Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012"

Transkript

1

2 Fem år i sammandrag Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4 Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 25,6 8,6 36,6 14,7 63,3 Tillgångar (mnkr) 755,4 770,9 785,9 848,5 877,4 Eget kapital (mnkr) 465,8 439,0 470,0 458,0 490,2 Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 191,5 216,3 184,0 284,5 233,1 Nettoinvesteringar (mnkr) 38,9 28,5 29,0 40,4 24,1 Soliditet (%) 61,6 57,0 59,8 53,9 55,9 Personalkostnader (mnkr) 407,5 414,2 412,5 433,6 410,9 Kommunal skattesats (%) 21,08 21,08 21,08 21,08 20,99 Antal årsarbetare* ,0 Mandatfördelning** Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Antal mandat totalt *Antal årsarbetare räknas from 2009 fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. Jämförbar uppgift saknas för tidigare år. ** Gäller mandatperioden

3 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun 4 Delårsrapport Finansiell analys 7 Drift- och investeringssammandrag 9 Väsentliga personalförhållanden 11 Sifferdel, kommunen 16 Resultaträkning 16 Finansieringsanalys 17 Balansräkning 18 Noter 19 Sammanställning över prognostiserat utfall (tkr) 22 Redovisningsprinciper 23 Ekonomisk ordlista 24

4 Vision för Tierps kommun 4

5 Delårsrapport Resultat Resultatet per den 31 augusti 2012 är +64 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än periodiserad budget och 49 mnkr bättre än delårsrapporten Denna förbättring är dock något missvisande eftersom retroaktiva löner inte utbetalats. Dessutom ingår det i överskottet på personalkostnaderna vilket är +28 mnkr en engångsåterbetalning på drygt 17 mnkr för AFA-försäkring (personalförsäkring). De största avvikelserna mot den periodiserade budgeten redovisar medborgarservice -15 mnkr, grundskolan +8 mnkr, äldreomsorgen +7 mnkr, kultur- och fritid +4 mnkr samt samhällsbyggnad -3 mnkr. Detta speglas också i de prognostiserade bokslutresultaten om man tar hänsyn till ej utbetalda retroaktiva löner och andra ut- och inbetalningar som är svåra att periodisera. När det gäller sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Dessutom finns det en särskild redovisning av väsentliga personalförhållanden. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställde den 20 april 2004, 41 nedanstående övergripande mål. En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan. Perspektiv Övergripande mål Mått Bedömning Medborgar- /kundperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år - Nystartade företag 0 Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet + Utveckla effektivare arbetssätt Fler nöjda kunder i enkätundersökning 0 Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar + NMI (Nöjd medarbetar-index) År 2010: NMI 66 * Processperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet Kostnadseffektiv verksamhet under budgetram - Uppfyller de ekonomiska styrreglerna - + anger förbättring jämfört med föregående år *Ny kommunövergripande undersökning 2010, uppföljning sker 2012 anger försämring jämfört med föregående år 0 anger marginell förändring jämfört med föregående år Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 5

6 Måluppfyllelse - Finansiella mål De ekonomiska styrreglerna som kommunfullmäktige fastställt 166/2006 har som finansiella mål att kommunens resultat under planperioden ska uppgå till minst 2 procent avsumman av skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom ska investeringarna i den icke affärsdrivande verksamheten finansieras av avskrivningarna och kommunens resultat. Eftersom det prognostiserade resultatet +21 mnkr i princip motsvarar vad som budgeterats så kommer resultatmålet sannolikt att uppfyllas. Även investeringsmålet ser ut att nås. Prognos Det prognostiserade resultatet för år 2012 beräknas i nuläget bli + 21 mnkr viket i princip motsvarar det budgeterade resultatet. Verksamheterna prognostiserar dock ett underskott med nästan 14 mnkr vilket kompenseras av motsvarande överskott på Finansieringen beroende på engångsåterbetalningen av AFA-försäkringen (personalförsäkring). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 6

7 Finansiell analys Ekonomiperspektivet Delårsrapportens resultat är +64,4 mnkr, vilket är 38,2 mnkr bättre än vad som budgeterats. Jämförelse mellan budgeterat resultat och verkligt utfall Budgeterat resultat (tkr) Verkligt utfall (tkr) Ekonomisk översikt INKOMSTER % % % Skatter ,4 81,1 82,1 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,2 5,9 6,2 Avgifter ,1 8,0 8,4 (inkl landstingsbidr och ersättn fr andra kommuner) Övrigt ,3 4,9 3,3 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) SUMMA ,0 100,0 100,0 UTGIFTER Personal ,5 55,7 54,7 Material ,8 2,7 4,0 Tjänster ,8 31,6 27,5 Transfereringar ,8 8,7 8,8 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,2 1,3 4,9 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) SUMMA ,0 100,0 100,0 7

8 Soliditet Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten sjunker om upplåningen ökar i snabbare takt än det egna kapitalet och visar därmed att kommunen i framtiden kommer att få ökade utbetalningar i form av räntor och amorteringar. Den successiva uppbokningen av pensionsskulden enligt de nya redovisningsprinciperna som tillämpats sedan 1998, kommer dock att innebära en försämrad soliditet även om räntor och amorteringar inte ökar. Eget kapital per invånare (kr) Totala tillgångar per invånare (kr) Anläggningstillgångar per invånare (kr) Soliditet (%) 55,9 53,9 Soliditet (%) inkl total pensionsskuld -2-2 Uppbokad del av pensionsskuld (mnkr) Lån uppgick kommunens långfristiga skuld exklusive pensionsskuld till 233,1 mnkr Långfristig låneskuld exkl pensionsskuld (mnkr) 231,1 243,4 Långfristig låneskuld kr per invånare Långfristig låneskuld i % av anläggningstillgångar 29,7 31,7 Finansnetto Finansnettot, d v s skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för delåret 2012 var -2,3 mnkr. Motsvarande siffra för delåret 2011 var -2,2. Av kommunens pensionsskuld om totalt 571,6 mnkr har 42,2 mnkr bokats upp som avsättning och 17,5 mnkr som kortfristig skuld till och med Kapitalbindning En del av rörelsekapitalet är bundet i kundfordringar samt övriga fordringar och kan därför inte omgående omsättas i likvida medel. Kapitalbindningen, mätt som kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, reducerade med eventuell likviditetsupplåning, var på balansdagen -17 mnkr. Sett över åren får kapitalbindningen ses som mycket låg. 8

9 Drift- och investeringssammandrag Budgetutfall Kommunen upprättar årligen en budget. I delårsrapporten görs jämförelse mellan bokföring och budget. Delårets utfall jämfört med budget visar ett överskott på driftbudgeten med tkr och ett överskott på investeringsbudgeten med tkr. Driftredovisning och finansiering 2012 Nedan följer en kortare sammanfattning av verksamheternas budgetavvikelser. För mer omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning. (tkr) Kostnader 2012 Intäkter 2012 Netto 2012 Netto 2011 Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Avvikelse Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Finansiering Budgetutfall totalt

10 Verksamhetens nettokostnad Fördelning av nettokostnaderna inklusive kapitalkostnad, interna hyror och andra interna poster för olika ändamålsinriktade verksamhetsområden. Av tabellen framgår att utbildning och social omsorg svarar för den största delen av nettokostnaden tkr tkr kr/inv kr/inv % % Gemensam kommunadministration ,6 6,4 Arbete och näringsliv ,8 1,1 Mark och bostäder ,2-0,1 Kommunikationer ,8 5,7 Fritid och kultur ,0 5,5 Energi, vatten och avfall ,2-0,2 Utbildning ,4 40,9 Social omsorg ,6 38,7 Miljö-, hälso- och samhällskydd ,1 2,1 Nettokostnad exkl finansiering ,0 100,0 Investeringsredovisning Större investeringsprojekt under 2012: Uppgradering bredband aktiv utrustning 1,2 mnkr Ombyggnad Vegavallen 1,5 mnkr Nya L-huset Örbyhus skola 1,3 mnkr Separering dag/spillvatten 3,9 mnkr Vattenledning Arvidsbo vattenverk 1,7 mnkr Renhållningsfordon 1,4 mnkr Investeringsredovisning (tkr) Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Avvikelse mot budget Kommunstyrelse Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Summa

11 Väsentliga personalförhållanden Medarbetarperspektivet Arbetet fortskrider kring att kontinuerligt utveckla arbetet för att få effektivare arbetssätt och förstärka den positiva bilden av oss som kommun. Verksamheten fortsätter kontinuerligt att arbeta med resultatet från tidigare medarbetarundersökningar, i form av handlingsplaner på enhetsnivå. En ny medarbetarundersökning planeras till senhösten Inom skolan minskar elevantalet ytterligare, en konsekvens av detta har under våren inneburit övertalighet. I första hand erbjuds de personer, som saknat tjänstgöringsunderlag, andra tillsvidaretjänster i kommunen. Kommunens mål är att öka engagemanget hos alla medarbetare och vill därför skapa attraktiva, hälsosamma och väl fungerande arbetsplatser. Detta sker genom arbetet med balanserad styrning, där delaktighet och tydliga mål är i fokus, samt våra värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod, som genomsyrar det dagliga arbetet. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer. Fakta personal Medelålder Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % 4,8 4,4 Andel kvinnor % Antal årsarbetare* Utbetalda löner, arvoden mnkr** 238,1 309,5 *Årsarbetare räknas fram utifrån alla arbetad tid.oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. **exklusive sociala avgifter. alla större personalorganisationer så som Kommunal och VISION. Det centrala avtalet för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd blev klart i slutet på september. Garanterar ett minsta utfall på 4.2 %. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer utfall på 4,2 %. Årsarbetare - anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timvikarier Årsarbetare totalt Ovanstående sammanställning visar att tillsvidareanställd är den grupp som har lett till att årsarbetare har minskat totalt sett. 49 årsarbetare mindre för denna kategori. Däremot har timavlönade ökat med totalt sett 34 årsarbetare. Personalförsörjning Personalförsörjningen är en viktig fråga på såväl kort som lång sikt. Mot den bakgrunden är det viktigt med en bra personalpolitik Medelåldern i kommunen är 47 år. Den lägsta medelåldern finns inom Medborgservice, där medelåldern är 42 år. Den högsta medelåldern har VA-enheten, där medelåldern uppgår till 53 år. Angående kostnad för utbetalda löner och arvoden ska hänsyn tas till att de flesta personalorganisationers löneökningar inte återfinns i periodens utbetalda löner. Gäller 11

12 Åldersfördelning hela kommunen (tillsvidareanställd personal) år år år år 60- år Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin kulmen när de som idag befinner sig i intervallet år pensioneras. Åldersstrukturen ser ut på liknande sätt i de flesta svenska kommuner och därför förmodas konkurrens uppstå vid rekrytering av vissa yrkesgrupper. På tio års sikt kommer omkring 452 personer ha uppnått pensionsålder. Arbetet med kompetensutveckling och personalförsörjning har intensifierats under året, bland annat med arbete med en övergripande Kompetensförsörjningsstrategi och ett länsövergripande samarbete gällande aspirantutbildning för blivande chefer. Vissa verksamheter inom kommunen har redan märkt av svårigheterna med att rekrytera kompetent personal. Detta ställer ökade krav på ett välplanerat arbete med kompetensförsörjning, dvs hur vi på bästa sätta ska kunna attrahera, behålla och utveckla den kompetens som verksamheten behöver. När konkurrensen om arbetskraften ökar måste kommunen jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda: Utmanande och meningsfullt arbete Möjligheter att lära och utvecklas Goda relationer inom organisationen Balans mellan fritid och arbete Möjlighet att få arbeta önskad sysselsättningsgrad. Pensioner Sedan 2003 har kommunen en Pensionspolicy, fastställd av kommunfullmäktige, där samtliga pensionsförmåner finns beskrivna. Pensionsadministratör är Skandia. Ny upphandling har gjorts och KPA är kommunens nya pensionsadministratör från och med 1 oktober Hela den avgiftsbestämda delen av avtalspensionen disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning avser den förmånsbestämda avtalspensionen (över 7,5 inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och pension till efterlevande. Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt (tkr) Ansvarsförbindelse Avsättning Individuell del Pensionskostnader inkl löneskatt (tkr) Pensioner individuell del Pensionsskuldförändring Pensionsutbetalningar Avgiftsbefrielseförsäkring Övriga pensionskostnader, förvaltn.avg Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26% i beloppen ovan. Arbetsmiljö Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet togs fram 2004 och det arbetas nu med att ta fram en övergripande arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, där arbetsgivaren systematiskt uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas säkerhet och hälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bland annat gett att arbetsmiljödiskussioner är en stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar i kommunen, där det också skapas handlingsplaner med åtgärder och ansvarsfördelningar. Verktygen i arbetsmiljöarbetet är ett gott ledarskap och styrning, samverkan, förebyggande arbete med skyddsronder, friskvård, medarbetarsamtal, en väl fungerande 12

13 rehabilitering i samverkan med företagshälsovården. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i kommunen per sista augusti 2012 var 4,75 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Det innebär att sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period föregående år (4,4 %). Ökningen kan bero på att arbetstagare som tidigare återgått i tjänst blivit sjukskrivna på nytt. Det mycket aktiva arbete i ett tidigt skede med handlingsplaner för återgång i arbetet fortsätter för att även fortsättningsvis hålla en låg nivå på sjukfrånvaron. Försäkringskassans regler och avslut av långtidssjukskrivna är en viktig del i rehabiliteringsarbetet per aug 2011 per aug Sjukfrånvaro Totalt - 29 år år 50 - år Totalt - 29 år år 50 - år Totalt (%) 4,8 3,9 4,3 5,5 4,4 2,8 3,7 5,4 Kvinnor (%) 5,1 4,2 4,6 5,9 4,5 2,9 4,1 5,5 Män (%) 3,0 2,2 2,6 3,7 3,7 2,7 2,0 5,2 varav Långtidssjukfrånvaro Totalt (%) 32,5 12,8 28,9 39,2 39,3 27,8 32,4 45,7 Kvinnor (%) 31,6 13,9 30,2 36,2 36,9 28,8 30,0 43,4 Män (%) 40,1 1,0 16,4 60,8 53,2 21,3 56,2 55,2 Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 5,5 %. Den lägsta sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre, 3,9 %. Långtidssjukfrånvaron, dvs. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för perioden till 32,5 % av den totala sjukfrånvaron i kommunen. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året då den var 39,3 % Kvinnors sjukfrånvaro var högre än männens. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 5,1 % och för männen till 3,0 %. Den högsta sjukfrånvaron fanns bland kvinnor över 50 år Långtidsfrånvaron uppgick till 40,1 % för männen och för kvinnorna till 31,6 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet finns det högsta sjuktalet inom Förskolan med 6,53 % Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den var 39,2 %. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidssjukfrånvaron lägst med 12,8 %. 13

14 Total sjukfrånvaro per verksamhet % av den totala ,72 6,53 5,86 4 1,49 2,45 1,9 4,65 2,89 3,79 2,74 2,73 1,79 4,16 4,

15 Rehabilitering De senaste åren märks en stadig nedgång av sjukfrånvaro, delårsbokslutet visar dock på en marginell höjning. Utifrån interna riktlinjer, som ska stödja rehabiliteringsprocessen och det förebyggande friskvårdsarbetet och därmed bidra till att skapa en god arbetsmiljö och effektivare verksamhet, arbetas det systematiskt och aktivt med att ständigt sänka sjuktalet. Årets övergripande mål för den totala sjukfrånvaron var att bibehålla det låga sjuktalet på 4,4%. Varje verksamhetsområde har även egna sjukfrånvaromål uppsatta. Uppföljning av rehabiliteringsarbetet per område kommer att ske i oktober. Gällande regler kring sjukförsäkringen ställer höga krav på att arbetsgivaren ska agera snabbt och jobba aktivt med rehabilitering och förebyggande friskvårdsarbete. I syfte att tidigt få tillbaka våra sjukskrivna arbetar vi enligt metoden tidig återgång inom hela kommunen. Arbetet innebär ett nära samarbete med företagshälsovården som bland annat bistår arbetsgivaren med medicinsk bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Företagshälsovård och friskvård Kommunens kostnad för företagshälsovård, inklusive kostnader för gruppundervisningar, stresshantering, kroppskännedom m.m., uppgår till 779 tkr per augusti För samma period 2011 var kostnaden tkr. som psykiskt. Tidigare friskvårdsplaner på enhetsnivå har from mars 2012 ersatts av en övergripande friskvårdsplan för samtliga verksamheter. Denna övergripande plan innehåller två alternativ till friskvårdshantering: Alternativ 1 Varje medarbetare har möjlighet att få 500 kr/år i friskvårdsbidrag. Ersättningen betalas ut utifrån skatteverkets regler. Utanordning med bifogat kvitto lämnas in till personalenheten som betalar ut bidraget. Alternativ 2 Varje medarbetare har möjlighet att utföra friskvårdsaktiviteter under arbetstid, max en timme per vecka. Arbetsgivaren står för arbetstid, inga andra kostnader Beslut om alternativ 1 eller 2 skall tas så nära den enskilde medarbetaren som möjligt. I de fall det inte är lämpligt att blanda alternativen på individnivå skall beslut om vilket alternativ som väljs fattas på enhetsnivå efter samråd med verksamhets- eller produktionsledning. Positiva klubben, kommunens personalförening med uppdrag att erbjuda fritidsaktiviteter inom olika områden för kommunens anställda. Under perioden har bland annat deltagande i motionslopp, golfturnering och teaterbesök anordnats. Föreningen finansieras med bidrag från kommunen. Insatserna fördelar sig på följande sätt: Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt 15

16 Sifferdel, kommunen Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not

17 Finansieringsanalys (tkr) Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not Ö (-) / M (+) av exploatringsfastigheter m m Not Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Not Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Not Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Not Amortering långfristiga lån Not Amortering långfristig fordan Not Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid delåretsårets slut Not Förändring likvida medel

18 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Not Exploateringsfastigheter Not Fordringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Not Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner inkl löneskatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Övriga långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsåtaganden inkl löneskatt Not Borgensåtaganden Not Summa ansvarsförbindelser

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet Övrigt Verksamhetens intäkter Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter, placerade medel Tierps Fjärrvärme AB, aktieutdelning Borgensavgift AB Tierpsbyggen Övriga ränteintäkter, utdelningar Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Material Bidrag Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteinbetalningar SKL:s prognos SKL:s prognos Summa SKL är en förkortning av Sveriges kommuner och landsting. Not 4 Generella statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Utjämningsbidrag LSS Fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd* Summa Not 6 Finansiella kostnader Räntor lån Räntor nyintjänade pensioner Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Immateriella tillgångar Ingående/Ack ansk väde Årets investeringar 0 27 Årets investeringsinkomster 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Ekonomi/personalsystem Äldreomsorgssystem Namnavtal Tierp Arena Summa Avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 5 år. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. 19

20 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående/Ack ansk värde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Omklassificering till omsättningstillg 0 Utgående ack. ansk svärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Markreserv, expoateringsfastigheter Verksamhetsfastigheter (skolor, daghem, idrottsanläggn mm) Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Fastigheter för affärsverksamhet Summa Not 10 Maskiner och inventarier Ingående/ Ack ansk svärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Utgående Ack.ansk värde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Transportmedel Maskiner Inventarier Förbättringsutgifter Konstverk Summa Avskrivningstiden för datautrustning är 3 år, bilar och maskiner 5 år samt övriga inventarier 10 år. Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, förlagsbevis AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme AB Tierp kommunfastigheter AB 50 0 Upplands Lokaltrafik AB Kommuninvest Övriga bolag Summa Långfristiga fodringar Örbyhus golfklubb Summa Summa finansiella anl.tillg Not 12 Persondatorer Ingående lager Inköp pesondatorer Leasingavgift persondatorer Summa lager Not 13 Exploateringsfastigheter Tierp Bäggeby* Kyrkogatan, Bokbindarlunden Summa *2009 omklassifiserades Tierp 4:98 Bäggeby *2011 omklassificerades Kyrkogatan Bergsgatan Not 14 Fordringar Kundfordringar Mervärdesskatt Interimsfordringar Upplupna skatteintäkter Övriga fordringar Summa

21 Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 16 Avsättningar Förmånsbestämd åderspension Kompletteande ålderpension Ålderspension enl PA-KL Ålderpension enl ÖK Särskild avtalspension Efterlevandepension Summa pensioner Deponi Gatmot Summa Not 17 Långfristiga skulder upplåning Ingående skuld Nyupplåning Amorteringar Summa Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden Not 18 Övriga långfristiga skulder Periodiserade förutbetalda anslutningsavgifter Va Ingående skuld Årets anslutningsavgifter Årets periodiseringar Summa Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Mervärdesskatter Anställdas skatter Arbetsgivaravgifter Övertidsskuld Retroaktiva löner Övriga löneskulder Semesterskuld Räntor upplåning Pensioner inkl löneskatt Interimsskulder Övriga skulder Summa Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september 2012 men avser augusti 2012 Not 20 Pensionsåtaganden Intj pensionsrät tom Ålderspension Efterlevandepension Livränta, särsk avt pension Sjukpension Visstidspensioner Summa Visstidspensioner avser beräkning för 5 förtroendevalda enl. PBL (Pensionsbetämmelser för förtroendevalda). Not 21 Borgensåtaganden Småhus Nordupplands Fotbolls Allians AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme Summa Not 22 Justering av övriga ej likvidpåverkande poster Nedskrivningar 0 0 Omklassificering till omsttn tillg 0 0 Realisationsvinster/-förluster Avsättningar pensioner Summa

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer