Motioner till 2012 års distriktskongress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till 2012 års distriktskongress"

Transkript

1

2 1 Motioner till 2012 års distriktskongress Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 1. Fastighetsavgift Malå Lennart Holmlund 3 2. Arbetsskadeförsäkring Umeå Per-Erik Johansson 4 3. Samordningsförbundens finansiering bör förbättras Umeå Erik Bergkvist 6 4. Att socialdemokraterna inför ett kompkonto, för människor ska Umeå Katarina Köhler 8 5. Insemination på lika villkor Umeå Harriet Hedlund Bra mat en rättighet för alla Umeå Marita Fransson Hur våra skepengar används ska inte vara företagshemligheter Umeå Peter Olofsson Avveckla inte sjukvården i V-botten Umeå Peter Olofsson Förbud mot vinstutdelning i friskolor som drivs i vinstsyfte Umeå Isak Frohm Kongress vartannat år Umeå Katarina Köhler Medlemskapets värde Umeå Katarina Köhler Ny lag om terapifrid behövs Umeå Janeth Lundberg En socialt utformad bostadspolitik - tryggt och anpassat boende för äldre Umeå Lennart Holmlund Verka för ett mänskligt arbetsliv Umeå Per-Erik Johansson Utred ett nytt ekonomiskt system Umeå Bert Öhlund Gemensamt ägande för ett hållbart resursanvändande Umeå Mikael Berglund Utveckla den högre utbildningen och möjligheten för fler studera Umeå Isak Frohm Gör gröna folkhemmet till nästa samhällsbygge Umeå Mikael Berglund Avskaffa RUT avdraget Umeå Mikael Lindfors Rätt till heltid Umeå Per-Erik Johansson Barnomsorg på obekväm arbetstid Umeå Lilly Bäcklund Sex timmars arbetsdag Umeå Lennart Holmlund Genusvetenskap i lärarutbildningen Umeå Isak Frohm Delad föräldraförsäkring Umeå Åke Nilsson 54

3 2 Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 25. Beskning av kraftproducenter Storuman Mikael Berglund Kulturhus i Tärnaby Storuman Mikael Lindfors E4an Umeå-Skellefteå Robertsfors Johan Söderling Permanent förläggning av distriktskongressen till Lycksele Norsjö Johan Söderling Företagsflyttningar Lycksele Gun Ivesund Kontanthantering Lycksele Gun Ivesund Regionalt ungdomsinflytande Lycksele Erik Bergkvist Stoppa vinstdrivande vårdföretag Lycksele Harriet Hedlund Utomhusvistelse till våra äldre Lycksele Janeth Lundberg Pedagogiska måltider till personer med demenssjukdom Lycksele Janeth Lundberg Ekonomisk trygghet i de sociala försäkringssystemen Malå Åke Nilsson A-kassans regler för arbetslösa med politiska uppdrag (förtroendevalda) en demokratifråga Bjurholm Karin Malmfjord Zebralagen eller väjningsplikt vid oövervakade övergångsställ Skellefteå Mikael Lindfors Kraftigt ökade bedrägerier Skellefteå Karin Malmfjord Utökad facklig/politisk samverkan Skellefteå Per-Erik Johansson Avskaffandet av omotiverade skeprivilegier Skellefteå Bert Öhlund Vårdgarantier och annat otyg Skellefteå Marita Fransson Statliga verks hantering av dröjsmålsavgifter Skellefteå Mikael Berglund Insemination på lika villkor Skellefteå Harriet Hedlund Påreglera telemarknaden Skellefteå Isak Frohm Skyddandet av kvinnors och barns rättigheter Skellefteå Gun Ivesund Ang. möjligheten komma i kontakt med försäkringskassan Vindeln Åke Nilsson 93

4 3 1. Fastighetsavgift Motionär: Martin Norehn, Malå arbetarekommun Enligt Lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift ska Fastighetsavgift betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Om nu lagen ska finnas kvar tycker jag även energianläggningar borde ingå i den kommunala fastighetsavgiften. Med anledning av detta föreslår jag distriktskongressen ger våra riksdagsledamöter i uppgift driva frågan om energianläggningar ska ingå i den kommunala fastighetsavgiften Malå den 6 oktober 2011 Martin Norehn Malå arbetarekommun ställer sig bakom motionen. Distriktsstyrelsens svar på motion nr 1 Föredragande: Lennart Holmlund Motionären föreslår energianläggningar ska ingå i den kommunala fastighetsavgiften. Alla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus får kommunal fastighetsavgift. Energianläggningar omfas inte av den kommunala fastighetsavgiften. Energianläggningar används till producera el, gas, värme eller kyla och kräver tillstånd för kunna produceras. Enligt lagen om sk på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skepliktig. Skesatsen beror dels på om du är privatkund eller företagskund och i det senare fallet vilken verksamhet som företaget bedriver, men också var i landet elen används. Samtliga kommuner i Norrbottens-, Jämtlands och Västerbottens län, samt kommunerna Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Sollefteå, Torsby, Ånge, Älvdalen och Örnsköldsvik är kommuner med lägre energiskesats. Det som motionären förslår, dvs. energianläggningar skulle ingå i den kommunala avgiften, skulle slå sönder nuvarande system och skapa större orättvisa mellan medborgare i olika kommuner. Beroende på om medborgarna har turen eller oturen bo i rätt eller fel kommun så skulle det enligt motionärens förslag få stor påverkan på just den kommunens ekonomi och möjlighet påverka sin nivå på skesatsen. Det skulle även inom exempelvis Västerbottens län skapa stora skillnader mellan kommuner, inte bara mellan kommuner i norr och söder. Vinnarkommuner i Västerbotten skulle vara de kommuner som har energianläggningar då de geografiskt ligger i kommunen och i så fall skulle omfas av en fastighetsavgift medan förlorare är de kommuner som inte har egna energianläggningar. Motionären bygger sin tanke på ett system som finns i Norge, men i Sverige har vi ett inkomst- och utjämningssystem som omfördelar utifrån kommunernas förutsättningar. Det kommunala utjämningssystemet syftar till göra det möjligt tillhandahålla en likvärdig service för kommunmedborgarna. Det gör kommunerna tilldelas resurser utifrån två grunder; antingen inkomst- eller strukturutjämning.

5 4 Inkomstutjämning baseras på kommunens inkomster från skeintäkter. En kommun med högre inkomst per invånare betalar pengar till staten som omfördelar till kommuner med lägre inkomst. Strukturutjämningen utjämnar för kostnader som inte går påverka såsom t.ex. ålderssammansättning och geografi. Sveriges system bygger på solidaritet med varandra, mellan medborgare och kommuner. Det bör inte förändras. Med anledning av ovanstående förslår distriktsstyrelsen distriktskongressen besluta avslå motionen 2. Arbetsskadeförsäkring Motionär: Ulf Björk, Umeå arbetarekommun I Sverige har vi haft tre arbetsskadeförsäkringar 1977, 1993 och Tanken med LAF 2002 var kvinnors arbetssjukdomar; ospecifik muskelsmärta, skulle kunna godkännas. I övrigt var LAF 1993 för "skarpt" skriven, därför förändringen Som det ser ut i dagsläget får många av LO:s medlemmar inte sina arbetssjukdomar godkända. En av anledningarna till man inte uppfyller LAF, som vi ser det, är Försäkringskassan har omorganiserats och Arbetsskadenämnderna har försvunnit och det medborgerliga inflytandet inte längre finns. Detta är högerregeringens förändringar. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade det medborgerliga inflytandet skulle återställas på något sätt. Högerregeringens förändring av sjukpenning och sjukersättning har medfört allt färre kommer få sina arbetsskador och livräntor prövade. Därför var S-kongressens beslut om införande av arbetsskadesjukpenning positiv. Som det ser ut är arbetsskadeanmälningar i dagsläget i många fall undermåliga, vilket kan medföra Försäkringskassan har svårt fa beslut på ett korrekt underlag. Företagshälsovården bör därför vara behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar. Försäkringskassan styrs i dag i alltför stor utsträckning av försäkringsmedicinska rådgivarnas utlåtanden och bedömningar. Det är sällan som handläggarna går emot utlåtanden från försäkringsmedicinska rådgivarna. Försäkringsmedicinska rådgivarens kompetens är dessutom varierande och på intet sätt en garant för rättssäkerhet och likabedömning. Försäkringsmedicinske rådgivarens möjligheter i tillräcklig omfning hålla sig ajour med de vetenskapliga rön som har betydelse för en korrekt bedömning i varje enskilt fall är starkt begränsade. Som exempel på detta förlorar medlemmarna sin rätt till arbetsskada och livränta på grund av försäkringsmedicinska rådgivare ofta hänvisar till åldersförändringar, fast de oftast inte har några belägg för detta. Som bevis för de har fel finns det vetenskap och konsensus som styrker det i många fall inte är degenerationer/besvär som ger besvär. Ändå skyller de försäkringsmedicinska rådgivarna alltför ofta på åldersförändringar, vilket är helt felaktigt. Det krävs en förändring för komma till rätta med de systembrister som finns i ärendehanteringen i dag, där också en sammanblandning mellan försäkringsmedicin och försäkringsjuridik sker i alltför stor omfning.

6 5 Det händer alltför ofta, när det kommer in nya medicinska underlag från behandlande läkare eller annan expertis, handläggarna utan ta kontakt med försäkringsmedicinsk rådgivare går emot underlagen, trots de inte har medicinsk kunskap. Förvaltningsdomstolarna har i dagsläget begränsad medicinsk kompetens. Trots det använder man sällan sakkunnighetsutlåtande, vilket medför ärendehantering och beslut i alltför stor utsträckning inte överensstämmer med lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) och dess intentioner. Detta liksom hanteringen inom Försäkringskassan bidrar till upplevd rättsosäkerhet bland aktörer och försäkrade inom systemet. I och med detta är det rimligt försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassan och en oberoende resurs som Yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll. Även det medborgerliga inflytandet bör återinföras för stärka rättssäkerheten. Vi föreslår Distriktskongressen besluta ge Distriktsstyrelsen i uppdrag verka för arbetsskadenämnderna återinförs företagshälsovården eller de arbetsmiljömedicinska klinikerna är behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassorna samt en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll arbetsskadesjukpenningen återinförs motionen sänds till den parlamentariska utredningen Umeå den 14 november 2011 IF Metalls S-förening gm Ulf Björk Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären tar upp frågan om rätt till arbetsskadesjukpenning. Då Försäkringskassans handläggare går på de försäkringsmedicinska rådgivarnas bedömning och utlåtanden är det viktigt för bedömningen underlaget är bra. För säkerställa detta bör företagshälsovården involveras i utredningarna då dessa har kunskap när det gäller det specifika fallets förutsättningar, vilket inte alltid de försäkringsmedicinska rådgivarna besitter, samt förvaltningsdomstolarna ofta använder dessa rådgivares bedömningar och utlåtanden som underlag. Då de försäkringsmedicinska rådgivarna inte alltid har den specialistkompetens som behövs i det enskilda fallet, samtidigt som förvaltningsdomstolarna använder sig detta material får den enskilde inte en rättssäker bedömning. Genom som motionen föreslår koppla bort försäkringsrådgivarna och ersätta dessa med en oberoende resurs torde man säkerställa den enskildes rätt till en riktig bedömning. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta

7 6 anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till de socialdemokratiska ledamöterna i den parlamentariska utredningen Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till de socialdemokratiska ledamöterna i den parlamentariska utredningen Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 2 Föredragande: Per-Erik Johansson Motionären pekar på ett antal omständigheter kring hantering och beslutsgång avseende arbetsskadeförsäkringen som det finns anledning beakta och som bör ligga till grund för en omprövning av utformningen av denna. Det är distriktsstyrelsens mening medborgarinflytandet i socialförsäkringarna bör stärkas. Likaså bör det tillförsäkras de försäkrade ett tillfredsställande underlag finns vid handen då beslut skall fas. Beslut som många gånger har stor betydelse för den enskilde vid skada/sjukdom som uppstått i arbetet. Att vid skada/sjukdom som uppstått i arbetet garanteras ett försäkringsskydd i den form som motionären föreslår ligger i linje med en socialdemokratisk politik för socialförsäkringarna. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: bifalla motionen sända motionen till partikongressen Samordningsförbundens finansiering bör förbättras Motionär: Ulf Björk, Umeå arbetarekommun I dagens Sverige finns drygt åttiofem samordningsförbund och mer än 200 kommuner är med i något samordningsförbund. Samordningsförbunden arbetar för rehabilitera de som står längst från arbetsmarknaden och är utan arbete. En del av dessa människor har försörjningsstöd, en del har aldrig haft något arbete. De samhällsekonomiska utvärderingar som samordningsförbunden själva har gjort visar på goda positiva effekter på både samhällsnivå och för respektive samverkanspart. Man kan främst framhålla den positiva utvecklingen för många människor som har deltagit i och genomgått Finsams olika aktiviteter. De har därigenom fått ett eget arbete och egen försörjning.

8 7 Det är viktigt staten förändrar lagstiftningen så de inte är bundna av procentsatser. Som det är i dag måste kommun och landsting gå in med 50 procent för få ut de pengar som staten har fördelat. En av fördelarna med samordningsförbundet är det i styrelsen finns en politiker från kommunen, en politiker från landstinget, en tjänsteman från Försäkringskassan, en tjänsteman från Arbetsförmedlingen. Man får på så vis en bredd som är positiv för samordningsförbunden. Lokala utvärderingar visar entydigt på positiva effekter för medborgare som upplever sig sedda, fått stärkt självkänsla, upplevt bättre hälsa och ökad arbetsförmåga samt fått hjälp ta itu med de problem som är ett hinder för komma till egen försörjning. Vi föreslår Distriktskongressen ge riksdagsledamöterna i uppdrag verka för staten tillför mer resurser till samordningsförbunden förändra lagstiftningen så staten inte är bundna av procentsatser för bevilja medel Umeå den 14 november 2011 IF Metalls S-förening genom Ulf Björk Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären tar upp en viktig fråga om hur finansieringen ska ske av de antal samordningsförbund som startats i Sverige. Nuvarande regelsystem utgår från staten svarar för 50 %, kommun och landstinget svarar för den andra halvan. Det som hände i budgetproppen var rätt väg gå. Det vill säga samordningsförbunden fått ett anslag i det stora anslaget för rehabilitering. Med en egen rubrik med avsa medel. Dock kommer det behövas mer pengar för svara upp mot de nya samordningsförbunden som bildas, i dagsläget är medlen konstanta blir det fler förbund minskar kakan. Det andra är arbeta för komma ifrån de procentsatser som styr i nuvarande system. Stat 50 %, landstig och kommun 25 vardera. Detta borde vi komma ifrån så vi kan fokusera på en modern rehabiliteringen över huvudmannagränserna. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde

9 8 anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 3 Föredragande: Erik Bergkvist Motionen tar upp en mycket viktig fråga, hur de längst från arbetsmarknaden skall kunna komma tillbaka. Distriktsstyrelsen delar motionärens och Umeå AKs uppfning systemet måste tillåta mer flexibilitet, samtidigt som statens finansiering inte får urholkas. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: bifalla motionen sända motionen till partikongressen 2013 ge länets S-riksdagsledamöter i uppdrag arbeta i motionens anda 4. Att socialdemokraterna inför ett kompkonto, för människor ska få ett mer flexibelt arbetsliv och möjlighet själva bestämma mer över sin tid Motionär: Ulf Liljegren, Umeå arbetarekommun Dagens rutbidrag är kanske en lösning på vissa människors problem med ta hand om sina barn, städa eller putsa fönster. Men det löser däremot inte problemet för oss som inte har råd med kö av olika sorter betjänttjänster. För oss människor som inte har råd med barnflickor(varken vitt eller svart, eller bara under kollektivavtalet avlönade), städare eller fönsterputsare är det orättvist vi ska vara med och betala för människor bor i hus så stora de inte hinner städa dem, eller vi ska vara med och betala för statsråds barnflickor. Vi betalar för miljonärens städhjälp, när pengarna istället kunde gå till pensionärens hemhjälp. Bland mina gamla arbetskamrater och bland mina extraarbetande studiekamrater är det inte många som använder rutbidraget, någon kanske gör det ibland, men då inte ofta för summor som lika gärna hade kunnats betalas vitt. Så visst kan rutbidraget lösa livspusslet för en del, men för oss de många har det bara inneburit våra skepengar går från skola, vård och omsorg, till bli ett bidrag till dem som har olika betjänttjänster. Att vara stressad är ingen höginkomsttagarsjukdom, utan i tvärtom. Våra vänner och bekanta stupar också i soffan efter jobbet, bara för direkt studsa upp och försöka hinna med alla bestyr som måste hinnas med. För om det är något, inte få ihop livspusslet, så är det en folksjukdom. För många handlar det inte heller om få ihop tidspusslet, utan också plånboksbekymren. Kostnaden för ett tandläkarbesök kan se olika ut, ett hål kan lagas i tanden, samtidigt som det blir ett på kontot, när notan kommer och jag har varit tvungen ta ledigt från arbetet och förlorat lön. Eller så jobbar jag in timmarna och försöker sedan hinna med lika mycket som innan, fast under kortare tid.

10 9 Frågan om hur pusslet med pengar och tid, ha råd gå tidigare för hämta från dagis eller ta en välbehövd ledig eftermiddag eller vad det nu kan vara, ska lösas är en fråga som socialdemokratin bör ha svar på innan nästa val. Ett förslag till lösning på problemet skulle vara ett kompkonto, efter modell av träindustriavtalets arbetstidskonto. Kontot går till så en viss procent på lönen läggs i ett konto och blir en viss lön för ett visst antal lediga timmar. Ex. 0,5 % innebär 9 lediga timmar. Då kan jag som arbetare ta ledigt 1 timme, och få pengar från mitt konto. Självklart sker detta som alla andra ledighetsansökningar, i en ömsesidig förståelse, i de flesta fall. 0,5 % skulle kunna vara en början och tas från de redan överfinansierade sociala avgifterna. Egenföretagare skulle kunna få ett förhöjt grundavdrag och pensionärer höjt grundpension. Efter ett semesterår kan, om det finns timmar kvar, betalas ut i pengar, eller in i ppm. Har du då inte tid ta ledigt, så kan du använda pengarna till köpa tjänster som städning, fönsterputs eller barnflickor, men gör det utan bidrag från dina arbetskamrater, anställda eller övriga skebetalare. Dagens system där den med mycket pengar kan köpa sig fritid genom städhjälp, på bekostnads av den behövandes hemhjälp. Är ett system som vi måste byta ut, det är också en fråga för socialdemokratin lösa. Hur får vanligt folk samma rättigheter som bonusdirektörer och statsråd? Därför vill jag: socialdemokratin vill införa ett kompkonto, ett system för mer fritid och flexibilitet för alla. socialdemokratin ersätter avdraget för hushållsnäratjänster med ett förslag om ett privatkonto, där människor får ett visst antal lediga timmar till sitt förfogande. Umeå representantskap bifaller motionen i sin helhet och verkar i dessa anda. motionen skickas vidare till partidistriktets årskonferens. Ulf Liljegren Ålidhem-Sofiehems s-förening Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären lyfter upp en fråga som berör alla oss. Motionen handlar om få ihop livspusslet och trötta kroppar efter en dag arbete ska ha rätt till kompkonto för ledighet. Förväntningarna på oss arbetstagare kan ibland vara för stora. Motionären menar rut går ut och kompkonto ska gå in på arbetsplatsen. De fackliga organisationerna strider dagligen för medlemmarnas arbetsmiljö så vi alla kan klara ett helt arbetsliv. Det förväntas vi ska springa fortare och fortare på arbetsplatsen och samtidigt ska ha ett bra samliv med nära och kära. Historiskt har vi socialdemokrater jobbat via de fackliga organisationernas kollektivavtal gällande bl.a. semester, löner och kompetensutveckling. Vi socialdemokrater lovade i valet 2011 till skapa utbildningskonto så den enskilde skulle kunna bidra till utveckla arbetsplatserna och bli mer raktiv på arbetsmarknaden. Kunskap är en konkurrensfaktor för våran samhällsutveckling och vi tror detta skapar arbetstillfälle i Sverige

11 10 Att tillskapa ledighetskonto är däremot arbetsmarknadens parter, fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna roll jobba med. Vi håller med om rut går långt ner på prioriteringslistan och skola vård och omsorg går före i våra politiska prioriteringar. För hålla isär begreppen vad och hur frågor så är det här en kollektivavtalsfråga och ska tas med de fackliga organisationerna. Komptid och andra anställnings överenskommelser regleras genom kollektivavtal och ska förhandlas mellan arbetsmarknadens parter. Lagstiftning och andra regelverk regleras genom regering och riksdag. Vi uppmanar motionären till aktivt jobba med frågan tillsammans med den fackliga organisationen där frågan har möjlighet utvecklas. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta motionen skickas som enskild skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde motionen skickas som enskild skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till partikongressen 2013 Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 4 Föredragande: Katarina Köhler Motionärer pekar på ett problem som vi alla berörs av. Det är inte enkelt få dygnets timmar räcka till och som motionären också påpekar, få pengarna räcka till alla måsten. Distriktsstyrelsen menar dock detta är en fråga för de fackliga organisationerna driva. Vi har i Sverige den ordningen de fackliga organisationerna tillsammans med arbetsgivarna i förhandlingar gemensamt tar ansvar för frågor som rör villkoren för arbetstagarna på arbetsplatserna, både vad gäller löner, ersättningar, arbetsmiljö osv. Att vi Västerbotten skulle besluta oss för frångå denna ordning vore inte förnuftigt. Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen avslå motionen

12 11 5. Insemination på lika villkor Motionär: Tove From, Linda Westerlind, Emma Msson, Umeå arbetarekommun Idag i Västerbottens Läns Landsting när heterosexuella par söker vård för barnlöshet får de först genomgå en undersökning av fertiliteten hos båda parterna. Om sjukdom fastställs så får de tre lanstingsfinansierade inseminationer. Om sjukdom inte kan säkerställas så skickas paret hem i två till tre år (beroende på ålder och andra omständigheter) för fortsa egna befruktningsförsök. Om paret efter denna prövotid fortfarande inte lyckats bli gravida så blir de automatiskt sjukdomsförklarade och får därför tre landstingsfinansierade inseminationer. Om ett kvinnligt samkönat par söker sig till landstinget för barnlöshet så betraktas deras barnlöshet inte som en sjukdom utan som en naturlig följd av deras sexuella läggning och de får därför betala kr per inseminationsförsök. Detta system är tämligen unikt. I de flesta andra landsting betalar såväl samkönade som heterosexuella par endast patientavgift. Ingen skillnad görs mellan par som söker hjälp för barnlöshet baserad på deras sexuella läggning. Oavsett olikhet eller inte så resulterar detta i diskriminering. Även om orsakerna är olika så handlar det fortfarande om barnlöshet och det är det som är relevant. Att begränsa sig till bara kunna erbjuda landstingsfinansierad insemination vid sjukdomstillstånd är en märklig avgränsning. Vi borde utgå ifrån vår socialdemokratiska ideologi och mänskliga rättigheter och inte fastna vid ett sjukdomsbegrepp. Vi vill därför kvinnliga samkönade par ska få inseminera på rättvisa villkor, det vill säga endast till patientavgift Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Västerbottens Socialdemokratiska partidistriktsårskonferens Tove From Linda Westerlind Emma Msson SSU Umeå Antagen av SSU Umeås ordinarie medlemsmöte den 15 oktober 2011 Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionärerna beskriver en tillämpning av nuvarande regelverk inom Västerbottens läns landsting där kvinnliga samkönade par hamnar i en situation där de aldrig kan få del av samma regler som heterosexuella infertila par. Kvinnliga samkönade par missgynnas på grund av sin sexuella läggning och får betala en högre avgift än infertila heterosexuella par som på grund sjukdom är ofrivilligt barnlösa. Av naturliga skäl kan inte kvinnliga samkönade par försöka hemma i två eller tre år och bör därför behandlas lika som heterosexuella par. Detta bör inte ses som en naturlig följd av sin sexuella läggning. I enlighet med en sådan argumentation borde också heterosexuella par där orsaken till barnlösheten inte medicinskt kan fastställas betala egenavgift. En sådan utveckling är naturligtvis inte önskvärd. Rätten till barn är en aktuell politisk fråga, särskilt när genomsnittsålder för förstföderskor ökar och detta kan leda till fler har behov av assisterad befruktning, vilket också kan leda till ökade kostnader för landstingen. Därför har landstingspolitiker ett intresse av reglera rätten till assisterad befruktning trots lagen säger det ska ges till kvinnliga samkönade

13 12 par såväl som kvinnor i heterosexuella par. Frågan har också göra med vilka sorters familjer samhället vill premiera. Kvinnor som lever i samkönade relationer kan ju i praktiken lida av svårigheter bli gravida, men så som infertilitetsbegreppet definierat blir det i praktiken omöjligt diagnosticeras och på så sätt visa man är berättigad till reducerad avgift. På så sätt gynnas vissa familjebildningar. Kärnfamiljen har ett starkt fäste av tradition i Sverige, men inom Socialdemokratin välkomnar vi alla typer av familjer. För kvinnor i en samkönad relation som måste betala kronor för varje insemineringsförsök kan endast par med den ekonomiska tryggheten ha råd med samhällets hjälp skaffa barn. Kvinnliga samkönade par som inte har dessa ekonomiska förutsättningar får förbli barnlösa eller lösa det utan samhällets stöd. Det är enligt svensk lagstiftning förbjudet särbehandla utifrån sexuell läggning, och detta måste vara den utgångspunkten från vilken diskussionen tar avstamp. Motionärerna beskriver på ett tydligt sätt detta missförhållande och därför bifaller Umeå arbetarkommun motionen i sin helhet och antar den som sin egen. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Distriktsstyrelsens svar på motion nr 5 Föredragande: Harriet Hedlund Motion nr 5 och nr 43 gäller båda Västerbottens Läns Landstings regler för insemination av kvinnliga samkönade par. Därav ett gemensamt svar på båda motionerna. Detta är en mycket svår fråga och den har diskuterats under lång tid. Det är olika regler och kostnader i landet. I Norrlandstingen har vi samarbetat omkring regler för ofrivillig barnlöshet sedan Reglerna har reviderats vid några tillfällen och senast 2006 då lesbiska par fick möjlighet till hjälp på svenska sjukhus. Norrlandstingens regionförbund skulle ha tagit ett beslut om revidering av nuvarande regler, vårdprogram och avgifter den 29/2. Det beslutet har flyttats fram på grund av SKL arbetar med nationellt harmonisera regler mm när det gäller ofrivillig barnlöshet. Enligt landstingets nuvarande regelverk utreds en av kvinnorna landstingsfinansierat, vem beslutas av paret. Om det inte finns några medicinska skäl får de själva betala för 3 inseminationsförsök. Om dessa försök inte leder till graviditet får de precis som heterosexuella par en landstingsfinansierad IVF behandling. Diskrimineringsfrågan är prövad i domstol och landstinget hade inte diskriminerat lesbiska par enligt domen. Enligt riksdagens beslut om prioriteringar så återfinns ofrivillig barnlöshet som en lägre prioriterad åtgärd inom hälso- och sjukvården. Rättvisa och rätten och önskan få barn gäller inte bara heterosexuella eller lesbiska par. Det gäller även ensamstående kvinnor (lagförslag väntas de ska få möjlighet till insemination i Sverige), homosexuella manliga par, par som trots insemination och IVF inte

14 13 blivit gravida och som väljer adoptera. Adoption är väldigt kostsamt och för homosexuella svårt få möjlighet till. Det vore mycket olyckligt fa beslut enligt motionärernas krav innan förslaget om harmonisering är klart. Det kommer med stor säkerhet öka landstingets kostnader och vara en del av framtida prioriteringsdiskussioner. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta motionen anses besvarad 6. Bra mat en rättighet för alla Motionär: Jon Kristoffersson, Umeå arbetarekommun Privata, vinstdrivande bolag som leder skemedel ut från landet till förmån för riskkapitalister är inte de bästa producenterna av näringsriktig kost åt de som behöver det. Pengarna som därmed försvinner kunde ha gått till mer närproducerad och näringsriktig mat. Vi tycker vi borde ändra så all mat som lagas inom landstinget och kommunen ska lagas på plats. Det finns flera goda skäl till detta: 1. Barn som har stressade föräldrar och inte har tid få riktig mat serverad hemma ska åtminstone få möjligheten få den serverad på sin förskola och skola. 2. Dålig skolmat bidrar till elever hoppar över maten vilket i sin tur bidrar till eleverna har svårare koncentrera sig, och det bidrar till sämre prestationer. 3. När det gäller äldre så räknar man med en tredjedel av de som är över 70 är i riskzonen för klassas som undernärd. Anledningarna till det är så vanligt bland äldre är flera. Bland annat beror det på när man blir äldre försämras aptiten, och kroppen producerar fler mättnadsgivande hormoner. Dessutom försämras smaken och luktsinnet. Många äldre blir utöver detta torra i munnen på grund av deras läkemedel, och har då svårare tugga och svälja maten. Detta gör det är ännu viktigare äldre och sjuka får god och näringsrik mat. Det finns många fler argument för det hela som man kan ta fram, men egentligen ska det inte behövas. Det här handlar, som Juholt skulle ha sagt, om vi ska investera i varandra och skapa en så bra välfärd som möjligt. Det vi vill är vi jobbar mot ett mål om alla äldreboenden, skolor, förskolor samt sjukhusavdelningar ska laga sin egen mat i egna kök. Äger vi våra egna produktionsanläggningar för kost har vi dessutom större inflytande över upphandlingen av råvarorna. Vi kan tänka ekologiskt, närproducerat, vi kan laga maten från grunden, vi kan ta större arbetsmiljöansvar och en uppsjö av andra krav vi genom entreprenadiseringarna avhänt oss makten över. Men kostnaden då? Kommer inte detta totalt bryta sönder all offentlig ekonomi? Svaret är nej. På kort sikt innebär säkerligen detta en ökad kostnad. Dock ser vi vinsterna på lång sikt. Vi ser ökade upphandlingar av råvaror från näraliggande gårdar är en förtjänst för regionen, vi ser förbättrade resultat i skolan leder till ökade skeintäkter och minskade sociala kostnader på sikt, och vi anser dessutom de människor som skall bygga vårt land, och de som byggt det, förtjänar den bästa tänkbara servicen vi kan erbjuda.

Motioner till distriktskongressen

Motioner till distriktskongressen Motioner till distriktskongressen 1 Innehåll Motioner till distriktskongressen... 1 Motion nr 1: Arbetsskadeförsäkring... 4 Motionssvar nr 1... 6 Motion nr 2: Samordningsförbundens finansiering bör förbättras...

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

1 D A G O R D N I N G

1 D A G O R D N I N G 1 D A G O R D N I N G VÄSTERBOTTENS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS ÅRSKONGRESS VILHELMINA FOLKETS HUS DEN 31 MARS 1 APRIL 2012 *************************************************************************************************

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN

HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA Riksdagen 100 12 Stockholm Torsdagen den 23 november 2011 Mynttorget 2 (besöksadress) HANDLINGSPLAN FÖR KVALITET I ÄLDREOMSORGEN TIO FÖRSLAG FÖR EN GOD OMSORG sid 2 av 7 Sverige är

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden 2015-2018 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Östersunds kommun mandatperioden

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:54 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT. nr 47 49 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Facklig utbildning DAGORDNINGSPUNKT nr 47 49 Sid 2 Facklig utbildning HEM Innehåll Dagordningspunkt 47... 3 Motion nr 55 Angående förlorad inkomst vid fackliga utbildningar... 3

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017

Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Sammanfattning från landstingsfullmäktige den 3 oktober 2017 Vid dagens sammanträde med landstingsfullmäktige var bland annat tre motioner samt beslut om namn för den planerade regionkommunen på agendan

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:57 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård Föredragande landstingsråd: Filippa

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

MOTIONER TILL DISTRIKTSKONGRESSEN 2011

MOTIONER TILL DISTRIKTSKONGRESSEN 2011 1 MOTIONER TILL DISTRIKTSKONGRESSEN 2011 Nr 1. Facklig politisk samverkan är nödvändigt för valvinst Insänd av Holmsunds s-förening/gm Annette Andersson Nr 2. Solidarisk skatt Insänd av Holmsunds s-förening/gm

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Frågeformulär inför Valet 2014

Frågeformulär inför Valet 2014 Frågeformulär inför Valet 2014 Kommun/Landsting: Kiruna kommun och Norrbottens län Parti: Knegarkampanjen Svarande: Tommy Hjertberg Svara endast: JA eller NEJ 1. Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL

OH bilder. Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt. Margareta Liljeqvist, SKL OH bilder Former för samverkan och exempel på olika samverkansprojekt Margareta Liljeqvist, SKL Samverkan i gemensam nämnd Landstingets uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen Tandvårdslagen Smittskyddslagen

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496

Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Kommunstyrelsens arbetsutskott 53 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-04-13 Svar på motion 2014:04 från Christer Johansson (V) om fas 3-fri kommun KS-2014/496 Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29

Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SOU 2014:29 Sammanfattande synpunkter I rapportens sammanfattning beskrivs att par som önskar genomgå

Läs mer