DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 166

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-09-26, 166"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 166

2 Innehåll Eksjö kommuns kvartalsrapport 1/1-30/ Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6 Resultaträkning, kassaflödesanalys...12 Balansräkning...13 Nothänvisningar...14 Driftbudget, investeringsbudget...17 Uppföljningsrapport /helårsprognos Verksamheter Politisk organisation...19 Kommunledningskontoret Kost och städ...25 Samhällsbyggnadssektorn...26 Barn- och ungdomssektorn...29 Sociala sektorn...32 Bilagor Styrkort bilaga 1 Diagram över respektive perspektiv...bilaga 2 Produktion: ekonomiavdelningen augusti

3 Politisk och förvaltningsorganisation Valnämnden 5 ledamöter Kommunrevisionen 7 ledamöter Överförmyndarnämnd 3 ledamöter Tillstånds- och myndighetsnämnden 8 ledamöter Kommunfullmäktige 49 ledamöter (28 ersättare) Kommunstyrelsen 19 ledamöter (19 ersättare) Två fasta beredningar: Välfärdsberedningen Utvecklingsberedningen 8 ledamöter per beredning Fyra utskott: Ledningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Barn- och ungdomsutskottet Socialutskottet 5 ledamöter per utskott Förvaltningen Kommundirektör Kommunledningskontoret Centrala verksamheter Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn

4 Ekonomisk översikt Förutsättningar Tillväxt och skatteunderlag Tillväxten i världen och Sverige första halvåret har varit fortsatt svag. Konjunkturen förväntas nu ligga stabilt men stärkas framåt, framförallt från Prognosen för skatteunderlaget i år stämmer i princip med budgeterade resurser. Befolkningsutveckling Eksjö kommuns befolkning ökade under 2012 med 64 invånare ( ) och uppgick vid årsskiftet till invånare. SCB:s halvårsstatistik för 2013 visar att Eksjö kommun per ökat med ytterligare 65 personer till invånare. Periodens resultat och helårsprognos Överskott i första halvårets utfall Resultatet efter sex månader är ett överskott på 10,5 mnkr. Sektorerna har tillsammans förbrukat 50,8 procent (395,3 mnkr) av driftbudgetens 777,8 mnkr. Utöver sektorernas anslag inräknas här de 3,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resultatfond. Efter hantering av 2012 års avvikelser uppgår resultatfonderna totalt till 18,7 mnkr. Löneökningarna för året från och med april ingår inte i utfallet. De planeras att vara klara att betalas ut i september. Budgeterat resultat nås inte i helårsprognosen Prognosen för 2013 är ett överskott på 2 mnkr mot budgeterade 16,4 mnkr. Anledningen till att resultatet inte uppnår budgeterat är att sektorerna gör en negativ avvikelse mot budget. Även om utfallet av kommunalekonomisk utjämning är positivt mot budget väger det inte helt upp sektorernas underskott. Andra halvåret är kostnadsmässigt tyngre i kommunen med dels löneökningar och dels semestervikarier, vilket förklarar varför helårprognosen visar på ett budgetunderskott medan utfallet vid halvåret är ett överskott. 4 Skatteunderlagstillväxt i procent Aktuell prognos samt den prognos som låg till grund för budgetbeslut i oktober Aktuell prognos, summa, % 4,2 3,3 3,2 4,5 5,3 Prognos vid budgettillfället, summa, % 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. De största enskilda budgetavvikelserna i prognosen redovisas inom områdena social stöd och hemtjänst. Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas blir 5,7 mnkr bättre än budget. I prognosen finns inte med återbetalning av AFA-premier från , ett beslut om eventuell återbetalning kommer att tas i oktober, vilket i så fall kommer att förbättra resultatet. Investeringar för 36,6 mnkr Av årets investeringsanslag (inklusive tilläggsanslag från tidigare år) på 38,5 mnkr har 8,5 mnkr tagits i anspråk första halvåret. Prognosen visar att 36,6 mnkr av investeringsanslaget kommer att nyttjas. Vissa osäkerheter finns om vissa investeringsobjekt kommer att hinna genomföras 2013 eller Finansiella mål Årets resultat Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till 2,6 procent av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli betydligt sämre, 2 mnkr, vilket enbart är 0,2 procent i positivt resultat av skatteintäkter och bidrag. Det är 14,4 mnkr lägre än budgeterat resultat. Målet att i resultat uppnå minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås inte. Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte. Prognostiserade investeringar självfinansieras till 49 procent av årets överskott från

5 den löpande verksamheten och ytterligare 14 procent finansieras genom Eksjö kommunfastigheters amortering av reverslån. Det innebär att likviditeten påverkas men kommunen kommer inte att behöva låna för att klara prognostiserade investeringar. Målet om finansiellt sparande med fem mnkr uppnås inte. Ett lågt resultat ihop med en relativt hög investeringsnivå, dock inom årets budget ihop med överförda investeringar från tidigare år, gör att målen om självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande inte uppfylls. Soliditeten I bokslut 2012 uppnåddes soliditeten 61,4 procent. Vid halvårsskiftet har soliditeten sjunkit något till 60 procent men förväntas i prognosen för bokslut 2013 uppgå till 61,5 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt uppgå till 75 procent. Bolagskoncernen Sammanställd redovisning (kommunen och hel- och delägda bolag) ingår inte i delårsrapporten. De enskilda bolagen redovisar i respektive delårsrapporter följande resultat i mnkr (uppgift inom parentes avser första halvåret 2012): Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -0,7 (-0,6) Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -1,2 (-0,7) Eksjöbostäder AB 1,1 (-0,9) Kommunfastigheter AB 0,8 (-0,7) AB Eksjö Industribyggnader 0,5 (0,2) Eksjö Energi AB 7,7 (6,3) Eksjö Elnät AB 1,4 (1,1) Eksjö Energi Elit AB 0,1 (0,9) Årets resultat 2009 prognos 2013 (mnkr) I delår 2012 ingår jämförelsestörande post 17,9 mnkr. Budgetavvikelser 2009 prognos 2013 (mnkr) Sektorerna prognos har minskats med budgeterat resultatfondsnyttjande 3,5 mnkr 5

6 Redovisningsprinciper Intäkter och kostnader har periodiserats Noter till resultat- och balansräkning har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Byte av ekonomisystem och kontoplan har medfört att vissa poster på ingående balans avviker med mindre belopp jämfört med utgående balans Utfallet för skatteintäkterna bygger på SKL:s prognos från augusti Uppgifter om aktuell semesterlöneskuld, övertidsskuld och upplupna löner har tagits fram men inga förändringar har bokförts. Detta görs endast i årsbokslutet. Prognosen för pensionskostnader bygger på Skandias prognos från december, justerad med bokförda engångsposter. Större skillnader balansposter Det nya ekonomisystemet kunde inte tas i bruk förrän efter årsskiftet och fakturor som kom i slutet av året men avsåg 2013 bokfördes på konto för förskottsbetalda kostnader. Inga interimsposter (periodiseringar) över årsskiftet förekom. Interna kostnader och intäkter Det höga beloppet jämfört med föregående halvårsskifte förklaras av kostnader för barnomsorgen fördelas som intern intäkt (barnomsorgspeng) till enheterna. Övergripande verksamhetsuppföljning Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan fler år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktigeprogrammen. I samband med att budgetdirektiv upprättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden. Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verksamhets-/affärsområden, nämligen: attraktivitet utveckling och omsorg om barn och unga utveckling och omsorg om vuxna hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar på främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskap- medarbetarskap med mera. Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimension beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets/affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspektiv. Styrkortet är gemensamt för hela förvaltningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker väsentlig i förhållande till målet ska+ handlingsplaner sättas in. Måluppfyllelsen redovisas i spindel-/spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full måluppfyllelse. Samtliga mål och deras senaste mätvärde med i förhållande till tidigare mätning finns redovisade i bilaga 1. Resultat av den övergripande verksamhetsuppföljningen På följande sidor redovisas måluppfyllelsen i spridningsdiagram för respektive verksamhetsområde. Måluppfyllelsen i förhållande till de fyra olika perspektiven finns redovisade i bilaga 2. 6

7 Uppföljning av verksamhetsområdet attraktivitet De flesta målen inom verksamhetsområdet attraktivitet uppnås eller nästan uppnås. Bostadsproduktionen är fortfarande låg i förhållande till behov och mål. Kundnöjdheten avseende enkelhet och bra bemötande i kontakten med kommunen uppgår enligt senaste brukarundersökning till 98 procent. Utvecklingen av e-tjänster innebär att allt fler använder sig av de digitala tjänster kommunen tillhandahåller. Målsättningen, om att andelen av kommunens e- tjänster ska öka med 10 procent till 2014 kommer att infrias. Frisktalen liksom sjukfrånvaron har försämrats något sedan föregående mätning (årsredovisningen 2012). Även inom områdena förståelse för ekonomiska samband och budgetavvikelse bör ett förbättringsarbete ske. Förståelse 7

8 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om barn och unga De flesta målen inom brukar- och processperspektiven mäts på årsbasis. Utvecklingen av vårddygn på institutioner för unga är alltjämt hög. Det första halvåret 2013 har 1615 vårddygn på institutioner ianspråktagits, vilket indikerar att målet om högst 3000 vårddygn blir svårt att nå. Vilket också är en förklaring till det resultatet för budgetavvikelsen. Den sociala sektorn har inlett ett förändrat arbetssätt och satsar mer på hemmaplanslösningar vilket är en åtgärd för att nå ett grönt resultat och därmed en ökad måluppfyllelse. Utfallet kring kunskapsmålen är för närvarande under omfattande analys och beräknas klara under september och redovisas därmed i samband med årsredovisningen för Förståelse 8

9 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om vuxna Till dags dato och sedan LOV infördes har kommunen än så länge inte kunnat erbjuda alternativa utförare inom hemtjänsten. Åtgärder som övervägs för att förändra detta förhållande är, ökad marknadsföring, underlätta för egen personal att starta eget samt förändring av ersättningsnivåerna. Rättsäkerheten är alltjämt god. Antalet överklaganden är få och kommunen har fått rätt i högre instans i samtliga fall gångna halvåret. Målet för andrahandskontrakt är inte uppfyllt men en bosocial grupp arbetar med att skapa möjlighet för personer med att få egna hyreskontrakt i nära dialog och samarbete med hyresvärdar som är beredda att ta ett socialt ansvar. Orsaken till budgetavvikelsen hänför sig i första hand till hemtjänst- och institutionskostnaderna. Förbättringsområde är, liksom hos övriga verksamhetsområden förståelsen för ekonomiska samband och förtroendet för ekonomiska styrprinciper. Förståelse 9

10 Uppföljning av verksamhetsområdet hållbar utveckling Det finns en god måluppfyllelse i de flesta perspektiv inom det aktuella verksamhetsområdet. Däremot när det gäller resursperspektivet som omfattar förståelse ekonomiska samband, förtroende för ekonomiska styrprinciper, ramavtalstrohet och budgetavvikelse är resultaten fortfarande låga. Förståelse Förståelse Total lägesbild av samtliga perspektiv Störst måluppfyllelse har medarbetarperspektivet som ökat från 3,8 till 4,6 (jämfört med medarbetarundersökningen 2011). Även processperspektivet har förbättrats från 3,5 till 3,6. Däremot har resursperspektivet backat rejält från 3,7 till 2,8 och som kanske till viss del förklarar att att brukarnöjdheten backar något från 3,8 till 3,6. Det bör noteras att mättillfällena varierar kraftigt i de olika perspektiven. Klart står dock att resursperspektivet inger viss oro. 4,5 Medarbetare 10

11 Total lägesbild av samtliga verksamhetsområden Samtliga verksamhetsområden, förutom utveckling och omsorg om vuxna, visar en lägre måluppfyllelse vid detta delår jämfört med senaste bokslut. För samtliga verksamhetsområden uppgår måluppfyllelsen enligt följande: Verksamhetsområde Utfall Utfall Attraktivitet 3,9 av 5 3,8 av 5 Omsorg och utveckling av barn och unga 3,5 av 5 3,4 av 5 Omsorg och utveckling av vuxna 3,3 av 5 3,4 av 5 Hållbar utveckling 0 av 5 3,6 av 5 Viktiga förbättringsområden är: Kommunikationer, klimatpåverkan (Hållbar utveckling). Andrahandskontrakt och alternativa utförare (Utveckling och omsorg om vuxna). Kunskapsmål och institutionsvård för unga (Utveckling och omsorg om barn och unga). Bostadsproduktionen (Attraktivitet) 11

12 Resultaträkning per med helårsprognos (mnkr) Not Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 1,2-372,7-798,2-395,0-816,6-18,4 Återbetald AFA-premie 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -7,4-15,8-7,9-15,8 0,0 Verksamhetens nettokostnader -362,1-814,0-402,9-832,4-18,4 Skatteintäkter 3 319,6 675,5 337,3 675,2-0,3 Kommunalekonomisk utjämning 4 65,3 145,9 72,5 151,9 6,0 Finansiella intäkter 5 4,6 9,3 3,6 7,5-1,8 Finansiella kostnader 6 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Ränta pensionsskuld 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Resultat före extraordinära poster 27,4 16,4 10,5 2,0-14,4 Extraordinära poster Årets resultat 27,4 16,4 10,5 2,0-14,4 Resultat / skatteintäkter och bidrag 7,11% 1,99% 2,56% 0,24% Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 27,4 16,4 10,5 2,0 Justering före avskrivningar/nedskrivn. 7,4 15,8 7,9 15,8 Justering före avsättning 0,0-0,5 0,0 0,0 Justering före förändring av rörelsekapital 34,7 31,7 18,4 17,8 Förändring kortfristiga fordringar o förråd -16,6 0,0-18,1 0,0 Förändring kortfristiga skulder -24,8 0,0 20,1 0,0 Medel från den löpande verksamheten -6,7 31,7 20,4 17,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -9,6-27,0-8,5-36,6 Justering för värdeförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från investeringsverksamheten -9,6-27,0-8,5-36,6 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 3,0 5,0 2,5 5,0 Medel från finansieringsverksamheten 3,0 5,0 2,5 5,0 Årets kassaflöde -13,4 9,7 14,4-13,8 Likvida medel vid årets början 15,0 54,9 54,9 54,9 Likvida medel vid periodens slut 1,6 64,6 69,3 41,1 12

13 Balansräkning per med helårsprognos (mnkr) Not Bokfört Bokslut Förändring Prognos Förändring mån. helår 12 mån. Tillgångar Anläggningstillgångar 7,8 382,1 384,0-1,9 399,8 15,8 Omsättningstillgångar 9,10 195,7 163,2 32,5 149,4-13,8 Summa tillgångar 577,8 547,2 30,6 549,2 2,0 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 370,3 372,3-1,9 390,0 17,7 Rörelsekapital 11-23,9-36,4 12,5-52,0-15,6 Summa eget kapital 346,4 335,9 10,5 338,0 2,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 Avsatt för deponi 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Summa avsättningar 11,8 11,8 0,0 11,8 0,0 Skulder Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder ,7 199,6 20,1 199,6 Summa skulder 219,7 199,6 20,1 199,6 0,0 Summa eget kapital avsättningar och skulder 577,8 547,2 30,6 549,2 2,0 Soliditet 60,0% 61,4% 61,5% Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse) 463,8 464,0 Borgensförbindelser 886,7 883,7 13

14 Nothänvisningar (tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen Interna poster redovisning Övriga verksamhetsintäkter 4 18 Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen Interna poster redovisning Kapitalkostnad och avtalspension Utbetalda pensioner Avgiftbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Löneskatt på pensionskostnad Förvaltningsavgifter pensioner Förändring semesterlöneskuld och övertidsskuld 0 Övriga kostnader 72 5 Summa Not 3 Skatteintäkter Kommunalskattemedel Slutavräkning Summa Not 4 Kommunalekonomisk utjämning m.m. Mellankommunal utjämning (länstrafi ken, hemsjukvård) Utjämningsbidrag inkomstutjämning Utjämningsavgift kostnadsutjämning LSS utjämningsavgift LSS utjämningsbidrag Regleringsbidrag Kommunal fastighetsavgift Summa Not 5 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel/utdelningar Ränta revers Eksjö Kommunfastigheter AB Borgensavgift Summa

15 Nothänvisningar (tkr) Not 6 Finansiella kostnader Övriga räntor 36 4 Övriga fi nansiella kostnader Summa Not 7 Materiella Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Fordon, maskiner och inventarier Ej aktiverade investeringar Summa Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier koncernföretag Övriga aktier Andelar Långfristiga fordringar koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Förlagslån Summa Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna skatteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran mervärdesskatt Inbetald preliminärskatt Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar Summa Not 10 Kassa och bank Kassa Bank Summa Förråd och exploateringsfastigheter

16 Nothänvisningar (tkr) Not 11 Rörelsekapital Resultatfonder Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 0 7 Tillstånds-och myndighetsnämnden Kommunledningskontoret KLL Kost och städ Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden 6 15 Finansförvaltningen Summa resultatfonder Övrigt rörelsekapital, brist Summa Not 12 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskottsbetalda statsbidrag Personalens källskatt/införsel Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd åp Upplupen löneskatt Förutbetalda skatteintäkter Övriga upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter Skuld mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Interimsskulder Summa

17 Driftbudget per (mnkr) Sektor/motsvarande Kostnader Intäkter Netto Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Kommunfullmäktige 2,3 1,3 0,0 0,0 2,3 1,3 Kommunstyrelsen 4,1 2,1 0,0 0,0 4,1 2,1 Tillstånds- o myndighetsnämnden 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 Kommunledningskontoret 82,1 39,7 22,2 11,0 59,9 28,7 KLK kost och städ 49,1 25,2 31,2 15,2 18,0 10,0 Samhällsbyggnadssektorn 108,3 57,4 23,3 12,7 85,0 44,7 Barn- och ungdomssektorn 395,9 207,1 106,3 56,4 289,6 150,7 Sociala sektorn 463,5 230,0 151,5 74,3 312,0 155,7 Revisionen 1,2 0,3 0,0 0,0 1,2 0,3 Överförmyndarnämnden 2,4 1,6 0,6 0,1 1,9 1,5 Summa 1 109,3 565,0 335,0 169,7 774,3 395,3 Investeringsbudget Budget - utfall - helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall Prognos Kommunfullmäktige 0,2 0,0 0,0 Kommunledningskontoret 1,6 0,0 0,5 KLK kost och städ 0,4 0,1 0,2 Samhällsbyggnadssektorn 27,5 6,7 28,9 Barn- och ungdomssektorn 4,4 1,1 3,2 Sociala sektorn 3,8 0,6 3,8 Summa 37,8 8,5 36,6 17

18 Uppföljningsrapport per med helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall % Helårs- Avvikelse prognos Kommunfullmäktige 2,3 1,3 57,4 2,3 0,0 Kommunstyrelsen 4,1 2,1 52,1 3,9 0,2 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,3 0,1 42,3 0,2 0,0 Kommunledningskontoret 59,9 28,7 47,9 62,1-2,1 KLK kost och städ 18,0 10,0 55,8 18,4-0,4 Samhällsbyggnadssektorn 85,0 44,7 52,6 92,5-7,5 Barn- och ungdomssektorn 289,6 150,7 52,0 292,5-2,9 Sociala sektorn 312,0 155,7 49,9 328,8-16,8 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Revisionen 1,2 0,3 29,1 1,2 0,0 Överförmyndarnämnden 1,9 1,5 80,1 1,9 0,0 Summa sektorer 774,3 395,3 51,1 803,9-29,6 Budgeterat för RF-uttag 3,5 3,5 Totalt sektorer 777,8 395,3 50,8 803,9-26,1 Budget - utfall helårsprognos

19 Politisk organisation Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder Kommentar Kommunfullmäktige och dess beredningar redovisar totalt ett utfall i nivå med budget. Kommunstyrelsen och utskotten redovisar totalt en positiv avvikelse med 150 tkr, främst genom ersättning för styrelseuppdrag från Eksjö Stadshus AB. Barn- och ungdomsutskottet räknar med överdrag på grund av ökade kostnader för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka. Det höga utfallet förklaras av att flertalet godmansersättningar redovisas och utbetalas under våren. Under förutsättning att återsökta medel erhålls från Migrationsverket begränsas dock utfallet bli enligt budget. Budget Utfall Helårs prognos Kommunfullmäktige Kostnader 2,3 1,3 2,1 Nettokostnader 2,3 1,3 2,1 Kommunstyrelsen Kostnader 3,9 2,0 4,0 Nettokostnader 3,9 2,0 4,0 Tillstånds- och myndighetsnämnd Kostnader 0,3 0,2 0,3 Nettokostnader 0,3 0,2 0,3 Överförmyndarnämnden Intäkter 0,4 0,1 0,4 Kostnader 2,1 1,6 2,1 Nettokostnader 1,7 1,5 1,7 Revisionens arbete fortskrider enligt antagen granskningsplan. Eventuellt kan resultatfonden behöva tas i anspråk med ett mindre belopp för inköp av läsplattor. 19

20 Kommunledningskontor Uppföljning av styrkort God näringslivsutveckling Målet är en placering i övre kvartilen vilket motsvarar lägst plats 72 i Svenskt Näringslivs årliga rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner. Vid senaste mätningen hamnade kommunen på plats 63 (2012 plats 53). Ekonomiskt utfall och prognos Kommunledningskontorets nettobudget uppgår till 59,9 mnkr och efter sex månader har 28,7 mnkr (47,7 procent) förbrukats. Campusi12 redovisar lågt utfall (17,2 procent) efter vårterminen men kommer under höstterminen att utöver budgetanslag ta resultatfondsmedel med 1,3 mnkr i anspråk. Även EksjöVux redovisar ett lågt utfall (38,9 procent) främst på grund av att kostnaderna för gymnasieutbildningarna är låga jämfört med budget. Kommunledningskontoret har belastats med kapitalkostnader och vissa driftskostnader för kommunägda förvaltningshuset och stadshuset med 1,1 mnkr. Kostnaden kommer att fördelas på fastigheternas hyresgäster. Helårsprognosen visar en negativ budgetavvikelse med 2,1 mnkr varav 1,3 mnkr avser Campus i12:s resultatfondsnyttjande och 0,7 mnkr tillkommande IT-kostnader. I nuläget bedöms total avvikelse hanteras inom kommunledningskontorets resultatfond. Investeringar Investeringsbudget uppgår till 1,6 mnkr. Största posten (0,9 mnkr) avser ärendehanteringssystemet där inga utgifter beräkna belasta året. Utfallet stannar på 0,5 mnkr. Verksamhetskommentarer Kommunledning, övergripande utveckling och administration Eksjö kommun redovisade vid årsskiftet en positiv befolkningsutveckling, under det första halvåret 2013 har utvecklingen varit stabil och uppgår för närvarande till en ökning om 70 invånare sedan årsskiftet. Resultatet beror främst på inflyttning och då i synnerhet på utrikes inflyttning. Under våren 2013 genomförde SCB på kommunens uppdrag en medborgarundersökning. Av undersökningen framgår att Eksjö i förhållande till deltagande kommuner placerar sig bättre i två av tre index. De aktuella indexen avsåg NöjdRegionIndex (NRI) som mätte medborgarna nöjdhet avseende Eksjö som en plats att bo, leva och verka i. I detta index var kommunen varken bättre eller sämre än övriga deltagande kommuner. Det andra indexet mätte NöjdMedborgarIndex (NMI) och avsåg den kommunala servicen. Här fick kommunen bättre betyg än kommunsnittet och bättre än kommuner i jämförbar storleksklass. På motsvarande sätt var resultatet för det tredje indexet NöjdinflytandeIndex (NII) som mätte förtroende, påverkansmöjligheter, kontakt och information. Även här fick Eksjö kommun ett bättre betyg än snittet av deltagande kommuner. Eksjö kommun har under 2013 precis som tidigare år haft överläggningar och samtal med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen om situationen vid flyktingförläggningarna i Mariannelund och Ingatorp. Internationell verksamhet Ny internationell policy har utarbetats vid KLK som antogs av kommunfullmäktige våren Vänortsutbytet skedde i år i juni med staden Schneverdingen. Eksjö sände en delegation om 40 personer varav ett 25-tal ungdomar, som uppträdde under dessa dagar. En mindre politiker och tjänstemannadelegation genomförde överläggningar om framtida inriktning av vänortsutbytet. Ekonomi och inköp Första halvåret har präglats av införandet av gemensamt ekonomisystem med Aneby, Nässjö och Vetlanda kommuner. När rutinerna nu stabiliserats inriktas fokus på att ytterligare effektivisera arbetssättet inom inköps- och ekonomiprocesserna. Upphandlings- och inköpsskola har i år startat i personaltidningen Pi för att öka kompetensen i kommunen i upphandlingsfrågor. 20

21 Personaladministration och gemensamma personalfunktioner Årets medarbetarundersökning gav ett mycket positivt resultat samtliga index har ökat jämfört med förra mätningen och ligger nu på en mycket hög nivå, generellt kan man säga att värden runt 70 beskriver en väl fungerande organisation. Det är också värden man måste arbeta hårt för att behålla Total index Arbetsorganisation Engagemang Arbetssituation Samarbeta Kultur & Värderingar Ledarskapsindex Arbetet med att etablera en tydlig och gemensam värdegrund för Eksjö kommun fortsätter och detta halvår har medarbetarundersökningen tjänat som motor för arbetet. Ett antal frågor som belyser öppenhet, handlingskraft och engagemang har plockats ur undersökningen och samlats i ett arbetshäfte. Projektet för att minska förekomsten av upprepad korttidssjukfrånvaro har varit ytterst framgångsrikt vilket gjort att arbetet permanentats och en tjänst inrättas för att fortsätta arbetet. Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är att man ska ha mer än fem frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna. Sedan projektet startade hösten 2012 har frånvaron för denna grupp minskat med 1500 dagar (sju årsarbetare) och sjukfrånvarokostnaderna exklusive vikariekostnader har minskat med 600 tkr. Det EU-finansierade ledarutvecklingsprogrammet, Ledarutveckling över gränserna, som Eksjö driver tillsammans med övriga höglandskommuner samt Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner har nu slutfört första kullen med mycket goda resultat. Initierade personalförändringar 2013: Löneenheten minskar med 1,5 tjänster varav 1,0 tjänst återbesätts. Personalenheten minskar med 2,0 tjänster varav 1,75 återbesätts. Facklig tid (AFF) minskar med 0,5 tjänst (återgång till verksamhet av facklig förtroendeman). Totalt minskat verksamheten med 0,75 + 0,5 tjänster mellan Bemanningsenheten Under första halvåret har enheten distribuerat ut totalt timmar, fördelat på timmar till äldreomsorgen, till skolan och timmar till kostenheten. Vid halvårsskiftet hade bemanningsenheten 341 anställda timvikarier varav 152 rekryterats under året. Efter sommarvikariatens slut finns runt 40 vikarier som är placerade i de olika verksamheterna på längre och kortare vikariat. För dessa debiteras endast den faktiska kostnaden. Utöver vikarier har enheten 17 fast anställda resurser. För denna grupp har ersättningen för förskjuten arbetstid förhandlats bort och ersatts men lönekompensation. Timpriset för akuta beställningar ska täcka kostnaden för denna grupp. Under hösten kommer enhetens ansvarsområde att utökas med bemanning inom städ och barnomsorg. Näringslivsutveckling I Svenskt Näringslivs senaste ranking av kommunernas företagsklimat backade Eksjö kommun 10 platser och ligger nu på plats 63 av landets 290 kommuner. Antalet nystartade företag uppgick under första halvåret till 76 vilket överstiger snittet för tidigare perioder. Science Park Systemet (SPS), har pågått i 6 månader. Projektet kommer att tillföra verksamheten en gedigen affärsutvecklingsutbildning och finansierar en tjänst under hela Det strategiska arbetet med destinationsutveckling i kommunen fortsätter, och en förstudie är påbörjad inom destinationsarbetet. Syftet är att få ett större projekt under nästa år och försöka hitta en modell för strukturerat destinationsutvecklingsarbete i mindre kommuner. Eksjö kommun arbetar tillsammans med Emilkraften med att utveckla destinationen Mariannelund och då främst Barnfilmbyn Mariannelund. Under året har ett utvecklings- och fastighetsbolag bildats, Snickerboa Mariannelund AB. Bolaget främsta uppgift blir att skapa förutsättningar och hitta finansiering av byggandet av ett Barmfilmmuseum i Mariannelund. Kommunen har ingen andel/aktiepost i det nybildade bolaget med bidrar med kompetens och kontaktnät. Turistverksamheten Turisterna fortsätter att hitta till Eksjö i stor omfattning. Många besöker turistbyrån och/eller hemsidan Information kan numera också hittas via eksjoappen. 21

22 Hela Småland har nu enats och har en gemensam plattform för allas hemsidor, vilket gör att paketeringen ska bli enklare för kunderna framöver. Kravet på intäkter vid turistbyrån kommer att öka efter det att vandrarhemmet nu drivs i privat regi. Det planeras bland annat för utökat utbud i butiken och ytterligare service i form av biljettförsäljning. Antalet besökare på turistbyrån har under sommaren hittills varit mycket hög. En presentation av besöksantalet kommer att göras i september. Information och marknadsföring, evenemangsstöd Hushållstidningen Hemma i Eksjö har kommit ut med två nummer. Tidningen sänds till alla hushåll i kommunen och finns också som nättidning. Liksom tidigare medfinansieras Brevet hemifrån som ges ut av eksjo.nu. Brevet sänds via e-post till prenumeranter och vänder sig företrädesvis till utflyttade Eksjöbor. Det särskilda evenemangsanslaget har främst använts till stöd och marknadsföring av de stora sommarevenemangen Diggiloo, Eksjö kammarmusikfestival och Eksjö stadsfest. EksjöVux EksjöVux har med nuvarande budget svårt att uppfylla de behov som finns hos de studerande. Inget tidigare år har det varit så många elever med olika former av studiesvårigheter, koncentrationsproblem, sociala problem etc. De finns inom alla utbildningsvägar och stödverksamheten är i behov av utökning. Under försommaren kom besked om en stor extra tilldelning av Yrkesvux-platser som ska förbrukas under hösten, totalt har Eksjö tillgång till 26 platser för 2013, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Pengarna kan bara användas till rena yrkesutbildningar och många elever behöver mycket mer grundläggande studier. Dessutom är det svårt med statsbidrag som bara sträcker sig ett halvår, de flesta yrkesutbildningar kräver oftast minst ett och ett halvt år. Kortsiktiga satsningar som denna medger inga riktiga planeringsförutsättningar. Det låga utfallet efter sex månader förklaras dels av att statsbidrag erhållits för utbildningar som inte kunnat fullgöras dels av att kostnader för utbildningar och IT med mera inte har debiterats. Tjänster har varit vakanta men är nu tillsatta. Eventuell möjlighet att få ett visst överskott på Yrkes- Vux riskerar att ätas upp av ökade kostnader på SFI. Tendensen i år har varit en ökad tillströmning av elever till SFI. En allt större andel av de nya eleverna har kort eller ingen skolbakgrund, vilket innebär att studietiden på SFI blir både längre och mer resurskrävande. Dessutom har EksjöVux fått ännu ett nytt uppdrag samhällsorientering för en utökad målgrupp. Från och med maj 2013 ska i princip alla nyanlända erhålla samhällsorientering, en reform som inte är fullt ut finansierad. Utvecklingen av satsningen på lärlingsutbildningar för vuxna fortsätter till hösten startar en ny omgång elever med placering på Café i12. Glädjande har SFI/EksjöVux blivit beviljade 790 tkr i projektpengar från Skolverket. Medlen ska användas till insatser som höjer kvalitet, ökar flexibilitet och ökar individanpassningen. Allt måste genomföras under hösten. EksjöVux står lite inför en nystart i höst med flera nya medarbetare. En både rolig och spännande situation som lovar utveckling och förnyelse. Campus i12 Resultatfondsmedel på 1,3 mnkr kommer enligt plan att utnyttjas under året. Den nya YH-utbildningen Behandlingspedagog inriktning neuropsykiatri har lockat ett stort antal studenter. Söktrycket för denna utbildning och den tvååriga högskoleutbildningen Digital Visualiseringen är så högt att överintag görs. Ett överintag betyder att intäkterna i årskurs 2 är maximerade. Det är dock svårare att rekrytera studenter till de två tekniska utbildningarna. Ett avslag från YH-myndigheten medför utökade kostnader för ny ansökan. På Campus i12 bedrivs 2013 tre olika EU-projekt; Vispark, ITspåret och Kreativa kvinnor. Ett forskningsprojekt är också knutet till Campus inom neuropsykiatri. Hösten 2013 kommer Campus i12 att ha drygt 200 heltidsstuderande och ett 50-tal deltidsstuderande. Verksamheten är effektivt organiserad då många utbildningar och projekt delar på OH-kostnader och lokalkostnader. När antalet elever är som flest under några höstveckor hyrs enstaka externa lokaler. I stort sätt samma lokalyta (ITspåret och Vispark har tillkommit) som disponerades år 2007 rymmer idag 220 studenter i jämförelse 70 studenter En anpassningsombyggnad av en del lokaler gjordes Campus i12 växlar upp utvecklingsmedel med EU- 22

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer