Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012"

Transkript

1

2 Fem år i sammandrag Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4 Förändring av eget kapital, årets resultat (mnkr) 25,6 8,6 36,6 14,7 63,3 Tillgångar (mnkr) 755,4 770,9 785,9 848,5 877,4 Eget kapital (mnkr) 465,8 439,0 470,0 458,0 490,2 Långfristiga skulder och avsättningar (mnkr) 191,5 216,3 184,0 284,5 233,1 Nettoinvesteringar (mnkr) 38,9 28,5 29,0 40,4 24,1 Soliditet (%) 61,6 57,0 59,8 53,9 55,9 Personalkostnader (mnkr) 407,5 414,2 412,5 433,6 410,9 Kommunal skattesats (%) 21,08 21,08 21,08 21,08 20,99 Antal årsarbetare* ,0 Mandatfördelning** Socialdemokraterna Centerpartiet Moderata Samlingspartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Antal mandat totalt *Antal årsarbetare räknas from 2009 fram utifrån all arbetad tid, oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. Jämförbar uppgift saknas för tidigare år. ** Gäller mandatperioden

3 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun 4 Delårsrapport Finansiell analys 7 Drift- och investeringssammandrag 9 Väsentliga personalförhållanden 11 Sifferdel, kommunen 16 Resultaträkning 16 Finansieringsanalys 17 Balansräkning 18 Noter 19 Sammanställning över prognostiserat utfall (tkr) 22 Redovisningsprinciper 23 Ekonomisk ordlista 24

4 Vision för Tierps kommun 4

5 Delårsrapport Resultat Resultatet per den 31 augusti 2012 är +64 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än periodiserad budget och 49 mnkr bättre än delårsrapporten Denna förbättring är dock något missvisande eftersom retroaktiva löner inte utbetalats. Dessutom ingår det i överskottet på personalkostnaderna vilket är +28 mnkr en engångsåterbetalning på drygt 17 mnkr för AFA-försäkring (personalförsäkring). De största avvikelserna mot den periodiserade budgeten redovisar medborgarservice -15 mnkr, grundskolan +8 mnkr, äldreomsorgen +7 mnkr, kultur- och fritid +4 mnkr samt samhällsbyggnad -3 mnkr. Detta speglas också i de prognostiserade bokslutresultaten om man tar hänsyn till ej utbetalda retroaktiva löner och andra ut- och inbetalningar som är svåra att periodisera. När det gäller sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Dessutom finns det en särskild redovisning av väsentliga personalförhållanden. Kommunens övergripande mål Kommunfullmäktige fastställde den 20 april 2004, 41 nedanstående övergripande mål. En bedömning görs av hur utvecklingen av respektive mått har varit jämfört med året innan. Perspektiv Övergripande mål Mått Bedömning Medborgar- /kundperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år - Nystartade företag 0 Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet + Utveckla effektivare arbetssätt Fler nöjda kunder i enkätundersökning 0 Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar + NMI (Nöjd medarbetar-index) År 2010: NMI 66 * Processperspektiv Medarbetarperspektiv Ekonomiperspektiv Öka det ekonomiska ansvarstagandet Kostnadseffektiv verksamhet under budgetram - Uppfyller de ekonomiska styrreglerna - + anger förbättring jämfört med föregående år *Ny kommunövergripande undersökning 2010, uppföljning sker 2012 anger försämring jämfört med föregående år 0 anger marginell förändring jämfört med föregående år Den sammanfattande bedömningen är att måluppfyllelsen är god. 5

6 Måluppfyllelse - Finansiella mål De ekonomiska styrreglerna som kommunfullmäktige fastställt 166/2006 har som finansiella mål att kommunens resultat under planperioden ska uppgå till minst 2 procent avsumman av skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessutom ska investeringarna i den icke affärsdrivande verksamheten finansieras av avskrivningarna och kommunens resultat. Eftersom det prognostiserade resultatet +21 mnkr i princip motsvarar vad som budgeterats så kommer resultatmålet sannolikt att uppfyllas. Även investeringsmålet ser ut att nås. Prognos Det prognostiserade resultatet för år 2012 beräknas i nuläget bli + 21 mnkr viket i princip motsvarar det budgeterade resultatet. Verksamheterna prognostiserar dock ett underskott med nästan 14 mnkr vilket kompenseras av motsvarande överskott på Finansieringen beroende på engångsåterbetalningen av AFA-försäkringen (personalförsäkring). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef 6

7 Finansiell analys Ekonomiperspektivet Delårsrapportens resultat är +64,4 mnkr, vilket är 38,2 mnkr bättre än vad som budgeterats. Jämförelse mellan budgeterat resultat och verkligt utfall Budgeterat resultat (tkr) Verkligt utfall (tkr) Ekonomisk översikt INKOMSTER % % % Skatter ,4 81,1 82,1 (inkl statligt utjämningsbidrag) Bidrag ,2 5,9 6,2 Avgifter ,1 8,0 8,4 (inkl landstingsbidr och ersättn fr andra kommuner) Övrigt ,3 4,9 3,3 (hyror, räntor, försäljningsmedel, upplåning) SUMMA ,0 100,0 100,0 UTGIFTER Personal ,5 55,7 54,7 Material ,8 2,7 4,0 Tjänster ,8 31,6 27,5 Transfereringar ,8 8,7 8,8 Skatter ,0 0,0 0,0 Övrigt ,2 1,3 4,9 (räntor, amorteringar, utlåningar mm) SUMMA ,0 100,0 100,0 7

8 Soliditet Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten sjunker om upplåningen ökar i snabbare takt än det egna kapitalet och visar därmed att kommunen i framtiden kommer att få ökade utbetalningar i form av räntor och amorteringar. Den successiva uppbokningen av pensionsskulden enligt de nya redovisningsprinciperna som tillämpats sedan 1998, kommer dock att innebära en försämrad soliditet även om räntor och amorteringar inte ökar. Eget kapital per invånare (kr) Totala tillgångar per invånare (kr) Anläggningstillgångar per invånare (kr) Soliditet (%) 55,9 53,9 Soliditet (%) inkl total pensionsskuld -2-2 Uppbokad del av pensionsskuld (mnkr) Lån uppgick kommunens långfristiga skuld exklusive pensionsskuld till 233,1 mnkr Långfristig låneskuld exkl pensionsskuld (mnkr) 231,1 243,4 Långfristig låneskuld kr per invånare Långfristig låneskuld i % av anläggningstillgångar 29,7 31,7 Finansnetto Finansnettot, d v s skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter, för delåret 2012 var -2,3 mnkr. Motsvarande siffra för delåret 2011 var -2,2. Av kommunens pensionsskuld om totalt 571,6 mnkr har 42,2 mnkr bokats upp som avsättning och 17,5 mnkr som kortfristig skuld till och med Kapitalbindning En del av rörelsekapitalet är bundet i kundfordringar samt övriga fordringar och kan därför inte omgående omsättas i likvida medel. Kapitalbindningen, mätt som kortfristiga fordringar minus kortfristiga skulder, reducerade med eventuell likviditetsupplåning, var på balansdagen -17 mnkr. Sett över åren får kapitalbindningen ses som mycket låg. 8

9 Drift- och investeringssammandrag Budgetutfall Kommunen upprättar årligen en budget. I delårsrapporten görs jämförelse mellan bokföring och budget. Delårets utfall jämfört med budget visar ett överskott på driftbudgeten med tkr och ett överskott på investeringsbudgeten med tkr. Driftredovisning och finansiering 2012 Nedan följer en kortare sammanfattning av verksamheternas budgetavvikelser. För mer omfattande kommentarer hänvisas till respektive verksamhets årsredovisning. (tkr) Kostnader 2012 Intäkter 2012 Netto 2012 Netto 2011 Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Redovisn. Avvikelse Avvikelse Revision Valnämnd Jävsnämnd Lönenämnd It-nämnd Kommunstyrelse Kommunchef Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Resurscentrum barn Resurscentrum vuxna Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Finansiering Budgetutfall totalt

10 Verksamhetens nettokostnad Fördelning av nettokostnaderna inklusive kapitalkostnad, interna hyror och andra interna poster för olika ändamålsinriktade verksamhetsområden. Av tabellen framgår att utbildning och social omsorg svarar för den största delen av nettokostnaden tkr tkr kr/inv kr/inv % % Gemensam kommunadministration ,6 6,4 Arbete och näringsliv ,8 1,1 Mark och bostäder ,2-0,1 Kommunikationer ,8 5,7 Fritid och kultur ,0 5,5 Energi, vatten och avfall ,2-0,2 Utbildning ,4 40,9 Social omsorg ,6 38,7 Miljö-, hälso- och samhällskydd ,1 2,1 Nettokostnad exkl finansiering ,0 100,0 Investeringsredovisning Större investeringsprojekt under 2012: Uppgradering bredband aktiv utrustning 1,2 mnkr Ombyggnad Vegavallen 1,5 mnkr Nya L-huset Örbyhus skola 1,3 mnkr Separering dag/spillvatten 3,9 mnkr Vattenledning Arvidsbo vattenverk 1,7 mnkr Renhållningsfordon 1,4 mnkr Investeringsredovisning (tkr) Utgifter Inkomster Nettoinvesteringar Avvikelse mot budget Kommunstyrelse Medborgarservice Gemensam service Produktion Samhällsbyggnad Va-enhet Renhållningsenhet Kultur och fritid Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreomsorg Funktionshindradeomsorg Individ och familjeomsorg Summa

11 Väsentliga personalförhållanden Medarbetarperspektivet Arbetet fortskrider kring att kontinuerligt utveckla arbetet för att få effektivare arbetssätt och förstärka den positiva bilden av oss som kommun. Verksamheten fortsätter kontinuerligt att arbeta med resultatet från tidigare medarbetarundersökningar, i form av handlingsplaner på enhetsnivå. En ny medarbetarundersökning planeras till senhösten Inom skolan minskar elevantalet ytterligare, en konsekvens av detta har under våren inneburit övertalighet. I första hand erbjuds de personer, som saknat tjänstgöringsunderlag, andra tillsvidaretjänster i kommunen. Kommunens mål är att öka engagemanget hos alla medarbetare och vill därför skapa attraktiva, hälsosamma och väl fungerande arbetsplatser. Detta sker genom arbetet med balanserad styrning, där delaktighet och tydliga mål är i fokus, samt våra värdeord, Respekt, Ansvar, Framtidstro, Kundfokus och Mod, som genomsyrar det dagliga arbetet. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer. Fakta personal Medelålder Antal tillsvidareanställda Sjukfrånvaro % 4,8 4,4 Andel kvinnor % Antal årsarbetare* Utbetalda löner, arvoden mnkr** 238,1 309,5 *Årsarbetare räknas fram utifrån alla arbetad tid.oavsett anställningsform, inklusive frånvaro. **exklusive sociala avgifter. alla större personalorganisationer så som Kommunal och VISION. Det centrala avtalet för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd blev klart i slutet på september. Garanterar ett minsta utfall på 4.2 %. Antalet tillsvidareanställda har minskat med tjugosex (26) personer från föregående år. Även antalet årsarbetare minskat med tjugofem (25) personer utfall på 4,2 %. Årsarbetare - anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timvikarier Årsarbetare totalt Ovanstående sammanställning visar att tillsvidareanställd är den grupp som har lett till att årsarbetare har minskat totalt sett. 49 årsarbetare mindre för denna kategori. Däremot har timavlönade ökat med totalt sett 34 årsarbetare. Personalförsörjning Personalförsörjningen är en viktig fråga på såväl kort som lång sikt. Mot den bakgrunden är det viktigt med en bra personalpolitik Medelåldern i kommunen är 47 år. Den lägsta medelåldern finns inom Medborgservice, där medelåldern är 42 år. Den högsta medelåldern har VA-enheten, där medelåldern uppgår till 53 år. Angående kostnad för utbetalda löner och arvoden ska hänsyn tas till att de flesta personalorganisationers löneökningar inte återfinns i periodens utbetalda löner. Gäller 11

12 Åldersfördelning hela kommunen (tillsvidareanställd personal) år år år år 60- år Kommunens rekryteringsbehov i samband med åldersavgångar kommer att öka för att nå sin kulmen när de som idag befinner sig i intervallet år pensioneras. Åldersstrukturen ser ut på liknande sätt i de flesta svenska kommuner och därför förmodas konkurrens uppstå vid rekrytering av vissa yrkesgrupper. På tio års sikt kommer omkring 452 personer ha uppnått pensionsålder. Arbetet med kompetensutveckling och personalförsörjning har intensifierats under året, bland annat med arbete med en övergripande Kompetensförsörjningsstrategi och ett länsövergripande samarbete gällande aspirantutbildning för blivande chefer. Vissa verksamheter inom kommunen har redan märkt av svårigheterna med att rekrytera kompetent personal. Detta ställer ökade krav på ett välplanerat arbete med kompetensförsörjning, dvs hur vi på bästa sätta ska kunna attrahera, behålla och utveckla den kompetens som verksamheten behöver. När konkurrensen om arbetskraften ökar måste kommunen jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda: Utmanande och meningsfullt arbete Möjligheter att lära och utvecklas Goda relationer inom organisationen Balans mellan fritid och arbete Möjlighet att få arbeta önskad sysselsättningsgrad. Pensioner Sedan 2003 har kommunen en Pensionspolicy, fastställd av kommunfullmäktige, där samtliga pensionsförmåner finns beskrivna. Pensionsadministratör är Skandia. Ny upphandling har gjorts och KPA är kommunens nya pensionsadministratör från och med 1 oktober Hela den avgiftsbestämda delen av avtalspensionen disponeras av den anställde för eget val av förvaltare. Kvarstående avsättning avser den förmånsbestämda avtalspensionen (över 7,5 inkomstbasbelopp), särskild avtalspension och pension till efterlevande. Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt (tkr) Ansvarsförbindelse Avsättning Individuell del Pensionskostnader inkl löneskatt (tkr) Pensioner individuell del Pensionsskuldförändring Pensionsutbetalningar Avgiftsbefrielseförsäkring Övriga pensionskostnader, förvaltn.avg Kommentar: Särskild löneskatt ingår med 24,26% i beloppen ovan. Arbetsmiljö Kommunen ska verka för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet togs fram 2004 och det arbetas nu med att ta fram en övergripande arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, där arbetsgivaren systematiskt uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas säkerhet och hälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har bland annat gett att arbetsmiljödiskussioner är en stående punkt på samtliga arbetsplatsträffar i kommunen, där det också skapas handlingsplaner med åtgärder och ansvarsfördelningar. Verktygen i arbetsmiljöarbetet är ett gott ledarskap och styrning, samverkan, förebyggande arbete med skyddsronder, friskvård, medarbetarsamtal, en väl fungerande 12

13 rehabilitering i samverkan med företagshälsovården. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron i kommunen per sista augusti 2012 var 4,75 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Det innebär att sjukfrånvaron ökat jämfört med samma period föregående år (4,4 %). Ökningen kan bero på att arbetstagare som tidigare återgått i tjänst blivit sjukskrivna på nytt. Det mycket aktiva arbete i ett tidigt skede med handlingsplaner för återgång i arbetet fortsätter för att även fortsättningsvis hålla en låg nivå på sjukfrånvaron. Försäkringskassans regler och avslut av långtidssjukskrivna är en viktig del i rehabiliteringsarbetet per aug 2011 per aug Sjukfrånvaro Totalt - 29 år år 50 - år Totalt - 29 år år 50 - år Totalt (%) 4,8 3,9 4,3 5,5 4,4 2,8 3,7 5,4 Kvinnor (%) 5,1 4,2 4,6 5,9 4,5 2,9 4,1 5,5 Män (%) 3,0 2,2 2,6 3,7 3,7 2,7 2,0 5,2 varav Långtidssjukfrånvaro Totalt (%) 32,5 12,8 28,9 39,2 39,3 27,8 32,4 45,7 Kvinnor (%) 31,6 13,9 30,2 36,2 36,9 28,8 30,0 43,4 Män (%) 40,1 1,0 16,4 60,8 53,2 21,3 56,2 55,2 Sjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den uppgick till 5,5 %. Den lägsta sjukfrånvaron fanns i gruppen 29 år och yngre, 3,9 %. Långtidssjukfrånvaron, dvs. när en person varit sjuk längre än 60 dagar, uppgick för perioden till 32,5 % av den totala sjukfrånvaron i kommunen. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året då den var 39,3 % Kvinnors sjukfrånvaro var högre än männens. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 5,1 % och för männen till 3,0 %. Den högsta sjukfrånvaron fanns bland kvinnor över 50 år Långtidsfrånvaron uppgick till 40,1 % för männen och för kvinnorna till 31,6 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per verksamhet finns det högsta sjuktalet inom Förskolan med 6,53 % Långtidssjukfrånvaron var högst i gruppen 50 år och äldre, där den var 39,2 %. I åldersgruppen 29 år och yngre var långtidssjukfrånvaron lägst med 12,8 %. 13

14 Total sjukfrånvaro per verksamhet % av den totala ,72 6,53 5,86 4 1,49 2,45 1,9 4,65 2,89 3,79 2,74 2,73 1,79 4,16 4,

15 Rehabilitering De senaste åren märks en stadig nedgång av sjukfrånvaro, delårsbokslutet visar dock på en marginell höjning. Utifrån interna riktlinjer, som ska stödja rehabiliteringsprocessen och det förebyggande friskvårdsarbetet och därmed bidra till att skapa en god arbetsmiljö och effektivare verksamhet, arbetas det systematiskt och aktivt med att ständigt sänka sjuktalet. Årets övergripande mål för den totala sjukfrånvaron var att bibehålla det låga sjuktalet på 4,4%. Varje verksamhetsområde har även egna sjukfrånvaromål uppsatta. Uppföljning av rehabiliteringsarbetet per område kommer att ske i oktober. Gällande regler kring sjukförsäkringen ställer höga krav på att arbetsgivaren ska agera snabbt och jobba aktivt med rehabilitering och förebyggande friskvårdsarbete. I syfte att tidigt få tillbaka våra sjukskrivna arbetar vi enligt metoden tidig återgång inom hela kommunen. Arbetet innebär ett nära samarbete med företagshälsovården som bland annat bistår arbetsgivaren med medicinsk bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Företagshälsovård och friskvård Kommunens kostnad för företagshälsovård, inklusive kostnader för gruppundervisningar, stresshantering, kroppskännedom m.m., uppgår till 779 tkr per augusti För samma period 2011 var kostnaden tkr. som psykiskt. Tidigare friskvårdsplaner på enhetsnivå har from mars 2012 ersatts av en övergripande friskvårdsplan för samtliga verksamheter. Denna övergripande plan innehåller två alternativ till friskvårdshantering: Alternativ 1 Varje medarbetare har möjlighet att få 500 kr/år i friskvårdsbidrag. Ersättningen betalas ut utifrån skatteverkets regler. Utanordning med bifogat kvitto lämnas in till personalenheten som betalar ut bidraget. Alternativ 2 Varje medarbetare har möjlighet att utföra friskvårdsaktiviteter under arbetstid, max en timme per vecka. Arbetsgivaren står för arbetstid, inga andra kostnader Beslut om alternativ 1 eller 2 skall tas så nära den enskilde medarbetaren som möjligt. I de fall det inte är lämpligt att blanda alternativen på individnivå skall beslut om vilket alternativ som väljs fattas på enhetsnivå efter samråd med verksamhets- eller produktionsledning. Positiva klubben, kommunens personalförening med uppdrag att erbjuda fritidsaktiviteter inom olika områden för kommunens anställda. Under perioden har bland annat deltagande i motionslopp, golfturnering och teaterbesök anordnats. Föreningen finansieras med bidrag från kommunen. Insatserna fördelar sig på följande sätt: Syftet med friskvård är att förebygga och främja medarbetarnas hälsa, såväl fysiskt 15

16 Sifferdel, kommunen Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Not Generella statsbidrag Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not

17 Finansieringsanalys (tkr) Löpande verksamhet Årets resultat Justering för avskrivning Justering för övr ej likviditetspåverkande poster Not Ö (-) / M (+) av exploatringsfastigheter m m Not Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar Not Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder Not Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag och försäljningar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Nyupptagna långfristiga lån Not Amortering långfristiga lån Not Amortering långfristig fordan Not Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid delåretsårets slut Not Förändring likvida medel

18 Balansräkning (tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Not Exploateringsfastigheter Not Fordringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Not Årets förändring av eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för pensioner inkl löneskatt Övriga avsättningar Summa avsättningar Not Skulder Långfristiga skulder Not Övriga långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser Pensionsåtaganden inkl löneskatt Not Borgensåtaganden Not Summa ansvarsförbindelser

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet Övrigt Verksamhetens intäkter Not 5 Finansiella intäkter Ränteintäkter, placerade medel Tierps Fjärrvärme AB, aktieutdelning Borgensavgift AB Tierpsbyggen Övriga ränteintäkter, utdelningar Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Personalkostnader Material Bidrag Entreprenader och köp av verksamhet Konsulttjänster Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Not 3 Skatteintäkter Preliminära skatteinbetalningar SKL:s prognos SKL:s prognos Summa SKL är en förkortning av Sveriges kommuner och landsting. Not 4 Generella statsbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Utjämningsbidrag LSS Fastighetsavgift Tillfälligt konjunkturstöd* Summa Not 6 Finansiella kostnader Räntor lån Räntor nyintjänade pensioner Övriga finansiella kostnader Summa Not 8 Immateriella tillgångar Ingående/Ack ansk väde Årets investeringar 0 27 Årets investeringsinkomster 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets nedskrivningar 0 0 Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Ekonomi/personalsystem Äldreomsorgssystem Namnavtal Tierp Arena Summa Avskrivningstiden för immateriella tillgångar är 5 år. Samtliga immateriella tillgångar är förvärvade. 19

20 Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående/Ack ansk värde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Omklassificering till omsättningstillg 0 Utgående ack. ansk svärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivning Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Markreserv, expoateringsfastigheter Verksamhetsfastigheter (skolor, daghem, idrottsanläggn mm) Publika fastigheter (gator, vägar, parker) Fastigheter för affärsverksamhet Summa Not 10 Maskiner och inventarier Ingående/ Ack ansk svärde Årets investeringar Årets investeringsinkomster Utgående Ack.ansk värde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Årets upp/nedskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående bokfört värde varav: Transportmedel Maskiner Inventarier Förbättringsutgifter Konstverk Summa Avskrivningstiden för datautrustning är 3 år, bilar och maskiner 5 år samt övriga inventarier 10 år. Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar, förlagsbevis AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme AB Tierp kommunfastigheter AB 50 0 Upplands Lokaltrafik AB Kommuninvest Övriga bolag Summa Långfristiga fodringar Örbyhus golfklubb Summa Summa finansiella anl.tillg Not 12 Persondatorer Ingående lager Inköp pesondatorer Leasingavgift persondatorer Summa lager Not 13 Exploateringsfastigheter Tierp Bäggeby* Kyrkogatan, Bokbindarlunden Summa *2009 omklassifiserades Tierp 4:98 Bäggeby *2011 omklassificerades Kyrkogatan Bergsgatan Not 14 Fordringar Kundfordringar Mervärdesskatt Interimsfordringar Upplupna skatteintäkter Övriga fordringar Summa

21 Not 15 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 16 Avsättningar Förmånsbestämd åderspension Kompletteande ålderpension Ålderspension enl PA-KL Ålderpension enl ÖK Särskild avtalspension Efterlevandepension Summa pensioner Deponi Gatmot Summa Not 17 Långfristiga skulder upplåning Ingående skuld Nyupplåning Amorteringar Summa Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden Not 18 Övriga långfristiga skulder Periodiserade förutbetalda anslutningsavgifter Va Ingående skuld Årets anslutningsavgifter Årets periodiseringar Summa Not 19 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Mervärdesskatter Anställdas skatter Arbetsgivaravgifter Övertidsskuld Retroaktiva löner Övriga löneskulder Semesterskuld Räntor upplåning Pensioner inkl löneskatt Interimsskulder Övriga skulder Summa Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september 2012 men avser augusti 2012 Not 20 Pensionsåtaganden Intj pensionsrät tom Ålderspension Efterlevandepension Livränta, särsk avt pension Sjukpension Visstidspensioner Summa Visstidspensioner avser beräkning för 5 förtroendevalda enl. PBL (Pensionsbetämmelser för förtroendevalda). Not 21 Borgensåtaganden Småhus Nordupplands Fotbolls Allians AB Tierpsbyggen Tierps Fjärrvärme Summa Not 22 Justering av övriga ej likvidpåverkande poster Nedskrivningar 0 0 Omklassificering till omsttn tillg 0 0 Realisationsvinster/-förluster Avsättningar pensioner Summa

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska avdelningen Elin Larsson TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer