Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

2

3 Sidan 3 av 208 Ärende 1

4 Sidan 4 av 208

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Dnr Marianne Iggmark Sidan 5 av Socialnämnden Redovisning av öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Redovisningen rör öppna jämförelser kvalitet, resultat och effektivitet inom området ekonomiskt bistånd. Det kan konstateras att det finns behov av att utveckla och arbeta fram olika dokument som handlar om samverkan och rutiner. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Bilagd skrivelse Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Ärendet Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att samla in och redovisa kvalitet, resultat och effektivitet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Socialkontorets sammanställning över kommunens resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd ligger som bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Öppna jämförelser görs i landets kommuner för att jämföra och förbättra verksamheten. I sammanställningen jämförs Upplands-Bro kommun med nordvästkommunerna samt med Stockholms län och riket som helhet. Undersökningen visar att det saknas dokumenterade rutiner för intern och extern samverkan vilket även framkom vid förra årets resultat. Strukturerad utredningsmall saknas vilket fanns vid förra mätningen. Vad det beror på behöver undersökas. Vuxenenheten har inte en strukturerad inskolningsperiod och en systematisk uppföljning på alla nivåer. Genomförandeplaner upprättas men undertecknas inte av den enskilde och den följs inte upp minst var tredje månad. Tillgång till arbetsfrämjande insatser för unga vuxna brister men finns för personer över 24 år liksom hushållsekonomisk rådgivning. Rutiner för vad socialsekreteraren ska vidta för åtgärder när det finns misstanke om att barn far illa liksom rutiner för att förebygga avhysning av barnfamiljer finns men behöver utvecklas och implementeras i verksamheten. Upplands-Bro kommun ligger högst i nordvästkommunerna när det gäller personer med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare i kommunen ligger högt i förhållande till

6 2(2) Sidan 6 av 208 övriga nordvästkommuner och har stigit sedan förra mätningen. Detta behöver undersökas vidare. Barnperspektiv Denna handling rör barn på det sätt att de kan vara barn i familjer med ekonomiskt bistånd. SOCIALKONTORET Eva Folke socialchef Jesper Kyrk avdelningschef Bilagor: Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013

7 Sidan 7 av 208 Upplands-Bro kommuns resultat i OÖ ppna ja mfo relser av ekonomiskt bista nd 2013 Denna rapport är en sammanställning av resultaten i öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs i landets kommuner för att vi ska kunna jämföra och förbättra vår verksamhet. Socialstyrelsen tar in uppgifter med hjälp av enkäter till kommunerna. I denna sammanställning jämförs Upplands-Bro kommun med kommunerna i Stockholm Nordväst samt med Stockholms län och riket som helhet. Kommun/Stads del Sortering Län Kommunsto rlek (1-5) Helhetssyn och samordning Grundsortering Aktuella rutiner för intern samordning Aktuell överenskommelse för extern samverka Systematis Barn- och Vuxenvården Arbetsmarknadsverksamhet för förmedlingen kassan vården psykiatrin myndigheten Arbets- Försäkrings- Primär- Öppen- Kronofogde- k ungdomsvå användning rden biståndsmottagare av en t kt Ekerö Nej Nej Verksamhet saknas Nej Nej Nej Ja Nej Ja Järfälla Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Sigtuna Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Sollentuna Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Solna Nej Nej Integrerad Ja Ja Ja Ja Nej Ja Sundbyberg Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Upplands-Bro Nej Integrerad Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Riket 46,0 56,5 62,6 33,9 19,5 26,8 31,6 1,6 68,7 Stockholms län 1 35,0 50,0 77,5 50,0 22,5 20,0 32,5 2,5 72,5 Helhetssyn och samordning Av ovanstående tabell framgår att det inte finns rutiner för samverkan i Upplands-Bro kommun. Vuxenvården är integrerad med ekonomiskt bistånd och har därmed inte behov av samverkansrutin. Jämfört med föregående år ser det ut på samma sätt, vi hade inte heller då rutiner för samverkan. Den enda förändringen som avser helhetssyn och samordning är att det tidigare fanns en strukturerad utredningsmall som användes systematiskt. Vad denna förändring beror på behöver undersökas vidare. 1

8 Sidan 8 av 208 Kommun/Stadsd el Personalens kompetens Kompetensutveckling Socialsekreterare med socionomexamen - % Socialsekreter are som arbetat mer än två år - % Strukturerad inskolningsperiod Kunskapsbaserad verksamhet Samlad plan för personalens kompetensutveckling Individuell kompetensutvecklingsplan Handläggarnas tillgång till stöd i arbetet - timmar per vecka IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Standardiserade bedömningsmetoder Systematisk uppföljning Uppföljning av resultatet för den enskilde Uppföljning av verksamheten Ekerö Ja Ja Ja 1 Nej Ja Ja Ja Järfälla ,6 Ja Nej Ja 2,5 Nej Ja Ja Ja Sigtuna ,8 Ja Ja Ja 1,1 Nej Ja Ja Ja Sollentuna ,9 Ja Nej Ja 4,8 Nej Ja Ja Ja Solna ,6 Ja Ja Ja 2,2 Nej Ja Ja Ja Sundbyberg 91,7 91,7 Ja Nej Nej 1,6 Ja Ja Nej Ja Upplands-Bro 88,9 44,4 Nej Ja Ja 3 Nej Ja Ja Ja Upplands Väsby ,4 Ja Ja Ja 4,3 Nej Nej Nej Nej Riket 85,4 68,6 87,9 39,9 51,1 2,0 23,6 62,9 42,2 82,7 Stockholms län 94,4 63,8 95,0 55,0 67,5 2,3 32,5 77,5 62,5 70,0 Kunskapsbaserad verksamhet Vår kommun har ett lågt resultat om personalens kompetens och antalet socialsekreterare 44,4%, som arbetet mer än två år Upplands-Bro kommun har lägst andel socialsekreterare med socionomexamen i jämförelse med nordväst-kommunerna. Vi är den enda kommun i nordväst-kommunerna som inte har en strukturerad inskolningsperiod. Däremot har vi både en samlad och individuell plan för personalens kompetensutveckling. Hur mycket tid som handläggarna har som stöd i sitt arbete har sedan förra mätningen ökat från 1 timma per vecka till 3 timmar per vecka. Det gör att vi nu ligger över genomsnitt i både riket och Stockholms län. Anledning till det högre stödet kan bero på att vi har lägre antal socialsekreterare med utbildning och som arbetet mer än två år. Riket har 2 timmar per vecka och Stockholms län har 2,3 timmar per vecka. När det gäller standardiserade bedömningsinstrument är det bara Sundbybergs kommun som har det i nordväst-kommunerna. Systematisk uppföljning har vi både när det gäller den enskilde, verksamheten och genom IT-systemet. 2

9 Sidan 9 av 208 Kommun/Stadsdel Självbestämmande och integritet Delaktighet Klientundersökning Genom-förandeplan upprättas inom tre månader Genom-förandeplan undertecknas av den enskilde Genomförandeplan följs upp minst var tredje månad Väntetid för nybesök Tillgång till insatser Arbetsfrämjande insatser för unga vuxna Tillgänglighet Arbetsfrämjande insatser till personer över 24 år 125 Ekerö Nej Ja Ja Nej 8-14 dgr Nej Nej Ja 123 Järfälla Ja Ja Nej Nej 15- dgr Ja Ja Nej 191 Sigtuna Ja Ja Ja Nej 8-14 dgr Nej Ja Ja 163 Sollentuna Nej Nej Ja Nej 15- dgr Ja Ja Ja 184 Solna Ja Ja Nej Ja 8-14 dgr Ja Ja Ja 183 Sundbyberg Ja Nej Nej Nej 8-14 dgr Ja Ja Ja 139 Upplands-Bro Nej Ja Nej Nej 8-14 dgr Nej Ja Ja 114 Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej 8-14 dgr Ja Ja Nej Kommunkod Hushållsekonomisk rådgivning Riket 44,1 47,6 39,9 34,2 88,2 65,8 89,1 81,5 1 Stockholms län 52,5 65,0 37,5 15,0 80,0 82,5 92,5 75,0 Självbestämmande Vid föregående års mätning hade vi positivt svar på alla frågor inom området. Vid denna mätning har vi enbart positivt resultat när det gäller att upprätta genomförandeplan inom tre månader. Här har det skett en negativ utveckling. När det gäller klientundersökning så har en brukarundersökning skett under Tillgänglighet Vid den tidigare mätningen var väntetiden för nybesök 1-7 dagar, vid denna mätning är det 8-14 dagar. Det är ytterligare en kommun bland nordvästkommunerna som har samma utveckling som Upplands-Bro kommun dvs. att det har gått från en väntetid på 1-7 dagar till en väntetid på 8-14 dagar. När det gäller arbetsfrämjande insatser har vi svarat att vi inte har det för unga vuxna men finns för vuxna över 24 år. Detta borde undersökas vidare då vi har en arbetsmarknadsenhet som har möjlighet att ta emot både unga vuxna och vuxna. Hushållsekonomisk rådgivning finns i kommunen och bedrivs tillsammans med Järfälla kommun. 3

10 Sidan 10 av 208 Kommun/ Stadsdel Säkerställer skydd till utsatta grupper Aktuell rutin när barn misstänks fara illa Aktuell rutin vid våld i nära relationer Aktuell rutin vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att förebygga avhysningar av barnfamiljer Trygg och säker Följsamhet till lagstiftningen Rättsdatabas Klagomålshantering Kommunkod Information om nya rättsfall Juridisk kompetens i kommunen 125 Ekerö Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ändrade överklagade beslut - % 123 Järfälla Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej 7,6 191 Sigtuna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 14,7 163 Sollentuna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 4,3 184 Solna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8,3 183 Sundbyberg Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 18,5 139 Upplands-Bro Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Vet ej 114 Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 21,1 Riket 46,0 44,4 24,0 31,6 41,9 98,7 63,9 44,1 8,9 Antal kommuner/stadsdelar etc. som uppgifterna bygger på, dvs som lämnat uppgift om antal domar. 1 Stockholms län 35,0 57,5 22,5 50,0 60, ,0 70,0 8,7 30 av 41 Trygg och säker Vi har uppgivit att det inte finns rutin för våld i nära relationer, denna rutin fanns vid förra mätningen och det finns rutin även vid detta mättillfälle. Att det inte har uppgivits måste vara ett misstag. När det gäller andelen ändrade överklagade beslut så har vi inte uppgivit detta så det går inte att göra någon jämförelse. Undersökningen visar på att det saknas rutin för när barn misstänks fara illa och för att förebygga avhysningar av barnfamiljer. Vissa rutiner finns men de behöver revideras och implementeras i verksamheten. Upplands-Bro saknar juridisk kompetens i kommunen. 44,1 % av kommunerna i riket har juridisk kompetens och 70 % av kommunerna i Stockholms län. 4

11 Sidan 11 av 208 Sortering Indikatorer Bakgrundsmått Kostnadsmått Grundsortering Län SKL:s kommuntyp (1-10) Socioek. nyckel (1= låg risk och 10 = hög risk) Långvarigt ekonomiskt bistånd Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd Biståndsmottagare i befolkningen Barn i familjer med ekonomiskt bistånd Unga vuxna med ekonomiskt bistånd Kostnad per invånare för utbetalt EB, kr Låg inkomst Arbetslösa Arbetslösa utan ersättning Ekerö ,6 13,1 1,6 1,7 3, ,2 6,3 2,7 9,7 3,3 1,6 13,9 32,9 31,1 6,9 1, , Järfälla ,8 16,2 4,4 6,3 7, ,7 11,2 4,7 10,7 6,6 4,3 14,9 44,3 18,3 9,3 2, , Sigtuna ,8 15,6 4,7 6,6 6, ,9 11,8 4,8 13,1 8,6 4, ,1 16,8 4,1 2, , Sollentuna ,4 23,9 2,2 2,5 3, ,7 9,3 3,8 7,8 6,3 3,4 14,4 46,4 16,1 8,3 2, , Solna ,2 1,6 2, ,5 8,3 3,5 6 10,5 4,1 12,8 33,7 23,1 16,6 1, , Sundbyberg ,7 16 3,8 6,3 5, ,2 11,4 4,8 9,3 9,7 4,9 13,3 43,0 14,8 0,1 3, , Upplands-Bro ,1 4,3 6 7, ,4 10,9 4, ,9 15,3 48,9 13,5 5,8 2, , Upplands Väsby ,5 17,6 3,7 5,2 6, ,4 11,3 4,8 11,9 6,5 3, ,9 21,7 7,4 2, , Låg utbildningsnivå Utrikes födda -vistelse 0-5 år Utrikes födda - vistelse år Unga vuxna år Försörjningshinder på grund av arbetslöshet Försörjningshinder på grund av ohälsa Försörjningshinder på grund av sociala skäl Det ekonomiska biståndets andel av kommunens kostnad Kostnad per biståndsmånad för handläggning av EB, kr Andel personalkostnad av handläggningskostnad, procent Personalkostnad per biståndsmånad för ekonomiskt bistånd, kronor Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmottagare, kronor Riket 34,3 21,3 4,4 7,0 8, ,3 12,3 4,2 8,6 5,1 2,8 15,7 46,6 13,1 10,7 2, , Stockholms län 1 37,9 24,2 3,4 4,9 5, ,9 10,3 4,3 8,6 7,3 3,9 14,2 45,0 17,9 13,6 2, , Indikatorer Upplands-Bro kommun ligger högst i nordväst-kommunerna när det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Det har inte skett någon förändring sedan den förra mätningen. Vid mätning av mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ligger vi även där högst bland nordväst-kommunerna. Här är skillnaden större än när det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen biståndsmottagare i befolkningen ligger under genomsnittet i riket dock ligger det över genomsnittet i Stockholms län. Andelen biståndsmottagare i befolkningen har minskat sedan förra mätningen. När det gäller barn i familjer med ekonomiskt bistånd ligger Upplands-Bro kommun under genomsnittet i riket och över genomsnittet i Stockholms län. Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd är bland de 5

12 Sidan 12 av 208 högsta i nordväst-kommunerna. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i förhållande till antal unga vuxna i kommunen ligger något under genomsnittet för riket och över genomsnittet för Stockholms län. Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare ligger över både genomsnittet i riket och genomsnittet i Stockholms län. Detta har stigit sedan förra mätningen. Bakgrundsmått Tabellen visar bakgrundsmått som finns i kommunen och har relevans för ekonomiskt bistånd. Låg inkomst och arbetslösa ligger under genomsnittet både i jämförelse med riket och Stockholms län. Arbetslösa utan ersättning ligger något högre än både riket och Stockholms län. Låg utbildningsnivå ligger betydligt under både riket och Stockholms län. Siffran för Upplands-Bro kommun är 13,3, siffran för riket är 8,5 och siffran för Stockholms län är 8,4. Andelen utrikes födda som har varit i Sverige 0-5 år är den näst lägsta i nordväst-kommunerna men högre i jämförelse med riket. Stockholms län har en högre siffra än vår kommun. Andelen utrikes födda som har varit i Sverige 6-10 år ligger för vår kommun i nivå med Stockholms län men högre om man jämför med riket. Andelen unga vuxna ligger högst i förhållande till nordväst-kommunerna, högre än Stockholms län men i nivå med riket. Det bakgrundmått som sedan jämförs är från statistik för ekonomiskt bistånd. Försörjningshinder på grund av arbetslöshet är det som socialsekreterare redovisar vid beslut och Upplands-Bro kommun har här den högsta siffran i nordväst-kommunerna och ligger högre både i jämförelse med riket och med Stockholms län. Försörjningshinder på grund av ohälsa ligger vi lägst i nordväst-kommunerna och lägre än både riket och Stockholms län. Försörjningshinder på grund av sociala skäl ligger under de siffror som finns för riket och Stockholms län. Med utgångspunkt med dessa siffror borde vi satsa på arbetsmarknadsfrågor för att få våra socialbidragstagare i egen försörjning. Dessa siffror förutsätter att socialsekreterarna gör en likvärdig bedömning av begreppen. När det gäller jämförelse med förra mätningen så har antalet arbetslösa i kommunen minskat. Antalet utrikesfödda som vistats i Sverige 6-10 år har ökat. Antalet som får ekonomiskt bistånd med försörjningshinder på grund av sociala skäl har ökat markant. Kostnadsmått Andelen ekonomiskt bistånd av kommunens kostnad ligger något högre i Upplands-Bro kommun än genomsnittet i riket och i Stockholms län. Kostnad per biståndmånad för handläggning av ekonomiskt bistånd ligger i vår kommun lägst bland nordväst-kommunerna och lägre än genomsnittet i riket och Stockholms län. Andelen personalkostnader av handläggningskostnad ligger något högre än nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. Personalkostnad per biståndsmånad för ekonomiskt bistånd ligger lägre i jämförelse med nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. Kostnader för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndstagare ligger även detta lägre i jämförelse med nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. 6

13 Sidan 13 av 208 Kostander per biståndmånad har ökat i förhållande till den förra mätningen liksom personalkostnaden. Kostnader för arbetsfrämjande insatser har minskat betydligt för vår kommun och övriga kommuner vilket tyder på att förändringar har skett för hur kostnaderna för arbetsfrämjande insatser räknas ut och detta innebär att dessa siffror är svåra att jämföra. Ekonomiskt bistånd 2011 och 2013 Information: Förutsättningen för JA (grön markering) är att efterfrågad information finns på öppnings-sidan/motsv eller för ekonomiskt bistånd eller som en intern länk från denna. Procenttalen anger förekomsten av efterfrågad information (andel gröna markeringar) Finns Finns Finns information om Finns information om Finns information om Finns länk till Finns länk till information information att man alltid har rätt att försörjningsstöd bistånd till Arbetsförmedlingenkassan? Försäkrings- om hur man om hur man att få ett skriftligt påverkas av hela livsföringen i övrigt kan överklaga kan framföra beslut om man får hushållets tillgångar (som t.ex. kostnader ett beslut? synpunkter/kl avslag på något i sin och inkomster? för tandvård, agomål? ansökan? glasögon, medicinkostnad) Kommun/ Stadsdel Grundsortering Finns länk till Pensionsmyndigheten? Ekerö 3 Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Järfälla 6 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Sigtuna 13 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Sollentuna 14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Solna 15 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Sundbyberg 17 Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Upplands-Bro 21 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Upplands Väsby 22 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Riket; % Stockholms län; % Socialstyrelsen har gjort en jämförelse av webb-information mellan 2011 och Vår kommun har inga förändringar mellan åren. Det som framgår av vår webb-sida är information om hur man överklagar ett beslut, information om hur man kan framföra synpunkter/klagomål och information om att man alltid har rätt att få ett skriftligt beslut om man får avslag på något i sin ansökan. Det som saknas på vår webb-sida är information om att försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster och information om bistånd till livsföringen i övrigt. På kommunens webb. sida saknar länk till arbetsförmedlingen, försäkringskassan och pensionsmyndigheten. 7

14 Sidan 14 av 208

15 Sidan 15 av 208 Ärende 2

16 Sidan 16 av 208

17 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Marianne Iggmark Sidan 17 av Socialnämnden Redovisning av öppna jämförelser 2013, hemtjänst Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Det har skett stora förbättringar i hemtjänsten sedan senaste mätningen. Trots detta finns det en del ytterligare förbättringsområden. Det handlar om information till brukarna när det gäller klagomålshantering, att utveckla hemtjänstpersonalens arbete i relation till brukarna, öka tryggheten för brukarna och vidta åtgärder för att minska ensamheten hos brukarna. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Bilagd skrivelse Redovisning Öppna jämförelser 2013 hemtjänst Ärendet Socialkontoret har jämfört kommunens resultat i undersökningen med övriga nordvästkommuner i länet (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Väsby). Jämfört med den förra mätningen som gjordes under 2011 och 2012 har det skett en betydande förbättring på flertalet områden. 85 % av brukarna i Bro anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra, i Kungsängen är resultatet 83 % och att de kommer på avtalad tid 89 % i Bro respektive 87 % i Kungsängen. Betydande förbättringar har skett i att med att personalen meddelar bättre i förväg om tillfälliga förändringar 74 % i Bro och motsvarande i Kungsängen med 77 %, detta ska jämföras med endast 52 % vid förra undersökningen. 95 % av brukarna i Bro känner förtroende för personalen som kommer hem till dem. I Kungsängen är resultatet 90 %. 100 % av brukarna i Bro upplever att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt och i Kungsängen är resultatet 97 %. Trots det fina resultatet finns det förbättringsområden. 16 % av brukarna vid hemtjänsten i Bro och vid hemtjänsten i Kungsängen vet inte vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål vilket innebär att information till brukare behöver förbättras. 22 % av brukarna i Bro och 27 % av brukarna i Kungsängen uppger att de sällan eller aldrig kan påverka vid vilka tider personalen kommer till dem.

18 2(2) Sidan 18 av 208 Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av hemtjänst 2013

19 Sidan 19 av 208 Vad tycker brukarna om hemtja nsten Denna undersökning i öppna jämförelser har gjort genom enkäter som har sänts till alla vårdtagare som har hemtjänst i kommunen. Denna typ av enkät gick också ut till brukarna under 2012 och i redovisningen visas i denna jämförelse. Vi visar även mätresultaten från samma jämförelsekommuner som vid 2012 års redovisning. När kommunernas resultat redovisas som ett genomsnitt av mätresultat om fler mätresultat/enheter finns redovisade. Av utrymmes skäl visas den detaljerade kategori redovisningen på var tredje sida. Kategori Enhet, nivå 2 Totalt, Redovisas i procent Enhet, nivå 2 svar i procent F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott Någorlunda Ganska dåligt Mycket dåligt 1 Genomsnitt av 2 mätresultat Ekerö Genomsnitt av 5 mätresultat Sigtuna Genomsnitt av 10 mätresultat Järfälla Genomsnitt av 9 mätresultat Sollentuna Genomsnitt av 11 mätresultat Solna Uppgift saknas Sundbyberg 7 Genomsnitt av 3 mätresultat Upplands-Väsby Totalt, procent Bro Totalt, procent Kungsängen Kvinnor Bro Kvinnor Kungsängen Män Bro Män Kungsängen år Bro år Kungsängen år eller äldre Bro år eller äldre Kungsängen Mycket/ganska gott hälsotillstånd Bro Mycket/ganska gott hälsotillstånd Kungsängen Någorlunda/ganska/mycket dåligt häls.t.s Bro Någorlunda/ganska/mycket dåligt häls.t.s Kungsängen Den äldre har svarat själv Bro. x x x x x x Den äldre har svarat själv Kungsängen Någon annan (ej personal) har svarat Bro. x x x x x x Någon annan (ej personal) har svarat Kungsängen Totalt Brukarna i Bro har ett sämre hälsotillstånd än brukarna i Kungsängen. 21 % av brukarna i Bro uppger att de har en mycket god eller ganska god hälsa. Motsvarande siffra för brukarna i Kungsängen är 28 %. Detta är en försämring jämfört med förra mätningen då 29 % uppgav att de hade en mycket eller ganska god hälsa. Brukarna i Bro har det sämsta hälsoläget vid jämförelse med de andra kommunerna. Brukarna i åldern har ett sämre hälsotillstånd än de som är 80 år och äldre. Kvinnorna har ett sämre hälsotillstånd än männen. 1

20 Sidan 20 av 208 Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej Ja, lätta besvär Ja, svåra besvär Totalt F3 Hur är din rörlighet inomhus? Jag går själv utan svårigheter Vissa svårigheter att gå själv Stora svårigheter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Totalt Ja F4 Bor du tillsammans med någon? Nej Totalt 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 Upplands-Väsby Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Brukarna i Kungsängen har i högre grad besvär av ängslan, oro och ångest än brukarna i Bro och i de övriga kommunerna. Kvinnorna i Kungsängen (rad 10) och männen i Bro (rad 11)har inte besvär av ängslan, ångest och oro. Vid den förra mätningen var det 7 % som uppgav att de hade svåra besvär av ängslan, oro och ångest. Denna siffra är vid denna mätning 4 och 5 %. När det gäller rörlighet inomhus så har brukarna i Bro den hösta siffran av jämförelsekommunerna när det gäller att inte kunna gå själv. Cirka 75 % av brukarna bor ensamma. 2

21 Sidan 21 av 208 Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? F6 Fick du välja utförare av hemtjänsten? Ja Delvis Nej Totalt Ja Delvis Nej Totalt Ja F7 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Delvis (i vissa frågor men inte i andra) Nej Totalt F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan / Nej, aldrig 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 U-V Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x x x x x Kungsängen Totalt På fråga till brukarna om handläggarens beslut anpassats efter brukarens behov har 78 % svarat ja inom hemtjänsten i Bro och 74 % inom hemtjänsten i Kungsängen. De som är mest nöjda är de som har ett mycket gott eller ganska gott hälsotillstånd. Vid undersökningstillfället hade inte LOV genomförts till fullo trots detta uppger 39 och 40 % att de har fått välja utförare. 66 % av brukarna i vid hemtjänsten i Bro uppger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Denna siffra är likvärdig med övriga kommuner. När det gäller hemtjänsten i Kungsängen är siffran lägre, 59 %. Vid den förra mätningen var det 52 % av brukarna som visste vart de skulle vända sig med synpunkter och klagomål. Brukare i åldern år (rad 12) med ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd och som har kontakt med hemtjänsten i Bro har det högsta procenttalet på frågan om personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Procenttalet ligger över 90 %. För hemtjänsten i Bro ligger det på 83 % och för hemtjänsten i Kungsängen ligger det på 85 %. Dessa siffror är i nivå med våra 3

22 Sidan 22 av 208 jämförelsekommuner. Vid den förra mätningen uppgav 71 % att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till brukarnas åsikter om hur hjälpen ska utföras. Detta är en betydande förbättring. Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F9 Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan / Nej, aldrig Totalt F10 Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Mycket bra/ Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt F11 Brukar personalen komma på avtalad tid? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan/ Nej, aldrig 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 U-V Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen % av brukarna vid hemtjänsten i Bro uppger att de kan påverka vilka tider personalen kommer. Motsvarande siffra för hemtjänsten i Kungsängen är 52 %. Detta är lägre siffror än vad våra jämförelsekommuner har. Vid den förra mätningen var det 45 % som uppgav att det kunde påverka vilka tider som personalen kommer till brukaren. Det är en tydlig förbättring. 85 % av brukarna vid hemstjänsten i Bro och 83 % av brukarna vid hemtjänsten i Kungsängen anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra. Detta ligger i nivå med våra jämförelsekommuner. På enkätfrågan om personalen brukar komma på avtalad tid svarar 89 % av brukarna vid hemtjänsten i Bro att de alltid eller oftast brukar komma i tid och av brukarna vid hemtjänsten i Kungsängen svarar 87 % att personalen alltid eller oftast brukar komma i tid. Totalt 4

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2012 resultat för Tjörns kommun Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för social barn- och ungdomsvård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009

Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Uppföljning av individuella genomförandeplaner för handikappomsorgen per 31 december 2009 Maria Sandberg Februari 2010 Dnr Son 2010/41 2009-01-29 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012 2012-06-03... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen 12 Tjänsteutlåtande Madeleine H Nordholm Systemförvaltare 2011-11-10 Sidan 1 av 1 Dnr 2011/6 VON.023 Vård- och omsorgsnämnden Anmälan av delegationsbeslut enligt punkterna A 1,2 och 4 i delegationsordningen

Läs mer

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Barn- och ungdomsvård 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för Barn- och ungdomsvården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2010.

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013

Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 Öppna Jämförelser Missbruks- och beroendevården 2013 2013-04-17 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling enkäter... 4 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1 Sammanställning över Jönköpings

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2015

Kvalitetsbarometern LSS 2015 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna stad Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN September Bakgrund Solna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för demenssamordnare 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2

Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Sammanfattning med tabeller WEBBVERSION Kvalitetsbarometern LSS 2013:2 Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Nacka kommun Bo Engström UTREDNINGSSPECIALISTEN November 2013

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2013-02-14 1(15) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 18.35 Ajournering 18.10-18.15 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M)

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Beslutad av omsorgsnämnden, 2014-04-15, 78 Innehåll Kvalitetsberättelsen... 3 Vad är kvalitet i verksamheten?... 3 Syfte... 3 Fokusområden under 2013... 4 Underlag

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-05-27 1(22) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.55 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Monica Styhr (S) Ann-Marie Fridh (S) Leif Öjetoft (S) Christina Högmark

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014

Öppna jämförelser stöd till brottsoffer 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2014 Öppna jämelser stöd till brottsoffer resultat s kommun, inrapporterat Om öppna jämelser hemlöshet Öppna jämelser kring stöd till brottsoffer genomdes sta gången 2012. Jämelserna bygger på resultat från

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer