sammanfattning 2. Bestäning av kornstorleksfördelning VV Publ. 1998:68 1 Innehåll 1 Orientering 2 2 Saanfattning 2 3 Benäningar 2 4 Säkerhetsföreskrifter 2 5 Utrustning 3 6 Provängder 4 7 Provning 4 7.1 Siktning av aterial

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS 13 70 10 Fastställd 2002-03-22 Utgåva 1 Betongkonstruktioner Täckande betongskikt Concrete structures Concrete cover ICS 91.010.30 Språk: svenska Tryckt

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

6 Vägledning till övningar

6 Vägledning till övningar 6 Vägledning till övningar Deforation 1.2 Tag reda på längden, L, avdcefter deforationen. Använd att töjningen =(L L o )/L o. Ibland underlättar det att använda L =(1+ )L o. Studera den rätvinkliga triangeln

Läs mer

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Underlag för markplanering Projektnummer: 15045 Skapat av: Loxia Group Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro www.loxiagroup.se Sida 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark

1. Allmänna riktlinjer för stolpförankringar i mark 1 Allmänt Förankring sker antingen på berg eller i jord. Vid förankring i jord måste förankringskonstruktionen anpassas efter markslag. För enklare bedömning av grundförhållanden finns ett särskilt markbedömningsblad

Läs mer

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT Beräkningar stål 1 Balk skall optimeras map vikt (dvs göras så lätt som möjligt) En i aluminium, en i höghållfast stål Mått: - Längd 180 mm - Tvärsnittets yttermått Höjd: 18 mm Bredd: 12 mm Lastfall: -

Läs mer

Lösning till TENTAMEN 071229

Lösning till TENTAMEN 071229 sid av 8 Lösning till TENTAMEN 079 KURSNAMN Mekanik och hållfasthetslära, del B - hållfasthetslära PROGRAM: nan Sjöingenjörsprograet åk / läsperiod //januariperioden KURSBETECKNING LNB80 006 EXAMINATOR

Läs mer

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND

RAPPORT. Lucktomten och Bussgaraget KRAMFORS KOMMUN BULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND RAPP KRAMFORS KOMMUN Lucktoten och Bussgaraget UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO CIVIL AB GEO S-VALL/HÄRNÖSAND/ÖSTERSUND KENT SUNDVALL RICARDO OCAMPO DAZA SEBASTIAN LARSSON Uppdragsledare Akustiker,

Läs mer

REV B REV A

REV B REV A Uppdragsnr: 1 (6).01 REV B 2014-02-25 REV A 2014-02-03 2013-05-30 Trafikbuller Saanfattning har utrett bullersituationen för tre planerade flerbostadshus i Vadstena geno beräkningar av trafiksituation

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund. Stabilitet Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund. Stabilitet Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund Stabilitet Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Materialskiljande lager Geonät Geotextil-fiberduk (skiljer mellan finmaterial och

Läs mer

Geoteknik PM: Geotekniska förhållanden

Geoteknik PM: Geotekniska förhållanden Uppdragsgivare Sid. 1 av 3 Sign. JH Ktr. BA Next Step Group AB Uppdrag Bråta 2:139 Gångbro över Boråsvägen Uppdragsnr. 105 15 63 Geoteknik PM: Geotekniska förhållanden Inledning På uppdrag av Next Step

Läs mer

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten

Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Båt ed dubbla slag och sal planande botten ed liten bottenresning Lång och grund eller bred och djup V-botten Ett effektivt alternativ till djup V-botten Här presenteras ett banbrytande otorbåtskoncept

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Kungsbacka kommun, Tölö 5:38 Geoteknisk utredning för detaljplan

Kungsbacka kommun, Tölö 5:38 Geoteknisk utredning för detaljplan Kungsbacka kommun, Tölö 5:38 Tölö 5:38, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka kommun Stadshuset Storgatan 37 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) KULTURTORGET, MÄRSTA

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) KULTURTORGET, MÄRSTA PM GEOTEKNIK (PM/GEO) KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG 267344, Kulturtorget, Märsta Titel på rapport: PM Geoteknik (PM/GEO) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Sigtunahem

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar

Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass. Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Grundförstärkning och andra åtgärder på undergrund/terrass Förbelstning Tryckbank Urgrävning Kompensationer, lättfyll Kalkcementpelare Pålar Åtgärder i terrass/undergrund Här ska sedan överbyggnad hus

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

PM Geoteknik Lommarstranden

PM Geoteknik Lommarstranden Handläggare Mikael Johansson Tel 010 505 04 42 Mobil 072 219 15 48 E-post mikael.a.johansson@afconsult.com Datum 2017-07-06 Projekt-ID 719324 Kund Norrtälje kommun Geoteknik Lommarstranden ÅF Infrastructure

Läs mer

SKATEPARK, HÖGDALEN STOCKHOLM

SKATEPARK, HÖGDALEN STOCKHOLM Stockholms idrottsförvaltning SKATEPARK, HÖGDALEN STOCKHOLM PM Geoteknik Geoteknisk utredning Stockholm 2010-01-27 SWECO Infrastructure AB Stockholm/Anläggning/Geoteknik Jonas Thorelius Uppdragsnummer

Läs mer

Dimensionering av förankringar enligt Eurocode.

Dimensionering av förankringar enligt Eurocode. SGF Dagen innan GD minikurser 2015 03 11 2015 03 11 Dimensionering av förankringar enligt Eurocode. Tillämpning av nya kapitel 8 i SS-EN 1997-1 Markus Holmgren, Hercules Grundläggning AB 1 Målet med minikursen

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research. Systempålar

PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research. Systempålar PÅLKOMMISSIONEN Commission on Pile Research Supplement nr 1 till rapport 81 Systempålar Stödpålar av höghållfasta, korrosionsskyddade stålrör, slagna med lätta höghastighetshejare Anvisningar för beräkning

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

RAPPORT 2(10) Göteborg, 2010-04-07 70209 Upprättat av, telefon Reviderat den Arbetsnamn Simon Håkansson

RAPPORT 2(10) Göteborg, 2010-04-07 70209 Upprättat av, telefon Reviderat den Arbetsnamn Simon Håkansson RAPPORT 1(10) Sverige AB Mats Larsson Dimensionering av borrade stålrörpålar för bro Referensobjekt Botorpström ELU Konsult AB Avdelning Anläggning/Göteborg Lilla Badhusgatan 2 411 21 Göteborg Växel: 031-339

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPLANDS-BRO KOMMUN KUNGSÄNGENS - TIBBLE 1:21 OCH 1:41 PLANERADE BOSTÄDER I GRÖNA DALEN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM NR 1 BETR. MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN PLANERINGSUNDERLAG Stockholm

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad Del av Dingelsundet 2:21 UPPDRAGSNUMMER 2337151100 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UTREDNINGSUNDERLAG 2017-02-23 KARLSTAD

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN HÖGSTADIESKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN

Läs mer

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro

NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. rev Örebro NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK rev 2015-09-08 Örebro 2015-06-16 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722

Läs mer

Geotekniskt utlåtande. Lunds kommun. Påskagänget III. Malmö

Geotekniskt utlåtande. Lunds kommun. Påskagänget III. Malmö Lunds kommun Malmö 2010-06-15 Datum 2010-06-15 Uppdragsnummer 61671037692 Utgåva/Status D. Galbraith D. Galbraith A. Dahlberg Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 19 211

Läs mer

Kompletterande bullerutredning för Kv. Svartmunken m.fl.

Kompletterande bullerutredning för Kv. Svartmunken m.fl. PM 0-0- Kopletterande bullerutredning för Kv. Svartunken.fl. En bullerutredning för ett nytt parkeringshus vid kvarteret Svartunken har tidigare tagits fra för att utreda dess bullerpåverkan på okringliggande

Läs mer

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG

SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig geoteknisk utredning PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-11 Upprättad av: Göran Bard WSP Uppdrag 10129907 UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SLÅNBÄRSVÄGEN PM. Översiktlig

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon

GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon 2013-11-04 rev 2014-06-17 Sida 1 av 7 GEOTEKNISKT PM Peab/Poseidon Grundläggningsförhållanden vid Tunnbindaregatan 8 Kvarteren Brämaregården 18:4; 25:13 1 Bakgrund och uppdrag Peab Anläggning, Grundteknik,

Läs mer

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast

4.3. 498 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel. Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast .3 Dimensionering av Gyproc DUROnomic Bärförmåga hos Gyproc GFR DUROnomic Regel Dimensioneringsvärden för transversallast och axiallast Gyproc GFR Duronomic förstärkningsreglar kan uppta såväl transversallaster

Läs mer

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund

Bullerutredning för fastigheter i Karlslund PM UPPDRAG Bullerberäkning Karlslund UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Ricardo Ocapo Daza UPPRÄTTAD AV Ricardo Ocapo Daza Jennie Marklund 2016-03-24 Bullerutredning för fastigheter i Karlslund Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre

Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre Handläggare Claes Kastby Tel +46 10 505 25 65 Mobil +46 76 117 76 17 E-post claes.kastby@afconsult.co Datu 2018-06-05 Projekt-ID 743599 Mottagare Åresågen AB Björn Hasselbo Rapport-ID 743599 A Kund Björn

Läs mer

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping Formbetong Anläggning AB Norrköping 2015-12-09 Datum 2015-12-09 Uppdragsnummer 1320017093 Utgåva/Status Magnus Eriksson Michael Danielsson Lars Malmros Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Bullerutredning, Riksten DP4,

Bullerutredning, Riksten DP4, Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Revidering Riksten friluftstaden Botkyrka koun Nina Vesterli Johan Aslan Jan Pons Rev 1 Datu 2012-12-07 Raböll Sverige AB Box 109, Krukakargatan 21 104 62 Stockhol

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013

Stålpåledagen 2013. www.ruukki.com Fredrik Sarvell EXTERNAL 31/01/2013 Stålpåledagen 2013 1 Vem är jag? Idrott KTH Pålplintar Ruukki 2 3 Utställare Terramek Works Oy 4 RUUKKI stålrörspålar - Guide för projektering av RR/RD-pålar enligt Eurokod 5 Innehåll Projekteringsunderlag

Läs mer

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15

WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD. Geoteknisk undersökning. Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP 1 015 1984 BORÅS KOMMUN KVARTERET PALLAS PLANERAD NYBYGGNAD Geoteknisk undersökning Örebro 2011-09-30 Reviderad 2013-10-15 WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare:

Läs mer

Bromall: Bottenplatta - Pålgrundläggning

Bromall: Bottenplatta - Pålgrundläggning Bromall: Bottenplatta - Pålgrundläggning Bottenplatta med pålgrundläggning. Rev: A TK Bro: 2009-7 TR Bro: 2009-7 TK Geo: 2009-7 Innehåll 1 Pålgrundläggning 2 2 Tjälupplyftning 8 Sida 2 av 9 Förutsättningar/Begränsningar

Läs mer

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G)

SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) NACKA KOMMUN SYDÖSTRA KUMMELNÄS (OMRÅDE G) Befintlig överbyggnad väg PM nr 2 Geoteknik. 2011-04-07 rev 110504 Beställare Nacka kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. Anna Norder. Segersby 2 Miljö och geoteknik. Tassos Mousiadis (6) UPPDRAG UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV UPPDRAGSNUMMER UPPDRAG Segersby 2 Miljö och geoteknik UPPDRAGSNUMMER 1156429100 UPPDRAGSLEDARE Anna Norder UPPRÄTTAD AV Tassos Mousiadis DATUM 2016-12-17 Handläggare Tassos Mousiadis Granskare Lars Engvall -14 S w e

Läs mer