Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Förmiddag 1. Uppföljning av policy för målstyrning och roller 2. Arbete med verksamhetsplan 2014 och mål/mått Eftermiddag 3. Budgetuppföljning 2 4. Lägesbeskrivning i hemvården Enhetschef Susanne Sabith och Carolia Ånelöf 5. Verksamhetsutveckling mellan vård- och omsorgsverksamheten och utbildningsverksamheten för barns och ungdomars psykiska hälsa Inga handlingar Enhetschef Lars Ask Inga handlingar 6. Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn Överenskommelsen om kollektivtrafik - upphandling av 35 persontransport- och samordningstjänster 9. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Taxor Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Ledningssystem för kvalitet Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 112 SoL och LSS 13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 121 Information/Rapporter 16. Annika Sjöberg, utvecklingsledare på FoU Sörmland/ projektledare för införande av Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka 17. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 19. Förvaltningschefens rapport 18. Övrig information/rapporter - Kö till särskilt äldreboende - Nya föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :14:30 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari- oktober 2013 är +930tkr, årsprognos tkr. Stab : periodens resultat tkr, årsprognos tkr Projekt: periodens resultat +187tkr, årsprognos +700tkr Socialtjänst: periodens resultat tkr, årsprognos tkr Säbo: periodens resultat , årsprognos tkr Hemvård: periodens resultat , årsprognos tkr Funktionsstöd: periodens resultat 491, årsprognos -300tkr Ett generellt arbete görs inom alla områden för att minska över- och mertid samt de höga sjuktalen. Införande av TES i Hemvården ger bättre styrning av personalresurser vilket möjliggör en minskning av personal i Hemvården, 3,5 tjänst samt minskad övertid. Införandet av samordnare inom särskilt boende ger bättre personalplanering och därmed lägre kostnader. Den förändrade prognosen från minus till minus 300 beror främst på att beräknade kostnader för placering och nytt beslut inom personlig assistans faller ut under Arbetet med resursfördelning inom Bostad med särskild service ger möjlighet till sänkta personalkostnader och utveckling inom området i form av servicebostäder. Inom Sysselsättning SoL beslutades i april att inte ersätta vakant tjänst under maj till december. Detta skulle möjliggöras genom att använda samordnare som resurs vilket inte är tillräckligt. Tjänsten ersätts på halvtid från och med mitten av november för att säkerställa bra verksamhet för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ej tillsatta tjänster inom staben med 2,5 helårsarbetare. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 2(2) VON Socialtjänstens arbete med att undvika placeringar av barn, unga och vuxna genom att initiera resurser på hemmaplan. Genomlysa öppenvården Barn för att se att de arbetar med rätt saker. Därmed inte återtillsätta en tjänst i år utan avvakta vad man kommer fram till. I prognosen är det medräknat den faktura från Landstinget Sörmland på ca 1 mkr avseende Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning per oktober Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ)

4 Vård och omsorgsförvaltningen okt 13 RR per Kontogruppering Aug Okt Förändring Ack avvikelse Ack avvikelse Förändring Årsbud Årsprogn Årsprogn Prognos Aug Okt Aug Okt I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Resultat per område Prognos Prognos Förändring Ack avvikelse Ack avvikelse Förändring Årsbud Aug Okt prognos Aug Okt Aug Okt Stab IFO Hemvården Säbo FS Projekt SUMMA Kommentarer utfall: Under oktober forsätter Vård och omsorg att leverera ett positivt resultat jmf budget. Ackumulerat ligger avvikelsen nu på 930 tkr. Socialtjänsten (IFO) och Funktionsstöd genererat ett överskott medan Hemvården backar något vilket även Säbo gör. Årsprognosen justeras till tkr. Genomförda åtgärder som återspeglas i prognosen ovan: Ett generellt arbete görs inom alla områnden för att minska över och mertid samt de höga sjuktalen. Införande av TES i Hemvården ger bättre styrning av personal vilket möjliggör en minskning av personal i Hemvården 3,5 tjänst samt minskad övertid. Införande av samordnare inom särskilt boende ger bättre personalplanering och därmed lägre kostnader. Arbete med resursfördelning inom Bostad med särkskild service ger möjlihget till sänkta personalkostnader och utveckling inom området i form av servicebostäder. Inom Sysselsättning SoL beslutades i april att inte ersätta vakant tjänst under maj till december. Detta skulle möjliggöras genom att använda samordnare som resurs vilket inte är tillräckligt. Tjänsten ersätts på halvtid från och med mitten av november för att säkerställa bra verksamhet för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ej tillsatta tjänster inom staben med 2,5 helårsarbetare Socialtjänstens arbete med att undvika placeringar av barn, unga och vuxna genom att initiera resurser på hemma plan. Genomlysa öppenvården Barn för att se att de arbetar med rätt saker. Därmed inte återinstätta en tjänst i år utan avvakta vad man kommer fram till. I prognosen är det medräknat fakturan från Landstinget Sörmland på ca 1 mkr avseende 2011.

5 Period: A5: 64* RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Verksamhetsuppföljning Funktionsstöd oktober 2013 Kunder/brukare/ medborgare volym ± = Prognos Inom funktionsstöd fortsätter omfattningen av kundernas behov att öka. Kontaktperson och sysselsättning minskar i antal och de individuella stödbehovet tilltar. Det är i sysselsättning SoL, socialpsykiatrin som störst antal deltagare minskat på grund av olika orsaker så som 2 brukare har avlidit, 2 personer har börjat i Nyköping på Silvermånen, 1 person har kommit ut i arbetslivet och en har påbörjat en lönebidragsanställning, 1 person har avslutat sitt bistånd på grund av förbättrad psykisk hälsa, 1 person har avslutat på egen begäran av ålderdom och ork. Verksamheten ser en trend att yngre deltagare har påbörjat och avslutat sin insats då insatsen ej var adekvat, de vill ut i arbetslivet och har fått hjälp att kontakta arbetsförmedling för att komma vidare. Bostäder med särskild service startade upp servicebostad i slutet av april och arbete med övergång för några kunder från gruppbostad till serviceboende. Inom gruppbostad har behov av personal ökat under september månad och bedöms fortsätta året ut. Brukare med behov av stöd i boende samt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) kommer verkställas i januari 2014 i form av köpt placering. Ny kund inom personlig assistans verkställs successivt 2013 och fullt ut 2014.

6 Volym april 2012 Volym juli 2013 Volym augusti 2013 September Volym oktober Särskilt boende Socialpsykiatri Boendestöd Korttidstillsyn Lss Kortidsvistelse Personlig assistans ass ers extern Personlig assistans ass ers intern Personlig assistans LSS extern Personlig assistans LSS intern Bostad med ss Sysselsättning Kontaktperson

7 Medarbetare Jämfört med förra året har över- och mertid minskat i omfattning. Vilket kan bero på att verksamheterna arbetet med resursfördelning och nyttjande av så kallade stjärnturer. Verksamheterna arbetar vidare med att sänka över- och mertid ytterligare. Inom personlig assistans finns svårigheter att behålla timvikarier då det är ett avancerat självständigt arbete. Sjukskrivningar hos ordinarie personal och begränsad möjlighet att behålla inskolade timvikarier skapar problem med bemanningen då kundens önskemål om viss personlig assistent bör bemötas. Inbeordring är ibland sista utvägen. Rekrytering av timvikarier sker löpande för att motverka inbeordringar. Vissa kunder har uttryckliga önskemål vilket inte alltid är möjligt att tillgodose. Statistiken för september och oktober visar att Funktionsstöd arbetar vidare med att sänka över- och mertid men på grund av ökad sjukfrånvaro under september och oktober har det dock varit svårt att hålla nere över- och mertid som tidigare under året. Sjukfrånvaro Under 2013 har fler medarbetare inom funktionsstöd varit långtidssjukskrivna. De flesta är inte arbetsrelaterade. Rehabiliteringsarbete pågår. Arbete pågår för att behålla fler medarbetare i arbete genom individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner för att på så vis öka tryggheten för medarbetare och kunder. Den totala sjukskrivningsfrekvensen inom Funktionsstöd ligger fram till oktober på 7,91% vilket indikerar att korttidsfrånvaro ökat under hösten vilket också verksamheten känt av särskilt inom bostäder med särskild service och personlig assistans. Verksamhet/kvalité Sysselsättningen inom daglig verksamhet samt dagverksamhet fortsätter utvecklas och öppnar en ny arbetsplats i form av kiosk på Björntorp. Inom socialpsykiatrins sysselsättning har en träffpunkt startat upp från och med början av oktober där inget bistånd behövs. Det är en träffpunkt som har öppet två eftermiddagar per vecka för personer med en psykisk funktionsnedsättning där möjlighet till social kontakt med andra i liknande situation och kontakt med personal inom kommunen som en ingång för ett eventuellt fortsatt stöd. Metod- och utvecklingsarbete med stöd av ESL (Ett självständigt liv) fortgår där Funktionsstöd Inledningsvis använder arbetssättet främst i Sysselsättning och socialpsykiatrin för att sedan under år 2014 spridas till samtliga verksamheter inom Funktionsstöd. I korttidsverksamheten har intensivt arbete under året bidragit till att det nu finns en ökad samverkan med skolan där Funktionsstöd nu verkställer fritids för barn som inom de närmsta åren kommer att tillhöra funktionsstöd. Det minimerar antalet miljöer och personer runt de barn som har en funktionsnedsättning. Inom personlig assistans pågår arbete för att öka kontinuitet för kunderna. Verksamheten har svårigheter att utföra dubbelassistansen på ett kvalitetssäkert vis vilket skapar oro för kunderna. När en upplevd kontinuitet uppnåtts kan arbete med att erbjuda även önskad sysselsättningsgrad för personliga assistenter utvecklas.

8 Framtid/åtgärder - Fokus på ESL i vardagsarbetet. - Utveckla arbetssätt för att kunna begränsa antalet personliga assistenter runt varje kund. - Undersöka möjlighet att utveckla rapporteringssystem inom personlig assistans för att effektivisera återrapporteringen till försäkringskassan - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för kunder och medarbetare - Utveckla Bostad med särskild service i form av servicebostad för att möjliggöra för fler kommuninvånare inom LSS att leva som andra. - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot tre brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund - Socialpsykiatrin är i behov av ökad kompetens neuropsykiatri kombinerat med missbruk- planering pågår. Ekonomi- Resultat och prognos Oktober Helårsprognos (per september) Helårsprognos (per oktober) Analys: Minus 491 per augusti beror på högt budgeterade timlöner som under året kommer fasas ut. Prognos 2013 var tidigare satt till minus 1500 och berodde främst på ej budgeterade kostnader personlig assistans, två nya kunder från årets start och en som tillkommit senare. Prognosen var osäker då ytterligare en kund beviljades personlig assistans och en kund boende (SoL och LRV) som var svårt att bedöma när det startas upp. Nu per oktober är prognosen möjlig att sätta till ett prognostiserat underskott på 300 vid årets slut på grund av: - ej verkställt beslut personlig assistans fullt ut ej verkställt bistånd socialpsykiatrin - såld plats ger intäkter - budget personalkostnader 2013 högt beräknade - återhållsamhet under året för att komma i balans på grund av det prognostiserade underskottet Titti Kendall

9 Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Hemvården oktober 2013 Kunder: Hemtjänsttimmar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Antal tim Antal kunder Ovanstående siffror visar flödet av hemtjänst. De tre första månaderna av året hade hemvården den högsta vårdtyngden och många insatser i personlig assistans. Från januari till oktober har vi har vi utfört 57,252 tim och ett snitt i nyttjandegrad på 71 %. Vi kan nu se att hemtjänsttimmarna ökar och även antal kunder från september till oktober. To m oktober månad hade vi totalt 384st installerade trygghetslarm. November och december månad kan tendera ytterligare ökning av hemtjänsttimmar. Arbetet med kvaliteten pågår dagligen med att våra kunder får känslan av delaktighet, kontinuitet och trygghet. Genom planeringsverktyget TES försöker våra samordnare få till en så bra planering som möjligt för både kunder och medarbetare. Temaarbetet är igång i inledningsfasen med rehab, hemsjukvårdens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i hemtjänst. Ett arbete med kund i fokus som kommer att leda till en ökad kunskap i både förebyggande och rehabiliterande arbetssätt

10 Medarbetare: Enhetschef till Sunda, Frösäng, Nattpatrull och Vitsippan har börjat sin anställning och den 4/11 börjar enhetschef till den andra delen av hemvården. Under månaden har timanställda rekryterats för att klara den fortsatta låga övertidsersättningen. I september månad ökade sjukfrånvaron framförallt långstidsfrånvaron och då sjukdomar som ej är arbetsrelaterade. Sjukfrånvaron har pendlat från 14,55% till högst 26,19% i april månad och oktober månad 15,01%. En arbetsgrupp har haft handledning/ planeringsdagar för ett försök att komma tillrätta med den problematik som har funnits och finns i gruppen. Sjukstatistik D-stapel januari februari mars april maj juni juli augusti sept okt Verksamhet/kvalitet Den 2/10 flyttade hemtjänst grupperna Frösäng, Sunda, två sjuksköterskor, samordnare och enhetschef till nya lokaler på Björntorp En kvalitetsökning och nystart för alla grupper och Ett lugn infann sig på Brandstation. Bojens dagverksamhet har haft besök av Vård och omsorgsnämndens ordförande och viceordförande. Ett mycket uppskattat besök. Önskemål är att få forum i att framföra sina synpunkter i det som är bra och mindre bra. Något att ta fasta på i planering för år Rönnens dagverksamhet är en stabil verksamhet för dementa och mycket omtyckt. En översyn av demenshemtjänstens mål och syfte planeras föra att kunna kompetenshöja verksamheten och möta framtidens krav. Planering av Utbildning av Tes telefoner med insatsregistrering börjar i november och beräknas vara klar och implementerad i hemtjänstgrupperna vid årsskiftet om allt går enligt planerna.

11 Budgetavvikelse Hemvården Kr Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avvikelse personal Avvikelse totalt mån Ekonomin för oktober månad visade ett utfall på -286 tkr. Personal kostnader -146 vilket till största delen beror på ökade hemtjänsttimmar från september till oktober. Övertidsersättning har ändå varit låg med tanke på ökning av hemtjänst timmar totalt -10 för hela hemvården. Övriga kostnader -153 vilket bl a beror på hjälpmedel, installation av datorer, bilar, flytt till Björntorp, nya abbomenang till Tes telefoner med mera. Prognosen för hemvården beräknas bli totalt Anne Ringdahl Områdeschef/ Hemvården

12 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Socialtjänst oktober 2013 Kund Vuxna Stadigt inflöde av nya ärenden inom myndighetsutövningen. 6 personer är inskrivna på Oliven och 4 personer är under utredning för att få en plats på Oliven. Rådgivningsbyrån har 20 pågående ärenden. Telefonen på Rådgivningsbyrån fungerar nu men det är inte många som ringer efter det att telefonen varit ur funktion en längre tid. Vi behöver marknadsföra Rådgivningsbyrån och möjligheten att få förebyggande samtal, anhörigstöd mm :19

13 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Barn Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning Placeringar familjehem/ HVB inst övrigt ej inled utr utredning Fam.hem ensamk HVB Antal aktualiseringar som leder till utredningar har minskat under 2013 Antal placeringar i familjehem och på HVB minskar Ensamkommande barn utan vårdnadshavare är en ny grupp i behov av placering (kostnaden ersätts av Migrationsverket) :19

14 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Bistånd SoL /LSS maj aug sept okt nov dec Antal fattade beslut lss sol äo avslag sol fs Antal fattade beslut av biståndshandläggare: LSS 9 beslut, SoL äldreomsorg 92 beslut, inga avslag/delavslag i oktober, SoL funktionsstöd 7 beslut :19

15 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomiskt bistånd Antal arbetslösa Antal personer Kostnad i t kr maj juni juli aug sept okt nov dec Ekonomiskt bistånd: 150 personer (106 hushåll) fick ekonomiskt bistånd under september. Av dessa är 60 personer arbetslösa. Något ökad kostnad för ekonomiskt bistånd under september och oktober jämfört med augusti. Antal hushåll och personer är något färre än tidigare vilket innebär att beviljat biståndsbelopp per hushåll har ökat :19

16 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Medarbetare Barn En ny socialsekreterare börjar i februari 2014 (ersätts fn av konsult). En ny vakans uppstår i januari, en ytterligare rekrytering bör göras Något högre sjukfrånvaro på socialtjänst barn Vuxna En vakant tjänst, trots annonsering och intervjuer är ingen aktuell för tjänsten. Rekryteringen kommer att ta lite längre tid. Konsult på deltid under rekryteringen. Problem i arbetsgruppen på Oliven som vi nu hanterar Bistånd Inga sjukskrivningar, eller annan frånvaro, men medarbetarna signalerar att många är trötta och upplever stress. En stabil, trygg, lojal arbetsgrupp som nu börjar känna sig trötta. Ett stort jobb har lagts ner på riktlinjer. Ska på sikt vara till hjälp och stöd för gruppen även om det tagit tid och kraft från flera. Ciceronprojektet avslutas vid årsskiftet, personalen på Ciceron är informerad om avslut. Verksamhet Ett utvecklingsarbete bör göras för att säkra kvalitén i utredningar genom kollegiegranskning och genom att handläggargruppen enas om hur en utredning ska se ut för att hålla en god kvalité. Fortsätta att erbjuda olika familjestödsmetoder som exempelvis Komet som är en evidensbaserad metod som även visat sig vara kostnadseffektiv Fortsatt arbete med att erbjuda behandling på hemmaplan. Vi arbetar aktivt med att försöka främja samarbete, inte se mina/dina ärenden/kunder. Vi är en socialtjänst. Det har visat sig fungera bra att bjuda in medarbetarna till enhetschefernas onsdagsmöten där gränsöverskridande ärenden tas upp. När Communicares verksamhet avslutas vid årsskiftet önskar socialtjänsten behålla delar av Communicares arbetsmetod. Vi planerar ett eget projekt för att hjälpa unga som söker ekonomiskt bistånd för att de är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden :19

17 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Framtid För att öka socialtjänstens tillgänglighet planeras en gemensam mottagningsgrupp. Fortsatt arbete med vård på hemmaplan för både barn och vuxna. Socialtjänst vuxna vill bjuda in till informativa möten. Broschyr + information om hur en utredning går till mm. Arbetet runt Våld i nära relation bör implementeras. Vi har kompetens i vår arbetsgrupp och behöver lägga fokus på detta Verksamheten förbereder för en ökad mängd barn i behov av stöd och ett ökat antal barnavårdsutredningar utifrån att VoN tecknar avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och utifrån att asylboendet på Jollen förväntas öppna inom kort. Socialtjänstens verksamhetssystem Procapita behöver underhållas och ha en fungerande support. Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat oktober prognos årsresultat Större avvikelser mot budget per oktober Socialttjänst områdeschef Semesterlöneskuld -274, systemutveckling -41 Socialtjänst bistånd -15 +/0 Ekonomiskt bistånd -459, Arbete och praktik -113, Flykting +730 Socialtjänst barn Köp av vht +2860, migrationsverket +1283, jour +234, löner +350, famh/kontp Socialtjänst vuxna Intäkter/avgifter +73, personal +580, famh/kontp -115, köp av vht -810 Socialtjänsten totalt OBS! 600 tkr för mycket är uppbokat på statsbidrag Migrationsverket för placerade asylsökande barn, 140 tkr saknas i uppbokade kostnader inköp av verksamhet vuxna. Socialtjänstens faktiska resultat per oktober är därmed 2770 tkr enligt ovan och inte 3500 tkr vilket framgår av ansvarsrapport total :19

18 Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Särskilt boende oktober 2013 Intäkter: Summan för avgifter har ökat mer än vad vi räknat med. Detta till följd av att vi har haft 20 personer på Hällen under början av året, i jämförelse med beräknad 15. Vi har mellan april och september haft en extra avdelning öppnad för korttidsvård som har renderat högre intäkter. Sedan oktober har vi öppnat nya sektion D som också ger ökade intäkter. Kostnader: Kund: Sedan oktober har vi öppnat avdelning D som rymmer plats för sex kunder. Detta har gjort att vi nu kunnat kapa kön till särskilt boende högst betänkligt. På Hällen är vårdtyngden nu mycket hög. Vi har flera kunder där som är så sjuka så de ej kan dela rum, varför vi inte kan överbelägga antal platser. Detta ger tyvärr till resultat att vi har, sedan en tid tillbaka, personer som får vistas kvar på sjukhus då vi inte har plats för dem på Hällen. Medarbetare: Vi har fortsatt mycket personal inne på extratid pga hög sjukfrånvaro. Det har nu under en period gått svåra, långdragna förkylningar. Annars är den höga personalkostnaden helt kopplad till öppnandet av Klippan mellan april och september och nu till sektion D. Verksamhet/Kvalité: Vi ser nu tydliga effekter av den samordnartjänst som vi inrättade i maj. Personen har nu jobbat på hela särskilt boende med schemalösningar, samordning av stjärnturer samt allmänna effektiviseringar. Detta ökar kvalitén i våra verksamheter. Det avlastar personalen på avdelningarna genom att de får hjälp i att titta på hållbara lösningar i schema så personalen kan fokusera på omvårdnadsarbetet. Planering pågår av hur vi skall arbeta med kvalitetsfrågor framöver vad avser t.ex. bemötandefrågor, aktiviteter på avdelningarna samt utveckling av social dokumentation. Vi har i dagarna öppnat kiosken på Björntorp igen med hjälp av funktionsstöd. Framtid/åtgärder: Se ovanstående

19 Ekonomi: Årsprognosen är nu justerad till tkr. Vi har nu räknat med en uppbokning på tkr för utskrivningsklara som uppkommit detta år där vi vet att faktura kommer. Särskilt boende startade tidigt under året ett stort arbete kring åtgärder för att komma så nära nollresultat som möjligt. Vi kan se att samordnaren via sitt arbete med att effektivisera scheman, se över nattbemanning samt kolla över stjärnturer börja ge resultat. Under september föll hela löneökningen ut som en kostnad men vi får tillbaka pengar i december i vår budget för denna utbetalning. Linda Bergström

20 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :15:23 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Skrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen daterad godkänns som svar på remissen. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion om hur kommunen ska få unga i arbete. Kommunstyrelsen begär yttrande från Vård- och omsorgsnämnden. Nämndens yttrande utgör underlag för den kommunövergripande bedömningen och det förslag till beslut som kommunstyrelseförvaltningen senare presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor ska göra det de vill. Föreningen jobbar med att stödja entrepenörskap, handlingskraft, motivation och eget ansvar hos unga män och kvinnor. Projektet finansieras av EU sociala fonden och alla ingående kommuner och Arbetsförmedlingen. I Oxelösund har Communicare varit aktiva med två olika projekt. Det första projektet Jobbcollege bedrevs under åren och nuvarande projekt Äg din framtid under åren Communicare har varit mycket lyckosamt och har hjälpt många unga att bryta utanförskap och bidragsberoende. Communicares verksamhet avslutas vid årsskiftet 2013 och Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att kommunen fortsätter arbeta utifrån Communicares upparbetade arbetssätt. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för att delar av Communicares projekt ska ingå i ordinarie verksamhet från Ärendet OXL2621 v Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att motionen ska bifallas. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2015-03-25 13.15 på Sandviks gård Mattias Jensen Pettersson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 24 november 2014 SN-2014/4023.103 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Överenskommelse

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293

8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden 8.30 12.00 ägnas åt delar i Verksamhetsplanen 2013, rum 293 Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer