Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu KS Information från ordföranden och kommunchefen 3. KS Information om analys av missbruksproblematiken Charlotte Johansson 4. KS Information Kommunens Kvalitet i Korthet Karin Lönn KS Information om ny hemsida Susanne Eriksson Susanna Shaibu Beslutsärenden 6. KS Förskolor och skola i centrum 3 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 7. KS Verksamhetsplan energi och klimatrådgivning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 8. KS Kommunstyrelsens analys av nuläge och framtid inför mål och budget Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 9. KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 25 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 10. KS Delgivningar 29 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 11. KS Redovisning av delegationsbeslut 31 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag.

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Kommunfullmäktige KS Utvärdering av policy för målstyrning och roller 35 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 13. KS Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 14. KS Kommunens styrdokument 101 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 15. KS Riktlinjer för muta och bestickning 117 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 16. KS Borgensåtagande åt Bixia 125 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 17. KS Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 18. KS Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 139 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 19. KS Svar på medborgarförslag om ljus-, ljud- och vattenspel 169 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 20. KS Svar på medborgarförslag om skridskoslinga 181 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 21. Ks Genomgång av balanslista 189

3 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum KS 2012:133 Kommunstyrelsens kontor Funktion: Ekonomifunktionen Handläggare: Magnus Pettersson KSAU Förskolor och skola i centrum 1 Kommunstyrelsekontorets förslag till beslut Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring frågan förskolor skola i centrum. 2 Bakgrund och sammanfattning En förstudie av förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund har påbörjats. Arbetet har föranletts av att de två aktuella förskolorna Frösängs förskola och Oxelö förskola har ett stort behov av renovering samt behov av att bryta den segregering som finns mellan dessa två förskolor. Organisationen med två förskolor och en skola som geografiskt är utspridda i centrala Oxelösund medför svårigheter att på ett pedagogiskt och rationellt sätt arbeta effektivt. I studien ingår även förskolan Blåklockan som har ett mycket eftersatt underhåll. Denna förskola är en 2 avdelnings förskola vilket gör att den är mer sårbar och mindre flexibel än en större enhet. För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund och kunna belysa den från flera olika perspektiv är förslaget att bilda en projektgrupp med olika kompetenser som skall genomföra denna förstudie. Projektgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Majoritet och opposition skall ha representation i styrgruppen. Nästa steg handlar om att ge ett uppdrag till kommunchefen att ta upp ett ärende med förslag till projektplan som bl a innehåller uppdragsbeskrivning, tidsplan, som beslutas i kommunstyrelsen. OXL101 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (5) Datum Ärendet Problembeskrivning Fastigheterna Befintliga förskolelokaler Samtliga förskolor är byggda för en verksamhet som är anpassade till ett omsorgsperspektiv. Dåtida pedagogik präglades av omvårdnad av barnen och mindre av lärande. Lokalerna är indelade i olika avdelningar. Varje avdelning är indelad i flera små rum som är trånga och inte flexibla. Små möjligheter att samordna verksamheten mellan avdelningarna finns i dag. I Oxelösund finns 3 förskolor som är i dåligt skick Det är Oxelö förskola, Frösängs förskola och Blåklockans förskola. Samtliga dessa förskolor lider av eftersatt underhåll på mellan 5 10 mkr. Det är både invändigt- och utvändigt underhåll som behöver åtgärdas. På förskolan Blåklockan behöver värmesystemet läggas om till fjärrvärme. Dessutom är lokalerna inte anpassade till dagens verksamhet. Alternativet till att göra underhållsinsatser på befintliga förskolor är att bygga en ny stor förskola. Befintlig skollokal D- skolan har centrala delar av Oxelösund som upptagningsområde. Skolan är placerad i upptagningsområdets ytterkant med en mycket hårt belastad trafik runt omkring skolan. En mera centrerad placering skulle på ett markant sätt förbättra den yttre miljön och barnens trafiksäkerhet till och från skolan samt under skoltid. D-skolans arkitektur ur ett pedagogiskt perspektiv är ingen bra lösning. Den är indelad i fyra plan med små eller obefintliga möjligheter att skapa en flexibel undervisningssituation. Samarbete mellan klasser och grupper är svårt att planera och genomföra på grund av skolans utformning. Fritidshemsverksamheten ökar i antalet barn. Verksamheten använder i dag två rum samt korridor till sin verksamhet. Arbetsmiljön för barn och personal är ansträngd då buller och genomfart av människor i korridor skapar hög ljudnivå och kall luft från ytterdörrar. Eleverna på skolan har i dag undervisning i Idrott och slöjd på Ramdalsskolan. Eleverna förflyttar sig mellan skolorna till fots eller med cykel. Skolans yttre miljö är inte optimal. Framtida lokaler Lokalerna behöver vara utformade på ett flexiblare sätt för att kunna anpassas till verksamhetens olika behov över tid. Förskolan har behov att kunna jobba i både stora och små grupper på ett flexibelt sätt. Det traditionella arbetssättet med avdelningar där barn och personal är statiskt sammansatta över tid lämnar man för ett mera flexibelt arbetssätt. Det nya sättet att arbeta innebär att man jobbar mera med flexibla barngrupper där man delar in barnen efter barnens behov. Ekonomi I det fortsatta projektarbetet kommer ekonomin att utredas kring olika alternativ för att lösa frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund.

5 Tjänsteskrivelse 3 (5) Datum Integration Mellan de centrala förskolorna finns det ett segregerat förhållande. Frösängs förskola finns i ett område som till största delen består av familjer födda i Sverige. Oxelö förskola har ett upptagningsområde bestående av ett stort antal nationaliteter. D- skolans upptagningsområde består av ett stort antal barn med annat modersmål. För att bryta den segregering som finns i Oxelösund behöver man slå samman de två förskolorna till en fysisk enhet. Upptagningsområdet kommer då att få en mindre segregerad struktur. Pedagogik Förskolan har fått läroplanen reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad). Den reviderade läroplanen sätter fokus på lärandet. Förskolan måste anpassas för att möta de nya behov som läroplanen föreskriver. Det ställer krav på lokalernas utformning och beskaffenhet. Arbetsmiljö Krav på planering av barns utveckling ställer större krav på att det finns goda förutsättningar för personalen att planera, dokumentera och följa upp arbetet med barnen. Mera tid till administrativt arbete och dokumentation går åt i dag än tidigare. Behovet av arbetsplatser för personalen är skriande stort redan idag. Idag är denna möjlighet obefintlig då denna typ av lokaler inte finns. Förskolans och skolans personal är utsatt för höga nivåer av buller från barngrupperna. Detta ställer större krav på hur lokalerna är utformade. Drift Över tid förändras demografin och med detta förändras även behovet. När demografin förändras försvinner eller skapas ett behov av lokaler för verksamheten. Över tid blir det dyra kostnader för om- och tillbyggnader. Med flera flexibla lokaler får vi ett mindre behov av ombyggnationer och där med lägre driftskostnader. Lokalerna skall vara utformade så att det går att bedriva alla sorters verksamheter så som förskola, skola och fritidshemsverksamhet. Små enheter är dyra och mindre flexibla att driva. Investeringar och drift som tex. kök är dyra att ha på fler ställen. Demografi I arbetet med projektet behöver också göras en noggrann analys över hur demografin kommer att utvecklas och även var i Oxelösund dessa barn finns. Tidsplan En projektplan behöver tas fram och skall innehålla en tidsplan där det framgår när erforderliga beslut behöver fattas för fortsatt arbete. Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till:

6 Tjänsteskrivelse 5 (5) Datum

7

8

9

10

11

12

13 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget fastställs. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till om- och invärldsanalys. Analysen är ett led i arbetet att ta fram gemensamma planeringsförutsättningar för mål och budgetarbete inför Omvärldsanalysen visar på externa faktorer som påverkar de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för, bland annat lagändringar och befolkningsutveckling. Invärldsanalysen visar de vilka resultat som är viktigast att förbättra samt vad som behöver prioriteras under kommande budgetperiod. Vidare lämnas förslag till effektiviseringar. Charlotte Johansson Niklas Thelin Örjan Scheller Kommunchef Utredare Utredare Beslutsunderlag Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Beslut till: Kommunchefen (FÅ) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 KS Kommunstyrelsens om- och Invärldsanalys inför budget OXL2621 v

15 Om- och invärldsanalys 2(11) Datum KS Uppdragsbeskrivning 1.1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot övriga kommunala förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar kontroll av att verksamheterna följer beslutade styrprinciper, att lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen utvecklar och ansvarar för centrala processer, som ärende-, ekonomi-, fastighets-, inköps- och personalprocesserna. Processerna är kommungemensamma och styrande för övriga förvaltningar. Praktiskt innebär det att kommunstyrelsen bedriver verksamhet inom områdena ekonomi, personal, information/kommunikation, ärendehantering, fastighet, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, mark- och exploatering samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. 1.2 Styrdokument Några viktiga styrdokument för kommunstyrelsens verksamhet är: o Kommunallag o Kommunal redovisningslag o Förvaltningslag o Offentlighets- och sekretesslag o Arkivlag o Lagen om offentlig upphandling o Arbetsrättsliga lagar och avtal 1.3 Målgrupp Primära målgrupper för kommunstyrelsen är: o Kommuninvånare o Förtroendevalda o Samverkansparter o Kommunförvaltningar och bolag o Företag och föreningar o Livsmedelslagen o Lagen om skydd mot olyckor o Kommunstyrelsens reglemente o Internkontrollplan o Mål- och budgetregler o Inköpspolicy

16 Om- och invärldsanalys 3(11) Datum KS Verksamhetsområde Kommentar Resultat 2012 Budget 2013 Obligatorisk 11 Kommunstyrelse Politisk verksamhet Ja 11 Medel till nämndernas förfogande Nej 119 Partistöd Stöd enligt kommunallag 574 Nej 16 Gemensam verksamhet Personalkostnader stab Nej 22 Markförsörjning Markförsäljning, förvaltning av egendom Ja 22 Ålö EU-projekt 250 Nej 24 Näringsliv Marknadsföring, föreningsbidrag Nej 27 Hälsoverket Kvarstående hyreskostnader Nej 28 Räddningstjänst Ja 29 Totalförsvar Kommunens uppgifter enligt LEH* -513 Nej 63 Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsråd Nej 72 Arbetslokaler Tomträttsmark, hyresfastigheter 791 Nej 76 Kommunikationer Kollektivtrafik Ja 81 Kommungemensam administration Gemensam service, medlemsavgifter Nej 818 Utbildning kommunövergripande, Arbetsmiljöutbildning, fritidsstudier Nej 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. Ja 83 Verksamhetsfastigheter -898 Nej 86 Facklig verksamhet Ja 869 Kommunskydd Försäkringar -550 Nej 89 Måltidsverksamhet Äldreomsorg, förskola/skola Nej/Ja Total ram get * Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

17 Om- och invärldsanalys 4(11) Datum KS Omvärldsanalys 2.1 Förändringar i folkmängd Demografiska förändringar påverkar behovet av bostäder. Främst ökar behovet av bostäder med olika grader av service för äldre. Antalet nya kommuninvånare med flyktingbakgrund förväntas öka då erfarenheten säger att de som beviljas uppehållstillstånd i stor utsträckning bosätter sig i den kommun de vistats i som asylsökande. Befolkningen påverkar skatter och statsbidrag. Varje ny invånare ger intäkter på ca kr. För perioden har kommunstyrelsen målet att befolkningen ska öka med 1% per år. En förväntad ökning av arbetslösheten, i landet och i Oxelösund, kommer att påverka intäkter skatter och statsbidrag, men hur invånarantalet påverkas är svårt att förutsäga. 2.2 Förändrad lagstiftning Flera förändringar av lagstiftning förväntas, bland annat gällande vallagen och kommunallagen. Inget förslag är klart för beslut i dagsläget. Utredningen Vital lokal demokrati, SOU 2012:30, föreslår en minskning av minimiantalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 31 till 21 ledamöter. Om Oxelösund väljer att genomföra förslaget minskar kostnaden för och administrationen av Kommunfullmäktige. Om lagen kring de så kallade räntesnurrorna införs även för kommunala koncerner innebär det stora förändringar i förvaltningen; lånestocken måste delas på flera och möjligheterna till finansiell samordning inom koncernen försvinner. Vidare påverkas kommunens administrations- och räntekostnader. Under 2013 kommer ny lag kring kravverksamhet, som medför kraftigt höjda avgifter om kommunen inte betalar fakturor i tid. Under 2014 kommer sannolikt nyheter inom Lagen om offentlig upphandling, bland annat gällande redovisning av upphandlingar. Nytt system för det kommunala utjämningssystemet beräknas träda i kraft 1 januari Enligt preliminära beräkningar kommer det att innebära ett tillskott för Oxelösunds kommun med 228 kr per invånare, totalt ca 2,6 mkr. 2.3 Förändrade attityd- och beteendeförändringar Ökade krav på tillgänglighet och information kommer att påverka vårt arbete. Kommuninvånare förväntar sig att mer material finns tillgängligt på hemsidan dygnet runt, t ex diarie, arkiv och e-tjänster. Sättet att kommunicera förändras ständigt och idag använder många sociala medier. Det är ett snabbt sätt att skapa dialog och ställer högre krav på tillgänglighet och snabba svar. Dock måste informationen vara anpassad både efter dem som vill ha snabba svar via sociala medier och de som inte har tillgång till Internet. Särskild hänsyn bör tas till funktionshindrade och äldre samt kommuninnevånare med annat modersmål än svenska.

18 Om- och invärldsanalys 5(11) Datum KS Vissa kommunala yrkeskategorier är svåra att rekrytera och det blir därför viktigt att lyfta fram de fördelar som finns med att arbeta i Oxelösunds kommun. Först och främst handlar det om att skapa goda och hälsosamma arbetsplatser som lockar nya medarbetare men som också gör att vi behåller och utvecklar befintlig personal. För att kunna rekrytera personal till vård och omsorg är det viktigt att försöka väcka ungdomars intresse för arbete inom vården. En tendens är att allt fler medarbetare väljer att arbeta fram till 67 års ålder. 2.4 Andra förändringar Lagstiftning och avtal har skärpts kring tidsbegränsade anställningar. Det innebär i sin tur att kraven på flexibla lösningar inom organisationen. Troligtvis innebär det att fler har trygga anställningar, vilket kräver utvecklade former för personalplanering och uppföljning. Då belåningen har ökat kraftigt de senaste två åren är kommunen kraftigt exponerad mot ränteläget. En minskning eller ökning med 1% medför motsvarande förändring i kommunens kostnader med drygt 1,5 mkr per år. Om diskonteringsräntan för våra intjänade pensioner sjunker ytterligare kommer vi att drabbas av kraftigt ökade kostnader. Det behövs en fortsatt satsning på fastigheter för att förbättra fastigheternas skick och undvika kapitalförstöring. Investeringsvolymen för detta uppgår till 7 mkr. Dessutom avsätts investeringsmedel med 5 mkr per år för upprustning av kök. Uppdragsersättningen ökar med 800 tkr. Det beror på ökade lönekostnader samt ökade kostnader för värme, vatten och el Under 2014 genomförs både EU-val samt riksdags-, landstings- och kommunval. Detta ställer krav på förstärkning av resurser på kansliet. Regeringen har angett det nationella målet att 25 % av de råvaror som serveras i offentlig verksamhet skall vara ekologisk. Oxelösunds kommun har beslutat att man skall eftersträva att uppnå det nationella målet. Att fullfölja beslutet medför kostnadsökningar. 2.5 Förändrat resursbehov utifrån omvärldsanalys Oxelösunds ekonomiska situation gör det nödvändigt att skapa en stabil grund för att säkra en positiv utveckling. Detta är en process som kräver engagemang och uthållighet från både profession och politik. För att kunna skapa en stabil ekonomisk grund behöver vi skapa en gemensam bild och utgångspunkt som alla är överens om. Det gör vi med hjälp av en genomlysning av samtliga verksamheter via jämförelser av nyckeltal, för verksamhet och ekonomi, med andra kommuner. Vidare behöver vi göra en befolkningsprognos och se vilka kostnadsjusteringar en sådan medför för perioden Utifrån resultatet skapar vi sedan en handlingsplan för budgetperioden. För att nå en positiv utveckling krävs det att vi både gasar och bromsar. Vi har därför varit modesta i vår bedömning av vilka nya behov vår omvärldsanalys medför. Under 2013 har vi bland annat arbetat med vår satsning på näringsliv och marknadsföring.

19 Om- och invärldsanalys 6(11) Datum KS Förändrat resursbehov Verksamhetsområde 11 Kommunstyrelse 11 Medel till nämndernas förfogande 119 Partistöd 16 Gemensam verksamhet (stab) 22 Markförsörjning 22 Ålö (EU-projekt) 24 Näringsliv Enligt omvärldsanalys Typ av förändring Inga medel anslås i början av mål- och budgetprocessen 27 Hälsoverket Inga kostnader från och med Räddningstjänst 29 Totalförsvar 63 Arbetsmarknadsåtgärder 72 Arbetslokaler Punkt 2.4 Kostnadsökningar: drift av fastigheter 76 Kommunikationer 81 Kommungemensam administration Punkt 2.3 och 2.4 Administrativ förstärkning för valarbete och arkivsystem 818 Utbildning, kommunövergripande 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. 83 Verksamhetsfastigheter Punkt 2.4 Kostnadsökningar; drift av fastigheter 86 Facklig verksamhet 869 Kommunskydd 89 Måltidsverksamhet Punkt 2.4 Ökade inköps-/driftskostnader

20 Om- och invärldsanalys 7(11) Datum KS Invärldsanalys 3.A Indikatorer för kvalitet/resultat Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kvalitet och resultat, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver initieras. Resultat att förbättra Indikatorer för kvalitet/resultat Prioriteringar Åtgärder 1 Inflytande och delaktighet Resultat 2012: Delaktighetsindex enligt KKiK: 37% av maxpoäng Målvärde: Delaktighetsindex enligt KKiK: 49% av maxpoäng (medelvärde 2012) a Information b Dialog c Folkhälsa Ökad tillgänglighet, t ex information på fler språk Medborgardialog Ökande påverkansmöjligheter 2 Näringsliv Resultat 2012: Plats 287 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) Målvärde: Plats 237 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) a Näringslivsprogram b Marknadsföring Genomföra handlingsplanen Omarbetning hemsida 3 Bostäder Resultat 2012 : Två nyproducerade bostäder Målvärde: 50 nyproducerade bostäder a Hyresbostäder b Bostäder med ökad tillgänglighet Kommungemensam administration Stimulera byggnation

21 Om- och invärldsanalys 8(11) Datum KS B Indikatorer för kostnad/resursåtgång Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kostnader och resursåtgång, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver aktualiseras. Resultat att förbättra Ekonomiska indikatorer Prioriteringar Åtgärder 1 Kommunens totala ekonomi Resultat 2012 (delår): Resultat av skatter och statsbidrag: 1,4% * Soliditet: 33,2% ** Nettokostnadsandel: 98,2% Målvärde: Resultat: 1% av skatter och statsbidrag Soliditet: ökning från 2013 års nivå Nettokostnadsandel: 97 % 2 Kostenhetens ekonomi Resultat 2012 (delår): Budgetutfall tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr 3 Ekonomiskt utfall av IT-avtalet Resultat 2012: Budgetutfall -230 tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr a Håll budget b Se helheten i kommunekonomin c Uthållighet a Håll budget a Översyn av avtalet b Kontroll av volymer och kvalitet på leveranser av IT-tjänster Genomlys verksamheterna Bättre samordning och ett gemensamt förhållningssätt Långsiktiga mål. Föreslagna åtgärder, från genomlysning gjord av Dining Development, genomförs Diskussioner med Nyköpings kommun Noggrann budgetprocess med Nyköpings kommun * Enligt resultaträkningen, inklusive återlagda reavinster ** Exklusive pensionsskuld

22 Om- och invärldsanalys 9(11) Datum KS Ramförändringar utifrån om- och invärldsanalys Behov Lagkrav År Kostnad/ besparing Ettårseffekt (E) Ramhöjande (R) * Arkivsystem Nej E R Extra resurs valet 2014 Nej E Uppdragsersättning fastigheter Nej E Ekologiska livsmedel alt 1 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 2 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 3 Nej** R * Gäller även följande år ** Nationellt mål Ekologiska livsmedel: alt 1 Kostnad om målet på 25% ekologiska livsmedel ska nås alt 2 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk, bananer och morötter alt 3 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk

23 Om- och invärldsanalys 10(11) Datum KS Effektiviseringar Nedan anges möjliga effektiviseringar i kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhet Effektivisering Belopp, tkr Effekt Energieffektivisering Energiförbrukning 200 Lägre energikostnader Kommungemensam administration Kommungemensam administration Organisation/bemanning/ samordningsvinster IT-stödsystem: Beslutsstöd Nytt personalsystem Påminnelseavgifter/Fakturahantering Digital hantering av handlingar till förtroendevalda Lägre kostnader för tryckning och distribution av handlingar. Kommungemensam administration Arbetslokaler Julklappar 130 Minskade kostnader Kaffe i personal- och sammanträdesrummen 200* Minskade kostnader Summa 760 Procent av budget ,4% * Kostnad för kaffe i personalrummen ingår i hyran av kommunhuset. Den möjliga besparingen är beroende på om effektiviseringen genererar sänkta hyreskostnader.

24 Om- och invärldsanalys 11(11) Datum KS Investeringar Investering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Fastigheter Fastigheter Raindance Bildbank E-tjänster Energieffektivisering och upprustning Upprustning av kök Uppgradering och utveckling Information och marknadsföring Tillgänglighet och information år Reinvesteringar Reinvestering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Tryckeriet Ersätta kopiator

25 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :29:53 KS Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Klaesson Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning för inköp av ekologiska livsmedel 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kostnadsberäkningen godkänns och överlämnas till mål- och budgetberedningen. OXL2621 v Sammanfattning Kommunstyrelsen gav , kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade livsmedel. Upphandlingen av livsmedel till Oxelösunds kommun upphandlas gemensamt med Gnesta-, Nyköping- och Trosa kommuner. Inför den senaste upphandlingen gjordes en genomgång av vilka ekologiska produkter som kommunerna skulle satsa på för att nå upp till regeringens nationella mål på 25 %. (Med ekologiska livsmedel avser Ekomatcentrum livsmedel som är märkta med något av märkena KRAV, Demeter, EUekologiskt och MSC fisk). Enligt Ekomatcentrum har 33 kommuner och landsting nått 25 % -målet Oxelösunds kommun har under första halvåret 2012 nått upp till 10 % ekologiskt (6 % 2011). Inom en oförändrad livsmedelsbudget finns möjlighet att behålla 10 % andel ekologiska inköp. Livsmedelsbudgeten 2013 för Oxelösunds kommun är kronor. För att uppnå det ekologiska målet om 25 % ekologiska livsmedel behöver Oxelösunds kommun köpa in ekologiska livsmedel för totalt kronor. Andelen ekologiska livsmedel mäts i kronor och inte volym. Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på olika möjligheter att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel för att komma närmare målet på 25 %. Att köpa ekologiskt medför en merkostnad och enligt Ekomatcentrum kan ekonomisk kompensation öka på utvecklingen mot mer ekologiskt. Vid inköp av ekologisk mjölk till skola och äldreboende skulle andelen % ekologiskt öka med 10,7 %, kostnaden skulle bli kronor högre per år jämfört med inköp av konventionell mjölk. Att köpa ekologiskt kaffe skulle innebära en kostnadsökning på ca kronor per år och en ökad andel ekologiskt på 1,4 %. En övergång till ekologiska bananer och morötter skulle innebära en kostnadsökning på totalt kr per år och en ökad andel ekologiskt på 1,8 %. Kostnadsökningarna är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Om man väljer samtliga alternativ ovan blir kostnadsökningen kronor per år och Oxelösunds kommun skulle då öka andelen ekologiskt med 13,9 %. Klarar man dessutom att inom befintlig livsmedelsbudget behålla 10 % ekologiskt inköp (2012) skulle Oxelösunds kommun komma upp i 23,9 % ekologiskt. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

26 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Ärendet Om andelen ekologisk mat ska öka krävs en utökning av livsmedelsbudgeten. Kommunstyrelseförvaltningen har räknat på olika alternativ för att höja andelen ekologiska livsmedel. Produkt Total kostnad ekologiska inköp/år (kronor) Ökad kostnad för ekologiska inköp/år (kronor) Mjölk ,7 Kaffe ,4 Bananer och morötter ,8 Summa ,9 % av kommunens totala livsmedelsinköp ( kronor) Kostnader och kostnadsökningar är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Skulle ytterligare kronor anslås finns förutsättningar att nå 25 % -målet. 4.1 Ärendets beredning Kommunstyrelsen gav , 23, kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade råvaror , 93, beslutades att Oxelösunds kommun ska eftersträva att uppnå det nationella målet 25 % ekologiska råvaror 2012 samt att vid upphandling av livsmedel ska närproducerade råvaror i möjligaste mån upphandlas. Kommunchefen fick då uppdraget att inför 2012 återkomma med beräkning av kostnad för den del upp till 25 % som inte kan köpas inom nuvarande kostnadsram. Utredningen hanns inte med inför budget 2012 varför livsmedelsbudgeten inte utökades för inköp av ökad andel ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet , 47 för utredning av olika alternativ för hur Oxelösunds kommun kan införa en mindre andel ekologiska livsmedel till en begränsad kostnad. 4.2 Kontorets ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Andelen ekologiska råvaror i kommunens kostverksamhet bör prioriteras politiskt. Enligt Ekomatcentrum är det vanligast att gå över till ekologisk mjölk, kaffe och bananer och det är dessa livsmedel samt morötter som kostenheten och inköpsenheten räknat på. Dessa livsmedel finns som ekologiska alternativ på livsmedelsavtalet idag. 4.3 Koppling till andra beslut och mål Regeringens nationella inriktningsmål, 25 % ekologiskt till 2010 är inofficiellt förlängt till 2013 enligt Ekomatcentrum. 33 kommuner och landsting har nått 25 % -målet (31 av dessa har nått över målet). I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning till 2010, till riksdagen (skr. 2005/06:88). I skrivelsen redovisades målen för ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till Målet för produktionen är att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 2010 minst bör uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Efterfrågan på ekologiska livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling bör konsumtion av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-08-25, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer