Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu KS Information från ordföranden och kommunchefen 3. KS Information om analys av missbruksproblematiken Charlotte Johansson 4. KS Information Kommunens Kvalitet i Korthet Karin Lönn KS Information om ny hemsida Susanne Eriksson Susanna Shaibu Beslutsärenden 6. KS Förskolor och skola i centrum 3 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 7. KS Verksamhetsplan energi och klimatrådgivning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 8. KS Kommunstyrelsens analys av nuläge och framtid inför mål och budget Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 9. KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 25 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 10. KS Delgivningar 29 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 11. KS Redovisning av delegationsbeslut 31 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag.

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Kommunfullmäktige KS Utvärdering av policy för målstyrning och roller 35 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 13. KS Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 14. KS Kommunens styrdokument 101 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 15. KS Riktlinjer för muta och bestickning 117 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 16. KS Borgensåtagande åt Bixia 125 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 17. KS Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 18. KS Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 139 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 19. KS Svar på medborgarförslag om ljus-, ljud- och vattenspel 169 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 20. KS Svar på medborgarförslag om skridskoslinga 181 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 21. Ks Genomgång av balanslista 189

3 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum KS 2012:133 Kommunstyrelsens kontor Funktion: Ekonomifunktionen Handläggare: Magnus Pettersson KSAU Förskolor och skola i centrum 1 Kommunstyrelsekontorets förslag till beslut Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring frågan förskolor skola i centrum. 2 Bakgrund och sammanfattning En förstudie av förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund har påbörjats. Arbetet har föranletts av att de två aktuella förskolorna Frösängs förskola och Oxelö förskola har ett stort behov av renovering samt behov av att bryta den segregering som finns mellan dessa två förskolor. Organisationen med två förskolor och en skola som geografiskt är utspridda i centrala Oxelösund medför svårigheter att på ett pedagogiskt och rationellt sätt arbeta effektivt. I studien ingår även förskolan Blåklockan som har ett mycket eftersatt underhåll. Denna förskola är en 2 avdelnings förskola vilket gör att den är mer sårbar och mindre flexibel än en större enhet. För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund och kunna belysa den från flera olika perspektiv är förslaget att bilda en projektgrupp med olika kompetenser som skall genomföra denna förstudie. Projektgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Majoritet och opposition skall ha representation i styrgruppen. Nästa steg handlar om att ge ett uppdrag till kommunchefen att ta upp ett ärende med förslag till projektplan som bl a innehåller uppdragsbeskrivning, tidsplan, som beslutas i kommunstyrelsen. OXL101 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (5) Datum Ärendet Problembeskrivning Fastigheterna Befintliga förskolelokaler Samtliga förskolor är byggda för en verksamhet som är anpassade till ett omsorgsperspektiv. Dåtida pedagogik präglades av omvårdnad av barnen och mindre av lärande. Lokalerna är indelade i olika avdelningar. Varje avdelning är indelad i flera små rum som är trånga och inte flexibla. Små möjligheter att samordna verksamheten mellan avdelningarna finns i dag. I Oxelösund finns 3 förskolor som är i dåligt skick Det är Oxelö förskola, Frösängs förskola och Blåklockans förskola. Samtliga dessa förskolor lider av eftersatt underhåll på mellan 5 10 mkr. Det är både invändigt- och utvändigt underhåll som behöver åtgärdas. På förskolan Blåklockan behöver värmesystemet läggas om till fjärrvärme. Dessutom är lokalerna inte anpassade till dagens verksamhet. Alternativet till att göra underhållsinsatser på befintliga förskolor är att bygga en ny stor förskola. Befintlig skollokal D- skolan har centrala delar av Oxelösund som upptagningsområde. Skolan är placerad i upptagningsområdets ytterkant med en mycket hårt belastad trafik runt omkring skolan. En mera centrerad placering skulle på ett markant sätt förbättra den yttre miljön och barnens trafiksäkerhet till och från skolan samt under skoltid. D-skolans arkitektur ur ett pedagogiskt perspektiv är ingen bra lösning. Den är indelad i fyra plan med små eller obefintliga möjligheter att skapa en flexibel undervisningssituation. Samarbete mellan klasser och grupper är svårt att planera och genomföra på grund av skolans utformning. Fritidshemsverksamheten ökar i antalet barn. Verksamheten använder i dag två rum samt korridor till sin verksamhet. Arbetsmiljön för barn och personal är ansträngd då buller och genomfart av människor i korridor skapar hög ljudnivå och kall luft från ytterdörrar. Eleverna på skolan har i dag undervisning i Idrott och slöjd på Ramdalsskolan. Eleverna förflyttar sig mellan skolorna till fots eller med cykel. Skolans yttre miljö är inte optimal. Framtida lokaler Lokalerna behöver vara utformade på ett flexiblare sätt för att kunna anpassas till verksamhetens olika behov över tid. Förskolan har behov att kunna jobba i både stora och små grupper på ett flexibelt sätt. Det traditionella arbetssättet med avdelningar där barn och personal är statiskt sammansatta över tid lämnar man för ett mera flexibelt arbetssätt. Det nya sättet att arbeta innebär att man jobbar mera med flexibla barngrupper där man delar in barnen efter barnens behov. Ekonomi I det fortsatta projektarbetet kommer ekonomin att utredas kring olika alternativ för att lösa frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund.

5 Tjänsteskrivelse 3 (5) Datum Integration Mellan de centrala förskolorna finns det ett segregerat förhållande. Frösängs förskola finns i ett område som till största delen består av familjer födda i Sverige. Oxelö förskola har ett upptagningsområde bestående av ett stort antal nationaliteter. D- skolans upptagningsområde består av ett stort antal barn med annat modersmål. För att bryta den segregering som finns i Oxelösund behöver man slå samman de två förskolorna till en fysisk enhet. Upptagningsområdet kommer då att få en mindre segregerad struktur. Pedagogik Förskolan har fått läroplanen reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad). Den reviderade läroplanen sätter fokus på lärandet. Förskolan måste anpassas för att möta de nya behov som läroplanen föreskriver. Det ställer krav på lokalernas utformning och beskaffenhet. Arbetsmiljö Krav på planering av barns utveckling ställer större krav på att det finns goda förutsättningar för personalen att planera, dokumentera och följa upp arbetet med barnen. Mera tid till administrativt arbete och dokumentation går åt i dag än tidigare. Behovet av arbetsplatser för personalen är skriande stort redan idag. Idag är denna möjlighet obefintlig då denna typ av lokaler inte finns. Förskolans och skolans personal är utsatt för höga nivåer av buller från barngrupperna. Detta ställer större krav på hur lokalerna är utformade. Drift Över tid förändras demografin och med detta förändras även behovet. När demografin förändras försvinner eller skapas ett behov av lokaler för verksamheten. Över tid blir det dyra kostnader för om- och tillbyggnader. Med flera flexibla lokaler får vi ett mindre behov av ombyggnationer och där med lägre driftskostnader. Lokalerna skall vara utformade så att det går att bedriva alla sorters verksamheter så som förskola, skola och fritidshemsverksamhet. Små enheter är dyra och mindre flexibla att driva. Investeringar och drift som tex. kök är dyra att ha på fler ställen. Demografi I arbetet med projektet behöver också göras en noggrann analys över hur demografin kommer att utvecklas och även var i Oxelösund dessa barn finns. Tidsplan En projektplan behöver tas fram och skall innehålla en tidsplan där det framgår när erforderliga beslut behöver fattas för fortsatt arbete. Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till:

6 Tjänsteskrivelse 5 (5) Datum

7

8

9

10

11

12

13 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget fastställs. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till om- och invärldsanalys. Analysen är ett led i arbetet att ta fram gemensamma planeringsförutsättningar för mål och budgetarbete inför Omvärldsanalysen visar på externa faktorer som påverkar de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för, bland annat lagändringar och befolkningsutveckling. Invärldsanalysen visar de vilka resultat som är viktigast att förbättra samt vad som behöver prioriteras under kommande budgetperiod. Vidare lämnas förslag till effektiviseringar. Charlotte Johansson Niklas Thelin Örjan Scheller Kommunchef Utredare Utredare Beslutsunderlag Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Beslut till: Kommunchefen (FÅ) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 KS Kommunstyrelsens om- och Invärldsanalys inför budget OXL2621 v

15 Om- och invärldsanalys 2(11) Datum KS Uppdragsbeskrivning 1.1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot övriga kommunala förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar kontroll av att verksamheterna följer beslutade styrprinciper, att lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen utvecklar och ansvarar för centrala processer, som ärende-, ekonomi-, fastighets-, inköps- och personalprocesserna. Processerna är kommungemensamma och styrande för övriga förvaltningar. Praktiskt innebär det att kommunstyrelsen bedriver verksamhet inom områdena ekonomi, personal, information/kommunikation, ärendehantering, fastighet, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, mark- och exploatering samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. 1.2 Styrdokument Några viktiga styrdokument för kommunstyrelsens verksamhet är: o Kommunallag o Kommunal redovisningslag o Förvaltningslag o Offentlighets- och sekretesslag o Arkivlag o Lagen om offentlig upphandling o Arbetsrättsliga lagar och avtal 1.3 Målgrupp Primära målgrupper för kommunstyrelsen är: o Kommuninvånare o Förtroendevalda o Samverkansparter o Kommunförvaltningar och bolag o Företag och föreningar o Livsmedelslagen o Lagen om skydd mot olyckor o Kommunstyrelsens reglemente o Internkontrollplan o Mål- och budgetregler o Inköpspolicy

16 Om- och invärldsanalys 3(11) Datum KS Verksamhetsområde Kommentar Resultat 2012 Budget 2013 Obligatorisk 11 Kommunstyrelse Politisk verksamhet Ja 11 Medel till nämndernas förfogande Nej 119 Partistöd Stöd enligt kommunallag 574 Nej 16 Gemensam verksamhet Personalkostnader stab Nej 22 Markförsörjning Markförsäljning, förvaltning av egendom Ja 22 Ålö EU-projekt 250 Nej 24 Näringsliv Marknadsföring, föreningsbidrag Nej 27 Hälsoverket Kvarstående hyreskostnader Nej 28 Räddningstjänst Ja 29 Totalförsvar Kommunens uppgifter enligt LEH* -513 Nej 63 Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsråd Nej 72 Arbetslokaler Tomträttsmark, hyresfastigheter 791 Nej 76 Kommunikationer Kollektivtrafik Ja 81 Kommungemensam administration Gemensam service, medlemsavgifter Nej 818 Utbildning kommunövergripande, Arbetsmiljöutbildning, fritidsstudier Nej 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. Ja 83 Verksamhetsfastigheter -898 Nej 86 Facklig verksamhet Ja 869 Kommunskydd Försäkringar -550 Nej 89 Måltidsverksamhet Äldreomsorg, förskola/skola Nej/Ja Total ram get * Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

17 Om- och invärldsanalys 4(11) Datum KS Omvärldsanalys 2.1 Förändringar i folkmängd Demografiska förändringar påverkar behovet av bostäder. Främst ökar behovet av bostäder med olika grader av service för äldre. Antalet nya kommuninvånare med flyktingbakgrund förväntas öka då erfarenheten säger att de som beviljas uppehållstillstånd i stor utsträckning bosätter sig i den kommun de vistats i som asylsökande. Befolkningen påverkar skatter och statsbidrag. Varje ny invånare ger intäkter på ca kr. För perioden har kommunstyrelsen målet att befolkningen ska öka med 1% per år. En förväntad ökning av arbetslösheten, i landet och i Oxelösund, kommer att påverka intäkter skatter och statsbidrag, men hur invånarantalet påverkas är svårt att förutsäga. 2.2 Förändrad lagstiftning Flera förändringar av lagstiftning förväntas, bland annat gällande vallagen och kommunallagen. Inget förslag är klart för beslut i dagsläget. Utredningen Vital lokal demokrati, SOU 2012:30, föreslår en minskning av minimiantalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 31 till 21 ledamöter. Om Oxelösund väljer att genomföra förslaget minskar kostnaden för och administrationen av Kommunfullmäktige. Om lagen kring de så kallade räntesnurrorna införs även för kommunala koncerner innebär det stora förändringar i förvaltningen; lånestocken måste delas på flera och möjligheterna till finansiell samordning inom koncernen försvinner. Vidare påverkas kommunens administrations- och räntekostnader. Under 2013 kommer ny lag kring kravverksamhet, som medför kraftigt höjda avgifter om kommunen inte betalar fakturor i tid. Under 2014 kommer sannolikt nyheter inom Lagen om offentlig upphandling, bland annat gällande redovisning av upphandlingar. Nytt system för det kommunala utjämningssystemet beräknas träda i kraft 1 januari Enligt preliminära beräkningar kommer det att innebära ett tillskott för Oxelösunds kommun med 228 kr per invånare, totalt ca 2,6 mkr. 2.3 Förändrade attityd- och beteendeförändringar Ökade krav på tillgänglighet och information kommer att påverka vårt arbete. Kommuninvånare förväntar sig att mer material finns tillgängligt på hemsidan dygnet runt, t ex diarie, arkiv och e-tjänster. Sättet att kommunicera förändras ständigt och idag använder många sociala medier. Det är ett snabbt sätt att skapa dialog och ställer högre krav på tillgänglighet och snabba svar. Dock måste informationen vara anpassad både efter dem som vill ha snabba svar via sociala medier och de som inte har tillgång till Internet. Särskild hänsyn bör tas till funktionshindrade och äldre samt kommuninnevånare med annat modersmål än svenska.

18 Om- och invärldsanalys 5(11) Datum KS Vissa kommunala yrkeskategorier är svåra att rekrytera och det blir därför viktigt att lyfta fram de fördelar som finns med att arbeta i Oxelösunds kommun. Först och främst handlar det om att skapa goda och hälsosamma arbetsplatser som lockar nya medarbetare men som också gör att vi behåller och utvecklar befintlig personal. För att kunna rekrytera personal till vård och omsorg är det viktigt att försöka väcka ungdomars intresse för arbete inom vården. En tendens är att allt fler medarbetare väljer att arbeta fram till 67 års ålder. 2.4 Andra förändringar Lagstiftning och avtal har skärpts kring tidsbegränsade anställningar. Det innebär i sin tur att kraven på flexibla lösningar inom organisationen. Troligtvis innebär det att fler har trygga anställningar, vilket kräver utvecklade former för personalplanering och uppföljning. Då belåningen har ökat kraftigt de senaste två åren är kommunen kraftigt exponerad mot ränteläget. En minskning eller ökning med 1% medför motsvarande förändring i kommunens kostnader med drygt 1,5 mkr per år. Om diskonteringsräntan för våra intjänade pensioner sjunker ytterligare kommer vi att drabbas av kraftigt ökade kostnader. Det behövs en fortsatt satsning på fastigheter för att förbättra fastigheternas skick och undvika kapitalförstöring. Investeringsvolymen för detta uppgår till 7 mkr. Dessutom avsätts investeringsmedel med 5 mkr per år för upprustning av kök. Uppdragsersättningen ökar med 800 tkr. Det beror på ökade lönekostnader samt ökade kostnader för värme, vatten och el Under 2014 genomförs både EU-val samt riksdags-, landstings- och kommunval. Detta ställer krav på förstärkning av resurser på kansliet. Regeringen har angett det nationella målet att 25 % av de råvaror som serveras i offentlig verksamhet skall vara ekologisk. Oxelösunds kommun har beslutat att man skall eftersträva att uppnå det nationella målet. Att fullfölja beslutet medför kostnadsökningar. 2.5 Förändrat resursbehov utifrån omvärldsanalys Oxelösunds ekonomiska situation gör det nödvändigt att skapa en stabil grund för att säkra en positiv utveckling. Detta är en process som kräver engagemang och uthållighet från både profession och politik. För att kunna skapa en stabil ekonomisk grund behöver vi skapa en gemensam bild och utgångspunkt som alla är överens om. Det gör vi med hjälp av en genomlysning av samtliga verksamheter via jämförelser av nyckeltal, för verksamhet och ekonomi, med andra kommuner. Vidare behöver vi göra en befolkningsprognos och se vilka kostnadsjusteringar en sådan medför för perioden Utifrån resultatet skapar vi sedan en handlingsplan för budgetperioden. För att nå en positiv utveckling krävs det att vi både gasar och bromsar. Vi har därför varit modesta i vår bedömning av vilka nya behov vår omvärldsanalys medför. Under 2013 har vi bland annat arbetat med vår satsning på näringsliv och marknadsföring.

19 Om- och invärldsanalys 6(11) Datum KS Förändrat resursbehov Verksamhetsområde 11 Kommunstyrelse 11 Medel till nämndernas förfogande 119 Partistöd 16 Gemensam verksamhet (stab) 22 Markförsörjning 22 Ålö (EU-projekt) 24 Näringsliv Enligt omvärldsanalys Typ av förändring Inga medel anslås i början av mål- och budgetprocessen 27 Hälsoverket Inga kostnader från och med Räddningstjänst 29 Totalförsvar 63 Arbetsmarknadsåtgärder 72 Arbetslokaler Punkt 2.4 Kostnadsökningar: drift av fastigheter 76 Kommunikationer 81 Kommungemensam administration Punkt 2.3 och 2.4 Administrativ förstärkning för valarbete och arkivsystem 818 Utbildning, kommunövergripande 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. 83 Verksamhetsfastigheter Punkt 2.4 Kostnadsökningar; drift av fastigheter 86 Facklig verksamhet 869 Kommunskydd 89 Måltidsverksamhet Punkt 2.4 Ökade inköps-/driftskostnader

20 Om- och invärldsanalys 7(11) Datum KS Invärldsanalys 3.A Indikatorer för kvalitet/resultat Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kvalitet och resultat, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver initieras. Resultat att förbättra Indikatorer för kvalitet/resultat Prioriteringar Åtgärder 1 Inflytande och delaktighet Resultat 2012: Delaktighetsindex enligt KKiK: 37% av maxpoäng Målvärde: Delaktighetsindex enligt KKiK: 49% av maxpoäng (medelvärde 2012) a Information b Dialog c Folkhälsa Ökad tillgänglighet, t ex information på fler språk Medborgardialog Ökande påverkansmöjligheter 2 Näringsliv Resultat 2012: Plats 287 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) Målvärde: Plats 237 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) a Näringslivsprogram b Marknadsföring Genomföra handlingsplanen Omarbetning hemsida 3 Bostäder Resultat 2012 : Två nyproducerade bostäder Målvärde: 50 nyproducerade bostäder a Hyresbostäder b Bostäder med ökad tillgänglighet Kommungemensam administration Stimulera byggnation

21 Om- och invärldsanalys 8(11) Datum KS B Indikatorer för kostnad/resursåtgång Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kostnader och resursåtgång, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver aktualiseras. Resultat att förbättra Ekonomiska indikatorer Prioriteringar Åtgärder 1 Kommunens totala ekonomi Resultat 2012 (delår): Resultat av skatter och statsbidrag: 1,4% * Soliditet: 33,2% ** Nettokostnadsandel: 98,2% Målvärde: Resultat: 1% av skatter och statsbidrag Soliditet: ökning från 2013 års nivå Nettokostnadsandel: 97 % 2 Kostenhetens ekonomi Resultat 2012 (delår): Budgetutfall tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr 3 Ekonomiskt utfall av IT-avtalet Resultat 2012: Budgetutfall -230 tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr a Håll budget b Se helheten i kommunekonomin c Uthållighet a Håll budget a Översyn av avtalet b Kontroll av volymer och kvalitet på leveranser av IT-tjänster Genomlys verksamheterna Bättre samordning och ett gemensamt förhållningssätt Långsiktiga mål. Föreslagna åtgärder, från genomlysning gjord av Dining Development, genomförs Diskussioner med Nyköpings kommun Noggrann budgetprocess med Nyköpings kommun * Enligt resultaträkningen, inklusive återlagda reavinster ** Exklusive pensionsskuld

22 Om- och invärldsanalys 9(11) Datum KS Ramförändringar utifrån om- och invärldsanalys Behov Lagkrav År Kostnad/ besparing Ettårseffekt (E) Ramhöjande (R) * Arkivsystem Nej E R Extra resurs valet 2014 Nej E Uppdragsersättning fastigheter Nej E Ekologiska livsmedel alt 1 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 2 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 3 Nej** R * Gäller även följande år ** Nationellt mål Ekologiska livsmedel: alt 1 Kostnad om målet på 25% ekologiska livsmedel ska nås alt 2 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk, bananer och morötter alt 3 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk

23 Om- och invärldsanalys 10(11) Datum KS Effektiviseringar Nedan anges möjliga effektiviseringar i kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhet Effektivisering Belopp, tkr Effekt Energieffektivisering Energiförbrukning 200 Lägre energikostnader Kommungemensam administration Kommungemensam administration Organisation/bemanning/ samordningsvinster IT-stödsystem: Beslutsstöd Nytt personalsystem Påminnelseavgifter/Fakturahantering Digital hantering av handlingar till förtroendevalda Lägre kostnader för tryckning och distribution av handlingar. Kommungemensam administration Arbetslokaler Julklappar 130 Minskade kostnader Kaffe i personal- och sammanträdesrummen 200* Minskade kostnader Summa 760 Procent av budget ,4% * Kostnad för kaffe i personalrummen ingår i hyran av kommunhuset. Den möjliga besparingen är beroende på om effektiviseringen genererar sänkta hyreskostnader.

24 Om- och invärldsanalys 11(11) Datum KS Investeringar Investering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Fastigheter Fastigheter Raindance Bildbank E-tjänster Energieffektivisering och upprustning Upprustning av kök Uppgradering och utveckling Information och marknadsföring Tillgänglighet och information år Reinvesteringar Reinvestering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Tryckeriet Ersätta kopiator

25 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :29:53 KS Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Klaesson Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning för inköp av ekologiska livsmedel 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kostnadsberäkningen godkänns och överlämnas till mål- och budgetberedningen. OXL2621 v Sammanfattning Kommunstyrelsen gav , kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade livsmedel. Upphandlingen av livsmedel till Oxelösunds kommun upphandlas gemensamt med Gnesta-, Nyköping- och Trosa kommuner. Inför den senaste upphandlingen gjordes en genomgång av vilka ekologiska produkter som kommunerna skulle satsa på för att nå upp till regeringens nationella mål på 25 %. (Med ekologiska livsmedel avser Ekomatcentrum livsmedel som är märkta med något av märkena KRAV, Demeter, EUekologiskt och MSC fisk). Enligt Ekomatcentrum har 33 kommuner och landsting nått 25 % -målet Oxelösunds kommun har under första halvåret 2012 nått upp till 10 % ekologiskt (6 % 2011). Inom en oförändrad livsmedelsbudget finns möjlighet att behålla 10 % andel ekologiska inköp. Livsmedelsbudgeten 2013 för Oxelösunds kommun är kronor. För att uppnå det ekologiska målet om 25 % ekologiska livsmedel behöver Oxelösunds kommun köpa in ekologiska livsmedel för totalt kronor. Andelen ekologiska livsmedel mäts i kronor och inte volym. Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på olika möjligheter att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel för att komma närmare målet på 25 %. Att köpa ekologiskt medför en merkostnad och enligt Ekomatcentrum kan ekonomisk kompensation öka på utvecklingen mot mer ekologiskt. Vid inköp av ekologisk mjölk till skola och äldreboende skulle andelen % ekologiskt öka med 10,7 %, kostnaden skulle bli kronor högre per år jämfört med inköp av konventionell mjölk. Att köpa ekologiskt kaffe skulle innebära en kostnadsökning på ca kronor per år och en ökad andel ekologiskt på 1,4 %. En övergång till ekologiska bananer och morötter skulle innebära en kostnadsökning på totalt kr per år och en ökad andel ekologiskt på 1,8 %. Kostnadsökningarna är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Om man väljer samtliga alternativ ovan blir kostnadsökningen kronor per år och Oxelösunds kommun skulle då öka andelen ekologiskt med 13,9 %. Klarar man dessutom att inom befintlig livsmedelsbudget behålla 10 % ekologiskt inköp (2012) skulle Oxelösunds kommun komma upp i 23,9 % ekologiskt. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

26 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Ärendet Om andelen ekologisk mat ska öka krävs en utökning av livsmedelsbudgeten. Kommunstyrelseförvaltningen har räknat på olika alternativ för att höja andelen ekologiska livsmedel. Produkt Total kostnad ekologiska inköp/år (kronor) Ökad kostnad för ekologiska inköp/år (kronor) Mjölk ,7 Kaffe ,4 Bananer och morötter ,8 Summa ,9 % av kommunens totala livsmedelsinköp ( kronor) Kostnader och kostnadsökningar är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Skulle ytterligare kronor anslås finns förutsättningar att nå 25 % -målet. 4.1 Ärendets beredning Kommunstyrelsen gav , 23, kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade råvaror , 93, beslutades att Oxelösunds kommun ska eftersträva att uppnå det nationella målet 25 % ekologiska råvaror 2012 samt att vid upphandling av livsmedel ska närproducerade råvaror i möjligaste mån upphandlas. Kommunchefen fick då uppdraget att inför 2012 återkomma med beräkning av kostnad för den del upp till 25 % som inte kan köpas inom nuvarande kostnadsram. Utredningen hanns inte med inför budget 2012 varför livsmedelsbudgeten inte utökades för inköp av ökad andel ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet , 47 för utredning av olika alternativ för hur Oxelösunds kommun kan införa en mindre andel ekologiska livsmedel till en begränsad kostnad. 4.2 Kontorets ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Andelen ekologiska råvaror i kommunens kostverksamhet bör prioriteras politiskt. Enligt Ekomatcentrum är det vanligast att gå över till ekologisk mjölk, kaffe och bananer och det är dessa livsmedel samt morötter som kostenheten och inköpsenheten räknat på. Dessa livsmedel finns som ekologiska alternativ på livsmedelsavtalet idag. 4.3 Koppling till andra beslut och mål Regeringens nationella inriktningsmål, 25 % ekologiskt till 2010 är inofficiellt förlängt till 2013 enligt Ekomatcentrum. 33 kommuner och landsting har nått 25 % -målet (31 av dessa har nått över målet). I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning till 2010, till riksdagen (skr. 2005/06:88). I skrivelsen redovisades målen för ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till Målet för produktionen är att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 2010 minst bör uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Efterfrågan på ekologiska livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling bör konsumtion av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293. Britta Bergström Ordförande Kristina Sköld Sekreterare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-13 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-06-11, 17.15 i Stora mötet på Koordinaten Catharina Fredriksson

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Demokratiberedningen 27 mars 2013

Demokratiberedningen 27 mars 2013 1 (2) Datum 2013-03-27 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 22 072-212 78 20 niklas.thelin@oxelosund.se Demokratiberedningen 27 mars 2013 Närvarande Catharina Fredriksson Bo Höglander Mattias

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Regler för mål- och resultatstyrning

Regler för mål- och resultatstyrning för mål- och resultatstyrning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-11, x Mål- och resultatstyrning Innehåll Allmänna styrprinciper... 1 1. Målstyrning... 1 2. Mål- och resursplan... 1 3. Uppdragsdialogen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.24-15.10 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Jonas Widegren (S) Sofia Bergli (S)

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för benämning styrdokument i Sollentuna författningssamling Antagna kommunfullmäktige 2011-06-15, 87 1 Inledning Med begreppet styrdokument ses de kommunala bestämmelser som reglerar olika företeelser

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman

Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20. Göte Eriksson Torbritt Bökman Kommunstyrelsen 2001-05-02 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman Sören Carlsson

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-15.38 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden

114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden 114 Kallelse och föredragningslista Servicenämnden Dag: 2016-08-23 Tid: Kl. 14.00 Plats: Boken. Ärenden: Ärenden: 1. Val av protokollsjusterare. 2. Öppen fråga 3. Budget 2017, budgetramar 2017 och kommunplan

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS 1(9) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 307 113 Dnr KS 2016-30 Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och måltidspolicy

Läs mer