Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Nya köregler för Boplats Syd"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Nya köregler för Boplats Syd STK Sammanfattning Stadbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med förslag till nya köregler för Boplats Syd. Nämnden har anfört att det finns ett behov av att revidera och uppdatera gällande köregler och föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta nya köregler enligt förslaget. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya köregler för Boplats Syd enligt framlagt förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till köregler för Boplats Syd att gälla från och med den 1 januari Beslutsunderlag Stadsbyggnadsnämndens beslut angående nya köregler för Boplats Syd Nuvarande köregler för Boplats Syd Förslag till nya köregler för Boplats Syd G-Tjänsteskrivelse KS AU 27/10 Nya köregler Boplats Syd Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Ärendet Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya köregler för Boplats Syd Stadbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen inkommit med förslag till nya köregler för Boplats Syd. Nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar anta nya köregler enligt förslaget att gälla från och med den 1 januari 2015.

2 Boplats Syd inrättades av kommunfullmäktige år Då fattades även beslut om nu gällande köregler för bostadsförmedlingen. Efter några års erfarenhet av verksamheten finns, enligt stadsbyggnadsnämnden, ett behov av att uppdatera och revidera köreglerna. Nämnden har anfört att några regler inte längre är relevanta och att andra behöver anpassas bättre till verksamheten samt att det också finns behov av nya regler. 2 (2) Stadsbyggnadsnämnden föreslår att det införs regler om att det kan finnas en särskild kö för sådana bostadssökanden som kan erbjuda en byteslägenhet inom nuvarande fastighetsägares bestånd och om att det också kan finnas särskilda köer för bostadssökande med kötid från någon av de köer som Boplats Syd har övertagit. Förslaget innehåller även bl.a. en ändrad betalningsrutin för köavgiften och ändrade sanktionsbestämmelser. Bedömning Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta framlagt förslag till köregler för Boplats Syd att gälla från och med den 1 januari Ansvariga Tomas Bärring Chefsjurist Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller samordningsnummer ska födelsedatum anges. All kommunikation med bostadssökanden sker i första hand via den bostadssökandes egen söksida Min sida. Genom att logga in på den kan den bostadssökande se aktuell betalningsstatus, göra intresseanmälningar, svara på visningserbjudanden, bevaka utbudet och läsa meddelanden. 1.2 Anmälan till bostadskön Alla uppgifter som finns i registreringsformuläret är obligatoriska. Om två personer söker tillsammans kan bara en person anges som bostadssökande. Den andra personen anges som medsökande (om medsökande se vidare 1.7) utan eget köärende. Alla som registrerar sig ska samtycka till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Boplats Syds databas (enligt personuppgiftslagen). Den bostadssökande ansvarar för att de registrerade uppgifterna alltid är aktuella och att alla uppgifter som lämnats är sanningsenliga. Om en medsökande vill stå som bostadssökande med ett eget ärende och med egen kötid måste en separat anmälan till bostadskön göras. 1.3 Aktualisering av köärende Ett köärende aktualiseras en gång per år genom att den bostadssökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Se vidare under avsnittet Köavgift. 1.4 Vilande köärende Ett köärende blir vilande om köavgiften inte är betald vid förfallodagen. Ärendet aktiveras åter med bibehållen kötid, om avgiften betalas inom sex månader från det att köavgiften förfallit till betalning. 1.5 Avregistrering av köärende Ett köärende avregistreras när bostadssökanden inte har betalt sin köavgift inom sex (6) månader från det att köavgiften förfallit till betalning. på bostadssökandens egen begäran när bostadssökande har avlidit, och detta har kommit till Boplats Syds kännedom Efter avregistering sparas handlingarna i två år innan de tas bort. Sida 1 av 7

4 1.6 Återupptagande av avregistrerat köärende Ett köärende återupptas igen när den bostadssökande på nytt registrerar sig på webbplatsen. Vid återupptagande får ärendet ny kötid från den dag den nya anmälan till bostadskön samt betalning av köavgift inkommit till Boplats Syd. Köärendet kan återupptas med den tidigare kötiden om bostadssökande betalar in köavgiften inom sex (6) månader räknat från det datum som köavgiften förfallit till betalning. 1.7 Medsökande Medsökande har inte i egenskap av medsökande någon egen kötid. Medsökande kan dock ha ett eget ärende med egen kötid, men är då själv bostadssökande och betalar egen köavgift. Medsökande är den som bostadssökande anger ska bo tillsammans med honom/henne. Uppgiften om medsökande är således endast en upplysning till fastighetsägaren om att två personer kan komma att vilja stå på hyreskontraktet (se även 3.1 Grundregler). En medsökande tas bort från den bostadssökandes ärende om bostadssökande eller medsökande meddelar detta till förmedlingen. Bostadssökande kan också själv via sin egen söksida Min sida på lägga till eller ta bort medsökande i sitt eget ärende. Medsökande kan inte överta bostadssökandes kötid. Undantag från detta gäller dock för medsökande som varit gift eller sambo enligt sambolagen (2003:376) med den bostadssökande och om denne avlider. Medsökande kan inte vara medsökande åt mer än en bostadssökande. 1.8 Kötider Kötiden räknas från den dag anmälan samt betalning av köavgift inkommit till Boplats Syd. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges under avsnitt 1.7 Medsökande. 1.9 Kötider i vissa fall Boplats Syd kan komma att träffa avtal om att de bostadssökande som har kötid från annan bostadskö kan få tillgodoräkna sig denna kötid när Boplats Syd övertar deras verksamhet. I dessa speciella fall regleras överenskommelserna i särskilda avtal Erhållit lägenhet När en bostadssökande erhållit lägenhet genom bostadskön, tas en förmedlingsavgift ut med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Har lägenheten förmedlats genom bostadskön står den bostadssökande kvar i bostadskön men kötiden nollställs från den dag då hyreskontraktet undertecknas. Skulle den bostadssökande ha överförd kötid från annan bostadskö nollställs även kötiden för denna. Om en bostadssökande inte önskar stå kvar i Sida 2 av 7

5 bostadskön när nästa betalningsperiod ska påbörjas, avstår bostadssökanden från att betala köavgift och ärendet avregistreras Lägenhet utan fullständigt hyresavtal Bostadssökande som erhållit lägenhet utan fullständigt hyresavtal har rätt att behålla kötiden i bostadskön. Detta gäller till exempel korttidskontrakt och studentlägenheter. 2 Köavgift 2.1 Grundregel Samtliga bostadssökande betalar en köavgift som tas ut årligen med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Boplats Syd skickar årligen en påminnelse om betalning av ny köavgift till den bostadssökandes egens söksida Min sida. Har bostadssökanden registrerat en epostadress skickas en påminnelse med betalningsavi även till denna. Har bostadssökanden inte registrerat en epostadress skickas en påminnelse och en betalningsavi istället till registrerad postadress. Det är dock alltid den bostadssökandes ansvar att köärendet förnyas. Om Boplats Syds uppmaning om betalning inte kommer fram eller på annat sätt inte når bostadssökande är detta inte skäl för att den bostadssökande ska få tillbaka sin kötid. Avgiften gäller från förfallodagen och 12 månader framåt (betalningsperioden). Ett köärende blir vilande om köavgiften inte är betald vid förfallodagen. Betalning anses ha skett när betalningen kommit in på Boplats Syds konto. Några inkassoåtgärder vidtas ej. Samtliga aktuella intresseanmälningar blir ogiltiga och kan inte återfås efter förfallodagen. Eventuella hyresgästförslag översända till fastighetsägare kvarstår. Ärendet aktiveras åter med bibehållen kötid om avgiften betalas inom sex månader från det att köavgiften förfallit till betalning. Betalas köavgiften in efter det att sista dag för återupptagande har passerats (dvs. sex månader efter förfallodagen) är köärendet avregistrerat. Bostadssökanden informeras om att han/hon kan anmäla sig på nytt till bostadskön. Om så är fallet förs den för sent inbetalda köavgiften över till det nya ärendet och bostadssökanden får ny kötid från den dag som den nya anmälan till bostadskön kommer in. Den för sent inbetalda köavgiften återbetalas i annat fall. 2.2 Återbetalning av köavgift Bostadssökande som betalt köavgift har rätt att få tillbaka denna om den bostadssökande framför detta till förmedlingen senast 14 dagar efter att aktuell betalningsperiod påbörjats, d.v.s. den tid för vilken betalningen gäller, samt att inga intresseanmälningar gjorts under den aktuella perioden. När begäran om återbetalning kommit in avregistreras den bostadssökandes ärende. Sida 3 av 7

6 3 Förmedlingsregler 3.1 Grundregler Boplats Syd har en rak kö. Det innebär att alla lägenheter förmedlas efter kötid och kan sökas av alla som registrerat sig hos och betalat köavgift till Boplats Syd. Lägenhet ska som huvudregel annonseras på webben under en vecka. Boplats Syd får ha flera köer för olika kategorier av lägenheter och olika kategorier av bostadsökande. Lägenheterna kan kategoriseras efter t.ex. studentlägenhet, seniorlägenhet etc och det kan till exempel finnas en särskild kö för sådana bostadssökanden som kan erbjuda en byteslägenhet inom nuvarande fastighetsägares bestånd. Maximalt en tredjedel av en fastighetsägares lägenheter kan förmedlas i en sådan särskild kö för byteslägenheter. Det kan också finnas särskilda köer för bostadssökande med kötid från någon av de köer som Boplats Syd har övertagit enligt 1.9. Det är fastighetsägaren som beslutar om vilka krav som ställs på en bostadssökande för att denna ska bli godkänd som ny hyresgäst. Det kan gälla typ av inkomst, inkomst av viss storlek, om den bostadssökande är student, antal personer i hushållet, ålder m.m. Fastighetsägarens krav kan innebära att bostadssökande förbigås i samband med uttag till visningskallelser. Fastighetsägarens krav ska vara förenliga med diskrimineringslagen. Den grundläggande principen är därför att den bostadssökande som har den längsta kötiden och som klarar fastighetsägarens krav för godkännande också ska få erhålla den lägenhet som den bostadssökande visat intresse för. Om en bostadssökande endast klarar fastighetsägarens krav på inkomststorlek tillsammans med sin medsökande ska även den medsökande uppfylla fastighetsägarens krav avseende inkomsttyp, betalningsanmärkningar och skulder. De bostadssökande som erbjuds visning av en lägenhet ska svara förmedlingen om de är intresserade av den erbjudna lägenheten inom angiven tid. I de fall två eller flera bostadssökanden med samma kötid söker en viss lägenhet kommer den bostadssökanden som anmälde sig på den aktuella lägenheten först att översändas som förslag till hyresgäst. Ett grundläggande krav för att få lägenhet via Boplats Syd är att såväl den bostadssökande som anmält intresse för lägenheten som eventuell medsökande avser att bo stadigvarande i den förmedlade lägenheten. En bostadssökande, som på grund av felaktig handläggning av fastighetsägaren eller av Boplats Syd inte erhållit en lägenhet i enlighet med dessa köregler, ska kompenseras med erbjudande om en så likvärdig lägenhet som möjligt avseende hyra, storlek och område. Maximalt två sådana erbjudanden kan lämnas. Sida 4 av 7

7 3.2 Förbigående, krav m.m. Det är bostadssökandens ansvar att se till att alla relevanta uppgifter avseende bostadssökanden stämmer. I samband med att en bostadssökande svarar ja till fortsatt intresse efter visning ska bostadssökanden granska och godkänna registrerade uppgifter i sitt köärende. Det gäller särskilt de uppgifter som är viktiga för förmedlingsprocessen som aktuella kontaktuppgifter, nuvarande inkomst, nuvarande fastighetsägare och arbetsgivare samt eventuell medsökande. Om bostadssökande inte har angivit korrekta kontaktuppgifter eller inte svarar eller hör av sig till Boplats Syd eller fastighetsägaren inom angiven tidsram är det skäl att förbigå bostadssökande för den aktuella lägenheten. Om det står klart att bostadssökande inte uppfyller de krav som fastighetsägaren ställt upp är det skäl att förbigå den bostadssökande inför visningen. Vid tveksamma fall ska den bostadssökande dock få visningskallelse. Bostadssökande som har för Boplats Syd kända, oreglerade hyresskulder ska inte erbjudas lägenhet. Samtliga aktuella intresseanmälningar och lägenhetserbjudanden avbryts om köavgiften inte är betald på förfallodagen. Dessa kan inte återfås om köavgiften senare betalas. 3.3 Spärr mot intresseanmälan Boplats Syd ska spärra ett köärende för intresseanmälan av lägenheter när: Den bostadssökande samtidigt har fem visningskallelser Spärren sätts automatiskt. Spärren tas bort när den bostadssökande tackar nej till lägenheten eller om lägenheten erhålls av annan bostadssökande. Något i köärendet är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga Spärren kan sättas automatiskt eller manuellt. Spärren tas bort när orsaken är utredd och de ofullständiga uppgifterna är kompletterade. Den bostadssökande samtidigt har fem aktuella intresseanmälningar Spärren sätts automatiskt. Spärren gäller sammantaget fem intresseanmälningar utöver de som avser nyproducerade lägenheter. Spärren tas bort vid avanmälan eller när lägenheten erhålls av annan bostadssökande. Sida 5 av 7

8 Den bostadssökande inte blivit godkänd som hyresgäst av fastighetsägare p.g.a. oreglerade hyresskulder Spärren sätts manuellt. Bostadssökanden ska underrättas om att han/hon inte godkänts av fastighetsägaren. Om den bostadssökande visar att uppgifterna om hyresskuld är fel eller inaktuella tas spärren bort. Den bostadssökande lämnat uppenbart oriktiga uppgifter för att kunna bli översänd som hyresgästförslag till fastighetsägare Spärren sätts manuellt till sex (6) månader. Eventuell pågående förmedling avbryts. Om handlingen bedöms som brottslig kan polisanmälan komma att göras. I de fall något av följande inträffar sammanlagt tre (3) gånger under de senaste 12 månaderna spärras den bostadssökande från att söka lägenhet under sex (6) månader. Varje sådan händelse kan endast ligga till grund för en spärrad period. Efter varje sådan händelse skickas en skriftlig varning till den bostadssökandes egen söksida "Min sida". I de fall fastighetsägaren bjuder in till personlig visning och bostadssökande tackat ja till erbjudandet om visning och därefter uteblir vid visningstillfället. Om bostadssökande tackat ja till fortsatt intresse efter genomförd visning och därefter avbryter sin intresseanmälan. 3.4 Delning av köärende under pågående erbjudande Om en medsökande ska tas bort från ett köärende eller en medsökande ska föras på anmälan under pågående förmedlingsförfarande ska fastighetsägaren underrättas i de fall hyresgästförslag redan översänts till fastighetsägaren. Om ändringen innebär att bostadssökande inte längre svarar mot fastighetsägarens krav, t ex därför att hushållets inkomster efter ändringen inte uppgår till den nivå som fastighetsägaren begärt, är detta skäl att förbigå bostadssökanden. 3.5 Förmedlingsavgift En förmedlingsavgift tas ut av den bostadssökande på de förmedlingar till bostadskön som Boplats Syd medverkar i. Förmedlingsavgiften fastställs av kommunfullmäktige och följer förordningen Taxa för yrkesmässig förmedling. Faktura på förmedlingsavgift sänds ut sedan fastighetsägaren återrapporterat att föreslagen bostadssökande godkänts som hyresgäst. Kan det visas att den bostadssökande inte fått teckna kontrakt på den erbjudna lägenheten återtas kravet på förmedlingsavgift och bostadssökanden får behålla sin tidigare kötid. Förmedlingsavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter det att fakturan utsänts. Har betalning inte erlagts senast på förfallodagen vidtar sedvanligt inkassoförfarande. Bostadssökande som har obetalda förmedlingsavgifter inklusive ränta och inkassoavgifter och som anmäler sig på nytt till bostadskön får inte tillgodoräkna sig kötid förrän betalning för hela skulden erlagts. Sida 6 av 7

9 Vid nyproduktion eller ombyggnation kan det förekomma att lägenhet erbjuds bostadssökande utan att det omedelbart föranleder att hyresavtal träffas. Istället kan t ex ett samarbetsavtal angående tillval etc. ingås som syftar till att senare träffa hyresavtal. Förmedlingsavgift tas i sådant fall ut redan när fastighetsägaren och den bostadssökande träffar samarbetsavtal. Den bostadssökande äger dock rätt att återfå förmedlingsavgiften om hyresavtal sedermera aldrig kommer till stånd. Detta gäller även om det beror på en bostadssökande att hyresavtal inte träffas. 3.6 Senior- och trygghetsbostäder Förmedling av senior- och trygghetsbostäder utmärks bl. a av att bostadssökande eller medsökande ska ha uppnått en viss ålder för att komma ifråga. Lägenheterna förmedlas efter kötid under förutsättning att bostadssökande eller medsökande uppnått bl. a den av fastighetsägaren fastställda åldern. Har sökande eller medsökande inte uppnått åldersgränsen kommer bostadssökande inte att föreslås för fastighetsägaren. 3.7 Personalärenden Innan någon anställd vid Boplats Syd eller nära anhörig till sådan person föreslås som hyresgäst till en lägenhet måste förslaget godkännas av ansvarig chef. Anställda vid Boplats Syd ska inte handlägga förmedling av ärenden som rör det egna köärendet. Detta gäller även nära anhörigas köärenden. Med nära anhörig avses make/maka, sambo, barn och föräldrar. Även den som är gift eller sambo med förälder eller barn räknas som anhörig. 4 Avgifter 4.1 Köavgift Köavgift: 300 kr/år (enligt kommunfullmäktiges beslut). 4.2 Förmedlingsavgift Förmedlingsavgift: 0 kr/år (enligt kommunfullmäktiges beslut). Sida 7 av 7

10 1 Köregler Boplats Syd, gäller fom Grundregler Den som har ett svenskt personnummer eller ett s.k. samordningsnummer kan anmäla sig till bostadskön. Anmälan till bostadskön får göras först den månad man fyller 17 år. Man måste vara 18 år för att kunna skriva kontrakt på en lägenhet. Saknar en sökande personnummer eller samordningsnummer ska födelsedatum anges. 1.2 Anmälan till bostadskön Alla uppgifter som finns i registreringsformuläret är obligatoriska (inklusive personnummer/samordningsnummer, namn och adress ). Om två personer söker tillsammans anges detta genom att ange en person som sökande och den andre som medsökande. Anmälningar sker uteslutande i systemet. På anmälan som görs via webbplatsen ska respektive person som anmäler sig samtycka till att uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i bostadsförmedlingens databas (enligt personuppgiftslagen PUL). En fastighetsägare ska ha möjligheten att ange som krav att information om eventuella barns ålder och antalet barn. Den sökande ansvarar för att alla uppgifter som lämnats till bfm är sanningsenliga. Om en medsökande vill stå som sökande med ett eget ärende och med egen kötid måste en separat anmälan till bostadskön göras via Internet där personen godkänner att uppgifterna tillsvidare lagras, sparas och bearbetas i databasen (enligt PUL som ovan). 1.3 Adressändring All kommunikation med sökanden skickas ut till de adresser som den sökande uppgivit. Den sökande ansvarar för att bostadsförmedlingen alltid underrättas om aktuella adresser. (postadress och e-postadress) 1.4 Aktualisering av köärende Ett köärende aktualiseras en gång per år genom att den sökande betalar en köavgift med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Se vidare under avsnittet Köavgift. 1.5 Vilande köärende Ett köärende blir vilande om köavgiften inte är betald vid förfallodagen. Ärendet aktiveras åter med bibehållen kötid, om avgiften betalas inom två månader från det att köavgiften förfallit till betalning. 1.6 Avregistrering av köärende Ett köärende avregistreras när sökanden inte har betalt sin köavgift inom två (2) månader från förfallodagen på sökandens egen begäran när sökande har avlidit Genom avregistrering tas alla handlingar bort Sida 1 av 6

11 1.7 Återupptagande av avregistrerat köärende Ett köärende återupptas igen när den bostadssökande på nytt registrerar sig på webbplatsen. Vid återupptagande får ärendet ny kötid från den dag den nya anmälan till bostadskön samt betalning av köavgift inkommit till bostadsförmedlingen. Om köärendet avregistrerats på den sökandes egen begäran kan ärendet återupptas med den tidigare kötiden om sökande betalar in köavgiften inom två (2) månader räknat från det datum som köavgiften förfallit till betalning. 1.8 Medsökande Varje sökande har en egen anmälan till bostadskön. Medsökande har inte i egenskap som medsökande någon egen kötid. Medsökande kan dock ha ett eget ärende med egen kötid, men är då själv sökande och betalar egen köavgift. Medsökande är den eller de som sökande anger ska bo tillsammans med honom/henne. Uppgiften om medsökande är således endast en upplysning till värden om att två personer kan komma att vilja stå på hyreskontraktet. En medsökande tas bort från den sökandes ärende om sökande eller medsökande meddelar detta till förmedlingen. Sökande kan också själv via Internet lägga till eller ta bort medsökande i sitt eget ärende. Medsökande kan med ett undantag aldrig överta sökandes kötid. Undantaget gäller för medsökande som varit gift eller sambo (enligt lagen om sambors gemensamma hem 1987:232) med den sökande och om denne avlider. Medsökande kan inte överta kötid för längre tid än han/hon varit medsökande till den sökande i bostadsförmedlingens kö. En person kan bara vara medsökande i ett köärende. 1.9 Kötider Kötiden räknas från den dagen anmälan samt betalning av köavgift inkommit till bfm. Kötiden är personlig och kan inte överföras på någon annan, förutom vid dödsfall enligt vad som anges under avsnitt Medsökande Erhållit lägenhet När en sökande erhållit lägenhet genom bostadskön, tas en förmedlingsavgift ut med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Har lägenheten förmedlats genom bostadskön står den sökande kvar i bostadskön, men med ny kötid fram till betalningsperiodens slut. Om en sökande inte önskar stå kvar i bostadskön när nästa betalningsperiod ska påbörjas, avstår sökanden från att betala köavgift och ärendet avregistreras Kötider i vissa fall Bostadsförmedlingen kan komma att träffa avtal om att de sökande som har kötid från annan bostadskö (kommunala) kan få tillgodoräkna sig denna kötid om bostadsförmedlingen övertar deras verksamhet. I dessa speciella fall regleras överenskommelserna i särskilda avtal. Sida 2 av 6

12 2 Köavgift 2.1 Grundregel Samtliga bostadssökanden betalar en köavgift som tas ut årligen med ett belopp som kommunfullmäktige beslutar. Bostadsförmedlingen skickar årligen en uppmaning om betalning av ny köavgift till den adress som den sökande uppgett. Det är dock alltid den sökandes ansvar att köärendet förnyas. Om bostadsförmedlingens uppmaning om betalning inte kommer fram eller på annat sätt inte når sökande är detta inte skäl för att den sökande ska få tillbaka sin kötid. Köavgift förfaller till betalning 30 dagar efter utskicket av uppmaningen om betalning. Avgiften gäller från förfallodagen och 12 månader framåt (betalningsperioden). Ett köärende blir vilande om köavgiften inte är betald vid fakturans förfallodag. Betalning anses ha skett när betalningen kommit in på bostadsförmedlingens konto. Några inkassoåtgärder vidtas ej. Samtliga aktuella intresseanmälningar blir ogiltiga och kan inte återfås efter förfallodag. Eventuella hyresgästförslag översända till hyresvärd kvarstår. Ärendet aktiveras åter med bibehållen kötid om avgiften betalas inom två månader från det att köavgiften förfallit till betalning. Betalas köavgiften in efter det att sista dag för återupptag har passerats (dvs. två månader efter förfallodagen) är ärendet avregistrerat och kunden underrättas. Kunden informeras om att han/hon kan anmäla sig på nytt till bostadskön. Om så är fallet förs den för sent inbetalda köavgiften över till det nya ärendet och kunden får ny kötid från den dag som den nya anmälan till bostadskön kommer in. Den för sent inbetalda köavgiften återbetalas i annat fall. 2.2 Återbetalning av köavgift Sökande som betalt köavgift har rätt att få tillbaka denna om den sökande framför detta till förmedlingen innan aktuell betalningsperiod påbörjats d v s den tid för vilken betalningen gäller. När begäran om återbetalning kommit in avregistreras den sökandes ärende. 3 Förmedlingsregler 3.1 Grundregler Bostadsförmedlingen har en rak kö. Det innebär att alla lägenheter uteslutande förmedlas efter kötid. Bostadskön är inte indelad i olika grupper. Lägenheterna kan kategoriseras efter t.ex. studentlägenhet, seniorlägenhet etc. Det är fastighetsägaren som beslutar om vilka krav som ställs på en bostadssökande för att denna ska bli godkänd som ny hyresgäst. Det kan gälla typ av inkomst, inkomst av viss storlek, om den sökande är student, antal personer i hushållet, ålder m.m. Hyresvärdens krav kan innebära att sökande förbigås i samband med uttag till visningskallelser. Villkoren ska uppfylla kraven enligt diskrimineringslagen. Den grundläggande principen är därför denna: Den sökande som har den längsta kötiden och som klarar hyresvärdens krav för godkännande ska också få erhålla den lägenhet som den Sida 3 av 6

13 sökande visat intresse för. Bostadsförmedlingen deltar aktivt i förmedlingsarbetet. De sökande som erbjuds visning av en lägenhet ska svara förmedlingen om de är intresserade av den erbjudna lägenheten inom angiven tid. Lägenhet ska i normalfallet annonseras på webben under en vecka. 3.2 Förbigående, krav mm Om det står klart att sökande inte uppfyller de krav som fastighetsägaren ställt upp är det skäl att förbigå den sökande inför visningen. Vid tveksamma fall ska den bostadssökande dock få visningskallelse. Bostadssökande som har för bostadsförmedlingen kända, oreglerade hyresskulder ska inte erbjudas lägenhet. Sökande som av en fastighetsägare prövats och inte godkänts som ny hyresgäst ska inte erbjudas den fastighetsägarens lägenheter utan dennes medgivande. Samtliga aktuella intresseanmälningar och lägenhetserbjudanden avbryts om köavgiften inte är betald på förfallodagen. Dessa kan inte återfås om köavgiften senare betalas. 3.3 Spärr mot intresseanmälan Bostadsförmedlingen ska spärra ett köärende för intresseanmälan av lägenheter när: Den bostadssökande samtidigt har fem visningskallelser Spärren sätts automatiskt. Spärren tas bort när den sökande tackar nej till lägenheten eller om lägenheten erhålles av annan köande. Den bostadssökande är förste spekulant efter ja-svar efter visning Spärren sätts automatiskt och motiveras av att den som bostadsförmedlingen i första hand översänder som hyresgäst inte ska avvakta andra erbjudanden när kontrakt ska tecknas. Om den bostadssökande samtidigt har fler aktuella erbjudanden måste denne välja bort övriga erbjudanden om han/hon ska kvarstå som förste spekulant. Något i köärendet är felaktigt eller uppgifter är ofullständiga Spärren kan sättas automatiskt eller manuellt. Spärren tas bort när orsaken är utredd och de ofullständiga uppgifterna är kompletterade. Den bostadssökande samtidigt har fem aktuella intresseanmälningar Spärren sätts automatiskt. Spärren gäller sammantaget fem intresseanmälningar utöver dem, som avser nyproducerade lägenheter. Spärren tas bort vid avanmälan eller om intresseanmälan inte leder till visningserbjudande. Den bostadssökande inte blivit godkänd som hyresgäst av fastighetsägare p.g.a. oreglerade hyresskulder Spärren sätts automatiskt. Det gäller framför allt oreglerade hyresskulder. Sökanden ska underrättas om att han/hon inte godkänts av fastighetsägaren. Om den bostadssökande meddelar att uppgifterna om hyresskuld är fel eller inaktuella tas spärren bort. Sida 4 av 6

14 3.4 Nollställning av kötid I de fall fastighetsägaren erbjuder personlig visning och följande inträffar sammanlagt fem gånger nollställs den sökandes sammanlagda kötid. I de fall fastighetsägaren bjuder in till personlig visning och kunden tackat ja till erbjudandet om visning och därefter uteblir vid visningstillfället. Om kunden tackat ja till fortsatt intresse efter genomförd visning och därefter avbryter sin Intresseanmälan. 3.5 Delning av köärende under pågående erbjudande Om en medsökande ska tas bort från ett köärende eller en medsökande ska föras på anmälan under pågående förmedlingsförfarande ska hyresvärden underrättas i de fall hyresgästförslag redan översänts till värden. Om ändringen innebär att sökande inte längre svarar mot värdens krav, t ex därför att hushållets inkomster efter ändringen inte uppgår till den nivå som värden begärt, är detta skäl att förbigå köanden. 3.6 Förmedlingsavgift En förmedlingsavgift tas ut av den bostadssökande på de förmedlingar till bostadskön som bostadsförmedlingen medverkar i. Förmedlingsavgiften fastställs av kommunfullmäktige och följer förordningen Taxa för yrkesmässig förmedling. Faktura på förmedlingsavgift sänds ut sedan fastighetsägaren återrapporterat att föreslagen bostadssökande godkänts som hyresgäst. Kan det visas att den bostadssökande inte fått teckna kontrakt på den erbjudna lägenheten återtas kravet på förmedlingsavgift och sökanden får behålla sin tidigare kötid. Förmedlingsavgiften förfaller till betalning 30 dagar efter det att fakturan utsänts. Har betalning inte erlagts senast på förfallodagen vidtar sedvanligt inkassoförfarande. Sökande som har obetalda förmedlingsavgifter inkl ränta och inkassoavgifter och som anmäler sig på nytt till bostadskön får inte tillgodoräkna sig kötid förrän betalning för hela skulden erlagts. Vid nyproduktion eller ombyggnad kan det förekomma att lägenhet erbjuds sökande utan att det omedelbart föranleder att hyresavtal träffas. Istället kan t ex ett samarbetsavtal angående tillval etc. ingås som syftar till att senare träffa hyresavtal. Förmedlingsavgift tas i sådant fall ut redan när värden och den bostadssökande träffar samarbetsavtal. Den bostadssökande äger dock rätt att återfå förmedlingsavgiften om hyresavtal sedermera aldrig kommer till stånd. Detta gäller även om det beror på en sökande att hyresavtal inte träffas. 3.7 Seniorbostäder Seniorbostäder utmärks bl. a av att sökande ska ha uppnått en viss ålder för att komma ifråga. Lägenheterna förmedlas efter kötid under förutsättning att sökande uppnått bl. a den av fastighetsägaren fastställda åldern. Sökande som inte uppnått åldersgränsen kommer inte att föreslås för hyresvärden. Lägenheterna anses särskilt lämpade för äldre p.g.a. åldersstrukturen i fastigheten, lägenhetens utformning samt vård och tillsynsmöjligheter. Sida 5 av 6

15 3.8 Personalärenden Innan någon anställd vid bostadsförmedlingen eller nära anhörig till sådan person föreslås som hyresgäst till en lägenhet måste förslaget godkännas av avdelningschefen. Anställda vid bostadsförmedlingen ska inte handlägga förmedling av ärenden som rör det egna köärendet. Detta gäller även nära anhörigas köärenden. Med nära anhörig avses make/maka, sambo, barn och föräldrar. Även den som är gift eller sambo med förälder eller barn räknas som anhörig. 4 Avgifter Köavgift: 300 kr/år (enligt kommunfullmäktiges beslut). Förmedlingsavgift: 0 kr/år (enligt kommunfullmäktiges beslut). 5 Öppet- och telefontider Öppettider: Måndag Tisdag-torsdag Fredag Telefontider: Måndag-fredag Sida 6 av 6

16 Nr 363/2014 Kommunfullmäktige Stadsbyggnadsnämnden (Carina Svensson/Lisa Holmdahl Pedersen) Stadsbyggnadsnämnden har , 363, beslutat att godkänna ett förslag till för nya köregler för BoPlats Syd samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nya köregler för BoPlats Syd samt att de nya köreglerna ska börja gälla den 1 januari ÄRENDET Boplats Syd inrättades av kommunfullmäktige år Då fattades även beslut om nu gällande köregler för bostadsförmedlingen. Köreglerna har i huvudsak fungerat bra men efter några års erfarenhet av verksamheten finns ett behov av att uppdatera och revidera reglerna. Några regler är inte längre relevanta, några behöver anpassas bättre till verksamheten och det finns också ett behov av nya regler. De förändringar som föreslås sammanfattas nedan. UTLÅTANDE Allmänt Reglerna föreslås numreras för att öka läsbarheten. Det förtydligas att det är via den bostadssökandes egens söksida Min sida på Boplats syd (www.boplatssyd.se) som Boplats Syd förbinder sig att uppdatera den bostadssökande. Vad gäller seniorbostäder föreslås en regel som anger att antingen bostadssökande (huvudsökande) eller medsökande ska ha uppnått rätt ålder för att kunna söka senior- eller trygghetsbostäder. Information om öppettider föreslås utgå. 1

17 Nr 363/2014 Sedan Boplats Syds start har många bostadssökanden framfört att betalningsrutinen var besvärlig och att Boplats Syd inte påminde om inbetalning av köavgiften. Detta har fört med sig att många missat att betala fastän de önskat att stå kvar i kön. Därför föreslås att betalningsrutinen ändras samtidigt som förfallotiden för inbetalning ökas från två till sex månader. Det förtydligas att den bostadssökande som betalt köavgift har rätt att få tillbaka denna om den bostadssökande framför detta till förmedlingen senast 14 dagar efter att aktuell betalningsperiod påbörjats, d v s den tid för vilken betalningen gäller, om inga intresseanmälningar gjorts under den aktuella perioden. Enligt nu gällande skulle den bostadssökande ha framfört denna begäran innan aktuell betalningsperiod påbörjats. Ändringen är en anpassning till den praxis som utvecklats och har ingen negativ påverkan för övriga sökande. Köer m.m. Boplats Syd har under de senaste åren utvidgat förmedlingsområdet och övertagit andra bostadsköer. Med anledning av övertagandena finns behov av en ny regel om övergångsbestämmelser som tydliggör att en särskild kö kan finns under en övergångsperiod där lägenheter i första hand får förmedlas till sökande från någon av de köer som tagits över av Boplats Syd. De som tidigare stått i någon av de köer som tagits över av Boplats syd får på så sätt dels ett ködatum i Boplats Syds kö, dels ett särskilt ködatum från den kö som slagits samman med Boplats Syd. Det ködatum som slagits samman med Boplats Syd kan bostadssökande under övergångsperioden använda för att söka lägenheter hos en specifik fastighetsägare eller i en specifik kommun. Inom ramen för förmedling i turordning efter kötid är det möjligt att ha en särskild kö för sådana sökande som kan erbjuda en byteslägenhet. En del av de fastighetsägare, bland annat MKB Fastighets AB, som anlitar Boplats Syd för förmedling av sina lägenheter tycker att det är viktigt att fortsatt kunna erbjuda boende i sitt eget bestånd möjlighet att byta lägenhet inom det egna beståndet. Det kan därför finnas särskilda köer för bostadssökanden som kan erbjuda en byteslägenhet inom nuvarande fastighetsägares bestånd. Maximalt en tredjedel av en fastighetsägares lägenheter kan förmedlas i en sådan särskild kö för sökande med en byteslägenhet. Lägenheterna i de särskilda bytesköerna kan sökas av alla med kötid hos Boplats Syd men förmedlas i första hand till bostadssökande med boendetid hos fastighetsägaren och som lämnar sin lägenhet för byte. Förfarandet har tillämpats sedan Boplats Syds start för de fastighetsägare som har avtalat om detta. Det innebär ingen nackdel för övriga bostadssökande eftersom någon merkostnad inte tillkommer samtidigt som fler lägenheter förmedlas via Boplats Syd. Förfarandet föreslås nu göras tydligare i köreglerna. Det föreslås också att kötiden nollställs från den dag då hyreskontrakt undertecknas för alla bostadssökande som får en lägenhet förmedlad genom Boplats Syd. 2

18 Nr 363/2014 Det behövs också regler om att även en medsökande ska uppfylla fastighetsägarens krav avseende inkomsttyp, betalningsanmärkningar och skulder i de fall den bostadssökande (huvudsökande) inte klarar kravet på inkomstens storlek utan hjälp av sin medsökande. För det fall att en bostadssökande felaktigt förbigåtts föreslås regler om att denne ska kompenseras med erbjudande om en likvärdig lägenhet. Sanktioner Det är viktigt att förmedlingsprocessen löper så effektivt som möjligt. Därför finns regler om sanktioner för bostadssökanden. Enligt gällande regler kan en bostadssökande efter fem varningar få sin kötid nollställd. Åtgärden bedöms vara för ingripande och dessutom komma i ett för sent skede. Istället föreslås att varningar precis som nu ges till en bostadssökande som tackat ja till en visning men inte kommer, eller tackat ja till fortsatt intresse efter visning men sedan hoppar av. Sanktionen föreslås dock ändras så att en bostadssökande efter tre varningar inom de 12 senaste månadera spärras från att söka lägenheter i sex månader. Har den bostadssökande lämnat uppenbart oriktiga uppgifter för att kunna uppfylla kraven som hyresgäst förslås att sökanden spärras från att söka lägenhet i sex månader. Regeln om att den som är första spekulant efter att ha anmält fortsatt intresse efter en visning ska spärras utgår eftersom det inte är rimligt att inte kunna fullfölja övriga intresseanmälningar innan personupplysning, referenskontroll och intygskontroll har godkänts av fastighetsägaren. Nämnden beslutade att godkänna förslaget samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till nya köregler för BoPlats Syd samt att de nya köreglerna ska börja gälla den 1 januari Malmö På stadsbyggnadsnämndens vägnar Carina Svensson / Lisa Holmdahl Pedersen Bilagor: Förslag till nya köregler för BoPlats Syd, bilaga 1 Gällande köregler för BoPlats Syd, bilaga 2 3

1 Köregler Boplats Syd

1 Köregler Boplats Syd 1 Köregler Boplats Syd 1.1 Grundregler Anmälan till bostadskön får göras från den dag man fyller 17 år. Man måste dock vara 18 år för att teckna hyreskontrakt. Saknar en bostadssökande personnummer eller

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande 1 Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Samma regler för alla - enkelt och rättvist Vi hyr ut nästan 9 000 bostäder i välskötta fastigheter runt om i Kristianstads kommun. Vårt mål är att erbjuda tryggt och trivsamt

Läs mer

Guide för bostadssökande

Guide för bostadssökande Guide för bostadssökande Innehåll Sök bostad - steg för steg 3 Frågor & svar registrering 6 Frågor & svar söka bostad 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning 11 Frågor & svar övriga

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ

Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ Maj 2011 FÖR DIG SOM SÖKER VILLATOMT I MALMÖ ATT KÖPA TOMT I MALMÖ I Malmö kommun är det fastighetskontoret som tillhandahåller kommunala tomter för de som önskar bygga sitt eget hus. administrerar den

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling

En riktig bostadsförmedling. Skånes största bostadsförmedling Boplats En riktig bostadsförmedling Skånes största bostadsförmedling 1 När åren går så förändras dina behov av bostad. Från den allra första lilla studentlägenheten går kanske stegen till en större som

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet

Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta en bostadsförmedling värd namnet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Malin Vikman 2014-11-14 KS 2014/0085 50127 Rev. 2014-12-09 Rev 2015-01-13 Kommunfullmäktige Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och inrätta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt)

Remiss från Utbildningsdepartementet avseende promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel (svarsdatum 1 okt) SIGNERAD 2014-08-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-08-29 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE

Boplats Syd Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE Juni 2011 FÖR DIG SOM SÖKER STUDENTBOENDE VÄLKOMMEN TILL MALMÖ Sveriges tredje största stad med 300 000 invånare. 48% av Malmös befolkning är under 35 år. Här möts människor från 174 länder. Öresundsregionen

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag riktlinjer för lägenhetsbyten sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Syftet med riktlinjerna Ett centralt inslag i de rättigheter som hyresgästerna har enligt hyreslagen är rätten att byta bostad med

Läs mer

Support Frågor och svar

Support Frågor och svar e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 1(21) Svenska e-fakturabolaget AB Support Frågor och svar Version 1.1 e-fakturabolaget: Support Frågor och svar 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anmälan/Avanmälan...

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Danderyds kommun Gäller från och med 1 januari 2015 Rätt till plats Barn som bor och är folkbokförda i Danderyds kommun Kommunen ska enligt 8 kap.

Läs mer

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB UTHYRNINGSRIKTLINJER FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 2 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 3 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL Innehållsförteckning REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 HFAB:S GRUNDKRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET... 4 SÅHÄR SÖKER DU LÄGENHET I BOSÖK... 6 VISNING

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Rutiner vid kommunal hyresgaranti

Rutiner vid kommunal hyresgaranti 1 (4) Vår handläggare Jenny Bolander Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Rutiner vid kommunal hyresgaranti Bakgrund Inom ramen för socialtjänstlagen ansvarar socialnämnden i s kommun för att hantera

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER

VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI PÅ BOSTADSFÖRMEDLINGEN JOBBAR FÖR ATT RÄTT HYRESGÄST SKA HITTA HEM HOS ER VI VILL VARA ETT NAV PÅ HYRESMARKNADEN Stockholm växer så det knakar. Regionen utvecklas, jobben blir fler, invånarna blir fler.

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1

HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE. hur vill du bo? 1 HUR VILL DU BO? EN BROSCHYR OM HUR BOENDET SER UT I SVERIGE OCH HUR UNGA BLOGGAR OM SITT BOENDE hur vill du bo? 1 VAD ÄR ALLMÄNNYTTAN? Varje kommun har ansvar för att invånarna i kommunen har HUR VILL

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn

Kostnadsbokföring av ej beviljad ersättning från Migrationsverket 2014, verksamheten ensamkommande barn SIGNERAD 2014-12-18 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-18 Vår referens Elisabeth Eklund Enhetschef elisabeth.eklund@malmo.se Tjänsteskrivelse Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se

Läs mer

Rapport boendestöd per april 2013

Rapport boendestöd per april 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2013-05-23 Diarienummer UAN-2013-0312 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rapport boendestöd per april 2013 Förslag

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 101 Hemställan om godkännande för försäljning av Malmö kommuns parkeringsaktiebolags fastighet Aktern 4 (Dnr STK-2013-813) Till

Läs mer

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400

2013-05-07. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr KS 2012-400 7 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-07 114 Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo:s lägenheter. (AU 130) Dnr

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande.

Det är tillåtet att hyra ut till en juridisk person, dock ej för nyttjande i hotellverksamhet eller liknande. brf hemmet 18 PM 2014-06-18 Uthyrning av din bostadsrättslägenhet Föreningen är välvillig till andrahandsuthyrning och att ha inneboende men det måste gå rätt till! Om en bostadsrättshavare i Brf Hemmet

Läs mer

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö

Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Styrdokument Regler för Katrineholms kommuns tomt- och bostadsrättskö Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 3.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 51 2 (5) Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer