Protokoll Styrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen"

Transkript

1 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo Andersson Martina Andersson Monica Bengtsson Lars Blomberg Sylvia Borg Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Karin Helmersson Anders Henriksson Björn Holgersson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg Markus Lund Jonas Löhnn Ulf Nilsson Åke Nilsson Ann Petersson Ingegerd Petersson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Peter Wretlund Henrik Yngvesson Saad Benatallah Gudrun Brunegård Yvonne Hagberg ordförande vice ordförande ej ej ej Torsdag 3 november 2011 Leif Larsson Håkan Algotsson Bo Andersson ordförande

2 Martina Andersson Saad Benatallah Monica Bengtsson Bill Björklund Lars Blomberg Sylvia Borg Gudrun Brunegård Ann-Marie Fagerström Eddie Forsman Micael Glennfalk Kaj Göransson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Tomas Kronståhl Markus Lund Ulf Nilsson Åke Nilsson Per-Inge Pettersson Hans Sabelström Lena Segerberg Conny Tyrberg Britt Wireland Sorpola Peter Wretlund Roland Åkesson Leif Larsson Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Karin Alkeberg Utses att justera Paragrafer Ann-Marie Fagerström Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 2-3 november 2011 Datum för anslags uppsättande: 17 november 2011 Datum för anslags nedtagande: 8 december 2011 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 122 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Vimmerby kommun och Fredensborgs Herrgård. 123 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för följande aktuella frågor OECD-rapporterns synpunkter om - vår infrastruktur - vårt näringsliv - vår arbetsmarknad - våra kommuner Regeringsuppdrag att ta fram kunskapsstöd för anhöriga till flerfunktionshindrade Än finns möjlighet att söka medel från EU:s strukturfonder tar redogörelsen till protokollet. 124 D 2008/ Regionfrågan Håkan Brynielsson informerar om arbetet med ny regionindelning. Frågan om ny regionindelning är ute på remiss hos länets kommuner. Remisstiden går ut den 30 november Landstinget i Kalmar län och regionförbundet vill med remissen att länets kommuner tar ställning till om Kalmar län skall träffa en avsiktsförklaring om att ingå i en sydsvensk regionbildning, om möjligt redan skall fattas av landstingsfullmäktige vid ett extra sammanträde den 21 december En regionkonferens kommer dessförinnan att hållas i Oskarshamn den 13 december 2011.

4 95 Regeringens utredare, Mats Sjöstrand, vill ha förslag på regionindelning senast den 31 januari Utredaren lämnar den 15 december 2012 sitt slutbetänkande som därefter går ut på remiss t o m mars I juni 2013 läggs en proposition och beslut fattas i riksdag och regering 2013/2014. Företrädare för Region Skåne och för landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har träffats för att ta fram ett förslag till avsiktsförklaring om en regionbildning i södra Sverige. Avsikten är att senast den 1 januari 2019 bilda en ny gemensam region. Detta skall föregås av ett brett utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i hela regionen. Avsiktsförklaringen blir fullt giltig först när beslut fattats i respektive organisations fullmäktigeförsamlingar under december tar informationen med godkännande till protokollet. 125 D 2011/ EU-kompetens Småland-Blekinge Karin Alkeberg presenterar utbildningsprogrammet EU-kompetens Småland- Blekinge. EU-kompetens Småland-Blekinge är ett utbildningsprogram för förtroendevalda och tjänstemän från kommuner, landsting och regionförbund i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola. Sammanlagt 111 förtroendevalda och minst 225 tjänstemän omfattas av utbildningen. Utbildningen kommer att genomföras vid fyra tillfällen 1 mars 2012 i Kalmar där man behandlar Maktskiftet som Lissabonfördraget gav samt Eurokrisens nya politiska tumskruvar 3 maj 2012 i Blekinge då man tar upp Europa 2020, EU:s strategi för Östersjöregionen samt Nu har riksdagen gått med i EU 13 september i Växjö: EU:s närvaro i lokal politik, Idrottsmoms och vargjakt hur tänker EU egentligen? samt Upphandlingens A och Ö 7 december 2012 i Jönköping då man behandlar Strukturfonderna får ny skepnad, Strategiskt tänk vid val av EU-projekt samt Småland Blekinge och EU Syftet med politikerutbildningen är att uppdatera regionpolitiker kring den snabba utvecklingen som skett inom EU-samarbetet samt återkoppla till de grundläggande principer som EU-samarbetet vilar på. Vidare är syftet att peka ut svenska och europeiska aktörer med relevans för regionen och att åskådliggöra EU:s närvaro i det regionala utvecklingsarbetet.

5 96 tar presentationen till protokollet. 126 Rapport från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Enligt den generella överenskommelsen för mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets kulturinstitutioner, som styrelsen godkänt 87/11, skall årligen genomföras dels ett planeringssamtal under hösten, dels ett verksamhetssamtal under mars månad. Årets samtal har varit en kombination av verksamhetsoch planeringssamtal med fokus på den planerade verksamheten för Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) från regionförbundets kulturberedning rapporterar från verksamhetssamtal med länets kulturinstitutioner Kalmar konstmuseum, Riksteatern Kalmar län, Kalmar läns hemslöjdsförening, Kalmar läns museum, Kalmar Läns Musikstiftelse och Byteatern, Kalmar läns teater. Återstår att genomföra samtal med dels Reaktor Sydost och Dans i Sydost där samtalen genomförs i samarbete med regionförbunden i Kronobergs och Blekinge län, dels Virserums konsthall där samtal genomförs i samarbete med Hultsfreds kommun. tar rapporten till protokollet. 127 Rutinerna kring hanteringen av företagsstöd Med anledning av fråga vid styrelsens sammanträde den 6 oktober 2011 informerar Håkan Brynielsson om Regionförbundets i Kalmar län hantering av företagsstöd. Kontroll av ansökan, som skall vara undertecknad av behörig firmatecknare, sker enligt en checklista. Kontroll görs om företaget tidigare fått offentligt stöd, om det finns betalningsanmärkning eller eventuella skatteskulder. Stöd beviljas om insatsen överensstämmer med de riktlinjer som styrelsen fattat beslut om. Hänsyn tas till konkurrensen på marknaden. Utbetalning av beviljat stöd sker när sökanden kan visa att insatsen är genomförd och att fakturor är betalda och till vem betalningen skett. Därutöver skall övriga villkor vara uppfyllda.

6 97 tar informationen till protokollet. 128 Ajournering Sammanträdet ajourneras för partivisa överläggningar för att därefter återupptas. 129 D 2010/ Kulturplan Kalmar län Arbetsutskottet har 116/11, inför beslut i arbetsutskottet den 13 oktober 2011 och styrelsen den 2-3 november 2011, beslutat att sända Kulturplan Kalmar län på remiss till länets kommuner, kulturinstitutioner och konsulenter, organisationer och föreningar, Länsstyrelsen i Kalmar län samt övriga berörda och att remissvaren skulle vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 15 september Då remissyttranden inte hunnit behandlas inför arbetsutskottets sammanträde den 13 oktober 2011 beslöts 195/11 att ett extra arbetsutskott skulle hållas den 25 oktober Med anledning av inkomna remissyttranden har kulturplanen reviderats och godkänts av kulturberedningen. Arbetsutskottet har 221/11 fått en kortfattad redogörelse av den reviderade kulturplanen och har samma paragraf beslutat uppdra åt kansliet och kulturberedningen att, inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen, inhämta och inarbeta arbetsutskottets synpunkter över Kulturplan Kalmar län Linda Fleetwood (V) och Karin Helmersson (C) redovisar Kulturplan Kalmar län Under den därpå följande diskussionen föreslås att kulturplanen fortlöpande skall revideras och att kulturberedningen får i uppdrag att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. beslutar att godkänna Kulturplan Kalmar län beslutar vidare att kulturplanen fortlöpande skall revideras samt uppdrar åt kulturberedningen att under första halvåret 2012 påbörja en revidering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

7 D 2011/ års kulturstipendier Regionförbundet i Kalmar län delar årligen ut kulturstipendium till inom länet verksam person, grupp eller organisation. Arbetsstipendium delas ut som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning. Belöningsstipendium delas ut som uppskattning för värdefulla insatser, som har eller har haft betydelse för länets kulturliv. Kulturberedningen föreslår att följande stipendier delas ut. Belöningsstipendier om kronor vardera Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby för att ha lyckats etablera sig som ett viktigt besöksmål och välkänt kultur- och utbildningscentrum som synliggör och bevarar det kulturarv som Astrid Lindgren skapat och ett av Sveriges viktigaste författarskap vilket ger Astrid Lindgrens Näs en viktig roll både nationellt och internationellt. Charlotte Aaby Hertzman, Kalmar för sin drivkraft och idérikedom som kulturföretagare där Soppscenen med inspirerande och engagerande kulturprogram ger människor upplevelser och insikter som gör avtryck och sätter guldkant på tillvaron. Ölands Dramatiska Teater, Mörbylånga för sin förmåga att med kreativ fantasi och enkla scenografiska medel nå ut till barn i hela länet med scenkonst som engagerar och tar upp angelägna samtida frågor. Arbetsstipendier om kronor vardera Anna-Malin Andersson, Visby för sin forsatta satsning på en framtid som konstnär och skulptör, såväl på hemmaplan som nationellt och internationellt. Jacqueline Hellman, Malmö för att i Kalmarregionen kunna arrangera och genomföra utställning och föreläsning om psykisk ohälsa bland unga. Linda Molander, Nybro för ett utställningskoncept med syfte att kommunicera forskningsresultat med hjälp av konst och design till en bredare målgrupp utanför den akademiska världen. Bart Wijlhuizen, Vassmolösa för sitt fortsatta engagemang och kreativa arbete med personer med funktionsnedsättning, där individens utveckling, entusiasm och glädje är i centrum. Föreslås att Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier delas ut i samband med styrelsens sammanträde den 14 december 2011.

8 99 beslutar att, vid sitt sammanträde den 14 december 2011, dela ut Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier i enlighet med kulturberedningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 131 D 2008/ Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB Håkan Brynielsson redovisar Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. Regionförbundets kansli har tillsammans med ALMI Moderbolag tagit fram förslag till ägaranvisningar för ALMI Kalmar län I ägaranvisningarna regleras uppdrag, vision och affärsidé, strategiska målområden, ALMI:s verksamhet, samt låne- och rådgivningsverksamhet m m. I ägaranvisningarna tydliggör ägarna sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Bolagets finansiering 2012 behandlas i samband med regionförbundets budget för Tomas Kronståhl (S) vill att man inför kommande år ytterligare betonar de regionala satsningarna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 186/11, att godkänna Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kalmar län AB. 132 D 2011/ Yttrande över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande. Yttrande skall vara Utrikesdepartementet tillhanda senast den 1 december 2011.

9 100 Regeringen har i mars 2011 uppdragit åt Utrikesdepartementet att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet. Uppdraget innebar att lämna förslag till en mer preciserad och ändamålsenlig uppgifts- och ansvarsfördelning mellan de handels- och investeringsfrämjande samt Sverigefrämjande verksamheterna på Sveriges exportråd (Exportrådet), Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden) och Svenska Institutet, göra en kartläggning och analys med syfte att utröna förutsättningarna att samordna export och investeringsfrämjandet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt, samt redovisa de statliga åtagandena och dessas förenlighet med gällande EU-regler om statligt stöd Tidigare utredningar har pekat på möjligheter till synergier mellan export och investeringsfrämjandet. Även denna utredning bedömer att nyttan av de statliga medlen för export och investeringsfrämjande kan öka om verksamheterna utförs i en och samma organisation. Utredaren menar att den mest effektiva formen är att investeringsfrämjandet förs över till Exportrådet och blir en del av dess statliga uppdrag. Utredaren menar att både export och investeringsfrämjandet bör fortsätta vara delar av det allmänna Sverigefrämjandet och rekommenderar också överväganden av ytterligare organisatoriska förändringar inom Sverigefrämjandet. Utredaren trycker på att fokus bör vara att gemensamt uppnå ökad export i de svenska företagen, inte den egna försäljningen. Regionförbundet i Kalmar län menar i sitt yttrande att detta är något som inte nog kan betonas. Regionförbundet har sedan 2000 haft ett mycket bra samarbete med Invest in Sweden Agency, nuvarande Invest Sweden och hoppas att den kultur som rått inom Invest Sweden vad gäller samarbete med regionerna tas tillvara i den nya organisationen. Regionförbundets uppfattning är att rätt hanterat kommer en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden gynna såväl det investeringsfrämjande som exportfrämjande arbetet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 188/11, att godkänna yttrande över Utrikesdepartementets remiss över utredningen Översyn av myndighetsstrukturen för Sverige-, handels- och investeringsfrämjande.

10 D 2011/ Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län För styrelsens behandling föreligger förslag till beslut avseende Skärgårdsrådet Östergötland-Kalmar län. I de tre kommuner i Kalmar län som ingår i skärgårdsområdet finns tusentals öar men endast ett fåtal av dem är bebodda. Den totala befolkningen uppgår till drygt 250 personer. Skärgårdens förutsättningar är olika dem på fastlandet och inte minst gäller detta för åretruntboende. I Östergötland finns sedan 1980-talet ett skärgårdsråd som verkar för en levande och hållbar skärgård med förutsättningar för skärgårdsborna att bo och verka i sin bygd. Som grund för skärgårdsrådets vision ligger ett uppdrag som länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län fått av regeringen, den s k MOHPSEN Hållbar skärgård, Miljö- och hushållningsprogram för Östergötlands och Kalmar skärgård. I skärgårdsrådet, som består av 18 ledamöter, finns representanter för Regionförbundet Östsam, skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik, Länsstyrelsen Östergötland och företrädare för skärgårdsbefolkningen. Västerviks kommun är idag adjungerad medlem. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Föreslås efter samråd med Skärgårdsrådet i Östergötland att rådet kompletteras med representanter för Västerviks, Oskarhamns och Mönsterås kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och föreningslivet. Detta skulle innebära följande fördelning Regionförbundet i Kalmar län Oskarshamns kommun Västerviks kommun Mönsterås kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Föreningslivet (Smålandskustens Skärgårdsförening, Mellanskärgårdens Intresseförening) en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman en politiker, en tjänsteman (ordinarie platser idag adjungerade) en politiker, en tjänsteman en plats två platser Parallellt diskuteras även frågan om en gemensam översiktsplan (ÖP) för skärgårdskommunerna i Östergötlands och Kalmar län. Framhålls att man från Kalmar läns sida bör se över organisationen avseende antalet representanter från länet.

11 102 beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 193/11, att Regionförbundet i Kalmar län ingår i Skärgårdsrådet Östergötland tillsammans med Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner samt Länsstyrelsen i Kalmar län, Smålandskustens Skärgårdsförening och Mellanskärgårdens Intresseförening. 134 D 2011/ Remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning. Yttrande skall vara Trafikverket tillhanda senast den 1 december Trafikverket har påbörjat ett arbete med att utreda möjligheterna att skapa ett system för klassificering och numrering av större cykelleder. Remissen gäller den första delen av projektet som innehåller förslag till klassificering och numrering av cykelleder för turism och rekreation samt kriterier för en sådan cykelled. Cykelleder kan klassificeras till nationella, regionala och lokala leder. Lokala leder numreras inte men kommuner som vill kan peka ut lokala leder och använda samma typ av skyltning. Samma trafiksäkerhetskrav som för nationella och regionala leder bör gälla. Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets initiativ att ta fram gemensam klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning för viktiga cykelleder. Regionförbundet tycker att längden på leden, dvs minst 200 km för nationell led och km för regional led, är en rimlig indelning samt stödjer kravet att leden skall kunna nås via kollektiv trafik. Däremot är regionförbundet tveksam till kraven att en nationell led skall förbinda flera landsdelar, i remissen nämns exemplet två län, samt att en regional led skall gå över kommungräns. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 194/11, att godkänna yttrande över Trafikverkets remiss Turistcykelleder, klassificering, kvalitetskriterier och vägvisning.

12 D 2011/ Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer För styrelsens behandling föreligger reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och länets barn- och ungdomsorganisationer. Regionförbundet ansvarar för de regionala bidragen till ungdomsorganisationer verksamma i Kalmar län. Den överenskommelse som tecknades 2007 har av styrelsen 31/09 sagts upp för revidering. Nuvarande överenskommelse gäller till dess ny tecknats. Kansliet har tillsammans med kontaktpolitikerna för ungdomsfrågor tagit fram förslag till reviderad överenskommelse där de främsta förändringarna i förhållande till nuvarande överenskommelse är tydligare koppling till regionens arbete med barn och ungdomar som resurs för hållbar utveckling tydligare koppling till Ungdomsstyrelsens regelverk för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer att för att få en bättre regional spridning krävs fr o m år 2014 verksamhet i minst hälften av länets kommuner att åldersintervallet ändras från 7-25 år till 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) att minst 60 % av medlemmarna i en lokalavdelning skall vara i åldern 6-25 år (enligt Ungdomsstyrelsens föreskrifter) regionförbundets beslut 116/10 om principer för fördelningen av anslaget Förslaget har gått ut på remiss till de barn- och ungdomsorganisationer som idag får ett årligt regionalt anslag från regionförbundet. Av de 20 organisationer som haft möjlighet att yttra sig har 10 svarat. Av dessa har sex organisationer svarat att de tagit del av informationen, två ställer sig bakom förslaget och två har inkommit med yttranden. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 199/11, att godkänna reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationerna i Kalmar län.

13 / Remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Regionförbundet Östsams remiss Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Strukturen i det regionala utvecklingsprogrammet (Rupen) är följande Östergötland en värdeskapande region Förutsättningar Utmaningar Strategier Rekommendationer Grundresonemang Östergötlands län ligger på axeln mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Malmö, Göteborg. Av Rupen framgår tydligt ambitionen att förstärka och utveckla de områden som finns på axeln för att på så sätt stärka Östergötland. Regionförbundet i Kalmar län säger i sitt yttrande att det är naturligt att Östergötland ser en stark potential i att knyta sig närmare Stockholm och mot Malmö. Det kan stärka Linköping-Norrköping som Sveriges fjärde storstadsregion och i sin tur ge ringar på vattnet. För Kalmar län är Östergötland viktig och för norra Kalmar län utgör Linköping-Norrköping en motor. Genom att stärka kommunikationerna mellan norra Kalmar län och Linköping-Norrköping kan området dra nytta av varandra. Strategierna för regionförstoring av kollektivtrafik är offensiva och regionförbundet ser, ur Kalmar läns perspektiv, behovet av samverkan. Under diskussion påpekas att även Tjustbanan bör omnämnas i yttrandet samt de effekter nya tåginköp haft på arbetspendlingen mellan de båda regionerna. Vidare önskas ett tillägg där man från Regionförbundets i Kalmar län sida påtalar att utvecklingen i Östersjöregionen inte berörs i det Regionala utvecklingsprogrammet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 203/11, godkänna yttrande över Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 D 2011/ Yttrande över Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22 Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg E22, Kalmar län. Trafikverket har byggt om den nordligaste delen av E22 i Kalmar län, Gamleby- Helgenäs. Med undantag för bron strax norr om Gamleby är det 1+2-väg med mittvajer. Trafikverkets norm är att det kan vara 100 km/tim med mittvajer. Vid annan utformning skyltas lägre hastighet utifrån Trafikverkets bedömning av risken för olyckor. Förslaget från Trafikverket är således 100 km/tim med undantag för bron där man föreslår 80 km/tim. Kalmar län har tillsammans med övriga län utmed E22:an ett gemensamt mål att E22 skall ha minst 100-standard. I samband med tillstyrkan av Trafikverkets förslag till ny hastighet i den nordligaste delen av länet bör regionförbundet ta tillfället i akt att framföra det långsiktiga målet. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 212/11, att tillstyrka Trafikverkets förslag till skyltade hastigheter på E22 i avvaktan på att hela E22 blir mittseparerad och får skyltad hastighet på minst 110 km/timme. Akko Karlsson (MP) och Jonas Löhnn (MP) önskar få följande anteckning förd till protokollet: För Miljöpartiet De Gröna ser vi inte höjda hastigheter (110km/tim) i sig som självändamål i trafikfrågan. Höjda hastigheter har en direkt koppling till bränsleförbrukning och skadegraden vid trafikolyckor. Absolut bör översynen av E22:ans genomfart i tättbebyggda orter ses över och åtgärdas för att undvika flaskhalsar i form av hänsynsrelaterad hastighetsbegränsning. Trafikeffektiviseringar för bättre trafikflöden är nödvändigt genom omställning av person- och godstransporter till mer kollektivtrafik och järnväg. Se även: Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

15 D 2011/ Remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län. Förbifart Målilla, som finns med i den regionala transportplanen och som medfinansieras av EU, har nu byggts klart av Trafikverket. Målilla stationssamhälle och kyrkbyn kommer att ha 40 km/h som högsta hastighet och därmed blir hastigheten i rondellen också 40 km/h. Anslutande riksvägar har 90 respektive 100 km/h. Trafikverket föreslår att anslutande riksvägar får 40 km/h i rondellen. Hastigheten på riksväg 34 söderifrån trappas av successivt med hänsyn till omgivningarna. Arbetsutskottet har 204/11 föreslagit att styrelsen tillstyrker Trafikverkets Förslag till nya föreskrifter för väg 23 och 34, Kalmar län under förutsättning att Hultsfreds kommun beslutar om hastighetssänkning till 40 km/h genom rondellen i Målilla. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 139 D 2011/ Yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen Regionförbundet i Kalmar län har fått tillfälle att yttra sig över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen. Svar skall vara Trafikverket tillhanda senast den 15 november Trafikverket avser att arbeta alltmer strategiskt och strukturerat med den mark som transportsektorn efterfrågar och behöver både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. För detta ändamål skall man utveckla markbehovsplaner för transportsystemets strategiska markbehov. Markbehovsplanerna skall identifiera markbehovet oberoende av trafikslag, trafikhuvudman och ägare. Markbehovsplanerna, som består dels av en nationell del med underlag och strategier som är gemensamma för hela landet, dels kommunvisa delar, finns hittills framtagna för 18 pilotkommuner, varav Kalmar kommun är en. Av förslaget till yttrande av framgår att Regionförbundet i Kalmar län ser mycket positivt på Trafikverkets ambition att utveckla planer för transportsystemets strategiska markbehov. Regionförbundet delar Trafikverkets syn att det är av stor

16 107 vikt att ha ett långsiktigt perspektiv och en strategi för transportsystemets utveckling samt för att säkra mark för framtida transportbehov. I markbehovsplanen för Kalmar kommun saknas 30-årsperspektivet, det vill säga ett mer långsiktigt strategiskt dokument som tar sin utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi, systemanalysen för östra Götaland, SIKA:s scenarier om transportsystemet 2040 och andra mer långsiktiga strategier. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 211/11 att godkänna yttrande över Trafikverkets markbehovsplan för transportsystemet i Kalmar kommun synpunkter på remissversionen med under diskussion framkomna synpunkter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 140 D 2011/ Nationellt projekt Drop-outs Avbrott från gymnasiet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har initierat ett samverkansprojekt mellan SKL och ett antal intresserade regionförbund i syfte att aktivt minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan. Finansiering kommer att ske med medel från Svenska ESF-rådet och genom en upphandling inom socialfonden (ESF) där SKL står som anbudsgivare. Regionförbundet södra Småland tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län föreslås gå in i projektet som en gemensam regional part. Projektidén är förankrad hos samtliga skolchefer i Kalmar och Kronobergs län och de avser att komma in med skriftliga avsiktsförklaringar. Linnéuniversitetet har visat intresse för att medverka och delta i projektet. Ett av målen avseende utbildning i Europa 2020-strategin är att minska procentandelen personer med avbruten skolgång till 10 % från nuvarande 15 %. Sverige har Europas högsta siffror vad beträffar drop-outs. Det regionala projektet för Kalmar och Kronobergs län föreslås innehålla tre inriktningar. Målet är att etablera samverkan och erfarenhetsutbyte inom följande tre prioriterade områden KIA kommunala informationsansvaret inklusive analys och beskrivning av vilka kategorier elever etc som inte fullföljer gymnasiestudier Pedagogiska metoder att möta dessa elevers behov Sektorssamverkan samverkan med andra delar av samhället En ansökan från SKL och deltagande regioner har lämnats in till ESF. Projektet pågår från jan-febr 2012 till och med juni SKL söker totalt cirka 100 miljoner kronor från ESF. Medfinansiering från respektive kommuner och regioner blir i form av tid med samma belopp. För

17 108 Regionförbundet i Kalmar län handlar det om cirka 10 miljoner kronor i medfinansiering i form av tid. Arbetsutskottet har 206/11 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet södra Småland deltar i det nationella projektet Drop-outs Avbrott från gymnasiet samt att man i arbetet påtalar vikten av nolltolerans vad beträffar minskningen av andelen personer med avbruten skolgång. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 141 D 2011/ Sammanträdesplan 2012 För styrelsens behandling föreligger förslag till sammanträdesplan Arbetsutskottet har 214/11 föreslagit att styrelsen godkänner sammanträdesplan för 2012 med av arbetsutskottet föreslagen ändring att flytta styrelsens sammanträde den 2 februari 2012 till den 1 februari beslutar att godkänna sammanträdesplan 2012 i enlighet med arbetsutskottets förslag. 142 D 2010/ ; 2011/ Valärenden Primärkommunala nämnden Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i primärkommunala nämnden. Nybro kommunfullmäktige har som ny ledamot nominerat Markus Lund (S). Arbetsutskottet har 215/11 föreslagit att styrelsen utser Markus Lund (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december för Kommunernas Hus AB Inger Rydbrink (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB.

18 109 Arbetsutskottet har 215/11 föreslagit att styrelsen vid sitt sammanträde den 2 november 2012 utser ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S). Föreslås att Markus Lund (S) utses till ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S). beslutar att utse Markus Lund (S) till ny ledamot i primärkommunala nämnden efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december beslutar vidare att utse Markus Lund (S) till ny ledamot i styrelsen för Kommunernas Hus AB efter Inger Rydbrink (S) för tiden t o m den 31 december D 2010/ Valärende Strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Småland och Öarna har 36/11 beslutat att nominera Leif Larsson (C), till ordförande för det regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna och Lena Celion (M) till vice ordförande för perioden t o m den 31 december Då Regionförbundet i Kalmar län har två platser i strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna och det till varje plats skall nomineras två kvinnor och två män har styrelsen samma paragraf nominerat Mona Jeansson (S), Monica Bengtsson (KD) och Peter Wretlund (S). Från Näringsdepartementet har den 6 oktober 2011 inkommit skrivelse med erbjudande att nominera ordförande respektive ersättare till ordförande (vice ordförande) för strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet i Småland och Öarna Regeringen utsåg i mars 2011 nya ordförande och ersättare för ordförandena som skall leda verksamheterna i de åtta regionala strukturfondspartnerskapen t o m den 31 december Eftersom uppmaningen att nominera en kvinna och en man inte hade hörsammats av alla annonserades i samband med beslutet att ny nomineringsprocess pågår t o m den 15 november Regeringens avsikt är att utse nya ordföranden och ersättare till ordförande i samtliga åtta regionala strukturfondspartnerskap för resterande del av programperiodens genomförande av det nationella strukturfondsprogrammet och de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Arbetsutskottet har 216/11 beslutat föreslå att styrelsen nominerar Leif Larsson (C) till ordförande och Lena Celion (M) till vice ordförande för det regionala

19 110 strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna för tiden t o m den 31 december Ulf Nilsson (S) ställer fråga om fördelning mellan de båda politiska blocken avseende nomineringar mot bakgrund av föreslagen nominering av två ledamöter från det borgerliga blocket. Ordföranden förklarar bakgrunden till nomineringarna. Eddie Forsman (M) med instämmande av Monica Bengtsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. beslutar att nominera Leif Larsson (C) till ordförande och Lena Celion (M) till vice ordförande för det regionala strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna för tiden t o m den 31 december Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 23/9-24/ Företagsstöd 23/9-24/ Regionala projekt 23/9-24/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 145 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 13 oktober och 25 oktober 2011 Primärkommunala nämndens protokoll den 15 september 2011 Ledamöter och ersättare i Trafikstyrelsen för kollektivtrafiken i Kalmar län för tiden t o m den 31 december 2014 tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

20 Tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin I samband med styrelsen deltar styrelsens ledamöter i seminarium om tillverkningsindustrins påverkan på ekonomin på RockCity i Hultsfred. Leif Larsson Ann-Marie Fagerström Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare

Protokoll 2013-03-12 Styrelse

Protokoll 2013-03-12 Styrelse 21 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Glasverandan, KalmarSalen, Kalmar Tisdagen den 12 mars 2013, kl 14.00-14.30 Beslutande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande 49 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Möre Hotell, Söderåkra Onsdagen den 4 maj 2011, kl 09.00-14.30 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen 112 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Stabygården, Högsby Fredagen den 23 oktober 2009, kl 10.00-11.15 ande Leif Larsson ordförande Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2011-06-22 Styrelsen. Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Protokoll 2011-06-22 Styrelsen. Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande 58 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Länssjukhuset, Kalmar Onsdagen den 22 juni 2011, kl 09.00-14.15 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2013-04-03 Styrelsen. Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 Beslutande Lars Blomberg ordförande 26 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Mönsterås bibliotek Onsdagen den 3 april 2013, kl. 09.00-15.10 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Håkan Algotsson Bill Björklund

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande 33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-11-22 Styrelsen

Protokoll 2013-11-22 Styrelsen 142 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 22 november 2013, kl 09.00-15.15 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande 156-170 Håkan Algotsson 155-170

Läs mer

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott 39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2014-12-05 1 (8) 2014-12-05 1 (8) Tid Fredag den 5 december 10.00 14.30 Plats Elite Stora Hotellet, Jönköping Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Utses att justera Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Protokoll Styrelse

Protokoll Styrelse 84 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Föra Bygdegård Torsdag den 11 oktober 2012, kl 09.30-13,30 ande Harald Hjalmarsson ordförande 118-124 Leif Larsson ordförande 125-137 Akko Karlsson vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11)

Småland och Öarna Sammanträdesdatum 2013-06-03 1 (11) 2013-06-03 1 (11) Tid Måndag den 3 juni 10.00 15.00 Plats Beslutande Ledamöter Övriga deltagande Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg, Växjö Leif Larsson, ordförande Lena Celion Björn Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 129 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 127 Utdelning av Folkhälsopriset Regionens folkhälsopris delas 2015 ut till Aneby kommun för deras arbete med ungas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden 32 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Hotell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 28 oktober kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Lisbeth Lennartsson 30-33 Ingemar Svanström

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg

Sessionssalen, Hultsfred 2014-09-23 kl. 08.30-12.00. Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Olsson, sekreterare. Mattias Wärnsberg Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Carola Nilsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer......

Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00. Åke Bergh Tommy Ejnarsson Paragrafer...... Plats och tid Balder, Valhall, Hultsfred 27 juni 2016 kl. 14:00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Anders Andersson, KD Britt Idensjö, sekreterare Carl-Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Närvarande: Johan Assarsson, projektledare Jonas Rastad, Region Skåne (via video i Malmö) Peter

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 211-12-09 1 (13) 211-12-09 1 (13) Tid Fredagen den 9 december kl.13.00 13.45 Plats Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30

Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (4) Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Planutskott Sammanträdesdatum 2016-05-17 Sida 1 (4) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9:00-9:30 Katja Larsson, ordförande Sara Stanojevic

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S)

Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Robert Olesen (S) 2013-05-08 1 (7) Tid Onsdagen 8 maj 2013, kl 8.30 9.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 2014-02-07 Styrelse

Protokoll 2014-02-07 Styrelse 1 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Restaurang Badholmen, Oskarshamn Fredagen den 7 februari 2014, kl 09.00-13.30 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer