Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS755 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r5-04-t6 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke måndagen den27 april2015 kl Arenden l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS Extraärende: Yttrande till lorvaltningsrätten angående boende ftir ensamkommande flyktingbarn Dnr Antagande av detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Utredning om gatukostnader inom detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Riktlinjer for markanvisningar Dnr 2014KS Riktlinjer lor exploateringsavtal. Dnr 2014K Försäljning av fastigheten Björröd 1:198. Dnr 20l5KSl Motion angående Villa Roskullen. Dnr 2014KS Motion angående färvärv av eller samverkan kring Tyringehemmet (numera Tyringegården) i Hindås. Dnr 2014KS Motion angående folkomröstning om cykelväg mellan Landvetter och Mölnlycke. Dnr 2014KS Verksamhetsuppfoljning hemtj änst Dnr 2015K Samverkansavtal om gemensam överlormyndarorganisation lor Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål flor ft)rskolan. Dnr 2015KS89 078

2 14. Politiska verksamhetsmål for grundskola och grundsärskola. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål lor gyrnnasiet. Dnr 2015KS I 6. Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ftir elevhälsans medicinska insats Dnr 2014K Yttrande till skolinspektionen angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 20l5KS16l Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Ekonomigymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman lor fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Rytmus AB ansökan om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS L Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Idrottens skola i Göteborg om godkännande som huvudman ftir fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Ansökan från Ek-o- Lek barnomsorg ekonomisk fürening om att bedriva pedagogisk omsorg. Dnr 2014K Revidering av forbundsordning for Göteborgsregionens kommunalftirbund GR. Dnr 2015KS Armtalan av regionala uppdrag, Per Vorberg och Mats Werner. Dnr 2014K Statistiska uppgifter per den 31 januari Dnr 2015K Delgivning av protokoll från utskott och råd. 27. Anmälan av delegationsbeslut. 28. Delgivningar.

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTOR FOR LEVERANS AV DATORER TILL HULEBÄCKSGYMNASIET Sektorn lor administrativt stöd har tillsammans med sektorn lor utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag for upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Från sektorn lor administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 24 februan Ordfürandens ftirslag till beslut Kommunstyrelsen utser fiiljande leverantör ftir leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: xx AB. Paragrafen lorklaras omedelbart justerad. KOMPLETTERANDE HANDLINGAR DELAS UT P^4. SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Signatur justerande Utdragsbestyrkande 3

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn für administrativt stöd Arto Moilanen 20r Kommunstyrelsen I (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTöR FÖR LEVERANS AV DATORE,R TILL HULEBIiCKSGYMNASIET Uppdrag och bakgrund Sektorn för administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett ftrfrågningsunderlag ft)r upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. Samtliga anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Anbudet som innebär lägst pris har lämnats av XX AB. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande leverantör flor leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: XX AB. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD c Karina Dj Kommundirektör o Ekström Ekonomichef Bilagor: Anbudsöppningsprotokoll Utvärderingsprotokoll 4

5 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20rs Sida Dnr YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ANG,Å.ENDE BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN HANDLINGAR I ÄRENDET DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Utdragsbestyrkande 5

6 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÃCK 1:608, M FL GÄRDESoMRÅDET I MÖLNLYCKE Sektorn har tagit fram lorslag till detaljplan lor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra ftir kommunalt huvudmannaskap ftir allmän platsmark i området. Detta är en foljd av kommunens strategi for övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planftirslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga lor dagens florhållanden. Framftirallt anpassas byggrättema für bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt lor granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatoma på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn âtergätt till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsftirslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och atttvä av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op 2012, och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medfür inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds. Från sektorn lor samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 17 mars 2015 Ordfärandens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan flor Hulebäck 1:608 m fl, GÄRDES- OMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt loreliggande ftirslag. Signatur 6

7 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Anna-Karin Ljungman t7 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÄCK 1:608 M FL, GÄRDESoMRÅDET I MöLNLYCKE Uppdrag och bakgrund Sektorn har tagit fram förslag till detaljplan flor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i området. Detta är en ftiljd av kommunens strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelsema även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens ftjrhållanden. Framförallt anpassas byggrättema för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatorna på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn återgått till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsflorslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och att två av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op ZOLZ och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds, Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl, GARDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt föreliggande förslag. SEKTO FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Håkan J S gnadschef Verksamhetschef plan- och bygglov 7

8 2 (2) Bilagor: Antagandehandlingar Bamkonsekvensanalys 8

9 HÄRRYDA KOMMUN Antagandehandling februari 2015 Detaljplan för Hulebäck l:608 m fl GÄRDESOMNNOCT i Mölnlycke l'l-, J a a, : a ì t; li I t kulle ir1 I 1:43> 1 \l 1:2( I l. t tt té..iìt t'a,, - lr. lì I a ri NFsøþtnan ) Õ aa ;a l ' t a ANTAGANDEHANDLINGAR: a Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning 9

10 HARRYDA KOMMUN Antagandehandling februari2015 Detaljplan fór Hulebäck l:608 m fl GARDESOMNÄOET i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i Gärdesområdet. Detta är en följd av kommunens strategiför övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens förhållanden. Framförallt anpassas byggrätterna för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. PLANDATA Läge och avgränsning Planområdet ligger strax nordost om centrala Möl nlycke. Området avgränsas i öster av Wendelsbergsparken, i norr av Hulebäckens fåra och i söder ligger en idrottsplats, Massetjärn och Hulebäcksgymnasiet. Väster om Gärdesområdet finns Allén och Mölnlycke centrum. 10

11 Areal Planområdets areal är cirka 12 hektar. Markägare Eftersom Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde med villor och radhus finns en mängd fastighetsägare. Kommunen äger Gärdesskolan belägen i planområdets norra del, samt huvuddelen av gatumarken och grönområdet längs Hulebäcken. Fastigheter med radhus ägs av bostadsrättsföreningar och fastigheter med enbostadshus har privata ägare. Det finns även en transformatorstatíon i planområdets västra del som ägs av Härryda Energi AB. TI DIGARE STALLN I NGSTAGAN DEN Oversiktsplan för Härryda kommun - OP 2012 Gärdesområdet är markerat som befintligt bostadsområde i OP Delar av Gärdesområdet ligger innanför en radie på 600 meter från större kollektivtrafikplats, det vill säga Mölnlycketerminalen. lnom den radien ses förtätning som särskilt positivt. Förtätníng kan ske genom ändrad användning, byggnation av lucktomter och genom en mer yteffektiv bebyggelse. Hulebäckens fåra, området kring Massetjärn samt delar av Wendelsbergsparken är utpekat som fokusområden för grönytor. Wendelsbergsparken är även markerad som värdefull kulturmiljö. I naturvårdsplanen ingår Gärdesområdet i ett lövskogsrikt tätortsområde som är markerat som "värdefullt landskap". Utsnitt ur översiktsplanen från tr Gräns för planområde 600 m avstånd från större kollektivtrafikplats Gällande detaljplaner Gärdesområdet omfattas till övervägande del av detaljplan B-1 från Några mindre detaljplaner har gjorts efter upprättades 1952för transformator- och ställverksbyggnaden i korsningen mellan Kyrkvägen och Hulebäcksvägen. B-2 tillkom 1954 för att 2 11

12 möjliggöra uppförandet av kedjehusen på Kyrkvägen. DetaljplanP-91/6 från 1991 gör det möjligt att dela fastigheten Hulebäck 1:526 och bygga ytterligare ett bostadshus på den. Detta har dock inte genomförts. För Wendelsbergsparken gäller S-85. Längs Hulebäcken finns en smal remsa där detaljplan B-34 gäller, vilket troligen är en rest från när B-34 övrigt ersattes av P94/6. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Kommunfullmäktige fattade beslut om att ta över huvudmannaskapet för enskilda vägar som ligger inom tätorterna. Eftersom detaljplaner reglerar huvudmannaskapet för vägar behöver de ändras för att ett formellt övertagande ska vara möjligt. Detta ska enligt strategin göras genom modernisering av detaljplaner och beaktande av helhetssyn. Gärdesområdet ingår i de områden där kommunen ska ta över enskilda vägar. Utredningar En karaktärisering av Gärdesområdet har upprättats. Den beskriver områdets historia och dess arkitektoniska särart samt karaktär. Fokus ligger på de kvaliteter som finns och som är värda att bevara för framtiden. En bedömning av gatornas standard har genomförts av kommunen. Gatorna anses generellt som tillräckligt breda, förutom delar av Gärdesvägen, men vändmöjligheter saknas på några ställen. Det saknas en gångyta som är skild från biltrafik längs med Kyrkvägen och Wendelsvägen, på sträckan Kyrkvägen och söderut. Dessutom behövs en säkrare trafiklösning för cyklister på Wendelsvägen. Det är sedan tidigare känt att vatten- och avloppsledningarna i området behöver bytas och på sina ställen även flyttas då de ligger tvärs över privata fastigheter. rönursärrnrncar och rönän orr NGAR Bostadsbebyggelse Området är ett befintligt bostadsområde. Av ett hundratal bostäder är cirka hälften friliggande villor och andra hälften består av par-, kedje- och radhus. Gällande plan tillåter en tomtstorlek på 1000 kvadratmeter och under särskilda omständigheter ned till 800. Planförslaget medger en minsta tomtstorlek på 800 kvadratmeter vilket kan medföra några få avstyckningar, men med hänsyn till befintlig karaktär kommer området inte att förtätas ytterlígare. 3 12

13 Karaktären iområdet I Gärdesområdet är bebyggelsen varierande och från många olika tidsepoker. Det finns ingen tydlig röd tråd vad gäller husens gestaltning utan det karaktäristiska för Gärdesområdet ligger snarare i de lummiga gatorna, de stora trädgårdarna och hur husen placerats iförhållande till varandra och till gatan. Värdefull bebyggelse Flera hus bedöms som särskilt viktiga att värna om, tids arkitekturideal. Kvarnströms kedjehus med sina ljusa putsfasader söder om Kyrkvägen är ett exempel. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Fasaden på huvudbyggnad samt garage beläget mellan två huvudbyggnader ska vara ivit puts. Taket på huvudbyggnad ska ha takpannor som ej är glaserade. Nockhöjd och takvinkel ska behållas. då de utgör exempel på sin -'\ _ "solgården" som är en nationalromantisk villa på Kedjehus från 1951' signerade Kvarnstöm Trädgårdsvägen med stor uppvuxen trädgård är ett annat exempel som beskrivs under egen rubrik nedan. Nämnas bör även parhusen itegel på Trädgårdsvägen och Kyrkvägen. De var bland de första som Kvarstöm ritade i Mölnlycke och han bodde själv i ett av dem. De hade för sin tid mycket modern utformning och nya idéer. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Den röda tegelfasaden ska behållas. Det finns även två villor på wendelsvägen signe- parhus iteget på Trädgårdsvägen. rade Kvarnström som föreslås få beteckningen (. De är byggda på 50-talet itegel eller betongblock samt trä och har lätt sluttande tak. Beteckningen ( har betydelsen: På huvudbyggnad ska taklutning och byggnadshöjd behållas. Tak ska vara svarta eller mörkgrå. 4 13

14 Solgården "Solgården" är en nationalromantisk villa som stod klar Första ägaren var Josef Johansson som egenhändigt byggde huset och det har sedan dess ägts av samma familj. Det är ett mörkbrunt trähus med blå dörr och blå knutar och vindskivor. Fönstren har vitmålade spröjs och den mörkbruna fasadfärgen fås av tjära blandat med lin- Nationalromantisk viila från 1923, kailad olja. Byggnaden uppfördes itvå våningar, sotsården. en lägenhet på varje våning. Huset kallades för Peking på grund av de utsvängda vind skivorna, men det var snarare Dalarna med dess byggnadstradition som inspirerade Josef Johansson. Svarvade snickerier löper utmed fasaden på burspråket. Balkongräcket är iträ med utsågade hjärtan där insidan på hjärtat var rödmålat en gång i tiden. Detta håller på att återställas. Numera är köket på ovanvåningen borttaget och ovanvåningen har istället tre rum. En utbyggnad åt väster gjordes på 1990-talet av nuvarande ägare för att göra köket på bottenvåningen större. Både de första och nuvarande ägarna har haft ett stort trädgårdsintresse och i trädgården finns många sorters perenner, rosor, buskar och fruktträd typiska för 1920-talet. Det finns även en trädgårdsdamm och flera stenskulpturer och stenmurar som är från när huset byggdes. En pelarpoppel och en stor blodbok syns från långt håll och bildar karaktär för hela området. Huvudbyggnaden föreslås i detaljplanen få beteckningen "q" med följande betydelse: Byggnaden får ej rivas. Utformning av och material på tak, fasad, ytterdörrar och fönster ska bevaras. Fasaden ska ha en mörkbrun kulör. Fönsterbågar ska vara vita. Fönster ska vara spröjsade enligt ursprunget. Tillbyggnader eller andra yttre ändringar ska ske med stor varsamhet och anpassning till ursprunglig utformning. Ovrig bebyggelse Förutom bostäder finns en gammal skola, Gärdesskolan, som idag hyrs ut till social verksamhet. Detaljplanen föreslår här skola, förskola och kontor som användning. Transformatorstationen utgörs delvis av expedition samt personalutrymmen. Den nya deta ljplanen föreslår transformatorstation och kontor. 5 14

15 Naturmiljö och topografì Gärdesområdet ligger på en svagt sluttande kulle. Från nordväst till sydväst rinner Hulebäcken. Den nordvästra delen av fåran sluttar brant nedåt från bostadsområdet. Naturområdet som omgärdar bäcken här är med som fokusområde i Grön Plan. Några fastigheter går en bra bit ned mot bäcken trots att de inte är byggbara eftersom det Ek vid vägen utanför Gärdesskolan. är så brant. För att säkerställa naturområdet föreslås delar av ytorna som naturmark eller, där marken är privatägd, som prickmark (område där byggnad ejfår uppföras). Vidare förses kvartersmarken med a, vilket betyder att marklov krävs för att fälla träd som är större än 0,5 meter i diameter. Härryda kommun har mätt in alla träd i kommunen som har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter. Dessa kallas för skyddsvärda träd. Några sådana finns i Gärdesområdet och står då på privata tomter. Utöver dessa finns flera andra stora uppvuxna träd som är värda att bevara. Ett av dem är en stor ek som står precis vid vägen utanför Gärdesskolan och ger en stark karaktär till gaturummet där. Den del av skoltomten som är närmast trädet är prickad och försedd med arvilket betyder att marklov krävs för all typ av schaktning eller grävning. Detta är för att skydda trädets rötter. Framtida gångstråk längs Hulebäcken Kommunen har planer på att eventuellt iframtiden utveckla ett allmänt gångstråk längs med bäcken på den sidan där Bäckvägen går. Därför är det viktigt att bebyggelsen på andra sidan bäcken inte kommer för nära bäcken. Marken är prickad (område där byggnad ej får uppföras) en bit in på fastigheterna på andra sidan. Offentlig service Närmaste skola för elever i årskurs 1-5 är Säteriskolan som ligger cirka en kilometer västerut, medan närmast belägna skola för årskurs 6-9 är Ekdalaskolan ett par hundra meter bort. I anslutning till planområdet ligger två förskolor. lnom planområdet ligger gamla Gärdesskolan som idag hyrs ut till social verksamhet. Planen medger att skola eller förskola kan anordnas där om det skulle behövas iframtiden 6 15

16 Kommersiell service Ett komplett serviceutbud finns i Mölnlycke centrum som ligger ett par hundra meter från planområdet. Fornlämningar På riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga markeringar i området. MARK Geoteknik Någon övergripande geoteknisk utredning har ej gjorts eftersom området sedan länge är bebyggt. Radon Radonmätning har inte gjorts. Enligt kommunens radonriskkarta är större delen av planområdet normalriskområde för radon. Huruvida ny bebyggelse skall ha radonskyddande grundkonstruktion regleras i Boverkets byggregler, BBR. Risk för skred och höga vattenstånd Hulebäcken som rinner förbi området bedöms inte ha så höga vattennivåer att det riskerar att skada bebyggelsen. Det finns heller inga dokumenterade uppgifter om att området bedöms vara utsatt för skredrisk. Detta har dock ej undersökts. Området närmast bäcken är prickat på grund av eventuella planer på gångstråk på andra sidan bäcken och närmaste byggrätt ligger någon meter högre än vattennivån i bäcken. GATOR OCH TRAFIK Gator Från väster har planområdet tillfart från Allén via Kyrkvägen och från norr och söder via Wendelsvägen. Härryda kommun avser ta över ansvaret för gatorna inom planområdet, vilket innebär ett framtida ansvar för drift och underhåll. I samband med övertagandet kommer gatornas beskaffenhet inklusive dess avvattning ses över. Dagvattenledningar som skall ta hand om de asfalterade ytornas regnvatten grävs ned i delar av vägnätet för att säkerställa en förbättrad avvattning. Vissa sträckor med befi ntl íga dagvatten led ni n gar kom pletteras med nya dagvatten brun nar. 7 16

17 I samband med nedgrävning av ledningar utförs en förstärkning av vägkroppen för att få en ökad bärighet på gatorna på de sträckor där den inte är tillräcklig. Vägområdet är delvis för smalt och behöver breddas. Den asfalterade körbaneytan på lokalgatorna kommer att få en bredd på 5 meter. Undantag görs för en sträcka på Gärdesvägen där det inte är tekniskt möjligt att åstadkomma breddningen på grund av närliggande fastigheter. Någon gata kommer även att justeras i sidled och det gäller där gatan idag går in på privata fastigheter. För att få en ökad säkerhet för fotgängare och cyklister kommer gång- och cykelvägar byggas, samt olika hastighetsdämpande åtgärder att utföras. Gatubelysningen i området ses över och kompletteras där behov finns av ytterligare belysningspunkter. Wendelsvägen är klassad som en huvudgata och förblir så även efter övertagande. Övriga gator i planområdet kommer att klassas som lokalgator. lnom gatumarken finns extra utrymme kring entrén till Wendelsberg för att eventuellt iframtiden kunna markera entrén till Wendelsberg med trädplantering. Det finns även utrymme vid "snikens torg" för att anlägga plantering eller liknande. Gång- cykel- och mopedtrafìk Kommunen avser i samband med övertagandet av vägarna att anlägga en separat gång- och cykelväg längs Wendelsvägen, från Kyrkvägen och söderut. Breddningen av vägområdet sker österut. Stenmuren mot parken behöver flyttas in ett par meter och en del träd måste tas ned. Se principskiss på nästa sida. På Kyrkvägen anläggs en yta i körbanan som iförsta hand är avsedd för gående och cyklister. För att möjliggöra denna yta kommer det att på några delar längs Kyrkvägen medföra intrång på privata fastigheter. På andra delar görs vägbanan smalare där mötande fordon får köra en i taget och invänta mötande trafik. Parkering Friliggande villor har parkering på egen tomt. Radhusen på Kyrkvägen har garage och parkering med utfart direkt mot gatan. Besökare i området hänvisas till en I 17

18 ) / ) ) _( ) ( ) t-\ \\.- muren flyttas in i parken ett par meter och några träd kommer att behöva tas ned. (*- u <* <--\ Wendelsbergsparken.z'" ny vägkant körfält 5 m gång- och cykelväg 2,5 m befintlig vägkant Principskiss som visar trafiklösningen på Wendelsvägen. På Kyrkvägen blir det ingen separat gång- och cykelväg utan en yta som i första hand är till för gående och cyklister men som även kan nyttjas av mötande bilar. kommunal parker ng som l gger m ttemot grindarna tillwendelsberg med infart från Gärdesvägen. TEKNTSK FÖRSÖRJNtNG Vatten och avlopp Hela området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen planerar att lägga om VA-ledningarna i området då de är gamla och uttjänta. Dessutom avser kommunen att anlägga ledningarna, så långt det är möjligt, i gatan med en serv s till varje fastighet. I dagsläget är ledningarna på en del ställen dragna tvärs över privata tomter. På några ställen är dock ledningsservitut att föredra eftersom höjdskillnader gör att ledningarna inte kan läggas i gatan eller så medför ny ledningsdragning allt för stora ingrepp på den enskilda tomten. Dagvatten Området har traditionella dagvattenledningar och det ställs inga krav på att anlägga fördröjningsmagasin inom varje tomt. Fastighetsägare får dock inte koppla förbi befintliga fördröjningsmagasin, till exempel stenkistor, för att koppla direkt till 9 18

19 kommunal dagvattenledning. Framtida väghållare, det vill säga kommunen, ansvarar för att dagvatten inom vägområdet omhändertas. Värme och el Fjärrvärmeledningar går längs Kyrkvägen. Härryda Energi AB svarar för elförsörjningen i området. Det finns en befintlig transformatorstation som ligger vid korsningen Kyrkvägen-Hulebäcksvägen. Avfall Plats för kärl för insamling av brännbart samt matavfall ska anordnas inom fastigheterna. Dessa skall vara i direkt anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. Alternativt ska gemensam uppställningsplats anordnas. På de smala stickgator som ansluter till Kyrkvägen och Trädgårdsvägen har sopbilen inte möjlighet att köra in och vända. Fastigheter på Kyrkvägen 6 A-C kan om behovet uppstår ha sopkärl på andra sidan tomten medan övriga stickgator på Kyrkvägen får samordna lämplig uppställningsplats nära korsningen där sopbilen kör förbi alternativt köpa ett abonnemang där dragväg ingår. Skulle lämplig uppställningsplats inte gå att hitta utan att det stör framkomlighet och trafiksäkerhet på Kyrkvägen finns möjligheten att ordna med uppställningsplats eller gemensamt sophus vid parkeringen på Gärdesvägen. Mer information om vad som gäller för hämtning av hushållsavfall finns på kommunens hemsida Tele och bredband Ledningar för tele finns längs alla gator. Bredband finns draget i Kyrkvägen. Ny fiber kommer att läggas ned. KONSEKVENSER Avvägningar enligt Miljöbalken Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 överskrids. t0 19

20 M iljökonsekvensbeskrivning och M iljöbedömning en ligt M KB-förordningen En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas 'bm detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser". Detaljplanen omfattar ett befintligt område centralt i ett samhälle med utbyggd infrastruktur som gator, vatten- och avlopp, elförsörjning och kollektivtrafik. Planen innebär ingen betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behövs därför inte. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning vid samråd 15 maj HALSA OCH SÄKERHET Buller Området är befintligt med befintliga vägar och bebyggelse och planen medför inga ändringar i trafi kmängd. Riksväg 40 ligger knappt 700 meter från planområdet och däremellan finns både bostadsbebyggelse och industriområde som fungerar bullerdämpande. Även topografin hjälper till att dämpa buller från motorvägen. Drygt 400 meter söder om planområdet går järnvägen. Den ligger på ungefär samma höjdnivå som Gärdesområdet men mellan området och järnvägen finns annan bebyggelse och parkmiljö. Varken motorväg eller järnväg bedöms därför påverka planområdet. Den lokala trafiken bedöms vara dimensionerande vad gäller buller. Wendelsvägen med cirka 800 fordon per dygn är den väg inom området som är mest trafikerad. Enligt detaljplanen föreslås en gång- och cykelväg närmast bostadshusen vilket kommer att göra att bilvägen förskjuts något bort från husen. Detta kan eventuellt ha en positiv effekt på de bullernivåer bebyggelsen utsätts för. De riktvärden som fastslagits av riksdagen bedöms inte överskridas. 20

21 Brandförsvar Vägarna i området uppfyller kraven på tillgänglighet för brandfordon. Miljömål Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Med områdets centrala läge i ett befintligt samhälle finns goda möjligheter för många att utnyttja kollektivtrafiken för miljöanpassade och resurssnåla transporter. ORGAN I SATO RI SKA FRAGOR Tidplan Samråd genomfördes i maj-junt2c.14 och granskning i november-december Kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen under våren Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft. Huvudmän Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Ansvaret för planens genomförande är fördelat enligt nedan: Härryda kommun Fastighetsägarna inom planområdet Härryda EnergiAB - dricks- och spillvatten inom planområdet - gator och gång- och cykelvägar inom allmän platsmark - naturmark - park - kvartersmark - elförsörjning FASTI G H ETS RÄTTS LIGA FRAGO R G e mensamhetsan läggn i ngar/samfäl I igheter Härryda kommun står som huvudman för allmänna platser i detaljplanen och ska därmed ta över vägarna inom planområdet. En lantmäteriförrättning behöver göras för omprövning av Mölnlycke ga:8. I förättningen ska Wendelsvägen, Hulebäckst2 21

22 vägen, Trädgårdsvägen, Gärdesvägen samt del av Kyrkvägen utgå ur Mölnlycke vägförenings väghållningsansvar. Kommunen svarar fortsättningsvis för drift och underhåll av dessa gator. Kommunen ansvarar för att denna lantmäteriförrättning begärs. lnom planområdet finns idag även en gemensamhetsanläggning, Hulebäck ga:11 belägen på Hulebäck s:19 som avser en stickgata som går tillfyra fastigheter. Även denna väg kommer övergå till en kommunal gata. För detta krävs en lantmäteriförrättning som kommunen ansvarar för att söka. Mark för gemensamhetsanläggning Vägar lnom Mölnlycke ga:8 finns tre stickvägar som föreslås att inte bliallmän platsmark gata utan i stället kvartersmark med gemensamhetsanläggning för gata. Anledningen till att dessa inte tas över av kommunen är att de i sin karaktär är infarter. De är smala, utan vändplan och servar enbart tre fastigheter. I samråd och granskning har det kommit fram att de boende vill behålla gatornas utformning som den är och då finns ingen möjlighet för andra än boende att använda gatorna. Dessa stickvägar servar idag fastigheterna Hulebäck 1:2'16, 1: ,1:857 och 1:858. Det är lämpligt att dessa tre stickvägar bildar tre separata gemensamhetsanläggningar för väg som var och en ansvarar för drift och underhåll av vägarna. Kommunen ansvarar för att söka erforderlig lantmäteriförrättning. Sophämtning lnom Hulebäck 1:610 reserveras mark för gemensam sophämtning för Hulebäck 'l:496, 1:497,'l:.610,1:569 och 4:41. För att sköta detta område kan en gemensamhetsanläggning bildas. Fastighetsägarna ansvarar för att söka och bekosta erforder- I ig lantmäteriförrättni ng. Markintrång En stor del av den mark som i planen är allmän plats ägs redan av Härryda kommun. Mark som i detaljplanen är allmän plats och som inte ägs av kommunen ska förvärvas av kommunen som avser att sköta den. Detta gäller både för de områden som är angivna som"natur" och för de som är "GATA" i planen. Vägbredden blir i princip densamma som idag men några justeringar görs vilket medför intrång på privata fastigheter. t3 22

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00 K U N G Ö R E L S E 2015-02-12 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 23 februari 2015 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer