Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS755 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r5-04-t6 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke måndagen den27 april2015 kl Arenden l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS Extraärende: Yttrande till lorvaltningsrätten angående boende ftir ensamkommande flyktingbarn Dnr Antagande av detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Utredning om gatukostnader inom detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Riktlinjer for markanvisningar Dnr 2014KS Riktlinjer lor exploateringsavtal. Dnr 2014K Försäljning av fastigheten Björröd 1:198. Dnr 20l5KSl Motion angående Villa Roskullen. Dnr 2014KS Motion angående färvärv av eller samverkan kring Tyringehemmet (numera Tyringegården) i Hindås. Dnr 2014KS Motion angående folkomröstning om cykelväg mellan Landvetter och Mölnlycke. Dnr 2014KS Verksamhetsuppfoljning hemtj änst Dnr 2015K Samverkansavtal om gemensam överlormyndarorganisation lor Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål flor ft)rskolan. Dnr 2015KS89 078

2 14. Politiska verksamhetsmål for grundskola och grundsärskola. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål lor gyrnnasiet. Dnr 2015KS I 6. Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ftir elevhälsans medicinska insats Dnr 2014K Yttrande till skolinspektionen angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 20l5KS16l Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Ekonomigymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman lor fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Rytmus AB ansökan om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS L Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Idrottens skola i Göteborg om godkännande som huvudman ftir fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Ansökan från Ek-o- Lek barnomsorg ekonomisk fürening om att bedriva pedagogisk omsorg. Dnr 2014K Revidering av forbundsordning for Göteborgsregionens kommunalftirbund GR. Dnr 2015KS Armtalan av regionala uppdrag, Per Vorberg och Mats Werner. Dnr 2014K Statistiska uppgifter per den 31 januari Dnr 2015K Delgivning av protokoll från utskott och råd. 27. Anmälan av delegationsbeslut. 28. Delgivningar.

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTOR FOR LEVERANS AV DATORER TILL HULEBÄCKSGYMNASIET Sektorn lor administrativt stöd har tillsammans med sektorn lor utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag for upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Från sektorn lor administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 24 februan Ordfürandens ftirslag till beslut Kommunstyrelsen utser fiiljande leverantör ftir leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: xx AB. Paragrafen lorklaras omedelbart justerad. KOMPLETTERANDE HANDLINGAR DELAS UT P^4. SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Signatur justerande Utdragsbestyrkande 3

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn für administrativt stöd Arto Moilanen 20r Kommunstyrelsen I (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTöR FÖR LEVERANS AV DATORE,R TILL HULEBIiCKSGYMNASIET Uppdrag och bakgrund Sektorn för administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett ftrfrågningsunderlag ft)r upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. Samtliga anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Anbudet som innebär lägst pris har lämnats av XX AB. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande leverantör flor leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: XX AB. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD c Karina Dj Kommundirektör o Ekström Ekonomichef Bilagor: Anbudsöppningsprotokoll Utvärderingsprotokoll 4

5 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20rs Sida Dnr YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ANG,Å.ENDE BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN HANDLINGAR I ÄRENDET DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Utdragsbestyrkande 5

6 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÃCK 1:608, M FL GÄRDESoMRÅDET I MÖLNLYCKE Sektorn har tagit fram lorslag till detaljplan lor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra ftir kommunalt huvudmannaskap ftir allmän platsmark i området. Detta är en foljd av kommunens strategi for övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planftirslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga lor dagens florhållanden. Framftirallt anpassas byggrättema für bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt lor granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatoma på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn âtergätt till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsftirslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och atttvä av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op 2012, och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medfür inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds. Från sektorn lor samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 17 mars 2015 Ordfärandens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan flor Hulebäck 1:608 m fl, GÄRDES- OMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt loreliggande ftirslag. Signatur 6

7 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Anna-Karin Ljungman t7 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÄCK 1:608 M FL, GÄRDESoMRÅDET I MöLNLYCKE Uppdrag och bakgrund Sektorn har tagit fram förslag till detaljplan flor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i området. Detta är en ftiljd av kommunens strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelsema även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens ftjrhållanden. Framförallt anpassas byggrättema för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatorna på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn återgått till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsflorslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och att två av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op ZOLZ och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds, Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl, GARDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt föreliggande förslag. SEKTO FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Håkan J S gnadschef Verksamhetschef plan- och bygglov 7

8 2 (2) Bilagor: Antagandehandlingar Bamkonsekvensanalys 8

9 HÄRRYDA KOMMUN Antagandehandling februari 2015 Detaljplan för Hulebäck l:608 m fl GÄRDESOMNNOCT i Mölnlycke l'l-, J a a, : a ì t; li I t kulle ir1 I 1:43> 1 \l 1:2( I l. t tt té..iìt t'a,, - lr. lì I a ri NFsøþtnan ) Õ aa ;a l ' t a ANTAGANDEHANDLINGAR: a Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning 9

10 HARRYDA KOMMUN Antagandehandling februari2015 Detaljplan fór Hulebäck l:608 m fl GARDESOMNÄOET i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i Gärdesområdet. Detta är en följd av kommunens strategiför övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens förhållanden. Framförallt anpassas byggrätterna för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. PLANDATA Läge och avgränsning Planområdet ligger strax nordost om centrala Möl nlycke. Området avgränsas i öster av Wendelsbergsparken, i norr av Hulebäckens fåra och i söder ligger en idrottsplats, Massetjärn och Hulebäcksgymnasiet. Väster om Gärdesområdet finns Allén och Mölnlycke centrum. 10

11 Areal Planområdets areal är cirka 12 hektar. Markägare Eftersom Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde med villor och radhus finns en mängd fastighetsägare. Kommunen äger Gärdesskolan belägen i planområdets norra del, samt huvuddelen av gatumarken och grönområdet längs Hulebäcken. Fastigheter med radhus ägs av bostadsrättsföreningar och fastigheter med enbostadshus har privata ägare. Det finns även en transformatorstatíon i planområdets västra del som ägs av Härryda Energi AB. TI DIGARE STALLN I NGSTAGAN DEN Oversiktsplan för Härryda kommun - OP 2012 Gärdesområdet är markerat som befintligt bostadsområde i OP Delar av Gärdesområdet ligger innanför en radie på 600 meter från större kollektivtrafikplats, det vill säga Mölnlycketerminalen. lnom den radien ses förtätning som särskilt positivt. Förtätníng kan ske genom ändrad användning, byggnation av lucktomter och genom en mer yteffektiv bebyggelse. Hulebäckens fåra, området kring Massetjärn samt delar av Wendelsbergsparken är utpekat som fokusområden för grönytor. Wendelsbergsparken är även markerad som värdefull kulturmiljö. I naturvårdsplanen ingår Gärdesområdet i ett lövskogsrikt tätortsområde som är markerat som "värdefullt landskap". Utsnitt ur översiktsplanen från tr Gräns för planområde 600 m avstånd från större kollektivtrafikplats Gällande detaljplaner Gärdesområdet omfattas till övervägande del av detaljplan B-1 från Några mindre detaljplaner har gjorts efter upprättades 1952för transformator- och ställverksbyggnaden i korsningen mellan Kyrkvägen och Hulebäcksvägen. B-2 tillkom 1954 för att 2 11

12 möjliggöra uppförandet av kedjehusen på Kyrkvägen. DetaljplanP-91/6 från 1991 gör det möjligt att dela fastigheten Hulebäck 1:526 och bygga ytterligare ett bostadshus på den. Detta har dock inte genomförts. För Wendelsbergsparken gäller S-85. Längs Hulebäcken finns en smal remsa där detaljplan B-34 gäller, vilket troligen är en rest från när B-34 övrigt ersattes av P94/6. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Kommunfullmäktige fattade beslut om att ta över huvudmannaskapet för enskilda vägar som ligger inom tätorterna. Eftersom detaljplaner reglerar huvudmannaskapet för vägar behöver de ändras för att ett formellt övertagande ska vara möjligt. Detta ska enligt strategin göras genom modernisering av detaljplaner och beaktande av helhetssyn. Gärdesområdet ingår i de områden där kommunen ska ta över enskilda vägar. Utredningar En karaktärisering av Gärdesområdet har upprättats. Den beskriver områdets historia och dess arkitektoniska särart samt karaktär. Fokus ligger på de kvaliteter som finns och som är värda att bevara för framtiden. En bedömning av gatornas standard har genomförts av kommunen. Gatorna anses generellt som tillräckligt breda, förutom delar av Gärdesvägen, men vändmöjligheter saknas på några ställen. Det saknas en gångyta som är skild från biltrafik längs med Kyrkvägen och Wendelsvägen, på sträckan Kyrkvägen och söderut. Dessutom behövs en säkrare trafiklösning för cyklister på Wendelsvägen. Det är sedan tidigare känt att vatten- och avloppsledningarna i området behöver bytas och på sina ställen även flyttas då de ligger tvärs över privata fastigheter. rönursärrnrncar och rönän orr NGAR Bostadsbebyggelse Området är ett befintligt bostadsområde. Av ett hundratal bostäder är cirka hälften friliggande villor och andra hälften består av par-, kedje- och radhus. Gällande plan tillåter en tomtstorlek på 1000 kvadratmeter och under särskilda omständigheter ned till 800. Planförslaget medger en minsta tomtstorlek på 800 kvadratmeter vilket kan medföra några få avstyckningar, men med hänsyn till befintlig karaktär kommer området inte att förtätas ytterlígare. 3 12

13 Karaktären iområdet I Gärdesområdet är bebyggelsen varierande och från många olika tidsepoker. Det finns ingen tydlig röd tråd vad gäller husens gestaltning utan det karaktäristiska för Gärdesområdet ligger snarare i de lummiga gatorna, de stora trädgårdarna och hur husen placerats iförhållande till varandra och till gatan. Värdefull bebyggelse Flera hus bedöms som särskilt viktiga att värna om, tids arkitekturideal. Kvarnströms kedjehus med sina ljusa putsfasader söder om Kyrkvägen är ett exempel. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Fasaden på huvudbyggnad samt garage beläget mellan två huvudbyggnader ska vara ivit puts. Taket på huvudbyggnad ska ha takpannor som ej är glaserade. Nockhöjd och takvinkel ska behållas. då de utgör exempel på sin -'\ _ "solgården" som är en nationalromantisk villa på Kedjehus från 1951' signerade Kvarnstöm Trädgårdsvägen med stor uppvuxen trädgård är ett annat exempel som beskrivs under egen rubrik nedan. Nämnas bör även parhusen itegel på Trädgårdsvägen och Kyrkvägen. De var bland de första som Kvarstöm ritade i Mölnlycke och han bodde själv i ett av dem. De hade för sin tid mycket modern utformning och nya idéer. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Den röda tegelfasaden ska behållas. Det finns även två villor på wendelsvägen signe- parhus iteget på Trädgårdsvägen. rade Kvarnström som föreslås få beteckningen (. De är byggda på 50-talet itegel eller betongblock samt trä och har lätt sluttande tak. Beteckningen ( har betydelsen: På huvudbyggnad ska taklutning och byggnadshöjd behållas. Tak ska vara svarta eller mörkgrå. 4 13

14 Solgården "Solgården" är en nationalromantisk villa som stod klar Första ägaren var Josef Johansson som egenhändigt byggde huset och det har sedan dess ägts av samma familj. Det är ett mörkbrunt trähus med blå dörr och blå knutar och vindskivor. Fönstren har vitmålade spröjs och den mörkbruna fasadfärgen fås av tjära blandat med lin- Nationalromantisk viila från 1923, kailad olja. Byggnaden uppfördes itvå våningar, sotsården. en lägenhet på varje våning. Huset kallades för Peking på grund av de utsvängda vind skivorna, men det var snarare Dalarna med dess byggnadstradition som inspirerade Josef Johansson. Svarvade snickerier löper utmed fasaden på burspråket. Balkongräcket är iträ med utsågade hjärtan där insidan på hjärtat var rödmålat en gång i tiden. Detta håller på att återställas. Numera är köket på ovanvåningen borttaget och ovanvåningen har istället tre rum. En utbyggnad åt väster gjordes på 1990-talet av nuvarande ägare för att göra köket på bottenvåningen större. Både de första och nuvarande ägarna har haft ett stort trädgårdsintresse och i trädgården finns många sorters perenner, rosor, buskar och fruktträd typiska för 1920-talet. Det finns även en trädgårdsdamm och flera stenskulpturer och stenmurar som är från när huset byggdes. En pelarpoppel och en stor blodbok syns från långt håll och bildar karaktär för hela området. Huvudbyggnaden föreslås i detaljplanen få beteckningen "q" med följande betydelse: Byggnaden får ej rivas. Utformning av och material på tak, fasad, ytterdörrar och fönster ska bevaras. Fasaden ska ha en mörkbrun kulör. Fönsterbågar ska vara vita. Fönster ska vara spröjsade enligt ursprunget. Tillbyggnader eller andra yttre ändringar ska ske med stor varsamhet och anpassning till ursprunglig utformning. Ovrig bebyggelse Förutom bostäder finns en gammal skola, Gärdesskolan, som idag hyrs ut till social verksamhet. Detaljplanen föreslår här skola, förskola och kontor som användning. Transformatorstationen utgörs delvis av expedition samt personalutrymmen. Den nya deta ljplanen föreslår transformatorstation och kontor. 5 14

15 Naturmiljö och topografì Gärdesområdet ligger på en svagt sluttande kulle. Från nordväst till sydväst rinner Hulebäcken. Den nordvästra delen av fåran sluttar brant nedåt från bostadsområdet. Naturområdet som omgärdar bäcken här är med som fokusområde i Grön Plan. Några fastigheter går en bra bit ned mot bäcken trots att de inte är byggbara eftersom det Ek vid vägen utanför Gärdesskolan. är så brant. För att säkerställa naturområdet föreslås delar av ytorna som naturmark eller, där marken är privatägd, som prickmark (område där byggnad ejfår uppföras). Vidare förses kvartersmarken med a, vilket betyder att marklov krävs för att fälla träd som är större än 0,5 meter i diameter. Härryda kommun har mätt in alla träd i kommunen som har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter. Dessa kallas för skyddsvärda träd. Några sådana finns i Gärdesområdet och står då på privata tomter. Utöver dessa finns flera andra stora uppvuxna träd som är värda att bevara. Ett av dem är en stor ek som står precis vid vägen utanför Gärdesskolan och ger en stark karaktär till gaturummet där. Den del av skoltomten som är närmast trädet är prickad och försedd med arvilket betyder att marklov krävs för all typ av schaktning eller grävning. Detta är för att skydda trädets rötter. Framtida gångstråk längs Hulebäcken Kommunen har planer på att eventuellt iframtiden utveckla ett allmänt gångstråk längs med bäcken på den sidan där Bäckvägen går. Därför är det viktigt att bebyggelsen på andra sidan bäcken inte kommer för nära bäcken. Marken är prickad (område där byggnad ej får uppföras) en bit in på fastigheterna på andra sidan. Offentlig service Närmaste skola för elever i årskurs 1-5 är Säteriskolan som ligger cirka en kilometer västerut, medan närmast belägna skola för årskurs 6-9 är Ekdalaskolan ett par hundra meter bort. I anslutning till planområdet ligger två förskolor. lnom planområdet ligger gamla Gärdesskolan som idag hyrs ut till social verksamhet. Planen medger att skola eller förskola kan anordnas där om det skulle behövas iframtiden 6 15

16 Kommersiell service Ett komplett serviceutbud finns i Mölnlycke centrum som ligger ett par hundra meter från planområdet. Fornlämningar På riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga markeringar i området. MARK Geoteknik Någon övergripande geoteknisk utredning har ej gjorts eftersom området sedan länge är bebyggt. Radon Radonmätning har inte gjorts. Enligt kommunens radonriskkarta är större delen av planområdet normalriskområde för radon. Huruvida ny bebyggelse skall ha radonskyddande grundkonstruktion regleras i Boverkets byggregler, BBR. Risk för skred och höga vattenstånd Hulebäcken som rinner förbi området bedöms inte ha så höga vattennivåer att det riskerar att skada bebyggelsen. Det finns heller inga dokumenterade uppgifter om att området bedöms vara utsatt för skredrisk. Detta har dock ej undersökts. Området närmast bäcken är prickat på grund av eventuella planer på gångstråk på andra sidan bäcken och närmaste byggrätt ligger någon meter högre än vattennivån i bäcken. GATOR OCH TRAFIK Gator Från väster har planområdet tillfart från Allén via Kyrkvägen och från norr och söder via Wendelsvägen. Härryda kommun avser ta över ansvaret för gatorna inom planområdet, vilket innebär ett framtida ansvar för drift och underhåll. I samband med övertagandet kommer gatornas beskaffenhet inklusive dess avvattning ses över. Dagvattenledningar som skall ta hand om de asfalterade ytornas regnvatten grävs ned i delar av vägnätet för att säkerställa en förbättrad avvattning. Vissa sträckor med befi ntl íga dagvatten led ni n gar kom pletteras med nya dagvatten brun nar. 7 16

17 I samband med nedgrävning av ledningar utförs en förstärkning av vägkroppen för att få en ökad bärighet på gatorna på de sträckor där den inte är tillräcklig. Vägområdet är delvis för smalt och behöver breddas. Den asfalterade körbaneytan på lokalgatorna kommer att få en bredd på 5 meter. Undantag görs för en sträcka på Gärdesvägen där det inte är tekniskt möjligt att åstadkomma breddningen på grund av närliggande fastigheter. Någon gata kommer även att justeras i sidled och det gäller där gatan idag går in på privata fastigheter. För att få en ökad säkerhet för fotgängare och cyklister kommer gång- och cykelvägar byggas, samt olika hastighetsdämpande åtgärder att utföras. Gatubelysningen i området ses över och kompletteras där behov finns av ytterligare belysningspunkter. Wendelsvägen är klassad som en huvudgata och förblir så även efter övertagande. Övriga gator i planområdet kommer att klassas som lokalgator. lnom gatumarken finns extra utrymme kring entrén till Wendelsberg för att eventuellt iframtiden kunna markera entrén till Wendelsberg med trädplantering. Det finns även utrymme vid "snikens torg" för att anlägga plantering eller liknande. Gång- cykel- och mopedtrafìk Kommunen avser i samband med övertagandet av vägarna att anlägga en separat gång- och cykelväg längs Wendelsvägen, från Kyrkvägen och söderut. Breddningen av vägområdet sker österut. Stenmuren mot parken behöver flyttas in ett par meter och en del träd måste tas ned. Se principskiss på nästa sida. På Kyrkvägen anläggs en yta i körbanan som iförsta hand är avsedd för gående och cyklister. För att möjliggöra denna yta kommer det att på några delar längs Kyrkvägen medföra intrång på privata fastigheter. På andra delar görs vägbanan smalare där mötande fordon får köra en i taget och invänta mötande trafik. Parkering Friliggande villor har parkering på egen tomt. Radhusen på Kyrkvägen har garage och parkering med utfart direkt mot gatan. Besökare i området hänvisas till en I 17

18 ) / ) ) _( ) ( ) t-\ \\.- muren flyttas in i parken ett par meter och några träd kommer att behöva tas ned. (*- u <* <--\ Wendelsbergsparken.z'" ny vägkant körfält 5 m gång- och cykelväg 2,5 m befintlig vägkant Principskiss som visar trafiklösningen på Wendelsvägen. På Kyrkvägen blir det ingen separat gång- och cykelväg utan en yta som i första hand är till för gående och cyklister men som även kan nyttjas av mötande bilar. kommunal parker ng som l gger m ttemot grindarna tillwendelsberg med infart från Gärdesvägen. TEKNTSK FÖRSÖRJNtNG Vatten och avlopp Hela området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen planerar att lägga om VA-ledningarna i området då de är gamla och uttjänta. Dessutom avser kommunen att anlägga ledningarna, så långt det är möjligt, i gatan med en serv s till varje fastighet. I dagsläget är ledningarna på en del ställen dragna tvärs över privata tomter. På några ställen är dock ledningsservitut att föredra eftersom höjdskillnader gör att ledningarna inte kan läggas i gatan eller så medför ny ledningsdragning allt för stora ingrepp på den enskilda tomten. Dagvatten Området har traditionella dagvattenledningar och det ställs inga krav på att anlägga fördröjningsmagasin inom varje tomt. Fastighetsägare får dock inte koppla förbi befintliga fördröjningsmagasin, till exempel stenkistor, för att koppla direkt till 9 18

19 kommunal dagvattenledning. Framtida väghållare, det vill säga kommunen, ansvarar för att dagvatten inom vägområdet omhändertas. Värme och el Fjärrvärmeledningar går längs Kyrkvägen. Härryda Energi AB svarar för elförsörjningen i området. Det finns en befintlig transformatorstation som ligger vid korsningen Kyrkvägen-Hulebäcksvägen. Avfall Plats för kärl för insamling av brännbart samt matavfall ska anordnas inom fastigheterna. Dessa skall vara i direkt anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. Alternativt ska gemensam uppställningsplats anordnas. På de smala stickgator som ansluter till Kyrkvägen och Trädgårdsvägen har sopbilen inte möjlighet att köra in och vända. Fastigheter på Kyrkvägen 6 A-C kan om behovet uppstår ha sopkärl på andra sidan tomten medan övriga stickgator på Kyrkvägen får samordna lämplig uppställningsplats nära korsningen där sopbilen kör förbi alternativt köpa ett abonnemang där dragväg ingår. Skulle lämplig uppställningsplats inte gå att hitta utan att det stör framkomlighet och trafiksäkerhet på Kyrkvägen finns möjligheten att ordna med uppställningsplats eller gemensamt sophus vid parkeringen på Gärdesvägen. Mer information om vad som gäller för hämtning av hushållsavfall finns på kommunens hemsida Tele och bredband Ledningar för tele finns längs alla gator. Bredband finns draget i Kyrkvägen. Ny fiber kommer att läggas ned. KONSEKVENSER Avvägningar enligt Miljöbalken Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 överskrids. t0 19

20 M iljökonsekvensbeskrivning och M iljöbedömning en ligt M KB-förordningen En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas 'bm detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser". Detaljplanen omfattar ett befintligt område centralt i ett samhälle med utbyggd infrastruktur som gator, vatten- och avlopp, elförsörjning och kollektivtrafik. Planen innebär ingen betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behövs därför inte. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning vid samråd 15 maj HALSA OCH SÄKERHET Buller Området är befintligt med befintliga vägar och bebyggelse och planen medför inga ändringar i trafi kmängd. Riksväg 40 ligger knappt 700 meter från planområdet och däremellan finns både bostadsbebyggelse och industriområde som fungerar bullerdämpande. Även topografin hjälper till att dämpa buller från motorvägen. Drygt 400 meter söder om planområdet går järnvägen. Den ligger på ungefär samma höjdnivå som Gärdesområdet men mellan området och järnvägen finns annan bebyggelse och parkmiljö. Varken motorväg eller järnväg bedöms därför påverka planområdet. Den lokala trafiken bedöms vara dimensionerande vad gäller buller. Wendelsvägen med cirka 800 fordon per dygn är den väg inom området som är mest trafikerad. Enligt detaljplanen föreslås en gång- och cykelväg närmast bostadshusen vilket kommer att göra att bilvägen förskjuts något bort från husen. Detta kan eventuellt ha en positiv effekt på de bullernivåer bebyggelsen utsätts för. De riktvärden som fastslagits av riksdagen bedöms inte överskridas. 20

21 Brandförsvar Vägarna i området uppfyller kraven på tillgänglighet för brandfordon. Miljömål Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Med områdets centrala läge i ett befintligt samhälle finns goda möjligheter för många att utnyttja kollektivtrafiken för miljöanpassade och resurssnåla transporter. ORGAN I SATO RI SKA FRAGOR Tidplan Samråd genomfördes i maj-junt2c.14 och granskning i november-december Kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen under våren Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft. Huvudmän Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Ansvaret för planens genomförande är fördelat enligt nedan: Härryda kommun Fastighetsägarna inom planområdet Härryda EnergiAB - dricks- och spillvatten inom planområdet - gator och gång- och cykelvägar inom allmän platsmark - naturmark - park - kvartersmark - elförsörjning FASTI G H ETS RÄTTS LIGA FRAGO R G e mensamhetsan läggn i ngar/samfäl I igheter Härryda kommun står som huvudman för allmänna platser i detaljplanen och ska därmed ta över vägarna inom planområdet. En lantmäteriförrättning behöver göras för omprövning av Mölnlycke ga:8. I förättningen ska Wendelsvägen, Hulebäckst2 21

22 vägen, Trädgårdsvägen, Gärdesvägen samt del av Kyrkvägen utgå ur Mölnlycke vägförenings väghållningsansvar. Kommunen svarar fortsättningsvis för drift och underhåll av dessa gator. Kommunen ansvarar för att denna lantmäteriförrättning begärs. lnom planområdet finns idag även en gemensamhetsanläggning, Hulebäck ga:11 belägen på Hulebäck s:19 som avser en stickgata som går tillfyra fastigheter. Även denna väg kommer övergå till en kommunal gata. För detta krävs en lantmäteriförrättning som kommunen ansvarar för att söka. Mark för gemensamhetsanläggning Vägar lnom Mölnlycke ga:8 finns tre stickvägar som föreslås att inte bliallmän platsmark gata utan i stället kvartersmark med gemensamhetsanläggning för gata. Anledningen till att dessa inte tas över av kommunen är att de i sin karaktär är infarter. De är smala, utan vändplan och servar enbart tre fastigheter. I samråd och granskning har det kommit fram att de boende vill behålla gatornas utformning som den är och då finns ingen möjlighet för andra än boende att använda gatorna. Dessa stickvägar servar idag fastigheterna Hulebäck 1:2'16, 1: ,1:857 och 1:858. Det är lämpligt att dessa tre stickvägar bildar tre separata gemensamhetsanläggningar för väg som var och en ansvarar för drift och underhåll av vägarna. Kommunen ansvarar för att söka erforderlig lantmäteriförrättning. Sophämtning lnom Hulebäck 1:610 reserveras mark för gemensam sophämtning för Hulebäck 'l:496, 1:497,'l:.610,1:569 och 4:41. För att sköta detta område kan en gemensamhetsanläggning bildas. Fastighetsägarna ansvarar för att söka och bekosta erforder- I ig lantmäteriförrättni ng. Markintrång En stor del av den mark som i planen är allmän plats ägs redan av Härryda kommun. Mark som i detaljplanen är allmän plats och som inte ägs av kommunen ska förvärvas av kommunen som avser att sköta den. Detta gäller både för de områden som är angivna som"natur" och för de som är "GATA" i planen. Vägbredden blir i princip densamma som idag men några justeringar görs vilket medför intrång på privata fastigheter. t3 22

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke

Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke Granskningshandling november 2014 Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke GRANSKNINGSHANDLINGAR: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Granskningshandling november 2014 Detaljplan

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke

Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke Antagandehandling Janauri 2016 Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke ANTAGANDEHANDLINGAR: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Antagandehandling Januari 2016 Detaljplan för

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Utlåtande 2. Antagandehandling Januari Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl. GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun

Utlåtande 2. Antagandehandling Januari Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl. GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Antagandehandling Januari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl. GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Utlåtande 2 Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Utlåtande 1. Granskningshandling 2 maj Detaljplan för del av Salmered 1:306 FÖRSKOLA VID ÖNNERÖDSPLAN i Landvetter, Härryda kommun

Utlåtande 1. Granskningshandling 2 maj Detaljplan för del av Salmered 1:306 FÖRSKOLA VID ÖNNERÖDSPLAN i Landvetter, Härryda kommun Granskningshandling 2 maj 2015 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Salmered 1:306 FÖRSKOLA VID ÖNNERÖDSPLAN i Landvetter, Härryda kommun Utlåtande 1 Ett förslag till detaljplan varit föremål

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17

ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 Diarienr: 2011 0800 ANTAGANDEHANDLING 2013 10 17 DETALJPLAN FÖR Åseda 13:28 och 13:29 i Åseda samhälle Uppvidinge kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANDATA Plankarta

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Broby 2:129, Broby backar Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE

PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr MBN/2012-0691 DETALJPLAN FÖR PILEN 4 M FL GRANSKNINGSUTLÅTANDE HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Granskningshandlingarna har varit tillgängliga för granskning under tiden 2015-03-26 2015-04-22. Handlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

2:12>2 WENDELSBERG HULEBÄCK 1:44. Alehagen. Arketjärnen 1:5 HULEBÄCK 1:328>1 1:17>1 1:41>2

2:12>2 WENDELSBERG HULEBÄCK 1:44. Alehagen. Arketjärnen 1:5 HULEBÄCK 1:328>1 1:17>1 1:41>2 Granskningshandling juli 2015 Stora Bråta Tjuvahålan 2:12>2 WENDELSBERG HULEBÄCK 1:593 1:1>3 1:1>1 1:1>2 1:1>10 1:44 1:27 1:1>6 1:28 Alehagen 1:1>9 Frökens udde Badplats 1:54 1:1>8 Uggleg. 1:20 1:53 Blåbärskullen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Samrådshandling Maj 2014 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för BJÖRRÖD 1:199 M FL i Landvetter, Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Diarienummer: Veronica Sjögren PBN 2014-2469 Planbeskrivning Ändring av detaljplan Tillägg till stadsplan för Kungsgärdet, Pl 41, avseende Kåbo 24:11 Begränsat förfarande

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer