Protokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen"

Transkript

1 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo Andersson Martina Andersson Monica Bengtsson Lars Blomberg Sylvia Borg Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Karin Helmersson Anders Henriksson Björn Holgersson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg Markus Lund Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Ann Petersson Ingegerd Petersson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Peter Wretlund Henrik Yngvesson Saad Benatallah Gudrun Brunegård Yvonne Hagberg ordförande vice ordförande ej ej ej Torsdag 3 november 2011 Leif Larsson Håkan Algotsson Bo Andersson ordförande

2 Martina Andersson Saad Benatallah Monica Bengtsson Bill Björklund Lars Blomberg Sylvia Borg Gudrun Brunegård Ann-Marie Fagerström Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Markus Lund Ulf Nilsson Åke Nilsson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland Sorpola Peter Wretlund Roland Åkesson Leif Larsson Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Karin Alkeberg Utses att justera Paragrafer Ann-Marie Fagerström Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 2-3 november 2011 Datum för anslags uppsättande: 17 november 2011 Datum för anslags nedtagande: 8 december 2011 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 122 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Vimmerby kommun och Fredensborgs Herrgård. 123 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för följande aktuella frågor OECD-rapporterns synpunkter om - vår infrastruktur - vårt näringsliv - vår arbetsmarknad - våra kommuner Regeringsuppdrag att ta fram kunskapsstöd för anhöriga till flerfunktionshindrade Än finns möjlighet att söka medel från EU:s strukturfonder tar redogörelsen till protokollet. 124 D 2008/ Regionfrågan Håkan Brynielsson informerar om arbetet med ny regionindelning. Frågan om ny regionindelning är ute på remiss hos länets kommuner. Remisstiden går ut den 30 november Landstinget i Kalmar län och regionförbundet vill med remissen att länets kommuner tar ställning till om Kalmar län skall träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan skall fattas av landstingsfullmäktige vid ett extra sammanträde den 21 december En regionkonferens kommer dessförinnan att hållas i Oskarshamn den 13 december 2011.

4 95 Regeringens utredare, Mats Sjöstrand, vill ha förslag på regionindelning senast den 31 januari Utredaren lämnar den 15 december 2012 sitt slutbetänkande som därefter går ut på remiss t o m mars I juni 2013 läggs en proposition och beslut fattas i riksdag och regering 2013/2014. Företrädare för Region Skåne och för landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har träffats för att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring om en regionbildning i södra Sverige. Avsikten är att senast den 1 januari 2019 bilda en ny gemensam region. Detta skall föregås av ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i hela regionen. Avsiktsförklaringen blir fullt giltig först när beslut fattats i respektive organisations fullmäktigeförsamlingar under december tar informationen med godkännande till protokollet. 125 D 2011/ EU-kompetens Småland-Blekinge Karin Alkeberg presenterar utbildningsprogrammet EU-kompetens Småland- Blekinge. EU-kompetens Småland-Blekinge är ett utbildningsprogram för förtroendevalda och tjänstemän från kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola. Sammanlagt 111 förtroendevalda och minst 225 tjänstemän omfattas av utbildningen. Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen 1 mars 2012 i Kalmar där man behandlar Maktskiftet som Lissabonfördraget gav samt Eurokrisens nya politiska tumskruvar 3 maj 2012 i Blekinge då man tar upp Europa 2020, EU:s strategi för Östersjöregionen samt Nu har riksdagen gått med i EU 13 september i Växjö: EU:s närvaro i lokal politik, Idrottsmoms och vargjakt hur tänker EU egentligen? samt Upphandlingens A och Ö 7 december 2012 i Jönköping då man behandlar Strukturfonderna får ny skepnad, Strategiskt tänk vid val av EU-projekt samt Småland Blekinge och EU Syftet med politikerutbildningen är att uppdatera regionpolitiker kring den snabba utvecklingen som skett inom EU-samarbetet samt återkoppla till de grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på. Vidare är syftet att peka ut svenska och europeiska aktörer med relevans för regionen och att åskådliggöra EU:s närvaro i det regionala utvecklingsarbetet.

5 96 tar presentationen till protokollet. 126 Rapport från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Enligt den generella överenskommelsen för mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets kulturinstitutioner, som styrelsen godkänt 87/11, skall årligen genomföras dels ett planeringssamtal under hösten, dels ett verksamhetssamtal under mars månad. Årets samtal har varit en kombination av verksamhetsoch planeringssamtal med fokus på den planerade verksamheten för Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) från regionförbundets kulturberedning rapporterar från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Kalmar konstmuseum, Riksteatern Kalmar län, Kalmar läns hemslöjdsförening, Kalmar läns museum, Kalmar Läns Musikstiftelse och Byteatern, Kalmar läns teater. Återstår att genomföra samtal med dels Reaktor Sydost och Dans i Sydost där samtalen genomförs i samarbete med regionförbunden i Kronobergs och Blekinge län, dels Virserums konsthall där samtal genomförs i samarbete med Hultsfreds kommun. tar rapporten till protokollet. 127 Rutinerna kring hanteringen av företagsstöd Med anledning av fråga vid styrelsens sammanträde den 6 oktober 2011 informerar Håkan Brynielsson om Regionförbundets i Kalmar län hantering av företagsstöd. Kontroll av ansökan, som skall vara undertecknad av behörig firmatecknare, sker enligt en checklista. Kontroll görs om företaget tidigare fått offentligt stöd, om det finns betalningsanmärkning eller eventuella skatteskulder. Stöd beviljas om insatsen överensstämmer med de riktlinjer som styrelsen fattat beslut om. Hänsyn tas till konkurrensen på marknaden. Utbetalning av beviljat stöd sker när sökanden kan visa att insatsen är genomförd och att fakturor är betalda och till vem betalningen skett. Därutöver skall övriga villkor vara uppfyllda.

6 97 tar informationen till protokollet. 128 Ajournering Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar för att därefter återupptas. 129 D 2010/ Kulturplan Kalmar län Arbetsutskottet har 116/11, inför beslut i arbetsutskottet den 13 oktober 2011 och styrelsen den 2-3 november 2011, beslutat att sända Kulturplan Kalmar län på remiss till länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län samt övriga berörda och att remissvaren skulle vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 15 september Då remissyttranden inte hunnit behandlas inför arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2011 beslöts 195/11 att ett extra arbetsutskott skulle hållas den 25 oktober Med anledning av inkomna remissyttranden har kulturplanen reviderats och godkänts av kulturberedningen. Arbetsutskottet har 221/11 fått en kortfattad redogörelse av den reviderade kulturplanen och har samma paragraf beslutat uppdra åt kansliet och kulturberedningen att, inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen, inhämta och inarbeta arbetsutskottets synpunkter över Kulturplan Kalmar län Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) redovisar Kulturplan Kalmar län Under den därpå följande diskussionen föreslås att kulturplanen fortlöpande skall revideras och att kulturberedningen får i uppdrag att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. beslutar att godkänna Kulturplan Kalmar län beslutar vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7 D 2011/ års kulturstipendier Regionförbundet i Kalmar län delar årligen ut kulturstipendium till inom länet verksam person, grupp eller organisation. Arbetsstipendium delas ut som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning. Belöningsstipendium delas ut som uppskattning för värdefulla insatser, som har eller har haft betydelse för länets kulturliv. Kulturberedningen föreslår att följande stipendier delas ut. Belöningsstipendier om kronor vardera Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby för att ha lyckats etablera sig som ett viktigt besöksmål och välkänt kultur- och utbildningscentrum som synliggör och bevarar det kulturarv som Astrid Lindgren skapat och ett av Sveriges viktigaste författarskap vilket ger Astrid Lindgrens Näs en viktig roll både nationellt och internationellt. Charlotte Aaby Hertzman, Kalmar för sin drivkraft och idérikedom som kulturföretagare där Soppscenen med inspirerande och engagerande kulturprogram ger människor upplevelser och insikter som gör avtryck och sätter guldkant på tillvaron. Ölands Dramatiska Teater, Mörbylånga för sin förmåga att med kreativ fantasi och enkla scenografiska medel nå ut till barn i hela länet med scenkonst som engagerar och tar upp angelägna samtida frågor. Arbetsstipendier om kronor vardera Anna-Malin Andersson, Visby för sin forsatta satsning på en framtid som konstnär och skulptör, såväl på hemmaplan som nationellt och internationellt. Jacqueline Hellman, Malmö för att i Kalmarregionen kunna arrangera och genomföra utställning och föreläsning om psykisk ohälsa bland unga. Linda Molander, Nybro för ett utställningskoncept med syfte att kommunicera forskningsresultat med hjälp av konst och design till en bredare målgrupp utanför den akademiska världen. Bart Wijlhuizen, Vassmolösa för sitt fortsatta engagemang och kreativa arbete med personer med funktionsnedsättning, där individens utveckling, entusiasm och glädje är i centrum. Föreslås att Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier delas ut i samband med styrelsens sammanträde den 14 december 2011.

8 99 beslutar att, vid sitt sammanträde den 14 december 2011, dela ut Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier i enlighet med kulturberedningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 131 D 2008/ Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB Håkan Brynielsson redovisar Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. Regionförbundets kansli har tillsammans med ALMI Moderbolag tagit fram förslag till ägaranvisningar för ALMI Kalmar län I ägaranvisningarna regleras uppdrag, vision och affärsidé, strategiska målområden, ALMI:s verksamhet, samt låne- och rådgivningsverksamhet m m. I ägaranvisningarna tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Bolagets finansiering 2012 behandlas i samband med regionförbundets budget för Tomas Kronståhl (S) vill att man inför kommande år ytterligare betonar de regionala satsningarna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 186/11, att godkänna Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. 132 D 2011/ Yttrande över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande. Yttrande skall vara Utrikesdepartementet tillhanda senast den 1 december 2011.

9 100 Regeringen har i mars 2011 uppdragit åt Utrikesdepartementet att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Uppdraget innebar att lämna förslag till en mer preciserad och ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de handels- och investeringsfrämjande samt Sverigefrämjande verksamheterna på Sveriges exportråd (Exportrådet), Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) och Svenska Institutet, göra en kartläggning och analys med syfte att utröna förutsättningarna att samordna export och investeringsfrämjandet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt, samt redovisa de statliga åtagandena och dessas förenlighet med gällande EU-regler om statligt stöd Tidigare utredningar har pekat på möjligheter till synergier mellan export och investeringsfrämjandet. Även denna utredning bedömer att nyttan av de statliga medlen för export och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Utredaren menar att den mest effektiva formen är att investeringsfrämjandet förs över till Exportrådet och blir en del av dess statliga uppdrag. Utredaren menar att både export och investeringsfrämjandet bör fortsätta vara delar av det allmänna Sverigefrämjandet och rekommenderar också överväganden av ytterligare organisatoriska förändringar inom Sverigefrämjandet. Utredaren trycker på att fokus bör vara att gemensamt uppnå ökad export i de svenska företagen, inte den egna försäljningen. Regionförbundet i Kalmar län menar i sitt yttrande att detta är något som inte nog kan betonas. Regionförbundet har sedan 2000 haft ett mycket bra samarbete med Invest in Sweden Agency, nuvarande Invest Sweden och hoppas att den kultur som rått inom Invest Sweden vad gäller samarbete med regionerna tas tillvara i den nya organisationen. Regionförbundets uppfattning är att rätt hanterat kommer en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden gynna såväl det investeringsfrämjande som exportfrämjande arbetet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 188/11, att godkänna yttrande över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande.

10 D 2011/ Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut avseende Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län. I de tre kommuner i Kalmar län som ingår i skärgårdsområdet finns tusentals öar men endast ett fåtal av dem är bebodda. Den totala befolkningen uppgår till drygt 250 personer. Skärgårdens förutsättningar är olika dem på fastlandet och inte minst gäller detta för åretruntboende. I Östergötland finns sedan 1980-talet ett skärgårdsråd som verkar för en levande och hållbar skärgård med förutsättningar för skärgårdsborna att bo och verka i sin bygd. Som grund för skärgårdsrådets vision ligger ett uppdrag som länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län fått av regeringen, den s k MOHPSEN Hållbar skärgård, Miljö- och hushållningsprogram för Östergötlands och Kalmar skärgård. I skärgårdsrådet, som består av 18 ledamöter, finns representanter för Regionförbundet Östsam, skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Länsstyrelsen Östergötland och företrädare för skärgårdsbefolkningen. Västerviks kommun är idag adjungerad medlem. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Föreslås efter samråd med Skärgårdsrådet i Östergötland att rådet kompletteras med representanter för Västerviks, Oskarhamns och Mönsterås kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och föreningslivet. Detta skulle innebära följande fördelning Regionförbundet i Kalmar län Oskarshamns kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Föreningslivet (Smålandskustens Skärgårdsförening, Mellanskärgårdens Intresseförening) en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman (ordinarie platser idag adjungerade) en politiker, en tjänsteman en plats två platser Parallellt diskuteras även frågan om en gemensam översiktsplan (ÖP) för skärgårdskommunerna i Östergötlands och Kalmar län. Framhålls att man från Kalmar läns sida bör se över organisationen avseende antalet representanter från länet.

11 102 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 193/11, att Regionförbundet i Kalmar län ingår i Skärgårdsrådet Östergötland tillsammans med Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Smålandskustens Skärgårdsförening och Mellanskärgårdens Intresseförening. 134 D 2011/ Remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning. Yttrande skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 december Trafikverket har påbörjat ett arbete med att utreda möjligheterna att skapa ett system för klassificering och numrering av större cykelleder. Remissen gäller den första delen av projektet som innehåller förslag till klassificering och numrering av cykelleder för turism och rekreation samt kriterier för en sådan cykelled. Cykelleder kan klassificeras till nationella, regionala och lokala leder. Lokala leder numreras inte men kommuner som vill kan peka ut lokala leder och använda samma typ av skyltning. Samma trafiksäkerhetskrav som för nationella och regionala leder bör gälla. Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets initiativ att ta fram gemensam klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning för viktiga cykelleder. Regionförbundet tycker att längden på leden, dvs minst 200 km för nationell led och km för regional led, är en rimlig indelning samt stödjer kravet att leden skall kunna nås via kollektiv trafik. Däremot är regionförbundet tveksam till kraven att en nationell led skall förbinda flera landsdelar, i remissen nämns exemplet två län, samt att en regional led skall gå över kommungräns. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 194/11, att godkänna yttrande över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning.

12 D 2011/ Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer För styrelsens behandling föreligger reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer. Regionförbundet ansvarar för de regionala bidragen till ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. Den överenskommelse som tecknades 2007 har av styrelsen 31/09 sagts upp för revidering. Nuvarande överenskommelse gäller till dess ny tecknats. Kansliet har tillsammans med kontaktpolitikerna för ungdomsfrågor tagit fram förslag till reviderad överenskommelse där de främsta förändringarna i förhållande till nuvarande överenskommelse är tydligare koppling till regionens arbete med barn och ungdomar som resurs för hållbar utveckling tydligare koppling till Ungdomsstyrelsens regelverk för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer att för att få en bättre regional spridning krävs fr o m år 2014 verksamhet i minst hälften av länets kommuner att åldersintervallet ändras från 7-25 år till 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) att minst 60 % av medlemmarna i en lokalavdelning skall vara i åldern 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) regionförbundets beslut 116/10 om principer för fördelningen av anslaget Förslaget har gått ut på remiss till de barn- och ungdomsorganisationer som idag får ett årligt regionalt anslag från regionförbundet. Av de 20 organisationer som haft möjlighet att yttra sig har 10 svarat. Av dessa har sex organisationer svarat att de tagit del av informationen, två ställer sig bakom förslaget och två har inkommit med yttranden. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 199/11, att godkänna reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationerna i Kalmar län.

13 / Remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundet Östsams remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Strukturen i det regionala utvecklingsprogrammet (Rupen) är följande Östergötland en värdeskapande region Förutsättningar Utmaningar Strategier Rekommendationer Grundresonemang Östergötlands län ligger på axeln mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö, Göteborg. Av Rupen framgår tydligt ambitionen att förstärka och utveckla de områden som finns på axeln för att på så sätt stärka Östergötland. Regionförbundet i Kalmar län säger i sitt yttrande att det är naturligt att Östergötland ser en stark potential i att knyta sig närmare Stockholm och mot Malmö. Det kan stärka Linköping-Norrköping som Sveriges fjärde storstadsregion och i sin tur ge ringar på vattnet. För Kalmar län är Östergötland viktig och för norra Kalmar län utgör Linköping-Norrköping en motor. Genom att stärka kommunikationerna mellan norra Kalmar län och Linköping-Norrköping kan området dra nytta av varandra. Strategierna för regionförstoring av kollektivtrafik är offensiva och regionförbundet ser, ur Kalmar läns perspektiv, behovet av samverkan. Under diskussion påpekas att även Tjustbanan bör omnämnas i yttrandet samt de effekter nya tåginköp haft på arbetspendlingen mellan de båda regionerna. Vidare önskas ett tillägg där man från Regionförbundets i Kalmar län sida påtalar att utvecklingen i Östersjöregionen inte berörs i det Regionala utvecklingsprogrammet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 203/11, godkänna yttrande över Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 D 2011/ Yttrande över Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22 Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22, Kalmar län. Trafikverket har byggt om den nordligaste delen av E22 i Kalmar län, Gamleby- Helgenäs. Med undantag för bron strax norr om Gamleby är det 1+2-väg med mittvajer. Trafikverkets norm är att det kan vara 100 km/tim med mittvajer. Vid annan utformning skyltas lägre hastighet utifrån Trafikverkets bedömning av risken för olyckor. Förslaget från Trafikverket är således 100 km/tim med undantag för bron där man föreslår 80 km/tim. Kalmar län har tillsammans med övriga län utmed E22:an ett gemensamt mål att E22 skall ha minst 100-standard. I samband med tillstyrkan av Trafikverkets förslag till ny hastighet i den nordligaste delen av länet bör regionförbundet ta tillfället i akt att framföra det långsiktiga målet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 212/11, att tillstyrka Trafikverkets förslag till skyltade hastigheter på E22 i avvaktan på att hela E22 blir mittseparerad och får skyltad hastighet på minst 110 km/timme. Akko Karlsson (MP) och Jonas Löhnn (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: För Miljöpartiet De Gröna ser vi inte höjda hastigheter (110km/tim) i sig som självändamål i trafikfrågan. Höjda hastigheter har en direkt koppling till bränsleförbrukning och skadegraden vid trafikolyckor. Absolut bör översynen av E22:ans genomfart i tättbebyggda orter ses över och åtgärdas för att undvika flaskhalsar i form av hänsynsrelaterad hastighetsbegränsning. Trafikeffektiviseringar för bättre trafikflöden är nödvändigt genom omställning av person- och godstransporter till mer kollektivtrafik och järnväg. Se även: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 D 2011/ Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län. Förbifart Målilla, som finns med i den regionala transportplanen och som medfinansieras av EU, har nu byggts klart av Trafikverket. Målilla stationssamhälle och kyrkbyn kommer att ha 40 km/h som högsta hastighet och därmed blir hastigheten i rondellen också 40 km/h. Anslutande riksvägar har 90 respektive 100 km/h. Trafikverket föreslår att anslutande riksvägar får 40 km/h i rondellen. Hastigheten på riksväg 34 söderifrån trappas av successivt med hänsyn till omgivningarna. Arbetsutskottet har 204/11 föreslagit att styrelsen tillstyrker Trafikverkets Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län under förutsättning att Hultsfreds kommun beslutar om hastighetssänkning till 40 km/h genom rondellen i Målilla. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 139 D 2011/ Yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen. Svar skall vara Trafikverket tillhanda senast den 15 november Trafikverket avser att arbeta alltmer strategiskt och strukturerat med den mark som transportsektorn efterfrågar och behöver både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. För detta ändamål skall man utveckla markbehovsplaner för transportsystemets strategiska markbehov. Markbehovsplanerna skall identifiera markbehovet oberoende av trafikslag, trafikhuvudman och ägare. Markbehovsplanerna, som består dels av en nationell del med underlag och strategier som är gemensamma för hela landet, dels kommunvisa delar, finns hittills framtagna för 18 pilotkommuner, varav Kalmar kommun är en. Av förslaget till yttrande av framgår att Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets ambition att utveckla planer för transportsystemets strategiska markbehov. Regionförbundet delar Trafikverkets syn att det är av stor

16 107 vikt att ha ett långsiktigt perspektiv och en strategi för transportsystemets utveckling samt för att säkra mark för framtida transportbehov. I markbehovsplanen för Kalmar kommun saknas 30-årsperspektivet, det vill säga ett mer långsiktigt strategiskt dokument som tar sin utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi, systemanalysen för östra Götaland, SIKA:s scenarier om transportsystemet 2040 och andra mer långsiktiga strategier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 211/11 att godkänna yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen med under diskussion framkomna synpunkter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 140 D 2011/ Nationellt projekt Drop-outs Avbrott från gymnasiet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett samverkansprojekt mellan SKL och ett antal intresserade regionförbund i syfte att aktivt minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan. Finansiering kommer att ske med medel från Svenska ESF-rådet och genom en upphandling inom socialfonden (ESF) där SKL står som anbudsgivare. Regionförbundet södra Småland tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län föreslås gå in i projektet som en gemensam regional part. Projektidén är förankrad hos samtliga skolchefer i Kalmar och Kronobergs län och de avser att komma in med skriftliga avsiktsförklaringar. Linnéuniversitetet har visat intresse för att medverka och delta i projektet. Ett av målen avseende utbildning i Europa 2020-strategin är att minska procentandelen personer med avbruten skolgång till 10 % från nuvarande 15 %. Sverige har Europas högsta siffror vad beträffar drop-outs. Det regionala projektet för Kalmar och Kronobergs län föreslås innehålla tre inriktningar. Målet är att etablera samverkan och erfarenhetsutbyte inom följande tre prioriterade områden KIA kommunala informationsansvaret inklusive analys och beskrivning av vilka kategorier elever etc som inte fullföljer gymnasiestudier Pedagogiska metoder att möta dessa elevers behov Sektorssamverkan samverkan med andra delar av samhället En ansökan från SKL och deltagande regioner har lämnats in till ESF. Projektet pågår från jan-febr 2012 till och med juni SKL söker totalt cirka 100 miljoner kronor från ESF. Medfinansiering från respektive kommuner och regioner blir i form av tid med samma belopp. För

17 108 Regionförbundet i Kalmar län handlar det om cirka 10 miljoner kronor i medfinansiering i form av tid. Arbetsutskottet har 206/11 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland deltar i det nationella projektet Drop-outs Avbrott från gymnasiet samt att man i arbetet påtalar vikten av nolltolerans vad beträffar minskningen av andelen personer med avbruten skolgång. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 141 D 2011/ Sammanträdesplan 2012 För styrelsens behandling föreligger förslag till sammanträdesplan Arbetsutskottet har 214/11 föreslagit att styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2012 med av arbetsutskottet föreslagen ändring att flytta styrelsens sammanträde den 2 februari 2012 till den 1 februari beslutar att godkänna sammanträdesplan 2012 i enlighet med arbetsutskottets förslag. 142 D 2010/ ; 2011/ Valärenden Primärkommunala nämnden Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i primärkommunala nämnden. Nybro kommunfullmäktige har som ny ledamot nominerat Markus Lund (S). Arbetsutskottet har 215/11 föreslagit att styrelsen utser Markus Lund (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december för Kommunernas Hus AB Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB.

18 109 Arbetsutskottet har 215/11 föreslagit att styrelsen vid sitt sammanträde den 2 november 2012 utser ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S). Föreslås att Markus Lund (S) utses till ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S). beslutar att utse Markus Lund (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december beslutar vidare att utse Markus Lund (S) till ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december D 2010/ Valärende Strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Småland och Öarna har 36/11 beslutat att nominera Leif Larsson (C), till ordförande för det regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna och Lena Celion (M) till vice ordförande för perioden t o m den 31 december Då Regionförbundet i Kalmar län har två platser i strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna och det till varje plats skall nomineras två kvinnor och två män har styrelsen samma paragraf nominerat Mona Jeansson (S), Monica Bengtsson (KD) och Peter Wretlund (S). Från Näringsdepartementet har den 6 oktober 2011 inkommit skrivelse med erbjudande att nominera ordförande respektive ersättare till ordförande (vice ordförande) för strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Småland och Öarna Regeringen utsåg i mars 2011 nya ordförande och ersättare för ordförandena som skall leda verksamheterna i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen t o m den 31 december Eftersom uppmaningen att nominera en kvinna och en man inte hade hörsammats av alla annonserades i samband med beslutet att ny nomineringsprocess pågår t o m den 15 november Regeringens avsikt är att utse nya ordföranden och ersättare till ordförande i samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap för resterande del av programperiodens genomförande av det nationella strukturfondsprogrammet och de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Arbetsutskottet har 216/11 beslutat föreslå att styrelsen nominerar Leif Larsson (C) till ordförande och Lena Celion (M) till vice ordförande för det regionala

19 110 strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna för tiden t o m den 31 december Ulf Nilsson (S) ställer fråga om fördelning mellan de båda politiska blocken avseende nomineringar mot bakgrund av föreslagen nominering av två ledamöter från det borgerliga blocket. Ordföranden förklarar bakgrunden till nomineringarna. Eddie Forsman (M) med instämmande av Monica Bengtsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. beslutar att nominera Leif Larsson (C) till ordförande och Lena Celion (M) till vice ordförande för det regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna för tiden t o m den 31 december Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 23/9-24/ Företagsstöd 23/9-24/ Regionala projekt 23/9-24/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 145 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 13 oktober och 25 oktober 2011 Primärkommunala nämndens protokoll den 15 september 2011 Ledamöter och ersättare i Trafikstyrelsen för kollektivtrafiken i Kalmar län för tiden t o m den 31 december 2014 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

20 Tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin I samband med styrelsen deltar styrelsens ledamöter i seminarium om tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin på RockCity i Hultsfred. Leif Larsson Ann-Marie Fagerström Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara Torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 14.00 16.00 Åsa Karlsson, ordförande, Götene kommun Louise Ahlgren, ledamot, Gunilla Druve Jansson,

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer