Anmälningar KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anmälningar KF 13-11-27"

Transkript

1 Anmälningar KF

2 l , o b ""'!tf<; JPt-/ttg Motion om skötsel av en tätortsnära skog i Höör Vår motion vill sätta fokus på ett kommunägt skogsområde i sydöstra utkanten av Höör, i norr begränsat av Ekgatan och Gamla Hörbyvägen. Den östra delen av området kallas i Grönstrukturprogrammet 2007 för N 14, Gyldenpris "gallrade" Södra skogsägarna på kommuns uppdrag den västra delen av området,... ""' hjälp av stor skogsmaskin. Hasselbestånd vältes och rotvältor och kvarliggande grova grenar skogen oframkomlig och oigenkännlig för och svampplockare. Att balansen är rubbad visar idag ett överflöd av nyuppvuxet sly. östra delen av området är mer kuperat. Det har L"-' >< v "' inte utsatts för något liknande övergrepp. Här finns ett flertal stora ekar och bokar, en del döda och hassel. I mitten av området ligger en intressant stenmur i fyrkant som inhägnar en gammal igenfylld I"Jbrunn eller källa. I Grönstrukturprogrammet anges att den här skogen saknar skydd. Olämplig skötsel samt exploatering bedöms vara de största hoten. Den västra delen behandlas idag som skogsbruk, men det är oklart hur den östra klassas. Vi menar att hela området bör säkerställas och det finns flera skäl för det: Höörs tätort behöver närbelägna grönområden för att förbli attraktivt för de boende. Det här området ligger på gång- och cykelavstånd från centrum, det behövs inte bil som till Frostava.llen. Om bebyggelse i framtiden kommer att ske väster och söder om området kommer den här skogen att ligga perfekt som en grön lunga. I Höörs kommuns handlingsplan som är en bilaga till Naturvårdsprogrammet 2012 ges flera utmärkta förslag på åtgärder när det gäller kommunägd skog, som t.ex. att ta fram en plan för hur tätortsnära natur ska säkerställas och skötas för att fungera som närrekreationsområden. att fatta ett policybeslut kring inriktningen på korrununens skogsskötsel, där naturvård och rekreationsvärden är överordnat produktion. Där påpekas också att det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen är skogsbruk, medan en viss naturvårdsinriktad skötsel kan behövas. Med hänvisning till ovanstående föreslår Miljöpartiet i Höör kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa skydd för bevarande av det aktuella skogsområdet och upprätta en skötselplan för det. Höör den 6 oktober 2013 Eta Christensson Miljöpartiet de Gröna ~o '( M,(\ u r n( ~ c -t \l,vjd~'" ~vrr L \ ~ btt\r, R d(_\ I'Y\,'j (

3 HÖÖRS KOMMUN Kommunknnsliet Ank ~pjtj13 miljöpartiet de g lillr Gör Höör säkrare för cykling Cykeln är ett transportmedel med många fördelar: det är billigt, bra för miljön och cykling ger dessutom vardagsmotion. Enligt forskningen minskar den som vardagscyklar den förtidiga dödligheten med 40 %, vilket innebär i genomsnitt S-6 år längre livstid. Risken för typ 2-diabetes minskar och känslan av välbefinnande ökar, samtidigt som antalet sjukskrivningsdagar i genomsnitt blir färre. Under många år har dock utformningen av trafiklösningar och satsningar av ekonomiska resurser präglats av ett bilistperspektiv. Detta har medfört en utveckling som är skadlig både för folkhälsan och för klimatet. Ökade satsningar på cykling är inte bara bra ur ett hälso- och miljöperspektiv: nästan alla kan cykla eller gå, oavsett om man är gammal eller ung, rik eller fattig. Prioritering av gångtrafik och cykling är därför också en demokratifråga. Bilister är vana vid, och kan förvänta sig, en logik i de flesta trafiksituationer. Så är det långt ifrån alltid för cyklister. l Höörs tätort finns det flera exempel på hur en cykelbana plötsligt "slutar" och hur cyklister som kommer från motsatt håll måste snedda över vägen för att komma in på cykelbanan. (Ett av många exempel är hur cykelbanan utanför Enebackeskolan, vid Jeppas gränd, inte fortsätter längs med Thornbergsgatan vidare till cykelbanan som löper parallellt med Friluftsvägen.) Det är också viktigt att det på cykelbanor finns bra skyltning, att vägarna sopas från grus, och att det finns goda parkeringsmöjligheter för cyklar. Underhåll av befintliga cykelbanor är något som nu försummas i kommunen och behöver förbättras inventerade Ramböll kommunens asfalterade gator och vägar. Resultatet visade på stora brister: 15% av gatunätet har tillåtits förfalla till ett skick som kräver fördyrade underhållsåtgärder. Någon motsvarande utredning har inte gjorts vad gäller gång- och cykelvägar, och eftersom nya pengar för drift inte tillkommer vid nybyggnation av cykelbanor finns det anledning att misstänka att även gång- och cykelvägarnas underhåll är eftersatt. Miljöpartiet ser betydelsen av en väl utbyggd, väl underhållen och säker infrastruktur för cykling. Vi vill därför att kommunen öronmärker pengar som endast är avsedda för satsningar på infrastruktur anpassad för cykling. Detta ligger i linje med vad som föreslås i den statliga utredningen "Ökad och säker cykling" (SOU 2012:70), och kommer att underlätta vid genomförandet av Höörs kommuns Cykelplan (antagen ). Dessutom bör en utredning göras för att undersöka hur behovet av beläggningsunderhåll för våra gång- och cykelvägar ser ut. En annan viktig säkerhetsfråga för gångtrafikanter och cyklister är bilarnas hastighet i tätorter. Sänkta bilhastigheter inom tätorter ger flera fördelar: risken för olyckor minskar, när olyckor inträffar blir skadorna lättare, bilarnas utträngnings- och hoteffekt minskar, mindre buller uppstår och vi får dessutom lägre avgas- och partikelutsläpp. En

4 3. oskyddad trafikant som blir påkörd av en bil som kör i 30 km/h överlever oftast men håller bilen 50 km/h eller mer omkommer trafikanten för det mesta. Vi vill därför att hastighetsbegränsningen i Höörs centrum skall sänkas till30 km/h. Att satsa på cykling är samhällsekonomiskt lönsamt. Vägverket (sedan 2010 Trafikverket J har kunnat visa att för varje satsad krona så får samhället 3,20 tillbaka. Hälsoeffekterna utgör en stor del av vinsten, liksom ökad trafiksäkerhet, färre dödade och lägre koldioxidutsläpp. Sammanfattningsvis yrkar vi: att kommunen öronmärker pengar som endast är avsedda för satsningar på infrastruktur anpassad för cykling att Samhällsbyggnadssektor ges medel för att genomföra en underhållsinventering av kommunens gång- och cykelvägar att hastighetsbegränsningen i Höörs centrum skall sänkas till 30 km/h Fredrik Haneli Miljöpartiet de Gröna i Höör (".,

5 Höörs kommun Kommunstyrelsen Y. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (29) Dnr KSF 2013/5 5 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anmäla "Månadsuppföljning September 2013" till kommunfullmäktige samt att notera att nämndernas underskott har hanterats i budget Ärendebeskrivning Redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt föredrar kortfattat "Månadsuppföljning September 2013". Beslutsunderlag Månadsuppföljning September l Utdragsbestyrkande

6 Hö örs kommun Kommunstyrelsen s. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (29) Dnr KSF 2013/276 9 Granskning av fakturahanteringen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten och skrivelsen från ekonomichef Lars-J o han Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt till handlingarna, samt att anmäla revisionsrapporten och skrivelsen från ekonomichef Lars-J o han Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska samtliga nämnders och styrelses fakturahantering. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Är styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering ändamålsenlig? Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar Höörs kommuns revisorer: Kommunstyrelsen bör upprätta övergripande tillämpningsanvisningar som beskriver hela fakturahanteringsprocessen. Anvisningar bör innehålla uppgifter om exempelvis ansvarsfördelning för mottagnings- respektive beslutsattestant, rutinbeskrivningar, löpande kontroller och dess utformning samt dokumentation och återrapportering av kontroller för att kunna säkerställa att fakturahanteringen är ändamålsenlig. Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt har i en skrivelse yttrat sig över granskningsrapporten. Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Remissvar: Granskning av fakturahanteringen, skrivelse från ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Ekstedt. Granskning av fakturahanteringen, Kommunrevisorerna, Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Höörs kommun, PWC, oktober Justerande J/1~ rri~ l Utdragsbestyrkande

7 Hö örs kommun l (3) Till Kommunstyrelsen l bilaga Remissvar: Granskning av fakturahanteringen Revisorerna i Höörs kommun har gett PwC i uppdrag att granska samtliga nämnders och styrelses fakturahantering. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Är styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering ändamålsenlig? Med anledning av granskningsresultatet rekommenderar Höörs kommuns revisorer (kursiv text): Kommunstyrelsen bör uppräl/a övergripande tillämpningsanvisningar som beskriver hela fakturahanteringsprocessen Anvisningar bör innehålla uppgifter om exempelvis ansvarsfördelningför mottagnings- respektive beslutsattestant, rutinbesh ivningar, löpande kontroller och dess utformning samt dokumentation och återrapportering av kontrollerför att kunna säkerställa altfakturahanteringen är ändamålsenlig. Svar: From den 18 okt 2008 övergick Höörs kommun till "elektronisk" hantering av samtliga leverantörsfakturor. Alla fakturor skannas och tolkas av ett skanningsföretag därefter överfors fakturorna som en datafil till respektive användares "brevlåda" i fakturasystemet ''Inköp och faktura" (lof). I Fakturasystemet ligger varje användare kopplad enligt delegation av nämnden (beslutsattestanter), vilket innebär att man aldrig kan attestera något som man ej är behörig till (detta forenklar internkontroll väsentligt). När assistenten eller beställaren får fakturan så granskas den, mottagningsattesteras, konteras, samt skickas vidare till ansvarig enhetschef som beslutsattesterar den om allt är ok. Det finns en handbok som beskriver hur IoF fungerar. I handboken beskrivs attestmomentet "För att fakturan skall kunna betalas kräver systemet två attester, en mottagningsattest och en beslutsattest Det tillåts alltså inte att mottagningsattestant och beslutsattestant är samma person". En ekonomiskt ansvarig chef är ansvarig for sitt område och kan således endast beslutsattestera sitt område. Beslutsattesträtten är väl definierad och antas av nämnden. Den delegerade beslutsattesträtten avgränsar tydligt det område som en person har rätt att beslutsattestera. Utöver detta fattas politiskt beslut om internbudget som väl avgränsar det ekonomiska ansvaret for respektive område som beslutsattestanten få r

8 Hö örs kommun 2 (3) beslutsattestera. Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att en faktisk beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen. Detta innebär att oavsett varför mottagningsattestanten mottagningsattesterar fakturan så bär beslutsattestanten ansvaret för den ekonomiska handlingen. Detta är alltså redan reglerat i dels delegering av beslutsattesträtt och genom politiskt fastställd internbudget En mottagningsattest innebär att attestanten intygar att kommunen fysiskt erhållit den vara/tjänst som beställts. I kommunstyrelsens interna kontrollplan finns rutin för "kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på vatje förvaltning och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystem". För att förtydliga begreppen mottagningsattestant respektive beslutsattestant föreslås att man i "Handbok för inköp och faktura" förtydligar begreppen ytterligare enligt ovan. Dessutom föreslås att kommunstyrelsen fastställer föreslaget (bilaga l ) attestreglemente som kommer i ett separat ärende. Samtliga riktlinjer och rutiner avseendefakturahanteringen bör vara lättillgängligaför samtliga medarbetare exempelvis genom den gemensamma servern. Svar: Det intranätet som används just nu är temporärt, nytt intranät är i bruk runt årsskiftet. Endast de absolut viktigaste dokumenten finns på det temporära intranätet. Samtliga riktlinjer, rutiner och lathundar kommer att vara lättillgängliga för samtliga medarbetare då det nya intranätet tas i bruk (struktur och material är redan fårdigt för att läggas upp). Allt material finns även tillgängligt nu och fördelas för tillfället via mejl och vid utbildningstillfållen eller på förfrågan. Dokumentera en rutinför när kontroller av all behörigheterna i ekonomisystemet är anpassade till respektive medarbetares arbetsuppgifter. Lämpligast bör denna rutinbeskrivning innefattas i de övergripande riktlinjernaför fakturahanteringen Svar: Förslagsvis bör delegation av beslutsattesträtten fastställas i samband med budgetarbetet, eftersom det är då ekonomiska ramar över respektive områden fastställs. För att förtydliga kan tidpunkt för när aktuella beslutsattestanter ska vara ekonomikontoret tillhanda definieras i tidplan för budgetarbete. I kommunstyrelsens interna kontrollplan finns rutin för "kontroll av att aktuella förteckningar över beslutsattestanter finns på varje förvaltning och att dessa stämmer med kodning i ekonomisystem". Ta risken i beaktande att en och samma person kan lägga upp en ny leverantör i kommunens ekonomisyslem och även utföra betalningar. Vi anser all kommunstyrelsen bör ta i beaktande om den kompletterande systematiserade interna kontrollen är tillräckligför all läcka denna riskfaktor Svar: Ekonomikontoret har två personer som arbetar i leverantörsreskontran. I princip är det den ena personen som lägger upp leverantörerna och den andra som initierar betalningarna, men båda har möjlighet att lägga upp leverantörer och initiera betalningar. I en liten slimmad organisation så är det en kostnadsfråga i relation till ri sk, och den största risken är ju faktiskt att någon är sjuk/har semester och då måste man ha en ersättare. Ekonomikontoret anser att riskerna är minimala genom att ingen

9 EKO Oi\!IKONTORET utbetalning kan göras utan dubbla attester. Att Höörs kommun dessutom säkrar sina betalningar genom Inyett (varningar för utbetalningar till bankkonto, avsaknad av F skatt, blufföretag, betalningsanmärkningar mm) samt har inbyggda kontroller i ekonomisystemet minskar risken ytterligare. Att det är två personer som jobbar i leverantörsreskontran anser ekonomikontoret också minimierar riskerna eftersom de har insyn i varandras arbete på ett naturligt vis då de jobbar så nära ihop. I tjänsten Lars-Johan Rosvall Ekonomichef Elisabeth Steen Ekstedt Redovisningschef

10 Hö örs kommun Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (29) Dnr KSF 2013/ Granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten och tekniska nämndens svar till handlingarna, att anmäla revisionsrapporten och tekniska nämndens svar till kommunfullmäktige samt att uppdra åt tekniska nämnden att komponentavskrivning införs i större utsträckning, att en rutin som säkerställer att utrangering avanläggningstillgångar görs samt att rutiner för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret upprättas. Ärendebeskrivning Kommunrevisionen utförde under maj en granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden. Granskningens revisionsfråga var: sker redovisningen av materiella anläggningstillgångar enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll? U cifrån granskningsresultatet lämnades följande rekommendationer: - att komponentavskrivning införs i större utsträckning, - att en rutin som säkerställer att utrangering av anläggningstillgångar görs, samt - att rutiner för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret upprättas. Samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson har i en skrivelse den 21 oktober 2013 lämnat ett yttrande till tekniska nämnden Beslutsunderlag Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från tekniska nämnden Yttrande över- Granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden, skrivelse från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, Granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden, Kommunrevisorerna, Revisionsrapport, Intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden, PWC, Utdragsbestyrka n de

11 Tekniska nämnden f '0 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Slda 10 (21) 89 Yttrande över Granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden Beslut Tekniska nämnden beslutar att som eget yttrande godkänna samhällsbyggnadssektorns förslag, att tekniska nämnden är positiv till att komponentavskrivning enligt punkt 1 i yttrandet ska införas samt att överlämna yttrandet till revisorerna. Ärendebeskrivning PwC har fått i uppdrag av Höörs kommuns revisorer att genomföra en granskning av den interna kontrollen vid investeringsredovisningen inom tekniska nämnden. Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Sker redovisningen av materiella anläggningstillgängar enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll? Bedömningen av redovisningen är att materiella anläggningstillgångar i stort sker enligt god redovisningssed samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen har identifierat tre förbämingsområden som avser att komponentavskrivning införs i större utsträckning, att en rutin som säkerställer att utrangering av anläggningstillgångar görs samt att rntiner för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret upprättas. Revisorerna önskar nämndens yttrande på följande frågor: 1, Hur ställer sig nämnden till att införa komponentavskrivning i större utsträckning för att tydligare spegla resursförbrukningen av större investering? 2. Kommer nämnden att utforma en rutit1 som säkerställer att utrangerade anläggningstillgångar tas bort ur anläggningsregistret? Hur säkerställer nämnden att utrangerade anläggningstillgångar säljs eller skmtas? 3. Hur ställer sig nämnden till att införa en tutin för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret i enlighet med rapportens förslag? Yttrande 1, Komponentavskrivning Def. Om en materiell anläggningstillgång bestå!' av betydande kotnponentel', som fölväntas förbl'ukas l Utdragsbestyrkande

12 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Slda 11 (21) under olika perioder, ska tillgängens anskaffningsvärde fördelas på dessa komponenter. De olika komponenterna ska redovisas och sktivas a1 separat. Den positiva effekten av detta är att avskrivningarna tydligare speglar de olika delarna av anläggningstillgångarnas förslitning och ger effekten att när den del av anläggningstill-gången som har en kortare nyttjandetid är förbrukad så är den avskriven och utbytet blir en ny investel'ing istället för att den som idag blir en driftkostnad. Innebörden av detta blir att kostnadstrycket pä ekonomin blir jämnare. Ex. en gata bestående av följande komponenter; bärlager, förstärkningslager och asfalttopp har olika livslängd om 50 år, 30 år resp. 20 år. De olika komponenterna ges därmed olika avskrivningstider. Problematiken i att använda sig ay komponentayskl'ivning jämfört med dagens avskriv-ningssätt visar sig, under en inlärningsfas, genom en ökad administration i upphandlings-skedet. Varje del i en anläggning måste livslängdbestämmas redan i förfrågningsunderlaget så att fakturan speglar avskriyningstiden på Yarje ingående komponent. 2, 3. Rutiner Kommunen kommer att i inledningen av 2014 genomföra en övergripande översyn ay anläggningsregisu et. Rutinerna som tas fram i samband med detta kommer att anammas av tekniska nämnden. Med detta förs alla tillgångar med ett värde över exv kr in i det kommungemensamma tillgångsregistret N ilex. Get10m streckkodsmärkning av tillgångarna underlättas inventering, hantering vid försäljning eller skrotning samt ajourhållning av registret. Yrkanden Camilla Kälisttöm (m) föreslår att tillliggande förslag från samhällsbyggnadssektorn foga att tekniska nämnden ät positiv till att komponentavskrivning enligt punkt l i yttrandet ska införas. Justerar.:fJ ([j) l Utdragsbestyrkande

13 Höörs kommun t (2) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN Tekniska nämnden Yttrande över- Granskning av intern kontroll vid investeringsredovisning inom tekniska nämnden ÄRENDET PwC har fått i uppdrag av Höörs kommuns revisorer att genomföra en granskning av den interna kontrollen vid investeringsredovisningen inom tekniska nämnden. Granskningen har utgått &ån följande revisions&åga: Sker redovisningen av materiella anläggningstillgångar enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern kontroll? Bedömningen av redovisningen är att materiella anläggningstillgångar i stort sker enligt god redovisningssed samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen har identifierat tre förbättringsområden som avser att komponentavskrivning införs i större utsträckning, att en rutin som säkerställer att utrangering av anläggningstillgångar görs samt att rutiner för inventering av tillgångarna i anläggnings-registret upprättas. Revisorerna önskar nämndens yttrande på följande frågor: l. Hur ställer sig nämnden till att införa komponentavskrivning i större utsträckning för att tydligare spegla resursförbrukningen av större investering? 2. Kommer nämnden att utforma en rutin som säkerställer att utrangerade anläggningstillgångar tas bort ur anläggningsregistret? Hur säkerstäuer nämnden att utrangerade anläggningstillgångar säljs eller skrotas? 3. Hur ställer sig nämnden till att införa en rutin för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret i enlighet med rapportens förslag? YTTRANDE l. Komponentavskrivning De f. Om en materiell anläggningstillgång består av be!jdanck komponenter, som förväntas fo'rbmkas under olika perioder, ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa komponenter. De olika komponenterna ska redovisas och skrivas av separat. Den positiva effekten av detta är att avskrivningarna tydligare speglar de olika delarna av anläggningstillgångarnas förslitning och ger effekten att när den del av anläggningstidgången som har en kortare nyt~andetid är förbrukad så är den avskriven och utbytet blir en ny investering istället för att den som idag blir en driftkostnad. Innebörden av detta blir att kostnadstrycket på ekonomin blir jämnare. Ex. en gata bestående av följande komponenter;

14 J1 -~ ~~ l Höörs kommun 2 (2) bärlager, förstärkningslager och asfalttopp har olika livslängd om 50 år, 30 år resp. 20 år. De olika komponenterna ges därmed olika avskrivningstider. Problematiken i att använda sig av komponentavskrivning jämfört med dagens avskrivningssätt visar sig, under en inlärningsfas, genom en ökad administration i upphandlingsskedet. Varje del i en anläggning måste livslängdbestämmas redan i förfrågningsunderlaget så att fakturan speglar avskrivningstiden på varje ingående komponent. 2, 3. Rutiner Kommunen kommer att i inledningen av 2014 genomföra en övergripande översyn av anläggningsregistret. Rutinerna som tas fram i samband med detta kommer att anammas av tekniska nämnden. Med detta förs alla tillgångar med ett värde över exv kr in i det kommungemensamma tillgångsregistret Nilex. Genom streckkodsmärkning av tillgångarna underlättas inventering, hantering vid försäljning eller skrotning samt ajourhå!lning av registret. FÖRSLAG TILL BESLUT Tekniska nämnden föreslås besluta an som eget yttrande godkänna samhällsbyggnadssektoms förslag och överlämna det till revisionen Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef

87 Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014. 1. Godkänna Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014.

87 Uppföljning av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014. 1. Godkänna Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2014. 67 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 20 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 Anmälningar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Motion, planering avseende särskilda boendeplatser får ställas och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen.

Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen. Granskning av fakturahanteringen. På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. 2014 02 20 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige 'Kommunstyrelsen Granskning av fakturahanteringen På vårt uppdrag har pwc utfört en granskning av fakturahanteringen. Revisorerna har vid

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015

Revisionsrapport Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Anneth Nyqvist Maj 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Anneth Nyqvist Leverantörsfakturor Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige

Attestreglemente. Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Attestreglemente Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Ekonomifunktionen Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-04-25 DNR: KS-2015/00806 Attestreglementets syfte Syftet med attestreglementet

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.1.1 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 424/2006/003 2007-01-01 Kf 2006/11-27 166 2016/37 2016-03-21 Kf 2016-03-21 19 rev av 5 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering

Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 5 (22) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-08-19 Au 129 Dnr KS 155/2015 Yttrande, revisionsrapport, granskning av internkontrollkundfakturering Ärendebeskrivning

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/03280 Uppdnr 957 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Svar

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar

Revisorernas granskning av regionstyrelsens interna kontroll avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2014-02-20 RS130077 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Revisorernas granskning av regionstyrelsens

Läs mer

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015

Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN ALLMÄNNA UTSKOTIET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-11 4 (37) Au 187 Dnr KS 140/2014 Anvisningar och tidplan för bokslut 2015 Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer