DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 166

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2013. Godkänd av kommunfullmäktige 2013-09-26, 166"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/ Godkänd av kommunfullmäktige , 166

2 Innehåll Eksjö kommuns kvartalsrapport 1/1-30/ Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6 Resultaträkning, kassaflödesanalys...12 Balansräkning...13 Nothänvisningar...14 Driftbudget, investeringsbudget...17 Uppföljningsrapport /helårsprognos Verksamheter Politisk organisation...19 Kommunledningskontoret Kost och städ...25 Samhällsbyggnadssektorn...26 Barn- och ungdomssektorn...29 Sociala sektorn...32 Bilagor Styrkort bilaga 1 Diagram över respektive perspektiv...bilaga 2 Produktion: ekonomiavdelningen augusti

3 Politisk och förvaltningsorganisation Valnämnden 5 ledamöter Kommunrevisionen 7 ledamöter Överförmyndarnämnd 3 ledamöter Tillstånds- och myndighetsnämnden 8 ledamöter Kommunfullmäktige 49 ledamöter (28 ersättare) Kommunstyrelsen 19 ledamöter (19 ersättare) Två fasta beredningar: Välfärdsberedningen Utvecklingsberedningen 8 ledamöter per beredning Fyra utskott: Ledningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Barn- och ungdomsutskottet Socialutskottet 5 ledamöter per utskott Förvaltningen Kommundirektör Kommunledningskontoret Centrala verksamheter Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn

4 Ekonomisk översikt Förutsättningar Tillväxt och skatteunderlag Tillväxten i världen och Sverige första halvåret har varit fortsatt svag. Konjunkturen förväntas nu ligga stabilt men stärkas framåt, framförallt från Prognosen för skatteunderlaget i år stämmer i princip med budgeterade resurser. Befolkningsutveckling Eksjö kommuns befolkning ökade under 2012 med 64 invånare ( ) och uppgick vid årsskiftet till invånare. SCB:s halvårsstatistik för 2013 visar att Eksjö kommun per ökat med ytterligare 65 personer till invånare. Periodens resultat och helårsprognos Överskott i första halvårets utfall Resultatet efter sex månader är ett överskott på 10,5 mnkr. Sektorerna har tillsammans förbrukat 50,8 procent (395,3 mnkr) av driftbudgetens 777,8 mnkr. Utöver sektorernas anslag inräknas här de 3,5 mnkr som budgeterats för finansiering via resultatfond. Efter hantering av 2012 års avvikelser uppgår resultatfonderna totalt till 18,7 mnkr. Löneökningarna för året från och med april ingår inte i utfallet. De planeras att vara klara att betalas ut i september. Budgeterat resultat nås inte i helårsprognosen Prognosen för 2013 är ett överskott på 2 mnkr mot budgeterade 16,4 mnkr. Anledningen till att resultatet inte uppnår budgeterat är att sektorerna gör en negativ avvikelse mot budget. Även om utfallet av kommunalekonomisk utjämning är positivt mot budget väger det inte helt upp sektorernas underskott. Andra halvåret är kostnadsmässigt tyngre i kommunen med dels löneökningar och dels semestervikarier, vilket förklarar varför helårprognosen visar på ett budgetunderskott medan utfallet vid halvåret är ett överskott. 4 Skatteunderlagstillväxt i procent Aktuell prognos samt den prognos som låg till grund för budgetbeslut i oktober Aktuell prognos, summa, % 4,2 3,3 3,2 4,5 5,3 Prognos vid budgettillfället, summa, % 4,0 3,4 3,6 4,4 4,6 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting. De största enskilda budgetavvikelserna i prognosen redovisas inom områdena social stöd och hemtjänst. Skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas blir 5,7 mnkr bättre än budget. I prognosen finns inte med återbetalning av AFA-premier från , ett beslut om eventuell återbetalning kommer att tas i oktober, vilket i så fall kommer att förbättra resultatet. Investeringar för 36,6 mnkr Av årets investeringsanslag (inklusive tilläggsanslag från tidigare år) på 38,5 mnkr har 8,5 mnkr tagits i anspråk första halvåret. Prognosen visar att 36,6 mnkr av investeringsanslaget kommer att nyttjas. Vissa osäkerheter finns om vissa investeringsobjekt kommer att hinna genomföras 2013 eller Finansiella mål Årets resultat Resultatet vid halvårsskiftet uppgår till 2,6 procent av skatteintäkter och utjämning. Årets resultat i prognosen för helår beräknas bli betydligt sämre, 2 mnkr, vilket enbart är 0,2 procent i positivt resultat av skatteintäkter och bidrag. Det är 14,4 mnkr lägre än budgeterat resultat. Målet att i resultat uppnå minst 2 procent av skatteintäkter och bidrag uppnås inte. Självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande Målet om 100 procent självfinansiering av investeringar uppnås inte. Prognostiserade investeringar självfinansieras till 49 procent av årets överskott från

5 den löpande verksamheten och ytterligare 14 procent finansieras genom Eksjö kommunfastigheters amortering av reverslån. Det innebär att likviditeten påverkas men kommunen kommer inte att behöva låna för att klara prognostiserade investeringar. Målet om finansiellt sparande med fem mnkr uppnås inte. Ett lågt resultat ihop med en relativt hög investeringsnivå, dock inom årets budget ihop med överförda investeringar från tidigare år, gör att målen om självfinansiering av investeringar och finansiellt sparande inte uppfylls. Soliditeten I bokslut 2012 uppnåddes soliditeten 61,4 procent. Vid halvårsskiftet har soliditeten sjunkit något till 60 procent men förväntas i prognosen för bokslut 2013 uppgå till 61,5 procent. Det finansiella målet är att soliditeten årligen ska stärkas och på lång sikt uppgå till 75 procent. Bolagskoncernen Sammanställd redovisning (kommunen och hel- och delägda bolag) ingår inte i delårsrapporten. De enskilda bolagen redovisar i respektive delårsrapporter följande resultat i mnkr (uppgift inom parentes avser första halvåret 2012): Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -0,7 (-0,6) Eksjö Stadshus AB (moderbolag) -1,2 (-0,7) Eksjöbostäder AB 1,1 (-0,9) Kommunfastigheter AB 0,8 (-0,7) AB Eksjö Industribyggnader 0,5 (0,2) Eksjö Energi AB 7,7 (6,3) Eksjö Elnät AB 1,4 (1,1) Eksjö Energi Elit AB 0,1 (0,9) Årets resultat 2009 prognos 2013 (mnkr) I delår 2012 ingår jämförelsestörande post 17,9 mnkr. Budgetavvikelser 2009 prognos 2013 (mnkr) Sektorerna prognos har minskats med budgeterat resultatfondsnyttjande 3,5 mnkr 5

6 Redovisningsprinciper Intäkter och kostnader har periodiserats Noter till resultat- och balansräkning har upprättats i mindre omfattning än i årsredovisningen. Byte av ekonomisystem och kontoplan har medfört att vissa poster på ingående balans avviker med mindre belopp jämfört med utgående balans Utfallet för skatteintäkterna bygger på SKL:s prognos från augusti Uppgifter om aktuell semesterlöneskuld, övertidsskuld och upplupna löner har tagits fram men inga förändringar har bokförts. Detta görs endast i årsbokslutet. Prognosen för pensionskostnader bygger på Skandias prognos från december, justerad med bokförda engångsposter. Större skillnader balansposter Det nya ekonomisystemet kunde inte tas i bruk förrän efter årsskiftet och fakturor som kom i slutet av året men avsåg 2013 bokfördes på konto för förskottsbetalda kostnader. Inga interimsposter (periodiseringar) över årsskiftet förekom. Interna kostnader och intäkter Det höga beloppet jämfört med föregående halvårsskifte förklaras av kostnader för barnomsorgen fördelas som intern intäkt (barnomsorgspeng) till enheterna. Övergripande verksamhetsuppföljning Kommunens övergripande verksamhetsuppföljning har sedan fler år tillbaka skett med metoden balanserad styrning. De övergripande målen finns redovisade i kommunens vision 2020 och i de olika fullmäktigeprogrammen. I samband med att budgetdirektiv upprättas, görs en prioritering av de viktigaste målen för planperioden. Kommunstyrelsens styrkort fokuserar på fyra verksamhets-/affärsområden, nämligen: attraktivitet utveckling och omsorg om barn och unga utveckling och omsorg om vuxna hållbar utveckling Varje verksamhetsområde följs upp utifrån fyra olika perspektiv. Brukarperspektivet fokuserar på främst på kundnyttan. Processperspektivet tar sikte på att ha rationella och effektiva arbetsmetoder och processer. Medarbetarperspektivet lyfter fram kompetensförsörjning, rekrytering, värdegrund, ledarskap- medarbetarskap med mera. Resursperspektivet beskriver hur väl kommunen använder ekonomiska och andra resurser. Styrkortet har därmed två övergripande dimensioner, den ena dimension beskriver hur väl den kommunala verksamheten svarar mot respektive verksamhets/affärsområde. Den andra dimensionen beskriver hur väl den kommunala verksamheten fungerar utifrån ovan angivna perspektiv. Styrkortet är gemensamt för hela förvaltningen och ägs av kommunstyrelsen. Om utfallet avviker väsentlig i förhållande till målet ska+ handlingsplaner sättas in. Måluppfyllelsen redovisas i spindel-/spridningsdiagram i form av en femgradig skala, där värdet fem avser full måluppfyllelse. Samtliga mål och deras senaste mätvärde med i förhållande till tidigare mätning finns redovisade i bilaga 1. Resultat av den övergripande verksamhetsuppföljningen På följande sidor redovisas måluppfyllelsen i spridningsdiagram för respektive verksamhetsområde. Måluppfyllelsen i förhållande till de fyra olika perspektiven finns redovisade i bilaga 2. 6

7 Uppföljning av verksamhetsområdet attraktivitet De flesta målen inom verksamhetsområdet attraktivitet uppnås eller nästan uppnås. Bostadsproduktionen är fortfarande låg i förhållande till behov och mål. Kundnöjdheten avseende enkelhet och bra bemötande i kontakten med kommunen uppgår enligt senaste brukarundersökning till 98 procent. Utvecklingen av e-tjänster innebär att allt fler använder sig av de digitala tjänster kommunen tillhandahåller. Målsättningen, om att andelen av kommunens e- tjänster ska öka med 10 procent till 2014 kommer att infrias. Frisktalen liksom sjukfrånvaron har försämrats något sedan föregående mätning (årsredovisningen 2012). Även inom områdena förståelse för ekonomiska samband och budgetavvikelse bör ett förbättringsarbete ske. Förståelse 7

8 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om barn och unga De flesta målen inom brukar- och processperspektiven mäts på årsbasis. Utvecklingen av vårddygn på institutioner för unga är alltjämt hög. Det första halvåret 2013 har 1615 vårddygn på institutioner ianspråktagits, vilket indikerar att målet om högst 3000 vårddygn blir svårt att nå. Vilket också är en förklaring till det resultatet för budgetavvikelsen. Den sociala sektorn har inlett ett förändrat arbetssätt och satsar mer på hemmaplanslösningar vilket är en åtgärd för att nå ett grönt resultat och därmed en ökad måluppfyllelse. Utfallet kring kunskapsmålen är för närvarande under omfattande analys och beräknas klara under september och redovisas därmed i samband med årsredovisningen för Förståelse 8

9 Uppföljning av verksamhetsområdet utveckling och omsorg om vuxna Till dags dato och sedan LOV infördes har kommunen än så länge inte kunnat erbjuda alternativa utförare inom hemtjänsten. Åtgärder som övervägs för att förändra detta förhållande är, ökad marknadsföring, underlätta för egen personal att starta eget samt förändring av ersättningsnivåerna. Rättsäkerheten är alltjämt god. Antalet överklaganden är få och kommunen har fått rätt i högre instans i samtliga fall gångna halvåret. Målet för andrahandskontrakt är inte uppfyllt men en bosocial grupp arbetar med att skapa möjlighet för personer med att få egna hyreskontrakt i nära dialog och samarbete med hyresvärdar som är beredda att ta ett socialt ansvar. Orsaken till budgetavvikelsen hänför sig i första hand till hemtjänst- och institutionskostnaderna. Förbättringsområde är, liksom hos övriga verksamhetsområden förståelsen för ekonomiska samband och förtroendet för ekonomiska styrprinciper. Förståelse 9

10 Uppföljning av verksamhetsområdet hållbar utveckling Det finns en god måluppfyllelse i de flesta perspektiv inom det aktuella verksamhetsområdet. Däremot när det gäller resursperspektivet som omfattar förståelse ekonomiska samband, förtroende för ekonomiska styrprinciper, ramavtalstrohet och budgetavvikelse är resultaten fortfarande låga. Förståelse Förståelse Total lägesbild av samtliga perspektiv Störst måluppfyllelse har medarbetarperspektivet som ökat från 3,8 till 4,6 (jämfört med medarbetarundersökningen 2011). Även processperspektivet har förbättrats från 3,5 till 3,6. Däremot har resursperspektivet backat rejält från 3,7 till 2,8 och som kanske till viss del förklarar att att brukarnöjdheten backar något från 3,8 till 3,6. Det bör noteras att mättillfällena varierar kraftigt i de olika perspektiven. Klart står dock att resursperspektivet inger viss oro. 4,5 Medarbetare 10

11 Total lägesbild av samtliga verksamhetsområden Samtliga verksamhetsområden, förutom utveckling och omsorg om vuxna, visar en lägre måluppfyllelse vid detta delår jämfört med senaste bokslut. För samtliga verksamhetsområden uppgår måluppfyllelsen enligt följande: Verksamhetsområde Utfall Utfall Attraktivitet 3,9 av 5 3,8 av 5 Omsorg och utveckling av barn och unga 3,5 av 5 3,4 av 5 Omsorg och utveckling av vuxna 3,3 av 5 3,4 av 5 Hållbar utveckling 0 av 5 3,6 av 5 Viktiga förbättringsområden är: Kommunikationer, klimatpåverkan (Hållbar utveckling). Andrahandskontrakt och alternativa utförare (Utveckling och omsorg om vuxna). Kunskapsmål och institutionsvård för unga (Utveckling och omsorg om barn och unga). Bostadsproduktionen (Attraktivitet) 11

12 Resultaträkning per med helårsprognos (mnkr) Not Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse Verksamhetens nettokostnader 1,2-372,7-798,2-395,0-816,6-18,4 Återbetald AFA-premie 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -7,4-15,8-7,9-15,8 0,0 Verksamhetens nettokostnader -362,1-814,0-402,9-832,4-18,4 Skatteintäkter 3 319,6 675,5 337,3 675,2-0,3 Kommunalekonomisk utjämning 4 65,3 145,9 72,5 151,9 6,0 Finansiella intäkter 5 4,6 9,3 3,6 7,5-1,8 Finansiella kostnader 6 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 Ränta pensionsskuld 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0 Resultat före extraordinära poster 27,4 16,4 10,5 2,0-14,4 Extraordinära poster Årets resultat 27,4 16,4 10,5 2,0-14,4 Resultat / skatteintäkter och bidrag 7,11% 1,99% 2,56% 0,24% Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpande verksamheten Årets resultat 27,4 16,4 10,5 2,0 Justering före avskrivningar/nedskrivn. 7,4 15,8 7,9 15,8 Justering före avsättning 0,0-0,5 0,0 0,0 Justering före förändring av rörelsekapital 34,7 31,7 18,4 17,8 Förändring kortfristiga fordringar o förråd -16,6 0,0-18,1 0,0 Förändring kortfristiga skulder -24,8 0,0 20,1 0,0 Medel från den löpande verksamheten -6,7 31,7 20,4 17,8 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -9,6-27,0-8,5-36,6 Justering för värdeförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från investeringsverksamheten -9,6-27,0-8,5-36,6 Finansieringsverksamheten Minskning långfristiga fordringar 3,0 5,0 2,5 5,0 Medel från finansieringsverksamheten 3,0 5,0 2,5 5,0 Årets kassaflöde -13,4 9,7 14,4-13,8 Likvida medel vid årets början 15,0 54,9 54,9 54,9 Likvida medel vid periodens slut 1,6 64,6 69,3 41,1 12

13 Balansräkning per med helårsprognos (mnkr) Not Bokfört Bokslut Förändring Prognos Förändring mån. helår 12 mån. Tillgångar Anläggningstillgångar 7,8 382,1 384,0-1,9 399,8 15,8 Omsättningstillgångar 9,10 195,7 163,2 32,5 149,4-13,8 Summa tillgångar 577,8 547,2 30,6 549,2 2,0 Eget kapital, avsättningar Eget kapital Anläggningskapital 370,3 372,3-1,9 390,0 17,7 Rörelsekapital 11-23,9-36,4 12,5-52,0-15,6 Summa eget kapital 346,4 335,9 10,5 338,0 2,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 Avsatt för deponi 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 Summa avsättningar 11,8 11,8 0,0 11,8 0,0 Skulder Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder ,7 199,6 20,1 199,6 Summa skulder 219,7 199,6 20,1 199,6 0,0 Summa eget kapital avsättningar och skulder 577,8 547,2 30,6 549,2 2,0 Soliditet 60,0% 61,4% 61,5% Pensionsförpliktelser (ansvarsförbindelse) 463,8 464,0 Borgensförbindelser 886,7 883,7 13

14 Nothänvisningar (tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen Interna poster redovisning Övriga verksamhetsintäkter 4 18 Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen Interna poster redovisning Kapitalkostnad och avtalspension Utbetalda pensioner Avgiftbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderspension Löneskatt på pensionskostnad Förvaltningsavgifter pensioner Förändring semesterlöneskuld och övertidsskuld 0 Övriga kostnader 72 5 Summa Not 3 Skatteintäkter Kommunalskattemedel Slutavräkning Summa Not 4 Kommunalekonomisk utjämning m.m. Mellankommunal utjämning (länstrafi ken, hemsjukvård) Utjämningsbidrag inkomstutjämning Utjämningsavgift kostnadsutjämning LSS utjämningsavgift LSS utjämningsbidrag Regleringsbidrag Kommunal fastighetsavgift Summa Not 5 Finansiella intäkter Räntor på likvida medel/utdelningar Ränta revers Eksjö Kommunfastigheter AB Borgensavgift Summa

15 Nothänvisningar (tkr) Not 6 Finansiella kostnader Övriga räntor 36 4 Övriga fi nansiella kostnader Summa Not 7 Materiella Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar Fordon, maskiner och inventarier Ej aktiverade investeringar Summa Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Aktier koncernföretag Övriga aktier Andelar Långfristiga fordringar koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Förlagslån Summa Not 9 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna skatteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordran mervärdesskatt Inbetald preliminärskatt Fordringar hos staten Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar Summa Not 10 Kassa och bank Kassa Bank Summa Förråd och exploateringsfastigheter

16 Nothänvisningar (tkr) Not 11 Rörelsekapital Resultatfonder Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 0 7 Tillstånds-och myndighetsnämnden Kommunledningskontoret KLL Kost och städ Samhällsbyggnadssektorn Barn- och ungdomssektorn Sociala sektorn Överförmyndarnämnden Revisionen Valnämnden 6 15 Finansförvaltningen Summa resultatfonder Övrigt rörelsekapital, brist Summa Not 12 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förskottsbetalda statsbidrag Personalens källskatt/införsel Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna arbetsgivaravgifter Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd åp Upplupen löneskatt Förutbetalda skatteintäkter Övriga upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter Skuld mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Interimsskulder Summa

17 Driftbudget per (mnkr) Sektor/motsvarande Kostnader Intäkter Netto Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Kommunfullmäktige 2,3 1,3 0,0 0,0 2,3 1,3 Kommunstyrelsen 4,1 2,1 0,0 0,0 4,1 2,1 Tillstånds- o myndighetsnämnden 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 Kommunledningskontoret 82,1 39,7 22,2 11,0 59,9 28,7 KLK kost och städ 49,1 25,2 31,2 15,2 18,0 10,0 Samhällsbyggnadssektorn 108,3 57,4 23,3 12,7 85,0 44,7 Barn- och ungdomssektorn 395,9 207,1 106,3 56,4 289,6 150,7 Sociala sektorn 463,5 230,0 151,5 74,3 312,0 155,7 Revisionen 1,2 0,3 0,0 0,0 1,2 0,3 Överförmyndarnämnden 2,4 1,6 0,6 0,1 1,9 1,5 Summa 1 109,3 565,0 335,0 169,7 774,3 395,3 Investeringsbudget Budget - utfall - helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall Prognos Kommunfullmäktige 0,2 0,0 0,0 Kommunledningskontoret 1,6 0,0 0,5 KLK kost och städ 0,4 0,1 0,2 Samhällsbyggnadssektorn 27,5 6,7 28,9 Barn- och ungdomssektorn 4,4 1,1 3,2 Sociala sektorn 3,8 0,6 3,8 Summa 37,8 8,5 36,6 17

18 Uppföljningsrapport per med helårsprognos (mnkr) Ansvar Budget Utfall % Helårs- Avvikelse prognos Kommunfullmäktige 2,3 1,3 57,4 2,3 0,0 Kommunstyrelsen 4,1 2,1 52,1 3,9 0,2 Tillstånds- och myndighetsnämnden 0,3 0,1 42,3 0,2 0,0 Kommunledningskontoret 59,9 28,7 47,9 62,1-2,1 KLK kost och städ 18,0 10,0 55,8 18,4-0,4 Samhällsbyggnadssektorn 85,0 44,7 52,6 92,5-7,5 Barn- och ungdomssektorn 289,6 150,7 52,0 292,5-2,9 Sociala sektorn 312,0 155,7 49,9 328,8-16,8 Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 Revisionen 1,2 0,3 29,1 1,2 0,0 Överförmyndarnämnden 1,9 1,5 80,1 1,9 0,0 Summa sektorer 774,3 395,3 51,1 803,9-29,6 Budgeterat för RF-uttag 3,5 3,5 Totalt sektorer 777,8 395,3 50,8 803,9-26,1 Budget - utfall helårsprognos

19 Politisk organisation Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder Kommentar Kommunfullmäktige och dess beredningar redovisar totalt ett utfall i nivå med budget. Kommunstyrelsen och utskotten redovisar totalt en positiv avvikelse med 150 tkr, främst genom ersättning för styrelseuppdrag från Eksjö Stadshus AB. Barn- och ungdomsutskottet räknar med överdrag på grund av ökade kostnader för ersättning för förlorad arbetsinkomst. Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka. Det höga utfallet förklaras av att flertalet godmansersättningar redovisas och utbetalas under våren. Under förutsättning att återsökta medel erhålls från Migrationsverket begränsas dock utfallet bli enligt budget. Budget Utfall Helårs prognos Kommunfullmäktige Kostnader 2,3 1,3 2,1 Nettokostnader 2,3 1,3 2,1 Kommunstyrelsen Kostnader 3,9 2,0 4,0 Nettokostnader 3,9 2,0 4,0 Tillstånds- och myndighetsnämnd Kostnader 0,3 0,2 0,3 Nettokostnader 0,3 0,2 0,3 Överförmyndarnämnden Intäkter 0,4 0,1 0,4 Kostnader 2,1 1,6 2,1 Nettokostnader 1,7 1,5 1,7 Revisionens arbete fortskrider enligt antagen granskningsplan. Eventuellt kan resultatfonden behöva tas i anspråk med ett mindre belopp för inköp av läsplattor. 19

20 Kommunledningskontor Uppföljning av styrkort God näringslivsutveckling Målet är en placering i övre kvartilen vilket motsvarar lägst plats 72 i Svenskt Näringslivs årliga rankning av näringslivsklimatet i landets kommuner. Vid senaste mätningen hamnade kommunen på plats 63 (2012 plats 53). Ekonomiskt utfall och prognos Kommunledningskontorets nettobudget uppgår till 59,9 mnkr och efter sex månader har 28,7 mnkr (47,7 procent) förbrukats. Campusi12 redovisar lågt utfall (17,2 procent) efter vårterminen men kommer under höstterminen att utöver budgetanslag ta resultatfondsmedel med 1,3 mnkr i anspråk. Även EksjöVux redovisar ett lågt utfall (38,9 procent) främst på grund av att kostnaderna för gymnasieutbildningarna är låga jämfört med budget. Kommunledningskontoret har belastats med kapitalkostnader och vissa driftskostnader för kommunägda förvaltningshuset och stadshuset med 1,1 mnkr. Kostnaden kommer att fördelas på fastigheternas hyresgäster. Helårsprognosen visar en negativ budgetavvikelse med 2,1 mnkr varav 1,3 mnkr avser Campus i12:s resultatfondsnyttjande och 0,7 mnkr tillkommande IT-kostnader. I nuläget bedöms total avvikelse hanteras inom kommunledningskontorets resultatfond. Investeringar Investeringsbudget uppgår till 1,6 mnkr. Största posten (0,9 mnkr) avser ärendehanteringssystemet där inga utgifter beräkna belasta året. Utfallet stannar på 0,5 mnkr. Verksamhetskommentarer Kommunledning, övergripande utveckling och administration Eksjö kommun redovisade vid årsskiftet en positiv befolkningsutveckling, under det första halvåret 2013 har utvecklingen varit stabil och uppgår för närvarande till en ökning om 70 invånare sedan årsskiftet. Resultatet beror främst på inflyttning och då i synnerhet på utrikes inflyttning. Under våren 2013 genomförde SCB på kommunens uppdrag en medborgarundersökning. Av undersökningen framgår att Eksjö i förhållande till deltagande kommuner placerar sig bättre i två av tre index. De aktuella indexen avsåg NöjdRegionIndex (NRI) som mätte medborgarna nöjdhet avseende Eksjö som en plats att bo, leva och verka i. I detta index var kommunen varken bättre eller sämre än övriga deltagande kommuner. Det andra indexet mätte NöjdMedborgarIndex (NMI) och avsåg den kommunala servicen. Här fick kommunen bättre betyg än kommunsnittet och bättre än kommuner i jämförbar storleksklass. På motsvarande sätt var resultatet för det tredje indexet NöjdinflytandeIndex (NII) som mätte förtroende, påverkansmöjligheter, kontakt och information. Även här fick Eksjö kommun ett bättre betyg än snittet av deltagande kommuner. Eksjö kommun har under 2013 precis som tidigare år haft överläggningar och samtal med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen om situationen vid flyktingförläggningarna i Mariannelund och Ingatorp. Internationell verksamhet Ny internationell policy har utarbetats vid KLK som antogs av kommunfullmäktige våren Vänortsutbytet skedde i år i juni med staden Schneverdingen. Eksjö sände en delegation om 40 personer varav ett 25-tal ungdomar, som uppträdde under dessa dagar. En mindre politiker och tjänstemannadelegation genomförde överläggningar om framtida inriktning av vänortsutbytet. Ekonomi och inköp Första halvåret har präglats av införandet av gemensamt ekonomisystem med Aneby, Nässjö och Vetlanda kommuner. När rutinerna nu stabiliserats inriktas fokus på att ytterligare effektivisera arbetssättet inom inköps- och ekonomiprocesserna. Upphandlings- och inköpsskola har i år startat i personaltidningen Pi för att öka kompetensen i kommunen i upphandlingsfrågor. 20

21 Personaladministration och gemensamma personalfunktioner Årets medarbetarundersökning gav ett mycket positivt resultat samtliga index har ökat jämfört med förra mätningen och ligger nu på en mycket hög nivå, generellt kan man säga att värden runt 70 beskriver en väl fungerande organisation. Det är också värden man måste arbeta hårt för att behålla Total index Arbetsorganisation Engagemang Arbetssituation Samarbeta Kultur & Värderingar Ledarskapsindex Arbetet med att etablera en tydlig och gemensam värdegrund för Eksjö kommun fortsätter och detta halvår har medarbetarundersökningen tjänat som motor för arbetet. Ett antal frågor som belyser öppenhet, handlingskraft och engagemang har plockats ur undersökningen och samlats i ett arbetshäfte. Projektet för att minska förekomsten av upprepad korttidssjukfrånvaro har varit ytterst framgångsrikt vilket gjort att arbetet permanentats och en tjänst inrättas för att fortsätta arbetet. Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är att man ska ha mer än fem frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna. Sedan projektet startade hösten 2012 har frånvaron för denna grupp minskat med 1500 dagar (sju årsarbetare) och sjukfrånvarokostnaderna exklusive vikariekostnader har minskat med 600 tkr. Det EU-finansierade ledarutvecklingsprogrammet, Ledarutveckling över gränserna, som Eksjö driver tillsammans med övriga höglandskommuner samt Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner har nu slutfört första kullen med mycket goda resultat. Initierade personalförändringar 2013: Löneenheten minskar med 1,5 tjänster varav 1,0 tjänst återbesätts. Personalenheten minskar med 2,0 tjänster varav 1,75 återbesätts. Facklig tid (AFF) minskar med 0,5 tjänst (återgång till verksamhet av facklig förtroendeman). Totalt minskat verksamheten med 0,75 + 0,5 tjänster mellan Bemanningsenheten Under första halvåret har enheten distribuerat ut totalt timmar, fördelat på timmar till äldreomsorgen, till skolan och timmar till kostenheten. Vid halvårsskiftet hade bemanningsenheten 341 anställda timvikarier varav 152 rekryterats under året. Efter sommarvikariatens slut finns runt 40 vikarier som är placerade i de olika verksamheterna på längre och kortare vikariat. För dessa debiteras endast den faktiska kostnaden. Utöver vikarier har enheten 17 fast anställda resurser. För denna grupp har ersättningen för förskjuten arbetstid förhandlats bort och ersatts men lönekompensation. Timpriset för akuta beställningar ska täcka kostnaden för denna grupp. Under hösten kommer enhetens ansvarsområde att utökas med bemanning inom städ och barnomsorg. Näringslivsutveckling I Svenskt Näringslivs senaste ranking av kommunernas företagsklimat backade Eksjö kommun 10 platser och ligger nu på plats 63 av landets 290 kommuner. Antalet nystartade företag uppgick under första halvåret till 76 vilket överstiger snittet för tidigare perioder. Science Park Systemet (SPS), har pågått i 6 månader. Projektet kommer att tillföra verksamheten en gedigen affärsutvecklingsutbildning och finansierar en tjänst under hela Det strategiska arbetet med destinationsutveckling i kommunen fortsätter, och en förstudie är påbörjad inom destinationsarbetet. Syftet är att få ett större projekt under nästa år och försöka hitta en modell för strukturerat destinationsutvecklingsarbete i mindre kommuner. Eksjö kommun arbetar tillsammans med Emilkraften med att utveckla destinationen Mariannelund och då främst Barnfilmbyn Mariannelund. Under året har ett utvecklings- och fastighetsbolag bildats, Snickerboa Mariannelund AB. Bolaget främsta uppgift blir att skapa förutsättningar och hitta finansiering av byggandet av ett Barmfilmmuseum i Mariannelund. Kommunen har ingen andel/aktiepost i det nybildade bolaget med bidrar med kompetens och kontaktnät. Turistverksamheten Turisterna fortsätter att hitta till Eksjö i stor omfattning. Många besöker turistbyrån och/eller hemsidan Information kan numera också hittas via eksjoappen. 21

22 Hela Småland har nu enats och har en gemensam plattform för allas hemsidor, vilket gör att paketeringen ska bli enklare för kunderna framöver. Kravet på intäkter vid turistbyrån kommer att öka efter det att vandrarhemmet nu drivs i privat regi. Det planeras bland annat för utökat utbud i butiken och ytterligare service i form av biljettförsäljning. Antalet besökare på turistbyrån har under sommaren hittills varit mycket hög. En presentation av besöksantalet kommer att göras i september. Information och marknadsföring, evenemangsstöd Hushållstidningen Hemma i Eksjö har kommit ut med två nummer. Tidningen sänds till alla hushåll i kommunen och finns också som nättidning. Liksom tidigare medfinansieras Brevet hemifrån som ges ut av eksjo.nu. Brevet sänds via e-post till prenumeranter och vänder sig företrädesvis till utflyttade Eksjöbor. Det särskilda evenemangsanslaget har främst använts till stöd och marknadsföring av de stora sommarevenemangen Diggiloo, Eksjö kammarmusikfestival och Eksjö stadsfest. EksjöVux EksjöVux har med nuvarande budget svårt att uppfylla de behov som finns hos de studerande. Inget tidigare år har det varit så många elever med olika former av studiesvårigheter, koncentrationsproblem, sociala problem etc. De finns inom alla utbildningsvägar och stödverksamheten är i behov av utökning. Under försommaren kom besked om en stor extra tilldelning av Yrkesvux-platser som ska förbrukas under hösten, totalt har Eksjö tillgång till 26 platser för 2013, vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Pengarna kan bara användas till rena yrkesutbildningar och många elever behöver mycket mer grundläggande studier. Dessutom är det svårt med statsbidrag som bara sträcker sig ett halvår, de flesta yrkesutbildningar kräver oftast minst ett och ett halvt år. Kortsiktiga satsningar som denna medger inga riktiga planeringsförutsättningar. Det låga utfallet efter sex månader förklaras dels av att statsbidrag erhållits för utbildningar som inte kunnat fullgöras dels av att kostnader för utbildningar och IT med mera inte har debiterats. Tjänster har varit vakanta men är nu tillsatta. Eventuell möjlighet att få ett visst överskott på Yrkes- Vux riskerar att ätas upp av ökade kostnader på SFI. Tendensen i år har varit en ökad tillströmning av elever till SFI. En allt större andel av de nya eleverna har kort eller ingen skolbakgrund, vilket innebär att studietiden på SFI blir både längre och mer resurskrävande. Dessutom har EksjöVux fått ännu ett nytt uppdrag samhällsorientering för en utökad målgrupp. Från och med maj 2013 ska i princip alla nyanlända erhålla samhällsorientering, en reform som inte är fullt ut finansierad. Utvecklingen av satsningen på lärlingsutbildningar för vuxna fortsätter till hösten startar en ny omgång elever med placering på Café i12. Glädjande har SFI/EksjöVux blivit beviljade 790 tkr i projektpengar från Skolverket. Medlen ska användas till insatser som höjer kvalitet, ökar flexibilitet och ökar individanpassningen. Allt måste genomföras under hösten. EksjöVux står lite inför en nystart i höst med flera nya medarbetare. En både rolig och spännande situation som lovar utveckling och förnyelse. Campus i12 Resultatfondsmedel på 1,3 mnkr kommer enligt plan att utnyttjas under året. Den nya YH-utbildningen Behandlingspedagog inriktning neuropsykiatri har lockat ett stort antal studenter. Söktrycket för denna utbildning och den tvååriga högskoleutbildningen Digital Visualiseringen är så högt att överintag görs. Ett överintag betyder att intäkterna i årskurs 2 är maximerade. Det är dock svårare att rekrytera studenter till de två tekniska utbildningarna. Ett avslag från YH-myndigheten medför utökade kostnader för ny ansökan. På Campus i12 bedrivs 2013 tre olika EU-projekt; Vispark, ITspåret och Kreativa kvinnor. Ett forskningsprojekt är också knutet till Campus inom neuropsykiatri. Hösten 2013 kommer Campus i12 att ha drygt 200 heltidsstuderande och ett 50-tal deltidsstuderande. Verksamheten är effektivt organiserad då många utbildningar och projekt delar på OH-kostnader och lokalkostnader. När antalet elever är som flest under några höstveckor hyrs enstaka externa lokaler. I stort sätt samma lokalyta (ITspåret och Vispark har tillkommit) som disponerades år 2007 rymmer idag 220 studenter i jämförelse 70 studenter En anpassningsombyggnad av en del lokaler gjordes Campus i12 växlar upp utvecklingsmedel med EU- 22

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137

DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014. Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 DELÅRSRAPPORT 1/1 30/6 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-25, 137 Innehåll Organisationsschema - politiskt och förvaltningen...3 Ekonomisk översikt...4 Redovisningsprinciper...6 Övergripande verksamhetsuppföljning...6

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 2014-06-30 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB 2014-09-10 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Kommentar... 3. Driftbudget, investeringsbudget... 4. Resultaträkning... 5. Balansräkning... 6. Politik... 7. Kommunledningskontoret...

Kommentar... 3. Driftbudget, investeringsbudget... 4. Resultaträkning... 5. Balansräkning... 6. Politik... 7. Kommunledningskontoret... KVARTALSRAPPORT 1.1 31.3 2011 Innehåll Kommentar... 3 Driftbudget, investeringsbudget... 4 Resultaträkning... 5 Balansräkning... 6 Verksamheter Politik... 7 Kommunledningskontoret... 8 Kost- och städenheten...11

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer