Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012"

Transkript

1

2 Fem år i sammandrag Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4 Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 25,6 8,6 36,6 14,7 63,3 Tillgångar (mnkr) 755,4 770,9 785,9 848,5 877,4 Eget kapital (mnkr) 465,8 439,0 470,0 458,0 490,2 Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 191,5 216,3 184,0 284,5 233,1 Nettoinvesteringar (mnkr) 38,9 28,5 29,0 40,4 24,1 Soliditet (%) 61,6 57,0 59,8 53,9 55,9 Personalkostnader (mnkr) 407,5 414,2 412,5 433,6 410,9 Kommunal skattesats (%) 21,08 21,08 21,08 21,08 20,99 Antal årsarbetare* ,0 Mandatfördelning** Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Antal mandat totalt *Antal årsarbetare räknas from 2009 fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. Jämförbar uppgift saknas för tidigare år. ** Gäller mandatperioden

3 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun 4 Delårsrapport Finansiell analys 7 Drift- och investeringssammandrag 9 Väsentliga personalförhållanden 11 Sifferdel, kommunen 16 Resultaträkning 16 Finansieringsanalys 17 Balansräkning 18 Noter 19 Sammanställning över prognostiserat utfall (tkr) 22 Redovisningsprinciper 23 Ekonomisk ordlista 24

4 Vision för Tierps kommun 4

5 Delårsrapport Resultat Resultatet per den 31 augusti 2012 är +64 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än periodiserad budget och 49 mnkr bättre än delårsrapporten Denna förbättring är dock något missvisande eftersom retroaktiva löner inte utbetalats. Dessutom ingår det i överskottet på personalkostnaderna vilket är +28 mnkr en engångsåterbetalning på drygt 17 mnkr för AFA-försäkring (personalförsäkring). De största avvikelserna mot den periodiserade budgeten redovisar medborgarservice -15 mnkr, grundskolan +8 mnkr, äldreomsorgen +7 mnkr, kultur- och fritid +4 mnkr samt samhällsbyggnad -3 mnkr. Detta speglas också i de prognostiserade bokslutresultaten om man tar hänsyn till ej utbetalda retroaktiva löner och andra ut- och inbetalningar som är svåra att periodisera. När det gäller sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Dessutom finns det en särskild redovisning av väsentliga personalförhållanden. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställde den 20 april 2004, 41 nedanstående övergripande mål. En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan. Perspektiv Övergripande mål Mått Bedömning Medborgar- /kundperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år - Nystartade företag 0 Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet + Utveckla effektivare arbetssätt Fler nöjda kunder i enkätundersökning 0 Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar + NMI (Nöjd medarbetar-index) År 2010: NMI 66 * Processperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet Kostnadseffektiv verksamhet under budgetram - Uppfyller de ekonomiska styrreglerna - + anger förbättring jämfört med föregående år *Ny kommunövergripande undersökning 2010, uppföljning sker 2012 anger försämring jämfört med föregående år 0 anger marginell förändring jämfört med föregående år Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 5

6 Måluppfyllelse - Finansiella mål De ekonomiska styrreglerna som kommunfullmäktige fastställt 166/2006 har som finansiella mål att kommunens resultat under planperioden ska uppgå till minst 2 procent avsumman av skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom ska investeringarna i den icke affärsdrivande verksamheten finansieras av avskrivningarna och kommunens resultat. Eftersom det prognostiserade resultatet +21 mnkr i princip motsvarar vad som budgeterats så kommer resultatmålet sannolikt att uppfyllas. Även investeringsmålet ser ut att nås. Prognos Det prognostiserade resultatet för år 2012 beräknas i nuläget bli + 21 mnkr viket i princip motsvarar det budgeterade resultatet. Verksamheterna prognostiserar dock ett underskott med nästan 14 mnkr vilket kompenseras av motsvarande överskott på Finansieringen beroende på engångsåterbetalningen av AFA-försäkringen (personalförsäkring). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 6

7 Finansiell analys Ekonomiperspektivet Delårsrapportens resultat är +64,4 mnkr, vilket är 38,2 mnkr bättre än vad som budgeterats. Jämförelse mellan budgeterat resultat och verkligt utfall Budgeterat resultat (tkr) Verkligt utfall (tkr) Ekonomisk översikt INKOMSTER % % % Skatter ,4 81,1 82,1 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,2 5,9 6,2 Avgifter ,1 8,0 8,4 (inkl landstingsbidr och ersättn fr andra kommuner) Övrigt ,3 4,9 3,3 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) SUMMA ,0 100,0 100,0 UTGIFTER Personal ,5 55,7 54,7 Material ,8 2,7 4,0 Tjänster ,8 31,6 27,5 Transfereringar ,8 8,7 8,8 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,2 1,3 4,9 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) SUMMA ,0 100,0 100,0 7

8 Soliditet Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten sjunker om upplåningen ökar i snabbare takt än det egna kapitalet och visar därmed att kommunen i framtiden kommer att få ökade utbetalningar i form av räntor och amorteringar. Den successiva uppbokningen av pensionsskulden enligt de nya redovisningsprinciperna som tillämpats sedan 1998, kommer dock att innebära en försämrad soliditet även om räntor och amorteringar inte ökar. Eget kapital per invånare (kr) Totala tillgångar per invånare (kr) Anläggningstillgångar per invånare (kr) Soliditet (%) 55,9 53,9 Soliditet (%) inkl total pensionsskuld -2-2 Uppbokad del av pensionsskuld (mnkr) Lån uppgick kommunens långfristiga skuld exklusive pensionsskuld till 233,1 mnkr Långfristig låneskuld exkl pensionsskuld (mnkr) 231,1 243,4 Långfristig låneskuld kr per invånare Långfristig låneskuld i % av anläggningstillgångar 29,7 31,7 Finansnetto Finansnettot, d v s skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för delåret 2012 var -2,3 mnkr. Motsvarande siffra för delåret 2011 var -2,2. Av kommunens pensionsskuld om totalt 571,6 mnkr har 42,2 mnkr bokats upp som avsättning och 17,5 mnkr som kortfristig skuld till och med Kapitalbindning En del av rörelsekapitalet är bundet i kundfordringar samt övriga fordringar och kan därför inte omgående omsättas i likvida medel. Kapitalbindningen, mätt som kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, reducerade med eventuell likviditetsupplåning, var på balansdagen -17 mnkr. Sett över åren får kapitalbindningen ses som mycket låg. 8

9 Drift- och investeringssammandrag Budgetutfall Kommunen upprättar årligen en budget. I delårsrapporten görs jämförelse mellan bokföring och budget. Delårets utfall jämfört med budget visar ett överskott på driftbudgeten med tkr och ett överskott på investeringsbudgeten med tkr. Driftredovisning och finansiering 2012 Nedan följer en kortare sammanfattning av verksamheternas budgetavvikelser. För mer omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning. (tkr) Kostnader 2012 Intäkter 2012 Netto 2012 Netto 2011 Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Avvikelse Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Finansiering Budgetutfall totalt

10 Verksamhetens nettokostnad Fördelning av nettokostnaderna inklusive kapitalkostnad, interna hyror och andra interna poster för olika ändamålsinriktade verksamhetsområden. Av tabellen framgår att utbildning och social omsorg svarar för den största delen av nettokostnaden tkr tkr kr/inv kr/inv % % Gemensam kommunadministration ,6 6,4 Arbete och näringsliv ,8 1,1 Mark och bostäder ,2-0,1 Kommunikationer ,8 5,7 Fritid och kultur ,0 5,5 Energi, vatten och avfall ,2-0,2 Utbildning ,4 40,9 Social omsorg ,6 38,7 Miljö-, hälso- och samhällskydd ,1 2,1 Nettokostnad exkl finansiering ,0 100,0 Investeringsredovisning Större investeringsprojekt under 2012: Uppgradering bredband aktiv utrustning 1,2 mnkr Ombyggnad Vegavallen 1,5 mnkr Nya L-huset Örbyhus skola 1,3 mnkr Separering dag/spillvatten 3,9 mnkr Vattenledning Arvidsbo vattenverk 1,7 mnkr Renhållningsfordon 1,4 mnkr Investeringsredovisning (tkr) Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Avvikelse mot budget Kommunstyrelse Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Summa

11 Väsentliga personalförhållanden Medarbetarperspektivet Arbetet fortskrider kring att kontinuerligt utveckla arbetet för att få effektivare arbetssätt och förstärka den positiva bilden av oss som kommun. Verksamheten fortsätter kontinuerligt att arbeta med resultatet från tidigare medarbetarundersökningar, i form av handlingsplaner på enhetsnivå. En ny medarbetarundersökning planeras till senhösten Inom skolan minskar elevantalet ytterligare, en konsekvens av detta har under våren inneburit övertalighet. I första hand erbjuds de personer, som saknat tjänstgöringsunderlag, andra tillsvidaretjänster i kommunen. Kommunens mål är att öka engagemanget hos alla medarbetare och vill därför skapa attraktiva, hälsosamma och väl fungerande arbetsplatser. Detta sker genom arbetet med balanserad styrning, där delaktighet och tydliga mål är i fokus, samt våra värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod, som genomsyrar det dagliga arbetet. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer. Fakta personal Medelålder Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % 4,8 4,4 Andel kvinnor % Antal årsarbetare* Utbetalda löner, arvoden mnkr** 238,1 309,5 *Årsarbetare räknas fram utifrån alla arbetad tid.oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. **exklusive sociala avgifter. alla större personalorganisationer så som Kommunal och VISION. Det centrala avtalet för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd blev klart i slutet på september. Garanterar ett minsta utfall på 4.2 %. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer utfall på 4,2 %. Årsarbetare - anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timvikarier Årsarbetare totalt Ovanstående sammanställning visar att tillsvidareanställd är den grupp som har lett till att årsarbetare har minskat totalt sett. 49 årsarbetare mindre för denna kategori. Däremot har timavlönade ökat med totalt sett 34 årsarbetare. Personalförsörjning Personalförsörjningen är en viktig fråga på såväl kort som lång sikt. Mot den bakgrunden är det viktigt med en bra personalpolitik Medelåldern i kommunen är 47 år. Den lägsta medelåldern finns inom Medborgservice, där medelåldern är 42 år. Den högsta medelåldern har VA-enheten, där medelåldern uppgår till 53 år. Angående kostnad för utbetalda löner och arvoden ska hänsyn tas till att de flesta personalorganisationers löneökningar inte återfinns i periodens utbetalda löner. Gäller 11

12 Åldersfördelning hela kommunen (tillsvidareanställd personal) år år år år 60- år Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin kulmen när de som idag befinner sig i intervallet år pensioneras. Åldersstrukturen ser ut på liknande sätt i de flesta svenska kommuner och därför förmodas konkurrens uppstå vid rekrytering av vissa yrkesgrupper. På tio års sikt kommer omkring 452 personer ha uppnått pensionsålder. Arbetet med kompetensutveckling och personalförsörjning har intensifierats under året, bland annat med arbete med en övergripande Kompetensförsörjningsstrategi och ett länsövergripande samarbete gällande aspirantutbildning för blivande chefer. Vissa verksamheter inom kommunen har redan märkt av svårigheterna med att rekrytera kompetent personal. Detta ställer ökade krav på ett välplanerat arbete med kompetensförsörjning, dvs hur vi på bästa sätta ska kunna attrahera, behålla och utveckla den kompetens som verksamheten behöver. När konkurrensen om arbetskraften ökar måste kommunen jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda: Utmanande och meningsfullt arbete Möjligheter att lära och utvecklas Goda relationer inom organisationen Balans mellan fritid och arbete Möjlighet att få arbeta önskad sysselsättningsgrad. Pensioner Sedan 2003 har kommunen en Pensionspolicy, fastställd av kommunfullmäktige, där samtliga pensionsförmåner finns beskrivna. Pensionsadministratör är Skandia. Ny upphandling har gjorts och KPA är kommunens nya pensionsadministratör från och med 1 oktober Hela den avgiftsbestämda delen av avtalspensionen disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning avser den förmånsbestämda avtalspensionen (över 7,5 inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och pension till efterlevande. Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt (tkr) Ansvarsförbindelse Avsättning Individuell del Pensionskostnader inkl löneskatt (tkr) Pensioner individuell del Pensionsskuldförändring Pensionsutbetalningar Avgiftsbefrielseförsäkring Övriga pensionskostnader, förvaltn.avg Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26% i beloppen ovan. Arbetsmiljö Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet togs fram 2004 och det arbetas nu med att ta fram en övergripande arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, där arbetsgivaren systematiskt uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas säkerhet och hälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bland annat gett att arbetsmiljödiskussioner är en stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar i kommunen, där det också skapas handlingsplaner med åtgärder och ansvarsfördelningar. Verktygen i arbetsmiljöarbetet är ett gott ledarskap och styrning, samverkan, förebyggande arbete med skyddsronder, friskvård, medarbetarsamtal, en väl fungerande 12

13 rehabilitering i samverkan med företagshälsovården. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i kommunen per sista augusti 2012 var 4,75 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Det innebär att sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period föregående år (4,4 %). Ökningen kan bero på att arbetstagare som tidigare återgått i tjänst blivit sjukskrivna på nytt. Det mycket aktiva arbete i ett tidigt skede med handlingsplaner för återgång i arbetet fortsätter för att även fortsättningsvis hålla en låg nivå på sjukfrånvaron. Försäkringskassans regler och avslut av långtidssjukskrivna är en viktig del i rehabiliteringsarbetet per aug 2011 per aug Sjukfrånvaro Totalt - 29 år år 50 - år Totalt - 29 år år 50 - år Totalt (%) 4,8 3,9 4,3 5,5 4,4 2,8 3,7 5,4 Kvinnor (%) 5,1 4,2 4,6 5,9 4,5 2,9 4,1 5,5 Män (%) 3,0 2,2 2,6 3,7 3,7 2,7 2,0 5,2 varav Långtidssjukfrånvaro Totalt (%) 32,5 12,8 28,9 39,2 39,3 27,8 32,4 45,7 Kvinnor (%) 31,6 13,9 30,2 36,2 36,9 28,8 30,0 43,4 Män (%) 40,1 1,0 16,4 60,8 53,2 21,3 56,2 55,2 Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 5,5 %. Den lägsta sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre, 3,9 %. Långtidssjukfrånvaron, dvs. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för perioden till 32,5 % av den totala sjukfrånvaron i kommunen. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året då den var 39,3 % Kvinnors sjukfrånvaro var högre än männens. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 5,1 % och för männen till 3,0 %. Den högsta sjukfrånvaron fanns bland kvinnor över 50 år Långtidsfrånvaron uppgick till 40,1 % för männen och för kvinnorna till 31,6 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet finns det högsta sjuktalet inom Förskolan med 6,53 % Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den var 39,2 %. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidssjukfrånvaron lägst med 12,8 %. 13

14 Total sjukfrånvaro per verksamhet % av den totala ,72 6,53 5,86 4 1,49 2,45 1,9 4,65 2,89 3,79 2,74 2,73 1,79 4,16 4,

15 Rehabilitering De senaste åren märks en stadig nedgång av sjukfrånvaro, delårsbokslutet visar dock på en marginell höjning. Utifrån interna riktlinjer, som ska stödja rehabiliteringsprocessen och det förebyggande friskvårdsarbetet och därmed bidra till att skapa en god arbetsmiljö och effektivare verksamhet, arbetas det systematiskt och aktivt med att ständigt sänka sjuktalet. Årets övergripande mål för den totala sjukfrånvaron var att bibehålla det låga sjuktalet på 4,4%. Varje verksamhetsområde har även egna sjukfrånvaromål uppsatta. Uppföljning av rehabiliteringsarbetet per område kommer att ske i oktober. Gällande regler kring sjukförsäkringen ställer höga krav på att arbetsgivaren ska agera snabbt och jobba aktivt med rehabilitering och förebyggande friskvårdsarbete. I syfte att tidigt få tillbaka våra sjukskrivna arbetar vi enligt metoden tidig återgång inom hela kommunen. Arbetet innebär ett nära samarbete med företagshälsovården som bland annat bistår arbetsgivaren med medicinsk bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Företagshälsovård och friskvård Kommunens kostnad för företagshälsovård, inklusive kostnader för gruppundervisningar, stresshantering, kroppskännedom m.m., uppgår till 779 tkr per augusti För samma period 2011 var kostnaden tkr. som psykiskt. Tidigare friskvårdsplaner på enhetsnivå har from mars 2012 ersatts av en övergripande friskvårdsplan för samtliga verksamheter. Denna övergripande plan innehåller två alternativ till friskvårdshantering: Alternativ 1 Varje medarbetare har möjlighet att få 500 kr/år i friskvårdsbidrag. Ersättningen betalas ut utifrån skatteverkets regler. Utanordning med bifogat kvitto lämnas in till personalenheten som betalar ut bidraget. Alternativ 2 Varje medarbetare har möjlighet att utföra friskvårdsaktiviteter under arbetstid, max en timme per vecka. Arbetsgivaren står för arbetstid, inga andra kostnader Beslut om alternativ 1 eller 2 skall tas så nära den enskilde medarbetaren som möjligt. I de fall det inte är lämpligt att blanda alternativen på individnivå skall beslut om vilket alternativ som väljs fattas på enhetsnivå efter samråd med verksamhets- eller produktionsledning. Positiva klubben, kommunens personalförening med uppdrag att erbjuda fritidsaktiviteter inom olika områden för kommunens anställda. Under perioden har bland annat deltagande i motionslopp, golfturnering och teaterbesök anordnats. Föreningen finansieras med bidrag från kommunen. Insatserna fördelar sig på följande sätt: Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt 15

16 Sifferdel, kommunen Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not

17 Finansieringsanalys (tkr) Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not Ö (-) / M (+) av exploatringsfastigheter m m Not Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Not Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Not Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Not Amortering långfristiga lån Not Amortering långfristig fordan Not Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid delåretsårets slut Not Förändring likvida medel

18 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Not Exploateringsfastigheter Not Fordringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Not Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner inkl löneskatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Övriga långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsåtaganden inkl löneskatt Not Borgensåtaganden Not Summa ansvarsförbindelser

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet Övrigt Verksamhetens intäkter Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter, placerade medel Tierps Fjärrvärme AB, aktieutdelning Borgensavgift AB Tierpsbyggen Övriga ränteintäkter, utdelningar Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Material Bidrag Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteinbetalningar SKL:s prognos SKL:s prognos Summa SKL är en förkortning av Sveriges kommuner och landsting. Not 4 Generella statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Utjämningsbidrag LSS Fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd* Summa Not 6 Finansiella kostnader Räntor lån Räntor nyintjänade pensioner Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Immateriella tillgångar Ingående/Ack ansk väde Årets investeringar 0 27 Årets investeringsinkomster 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Ekonomi/personalsystem Äldreomsorgssystem Namnavtal Tierp Arena Summa Avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 5 år. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. 19

20 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående/Ack ansk värde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Omklassificering till omsättningstillg 0 Utgående ack. ansk svärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Markreserv, expoateringsfastigheter Verksamhetsfastigheter (skolor, daghem, idrottsanläggn mm) Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Fastigheter för affärsverksamhet Summa Not 10 Maskiner och inventarier Ingående/ Ack ansk svärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Utgående Ack.ansk värde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Transportmedel Maskiner Inventarier Förbättringsutgifter Konstverk Summa Avskrivningstiden för datautrustning är 3 år, bilar och maskiner 5 år samt övriga inventarier 10 år. Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, förlagsbevis AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme AB Tierp kommunfastigheter AB 50 0 Upplands Lokaltrafik AB Kommuninvest Övriga bolag Summa Långfristiga fodringar Örbyhus golfklubb Summa Summa finansiella anl.tillg Not 12 Persondatorer Ingående lager Inköp pesondatorer Leasingavgift persondatorer Summa lager Not 13 Exploateringsfastigheter Tierp Bäggeby* Kyrkogatan, Bokbindarlunden Summa *2009 omklassifiserades Tierp 4:98 Bäggeby *2011 omklassificerades Kyrkogatan Bergsgatan Not 14 Fordringar Kundfordringar Mervärdesskatt Interimsfordringar Upplupna skatteintäkter Övriga fordringar Summa

21 Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 16 Avsättningar Förmånsbestämd åderspension Kompletteande ålderpension Ålderspension enl PA-KL Ålderpension enl ÖK Särskild avtalspension Efterlevandepension Summa pensioner Deponi Gatmot Summa Not 17 Långfristiga skulder upplåning Ingående skuld Nyupplåning Amorteringar Summa Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden Not 18 Övriga långfristiga skulder Periodiserade förutbetalda anslutningsavgifter Va Ingående skuld Årets anslutningsavgifter Årets periodiseringar Summa Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Mervärdesskatter Anställdas skatter Arbetsgivaravgifter Övertidsskuld Retroaktiva löner Övriga löneskulder Semesterskuld Räntor upplåning Pensioner inkl löneskatt Interimsskulder Övriga skulder Summa Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september 2012 men avser augusti 2012 Not 20 Pensionsåtaganden Intj pensionsrät tom Ålderspension Efterlevandepension Livränta, särsk avt pension Sjukpension Visstidspensioner Summa Visstidspensioner avser beräkning för 5 förtroendevalda enl. PBL (Pensionsbetämmelser för förtroendevalda). Not 21 Borgensåtaganden Småhus Nordupplands Fotbolls Allians AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme Summa Not 22 Justering av övriga ej likvidpåverkande poster Nedskrivningar 0 0 Omklassificering till omsttn tillg 0 0 Realisationsvinster/-förluster Avsättningar pensioner Summa

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 041.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1987-11-23 146 1987-11-24 1987/440-015.942 Kf 1996-03-25 26 1996-03-26 1995/525-000 REDOVISNINGSREGLEMENTE

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer