Protokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen"

Transkript

1 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo Andersson Martina Andersson Monica Bengtsson Lars Blomberg Sylvia Borg Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Karin Helmersson Anders Henriksson Björn Holgersson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg Markus Lund Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Ann Petersson Ingegerd Petersson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Peter Wretlund Henrik Yngvesson Saad Benatallah Gudrun Brunegård Yvonne Hagberg ordförande vice ordförande ej ej ej Torsdag 3 november 2011 Leif Larsson Håkan Algotsson Bo Andersson ordförande

2 Martina Andersson Saad Benatallah Monica Bengtsson Bill Björklund Lars Blomberg Sylvia Borg Gudrun Brunegård Ann-Marie Fagerström Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Markus Lund Ulf Nilsson Åke Nilsson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland Sorpola Peter Wretlund Roland Åkesson Leif Larsson Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Karin Alkeberg Utses att justera Paragrafer Ann-Marie Fagerström Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 2-3 november 2011 Datum för anslags uppsättande: 17 november 2011 Datum för anslags nedtagande: 8 december 2011 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 122 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Vimmerby kommun och Fredensborgs Herrgård. 123 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för följande aktuella frågor OECD-rapporterns synpunkter om - vår infrastruktur - vårt näringsliv - vår arbetsmarknad - våra kommuner Regeringsuppdrag att ta fram kunskapsstöd för anhöriga till flerfunktionshindrade Än finns möjlighet att söka medel från EU:s strukturfonder tar redogörelsen till protokollet. 124 D 2008/ Regionfrågan Håkan Brynielsson informerar om arbetet med ny regionindelning. Frågan om ny regionindelning är ute på remiss hos länets kommuner. Remisstiden går ut den 30 november Landstinget i Kalmar län och regionförbundet vill med remissen att länets kommuner tar ställning till om Kalmar län skall träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan skall fattas av landstingsfullmäktige vid ett extra sammanträde den 21 december En regionkonferens kommer dessförinnan att hållas i Oskarshamn den 13 december 2011.

4 95 Regeringens utredare, Mats Sjöstrand, vill ha förslag på regionindelning senast den 31 januari Utredaren lämnar den 15 december 2012 sitt slutbetänkande som därefter går ut på remiss t o m mars I juni 2013 läggs en proposition och beslut fattas i riksdag och regering 2013/2014. Företrädare för Region Skåne och för landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har träffats för att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring om en regionbildning i södra Sverige. Avsikten är att senast den 1 januari 2019 bilda en ny gemensam region. Detta skall föregås av ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i hela regionen. Avsiktsförklaringen blir fullt giltig först när beslut fattats i respektive organisations fullmäktigeförsamlingar under december tar informationen med godkännande till protokollet. 125 D 2011/ EU-kompetens Småland-Blekinge Karin Alkeberg presenterar utbildningsprogrammet EU-kompetens Småland- Blekinge. EU-kompetens Småland-Blekinge är ett utbildningsprogram för förtroendevalda och tjänstemän från kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola. Sammanlagt 111 förtroendevalda och minst 225 tjänstemän omfattas av utbildningen. Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen 1 mars 2012 i Kalmar där man behandlar Maktskiftet som Lissabonfördraget gav samt Eurokrisens nya politiska tumskruvar 3 maj 2012 i Blekinge då man tar upp Europa 2020, EU:s strategi för Östersjöregionen samt Nu har riksdagen gått med i EU 13 september i Växjö: EU:s närvaro i lokal politik, Idrottsmoms och vargjakt hur tänker EU egentligen? samt Upphandlingens A och Ö 7 december 2012 i Jönköping då man behandlar Strukturfonderna får ny skepnad, Strategiskt tänk vid val av EU-projekt samt Småland Blekinge och EU Syftet med politikerutbildningen är att uppdatera regionpolitiker kring den snabba utvecklingen som skett inom EU-samarbetet samt återkoppla till de grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på. Vidare är syftet att peka ut svenska och europeiska aktörer med relevans för regionen och att åskådliggöra EU:s närvaro i det regionala utvecklingsarbetet.

5 96 tar presentationen till protokollet. 126 Rapport från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Enligt den generella överenskommelsen för mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets kulturinstitutioner, som styrelsen godkänt 87/11, skall årligen genomföras dels ett planeringssamtal under hösten, dels ett verksamhetssamtal under mars månad. Årets samtal har varit en kombination av verksamhetsoch planeringssamtal med fokus på den planerade verksamheten för Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) från regionförbundets kulturberedning rapporterar från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Kalmar konstmuseum, Riksteatern Kalmar län, Kalmar läns hemslöjdsförening, Kalmar läns museum, Kalmar Läns Musikstiftelse och Byteatern, Kalmar läns teater. Återstår att genomföra samtal med dels Reaktor Sydost och Dans i Sydost där samtalen genomförs i samarbete med regionförbunden i Kronobergs och Blekinge län, dels Virserums konsthall där samtal genomförs i samarbete med Hultsfreds kommun. tar rapporten till protokollet. 127 Rutinerna kring hanteringen av företagsstöd Med anledning av fråga vid styrelsens sammanträde den 6 oktober 2011 informerar Håkan Brynielsson om Regionförbundets i Kalmar län hantering av företagsstöd. Kontroll av ansökan, som skall vara undertecknad av behörig firmatecknare, sker enligt en checklista. Kontroll görs om företaget tidigare fått offentligt stöd, om det finns betalningsanmärkning eller eventuella skatteskulder. Stöd beviljas om insatsen överensstämmer med de riktlinjer som styrelsen fattat beslut om. Hänsyn tas till konkurrensen på marknaden. Utbetalning av beviljat stöd sker när sökanden kan visa att insatsen är genomförd och att fakturor är betalda och till vem betalningen skett. Därutöver skall övriga villkor vara uppfyllda.

6 97 tar informationen till protokollet. 128 Ajournering Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar för att därefter återupptas. 129 D 2010/ Kulturplan Kalmar län Arbetsutskottet har 116/11, inför beslut i arbetsutskottet den 13 oktober 2011 och styrelsen den 2-3 november 2011, beslutat att sända Kulturplan Kalmar län på remiss till länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län samt övriga berörda och att remissvaren skulle vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 15 september Då remissyttranden inte hunnit behandlas inför arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2011 beslöts 195/11 att ett extra arbetsutskott skulle hållas den 25 oktober Med anledning av inkomna remissyttranden har kulturplanen reviderats och godkänts av kulturberedningen. Arbetsutskottet har 221/11 fått en kortfattad redogörelse av den reviderade kulturplanen och har samma paragraf beslutat uppdra åt kansliet och kulturberedningen att, inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen, inhämta och inarbeta arbetsutskottets synpunkter över Kulturplan Kalmar län Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) redovisar Kulturplan Kalmar län Under den därpå följande diskussionen föreslås att kulturplanen fortlöpande skall revideras och att kulturberedningen får i uppdrag att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. beslutar att godkänna Kulturplan Kalmar län beslutar vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7 D 2011/ års kulturstipendier Regionförbundet i Kalmar län delar årligen ut kulturstipendium till inom länet verksam person, grupp eller organisation. Arbetsstipendium delas ut som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning. Belöningsstipendium delas ut som uppskattning för värdefulla insatser, som har eller har haft betydelse för länets kulturliv. Kulturberedningen föreslår att följande stipendier delas ut. Belöningsstipendier om kronor vardera Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby för att ha lyckats etablera sig som ett viktigt besöksmål och välkänt kultur- och utbildningscentrum som synliggör och bevarar det kulturarv som Astrid Lindgren skapat och ett av Sveriges viktigaste författarskap vilket ger Astrid Lindgrens Näs en viktig roll både nationellt och internationellt. Charlotte Aaby Hertzman, Kalmar för sin drivkraft och idérikedom som kulturföretagare där Soppscenen med inspirerande och engagerande kulturprogram ger människor upplevelser och insikter som gör avtryck och sätter guldkant på tillvaron. Ölands Dramatiska Teater, Mörbylånga för sin förmåga att med kreativ fantasi och enkla scenografiska medel nå ut till barn i hela länet med scenkonst som engagerar och tar upp angelägna samtida frågor. Arbetsstipendier om kronor vardera Anna-Malin Andersson, Visby för sin forsatta satsning på en framtid som konstnär och skulptör, såväl på hemmaplan som nationellt och internationellt. Jacqueline Hellman, Malmö för att i Kalmarregionen kunna arrangera och genomföra utställning och föreläsning om psykisk ohälsa bland unga. Linda Molander, Nybro för ett utställningskoncept med syfte att kommunicera forskningsresultat med hjälp av konst och design till en bredare målgrupp utanför den akademiska världen. Bart Wijlhuizen, Vassmolösa för sitt fortsatta engagemang och kreativa arbete med personer med funktionsnedsättning, där individens utveckling, entusiasm och glädje är i centrum. Föreslås att Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier delas ut i samband med styrelsens sammanträde den 14 december 2011.

8 99 beslutar att, vid sitt sammanträde den 14 december 2011, dela ut Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier i enlighet med kulturberedningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 131 D 2008/ Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB Håkan Brynielsson redovisar Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. Regionförbundets kansli har tillsammans med ALMI Moderbolag tagit fram förslag till ägaranvisningar för ALMI Kalmar län I ägaranvisningarna regleras uppdrag, vision och affärsidé, strategiska målområden, ALMI:s verksamhet, samt låne- och rådgivningsverksamhet m m. I ägaranvisningarna tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Bolagets finansiering 2012 behandlas i samband med regionförbundets budget för Tomas Kronståhl (S) vill att man inför kommande år ytterligare betonar de regionala satsningarna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 186/11, att godkänna Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. 132 D 2011/ Yttrande över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande. Yttrande skall vara Utrikesdepartementet tillhanda senast den 1 december 2011.

9 100 Regeringen har i mars 2011 uppdragit åt Utrikesdepartementet att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Uppdraget innebar att lämna förslag till en mer preciserad och ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de handels- och investeringsfrämjande samt Sverigefrämjande verksamheterna på Sveriges exportråd (Exportrådet), Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) och Svenska Institutet, göra en kartläggning och analys med syfte att utröna förutsättningarna att samordna export och investeringsfrämjandet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt, samt redovisa de statliga åtagandena och dessas förenlighet med gällande EU-regler om statligt stöd Tidigare utredningar har pekat på möjligheter till synergier mellan export och investeringsfrämjandet. Även denna utredning bedömer att nyttan av de statliga medlen för export och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Utredaren menar att den mest effektiva formen är att investeringsfrämjandet förs över till Exportrådet och blir en del av dess statliga uppdrag. Utredaren menar att både export och investeringsfrämjandet bör fortsätta vara delar av det allmänna Sverigefrämjandet och rekommenderar också överväganden av ytterligare organisatoriska förändringar inom Sverigefrämjandet. Utredaren trycker på att fokus bör vara att gemensamt uppnå ökad export i de svenska företagen, inte den egna försäljningen. Regionförbundet i Kalmar län menar i sitt yttrande att detta är något som inte nog kan betonas. Regionförbundet har sedan 2000 haft ett mycket bra samarbete med Invest in Sweden Agency, nuvarande Invest Sweden och hoppas att den kultur som rått inom Invest Sweden vad gäller samarbete med regionerna tas tillvara i den nya organisationen. Regionförbundets uppfattning är att rätt hanterat kommer en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden gynna såväl det investeringsfrämjande som exportfrämjande arbetet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 188/11, att godkänna yttrande över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande.

10 D 2011/ Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut avseende Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län. I de tre kommuner i Kalmar län som ingår i skärgårdsområdet finns tusentals öar men endast ett fåtal av dem är bebodda. Den totala befolkningen uppgår till drygt 250 personer. Skärgårdens förutsättningar är olika dem på fastlandet och inte minst gäller detta för åretruntboende. I Östergötland finns sedan 1980-talet ett skärgårdsråd som verkar för en levande och hållbar skärgård med förutsättningar för skärgårdsborna att bo och verka i sin bygd. Som grund för skärgårdsrådets vision ligger ett uppdrag som länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län fått av regeringen, den s k MOHPSEN Hållbar skärgård, Miljö- och hushållningsprogram för Östergötlands och Kalmar skärgård. I skärgårdsrådet, som består av 18 ledamöter, finns representanter för Regionförbundet Östsam, skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Länsstyrelsen Östergötland och företrädare för skärgårdsbefolkningen. Västerviks kommun är idag adjungerad medlem. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Föreslås efter samråd med Skärgårdsrådet i Östergötland att rådet kompletteras med representanter för Västerviks, Oskarhamns och Mönsterås kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och föreningslivet. Detta skulle innebära följande fördelning Regionförbundet i Kalmar län Oskarshamns kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Föreningslivet (Smålandskustens Skärgårdsförening, Mellanskärgårdens Intresseförening) en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman (ordinarie platser idag adjungerade) en politiker, en tjänsteman en plats två platser Parallellt diskuteras även frågan om en gemensam översiktsplan (ÖP) för skärgårdskommunerna i Östergötlands och Kalmar län. Framhålls att man från Kalmar läns sida bör se över organisationen avseende antalet representanter från länet.

11 102 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 193/11, att Regionförbundet i Kalmar län ingår i Skärgårdsrådet Östergötland tillsammans med Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Smålandskustens Skärgårdsförening och Mellanskärgårdens Intresseförening. 134 D 2011/ Remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning. Yttrande skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 december Trafikverket har påbörjat ett arbete med att utreda möjligheterna att skapa ett system för klassificering och numrering av större cykelleder. Remissen gäller den första delen av projektet som innehåller förslag till klassificering och numrering av cykelleder för turism och rekreation samt kriterier för en sådan cykelled. Cykelleder kan klassificeras till nationella, regionala och lokala leder. Lokala leder numreras inte men kommuner som vill kan peka ut lokala leder och använda samma typ av skyltning. Samma trafiksäkerhetskrav som för nationella och regionala leder bör gälla. Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets initiativ att ta fram gemensam klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning för viktiga cykelleder. Regionförbundet tycker att längden på leden, dvs minst 200 km för nationell led och km för regional led, är en rimlig indelning samt stödjer kravet att leden skall kunna nås via kollektiv trafik. Däremot är regionförbundet tveksam till kraven att en nationell led skall förbinda flera landsdelar, i remissen nämns exemplet två län, samt att en regional led skall gå över kommungräns. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 194/11, att godkänna yttrande över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning.

12 D 2011/ Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer För styrelsens behandling föreligger reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer. Regionförbundet ansvarar för de regionala bidragen till ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. Den överenskommelse som tecknades 2007 har av styrelsen 31/09 sagts upp för revidering. Nuvarande överenskommelse gäller till dess ny tecknats. Kansliet har tillsammans med kontaktpolitikerna för ungdomsfrågor tagit fram förslag till reviderad överenskommelse där de främsta förändringarna i förhållande till nuvarande överenskommelse är tydligare koppling till regionens arbete med barn och ungdomar som resurs för hållbar utveckling tydligare koppling till Ungdomsstyrelsens regelverk för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer att för att få en bättre regional spridning krävs fr o m år 2014 verksamhet i minst hälften av länets kommuner att åldersintervallet ändras från 7-25 år till 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) att minst 60 % av medlemmarna i en lokalavdelning skall vara i åldern 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) regionförbundets beslut 116/10 om principer för fördelningen av anslaget Förslaget har gått ut på remiss till de barn- och ungdomsorganisationer som idag får ett årligt regionalt anslag från regionförbundet. Av de 20 organisationer som haft möjlighet att yttra sig har 10 svarat. Av dessa har sex organisationer svarat att de tagit del av informationen, två ställer sig bakom förslaget och två har inkommit med yttranden. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 199/11, att godkänna reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationerna i Kalmar län.

13 / Remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundet Östsams remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Strukturen i det regionala utvecklingsprogrammet (Rupen) är följande Östergötland en värdeskapande region Förutsättningar Utmaningar Strategier Rekommendationer Grundresonemang Östergötlands län ligger på axeln mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö, Göteborg. Av Rupen framgår tydligt ambitionen att förstärka och utveckla de områden som finns på axeln för att på så sätt stärka Östergötland. Regionförbundet i Kalmar län säger i sitt yttrande att det är naturligt att Östergötland ser en stark potential i att knyta sig närmare Stockholm och mot Malmö. Det kan stärka Linköping-Norrköping som Sveriges fjärde storstadsregion och i sin tur ge ringar på vattnet. För Kalmar län är Östergötland viktig och för norra Kalmar län utgör Linköping-Norrköping en motor. Genom att stärka kommunikationerna mellan norra Kalmar län och Linköping-Norrköping kan området dra nytta av varandra. Strategierna för regionförstoring av kollektivtrafik är offensiva och regionförbundet ser, ur Kalmar läns perspektiv, behovet av samverkan. Under diskussion påpekas att även Tjustbanan bör omnämnas i yttrandet samt de effekter nya tåginköp haft på arbetspendlingen mellan de båda regionerna. Vidare önskas ett tillägg där man från Regionförbundets i Kalmar län sida påtalar att utvecklingen i Östersjöregionen inte berörs i det Regionala utvecklingsprogrammet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 203/11, godkänna yttrande över Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 D 2011/ Yttrande över Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22 Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22, Kalmar län. Trafikverket har byggt om den nordligaste delen av E22 i Kalmar län, Gamleby- Helgenäs. Med undantag för bron strax norr om Gamleby är det 1+2-väg med mittvajer. Trafikverkets norm är att det kan vara 100 km/tim med mittvajer. Vid annan utformning skyltas lägre hastighet utifrån Trafikverkets bedömning av risken för olyckor. Förslaget från Trafikverket är således 100 km/tim med undantag för bron där man föreslår 80 km/tim. Kalmar län har tillsammans med övriga län utmed E22:an ett gemensamt mål att E22 skall ha minst 100-standard. I samband med tillstyrkan av Trafikverkets förslag till ny hastighet i den nordligaste delen av länet bör regionförbundet ta tillfället i akt att framföra det långsiktiga målet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 212/11, att tillstyrka Trafikverkets förslag till skyltade hastigheter på E22 i avvaktan på att hela E22 blir mittseparerad och får skyltad hastighet på minst 110 km/timme. Akko Karlsson (MP) och Jonas Löhnn (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: För Miljöpartiet De Gröna ser vi inte höjda hastigheter (110km/tim) i sig som självändamål i trafikfrågan. Höjda hastigheter har en direkt koppling till bränsleförbrukning och skadegraden vid trafikolyckor. Absolut bör översynen av E22:ans genomfart i tättbebyggda orter ses över och åtgärdas för att undvika flaskhalsar i form av hänsynsrelaterad hastighetsbegränsning. Trafikeffektiviseringar för bättre trafikflöden är nödvändigt genom omställning av person- och godstransporter till mer kollektivtrafik och järnväg. Se även: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 D 2011/ Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län. Förbifart Målilla, som finns med i den regionala transportplanen och som medfinansieras av EU, har nu byggts klart av Trafikverket. Målilla stationssamhälle och kyrkbyn kommer att ha 40 km/h som högsta hastighet och därmed blir hastigheten i rondellen också 40 km/h. Anslutande riksvägar har 90 respektive 100 km/h. Trafikverket föreslår att anslutande riksvägar får 40 km/h i rondellen. Hastigheten på riksväg 34 söderifrån trappas av successivt med hänsyn till omgivningarna. Arbetsutskottet har 204/11 föreslagit att styrelsen tillstyrker Trafikverkets Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län under förutsättning att Hultsfreds kommun beslutar om hastighetssänkning till 40 km/h genom rondellen i Målilla. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 139 D 2011/ Yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen. Svar skall vara Trafikverket tillhanda senast den 15 november Trafikverket avser att arbeta alltmer strategiskt och strukturerat med den mark som transportsektorn efterfrågar och behöver både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. För detta ändamål skall man utveckla markbehovsplaner för transportsystemets strategiska markbehov. Markbehovsplanerna skall identifiera markbehovet oberoende av trafikslag, trafikhuvudman och ägare. Markbehovsplanerna, som består dels av en nationell del med underlag och strategier som är gemensamma för hela landet, dels kommunvisa delar, finns hittills framtagna för 18 pilotkommuner, varav Kalmar kommun är en. Av förslaget till yttrande av framgår att Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets ambition att utveckla planer för transportsystemets strategiska markbehov. Regionförbundet delar Trafikverkets syn att det är av stor

16 107 vikt att ha ett långsiktigt perspektiv och en strategi för transportsystemets utveckling samt för att säkra mark för framtida transportbehov. I markbehovsplanen för Kalmar kommun saknas 30-årsperspektivet, det vill säga ett mer långsiktigt strategiskt dokument som tar sin utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi, systemanalysen för östra Götaland, SIKA:s scenarier om transportsystemet 2040 och andra mer långsiktiga strategier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 211/11 att godkänna yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen med under diskussion framkomna synpunkter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 140 D 2011/ Nationellt projekt Drop-outs Avbrott från gymnasiet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett samverkansprojekt mellan SKL och ett antal intresserade regionförbund i syfte att aktivt minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan. Finansiering kommer att ske med medel från Svenska ESF-rådet och genom en upphandling inom socialfonden (ESF) där SKL står som anbudsgivare. Regionförbundet södra Småland tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län föreslås gå in i projektet som en gemensam regional part. Projektidén är förankrad hos samtliga skolchefer i Kalmar och Kronobergs län och de avser att komma in med skriftliga avsiktsförklaringar. Linnéuniversitetet har visat intresse för att medverka och delta i projektet. Ett av målen avseende utbildning i Europa 2020-strategin är att minska procentandelen personer med avbruten skolgång till 10 % från nuvarande 15 %. Sverige har Europas högsta siffror vad beträffar drop-outs. Det regionala projektet för Kalmar och Kronobergs län föreslås innehålla tre inriktningar. Målet är att etablera samverkan och erfarenhetsutbyte inom följande tre prioriterade områden KIA kommunala informationsansvaret inklusive analys och beskrivning av vilka kategorier elever etc som inte fullföljer gymnasiestudier Pedagogiska metoder att möta dessa elevers behov Sektorssamverkan samverkan med andra delar av samhället En ansökan från SKL och deltagande regioner har lämnats in till ESF. Projektet pågår från jan-febr 2012 till och med juni SKL söker totalt cirka 100 miljoner kronor från ESF. Medfinansiering från respektive kommuner och regioner blir i form av tid med samma belopp. För

17 108 Regionförbundet i Kalmar län handlar det om cirka 10 miljoner kronor i medfinansiering i form av tid. Arbetsutskottet har 206/11 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland deltar i det nationella projektet Drop-outs Avbrott från gymnasiet samt att man i arbetet påtalar vikten av nolltolerans vad beträffar minskningen av andelen personer med avbruten skolgång. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 141 D 2011/ Sammanträdesplan 2012 För styrelsens behandling föreligger förslag till sammanträdesplan Arbetsutskottet har 214/11 föreslagit att styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2012 med av arbetsutskottet föreslagen ändring att flytta styrelsens sammanträde den 2 februari 2012 till den 1 februari beslutar att godkänna sammanträdesplan 2012 i enlighet med arbetsutskottets förslag. 142 D 2010/ ; 2011/ Valärenden Primärkommunala nämnden Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i primärkommunala nämnden. Nybro kommunfullmäktige har som ny ledamot nominerat Markus Lund (S). Arbetsutskottet har 215/11 föreslagit att styrelsen utser Markus Lund (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december för Kommunernas Hus AB Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB.

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 1 Regionförbundet södra Småland Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Regionstyrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 39 - balansräkning

Läs mer