Motioner till 2012 års distriktskongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till 2012 års distriktskongress"

Transkript

1

2 1 Motioner till 2012 års distriktskongress Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 1. Fastighetsavgift Malå Lennart Holmlund 3 2. Arbetsskadeförsäkring Umeå Per-Erik Johansson 4 3. Samordningsförbundens finansiering bör förbättras Umeå Erik Bergkvist 6 4. Att socialdemokraterna inför ett kompkonto, för människor ska Umeå Katarina Köhler 8 5. Insemination på lika villkor Umeå Harriet Hedlund Bra mat en rättighet för alla Umeå Marita Fransson Hur våra skepengar används ska inte vara företagshemligheter Umeå Peter Olofsson Avveckla inte sjukvården i V-botten Umeå Peter Olofsson Förbud mot vinstutdelning i friskolor som drivs i vinstsyfte Umeå Isak Frohm Kongress vartannat år Umeå Katarina Köhler Medlemskapets värde Umeå Katarina Köhler Ny lag om terapifrid behövs Umeå Janeth Lundberg En socialt utformad bostadspolitik - tryggt och anpassat boende för äldre Umeå Lennart Holmlund Verka för ett mänskligt arbetsliv Umeå Per-Erik Johansson Utred ett nytt ekonomiskt system Umeå Bert Öhlund Gemensamt ägande för ett hållbart resursanvändande Umeå Mikael Berglund Utveckla den högre utbildningen och möjligheten för fler studera Umeå Isak Frohm Gör gröna folkhemmet till nästa samhällsbygge Umeå Mikael Berglund Avskaffa RUT avdraget Umeå Mikael Lindfors Rätt till heltid Umeå Per-Erik Johansson Barnomsorg på obekväm arbetstid Umeå Lilly Bäcklund Sex timmars arbetsdag Umeå Lennart Holmlund Genusvetenskap i lärarutbildningen Umeå Isak Frohm Delad föräldraförsäkring Umeå Åke Nilsson 54

3 2 Nr Motion Arb.kom. Föredragande Sid 25. Beskning av kraftproducenter Storuman Mikael Berglund Kulturhus i Tärnaby Storuman Mikael Lindfors E4an Umeå-Skellefteå Robertsfors Johan Söderling Permanent förläggning av distriktskongressen till Lycksele Norsjö Johan Söderling Företagsflyttningar Lycksele Gun Ivesund Kontanthantering Lycksele Gun Ivesund Regionalt ungdomsinflytande Lycksele Erik Bergkvist Stoppa vinstdrivande vårdföretag Lycksele Harriet Hedlund Utomhusvistelse till våra äldre Lycksele Janeth Lundberg Pedagogiska måltider till personer med demenssjukdom Lycksele Janeth Lundberg Ekonomisk trygghet i de sociala försäkringssystemen Malå Åke Nilsson A-kassans regler för arbetslösa med politiska uppdrag (förtroendevalda) en demokratifråga Bjurholm Karin Malmfjord Zebralagen eller väjningsplikt vid oövervakade övergångsställ Skellefteå Mikael Lindfors Kraftigt ökade bedrägerier Skellefteå Karin Malmfjord Utökad facklig/politisk samverkan Skellefteå Per-Erik Johansson Avskaffandet av omotiverade skeprivilegier Skellefteå Bert Öhlund Vårdgarantier och annat otyg Skellefteå Marita Fransson Statliga verks hantering av dröjsmålsavgifter Skellefteå Mikael Berglund Insemination på lika villkor Skellefteå Harriet Hedlund Påreglera telemarknaden Skellefteå Isak Frohm Skyddandet av kvinnors och barns rättigheter Skellefteå Gun Ivesund Ang. möjligheten komma i kontakt med försäkringskassan Vindeln Åke Nilsson 93

4 3 1. Fastighetsavgift Motionär: Martin Norehn, Malå arbetarekommun Enligt Lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift ska Fastighetsavgift betalas för sådana fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhusenhet, ägarlägenhetsenhet, hyreshusenhet eller lantbruksenhet om det på lantbruksenheten finns vad som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus eller tomtmark för småhus. Om nu lagen ska finnas kvar tycker jag även energianläggningar borde ingå i den kommunala fastighetsavgiften. Med anledning av detta föreslår jag distriktskongressen ger våra riksdagsledamöter i uppgift driva frågan om energianläggningar ska ingå i den kommunala fastighetsavgiften Malå den 6 oktober 2011 Martin Norehn Malå arbetarekommun ställer sig bakom motionen. Distriktsstyrelsens svar på motion nr 1 Föredragande: Lennart Holmlund Motionären föreslår energianläggningar ska ingå i den kommunala fastighetsavgiften. Alla bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus får kommunal fastighetsavgift. Energianläggningar omfas inte av den kommunala fastighetsavgiften. Energianläggningar används till producera el, gas, värme eller kyla och kräver tillstånd för kunna produceras. Enligt lagen om sk på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skepliktig. Skesatsen beror dels på om du är privatkund eller företagskund och i det senare fallet vilken verksamhet som företaget bedriver, men också var i landet elen används. Samtliga kommuner i Norrbottens-, Jämtlands och Västerbottens län, samt kommunerna Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Sollefteå, Torsby, Ånge, Älvdalen och Örnsköldsvik är kommuner med lägre energiskesats. Det som motionären förslår, dvs. energianläggningar skulle ingå i den kommunala avgiften, skulle slå sönder nuvarande system och skapa större orättvisa mellan medborgare i olika kommuner. Beroende på om medborgarna har turen eller oturen bo i rätt eller fel kommun så skulle det enligt motionärens förslag få stor påverkan på just den kommunens ekonomi och möjlighet påverka sin nivå på skesatsen. Det skulle även inom exempelvis Västerbottens län skapa stora skillnader mellan kommuner, inte bara mellan kommuner i norr och söder. Vinnarkommuner i Västerbotten skulle vara de kommuner som har energianläggningar då de geografiskt ligger i kommunen och i så fall skulle omfas av en fastighetsavgift medan förlorare är de kommuner som inte har egna energianläggningar. Motionären bygger sin tanke på ett system som finns i Norge, men i Sverige har vi ett inkomst- och utjämningssystem som omfördelar utifrån kommunernas förutsättningar. Det kommunala utjämningssystemet syftar till göra det möjligt tillhandahålla en likvärdig service för kommunmedborgarna. Det gör kommunerna tilldelas resurser utifrån två grunder; antingen inkomst- eller strukturutjämning.

5 4 Inkomstutjämning baseras på kommunens inkomster från skeintäkter. En kommun med högre inkomst per invånare betalar pengar till staten som omfördelar till kommuner med lägre inkomst. Strukturutjämningen utjämnar för kostnader som inte går påverka såsom t.ex. ålderssammansättning och geografi. Sveriges system bygger på solidaritet med varandra, mellan medborgare och kommuner. Det bör inte förändras. Med anledning av ovanstående förslår distriktsstyrelsen distriktskongressen besluta avslå motionen 2. Arbetsskadeförsäkring Motionär: Ulf Björk, Umeå arbetarekommun I Sverige har vi haft tre arbetsskadeförsäkringar 1977, 1993 och Tanken med LAF 2002 var kvinnors arbetssjukdomar; ospecifik muskelsmärta, skulle kunna godkännas. I övrigt var LAF 1993 för "skarpt" skriven, därför förändringen Som det ser ut i dagsläget får många av LO:s medlemmar inte sina arbetssjukdomar godkända. En av anledningarna till man inte uppfyller LAF, som vi ser det, är Försäkringskassan har omorganiserats och Arbetsskadenämnderna har försvunnit och det medborgerliga inflytandet inte längre finns. Detta är högerregeringens förändringar. Den socialdemokratiska partikongressen 2009 beslutade det medborgerliga inflytandet skulle återställas på något sätt. Högerregeringens förändring av sjukpenning och sjukersättning har medfört allt färre kommer få sina arbetsskador och livräntor prövade. Därför var S-kongressens beslut om införande av arbetsskadesjukpenning positiv. Som det ser ut är arbetsskadeanmälningar i dagsläget i många fall undermåliga, vilket kan medföra Försäkringskassan har svårt fa beslut på ett korrekt underlag. Företagshälsovården bör därför vara behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar. Försäkringskassan styrs i dag i alltför stor utsträckning av försäkringsmedicinska rådgivarnas utlåtanden och bedömningar. Det är sällan som handläggarna går emot utlåtanden från försäkringsmedicinska rådgivarna. Försäkringsmedicinska rådgivarens kompetens är dessutom varierande och på intet sätt en garant för rättssäkerhet och likabedömning. Försäkringsmedicinske rådgivarens möjligheter i tillräcklig omfning hålla sig ajour med de vetenskapliga rön som har betydelse för en korrekt bedömning i varje enskilt fall är starkt begränsade. Som exempel på detta förlorar medlemmarna sin rätt till arbetsskada och livränta på grund av försäkringsmedicinska rådgivare ofta hänvisar till åldersförändringar, fast de oftast inte har några belägg för detta. Som bevis för de har fel finns det vetenskap och konsensus som styrker det i många fall inte är degenerationer/besvär som ger besvär. Ändå skyller de försäkringsmedicinska rådgivarna alltför ofta på åldersförändringar, vilket är helt felaktigt. Det krävs en förändring för komma till rätta med de systembrister som finns i ärendehanteringen i dag, där också en sammanblandning mellan försäkringsmedicin och försäkringsjuridik sker i alltför stor omfning.

6 5 Det händer alltför ofta, när det kommer in nya medicinska underlag från behandlande läkare eller annan expertis, handläggarna utan ta kontakt med försäkringsmedicinsk rådgivare går emot underlagen, trots de inte har medicinsk kunskap. Förvaltningsdomstolarna har i dagsläget begränsad medicinsk kompetens. Trots det använder man sällan sakkunnighetsutlåtande, vilket medför ärendehantering och beslut i alltför stor utsträckning inte överensstämmer med lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) och dess intentioner. Detta liksom hanteringen inom Försäkringskassan bidrar till upplevd rättsosäkerhet bland aktörer och försäkrade inom systemet. I och med detta är det rimligt försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassan och en oberoende resurs som Yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll. Även det medborgerliga inflytandet bör återinföras för stärka rättssäkerheten. Vi föreslår Distriktskongressen besluta ge Distriktsstyrelsen i uppdrag verka för arbetsskadenämnderna återinförs företagshälsovården eller de arbetsmiljömedicinska klinikerna är behjälplig i samband med exponerings- och arbetsskadeutredningar de försäkringsmedicinska rådgivarna kopplas bort från Försäkringskassorna samt en oberoende resurs som yrkes- och miljömedicinska kliniker tar över försäkringsmedicinska rådgivarnas roll arbetsskadesjukpenningen återinförs motionen sänds till den parlamentariska utredningen Umeå den 14 november 2011 IF Metalls S-förening gm Ulf Björk Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären tar upp frågan om rätt till arbetsskadesjukpenning. Då Försäkringskassans handläggare går på de försäkringsmedicinska rådgivarnas bedömning och utlåtanden är det viktigt för bedömningen underlaget är bra. För säkerställa detta bör företagshälsovården involveras i utredningarna då dessa har kunskap när det gäller det specifika fallets förutsättningar, vilket inte alltid de försäkringsmedicinska rådgivarna besitter, samt förvaltningsdomstolarna ofta använder dessa rådgivares bedömningar och utlåtanden som underlag. Då de försäkringsmedicinska rådgivarna inte alltid har den specialistkompetens som behövs i det enskilda fallet, samtidigt som förvaltningsdomstolarna använder sig detta material får den enskilde inte en rättssäker bedömning. Genom som motionen föreslår koppla bort försäkringsrådgivarna och ersätta dessa med en oberoende resurs torde man säkerställa den enskildes rätt till en riktig bedömning. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta

7 6 anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till de socialdemokratiska ledamöterna i den parlamentariska utredningen Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till de socialdemokratiska ledamöterna i den parlamentariska utredningen Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 2 Föredragande: Per-Erik Johansson Motionären pekar på ett antal omständigheter kring hantering och beslutsgång avseende arbetsskadeförsäkringen som det finns anledning beakta och som bör ligga till grund för en omprövning av utformningen av denna. Det är distriktsstyrelsens mening medborgarinflytandet i socialförsäkringarna bör stärkas. Likaså bör det tillförsäkras de försäkrade ett tillfredsställande underlag finns vid handen då beslut skall fas. Beslut som många gånger har stor betydelse för den enskilde vid skada/sjukdom som uppstått i arbetet. Att vid skada/sjukdom som uppstått i arbetet garanteras ett försäkringsskydd i den form som motionären föreslår ligger i linje med en socialdemokratisk politik för socialförsäkringarna. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: bifalla motionen sända motionen till partikongressen Samordningsförbundens finansiering bör förbättras Motionär: Ulf Björk, Umeå arbetarekommun I dagens Sverige finns drygt åttiofem samordningsförbund och mer än 200 kommuner är med i något samordningsförbund. Samordningsförbunden arbetar för rehabilitera de som står längst från arbetsmarknaden och är utan arbete. En del av dessa människor har försörjningsstöd, en del har aldrig haft något arbete. De samhällsekonomiska utvärderingar som samordningsförbunden själva har gjort visar på goda positiva effekter på både samhällsnivå och för respektive samverkanspart. Man kan främst framhålla den positiva utvecklingen för många människor som har deltagit i och genomgått Finsams olika aktiviteter. De har därigenom fått ett eget arbete och egen försörjning.

8 7 Det är viktigt staten förändrar lagstiftningen så de inte är bundna av procentsatser. Som det är i dag måste kommun och landsting gå in med 50 procent för få ut de pengar som staten har fördelat. En av fördelarna med samordningsförbundet är det i styrelsen finns en politiker från kommunen, en politiker från landstinget, en tjänsteman från Försäkringskassan, en tjänsteman från Arbetsförmedlingen. Man får på så vis en bredd som är positiv för samordningsförbunden. Lokala utvärderingar visar entydigt på positiva effekter för medborgare som upplever sig sedda, fått stärkt självkänsla, upplevt bättre hälsa och ökad arbetsförmåga samt fått hjälp ta itu med de problem som är ett hinder för komma till egen försörjning. Vi föreslår Distriktskongressen ge riksdagsledamöterna i uppdrag verka för staten tillför mer resurser till samordningsförbunden förändra lagstiftningen så staten inte är bundna av procentsatser för bevilja medel Umeå den 14 november 2011 IF Metalls S-förening genom Ulf Björk Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären tar upp en viktig fråga om hur finansieringen ska ske av de antal samordningsförbund som startats i Sverige. Nuvarande regelsystem utgår från staten svarar för 50 %, kommun och landstinget svarar för den andra halvan. Det som hände i budgetproppen var rätt väg gå. Det vill säga samordningsförbunden fått ett anslag i det stora anslaget för rehabilitering. Med en egen rubrik med avsa medel. Dock kommer det behövas mer pengar för svara upp mot de nya samordningsförbunden som bildas, i dagsläget är medlen konstanta blir det fler förbund minskar kakan. Det andra är arbeta för komma ifrån de procentsatser som styr i nuvarande system. Stat 50 %, landstig och kommun 25 vardera. Detta borde vi komma ifrån så vi kan fokusera på en modern rehabiliteringen över huvudmannagränserna. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde

9 8 anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 3 Föredragande: Erik Bergkvist Motionen tar upp en mycket viktig fråga, hur de längst från arbetsmarknaden skall kunna komma tillbaka. Distriktsstyrelsen delar motionärens och Umeå AKs uppfning systemet måste tillåta mer flexibilitet, samtidigt som statens finansiering inte får urholkas. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta: bifalla motionen sända motionen till partikongressen 2013 ge länets S-riksdagsledamöter i uppdrag arbeta i motionens anda 4. Att socialdemokraterna inför ett kompkonto, för människor ska få ett mer flexibelt arbetsliv och möjlighet själva bestämma mer över sin tid Motionär: Ulf Liljegren, Umeå arbetarekommun Dagens rutbidrag är kanske en lösning på vissa människors problem med ta hand om sina barn, städa eller putsa fönster. Men det löser däremot inte problemet för oss som inte har råd med kö av olika sorter betjänttjänster. För oss människor som inte har råd med barnflickor(varken vitt eller svart, eller bara under kollektivavtalet avlönade), städare eller fönsterputsare är det orättvist vi ska vara med och betala för människor bor i hus så stora de inte hinner städa dem, eller vi ska vara med och betala för statsråds barnflickor. Vi betalar för miljonärens städhjälp, när pengarna istället kunde gå till pensionärens hemhjälp. Bland mina gamla arbetskamrater och bland mina extraarbetande studiekamrater är det inte många som använder rutbidraget, någon kanske gör det ibland, men då inte ofta för summor som lika gärna hade kunnats betalas vitt. Så visst kan rutbidraget lösa livspusslet för en del, men för oss de många har det bara inneburit våra skepengar går från skola, vård och omsorg, till bli ett bidrag till dem som har olika betjänttjänster. Att vara stressad är ingen höginkomsttagarsjukdom, utan i tvärtom. Våra vänner och bekanta stupar också i soffan efter jobbet, bara för direkt studsa upp och försöka hinna med alla bestyr som måste hinnas med. För om det är något, inte få ihop livspusslet, så är det en folksjukdom. För många handlar det inte heller om få ihop tidspusslet, utan också plånboksbekymren. Kostnaden för ett tandläkarbesök kan se olika ut, ett hål kan lagas i tanden, samtidigt som det blir ett på kontot, när notan kommer och jag har varit tvungen ta ledigt från arbetet och förlorat lön. Eller så jobbar jag in timmarna och försöker sedan hinna med lika mycket som innan, fast under kortare tid.

10 9 Frågan om hur pusslet med pengar och tid, ha råd gå tidigare för hämta från dagis eller ta en välbehövd ledig eftermiddag eller vad det nu kan vara, ska lösas är en fråga som socialdemokratin bör ha svar på innan nästa val. Ett förslag till lösning på problemet skulle vara ett kompkonto, efter modell av träindustriavtalets arbetstidskonto. Kontot går till så en viss procent på lönen läggs i ett konto och blir en viss lön för ett visst antal lediga timmar. Ex. 0,5 % innebär 9 lediga timmar. Då kan jag som arbetare ta ledigt 1 timme, och få pengar från mitt konto. Självklart sker detta som alla andra ledighetsansökningar, i en ömsesidig förståelse, i de flesta fall. 0,5 % skulle kunna vara en början och tas från de redan överfinansierade sociala avgifterna. Egenföretagare skulle kunna få ett förhöjt grundavdrag och pensionärer höjt grundpension. Efter ett semesterår kan, om det finns timmar kvar, betalas ut i pengar, eller in i ppm. Har du då inte tid ta ledigt, så kan du använda pengarna till köpa tjänster som städning, fönsterputs eller barnflickor, men gör det utan bidrag från dina arbetskamrater, anställda eller övriga skebetalare. Dagens system där den med mycket pengar kan köpa sig fritid genom städhjälp, på bekostnads av den behövandes hemhjälp. Är ett system som vi måste byta ut, det är också en fråga för socialdemokratin lösa. Hur får vanligt folk samma rättigheter som bonusdirektörer och statsråd? Därför vill jag: socialdemokratin vill införa ett kompkonto, ett system för mer fritid och flexibilitet för alla. socialdemokratin ersätter avdraget för hushållsnäratjänster med ett förslag om ett privatkonto, där människor får ett visst antal lediga timmar till sitt förfogande. Umeå representantskap bifaller motionen i sin helhet och verkar i dessa anda. motionen skickas vidare till partidistriktets årskonferens. Ulf Liljegren Ålidhem-Sofiehems s-förening Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionären lyfter upp en fråga som berör alla oss. Motionen handlar om få ihop livspusslet och trötta kroppar efter en dag arbete ska ha rätt till kompkonto för ledighet. Förväntningarna på oss arbetstagare kan ibland vara för stora. Motionären menar rut går ut och kompkonto ska gå in på arbetsplatsen. De fackliga organisationerna strider dagligen för medlemmarnas arbetsmiljö så vi alla kan klara ett helt arbetsliv. Det förväntas vi ska springa fortare och fortare på arbetsplatsen och samtidigt ska ha ett bra samliv med nära och kära. Historiskt har vi socialdemokrater jobbat via de fackliga organisationernas kollektivavtal gällande bl.a. semester, löner och kompetensutveckling. Vi socialdemokrater lovade i valet 2011 till skapa utbildningskonto så den enskilde skulle kunna bidra till utveckla arbetsplatserna och bli mer raktiv på arbetsmarknaden. Kunskap är en konkurrensfaktor för våran samhällsutveckling och vi tror detta skapar arbetstillfälle i Sverige

11 10 Att tillskapa ledighetskonto är däremot arbetsmarknadens parter, fackföreningsrörelsen och arbetsgivarorganisationerna roll jobba med. Vi håller med om rut går långt ner på prioriteringslistan och skola vård och omsorg går före i våra politiska prioriteringar. För hålla isär begreppen vad och hur frågor så är det här en kollektivavtalsfråga och ska tas med de fackliga organisationerna. Komptid och andra anställnings överenskommelser regleras genom kollektivavtal och ska förhandlas mellan arbetsmarknadens parter. Lagstiftning och andra regelverk regleras genom regering och riksdag. Vi uppmanar motionären till aktivt jobba med frågan tillsammans med den fackliga organisationen där frågan har möjlighet utvecklas. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta motionen skickas som enskild skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde motionen skickas som enskild skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 och till partikongressen 2013 Christer Lindvall, ordförande Distriktsstyrelsens svar på motion nr 4 Föredragande: Katarina Köhler Motionärer pekar på ett problem som vi alla berörs av. Det är inte enkelt få dygnets timmar räcka till och som motionären också påpekar, få pengarna räcka till alla måsten. Distriktsstyrelsen menar dock detta är en fråga för de fackliga organisationerna driva. Vi har i Sverige den ordningen de fackliga organisationerna tillsammans med arbetsgivarna i förhandlingar gemensamt tar ansvar för frågor som rör villkoren för arbetstagarna på arbetsplatserna, både vad gäller löner, ersättningar, arbetsmiljö osv. Att vi Västerbotten skulle besluta oss för frångå denna ordning vore inte förnuftigt. Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen avslå motionen

12 11 5. Insemination på lika villkor Motionär: Tove From, Linda Westerlind, Emma Msson, Umeå arbetarekommun Idag i Västerbottens Läns Landsting när heterosexuella par söker vård för barnlöshet får de först genomgå en undersökning av fertiliteten hos båda parterna. Om sjukdom fastställs så får de tre lanstingsfinansierade inseminationer. Om sjukdom inte kan säkerställas så skickas paret hem i två till tre år (beroende på ålder och andra omständigheter) för fortsa egna befruktningsförsök. Om paret efter denna prövotid fortfarande inte lyckats bli gravida så blir de automatiskt sjukdomsförklarade och får därför tre landstingsfinansierade inseminationer. Om ett kvinnligt samkönat par söker sig till landstinget för barnlöshet så betraktas deras barnlöshet inte som en sjukdom utan som en naturlig följd av deras sexuella läggning och de får därför betala kr per inseminationsförsök. Detta system är tämligen unikt. I de flesta andra landsting betalar såväl samkönade som heterosexuella par endast patientavgift. Ingen skillnad görs mellan par som söker hjälp för barnlöshet baserad på deras sexuella läggning. Oavsett olikhet eller inte så resulterar detta i diskriminering. Även om orsakerna är olika så handlar det fortfarande om barnlöshet och det är det som är relevant. Att begränsa sig till bara kunna erbjuda landstingsfinansierad insemination vid sjukdomstillstånd är en märklig avgränsning. Vi borde utgå ifrån vår socialdemokratiska ideologi och mänskliga rättigheter och inte fastna vid ett sjukdomsbegrepp. Vi vill därför kvinnliga samkönade par ska få inseminera på rättvisa villkor, det vill säga endast till patientavgift Arbetarekommunen antar motionen som sin egen och sänder den vidare till Västerbottens Socialdemokratiska partidistriktsårskonferens Tove From Linda Westerlind Emma Msson SSU Umeå Antagen av SSU Umeås ordinarie medlemsmöte den 15 oktober 2011 Umeå arbetarekommuns motionssvar Motionärerna beskriver en tillämpning av nuvarande regelverk inom Västerbottens läns landsting där kvinnliga samkönade par hamnar i en situation där de aldrig kan få del av samma regler som heterosexuella infertila par. Kvinnliga samkönade par missgynnas på grund av sin sexuella läggning och får betala en högre avgift än infertila heterosexuella par som på grund sjukdom är ofrivilligt barnlösa. Av naturliga skäl kan inte kvinnliga samkönade par försöka hemma i två eller tre år och bör därför behandlas lika som heterosexuella par. Detta bör inte ses som en naturlig följd av sin sexuella läggning. I enlighet med en sådan argumentation borde också heterosexuella par där orsaken till barnlösheten inte medicinskt kan fastställas betala egenavgift. En sådan utveckling är naturligtvis inte önskvärd. Rätten till barn är en aktuell politisk fråga, särskilt när genomsnittsålder för förstföderskor ökar och detta kan leda till fler har behov av assisterad befruktning, vilket också kan leda till ökade kostnader för landstingen. Därför har landstingspolitiker ett intresse av reglera rätten till assisterad befruktning trots lagen säger det ska ges till kvinnliga samkönade

13 12 par såväl som kvinnor i heterosexuella par. Frågan har också göra med vilka sorters familjer samhället vill premiera. Kvinnor som lever i samkönade relationer kan ju i praktiken lida av svårigheter bli gravida, men så som infertilitetsbegreppet definierat blir det i praktiken omöjligt diagnosticeras och på så sätt visa man är berättigad till reducerad avgift. På så sätt gynnas vissa familjebildningar. Kärnfamiljen har ett starkt fäste av tradition i Sverige, men inom Socialdemokratin välkomnar vi alla typer av familjer. För kvinnor i en samkönad relation som måste betala kronor för varje insemineringsförsök kan endast par med den ekonomiska tryggheten ha råd med samhällets hjälp skaffa barn. Kvinnliga samkönade par som inte har dessa ekonomiska förutsättningar får förbli barnlösa eller lösa det utan samhällets stöd. Det är enligt svensk lagstiftning förbjudet särbehandla utifrån sexuell läggning, och detta måste vara den utgångspunkten från vilken diskussionen tar avstamp. Motionärerna beskriver på ett tydligt sätt detta missförhållande och därför bifaller Umeå arbetarkommun motionen i sin helhet och antar den som sin egen. Med anledning av ovanstående föreslår Umeå arbetarekommuns styrelse representantskapet besluta anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Umeå arbetarekommuns representantskap beslutade vid sammanträde anta motionen som sin egen skicka vidare motionen till distriktskongressen 2012 Distriktsstyrelsens svar på motion nr 5 Föredragande: Harriet Hedlund Motion nr 5 och nr 43 gäller båda Västerbottens Läns Landstings regler för insemination av kvinnliga samkönade par. Därav ett gemensamt svar på båda motionerna. Detta är en mycket svår fråga och den har diskuterats under lång tid. Det är olika regler och kostnader i landet. I Norrlandstingen har vi samarbetat omkring regler för ofrivillig barnlöshet sedan Reglerna har reviderats vid några tillfällen och senast 2006 då lesbiska par fick möjlighet till hjälp på svenska sjukhus. Norrlandstingens regionförbund skulle ha tagit ett beslut om revidering av nuvarande regler, vårdprogram och avgifter den 29/2. Det beslutet har flyttats fram på grund av SKL arbetar med nationellt harmonisera regler mm när det gäller ofrivillig barnlöshet. Enligt landstingets nuvarande regelverk utreds en av kvinnorna landstingsfinansierat, vem beslutas av paret. Om det inte finns några medicinska skäl får de själva betala för 3 inseminationsförsök. Om dessa försök inte leder till graviditet får de precis som heterosexuella par en landstingsfinansierad IVF behandling. Diskrimineringsfrågan är prövad i domstol och landstinget hade inte diskriminerat lesbiska par enligt domen. Enligt riksdagens beslut om prioriteringar så återfinns ofrivillig barnlöshet som en lägre prioriterad åtgärd inom hälso- och sjukvården. Rättvisa och rätten och önskan få barn gäller inte bara heterosexuella eller lesbiska par. Det gäller även ensamstående kvinnor (lagförslag väntas de ska få möjlighet till insemination i Sverige), homosexuella manliga par, par som trots insemination och IVF inte

14 13 blivit gravida och som väljer adoptera. Adoption är väldigt kostsamt och för homosexuella svårt få möjlighet till. Det vore mycket olyckligt fa beslut enligt motionärernas krav innan förslaget om harmonisering är klart. Det kommer med stor säkerhet öka landstingets kostnader och vara en del av framtida prioriteringsdiskussioner. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta motionen anses besvarad 6. Bra mat en rättighet för alla Motionär: Jon Kristoffersson, Umeå arbetarekommun Privata, vinstdrivande bolag som leder skemedel ut från landet till förmån för riskkapitalister är inte de bästa producenterna av näringsriktig kost åt de som behöver det. Pengarna som därmed försvinner kunde ha gått till mer närproducerad och näringsriktig mat. Vi tycker vi borde ändra så all mat som lagas inom landstinget och kommunen ska lagas på plats. Det finns flera goda skäl till detta: 1. Barn som har stressade föräldrar och inte har tid få riktig mat serverad hemma ska åtminstone få möjligheten få den serverad på sin förskola och skola. 2. Dålig skolmat bidrar till elever hoppar över maten vilket i sin tur bidrar till eleverna har svårare koncentrera sig, och det bidrar till sämre prestationer. 3. När det gäller äldre så räknar man med en tredjedel av de som är över 70 är i riskzonen för klassas som undernärd. Anledningarna till det är så vanligt bland äldre är flera. Bland annat beror det på när man blir äldre försämras aptiten, och kroppen producerar fler mättnadsgivande hormoner. Dessutom försämras smaken och luktsinnet. Många äldre blir utöver detta torra i munnen på grund av deras läkemedel, och har då svårare tugga och svälja maten. Detta gör det är ännu viktigare äldre och sjuka får god och näringsrik mat. Det finns många fler argument för det hela som man kan ta fram, men egentligen ska det inte behövas. Det här handlar, som Juholt skulle ha sagt, om vi ska investera i varandra och skapa en så bra välfärd som möjligt. Det vi vill är vi jobbar mot ett mål om alla äldreboenden, skolor, förskolor samt sjukhusavdelningar ska laga sin egen mat i egna kök. Äger vi våra egna produktionsanläggningar för kost har vi dessutom större inflytande över upphandlingen av råvarorna. Vi kan tänka ekologiskt, närproducerat, vi kan laga maten från grunden, vi kan ta större arbetsmiljöansvar och en uppsjö av andra krav vi genom entreprenadiseringarna avhänt oss makten över. Men kostnaden då? Kommer inte detta totalt bryta sönder all offentlig ekonomi? Svaret är nej. På kort sikt innebär säkerligen detta en ökad kostnad. Dock ser vi vinsterna på lång sikt. Vi ser ökade upphandlingar av råvaror från näraliggande gårdar är en förtjänst för regionen, vi ser förbättrade resultat i skolan leder till ökade skeintäkter och minskade sociala kostnader på sikt, och vi anser dessutom de människor som skall bygga vårt land, och de som byggt det, förtjänar den bästa tänkbara servicen vi kan erbjuda.

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter

Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Internationalen Text: Eugéne Pottier Svensk text: Henrik Menander Musik: Pierre Degeyter Upp, trälar uti alla stater, som hungerns bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart skall utbrottets

Läs mer

Partikongressmotioner 2009 H - N

Partikongressmotioner 2009 H - N Partikongressmotioner 2009 H - N H Sjukvård, tandvård, omsorg I Skola, utbildning J Bostad K Sociala frågor L Kultur M Lagar, Brott N Organisation Motion H07X Motion angående funktionshindrades rätt till

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö

Årsmöte 2011. Motioner H-K. Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö Årsmöte 2011 Motioner H-K H I J K Skola/Utbildning Social välfärd/sociala frågor Rättsväsende Trafik/Miljö H01 En mer jämlik skola... 4 Utlåtande över motion H01 En mer jämlik skola... 4 H02 Motion om

Läs mer

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats...

REGIONAL UTVECKLING Motion 13 Tydligt socialdemokratiskt miljöprogram för Stockholms län...32 Motion 14 Bygg bostäder på Bromma flygplats... INNEHÅLL VÄLFÄRD Motion 1 Flytta in socialtjänsten i skolan...3 Motion 2 Den kommunala välfärden valmöjligheter och system med kvalitetsval...4 Motion 3 Utvecklad konsumentpolitik...7 Motion 4 Äldreomsorg

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Motioner. till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015. Socialdemokraterna i Västerbotten

Motioner. till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015. Socialdemokraterna i Västerbotten Motioner till distriktskongressen i Skellefteå 28 mars 2015 Socialdemokraterna i Västerbotten Innehållsförteckning 1. Begränsning av bemanningsföretag... 3 2. Begränsning av bemanningsföretag... 3 3. En

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79. Social trygghet Utlåtande Social trygghet, pension och livsarbetstid motionerna C40 C79 Social trygghet Socialförsäkringarnas konstruktion och finansiering I motionerna C40 och C42 berörs socialförsäkringssystemets uppbyggnad

Läs mer

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden

ögre kvalitet i välfärden olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden ögre kvalitet i välfärden Jobbkongressen 2009 Häfte G Solidariteten och ansvar för välfärden Högre kvalitet i välfärden Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin MOTIONER FÖREDRAGANDE 1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin 2. Äldrevård - omsorg 2.1 Näringsrik

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende

Motioner och utlåtanden. Grupp F Rättsväsende Motioner och utlåtanden Grupp F Rättsväsende Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion F1 Skärpt straff för försäljning av piratkopierade cigaretter i butik...5 Husby s-förening

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav

Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav 2014-08-20 Sid 1 Till dig som är arbetsplatsombud anställd i Stockholms stad Svaren från de politiska partierna i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav Vi har ställt 13 frågor till partierna utifrån

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer