Ajournering kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15"

Transkript

1 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl , , Ajournering kl , Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström McCarthy (S), 1:e vice ordförande Katrin Sjödin (S) Lars Zetterlund (S) Sylvia Hedin (S) Catja Moberg (MP) Christine Sprinzl (MP) Leif Åhman (V) Michel Gonzales Velles (M) Curt Johansson (C) Camilla Nilsson (FP) tjänstgörande för Margareta Tjärnlund (M) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Fredrik Olsson (S) Pousha Mohammady (S) Stig Viberg (S) Birgitta Wiklander (KD) Övriga närvarande Agneta Nordström, förvaltningschef Magnus Persson, vik nämndsekreterare Ingrid Fagerström, enhetschef Solbritt Höglund, enhetschef Ann Kristoffersson, ekonom Jonas Lundgren, ekonom 55 Eva Ehn, enhetschef, Karin Högberg, verksamhetschef, 58 Justerare Michel Gonzales Velles (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 1 april klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Magnus Persson Ordförande Susanne Forsberg (S) Justerare Michel Gonzales Velles (M)

2 2(22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Magnus Persson, sekreterare

3 3(22) Ärendelista 51 Dnr 3775 Val av justerare och tid för justering Dnr 3776 Fastställande av föredragningslista Dnr 7420 Genomgång av åtgärder inom biståndshandläggning avseende hemtjänstpeng samt handlingsplan Dnr 7475 Information om brukarundersökning Dnr Budgetuppföljning februari Dnr Utvecklingsmedel 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare Dnr Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM Dnr Ersättningsnivå personlig assistans enligt LSS Dnr Tillsyn särskilt boende, Koltrasten - Omedelbar justering Dnr Delegationsordning och verkställighetsföreskrifter för socialförvaltningens personal Dnr Verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområde Dnr Planerade ärenden, Dnr 3880 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 7486 Anmälan av protokoll Dnr 4075 Skrivelser, meddelanden, beslut Dnr 3785 Information från förvaltningen Dnr 3787 Information från ordförande Dnr 7355 Eventuellt tillkommande ärende... 22

4 4(22) 51 Dnr 3775 Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Michel Gonzales Velles (M) att justera protokollet, allmänna och enskilda delen, samt att protokollet justeras den 1 april klockan

5 5(22) 52 Dnr 3776 Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista. Bakgrund Ordförande Susanne Forsberg (S) går igenom upprättad föredragningslista. Ändringar i föredragningslista, allmänna ärenden Ändringar i föredragningslista, enskilda ärenden Punkt 5, ansökan om vård enligt LVM, utgår Punkt 9, ansökan om vård enligt 1 och 2 LVU, utgår Socialförvaltningen, föredragningslista

6 6(22) 53 Dnr 7420 Genomgång av åtgärder inom biståndshandläggning avseende hemtjänstpeng samt handlingsplan s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ingrid Fagerström informerar om biståndsenhetens handlingsplan för att minska beviljad tid inom hemtjänsten kopplad till hemtjänstpengen. Syftet med handlingsplanen är att hitta olika lösningar för att möjliggöra en minskning av den beviljade tiden. Som ett led i att skapa en effektiv biståndshandläggning har bland annat dessa åtgärder tagits fram: - Insatserna promenad och social samvaro särskiljs för att skapa en tydlighet i handläggningen. - En ny rutin med ett maxflöde på korttidsboendet har tagits fram för att minska vistelsetiden på korttidsenheten för den enskilde. - En revidering av bedömningsmodulen har påbörjats. - Vårdplaneringar genom videokonferenser är under utveckling. Enhetschef, Ingrid Fagerström, muntlig information.

7 7(22) 54 Dnr 7475 Information om brukarundersökning s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Solbritt Höglund presenterar resultatet av en nationell brukarundersökning som kommunen deltagit i. Undersökningen är en pilotundersökning som Härnösands kommun varit delaktig i. Avsikten är att undersökningen kommer att genomföras i samtliga av landets kommuner under nästa år. Av undersökningen framgår det att Härnösand till stora delar ligger i linje eller strax över medel i landet, gällande de svar som brukarna lämnat avseende ekonomiskt bistånd. 41 brukare deltog i enkäten varav 19 var män och 22 kvinnor. Resultatet visar att många brukare anser att det är ganska lätt eller mycket lätt att ta till sig av information från förvaltningen. Vidare anser en övervägande majoritet att handläggarna har en stor förståelse för brukarnas situation. Av de deltagande brukarna i enkäten anser inte brukarna att de har en särskilt stor möjlighet att påverka beslut angående ekonomiskt bistånd. Enhetschef, Solbritt Höglund, muntlig information.

8 8(22) 55 Dnr Budgetuppföljning februari 2015 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund redovisar per den sista februari ett överskott på 0,7 mnkr. Den enskilt största avvikelsen finns under verksamheten Hemtjänstpeng. Utfallet av utförda hemtjänsttimmar per dag är i februari 132 timmar mer än den budgeterade volymen. Totalt har 695 timmar/dag utförts under månaden. Underskottet för den kommunala hemtjänsten ligger på samma nivå som motsvarande period Enskilda månadens resultat påverkas av att månaden endast består av 28 dagar, vilket medför färre antal utförda timmar. Överskottet på Individ- och familjeomsorg kan främst hänföras till lägre placeringskostnader inom barn- och familjeenheten. Försörjningsstöd inklusive "Jobbsatsningen" redovisar ett underskott på 0,3 mnkr under årets två första månader. Verksamheten Omsorg om funktionshindrade har ökat sitt överskott med 0,2 mnkr jämfört med föregående månad. En del av det totala överskottet kan hänföras till en outnyttjad budgetpost för ny daglig verksamhet samt intäkter för återsökning av kostnader från Migrationsverket. Övriga verksamhetskostnader avseende bland annat inventarier, arbetskläder och fastighetskostnader understiger budget med 0,5 mnkr, vilket medför att Särskilt boende redovisar ett överskott. Socialförvaltningen, Resultat Socialförvaltningen, Sammanställning över intäkter och kostnader Ekonomer, Jonas Lundgren och Ann Kristoffersson, muntlig information.

9 9(22) 56 Dnr Utvecklingsmedel 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld och våldsutövare s beslut beslutar att hos Socialstyrelsen ansöka om 500 tkr för utveckling inom området våld i nära relationer. Bakgrund Syftet med ansökan till Socialstyrelsen är att utveckla ett våldsteam inom Individ och familjeomsorgen, bestående av kvinnofridssamordnare, mansgruppsbehandlare och Trappanverksamhet för barn. En annan målsättning är att genomföra förebyggande insatser när det gäller information om våld i nära relationer och lagstiftning till nyanlända. När det gäller bedömning av ekonomiskt bistånd till personer som utsatts för våld i nära relationer behövs också en utökad tillgänglighet samt att flera handläggare behöver få utbildning inom området. Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

10 10(22) 57 Dnr Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM s beslut beslutar att godkänna informationen från socialförvaltningen angående delegation av arbetsmiljöuppgifter. Bakgrund beslutade juni 2011 att anta upprättade riktlinjer för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom socialnämndens verksamhetsområde. Samtliga delegationer av arbetsmiljöuppgifter är aktuella och förvaras på socialförvaltningen. Totalt har 36 arbetsmiljödelegationer utfärdats i olika nivåer med fördelning enligt följande: Nivå 2 Förvaltningschef (1) Nivå 3 Verksamhetschef (5), Enhetschef på ledningsnivå (2) Nivå 4 Enhetschef (24) Nivå 5 Föreståndare (4) Socialförvaltningen, missivskrivelse

11 11(22) 58 Dnr Ersättningsnivå personlig assistans enligt LSS s beslut beslutar att ersättningsnivån för utförd personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska följa den av Regeringen fastställda schablonersättningen enligt Socialförsäkringsbalken (Sfb), att ersättningsnivån inom Ickevalsalternativ personlig assistans enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) ska ändras till motsvarande schablonersättning enligt Sfb, samt att ersättning enligt ovan ska börja gälla från och med den 1 april Bakgrund Härnösands kommun tillämpar två nivåer av ekonomiskt stöd till personlig assistans enligt LSS. Ersättningsnivån beräknas utifrån schablonbeloppet enligt Sfb enligt följande: - Ersättning för utförd personlig assistans jml LSS utgår med 90 % av schablonbeloppet enligt Sfb. - Ersättning för utförd personlig assistans jml LSS för de enskilda som ansökt om assistansersättning enligt Sfb 51 kap 51 assistansersättning hos Försäkringskassan utgår med 95 % av Regeringen fastställt schablonbelopp. Ersättning med schablonbelopp enligt Sfb kap 51 assistansersättning för utförd personlig assistans enligt LSS under nuvarande förutsättningar medför en ökad kostnad för Härnösands kommun med ca tkr beräknad på årsbasis. För återstående del av 2015 beräknas kostnadsökningen till ca tkr. Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Verksamhetschef, Karin Högberg, muntlig information. Enhetschef, Eva Ehn, muntlig information.

12 12(22) 59 Dnr Tillsyn särskilt boende, Koltrasten s beslut beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till Inspektionen för vård och omsorg, samt att paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde i juli 2014 en oanmäld inspektion vid Koltrastens särskilda boende. Enligt IVO:s beslut ska redovisa vidtagna åtgärder när det gäller att säkerställa att handlingar som rör enskildas personliga förhållanden förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem. beslutade att anta förvaltningens yttrande och överlämna det till IVO. Enligt beslut från IVO ska socialnämnden vidta begärda åtgärder omedelbart och redovisa detta till IVO. Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, redogörelse

13 13(22) 60 Dnr Delegationsordning och verkställighetsföreskrifter för socialförvaltningens personal s beslut beslutar att anta föreliggande förslag till delegationsordning och verkställighetsföreskrifter för socialförvaltningens personal att gälla från och med den 26 mars Bakgrund Nuvarande delegationsordning är senast reviderad den 9 september 2013, 275. Förvaltningens har genomfört en översyn av delegationsordningen och revideringar har gjorts. Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, förslag till delegationsordning och verkställighetsföreskrifter för socialförvaltningens personal

14 14(22) 61 Dnr Verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområde s beslut beslutar att anta riktlinjer gällande verksamhetsbesök. Bakgrund Verksamhetsbesöken är ett led i socialnämndens uppföljning av nämndens verksamhet. Erfarenheterna från dessa besök bör användas i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring, både på politisk- och tjänstemannanivå. Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, riktlinjer vid verksamhetsbesök inom socialnämndens verksamhetsområden

15 15(22) 62 Dnr Planerade ärenden, 2015 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Socialförvaltningen, planerade ärenden till socialnämnden 2015,

16 16(22) 63 Dnr 3880 Anmälan av delegationsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Socialförvaltningen, delegeringsbeslut numrerade 1-11.

17 17(22) 64 Dnr 7486 Anmälan av protokoll s beslut Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, allmänna ärenden

18 18(22) 65 Dnr 4075 Skrivelser, meddelanden, beslut s beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Kölista angående äldreomsorgen. Socialförvaltningen, yttrande , Arbetskläder för hemtjänstpersonal. Socialförvaltningen, remissvar , Internremiss Medborgarförslag - Frivilligt arbete. Inspektionen för vård och omsorg, , Tillsyn av HVB barn och unga vid Semret i Härnösand - oanmäld. Samhällsförvaltningen, , minnesanteckningar - ungdomsråd. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 15:7 Budgetförutsättningar för åren

19 19(22) 66 Dnr 3785 Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. - Förvaltningens fokus denna period har legat på budgetarbetet inför Förslag till socialnämnden i april. - Under ledningsgruppens planeringsdag diskuterades införandet av ett årshjul för att få en bättre överblick av pågående arbete och planerade uppdrag samt för att få en bättre arbetsmiljö för ledningsgruppen. - Informationskampanjen för att tydliggöra socialförvaltningens verksamhet pågår fortfarande, i maj kommer ett nytt heluppslag i Tidningen Ångermanland. En Facebookprofil som innebär att allmänheten får möjlighet att följa med i en anställds vardag är också en del av kampanjen. - Nyhetsbrev med information går ut till verksamheterna en gång i månaden.

20 20(22) 67 Dnr 3787 Information från ordförande s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. - Politiskt uppdrag Politiskt uppdrag Träff med Margot Nordlund verksamhetschef hemtjänst Träff med förvaltningschef Agneta Nordström Verksamhetsbesök Individ- och familjeomsorgenresursgruppen Politiskt uppdrag Politiskt uppdrag Träff med förvaltningschef Agneta Nordström Verksamhetsbesök Individ- och familjeomsorgen - ekonomi och vuxen Träff med Andreas Vikdahl MAS och Britt-Marie Lanerud verksamhetschef Hälso- och sjukvård Politikerplattform med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket Politiskt uppdrag Träff med förvaltningschef Agneta Nordström Informationsträff IOGT-NTO Presidieberedning socialnämnd Möte med Länsstyrelsen och Kronofogden ang. vräkning och hemlöshet

21 21(22) - Politiskt uppdrag Utbildning för politiker Politiska uppdrag Möte Vård och omsorgscollage Politiskt uppdrag Gruppmöte inför socialnämnd Möte ledningsgruppen för Café Trädgårn Socialnämnd.

22 22(22) 68 Dnr 7355 Eventuellt tillkommande ärende Inget tillkommande ärende.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna

Mats Martinsson, tf förvaltningschef IFO Moa Blom, nämndsekreterare Hans Österman, avdelningschef barn, familj & vuxna 2014-04-15 1(18) Plats och tid Oden, Parkg 6, Alvesta 15 april 2014 Justerade paragrafer 13 ande Jimmy Hammarström (AA), ordf. Siv Wittengård (M) Allan Hellberg (M) Kauko Antbacke (KD) Stig Jakobsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer