Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS755 050"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r5-04-t6 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Rådasjön i kommunhuset i Mölnlycke måndagen den27 april2015 kl Arenden l. Antagande av leverantör for leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Dnr 2014KS Extraärende: Yttrande till lorvaltningsrätten angående boende ftir ensamkommande flyktingbarn Dnr Antagande av detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Utredning om gatukostnader inom detaljplan lor Hulebäck 1:608, m fl Gärdesområdet i Mölnlycke. Dnr 2012KS Riktlinjer for markanvisningar Dnr 2014KS Riktlinjer lor exploateringsavtal. Dnr 2014K Försäljning av fastigheten Björröd 1:198. Dnr 20l5KSl Motion angående Villa Roskullen. Dnr 2014KS Motion angående färvärv av eller samverkan kring Tyringehemmet (numera Tyringegården) i Hindås. Dnr 2014KS Motion angående folkomröstning om cykelväg mellan Landvetter och Mölnlycke. Dnr 2014KS Verksamhetsuppfoljning hemtj änst Dnr 2015K Samverkansavtal om gemensam överlormyndarorganisation lor Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål flor ft)rskolan. Dnr 2015KS89 078

2 14. Politiska verksamhetsmål for grundskola och grundsärskola. Dnr 2015KS Politiska verksamhetsmål lor gyrnnasiet. Dnr 2015KS I 6. Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse ftir elevhälsans medicinska insats Dnr 2014K Yttrande till skolinspektionen angående ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 20l5KS16l Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Ekonomigymnasiet Sverige AB om godkännande som huvudman lor fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation School AB om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad Dnr 2015KS Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Rytmus AB ansökan om godkännande som huvudman for utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS L Yttrande till Skolinspektionen angående ansökan från Idrottens skola i Göteborg om godkännande som huvudman ftir fristående gymnasieskola i Göteborgs stad. Dnr 2015KS Ansökan från Ek-o- Lek barnomsorg ekonomisk fürening om att bedriva pedagogisk omsorg. Dnr 2014K Revidering av forbundsordning for Göteborgsregionens kommunalftirbund GR. Dnr 2015KS Armtalan av regionala uppdrag, Per Vorberg och Mats Werner. Dnr 2014K Statistiska uppgifter per den 31 januari Dnr 2015K Delgivning av protokoll från utskott och råd. 27. Anmälan av delegationsbeslut. 28. Delgivningar.

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTOR FOR LEVERANS AV DATORER TILL HULEBÄCKSGYMNASIET Sektorn lor administrativt stöd har tillsammans med sektorn lor utbildning och kultur arbetat fram ett forfrågningsunderlag for upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Från sektorn lor administrativt stöd ftireligger skrivelse av den 24 februan Ordfürandens ftirslag till beslut Kommunstyrelsen utser fiiljande leverantör ftir leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: xx AB. Paragrafen lorklaras omedelbart justerad. KOMPLETTERANDE HANDLINGAR DELAS UT P^4. SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Signatur justerande Utdragsbestyrkande 3

4 HARRYDA KOMMUN Sektorn für administrativt stöd Arto Moilanen 20r Kommunstyrelsen I (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTöR FÖR LEVERANS AV DATORE,R TILL HULEBIiCKSGYMNASIET Uppdrag och bakgrund Sektorn för administrativt stöd har tillsammans med sektorn ftir utbildning och kultur arbetat fram ett ftrfrågningsunderlag ft)r upphandlingen av datorer till Hulebäcksgymnasiet. Upphandlingen omfattar fabriksnya datorer som ska levereras till skolstarten Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade X (X) anbud inkommit. Samtliga anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Anbudet som innebär lägst pris har lämnats av XX AB. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i åirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser följande leverantör flor leverans av datorer till Hulebäcksgymnasiet: XX AB. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD c Karina Dj Kommundirektör o Ekström Ekonomichef Bilagor: Anbudsöppningsprotokoll Utvärderingsprotokoll 4

5 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20rs Sida Dnr YTTRANDE TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN ANG,Å.ENDE BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN HANDLINGAR I ÄRENDET DELAS UT PÅ SAMMANTRÄDET DEN 27 APRIL Utdragsbestyrkande 5

6 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÃCK 1:608, M FL GÄRDESoMRÅDET I MÖLNLYCKE Sektorn har tagit fram lorslag till detaljplan lor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra ftir kommunalt huvudmannaskap ftir allmän platsmark i området. Detta är en foljd av kommunens strategi for övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planftirslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga lor dagens florhållanden. Framftirallt anpassas byggrättema für bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt lor granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatoma på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn âtergätt till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsftirslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och atttvä av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op 2012, och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medfür inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds. Från sektorn lor samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den 17 mars 2015 Ordfärandens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan flor Hulebäck 1:608 m fl, GÄRDES- OMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt loreliggande ftirslag. Signatur 6

7 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Anna-Karin Ljungman t7 Kommunstyrelsen r (2) Dnr 2012KS ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR HULEBÄCK 1:608 M FL, GÄRDESoMRÅDET I MöLNLYCKE Uppdrag och bakgrund Sektorn har tagit fram förslag till detaljplan flor Gärdesområdet. Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i området. Detta är en ftiljd av kommunens strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelsema även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens ftjrhållanden. Framförallt anpassas byggrättema för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. Förslaget har varit utställt för granskning i enlighet med 5 kap 18 $ plan- och bygglagen (2010:900) PBL under tiden 19 november - 14 december Antagandehandlingarna stämmer överens med granskningshandlingarna med vissa undantag. Vad gäller stickgatorna på Kyrkvägen 4-6 och Trädgårdsvägen 7 har sektorn återgått till samrådsforslaget där dessa gator bildar gemensamhetsanläggning på kvartersmark och alltså inte tas över av kommunen. Granskningsflorslaget som innebar att kommunen skulle ta över även dessa gator och att två av stickgatorna skulle byggas ihop, mötte protester från de boende i området. Förslaget är forenligt med gällande översiktsplan, Op ZOLZ och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap överträds, Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har upprättats och bifogas ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hulebäck 1:608 m fl, GARDESOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun enligt föreliggande förslag. SEKTO FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Håkan J S gnadschef Verksamhetschef plan- och bygglov 7

8 2 (2) Bilagor: Antagandehandlingar Bamkonsekvensanalys 8

9 HÄRRYDA KOMMUN Antagandehandling februari 2015 Detaljplan för Hulebäck l:608 m fl GÄRDESOMNNOCT i Mölnlycke l'l-, J a a, : a ì t; li I t kulle ir1 I 1:43> 1 \l 1:2( I l. t tt té..iìt t'a,, - lr. lì I a ri NFsøþtnan ) Õ aa ;a l ' t a ANTAGANDEHANDLINGAR: a Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning 9

10 HARRYDA KOMMUN Antagandehandling februari2015 Detaljplan fór Hulebäck l:608 m fl GARDESOMNÄOET i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsyfte är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i Gärdesområdet. Detta är en följd av kommunens strategiför övertagande av enskilda vägar inom tätorter. Planförslaget innebär att planbestämmelserna även i andra avseenden blir mer ändamålsenliga för dagens förhållanden. Framförallt anpassas byggrätterna för bostadshusen. Planen innebär inga större ändringar i markanvändning eller exploateringsgrad. PLANDATA Läge och avgränsning Planområdet ligger strax nordost om centrala Möl nlycke. Området avgränsas i öster av Wendelsbergsparken, i norr av Hulebäckens fåra och i söder ligger en idrottsplats, Massetjärn och Hulebäcksgymnasiet. Väster om Gärdesområdet finns Allén och Mölnlycke centrum. 10

11 Areal Planområdets areal är cirka 12 hektar. Markägare Eftersom Gärdesområdet är ett befintligt bostadsområde med villor och radhus finns en mängd fastighetsägare. Kommunen äger Gärdesskolan belägen i planområdets norra del, samt huvuddelen av gatumarken och grönområdet längs Hulebäcken. Fastigheter med radhus ägs av bostadsrättsföreningar och fastigheter med enbostadshus har privata ägare. Det finns även en transformatorstatíon i planområdets västra del som ägs av Härryda Energi AB. TI DIGARE STALLN I NGSTAGAN DEN Oversiktsplan för Härryda kommun - OP 2012 Gärdesområdet är markerat som befintligt bostadsområde i OP Delar av Gärdesområdet ligger innanför en radie på 600 meter från större kollektivtrafikplats, det vill säga Mölnlycketerminalen. lnom den radien ses förtätning som särskilt positivt. Förtätníng kan ske genom ändrad användning, byggnation av lucktomter och genom en mer yteffektiv bebyggelse. Hulebäckens fåra, området kring Massetjärn samt delar av Wendelsbergsparken är utpekat som fokusområden för grönytor. Wendelsbergsparken är även markerad som värdefull kulturmiljö. I naturvårdsplanen ingår Gärdesområdet i ett lövskogsrikt tätortsområde som är markerat som "värdefullt landskap". Utsnitt ur översiktsplanen från tr Gräns för planområde 600 m avstånd från större kollektivtrafikplats Gällande detaljplaner Gärdesområdet omfattas till övervägande del av detaljplan B-1 från Några mindre detaljplaner har gjorts efter upprättades 1952för transformator- och ställverksbyggnaden i korsningen mellan Kyrkvägen och Hulebäcksvägen. B-2 tillkom 1954 för att 2 11

12 möjliggöra uppförandet av kedjehusen på Kyrkvägen. DetaljplanP-91/6 från 1991 gör det möjligt att dela fastigheten Hulebäck 1:526 och bygga ytterligare ett bostadshus på den. Detta har dock inte genomförts. För Wendelsbergsparken gäller S-85. Längs Hulebäcken finns en smal remsa där detaljplan B-34 gäller, vilket troligen är en rest från när B-34 övrigt ersattes av P94/6. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter Kommunfullmäktige fattade beslut om att ta över huvudmannaskapet för enskilda vägar som ligger inom tätorterna. Eftersom detaljplaner reglerar huvudmannaskapet för vägar behöver de ändras för att ett formellt övertagande ska vara möjligt. Detta ska enligt strategin göras genom modernisering av detaljplaner och beaktande av helhetssyn. Gärdesområdet ingår i de områden där kommunen ska ta över enskilda vägar. Utredningar En karaktärisering av Gärdesområdet har upprättats. Den beskriver områdets historia och dess arkitektoniska särart samt karaktär. Fokus ligger på de kvaliteter som finns och som är värda att bevara för framtiden. En bedömning av gatornas standard har genomförts av kommunen. Gatorna anses generellt som tillräckligt breda, förutom delar av Gärdesvägen, men vändmöjligheter saknas på några ställen. Det saknas en gångyta som är skild från biltrafik längs med Kyrkvägen och Wendelsvägen, på sträckan Kyrkvägen och söderut. Dessutom behövs en säkrare trafiklösning för cyklister på Wendelsvägen. Det är sedan tidigare känt att vatten- och avloppsledningarna i området behöver bytas och på sina ställen även flyttas då de ligger tvärs över privata fastigheter. rönursärrnrncar och rönän orr NGAR Bostadsbebyggelse Området är ett befintligt bostadsområde. Av ett hundratal bostäder är cirka hälften friliggande villor och andra hälften består av par-, kedje- och radhus. Gällande plan tillåter en tomtstorlek på 1000 kvadratmeter och under särskilda omständigheter ned till 800. Planförslaget medger en minsta tomtstorlek på 800 kvadratmeter vilket kan medföra några få avstyckningar, men med hänsyn till befintlig karaktär kommer området inte att förtätas ytterlígare. 3 12

13 Karaktären iområdet I Gärdesområdet är bebyggelsen varierande och från många olika tidsepoker. Det finns ingen tydlig röd tråd vad gäller husens gestaltning utan det karaktäristiska för Gärdesområdet ligger snarare i de lummiga gatorna, de stora trädgårdarna och hur husen placerats iförhållande till varandra och till gatan. Värdefull bebyggelse Flera hus bedöms som särskilt viktiga att värna om, tids arkitekturideal. Kvarnströms kedjehus med sina ljusa putsfasader söder om Kyrkvägen är ett exempel. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Fasaden på huvudbyggnad samt garage beläget mellan två huvudbyggnader ska vara ivit puts. Taket på huvudbyggnad ska ha takpannor som ej är glaserade. Nockhöjd och takvinkel ska behållas. då de utgör exempel på sin -'\ _ "solgården" som är en nationalromantisk villa på Kedjehus från 1951' signerade Kvarnstöm Trädgårdsvägen med stor uppvuxen trädgård är ett annat exempel som beskrivs under egen rubrik nedan. Nämnas bör även parhusen itegel på Trädgårdsvägen och Kyrkvägen. De var bland de första som Kvarstöm ritade i Mölnlycke och han bodde själv i ett av dem. De hade för sin tid mycket modern utformning och nya idéer. De föreslås få beteckningen k, med följande betydelse: Den röda tegelfasaden ska behållas. Det finns även två villor på wendelsvägen signe- parhus iteget på Trädgårdsvägen. rade Kvarnström som föreslås få beteckningen (. De är byggda på 50-talet itegel eller betongblock samt trä och har lätt sluttande tak. Beteckningen ( har betydelsen: På huvudbyggnad ska taklutning och byggnadshöjd behållas. Tak ska vara svarta eller mörkgrå. 4 13

14 Solgården "Solgården" är en nationalromantisk villa som stod klar Första ägaren var Josef Johansson som egenhändigt byggde huset och det har sedan dess ägts av samma familj. Det är ett mörkbrunt trähus med blå dörr och blå knutar och vindskivor. Fönstren har vitmålade spröjs och den mörkbruna fasadfärgen fås av tjära blandat med lin- Nationalromantisk viila från 1923, kailad olja. Byggnaden uppfördes itvå våningar, sotsården. en lägenhet på varje våning. Huset kallades för Peking på grund av de utsvängda vind skivorna, men det var snarare Dalarna med dess byggnadstradition som inspirerade Josef Johansson. Svarvade snickerier löper utmed fasaden på burspråket. Balkongräcket är iträ med utsågade hjärtan där insidan på hjärtat var rödmålat en gång i tiden. Detta håller på att återställas. Numera är köket på ovanvåningen borttaget och ovanvåningen har istället tre rum. En utbyggnad åt väster gjordes på 1990-talet av nuvarande ägare för att göra köket på bottenvåningen större. Både de första och nuvarande ägarna har haft ett stort trädgårdsintresse och i trädgården finns många sorters perenner, rosor, buskar och fruktträd typiska för 1920-talet. Det finns även en trädgårdsdamm och flera stenskulpturer och stenmurar som är från när huset byggdes. En pelarpoppel och en stor blodbok syns från långt håll och bildar karaktär för hela området. Huvudbyggnaden föreslås i detaljplanen få beteckningen "q" med följande betydelse: Byggnaden får ej rivas. Utformning av och material på tak, fasad, ytterdörrar och fönster ska bevaras. Fasaden ska ha en mörkbrun kulör. Fönsterbågar ska vara vita. Fönster ska vara spröjsade enligt ursprunget. Tillbyggnader eller andra yttre ändringar ska ske med stor varsamhet och anpassning till ursprunglig utformning. Ovrig bebyggelse Förutom bostäder finns en gammal skola, Gärdesskolan, som idag hyrs ut till social verksamhet. Detaljplanen föreslår här skola, förskola och kontor som användning. Transformatorstationen utgörs delvis av expedition samt personalutrymmen. Den nya deta ljplanen föreslår transformatorstation och kontor. 5 14

15 Naturmiljö och topografì Gärdesområdet ligger på en svagt sluttande kulle. Från nordväst till sydväst rinner Hulebäcken. Den nordvästra delen av fåran sluttar brant nedåt från bostadsområdet. Naturområdet som omgärdar bäcken här är med som fokusområde i Grön Plan. Några fastigheter går en bra bit ned mot bäcken trots att de inte är byggbara eftersom det Ek vid vägen utanför Gärdesskolan. är så brant. För att säkerställa naturområdet föreslås delar av ytorna som naturmark eller, där marken är privatägd, som prickmark (område där byggnad ejfår uppföras). Vidare förses kvartersmarken med a, vilket betyder att marklov krävs för att fälla träd som är större än 0,5 meter i diameter. Härryda kommun har mätt in alla träd i kommunen som har ett stamomfång som överstiger 2,5 meter. Dessa kallas för skyddsvärda träd. Några sådana finns i Gärdesområdet och står då på privata tomter. Utöver dessa finns flera andra stora uppvuxna träd som är värda att bevara. Ett av dem är en stor ek som står precis vid vägen utanför Gärdesskolan och ger en stark karaktär till gaturummet där. Den del av skoltomten som är närmast trädet är prickad och försedd med arvilket betyder att marklov krävs för all typ av schaktning eller grävning. Detta är för att skydda trädets rötter. Framtida gångstråk längs Hulebäcken Kommunen har planer på att eventuellt iframtiden utveckla ett allmänt gångstråk längs med bäcken på den sidan där Bäckvägen går. Därför är det viktigt att bebyggelsen på andra sidan bäcken inte kommer för nära bäcken. Marken är prickad (område där byggnad ej får uppföras) en bit in på fastigheterna på andra sidan. Offentlig service Närmaste skola för elever i årskurs 1-5 är Säteriskolan som ligger cirka en kilometer västerut, medan närmast belägna skola för årskurs 6-9 är Ekdalaskolan ett par hundra meter bort. I anslutning till planområdet ligger två förskolor. lnom planområdet ligger gamla Gärdesskolan som idag hyrs ut till social verksamhet. Planen medger att skola eller förskola kan anordnas där om det skulle behövas iframtiden 6 15

16 Kommersiell service Ett komplett serviceutbud finns i Mölnlycke centrum som ligger ett par hundra meter från planområdet. Fornlämningar På riksantikvarieämbetets fornminneskarta finns inga markeringar i området. MARK Geoteknik Någon övergripande geoteknisk utredning har ej gjorts eftersom området sedan länge är bebyggt. Radon Radonmätning har inte gjorts. Enligt kommunens radonriskkarta är större delen av planområdet normalriskområde för radon. Huruvida ny bebyggelse skall ha radonskyddande grundkonstruktion regleras i Boverkets byggregler, BBR. Risk för skred och höga vattenstånd Hulebäcken som rinner förbi området bedöms inte ha så höga vattennivåer att det riskerar att skada bebyggelsen. Det finns heller inga dokumenterade uppgifter om att området bedöms vara utsatt för skredrisk. Detta har dock ej undersökts. Området närmast bäcken är prickat på grund av eventuella planer på gångstråk på andra sidan bäcken och närmaste byggrätt ligger någon meter högre än vattennivån i bäcken. GATOR OCH TRAFIK Gator Från väster har planområdet tillfart från Allén via Kyrkvägen och från norr och söder via Wendelsvägen. Härryda kommun avser ta över ansvaret för gatorna inom planområdet, vilket innebär ett framtida ansvar för drift och underhåll. I samband med övertagandet kommer gatornas beskaffenhet inklusive dess avvattning ses över. Dagvattenledningar som skall ta hand om de asfalterade ytornas regnvatten grävs ned i delar av vägnätet för att säkerställa en förbättrad avvattning. Vissa sträckor med befi ntl íga dagvatten led ni n gar kom pletteras med nya dagvatten brun nar. 7 16

17 I samband med nedgrävning av ledningar utförs en förstärkning av vägkroppen för att få en ökad bärighet på gatorna på de sträckor där den inte är tillräcklig. Vägområdet är delvis för smalt och behöver breddas. Den asfalterade körbaneytan på lokalgatorna kommer att få en bredd på 5 meter. Undantag görs för en sträcka på Gärdesvägen där det inte är tekniskt möjligt att åstadkomma breddningen på grund av närliggande fastigheter. Någon gata kommer även att justeras i sidled och det gäller där gatan idag går in på privata fastigheter. För att få en ökad säkerhet för fotgängare och cyklister kommer gång- och cykelvägar byggas, samt olika hastighetsdämpande åtgärder att utföras. Gatubelysningen i området ses över och kompletteras där behov finns av ytterligare belysningspunkter. Wendelsvägen är klassad som en huvudgata och förblir så även efter övertagande. Övriga gator i planområdet kommer att klassas som lokalgator. lnom gatumarken finns extra utrymme kring entrén till Wendelsberg för att eventuellt iframtiden kunna markera entrén till Wendelsberg med trädplantering. Det finns även utrymme vid "snikens torg" för att anlägga plantering eller liknande. Gång- cykel- och mopedtrafìk Kommunen avser i samband med övertagandet av vägarna att anlägga en separat gång- och cykelväg längs Wendelsvägen, från Kyrkvägen och söderut. Breddningen av vägområdet sker österut. Stenmuren mot parken behöver flyttas in ett par meter och en del träd måste tas ned. Se principskiss på nästa sida. På Kyrkvägen anläggs en yta i körbanan som iförsta hand är avsedd för gående och cyklister. För att möjliggöra denna yta kommer det att på några delar längs Kyrkvägen medföra intrång på privata fastigheter. På andra delar görs vägbanan smalare där mötande fordon får köra en i taget och invänta mötande trafik. Parkering Friliggande villor har parkering på egen tomt. Radhusen på Kyrkvägen har garage och parkering med utfart direkt mot gatan. Besökare i området hänvisas till en I 17

18 ) / ) ) _( ) ( ) t-\ \\.- muren flyttas in i parken ett par meter och några träd kommer att behöva tas ned. (*- u <* <--\ Wendelsbergsparken.z'" ny vägkant körfält 5 m gång- och cykelväg 2,5 m befintlig vägkant Principskiss som visar trafiklösningen på Wendelsvägen. På Kyrkvägen blir det ingen separat gång- och cykelväg utan en yta som i första hand är till för gående och cyklister men som även kan nyttjas av mötande bilar. kommunal parker ng som l gger m ttemot grindarna tillwendelsberg med infart från Gärdesvägen. TEKNTSK FÖRSÖRJNtNG Vatten och avlopp Hela området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen planerar att lägga om VA-ledningarna i området då de är gamla och uttjänta. Dessutom avser kommunen att anlägga ledningarna, så långt det är möjligt, i gatan med en serv s till varje fastighet. I dagsläget är ledningarna på en del ställen dragna tvärs över privata tomter. På några ställen är dock ledningsservitut att föredra eftersom höjdskillnader gör att ledningarna inte kan läggas i gatan eller så medför ny ledningsdragning allt för stora ingrepp på den enskilda tomten. Dagvatten Området har traditionella dagvattenledningar och det ställs inga krav på att anlägga fördröjningsmagasin inom varje tomt. Fastighetsägare får dock inte koppla förbi befintliga fördröjningsmagasin, till exempel stenkistor, för att koppla direkt till 9 18

19 kommunal dagvattenledning. Framtida väghållare, det vill säga kommunen, ansvarar för att dagvatten inom vägområdet omhändertas. Värme och el Fjärrvärmeledningar går längs Kyrkvägen. Härryda Energi AB svarar för elförsörjningen i området. Det finns en befintlig transformatorstation som ligger vid korsningen Kyrkvägen-Hulebäcksvägen. Avfall Plats för kärl för insamling av brännbart samt matavfall ska anordnas inom fastigheterna. Dessa skall vara i direkt anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. Alternativt ska gemensam uppställningsplats anordnas. På de smala stickgator som ansluter till Kyrkvägen och Trädgårdsvägen har sopbilen inte möjlighet att köra in och vända. Fastigheter på Kyrkvägen 6 A-C kan om behovet uppstår ha sopkärl på andra sidan tomten medan övriga stickgator på Kyrkvägen får samordna lämplig uppställningsplats nära korsningen där sopbilen kör förbi alternativt köpa ett abonnemang där dragväg ingår. Skulle lämplig uppställningsplats inte gå att hitta utan att det stör framkomlighet och trafiksäkerhet på Kyrkvägen finns möjligheten att ordna med uppställningsplats eller gemensamt sophus vid parkeringen på Gärdesvägen. Mer information om vad som gäller för hämtning av hushållsavfall finns på kommunens hemsida Tele och bredband Ledningar för tele finns längs alla gator. Bredband finns draget i Kyrkvägen. Ny fiber kommer att läggas ned. KONSEKVENSER Avvägningar enligt Miljöbalken Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 överskrids. t0 19

20 M iljökonsekvensbeskrivning och M iljöbedömning en ligt M KB-förordningen En miljökonsekvensbeskrivning (MKB)ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas 'bm detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser". Detaljplanen omfattar ett befintligt område centralt i ett samhälle med utbyggd infrastruktur som gator, vatten- och avlopp, elförsörjning och kollektivtrafik. Planen innebär ingen betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behövs därför inte. Länsstyrelsen instämde i kommunens bedömning vid samråd 15 maj HALSA OCH SÄKERHET Buller Området är befintligt med befintliga vägar och bebyggelse och planen medför inga ändringar i trafi kmängd. Riksväg 40 ligger knappt 700 meter från planområdet och däremellan finns både bostadsbebyggelse och industriområde som fungerar bullerdämpande. Även topografin hjälper till att dämpa buller från motorvägen. Drygt 400 meter söder om planområdet går järnvägen. Den ligger på ungefär samma höjdnivå som Gärdesområdet men mellan området och järnvägen finns annan bebyggelse och parkmiljö. Varken motorväg eller järnväg bedöms därför påverka planområdet. Den lokala trafiken bedöms vara dimensionerande vad gäller buller. Wendelsvägen med cirka 800 fordon per dygn är den väg inom området som är mest trafikerad. Enligt detaljplanen föreslås en gång- och cykelväg närmast bostadshusen vilket kommer att göra att bilvägen förskjuts något bort från husen. Detta kan eventuellt ha en positiv effekt på de bullernivåer bebyggelsen utsätts för. De riktvärden som fastslagits av riksdagen bedöms inte överskridas. 20

21 Brandförsvar Vägarna i området uppfyller kraven på tillgänglighet för brandfordon. Miljömål Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. Med områdets centrala läge i ett befintligt samhälle finns goda möjligheter för många att utnyttja kollektivtrafiken för miljöanpassade och resurssnåla transporter. ORGAN I SATO RI SKA FRAGOR Tidplan Samråd genomfördes i maj-junt2c.14 och granskning i november-december Kommunfullmäktige beräknas kunna anta detaljplanen under våren Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft. Huvudmän Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Ansvaret för planens genomförande är fördelat enligt nedan: Härryda kommun Fastighetsägarna inom planområdet Härryda EnergiAB - dricks- och spillvatten inom planområdet - gator och gång- och cykelvägar inom allmän platsmark - naturmark - park - kvartersmark - elförsörjning FASTI G H ETS RÄTTS LIGA FRAGO R G e mensamhetsan läggn i ngar/samfäl I igheter Härryda kommun står som huvudman för allmänna platser i detaljplanen och ska därmed ta över vägarna inom planområdet. En lantmäteriförrättning behöver göras för omprövning av Mölnlycke ga:8. I förättningen ska Wendelsvägen, Hulebäckst2 21

22 vägen, Trädgårdsvägen, Gärdesvägen samt del av Kyrkvägen utgå ur Mölnlycke vägförenings väghållningsansvar. Kommunen svarar fortsättningsvis för drift och underhåll av dessa gator. Kommunen ansvarar för att denna lantmäteriförrättning begärs. lnom planområdet finns idag även en gemensamhetsanläggning, Hulebäck ga:11 belägen på Hulebäck s:19 som avser en stickgata som går tillfyra fastigheter. Även denna väg kommer övergå till en kommunal gata. För detta krävs en lantmäteriförrättning som kommunen ansvarar för att söka. Mark för gemensamhetsanläggning Vägar lnom Mölnlycke ga:8 finns tre stickvägar som föreslås att inte bliallmän platsmark gata utan i stället kvartersmark med gemensamhetsanläggning för gata. Anledningen till att dessa inte tas över av kommunen är att de i sin karaktär är infarter. De är smala, utan vändplan och servar enbart tre fastigheter. I samråd och granskning har det kommit fram att de boende vill behålla gatornas utformning som den är och då finns ingen möjlighet för andra än boende att använda gatorna. Dessa stickvägar servar idag fastigheterna Hulebäck 1:2'16, 1: ,1:857 och 1:858. Det är lämpligt att dessa tre stickvägar bildar tre separata gemensamhetsanläggningar för väg som var och en ansvarar för drift och underhåll av vägarna. Kommunen ansvarar för att söka erforderlig lantmäteriförrättning. Sophämtning lnom Hulebäck 1:610 reserveras mark för gemensam sophämtning för Hulebäck 'l:496, 1:497,'l:.610,1:569 och 4:41. För att sköta detta område kan en gemensamhetsanläggning bildas. Fastighetsägarna ansvarar för att söka och bekosta erforder- I ig lantmäteriförrättni ng. Markintrång En stor del av den mark som i planen är allmän plats ägs redan av Härryda kommun. Mark som i detaljplanen är allmän plats och som inte ägs av kommunen ska förvärvas av kommunen som avser att sköta den. Detta gäller både för de områden som är angivna som"natur" och för de som är "GATA" i planen. Vägbredden blir i princip densamma som idag men några justeringar görs vilket medför intrång på privata fastigheter. t3 22

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer