Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

2

3 Sidan 3 av 208 Ärende 1

4 Sidan 4 av 208

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Dnr Marianne Iggmark Sidan 5 av Socialnämnden Redovisning av öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Redovisningen rör öppna jämförelser kvalitet, resultat och effektivitet inom området ekonomiskt bistånd. Det kan konstateras att det finns behov av att utveckla och arbeta fram olika dokument som handlar om samverkan och rutiner. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Bilagd skrivelse Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Ärendet Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att samla in och redovisa kvalitet, resultat och effektivitet inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och att årligen redovisa dessa i öppna jämförelser. Socialkontorets sammanställning över kommunens resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd ligger som bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Öppna jämförelser görs i landets kommuner för att jämföra och förbättra verksamheten. I sammanställningen jämförs Upplands-Bro kommun med nordvästkommunerna samt med Stockholms län och riket som helhet. Undersökningen visar att det saknas dokumenterade rutiner för intern och extern samverkan vilket även framkom vid förra årets resultat. Strukturerad utredningsmall saknas vilket fanns vid förra mätningen. Vad det beror på behöver undersökas. Vuxenenheten har inte en strukturerad inskolningsperiod och en systematisk uppföljning på alla nivåer. Genomförandeplaner upprättas men undertecknas inte av den enskilde och den följs inte upp minst var tredje månad. Tillgång till arbetsfrämjande insatser för unga vuxna brister men finns för personer över 24 år liksom hushållsekonomisk rådgivning. Rutiner för vad socialsekreteraren ska vidta för åtgärder när det finns misstanke om att barn far illa liksom rutiner för att förebygga avhysning av barnfamiljer finns men behöver utvecklas och implementeras i verksamheten. Upplands-Bro kommun ligger högst i nordvästkommunerna när det gäller personer med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare i kommunen ligger högt i förhållande till

6 2(2) Sidan 6 av 208 övriga nordvästkommuner och har stigit sedan förra mätningen. Detta behöver undersökas vidare. Barnperspektiv Denna handling rör barn på det sätt att de kan vara barn i familjer med ekonomiskt bistånd. SOCIALKONTORET Eva Folke socialchef Jesper Kyrk avdelningschef Bilagor: Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013

7 Sidan 7 av 208 Upplands-Bro kommuns resultat i OÖ ppna ja mfo relser av ekonomiskt bista nd 2013 Denna rapport är en sammanställning av resultaten i öppna jämförelser. Öppna jämförelser görs i landets kommuner för att vi ska kunna jämföra och förbättra vår verksamhet. Socialstyrelsen tar in uppgifter med hjälp av enkäter till kommunerna. I denna sammanställning jämförs Upplands-Bro kommun med kommunerna i Stockholm Nordväst samt med Stockholms län och riket som helhet. Kommun/Stads del Sortering Län Kommunsto rlek (1-5) Helhetssyn och samordning Grundsortering Aktuella rutiner för intern samordning Aktuell överenskommelse för extern samverka Systematis Barn- och Vuxenvården Arbetsmarknadsverksamhet för förmedlingen kassan vården psykiatrin myndigheten Arbets- Försäkrings- Primär- Öppen- Kronofogde- k ungdomsvå användning rden biståndsmottagare av en t kt Ekerö Nej Nej Verksamhet saknas Nej Nej Nej Ja Nej Ja Järfälla Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Sigtuna Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Sollentuna Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Solna Nej Nej Integrerad Ja Ja Ja Ja Nej Ja Sundbyberg Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Upplands-Bro Nej Integrerad Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Riket 46,0 56,5 62,6 33,9 19,5 26,8 31,6 1,6 68,7 Stockholms län 1 35,0 50,0 77,5 50,0 22,5 20,0 32,5 2,5 72,5 Helhetssyn och samordning Av ovanstående tabell framgår att det inte finns rutiner för samverkan i Upplands-Bro kommun. Vuxenvården är integrerad med ekonomiskt bistånd och har därmed inte behov av samverkansrutin. Jämfört med föregående år ser det ut på samma sätt, vi hade inte heller då rutiner för samverkan. Den enda förändringen som avser helhetssyn och samordning är att det tidigare fanns en strukturerad utredningsmall som användes systematiskt. Vad denna förändring beror på behöver undersökas vidare. 1

8 Sidan 8 av 208 Kommun/Stadsd el Personalens kompetens Kompetensutveckling Socialsekreterare med socionomexamen - % Socialsekreter are som arbetat mer än två år - % Strukturerad inskolningsperiod Kunskapsbaserad verksamhet Samlad plan för personalens kompetensutveckling Individuell kompetensutvecklingsplan Handläggarnas tillgång till stöd i arbetet - timmar per vecka IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Standardiserade bedömningsmetoder Systematisk uppföljning Uppföljning av resultatet för den enskilde Uppföljning av verksamheten Ekerö Ja Ja Ja 1 Nej Ja Ja Ja Järfälla ,6 Ja Nej Ja 2,5 Nej Ja Ja Ja Sigtuna ,8 Ja Ja Ja 1,1 Nej Ja Ja Ja Sollentuna ,9 Ja Nej Ja 4,8 Nej Ja Ja Ja Solna ,6 Ja Ja Ja 2,2 Nej Ja Ja Ja Sundbyberg 91,7 91,7 Ja Nej Nej 1,6 Ja Ja Nej Ja Upplands-Bro 88,9 44,4 Nej Ja Ja 3 Nej Ja Ja Ja Upplands Väsby ,4 Ja Ja Ja 4,3 Nej Nej Nej Nej Riket 85,4 68,6 87,9 39,9 51,1 2,0 23,6 62,9 42,2 82,7 Stockholms län 94,4 63,8 95,0 55,0 67,5 2,3 32,5 77,5 62,5 70,0 Kunskapsbaserad verksamhet Vår kommun har ett lågt resultat om personalens kompetens och antalet socialsekreterare 44,4%, som arbetet mer än två år Upplands-Bro kommun har lägst andel socialsekreterare med socionomexamen i jämförelse med nordväst-kommunerna. Vi är den enda kommun i nordväst-kommunerna som inte har en strukturerad inskolningsperiod. Däremot har vi både en samlad och individuell plan för personalens kompetensutveckling. Hur mycket tid som handläggarna har som stöd i sitt arbete har sedan förra mätningen ökat från 1 timma per vecka till 3 timmar per vecka. Det gör att vi nu ligger över genomsnitt i både riket och Stockholms län. Anledning till det högre stödet kan bero på att vi har lägre antal socialsekreterare med utbildning och som arbetet mer än två år. Riket har 2 timmar per vecka och Stockholms län har 2,3 timmar per vecka. När det gäller standardiserade bedömningsinstrument är det bara Sundbybergs kommun som har det i nordväst-kommunerna. Systematisk uppföljning har vi både när det gäller den enskilde, verksamheten och genom IT-systemet. 2

9 Sidan 9 av 208 Kommun/Stadsdel Självbestämmande och integritet Delaktighet Klientundersökning Genom-förandeplan upprättas inom tre månader Genom-förandeplan undertecknas av den enskilde Genomförandeplan följs upp minst var tredje månad Väntetid för nybesök Tillgång till insatser Arbetsfrämjande insatser för unga vuxna Tillgänglighet Arbetsfrämjande insatser till personer över 24 år 125 Ekerö Nej Ja Ja Nej 8-14 dgr Nej Nej Ja 123 Järfälla Ja Ja Nej Nej 15- dgr Ja Ja Nej 191 Sigtuna Ja Ja Ja Nej 8-14 dgr Nej Ja Ja 163 Sollentuna Nej Nej Ja Nej 15- dgr Ja Ja Ja 184 Solna Ja Ja Nej Ja 8-14 dgr Ja Ja Ja 183 Sundbyberg Ja Nej Nej Nej 8-14 dgr Ja Ja Ja 139 Upplands-Bro Nej Ja Nej Nej 8-14 dgr Nej Ja Ja 114 Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej 8-14 dgr Ja Ja Nej Kommunkod Hushållsekonomisk rådgivning Riket 44,1 47,6 39,9 34,2 88,2 65,8 89,1 81,5 1 Stockholms län 52,5 65,0 37,5 15,0 80,0 82,5 92,5 75,0 Självbestämmande Vid föregående års mätning hade vi positivt svar på alla frågor inom området. Vid denna mätning har vi enbart positivt resultat när det gäller att upprätta genomförandeplan inom tre månader. Här har det skett en negativ utveckling. När det gäller klientundersökning så har en brukarundersökning skett under Tillgänglighet Vid den tidigare mätningen var väntetiden för nybesök 1-7 dagar, vid denna mätning är det 8-14 dagar. Det är ytterligare en kommun bland nordvästkommunerna som har samma utveckling som Upplands-Bro kommun dvs. att det har gått från en väntetid på 1-7 dagar till en väntetid på 8-14 dagar. När det gäller arbetsfrämjande insatser har vi svarat att vi inte har det för unga vuxna men finns för vuxna över 24 år. Detta borde undersökas vidare då vi har en arbetsmarknadsenhet som har möjlighet att ta emot både unga vuxna och vuxna. Hushållsekonomisk rådgivning finns i kommunen och bedrivs tillsammans med Järfälla kommun. 3

10 Sidan 10 av 208 Kommun/ Stadsdel Säkerställer skydd till utsatta grupper Aktuell rutin när barn misstänks fara illa Aktuell rutin vid våld i nära relationer Aktuell rutin vid skyddade personuppgifter Aktuell rutin för att förebygga avhysningar av barnfamiljer Trygg och säker Följsamhet till lagstiftningen Rättsdatabas Klagomålshantering Kommunkod Information om nya rättsfall Juridisk kompetens i kommunen 125 Ekerö Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 0 Ändrade överklagade beslut - % 123 Järfälla Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej 7,6 191 Sigtuna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja 14,7 163 Sollentuna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 4,3 184 Solna Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8,3 183 Sundbyberg Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 18,5 139 Upplands-Bro Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Vet ej 114 Upplands Väsby Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 21,1 Riket 46,0 44,4 24,0 31,6 41,9 98,7 63,9 44,1 8,9 Antal kommuner/stadsdelar etc. som uppgifterna bygger på, dvs som lämnat uppgift om antal domar. 1 Stockholms län 35,0 57,5 22,5 50,0 60, ,0 70,0 8,7 30 av 41 Trygg och säker Vi har uppgivit att det inte finns rutin för våld i nära relationer, denna rutin fanns vid förra mätningen och det finns rutin även vid detta mättillfälle. Att det inte har uppgivits måste vara ett misstag. När det gäller andelen ändrade överklagade beslut så har vi inte uppgivit detta så det går inte att göra någon jämförelse. Undersökningen visar på att det saknas rutin för när barn misstänks fara illa och för att förebygga avhysningar av barnfamiljer. Vissa rutiner finns men de behöver revideras och implementeras i verksamheten. Upplands-Bro saknar juridisk kompetens i kommunen. 44,1 % av kommunerna i riket har juridisk kompetens och 70 % av kommunerna i Stockholms län. 4

11 Sidan 11 av 208 Sortering Indikatorer Bakgrundsmått Kostnadsmått Grundsortering Län SKL:s kommuntyp (1-10) Socioek. nyckel (1= låg risk och 10 = hög risk) Långvarigt ekonomiskt bistånd Mycket långvarigt ekonomiskt bistånd Biståndsmottagare i befolkningen Barn i familjer med ekonomiskt bistånd Unga vuxna med ekonomiskt bistånd Kostnad per invånare för utbetalt EB, kr Låg inkomst Arbetslösa Arbetslösa utan ersättning Ekerö ,6 13,1 1,6 1,7 3, ,2 6,3 2,7 9,7 3,3 1,6 13,9 32,9 31,1 6,9 1, , Järfälla ,8 16,2 4,4 6,3 7, ,7 11,2 4,7 10,7 6,6 4,3 14,9 44,3 18,3 9,3 2, , Sigtuna ,8 15,6 4,7 6,6 6, ,9 11,8 4,8 13,1 8,6 4, ,1 16,8 4,1 2, , Sollentuna ,4 23,9 2,2 2,5 3, ,7 9,3 3,8 7,8 6,3 3,4 14,4 46,4 16,1 8,3 2, , Solna ,2 1,6 2, ,5 8,3 3,5 6 10,5 4,1 12,8 33,7 23,1 16,6 1, , Sundbyberg ,7 16 3,8 6,3 5, ,2 11,4 4,8 9,3 9,7 4,9 13,3 43,0 14,8 0,1 3, , Upplands-Bro ,1 4,3 6 7, ,4 10,9 4, ,9 15,3 48,9 13,5 5,8 2, , Upplands Väsby ,5 17,6 3,7 5,2 6, ,4 11,3 4,8 11,9 6,5 3, ,9 21,7 7,4 2, , Låg utbildningsnivå Utrikes födda -vistelse 0-5 år Utrikes födda - vistelse år Unga vuxna år Försörjningshinder på grund av arbetslöshet Försörjningshinder på grund av ohälsa Försörjningshinder på grund av sociala skäl Det ekonomiska biståndets andel av kommunens kostnad Kostnad per biståndsmånad för handläggning av EB, kr Andel personalkostnad av handläggningskostnad, procent Personalkostnad per biståndsmånad för ekonomiskt bistånd, kronor Kostnad för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndsmottagare, kronor Riket 34,3 21,3 4,4 7,0 8, ,3 12,3 4,2 8,6 5,1 2,8 15,7 46,6 13,1 10,7 2, , Stockholms län 1 37,9 24,2 3,4 4,9 5, ,9 10,3 4,3 8,6 7,3 3,9 14,2 45,0 17,9 13,6 2, , Indikatorer Upplands-Bro kommun ligger högst i nordväst-kommunerna när det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Det har inte skett någon förändring sedan den förra mätningen. Vid mätning av mycket långvarigt ekonomiskt bistånd ligger vi även där högst bland nordväst-kommunerna. Här är skillnaden större än när det gäller långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen biståndsmottagare i befolkningen ligger under genomsnittet i riket dock ligger det över genomsnittet i Stockholms län. Andelen biståndsmottagare i befolkningen har minskat sedan förra mätningen. När det gäller barn i familjer med ekonomiskt bistånd ligger Upplands-Bro kommun under genomsnittet i riket och över genomsnittet i Stockholms län. Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd är bland de 5

12 Sidan 12 av 208 högsta i nordväst-kommunerna. Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd i förhållande till antal unga vuxna i kommunen ligger något under genomsnittet för riket och över genomsnittet för Stockholms län. Kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare ligger över både genomsnittet i riket och genomsnittet i Stockholms län. Detta har stigit sedan förra mätningen. Bakgrundsmått Tabellen visar bakgrundsmått som finns i kommunen och har relevans för ekonomiskt bistånd. Låg inkomst och arbetslösa ligger under genomsnittet både i jämförelse med riket och Stockholms län. Arbetslösa utan ersättning ligger något högre än både riket och Stockholms län. Låg utbildningsnivå ligger betydligt under både riket och Stockholms län. Siffran för Upplands-Bro kommun är 13,3, siffran för riket är 8,5 och siffran för Stockholms län är 8,4. Andelen utrikes födda som har varit i Sverige 0-5 år är den näst lägsta i nordväst-kommunerna men högre i jämförelse med riket. Stockholms län har en högre siffra än vår kommun. Andelen utrikes födda som har varit i Sverige 6-10 år ligger för vår kommun i nivå med Stockholms län men högre om man jämför med riket. Andelen unga vuxna ligger högst i förhållande till nordväst-kommunerna, högre än Stockholms län men i nivå med riket. Det bakgrundmått som sedan jämförs är från statistik för ekonomiskt bistånd. Försörjningshinder på grund av arbetslöshet är det som socialsekreterare redovisar vid beslut och Upplands-Bro kommun har här den högsta siffran i nordväst-kommunerna och ligger högre både i jämförelse med riket och med Stockholms län. Försörjningshinder på grund av ohälsa ligger vi lägst i nordväst-kommunerna och lägre än både riket och Stockholms län. Försörjningshinder på grund av sociala skäl ligger under de siffror som finns för riket och Stockholms län. Med utgångspunkt med dessa siffror borde vi satsa på arbetsmarknadsfrågor för att få våra socialbidragstagare i egen försörjning. Dessa siffror förutsätter att socialsekreterarna gör en likvärdig bedömning av begreppen. När det gäller jämförelse med förra mätningen så har antalet arbetslösa i kommunen minskat. Antalet utrikesfödda som vistats i Sverige 6-10 år har ökat. Antalet som får ekonomiskt bistånd med försörjningshinder på grund av sociala skäl har ökat markant. Kostnadsmått Andelen ekonomiskt bistånd av kommunens kostnad ligger något högre i Upplands-Bro kommun än genomsnittet i riket och i Stockholms län. Kostnad per biståndmånad för handläggning av ekonomiskt bistånd ligger i vår kommun lägst bland nordväst-kommunerna och lägre än genomsnittet i riket och Stockholms län. Andelen personalkostnader av handläggningskostnad ligger något högre än nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. Personalkostnad per biståndsmånad för ekonomiskt bistånd ligger lägre i jämförelse med nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. Kostnader för arbetsfrämjande insatser per vuxen biståndstagare ligger även detta lägre i jämförelse med nordväst-kommunerna, riket och Stockholms län. 6

13 Sidan 13 av 208 Kostander per biståndmånad har ökat i förhållande till den förra mätningen liksom personalkostnaden. Kostnader för arbetsfrämjande insatser har minskat betydligt för vår kommun och övriga kommuner vilket tyder på att förändringar har skett för hur kostnaderna för arbetsfrämjande insatser räknas ut och detta innebär att dessa siffror är svåra att jämföra. Ekonomiskt bistånd 2011 och 2013 Information: Förutsättningen för JA (grön markering) är att efterfrågad information finns på öppnings-sidan/motsv eller för ekonomiskt bistånd eller som en intern länk från denna. Procenttalen anger förekomsten av efterfrågad information (andel gröna markeringar) Finns Finns Finns information om Finns information om Finns information om Finns länk till Finns länk till information information att man alltid har rätt att försörjningsstöd bistånd till Arbetsförmedlingenkassan? Försäkrings- om hur man om hur man att få ett skriftligt påverkas av hela livsföringen i övrigt kan överklaga kan framföra beslut om man får hushållets tillgångar (som t.ex. kostnader ett beslut? synpunkter/kl avslag på något i sin och inkomster? för tandvård, agomål? ansökan? glasögon, medicinkostnad) Kommun/ Stadsdel Grundsortering Finns länk till Pensionsmyndigheten? Ekerö 3 Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Järfälla 6 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Sigtuna 13 Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Sollentuna 14 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Solna 15 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Sundbyberg 17 Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Upplands-Bro 21 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Upplands Väsby 22 Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Riket; % Stockholms län; % Socialstyrelsen har gjort en jämförelse av webb-information mellan 2011 och Vår kommun har inga förändringar mellan åren. Det som framgår av vår webb-sida är information om hur man överklagar ett beslut, information om hur man kan framföra synpunkter/klagomål och information om att man alltid har rätt att få ett skriftligt beslut om man får avslag på något i sin ansökan. Det som saknas på vår webb-sida är information om att försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster och information om bistånd till livsföringen i övrigt. På kommunens webb. sida saknar länk till arbetsförmedlingen, försäkringskassan och pensionsmyndigheten. 7

14 Sidan 14 av 208

15 Sidan 15 av 208 Ärende 2

16 Sidan 16 av 208

17 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström Marianne Iggmark Sidan 17 av Socialnämnden Redovisning av öppna jämförelser 2013, hemtjänst Förslag till beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Det har skett stora förbättringar i hemtjänsten sedan senaste mätningen. Trots detta finns det en del ytterligare förbättringsområden. Det handlar om information till brukarna när det gäller klagomålshantering, att utveckla hemtjänstpersonalens arbete i relation till brukarna, öka tryggheten för brukarna och vidta åtgärder för att minska ensamheten hos brukarna. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Bilagd skrivelse Redovisning Öppna jämförelser 2013 hemtjänst Ärendet Socialkontoret har jämfört kommunens resultat i undersökningen med övriga nordvästkommuner i länet (Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Väsby). Jämfört med den förra mätningen som gjordes under 2011 och 2012 har det skett en betydande förbättring på flertalet områden. 85 % av brukarna i Bro anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra, i Kungsängen är resultatet 83 % och att de kommer på avtalad tid 89 % i Bro respektive 87 % i Kungsängen. Betydande förbättringar har skett i att med att personalen meddelar bättre i förväg om tillfälliga förändringar 74 % i Bro och motsvarande i Kungsängen med 77 %, detta ska jämföras med endast 52 % vid förra undersökningen. 95 % av brukarna i Bro känner förtroende för personalen som kommer hem till dem. I Kungsängen är resultatet 90 %. 100 % av brukarna i Bro upplever att personalen bemöter dem på ett mycket bra sätt och i Kungsängen är resultatet 97 %. Trots det fina resultatet finns det förbättringsområden. 16 % av brukarna vid hemtjänsten i Bro och vid hemtjänsten i Kungsängen vet inte vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål vilket innebär att information till brukare behöver förbättras. 22 % av brukarna i Bro och 27 % av brukarna i Kungsängen uppger att de sällan eller aldrig kan påverka vid vilka tider personalen kommer till dem.

18 2(2) Sidan 18 av 208 Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Upplands-Bro kommuns resultat i Öppna jämförelser av hemtjänst 2013

19 Sidan 19 av 208 Vad tycker brukarna om hemtja nsten Denna undersökning i öppna jämförelser har gjort genom enkäter som har sänts till alla vårdtagare som har hemtjänst i kommunen. Denna typ av enkät gick också ut till brukarna under 2012 och i redovisningen visas i denna jämförelse. Vi visar även mätresultaten från samma jämförelsekommuner som vid 2012 års redovisning. När kommunernas resultat redovisas som ett genomsnitt av mätresultat om fler mätresultat/enheter finns redovisade. Av utrymmes skäl visas den detaljerade kategori redovisningen på var tredje sida. Kategori Enhet, nivå 2 Totalt, Redovisas i procent Enhet, nivå 2 svar i procent F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott Någorlunda Ganska dåligt Mycket dåligt 1 Genomsnitt av 2 mätresultat Ekerö Genomsnitt av 5 mätresultat Sigtuna Genomsnitt av 10 mätresultat Järfälla Genomsnitt av 9 mätresultat Sollentuna Genomsnitt av 11 mätresultat Solna Uppgift saknas Sundbyberg 7 Genomsnitt av 3 mätresultat Upplands-Väsby Totalt, procent Bro Totalt, procent Kungsängen Kvinnor Bro Kvinnor Kungsängen Män Bro Män Kungsängen år Bro år Kungsängen år eller äldre Bro år eller äldre Kungsängen Mycket/ganska gott hälsotillstånd Bro Mycket/ganska gott hälsotillstånd Kungsängen Någorlunda/ganska/mycket dåligt häls.t.s Bro Någorlunda/ganska/mycket dåligt häls.t.s Kungsängen Den äldre har svarat själv Bro. x x x x x x Den äldre har svarat själv Kungsängen Någon annan (ej personal) har svarat Bro. x x x x x x Någon annan (ej personal) har svarat Kungsängen Totalt Brukarna i Bro har ett sämre hälsotillstånd än brukarna i Kungsängen. 21 % av brukarna i Bro uppger att de har en mycket god eller ganska god hälsa. Motsvarande siffra för brukarna i Kungsängen är 28 %. Detta är en försämring jämfört med förra mätningen då 29 % uppgav att de hade en mycket eller ganska god hälsa. Brukarna i Bro har det sämsta hälsoläget vid jämförelse med de andra kommunerna. Brukarna i åldern har ett sämre hälsotillstånd än de som är 80 år och äldre. Kvinnorna har ett sämre hälsotillstånd än männen. 1

20 Sidan 20 av 208 Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej Ja, lätta besvär Ja, svåra besvär Totalt F3 Hur är din rörlighet inomhus? Jag går själv utan svårigheter Vissa svårigheter att gå själv Stora svårigheter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Totalt Ja F4 Bor du tillsammans med någon? Nej Totalt 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 Upplands-Väsby Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Brukarna i Kungsängen har i högre grad besvär av ängslan, oro och ångest än brukarna i Bro och i de övriga kommunerna. Kvinnorna i Kungsängen (rad 10) och männen i Bro (rad 11)har inte besvär av ängslan, ångest och oro. Vid den förra mätningen var det 7 % som uppgav att de hade svåra besvär av ängslan, oro och ångest. Denna siffra är vid denna mätning 4 och 5 %. När det gäller rörlighet inomhus så har brukarna i Bro den hösta siffran av jämförelsekommunerna när det gäller att inte kunna gå själv. Cirka 75 % av brukarna bor ensamma. 2

21 Sidan 21 av 208 Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? F6 Fick du välja utförare av hemtjänsten? Ja Delvis Nej Totalt Ja Delvis Nej Totalt Ja F7 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Delvis (i vissa frågor men inte i andra) Nej Totalt F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan / Nej, aldrig 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 U-V Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x x x x x Kungsängen Totalt På fråga till brukarna om handläggarens beslut anpassats efter brukarens behov har 78 % svarat ja inom hemtjänsten i Bro och 74 % inom hemtjänsten i Kungsängen. De som är mest nöjda är de som har ett mycket gott eller ganska gott hälsotillstånd. Vid undersökningstillfället hade inte LOV genomförts till fullo trots detta uppger 39 och 40 % att de har fått välja utförare. 66 % av brukarna i vid hemtjänsten i Bro uppger att de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Denna siffra är likvärdig med övriga kommuner. När det gäller hemtjänsten i Kungsängen är siffran lägre, 59 %. Vid den förra mätningen var det 52 % av brukarna som visste vart de skulle vända sig med synpunkter och klagomål. Brukare i åldern år (rad 12) med ett mycket eller ganska gott hälsotillstånd och som har kontakt med hemtjänsten i Bro har det högsta procenttalet på frågan om personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Procenttalet ligger över 90 %. För hemtjänsten i Bro ligger det på 83 % och för hemtjänsten i Kungsängen ligger det på 85 %. Dessa siffror är i nivå med våra 3

22 Sidan 22 av 208 jämförelsekommuner. Vid den förra mätningen uppgav 71 % att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till brukarnas åsikter om hur hjälpen ska utföras. Detta är en betydande förbättring. Enhet, nivå 2 Enhet, nivå 2 F9 Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan / Nej, aldrig Totalt F10 Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Mycket bra/ Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt F11 Brukar personalen komma på avtalad tid? Ja, alltid/ Oftast Ibland Sällan/ Nej, aldrig 1 Ekerö Sigtuna Järfälla Sollentuna Solna Sundbyberg 7 U-V Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen Bro x x x x x x x x x x x x Kungsängen % av brukarna vid hemtjänsten i Bro uppger att de kan påverka vilka tider personalen kommer. Motsvarande siffra för hemtjänsten i Kungsängen är 52 %. Detta är lägre siffror än vad våra jämförelsekommuner har. Vid den förra mätningen var det 45 % som uppgav att det kunde påverka vilka tider som personalen kommer till brukaren. Det är en tydlig förbättring. 85 % av brukarna vid hemstjänsten i Bro och 83 % av brukarna vid hemtjänsten i Kungsängen anser att personalen utför sina arbetsuppgifter mycket bra eller ganska bra. Detta ligger i nivå med våra jämförelsekommuner. På enkätfrågan om personalen brukar komma på avtalad tid svarar 89 % av brukarna vid hemtjänsten i Bro att de alltid eller oftast brukar komma i tid och av brukarna vid hemtjänsten i Kungsängen svarar 87 % att personalen alltid eller oftast brukar komma i tid. Totalt 4

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Arvika Särskilt boende Årets deltagare Deltagare I Arvika svarade 175 personer, vilket är 54 % av de tillfrågade. = 47 % 2013 = 54 % 2012 = 53 %

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Brukarundersökning Hemtjänst Mail: Webb:

Brukarundersökning Hemtjänst Mail: Webb: Brukarundersökning Hemtjänst 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 inom hemtjänsten Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 972 Total andel svarande i länet: 54 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016

Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016 Resultat av Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 2016 - I Nordvästkommunerna i Stockholms län Henrik Karlsson Rapport 2016:4 Innehållsförteckning Inledning... 1 Indikatorer i Öppna

Läs mer

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015

Öppna jämförelser inom äldreomsorgen 2015 Tjänsteutlåtande Kvalitetscontroller --7 Emelie Spanne 08-590 973 02 Dnr: emelie.spanne@upplandsvasby.se SÄN/:300 34223 Social- och äldrenämnden Öppna jämförelser inom äldreomsorgen Förslag till beslut

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Isabellagården 1 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kolla Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Villa Sköndal (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kungsholmen Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Löjtnantsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Birger Jarl (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Landskrona_Segergatans Äbo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Täby_Broby gård Gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Hjärtebacken_Hjärtebacken 2_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Upplands Väsby_Edsby slott (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Upplands Väsby_Edsby slott (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Upplands Väsby_Edsby slott (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Österängsgården_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande)

Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården. Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Vad tycker de äldre i Degerfors om äldreomsorgen 2015? Särskilt boende Västergården och Letälvsgården Resultat för Degerfors (minst 7 svarande) Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Fruängsgården B-huset (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Rio vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg_Kullängen_1 och 4 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Valkyrian_Lägenhet 1-20 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Mora Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Mora Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Sollentuna_Rotsunda strand (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Borås_Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Äldreundersökning 2014

Äldreundersökning 2014 Äldreundersökning 2014 Kommunal hemtjänst De fem frågor där andelen positiva svar är högst Får bra bemötande från personalen 98 Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 97 Personalen kommer på avtalad tid 93

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Skolörtens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende_havet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Essunga_Kerstinsås (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hagalund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Mälarbackens vård o omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Ektorpsgården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Birkagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Linnégårdens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Guldbröllopshemmets vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Huddinge_Skutan, Attendo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Omsorgsboende, gruppboende Äo, valfrihet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Tomelilla_Brinkehem (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Stockholm_Björksätra (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund_Sjötångens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Nässjö_Nömmeberg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar_Liljan (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lidingö_Villa Agadir (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Kristianstad_Skogåsa_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer