Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Förmiddag 1. Uppföljning av policy för målstyrning och roller 2. Arbete med verksamhetsplan 2014 och mål/mått Eftermiddag 3. Budgetuppföljning 2 4. Lägesbeskrivning i hemvården Enhetschef Susanne Sabith och Carolia Ånelöf 5. Verksamhetsutveckling mellan vård- och omsorgsverksamheten och utbildningsverksamheten för barns och ungdomars psykiska hälsa Inga handlingar Enhetschef Lars Ask Inga handlingar 6. Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete Överenskommelse om mottagande av asylsökande barn Överenskommelsen om kollektivtrafik - upphandling av 35 persontransport- och samordningstjänster 9. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Taxor Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Ledningssystem för kvalitet Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 112 SoL och LSS 13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Delgivningar Anmälan delegationsbeslut 121 Information/Rapporter 16. Annika Sjöberg, utvecklingsledare på FoU Sörmland/ projektledare för införande av Länsgemensamt program för vård och omsorg av demenssjuka 17. Medicinskt ansvarig sjuksköterskas rapport 19. Förvaltningschefens rapport 18. Övrig information/rapporter - Kö till särskilt äldreboende - Nya föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :14:30 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per oktober 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari- oktober 2013 är +930tkr, årsprognos tkr. Stab : periodens resultat tkr, årsprognos tkr Projekt: periodens resultat +187tkr, årsprognos +700tkr Socialtjänst: periodens resultat tkr, årsprognos tkr Säbo: periodens resultat , årsprognos tkr Hemvård: periodens resultat , årsprognos tkr Funktionsstöd: periodens resultat 491, årsprognos -300tkr Ett generellt arbete görs inom alla områden för att minska över- och mertid samt de höga sjuktalen. Införande av TES i Hemvården ger bättre styrning av personalresurser vilket möjliggör en minskning av personal i Hemvården, 3,5 tjänst samt minskad övertid. Införandet av samordnare inom särskilt boende ger bättre personalplanering och därmed lägre kostnader. Den förändrade prognosen från minus till minus 300 beror främst på att beräknade kostnader för placering och nytt beslut inom personlig assistans faller ut under Arbetet med resursfördelning inom Bostad med särskild service ger möjlighet till sänkta personalkostnader och utveckling inom området i form av servicebostäder. Inom Sysselsättning SoL beslutades i april att inte ersätta vakant tjänst under maj till december. Detta skulle möjliggöras genom att använda samordnare som resurs vilket inte är tillräckligt. Tjänsten ersätts på halvtid från och med mitten av november för att säkerställa bra verksamhet för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ej tillsatta tjänster inom staben med 2,5 helårsarbetare. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 2(2) VON Socialtjänstens arbete med att undvika placeringar av barn, unga och vuxna genom att initiera resurser på hemmaplan. Genomlysa öppenvården Barn för att se att de arbetar med rätt saker. Därmed inte återtillsätta en tjänst i år utan avvakta vad man kommer fram till. I prognosen är det medräknat den faktura från Landstinget Sörmland på ca 1 mkr avseende Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning per oktober Iréne Bengtsson Förvaltningschef Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ)

4 Vård och omsorgsförvaltningen okt 13 RR per Kontogruppering Aug Okt Förändring Ack avvikelse Ack avvikelse Förändring Årsbud Årsprogn Årsprogn Prognos Aug Okt Aug Okt I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader SUMMA Resultat per område Prognos Prognos Förändring Ack avvikelse Ack avvikelse Förändring Årsbud Aug Okt prognos Aug Okt Aug Okt Stab IFO Hemvården Säbo FS Projekt SUMMA Kommentarer utfall: Under oktober forsätter Vård och omsorg att leverera ett positivt resultat jmf budget. Ackumulerat ligger avvikelsen nu på 930 tkr. Socialtjänsten (IFO) och Funktionsstöd genererat ett överskott medan Hemvården backar något vilket även Säbo gör. Årsprognosen justeras till tkr. Genomförda åtgärder som återspeglas i prognosen ovan: Ett generellt arbete görs inom alla områnden för att minska över och mertid samt de höga sjuktalen. Införande av TES i Hemvården ger bättre styrning av personal vilket möjliggör en minskning av personal i Hemvården 3,5 tjänst samt minskad övertid. Införande av samordnare inom särskilt boende ger bättre personalplanering och därmed lägre kostnader. Arbete med resursfördelning inom Bostad med särkskild service ger möjlihget till sänkta personalkostnader och utveckling inom området i form av servicebostäder. Inom Sysselsättning SoL beslutades i april att inte ersätta vakant tjänst under maj till december. Detta skulle möjliggöras genom att använda samordnare som resurs vilket inte är tillräckligt. Tjänsten ersätts på halvtid från och med mitten av november för att säkerställa bra verksamhet för brukarna och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Ej tillsatta tjänster inom staben med 2,5 helårsarbetare Socialtjänstens arbete med att undvika placeringar av barn, unga och vuxna genom att initiera resurser på hemma plan. Genomlysa öppenvården Barn för att se att de arbetar med rätt saker. Därmed inte återinstätta en tjänst i år utan avvakta vad man kommer fram till. I prognosen är det medräknat fakturan från Landstinget Sörmland på ca 1 mkr avseende 2011.

5 Period: A5: 64* RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Verksamhetsuppföljning Funktionsstöd oktober 2013 Kunder/brukare/ medborgare volym ± = Prognos Inom funktionsstöd fortsätter omfattningen av kundernas behov att öka. Kontaktperson och sysselsättning minskar i antal och de individuella stödbehovet tilltar. Det är i sysselsättning SoL, socialpsykiatrin som störst antal deltagare minskat på grund av olika orsaker så som 2 brukare har avlidit, 2 personer har börjat i Nyköping på Silvermånen, 1 person har kommit ut i arbetslivet och en har påbörjat en lönebidragsanställning, 1 person har avslutat sitt bistånd på grund av förbättrad psykisk hälsa, 1 person har avslutat på egen begäran av ålderdom och ork. Verksamheten ser en trend att yngre deltagare har påbörjat och avslutat sin insats då insatsen ej var adekvat, de vill ut i arbetslivet och har fått hjälp att kontakta arbetsförmedling för att komma vidare. Bostäder med särskild service startade upp servicebostad i slutet av april och arbete med övergång för några kunder från gruppbostad till serviceboende. Inom gruppbostad har behov av personal ökat under september månad och bedöms fortsätta året ut. Brukare med behov av stöd i boende samt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård) kommer verkställas i januari 2014 i form av köpt placering. Ny kund inom personlig assistans verkställs successivt 2013 och fullt ut 2014.

6 Volym april 2012 Volym juli 2013 Volym augusti 2013 September Volym oktober Särskilt boende Socialpsykiatri Boendestöd Korttidstillsyn Lss Kortidsvistelse Personlig assistans ass ers extern Personlig assistans ass ers intern Personlig assistans LSS extern Personlig assistans LSS intern Bostad med ss Sysselsättning Kontaktperson

7 Medarbetare Jämfört med förra året har över- och mertid minskat i omfattning. Vilket kan bero på att verksamheterna arbetet med resursfördelning och nyttjande av så kallade stjärnturer. Verksamheterna arbetar vidare med att sänka över- och mertid ytterligare. Inom personlig assistans finns svårigheter att behålla timvikarier då det är ett avancerat självständigt arbete. Sjukskrivningar hos ordinarie personal och begränsad möjlighet att behålla inskolade timvikarier skapar problem med bemanningen då kundens önskemål om viss personlig assistent bör bemötas. Inbeordring är ibland sista utvägen. Rekrytering av timvikarier sker löpande för att motverka inbeordringar. Vissa kunder har uttryckliga önskemål vilket inte alltid är möjligt att tillgodose. Statistiken för september och oktober visar att Funktionsstöd arbetar vidare med att sänka över- och mertid men på grund av ökad sjukfrånvaro under september och oktober har det dock varit svårt att hålla nere över- och mertid som tidigare under året. Sjukfrånvaro Under 2013 har fler medarbetare inom funktionsstöd varit långtidssjukskrivna. De flesta är inte arbetsrelaterade. Rehabiliteringsarbete pågår. Arbete pågår för att behålla fler medarbetare i arbete genom individuella uppföljningar, rehabiliteringsplaner och kompetensplaner för att på så vis öka tryggheten för medarbetare och kunder. Den totala sjukskrivningsfrekvensen inom Funktionsstöd ligger fram till oktober på 7,91% vilket indikerar att korttidsfrånvaro ökat under hösten vilket också verksamheten känt av särskilt inom bostäder med särskild service och personlig assistans. Verksamhet/kvalité Sysselsättningen inom daglig verksamhet samt dagverksamhet fortsätter utvecklas och öppnar en ny arbetsplats i form av kiosk på Björntorp. Inom socialpsykiatrins sysselsättning har en träffpunkt startat upp från och med början av oktober där inget bistånd behövs. Det är en träffpunkt som har öppet två eftermiddagar per vecka för personer med en psykisk funktionsnedsättning där möjlighet till social kontakt med andra i liknande situation och kontakt med personal inom kommunen som en ingång för ett eventuellt fortsatt stöd. Metod- och utvecklingsarbete med stöd av ESL (Ett självständigt liv) fortgår där Funktionsstöd Inledningsvis använder arbetssättet främst i Sysselsättning och socialpsykiatrin för att sedan under år 2014 spridas till samtliga verksamheter inom Funktionsstöd. I korttidsverksamheten har intensivt arbete under året bidragit till att det nu finns en ökad samverkan med skolan där Funktionsstöd nu verkställer fritids för barn som inom de närmsta åren kommer att tillhöra funktionsstöd. Det minimerar antalet miljöer och personer runt de barn som har en funktionsnedsättning. Inom personlig assistans pågår arbete för att öka kontinuitet för kunderna. Verksamheten har svårigheter att utföra dubbelassistansen på ett kvalitetssäkert vis vilket skapar oro för kunderna. När en upplevd kontinuitet uppnåtts kan arbete med att erbjuda även önskad sysselsättningsgrad för personliga assistenter utvecklas.

8 Framtid/åtgärder - Fokus på ESL i vardagsarbetet. - Utveckla arbetssätt för att kunna begränsa antalet personliga assistenter runt varje kund. - Undersöka möjlighet att utveckla rapporteringssystem inom personlig assistans för att effektivisera återrapporteringen till försäkringskassan - Arbeta med kompetensutveckling och värdegrund för att på så vis öka trygghet för kunder och medarbetare - Utveckla Bostad med särskild service i form av servicebostad för att möjliggöra för fler kommuninvånare inom LSS att leva som andra. - Planera för en ny gruppbostad för att bereda möjlighet att ta emot tre brukare med extern placering möjlighet att bo i Oxelösund - Socialpsykiatrin är i behov av ökad kompetens neuropsykiatri kombinerat med missbruk- planering pågår. Ekonomi- Resultat och prognos Oktober Helårsprognos (per september) Helårsprognos (per oktober) Analys: Minus 491 per augusti beror på högt budgeterade timlöner som under året kommer fasas ut. Prognos 2013 var tidigare satt till minus 1500 och berodde främst på ej budgeterade kostnader personlig assistans, två nya kunder från årets start och en som tillkommit senare. Prognosen var osäker då ytterligare en kund beviljades personlig assistans och en kund boende (SoL och LRV) som var svårt att bedöma när det startas upp. Nu per oktober är prognosen möjlig att sätta till ett prognostiserat underskott på 300 vid årets slut på grund av: - ej verkställt beslut personlig assistans fullt ut ej verkställt bistånd socialpsykiatrin - såld plats ger intäkter - budget personalkostnader 2013 högt beräknade - återhållsamhet under året för att komma i balans på grund av det prognostiserade underskottet Titti Kendall

9 Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Hemvården oktober 2013 Kunder: Hemtjänsttimmar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Antal tim Antal kunder Ovanstående siffror visar flödet av hemtjänst. De tre första månaderna av året hade hemvården den högsta vårdtyngden och många insatser i personlig assistans. Från januari till oktober har vi har vi utfört 57,252 tim och ett snitt i nyttjandegrad på 71 %. Vi kan nu se att hemtjänsttimmarna ökar och även antal kunder från september till oktober. To m oktober månad hade vi totalt 384st installerade trygghetslarm. November och december månad kan tendera ytterligare ökning av hemtjänsttimmar. Arbetet med kvaliteten pågår dagligen med att våra kunder får känslan av delaktighet, kontinuitet och trygghet. Genom planeringsverktyget TES försöker våra samordnare få till en så bra planering som möjligt för både kunder och medarbetare. Temaarbetet är igång i inledningsfasen med rehab, hemsjukvårdens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i hemtjänst. Ett arbete med kund i fokus som kommer att leda till en ökad kunskap i både förebyggande och rehabiliterande arbetssätt

10 Medarbetare: Enhetschef till Sunda, Frösäng, Nattpatrull och Vitsippan har börjat sin anställning och den 4/11 börjar enhetschef till den andra delen av hemvården. Under månaden har timanställda rekryterats för att klara den fortsatta låga övertidsersättningen. I september månad ökade sjukfrånvaron framförallt långstidsfrånvaron och då sjukdomar som ej är arbetsrelaterade. Sjukfrånvaron har pendlat från 14,55% till högst 26,19% i april månad och oktober månad 15,01%. En arbetsgrupp har haft handledning/ planeringsdagar för ett försök att komma tillrätta med den problematik som har funnits och finns i gruppen. Sjukstatistik D-stapel januari februari mars april maj juni juli augusti sept okt Verksamhet/kvalitet Den 2/10 flyttade hemtjänst grupperna Frösäng, Sunda, två sjuksköterskor, samordnare och enhetschef till nya lokaler på Björntorp En kvalitetsökning och nystart för alla grupper och Ett lugn infann sig på Brandstation. Bojens dagverksamhet har haft besök av Vård och omsorgsnämndens ordförande och viceordförande. Ett mycket uppskattat besök. Önskemål är att få forum i att framföra sina synpunkter i det som är bra och mindre bra. Något att ta fasta på i planering för år Rönnens dagverksamhet är en stabil verksamhet för dementa och mycket omtyckt. En översyn av demenshemtjänstens mål och syfte planeras föra att kunna kompetenshöja verksamheten och möta framtidens krav. Planering av Utbildning av Tes telefoner med insatsregistrering börjar i november och beräknas vara klar och implementerad i hemtjänstgrupperna vid årsskiftet om allt går enligt planerna.

11 Budgetavvikelse Hemvården Kr Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Avvikelse personal Avvikelse totalt mån Ekonomin för oktober månad visade ett utfall på -286 tkr. Personal kostnader -146 vilket till största delen beror på ökade hemtjänsttimmar från september till oktober. Övertidsersättning har ändå varit låg med tanke på ökning av hemtjänst timmar totalt -10 för hela hemvården. Övriga kostnader -153 vilket bl a beror på hjälpmedel, installation av datorer, bilar, flytt till Björntorp, nya abbomenang till Tes telefoner med mera. Prognosen för hemvården beräknas bli totalt Anne Ringdahl Områdeschef/ Hemvården

12 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Socialtjänst oktober 2013 Kund Vuxna Stadigt inflöde av nya ärenden inom myndighetsutövningen. 6 personer är inskrivna på Oliven och 4 personer är under utredning för att få en plats på Oliven. Rådgivningsbyrån har 20 pågående ärenden. Telefonen på Rådgivningsbyrån fungerar nu men det är inte många som ringer efter det att telefonen varit ur funktion en längre tid. Vi behöver marknadsföra Rådgivningsbyrån och möjligheten att få förebyggande samtal, anhörigstöd mm :19

13 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Barn Aktualiseringar och utredningar samt beslut att ej inleda utredning Placeringar familjehem/ HVB inst övrigt ej inled utr utredning Fam.hem ensamk HVB Antal aktualiseringar som leder till utredningar har minskat under 2013 Antal placeringar i familjehem och på HVB minskar Ensamkommande barn utan vårdnadshavare är en ny grupp i behov av placering (kostnaden ersätts av Migrationsverket) :19

14 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Bistånd SoL /LSS maj aug sept okt nov dec Antal fattade beslut lss sol äo avslag sol fs Antal fattade beslut av biståndshandläggare: LSS 9 beslut, SoL äldreomsorg 92 beslut, inga avslag/delavslag i oktober, SoL funktionsstöd 7 beslut :19

15 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomiskt bistånd Antal arbetslösa Antal personer Kostnad i t kr maj juni juli aug sept okt nov dec Ekonomiskt bistånd: 150 personer (106 hushåll) fick ekonomiskt bistånd under september. Av dessa är 60 personer arbetslösa. Något ökad kostnad för ekonomiskt bistånd under september och oktober jämfört med augusti. Antal hushåll och personer är något färre än tidigare vilket innebär att beviljat biståndsbelopp per hushåll har ökat :19

16 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Medarbetare Barn En ny socialsekreterare börjar i februari 2014 (ersätts fn av konsult). En ny vakans uppstår i januari, en ytterligare rekrytering bör göras Något högre sjukfrånvaro på socialtjänst barn Vuxna En vakant tjänst, trots annonsering och intervjuer är ingen aktuell för tjänsten. Rekryteringen kommer att ta lite längre tid. Konsult på deltid under rekryteringen. Problem i arbetsgruppen på Oliven som vi nu hanterar Bistånd Inga sjukskrivningar, eller annan frånvaro, men medarbetarna signalerar att många är trötta och upplever stress. En stabil, trygg, lojal arbetsgrupp som nu börjar känna sig trötta. Ett stort jobb har lagts ner på riktlinjer. Ska på sikt vara till hjälp och stöd för gruppen även om det tagit tid och kraft från flera. Ciceronprojektet avslutas vid årsskiftet, personalen på Ciceron är informerad om avslut. Verksamhet Ett utvecklingsarbete bör göras för att säkra kvalitén i utredningar genom kollegiegranskning och genom att handläggargruppen enas om hur en utredning ska se ut för att hålla en god kvalité. Fortsätta att erbjuda olika familjestödsmetoder som exempelvis Komet som är en evidensbaserad metod som även visat sig vara kostnadseffektiv Fortsatt arbete med att erbjuda behandling på hemmaplan. Vi arbetar aktivt med att försöka främja samarbete, inte se mina/dina ärenden/kunder. Vi är en socialtjänst. Det har visat sig fungera bra att bjuda in medarbetarna till enhetschefernas onsdagsmöten där gränsöverskridande ärenden tas upp. När Communicares verksamhet avslutas vid årsskiftet önskar socialtjänsten behålla delar av Communicares arbetsmetod. Vi planerar ett eget projekt för att hjälpa unga som söker ekonomiskt bistånd för att de är arbetslösa och står långt från arbetsmarknaden :19

17 Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Framtid För att öka socialtjänstens tillgänglighet planeras en gemensam mottagningsgrupp. Fortsatt arbete med vård på hemmaplan för både barn och vuxna. Socialtjänst vuxna vill bjuda in till informativa möten. Broschyr + information om hur en utredning går till mm. Arbetet runt Våld i nära relation bör implementeras. Vi har kompetens i vår arbetsgrupp och behöver lägga fokus på detta Verksamheten förbereder för en ökad mängd barn i behov av stöd och ett ökat antal barnavårdsutredningar utifrån att VoN tecknar avtal med Länsstyrelsen och Migrationsverket om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och utifrån att asylboendet på Jollen förväntas öppna inom kort. Socialtjänstens verksamhetssystem Procapita behöver underhållas och ha en fungerande support. Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat oktober prognos årsresultat Större avvikelser mot budget per oktober Socialttjänst områdeschef Semesterlöneskuld -274, systemutveckling -41 Socialtjänst bistånd -15 +/0 Ekonomiskt bistånd -459, Arbete och praktik -113, Flykting +730 Socialtjänst barn Köp av vht +2860, migrationsverket +1283, jour +234, löner +350, famh/kontp Socialtjänst vuxna Intäkter/avgifter +73, personal +580, famh/kontp -115, köp av vht -810 Socialtjänsten totalt OBS! 600 tkr för mycket är uppbokat på statsbidrag Migrationsverket för placerade asylsökande barn, 140 tkr saknas i uppbokade kostnader inköp av verksamhet vuxna. Socialtjänstens faktiska resultat per oktober är därmed 2770 tkr enligt ovan och inte 3500 tkr vilket framgår av ansvarsrapport total :19

18 Period: A5: RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter I Intäkter Bidrag I Intäkter Övrigt rest kkl I Intäkter Anslag Summa: I Intäkter K Kostnader Personal K Kostnader Lokaler , K Kostnader Köp av verksamhet K Kostnader Övrigt rest kkl Summa: K Kostnader RAPPORTTOTAL Särskilt boende oktober 2013 Intäkter: Summan för avgifter har ökat mer än vad vi räknat med. Detta till följd av att vi har haft 20 personer på Hällen under början av året, i jämförelse med beräknad 15. Vi har mellan april och september haft en extra avdelning öppnad för korttidsvård som har renderat högre intäkter. Sedan oktober har vi öppnat nya sektion D som också ger ökade intäkter. Kostnader: Kund: Sedan oktober har vi öppnat avdelning D som rymmer plats för sex kunder. Detta har gjort att vi nu kunnat kapa kön till särskilt boende högst betänkligt. På Hällen är vårdtyngden nu mycket hög. Vi har flera kunder där som är så sjuka så de ej kan dela rum, varför vi inte kan överbelägga antal platser. Detta ger tyvärr till resultat att vi har, sedan en tid tillbaka, personer som får vistas kvar på sjukhus då vi inte har plats för dem på Hällen. Medarbetare: Vi har fortsatt mycket personal inne på extratid pga hög sjukfrånvaro. Det har nu under en period gått svåra, långdragna förkylningar. Annars är den höga personalkostnaden helt kopplad till öppnandet av Klippan mellan april och september och nu till sektion D. Verksamhet/Kvalité: Vi ser nu tydliga effekter av den samordnartjänst som vi inrättade i maj. Personen har nu jobbat på hela särskilt boende med schemalösningar, samordning av stjärnturer samt allmänna effektiviseringar. Detta ökar kvalitén i våra verksamheter. Det avlastar personalen på avdelningarna genom att de får hjälp i att titta på hållbara lösningar i schema så personalen kan fokusera på omvårdnadsarbetet. Planering pågår av hur vi skall arbeta med kvalitetsfrågor framöver vad avser t.ex. bemötandefrågor, aktiviteter på avdelningarna samt utveckling av social dokumentation. Vi har i dagarna öppnat kiosken på Björntorp igen med hjälp av funktionsstöd. Framtid/åtgärder: Se ovanstående

19 Ekonomi: Årsprognosen är nu justerad till tkr. Vi har nu räknat med en uppbokning på tkr för utskrivningsklara som uppkommit detta år där vi vet att faktura kommer. Särskilt boende startade tidigt under året ett stort arbete kring åtgärder för att komma så nära nollresultat som möjligt. Vi kan se att samordnaren via sitt arbete med att effektivisera scheman, se över nattbemanning samt kolla över stjärnturer börja ge resultat. Under september föll hela löneökningen ut som en kostnad men vi får tillbaka pengar i december i vår budget för denna utbetalning. Linda Bergström

20 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr :15:23 VON Vård- och omsorgsförvaltningen Lisbeth Ivarsson Vård- och omsorgsnämnden Svar på motion om hur kommunen får unga i arbete 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Skrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen daterad godkänns som svar på remissen. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion om hur kommunen ska få unga i arbete. Kommunstyrelsen begär yttrande från Vård- och omsorgsnämnden. Nämndens yttrande utgör underlag för den kommunövergripande bedömningen och det förslag till beslut som kommunstyrelseförvaltningen senare presenterar för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Communicare är en ideell förening som arbetar för att unga människor ska göra det de vill. Föreningen jobbar med att stödja entrepenörskap, handlingskraft, motivation och eget ansvar hos unga män och kvinnor. Projektet finansieras av EU sociala fonden och alla ingående kommuner och Arbetsförmedlingen. I Oxelösund har Communicare varit aktiva med två olika projekt. Det första projektet Jobbcollege bedrevs under åren och nuvarande projekt Äg din framtid under åren Communicare har varit mycket lyckosamt och har hjälpt många unga att bryta utanförskap och bidragsberoende. Communicares verksamhet avslutas vid årsskiftet 2013 och Vård- och omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att kommunen fortsätter arbeta utifrån Communicares upparbetade arbetssätt. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för att delar av Communicares projekt ska ingå i ordinarie verksamhet från Ärendet OXL2621 v Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att motionen ska bifallas. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 16 december 2014 kl. 9 i Lindesberg arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överenskommelse om blandade platser

Överenskommelse om blandade platser 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande 2013-03-12 1 (1) Till Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Överförmyndaren Järfällahus AB Remiss: Nya överenskommelser om mottagande av nyanlända och ensamkommande

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn

KF 178 15 DEC 2014. Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn KF 178 15 DEC 2014 Nr 178. Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar.

Förslag att ändra överenskommelsen mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar. Bilaga KS 2013/166/1 l (2) 2013-06-04 SAlAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNJNGEN Agneta von schoting Ink. 2013 -os- 1 2 Kommunstyrelsen Förslag att ändra överenskommelsen mellan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Tjänsteskrivelse. 2015-09-22 Vår referens. Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se SIGNERAD 2015-09-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om tillfälligt mottagande av asylsökande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum .':. = SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-06-18 5 (17) 170 Dnr 2013/272 Ändrad överenskommelse mellan Sala kommun och Migrationsverket gällande ensamkommande barn/ungdomar

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-16 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden OBS! Heldag Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-08-26 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.50 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Kajsa

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage, (M) Hans Trovik Siw Sjöholm Johansson (C) Inger Widman, 90

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage, (M) Hans Trovik Siw Sjöholm Johansson (C) Inger Widman, 90 1(18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.05 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20. Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Vård- och Omsorgsnämnden 2003-06-19 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Sören Carlsson Ann Svensson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lennart Samuelsson Bjarne Westerlund Lars-Åke

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-04-29 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Urpo Koivula Siw Sjöholm Johansson (C)

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Urpo Koivula Siw Sjöholm Johansson (C) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid Björntorp 13.15 17.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Kajsa Persson (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2014-08-26 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.).

-suppl.), Vellinge (l ord. tillika ordforande), Ystad (l suppl.). Till Valberedningen i resp. delägarkommun i Sysav Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad Nominering av nya ledamöter

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer