Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Informationsärenden 1. KS Utvärdering av Kommunstyrelsens arbete 2012 Susanna Shaibu KS Information från ordföranden och kommunchefen 3. KS Information om analys av missbruksproblematiken Charlotte Johansson 4. KS Information Kommunens Kvalitet i Korthet Karin Lönn KS Information om ny hemsida Susanne Eriksson Susanna Shaibu Beslutsärenden 6. KS Förskolor och skola i centrum 3 Ärendet är ej behandlat av arbetsutskottet 7. KS Verksamhetsplan energi och klimatrådgivning Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 8. KS Kommunstyrelsens analys av nuläge och framtid inför mål och budget Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 9. KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 25 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 10. KS Delgivningar 29 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 11. KS Redovisning av delegationsbeslut 31 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag.

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan Kommunfullmäktige KS Utvärdering av policy för målstyrning och roller 35 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 13. KS Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Oxelösunds kommun 55 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 14. KS Kommunens styrdokument 101 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 15. KS Riktlinjer för muta och bestickning 117 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 16. KS Borgensåtagande åt Bixia 125 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 17. KS Svar på motion om markanvisningstävling för Villabacken 129 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 18. KS Svar på medborgarförslag om finska språkets förvaltningsområde 139 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 19. KS Svar på medborgarförslag om ljus-, ljud- och vattenspel 169 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 20. KS Svar på medborgarförslag om skridskoslinga 181 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 21. Ks Genomgång av balanslista 189

3 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum KS 2012:133 Kommunstyrelsens kontor Funktion: Ekonomifunktionen Handläggare: Magnus Pettersson KSAU Förskolor och skola i centrum 1 Kommunstyrelsekontorets förslag till beslut Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en projektplan kring frågan förskolor skola i centrum. 2 Bakgrund och sammanfattning En förstudie av förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund har påbörjats. Arbetet har föranletts av att de två aktuella förskolorna Frösängs förskola och Oxelö förskola har ett stort behov av renovering samt behov av att bryta den segregering som finns mellan dessa två förskolor. Organisationen med två förskolor och en skola som geografiskt är utspridda i centrala Oxelösund medför svårigheter att på ett pedagogiskt och rationellt sätt arbeta effektivt. I studien ingår även förskolan Blåklockan som har ett mycket eftersatt underhåll. Denna förskola är en 2 avdelnings förskola vilket gör att den är mer sårbar och mindre flexibel än en större enhet. För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund och kunna belysa den från flera olika perspektiv är förslaget att bilda en projektgrupp med olika kompetenser som skall genomföra denna förstudie. Projektgruppen arbetar på uppdrag av styrgruppen. Majoritet och opposition skall ha representation i styrgruppen. Nästa steg handlar om att ge ett uppdrag till kommunchefen att ta upp ett ärende med förslag till projektplan som bl a innehåller uppdragsbeskrivning, tidsplan, som beslutas i kommunstyrelsen. OXL101 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2 (5) Datum Ärendet Problembeskrivning Fastigheterna Befintliga förskolelokaler Samtliga förskolor är byggda för en verksamhet som är anpassade till ett omsorgsperspektiv. Dåtida pedagogik präglades av omvårdnad av barnen och mindre av lärande. Lokalerna är indelade i olika avdelningar. Varje avdelning är indelad i flera små rum som är trånga och inte flexibla. Små möjligheter att samordna verksamheten mellan avdelningarna finns i dag. I Oxelösund finns 3 förskolor som är i dåligt skick Det är Oxelö förskola, Frösängs förskola och Blåklockans förskola. Samtliga dessa förskolor lider av eftersatt underhåll på mellan 5 10 mkr. Det är både invändigt- och utvändigt underhåll som behöver åtgärdas. På förskolan Blåklockan behöver värmesystemet läggas om till fjärrvärme. Dessutom är lokalerna inte anpassade till dagens verksamhet. Alternativet till att göra underhållsinsatser på befintliga förskolor är att bygga en ny stor förskola. Befintlig skollokal D- skolan har centrala delar av Oxelösund som upptagningsområde. Skolan är placerad i upptagningsområdets ytterkant med en mycket hårt belastad trafik runt omkring skolan. En mera centrerad placering skulle på ett markant sätt förbättra den yttre miljön och barnens trafiksäkerhet till och från skolan samt under skoltid. D-skolans arkitektur ur ett pedagogiskt perspektiv är ingen bra lösning. Den är indelad i fyra plan med små eller obefintliga möjligheter att skapa en flexibel undervisningssituation. Samarbete mellan klasser och grupper är svårt att planera och genomföra på grund av skolans utformning. Fritidshemsverksamheten ökar i antalet barn. Verksamheten använder i dag två rum samt korridor till sin verksamhet. Arbetsmiljön för barn och personal är ansträngd då buller och genomfart av människor i korridor skapar hög ljudnivå och kall luft från ytterdörrar. Eleverna på skolan har i dag undervisning i Idrott och slöjd på Ramdalsskolan. Eleverna förflyttar sig mellan skolorna till fots eller med cykel. Skolans yttre miljö är inte optimal. Framtida lokaler Lokalerna behöver vara utformade på ett flexiblare sätt för att kunna anpassas till verksamhetens olika behov över tid. Förskolan har behov att kunna jobba i både stora och små grupper på ett flexibelt sätt. Det traditionella arbetssättet med avdelningar där barn och personal är statiskt sammansatta över tid lämnar man för ett mera flexibelt arbetssätt. Det nya sättet att arbeta innebär att man jobbar mera med flexibla barngrupper där man delar in barnen efter barnens behov. Ekonomi I det fortsatta projektarbetet kommer ekonomin att utredas kring olika alternativ för att lösa frågan kring förskolor och skolors framtid i centrala Oxelösund.

5 Tjänsteskrivelse 3 (5) Datum Integration Mellan de centrala förskolorna finns det ett segregerat förhållande. Frösängs förskola finns i ett område som till största delen består av familjer födda i Sverige. Oxelö förskola har ett upptagningsområde bestående av ett stort antal nationaliteter. D- skolans upptagningsområde består av ett stort antal barn med annat modersmål. För att bryta den segregering som finns i Oxelösund behöver man slå samman de två förskolorna till en fysisk enhet. Upptagningsområdet kommer då att få en mindre segregerad struktur. Pedagogik Förskolan har fått läroplanen reviderad 2010 (Lpfö 98 reviderad). Den reviderade läroplanen sätter fokus på lärandet. Förskolan måste anpassas för att möta de nya behov som läroplanen föreskriver. Det ställer krav på lokalernas utformning och beskaffenhet. Arbetsmiljö Krav på planering av barns utveckling ställer större krav på att det finns goda förutsättningar för personalen att planera, dokumentera och följa upp arbetet med barnen. Mera tid till administrativt arbete och dokumentation går åt i dag än tidigare. Behovet av arbetsplatser för personalen är skriande stort redan idag. Idag är denna möjlighet obefintlig då denna typ av lokaler inte finns. Förskolans och skolans personal är utsatt för höga nivåer av buller från barngrupperna. Detta ställer större krav på hur lokalerna är utformade. Drift Över tid förändras demografin och med detta förändras även behovet. När demografin förändras försvinner eller skapas ett behov av lokaler för verksamheten. Över tid blir det dyra kostnader för om- och tillbyggnader. Med flera flexibla lokaler får vi ett mindre behov av ombyggnationer och där med lägre driftskostnader. Lokalerna skall vara utformade så att det går att bedriva alla sorters verksamheter så som förskola, skola och fritidshemsverksamhet. Små enheter är dyra och mindre flexibla att driva. Investeringar och drift som tex. kök är dyra att ha på fler ställen. Demografi I arbetet med projektet behöver också göras en noggrann analys över hur demografin kommer att utvecklas och även var i Oxelösund dessa barn finns. Tidsplan En projektplan behöver tas fram och skall innehålla en tidsplan där det framgår när erforderliga beslut behöver fattas för fortsatt arbete. Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till:

6 Tjänsteskrivelse 5 (5) Datum

7

8

9

10

11

12

13 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Staben Niklas Thelin Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget fastställs. 2. Sammanfattning Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till om- och invärldsanalys. Analysen är ett led i arbetet att ta fram gemensamma planeringsförutsättningar för mål och budgetarbete inför Omvärldsanalysen visar på externa faktorer som påverkar de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för, bland annat lagändringar och befolkningsutveckling. Invärldsanalysen visar de vilka resultat som är viktigast att förbättra samt vad som behöver prioriteras under kommande budgetperiod. Vidare lämnas förslag till effektiviseringar. Charlotte Johansson Niklas Thelin Örjan Scheller Kommunchef Utredare Utredare Beslutsunderlag Förslag till kommunstyrelsens om- och invärldsanalys inför budget Beslut till: Kommunchefen (FÅ) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

14 KS Kommunstyrelsens om- och Invärldsanalys inför budget OXL2621 v

15 Om- och invärldsanalys 2(11) Datum KS Uppdragsbeskrivning 1.1 Verksamhetsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltning av kommunens angelägenheter. Detta innebär bland annat att kommunstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot övriga kommunala förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt omfattar kontroll av att verksamheterna följer beslutade styrprinciper, att lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen utvecklar och ansvarar för centrala processer, som ärende-, ekonomi-, fastighets-, inköps- och personalprocesserna. Processerna är kommungemensamma och styrande för övriga förvaltningar. Praktiskt innebär det att kommunstyrelsen bedriver verksamhet inom områdena ekonomi, personal, information/kommunikation, ärendehantering, fastighet, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, mark- och exploatering samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. 1.2 Styrdokument Några viktiga styrdokument för kommunstyrelsens verksamhet är: o Kommunallag o Kommunal redovisningslag o Förvaltningslag o Offentlighets- och sekretesslag o Arkivlag o Lagen om offentlig upphandling o Arbetsrättsliga lagar och avtal 1.3 Målgrupp Primära målgrupper för kommunstyrelsen är: o Kommuninvånare o Förtroendevalda o Samverkansparter o Kommunförvaltningar och bolag o Företag och föreningar o Livsmedelslagen o Lagen om skydd mot olyckor o Kommunstyrelsens reglemente o Internkontrollplan o Mål- och budgetregler o Inköpspolicy

16 Om- och invärldsanalys 3(11) Datum KS Verksamhetsområde Kommentar Resultat 2012 Budget 2013 Obligatorisk 11 Kommunstyrelse Politisk verksamhet Ja 11 Medel till nämndernas förfogande Nej 119 Partistöd Stöd enligt kommunallag 574 Nej 16 Gemensam verksamhet Personalkostnader stab Nej 22 Markförsörjning Markförsäljning, förvaltning av egendom Ja 22 Ålö EU-projekt 250 Nej 24 Näringsliv Marknadsföring, föreningsbidrag Nej 27 Hälsoverket Kvarstående hyreskostnader Nej 28 Räddningstjänst Ja 29 Totalförsvar Kommunens uppgifter enligt LEH* -513 Nej 63 Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsråd Nej 72 Arbetslokaler Tomträttsmark, hyresfastigheter 791 Nej 76 Kommunikationer Kollektivtrafik Ja 81 Kommungemensam administration Gemensam service, medlemsavgifter Nej 818 Utbildning kommunövergripande, Arbetsmiljöutbildning, fritidsstudier Nej 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. Ja 83 Verksamhetsfastigheter -898 Nej 86 Facklig verksamhet Ja 869 Kommunskydd Försäkringar -550 Nej 89 Måltidsverksamhet Äldreomsorg, förskola/skola Nej/Ja Total ram get * Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

17 Om- och invärldsanalys 4(11) Datum KS Omvärldsanalys 2.1 Förändringar i folkmängd Demografiska förändringar påverkar behovet av bostäder. Främst ökar behovet av bostäder med olika grader av service för äldre. Antalet nya kommuninvånare med flyktingbakgrund förväntas öka då erfarenheten säger att de som beviljas uppehållstillstånd i stor utsträckning bosätter sig i den kommun de vistats i som asylsökande. Befolkningen påverkar skatter och statsbidrag. Varje ny invånare ger intäkter på ca kr. För perioden har kommunstyrelsen målet att befolkningen ska öka med 1% per år. En förväntad ökning av arbetslösheten, i landet och i Oxelösund, kommer att påverka intäkter skatter och statsbidrag, men hur invånarantalet påverkas är svårt att förutsäga. 2.2 Förändrad lagstiftning Flera förändringar av lagstiftning förväntas, bland annat gällande vallagen och kommunallagen. Inget förslag är klart för beslut i dagsläget. Utredningen Vital lokal demokrati, SOU 2012:30, föreslår en minskning av minimiantalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 31 till 21 ledamöter. Om Oxelösund väljer att genomföra förslaget minskar kostnaden för och administrationen av Kommunfullmäktige. Om lagen kring de så kallade räntesnurrorna införs även för kommunala koncerner innebär det stora förändringar i förvaltningen; lånestocken måste delas på flera och möjligheterna till finansiell samordning inom koncernen försvinner. Vidare påverkas kommunens administrations- och räntekostnader. Under 2013 kommer ny lag kring kravverksamhet, som medför kraftigt höjda avgifter om kommunen inte betalar fakturor i tid. Under 2014 kommer sannolikt nyheter inom Lagen om offentlig upphandling, bland annat gällande redovisning av upphandlingar. Nytt system för det kommunala utjämningssystemet beräknas träda i kraft 1 januari Enligt preliminära beräkningar kommer det att innebära ett tillskott för Oxelösunds kommun med 228 kr per invånare, totalt ca 2,6 mkr. 2.3 Förändrade attityd- och beteendeförändringar Ökade krav på tillgänglighet och information kommer att påverka vårt arbete. Kommuninvånare förväntar sig att mer material finns tillgängligt på hemsidan dygnet runt, t ex diarie, arkiv och e-tjänster. Sättet att kommunicera förändras ständigt och idag använder många sociala medier. Det är ett snabbt sätt att skapa dialog och ställer högre krav på tillgänglighet och snabba svar. Dock måste informationen vara anpassad både efter dem som vill ha snabba svar via sociala medier och de som inte har tillgång till Internet. Särskild hänsyn bör tas till funktionshindrade och äldre samt kommuninnevånare med annat modersmål än svenska.

18 Om- och invärldsanalys 5(11) Datum KS Vissa kommunala yrkeskategorier är svåra att rekrytera och det blir därför viktigt att lyfta fram de fördelar som finns med att arbeta i Oxelösunds kommun. Först och främst handlar det om att skapa goda och hälsosamma arbetsplatser som lockar nya medarbetare men som också gör att vi behåller och utvecklar befintlig personal. För att kunna rekrytera personal till vård och omsorg är det viktigt att försöka väcka ungdomars intresse för arbete inom vården. En tendens är att allt fler medarbetare väljer att arbeta fram till 67 års ålder. 2.4 Andra förändringar Lagstiftning och avtal har skärpts kring tidsbegränsade anställningar. Det innebär i sin tur att kraven på flexibla lösningar inom organisationen. Troligtvis innebär det att fler har trygga anställningar, vilket kräver utvecklade former för personalplanering och uppföljning. Då belåningen har ökat kraftigt de senaste två åren är kommunen kraftigt exponerad mot ränteläget. En minskning eller ökning med 1% medför motsvarande förändring i kommunens kostnader med drygt 1,5 mkr per år. Om diskonteringsräntan för våra intjänade pensioner sjunker ytterligare kommer vi att drabbas av kraftigt ökade kostnader. Det behövs en fortsatt satsning på fastigheter för att förbättra fastigheternas skick och undvika kapitalförstöring. Investeringsvolymen för detta uppgår till 7 mkr. Dessutom avsätts investeringsmedel med 5 mkr per år för upprustning av kök. Uppdragsersättningen ökar med 800 tkr. Det beror på ökade lönekostnader samt ökade kostnader för värme, vatten och el Under 2014 genomförs både EU-val samt riksdags-, landstings- och kommunval. Detta ställer krav på förstärkning av resurser på kansliet. Regeringen har angett det nationella målet att 25 % av de råvaror som serveras i offentlig verksamhet skall vara ekologisk. Oxelösunds kommun har beslutat att man skall eftersträva att uppnå det nationella målet. Att fullfölja beslutet medför kostnadsökningar. 2.5 Förändrat resursbehov utifrån omvärldsanalys Oxelösunds ekonomiska situation gör det nödvändigt att skapa en stabil grund för att säkra en positiv utveckling. Detta är en process som kräver engagemang och uthållighet från både profession och politik. För att kunna skapa en stabil ekonomisk grund behöver vi skapa en gemensam bild och utgångspunkt som alla är överens om. Det gör vi med hjälp av en genomlysning av samtliga verksamheter via jämförelser av nyckeltal, för verksamhet och ekonomi, med andra kommuner. Vidare behöver vi göra en befolkningsprognos och se vilka kostnadsjusteringar en sådan medför för perioden Utifrån resultatet skapar vi sedan en handlingsplan för budgetperioden. För att nå en positiv utveckling krävs det att vi både gasar och bromsar. Vi har därför varit modesta i vår bedömning av vilka nya behov vår omvärldsanalys medför. Under 2013 har vi bland annat arbetat med vår satsning på näringsliv och marknadsföring.

19 Om- och invärldsanalys 6(11) Datum KS Förändrat resursbehov Verksamhetsområde 11 Kommunstyrelse 11 Medel till nämndernas förfogande 119 Partistöd 16 Gemensam verksamhet (stab) 22 Markförsörjning 22 Ålö (EU-projekt) 24 Näringsliv Enligt omvärldsanalys Typ av förändring Inga medel anslås i början av mål- och budgetprocessen 27 Hälsoverket Inga kostnader från och med Räddningstjänst 29 Totalförsvar 63 Arbetsmarknadsåtgärder 72 Arbetslokaler Punkt 2.4 Kostnadsökningar: drift av fastigheter 76 Kommunikationer 81 Kommungemensam administration Punkt 2.3 och 2.4 Administrativ förstärkning för valarbete och arkivsystem 818 Utbildning, kommunövergripande 818 Företagshälsovård, kommunstyrelsef. 83 Verksamhetsfastigheter Punkt 2.4 Kostnadsökningar; drift av fastigheter 86 Facklig verksamhet 869 Kommunskydd 89 Måltidsverksamhet Punkt 2.4 Ökade inköps-/driftskostnader

20 Om- och invärldsanalys 7(11) Datum KS Invärldsanalys 3.A Indikatorer för kvalitet/resultat Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kvalitet och resultat, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver initieras. Resultat att förbättra Indikatorer för kvalitet/resultat Prioriteringar Åtgärder 1 Inflytande och delaktighet Resultat 2012: Delaktighetsindex enligt KKiK: 37% av maxpoäng Målvärde: Delaktighetsindex enligt KKiK: 49% av maxpoäng (medelvärde 2012) a Information b Dialog c Folkhälsa Ökad tillgänglighet, t ex information på fler språk Medborgardialog Ökande påverkansmöjligheter 2 Näringsliv Resultat 2012: Plats 287 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) Målvärde: Plats 237 av 290 (Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat) a Näringslivsprogram b Marknadsföring Genomföra handlingsplanen Omarbetning hemsida 3 Bostäder Resultat 2012 : Två nyproducerade bostäder Målvärde: 50 nyproducerade bostäder a Hyresbostäder b Bostäder med ökad tillgänglighet Kommungemensam administration Stimulera byggnation

21 Om- och invärldsanalys 8(11) Datum KS B Indikatorer för kostnad/resursåtgång Följande tabell redovisar vilka resultat, beträffande kostnader och resursåtgång, som är viktigast för kommunstyrelsen att förbättra under budgetperioden Tabellen visar också vad som behöver prioriteras för att de viktiga resultaten ska förbättras samt vilka åtgärder som behöver aktualiseras. Resultat att förbättra Ekonomiska indikatorer Prioriteringar Åtgärder 1 Kommunens totala ekonomi Resultat 2012 (delår): Resultat av skatter och statsbidrag: 1,4% * Soliditet: 33,2% ** Nettokostnadsandel: 98,2% Målvärde: Resultat: 1% av skatter och statsbidrag Soliditet: ökning från 2013 års nivå Nettokostnadsandel: 97 % 2 Kostenhetens ekonomi Resultat 2012 (delår): Budgetutfall tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr 3 Ekonomiskt utfall av IT-avtalet Resultat 2012: Budgetutfall -230 tkr Målvärde: Budgetutfall + 0 tkr a Håll budget b Se helheten i kommunekonomin c Uthållighet a Håll budget a Översyn av avtalet b Kontroll av volymer och kvalitet på leveranser av IT-tjänster Genomlys verksamheterna Bättre samordning och ett gemensamt förhållningssätt Långsiktiga mål. Föreslagna åtgärder, från genomlysning gjord av Dining Development, genomförs Diskussioner med Nyköpings kommun Noggrann budgetprocess med Nyköpings kommun * Enligt resultaträkningen, inklusive återlagda reavinster ** Exklusive pensionsskuld

22 Om- och invärldsanalys 9(11) Datum KS Ramförändringar utifrån om- och invärldsanalys Behov Lagkrav År Kostnad/ besparing Ettårseffekt (E) Ramhöjande (R) * Arkivsystem Nej E R Extra resurs valet 2014 Nej E Uppdragsersättning fastigheter Nej E Ekologiska livsmedel alt 1 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 2 Nej** R Ekologiska livsmedel alt 3 Nej** R * Gäller även följande år ** Nationellt mål Ekologiska livsmedel: alt 1 Kostnad om målet på 25% ekologiska livsmedel ska nås alt 2 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk, bananer och morötter alt 3 Kostnad om målet delvis nås genom inköp av ekologisk mjölk

23 Om- och invärldsanalys 10(11) Datum KS Effektiviseringar Nedan anges möjliga effektiviseringar i kommunstyrelsens verksamheter. Verksamhet Effektivisering Belopp, tkr Effekt Energieffektivisering Energiförbrukning 200 Lägre energikostnader Kommungemensam administration Kommungemensam administration Organisation/bemanning/ samordningsvinster IT-stödsystem: Beslutsstöd Nytt personalsystem Påminnelseavgifter/Fakturahantering Digital hantering av handlingar till förtroendevalda Lägre kostnader för tryckning och distribution av handlingar. Kommungemensam administration Arbetslokaler Julklappar 130 Minskade kostnader Kaffe i personal- och sammanträdesrummen 200* Minskade kostnader Summa 760 Procent av budget ,4% * Kostnad för kaffe i personalrummen ingår i hyran av kommunhuset. Den möjliga besparingen är beroende på om effektiviseringen genererar sänkta hyreskostnader.

24 Om- och invärldsanalys 11(11) Datum KS Investeringar Investering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Fastigheter Fastigheter Raindance Bildbank E-tjänster Energieffektivisering och upprustning Upprustning av kök Uppgradering och utveckling Information och marknadsföring Tillgänglighet och information år Reinvesteringar Reinvestering Behov och syfte Investeringsutgift År Belopp, tkr Avskrivningstid Årlig driftskostnad, tkr Tryckeriet Ersätta kopiator

25 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :29:53 KS Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Klaesson Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning för inköp av ekologiska livsmedel 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kostnadsberäkningen godkänns och överlämnas till mål- och budgetberedningen. OXL2621 v Sammanfattning Kommunstyrelsen gav , kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade livsmedel. Upphandlingen av livsmedel till Oxelösunds kommun upphandlas gemensamt med Gnesta-, Nyköping- och Trosa kommuner. Inför den senaste upphandlingen gjordes en genomgång av vilka ekologiska produkter som kommunerna skulle satsa på för att nå upp till regeringens nationella mål på 25 %. (Med ekologiska livsmedel avser Ekomatcentrum livsmedel som är märkta med något av märkena KRAV, Demeter, EUekologiskt och MSC fisk). Enligt Ekomatcentrum har 33 kommuner och landsting nått 25 % -målet Oxelösunds kommun har under första halvåret 2012 nått upp till 10 % ekologiskt (6 % 2011). Inom en oförändrad livsmedelsbudget finns möjlighet att behålla 10 % andel ekologiska inköp. Livsmedelsbudgeten 2013 för Oxelösunds kommun är kronor. För att uppnå det ekologiska målet om 25 % ekologiska livsmedel behöver Oxelösunds kommun köpa in ekologiska livsmedel för totalt kronor. Andelen ekologiska livsmedel mäts i kronor och inte volym. Kommunstyrelseförvaltningen har tittat på olika möjligheter att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel för att komma närmare målet på 25 %. Att köpa ekologiskt medför en merkostnad och enligt Ekomatcentrum kan ekonomisk kompensation öka på utvecklingen mot mer ekologiskt. Vid inköp av ekologisk mjölk till skola och äldreboende skulle andelen % ekologiskt öka med 10,7 %, kostnaden skulle bli kronor högre per år jämfört med inköp av konventionell mjölk. Att köpa ekologiskt kaffe skulle innebära en kostnadsökning på ca kronor per år och en ökad andel ekologiskt på 1,4 %. En övergång till ekologiska bananer och morötter skulle innebära en kostnadsökning på totalt kr per år och en ökad andel ekologiskt på 1,8 %. Kostnadsökningarna är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Om man väljer samtliga alternativ ovan blir kostnadsökningen kronor per år och Oxelösunds kommun skulle då öka andelen ekologiskt med 13,9 %. Klarar man dessutom att inom befintlig livsmedelsbudget behålla 10 % ekologiskt inköp (2012) skulle Oxelösunds kommun komma upp i 23,9 % ekologiskt. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

26 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS Ärendet Om andelen ekologisk mat ska öka krävs en utökning av livsmedelsbudgeten. Kommunstyrelseförvaltningen har räknat på olika alternativ för att höja andelen ekologiska livsmedel. Produkt Total kostnad ekologiska inköp/år (kronor) Ökad kostnad för ekologiska inköp/år (kronor) Mjölk ,7 Kaffe ,4 Bananer och morötter ,8 Summa ,9 % av kommunens totala livsmedelsinköp ( kronor) Kostnader och kostnadsökningar är uträknade på inköpta volymer under jan-juni 2012 och med de aktuella priserna som gällde för avtalet då. Skulle ytterligare kronor anslås finns förutsättningar att nå 25 % -målet. 4.1 Ärendets beredning Kommunstyrelsen gav , 23, kommunchefen i uppdrag att se till att upphandlingen av livsmedel på lämpligt sätt hanterar frågorna om ekologiska och närproducerade råvaror , 93, beslutades att Oxelösunds kommun ska eftersträva att uppnå det nationella målet 25 % ekologiska råvaror 2012 samt att vid upphandling av livsmedel ska närproducerade råvaror i möjligaste mån upphandlas. Kommunchefen fick då uppdraget att inför 2012 återkomma med beräkning av kostnad för den del upp till 25 % som inte kan köpas inom nuvarande kostnadsram. Utredningen hanns inte med inför budget 2012 varför livsmedelsbudgeten inte utökades för inköp av ökad andel ekologiska livsmedel. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet , 47 för utredning av olika alternativ för hur Oxelösunds kommun kan införa en mindre andel ekologiska livsmedel till en begränsad kostnad. 4.2 Kontorets ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Andelen ekologiska råvaror i kommunens kostverksamhet bör prioriteras politiskt. Enligt Ekomatcentrum är det vanligast att gå över till ekologisk mjölk, kaffe och bananer och det är dessa livsmedel samt morötter som kostenheten och inköpsenheten räknat på. Dessa livsmedel finns som ekologiska alternativ på livsmedelsavtalet idag. 4.3 Koppling till andra beslut och mål Regeringens nationella inriktningsmål, 25 % ekologiskt till 2010 är inofficiellt förlängt till 2013 enligt Ekomatcentrum. 33 kommuner och landsting har nått 25 % -målet (31 av dessa har nått över målet). I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk produktion och konsumtion Mål och inriktning till 2010, till riksdagen (skr. 2005/06:88). I skrivelsen redovisades målen för ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor till Målet för produktionen är att den certifierade ekologiska odlingen vid utgången av 2010 minst bör uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Efterfrågan på ekologiska livsmedel och marknadsutvecklingen är avgörande för om målen för ekologisk produktion kan nås. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling bör konsumtion av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Susanne Karlsson (C) ersättare Anniette Lindvall (M) Kanslienheten, fredag 6 mars 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.50 Beslutande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Koordinaten eventsalen 9-12 kommunhuset rum 293 13-16 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors

Läs mer

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-10 KS 2015/0432 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer