1. Allmän orientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Allmän orientering"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Allmän orientering 1.1. Information om upphandlingen Upphandlande myndighet - SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, org.nr , (fortsättningsvis SKI), är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (fortsättningsvis UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i Bilaga 01 - Avropsberättigade myndigheter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKIs Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKIs allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKIs Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Ramavtalsleverantörerna kommer löpande att få information om UM/UE som anmäler sig till SKI för avrop från Ramavtalen. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs enligt bestämmelserna för öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU Omfattning Upphandlingen omfattar läromedel och ska tillgodose UM/UEs behov av läromedel. Utbudet ska tillgodose behovet av läromedel som finns på marknaden vid varje tillfälle för att Utskrivet: :47 Sida 1 av 33

2 uppfylla målen i förordning om läroplan 2011 eller andra styrande dokument som kan komma att ersätta eller komplettera läroplanen Upphandlingen är indelad i två anbudsområden: 1. Tryckta läromedel 2. Interaktiva läromedel Med tryckta läromedel avses böcker med tillhörande komponenter såsom CD, DVD, kassetter eller motsvarande, övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden. Tryckta läromedel omfattar både svenska läromedel (på svenska och utländska språk) samt utländska läromedel. Med interaktiva läromedel avses all form av e-läromedel samt fortbildningsmaterial för lärare som finns på den svenska marknaden som bl.a. kan användas i datorer, surfplattor och interaktiva skrivtavlor. Interaktiva läromedel utgörs av olika digitala och webbaserade lösningar. Interaktiva läromedel omfattar både svenska läromedel (på svenska och utländska språk) samt utländska läromedel. Följande angränsande områden ingår inte i denna upphandling: Litteratur för folk- och skolbibliotek Tidningar och tidskrifter Papper och kontorsmaterial Datautrustning Lärplattformar Appar Möjlighet att lämna på hela eller delar av upphandlingen Anbud kan lämnas för ett eller båda anbudsområden. Ange nedan för vilket/vilka anbudsområden anbud lämnas. Varje anbudsområde utvärderas för sig. Avrop sker genom rangordning. Lämnas anbud för tryckta läromedel? (/ svar) Lämnas anbud för interaktiva läromedel? (/ svar) Antagande av anbud SKI avser att teckna avtal med minst tre (3) anbudsgivare per anbudsområde under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbudsgivare som uppfyller ställda krav. SKI förbehåller sig rätten att, om det behövs för att uppnå tillräcklig konkurrens i Ramavtalet, anta fler än tre (3) anbudsgivare. För avrop gäller följande: Rangordning enligt principen "lägst pris" kommer att tillämpas. Avrop ska i dessa fall normalt göras från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen. Ramavtalsleverantören är skyldig att besvara avropsförfrågan inom två (2) arbetsdagar. Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet har UM/UE rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen. Ramavtalsleverantör får avböja eller underlåta att besvara avrop vid totalt fem (5) tillfällen per tre (3) månadsperioder from ramavtalsstart. Om ramavtasleverantör skulle avböja eller underlåta att besvara avrop vid fler än fem (5) tillfällen per tre (3) månadersperioder kan Utskrivet: :47 Sida 2 av 33

3 ramavtalet komma att sägas upp enligt villkor i ramavtalsutkast. Direktupphandling: En UM/UE kan vidare direktupphandla inom ramen för ramavtalet så länge det sker i enlighet med bestämmelserna i LOU. Syftet är att UM/UE ska få samma villkor vid direktupphandling som vid avrop från ramavtalet. Vidare kan UM/UE, genom att direktupphandla inom ramen för ramavtalet, påvisa att en konkurrensutsättning skett samt att leverantörskvalificering och utvärdering av läromedlen gjorts. UM/UE kan i sådana fall vända sig direkt till valfri anbudsgivare, som ingått ramavtal om läromedel med SKI, om förutsättningar för direktupphandling av läromedlen föreligger. För mer information om direktupphandling se KKV.se. Accepterar anbudsgivaren att UM/UE som direktupphandlar inom ramen för ramavtalet erhåller samma villkor som de UM/UE som avropar utifrån rangordning. (/ svar) Olika ramavtalstider för respektive anbudsområde Ramavtalet träder ikraft från den dagen då det undertecknats av båda parter. För anbudsområdet tryckta läromedel gäller ramavtalet för en inledande period om tre (3) år. SKI äger säga upp anbudsområdet tryckta läromedel vid avtalstidens utgång. Om SKI inte säger upp anbudsområdet vid avtalstidens utgång förlängs anbudsområdet automatiskt med ett (1) år. När Ramavtalet för tryckta läromedel har löpt i fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning. Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig. Avseende anbudsområde interaktiva läromedel ser SKI ett behov att ha möjlighet att revidera anbudsområdet dels beroende på hur marknaden av interaktiva läromedel utvecklas dels beroende på hur förslag till ny LOU utformas. Ramavtalet för anbudsområdet interaktiva läromedel gäller därför för en inledande period om ett (1) år. SKI äger säga upp anbudsområdet vid avtalstidens utgång. Om SKI inte säger upp anbudsområdet vid avtalstidens utgång förlängs anbudsområdet automatiskt med upp till ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt tre (3) gånger. Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med tre (3) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig Ramavtalsstart Ramavtalsstart är beräknad till: Volymer Årsomsättningen (2013) uppgick till ca SEK för nuvarande Ramavtal. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter Utskrivet: :47 Sida 3 av 33

4 SKI kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka inbjudan att förhandla och tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och fråge- och svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma Tendsign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp uppgifter i upphandlingen är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet VismaTendsign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Anbudsgivaren ska även uppge namn på kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd. Ange Anbudsgivarens företagsnamn: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens organisationsnummer: (Fritextsvar) Ange anbudsgivarens kontaktperson i Ramavtalsfrågor om sådan är utsedd (namn, e-post samt telefonnummer): (Fritextsvar) Övriga kontaktuppgifter SKI vill att Anbudsgivaren anger kontaktuppgifter för miljöansvarig, avtalsansvarig och ordermottagare samt avtalscontroller (ansvarig för betalning av den administrativa ersättningen) i syfte att underlätta för eventuellt kommande Ramavtalssignering. Kontaktuppgifterna ska anges med namn, e-post och telefonnummer. Miljöansvarig - Kontaktperson (Fritextsvar) Miljöansvarig - e-post (Fritextsvar) Miljöansvarig - Telefon (Fritextsvar) Avtalsansvarig - Kontaktperson (Fritextsvar) Avtalsansvarig - e-post (Fritextsvar) Avtalsansvarig - Telefon (Fritextsvar) Ordermottagare - Kontaktperson (Fritextsvar) Ordermottagare - e-post (Fritextsvar) Ordermottagare - Telefon (Fritextsvar) Avtalscontroller - Kontaktperson (Fritextsvar) Avtalscontroller - e-post (Fritextsvar) Avtalscontroller - Telefon (Fritextsvar) 1.3. Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget och disposition Förfrågningsunderlaget består av följande avsnitt: 1. Allmän orientering 2. Krav på Anbudsgivaren 3. Kravspecifikation 4. Ramavtalsutkast Utskrivet: :47 Sida 4 av 33

5 Till förfrågningsunderlaget hör även följande bilagor: Bilaga 01 - Avropsberättigade parter Bilaga 02 - Anbudets underskrift Bilaga 03 - Pris tryckta, interaktiva läromedel 1.4. Administrativa krav Inlämning av elektroniska anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma Tendsign. För Anbudgivare är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Vid frågor eller behov av support kring användandet av systemet kontaktas Visma Tendsigns support på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag fredag mellan 08:00 17:00, med undantag för dag före röd dag då den stänger kl. 15:00. Anbudsgivaren får genom Visma Tendsign: tillkommande information om upphandlingen, automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade vid anbudslämnandet. Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma Tendsign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en anbudsgivare inte registrerar sig på Visma Tendsigns hemsida utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer anbudsgivaren tillhanda Förtydligande eller kompletteringar av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma Tendsigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget. Sista dag att ställa frågor är Förutsättning för anbudslämning Anbudets form och innehåll Utskrivet: :47 Sida 5 av 33

6 Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI har ingen skyldighet att begära kompletteringar och/eller förtydliganden av anbudsgivare och möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade. Det är därför önskvärt att anbudsgivare tillser att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i anbudet. Kompletteringar och förtydligande av anbud kommer endast att begäras under förutsättning att SKI bedömer det möjligt enligt gällande rätt. I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de av anbudsgivaren lämnade uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning. Anbudet ska vara formulerat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska beskrivningar får även vara på engelska eller annat språk. Anbudsgivaren ska på SKIs begäran ombesörja och bekosta översättning om inte annat anges i anslutning till visst krav i detta förfrågningsunderlag. Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger annat. Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i Visma TendSign eller där så anvisas i bifogad anbudsbilaga. Prisbilagor ska inlämnas i bilagans ursprungliga format Undertecknande av anbud Bilaga 02 - Anbudets underskrift ska efter undertecknande skannas in och skickas med som bifogad fil till anbudet i upphandlingssystemet. Bilagan ska undertecknas av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Har Anbudsgivaren undertecknat och bifogat Bilaga 02 - Anbudsgivarens underskrift? (Bifogat dokument) Reservation och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Accepteras kravet på att reservationer och alternativa anbud inte accepteras? (/ svar) Sista anbudsdag Sista anbudsdag är: Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med: Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? (/ svar) Ersättning för upprättande av anbud Ersättning för upprättande av anbud medges inte Anbudsöppning Utskrivet: :47 Sida 6 av 33

7 Anbudsöppning sker på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm. Anbudsöppningen är inte offentlig men anbudsgivaren kan begära att en representant från Stockholms Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står isåfall själv för kostnaden för detta. Datum för anbudsöppningen: Tilldelning Tilldelning och avslutande av upphandling Meddelande om tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudsinlämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. För SKI bindande avtal uppkommer först när båda parter skriftligen undertecknat ramavtalet. Upphandlingen är avslutad först när ramavtalet undertecknats eller upphandlingen avslutats på annat sätt. Ramavtal kan tecknas tidigast då tio (10) dagar förflutit från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till anbudsgivarna Behandling av personuppgifter Personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm 1.8. Sekretess Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKIs verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. Utskrivet: :47 Sida 7 av 33

8 SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ nedan. Om sekretess begärs - svara JA nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i fritextfältet nedan. Begär anbudsgivaren sekretess? (Fritextsvar) Om sekretess begärs, precisera för vilka delar av anbudet som sekretess begärs samt beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) 1.9. Publicering av avtalsdokument Publicering Ramavtalet med prisbilagor, uppgiften om kontaktpersoner mm kommer att publiceras på internet (aktuell webbadress, Anbudsgivaren ska acceptera att priser, rabatter, uppgifter om kontaktpersoner, mm publiceras på internet. Accepterar anbudsgivaren kravet på publicering av Ramavtalsdokument på internet? (/ svar) Kommersiella villkor Ramavtal Ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor samt anbudsgivarens anbud. Bindande avtal sluts genom att båda parter skriver under bifogat Ramavtal. Ramavtalet innehåller också villkor avseende SKIs administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på Ramavtalsleverantörens försäljning på Ramavtalet. Se avsnitt 4 Ramavtalsutkast, för ytterligare information. Anbudsgivaren ska acceptera villkoren i avsnitt 4 Ramavtalsutkast. Accepterar Anbudsgivaren villkoren i avsnitt 4 Ramavtalsutkast? (/ svar) Prövning och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering, steg ett Vid det första steget - kvalificering - prövas om anbudet är korrekt inlämnat och uppfyller Utskrivet: :47 Sida 8 av 33

9 förfrågningsunderlagets administrativa krav samt ställda kvalificeringskrav, dvs. krav på Anbudsgivaren. De Anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två, övriga förkastas Övriga krav, steg två Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga krav utöver de administrativa kraven och kvalificeringskraven, dvs. krav kopplade till efterfrågade varor och tjänster. De anbud som uppfyllt dessa krav går vidare till nästa steg, övriga förkastas Utvärdering, steg tre I steg tre utvärderas kvarvarande anbud enligt principen "lägsta pris". Varje anbudsområde utvärderas separat. Bedömningen av lägsta pris görs utifrån de rabatter/påslag som Anbudsgivaren lämnar i Bilaga 03 - Pris tryckta, interaktiva läromedel. SKI kommer att anta tre (3) anbud per anbudsområde under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud som uppfyller ställda krav. Rangordning sätts per anbudsområde. Den Anbudsgivare som erhåller lägst utvärderingspris inom respektive anbudsområde kommer tilldelas plats ett (1) i rangordningen. Den Anbudsgivare som erhåller näst lägst utvärderingspris tilldelas plats två (2) i rangordningen osv. De UM/UE som, enligt LOU, har rätt att direktupphandla kan dock vända sig direkt till valfri anbudsgivare som ingått avtal om läromedel med SKI. Se vidare Anbudsområde tryckta läromedel: För att få fram ett utvärderingspris kommer anbudsgivarens offererade procentuella rabatter/påslag på tryckta läromedel dras av respektive läggas på fiktiv uppskattad årsvolym (Bilaga 03 - Pris tryckta, interaktiva läromedel, flik 1 tryckta). Den offererade procentuella rabatten/påslaget på F-pris multipliceras med fiktiv uppskattad årsvolym för tryckta svenska läromedel. Den offererade procentuella rabatten/påslaget på L-pris multipliceras med uppskattad årsvolym för utländska läromedel. Därefter läggs summorna ihop till ett utvärderingspris. Utvärderingspriset lyfts in i TendSign på angiven plats. Vidare ska anbudsgivaren ange styckpris per bok för plastning. Priset kommer inte att ingå i utvärderingen. Anbudsområde interaktiva läromedel: För att få fram ett utvärderingspris kommer anbudsgivarens offererade procentuella rabatter/påslag på interaktiva läromedel dras av respektive läggas på fiktiv uppskattad årsvolym. Den offererade procentuella rabatten/påslaget på priset multipliceras med fiktiv uppskattad årsvolym för interaktiva läromedel (Bilaga 03 - Pris tryckta, interaktiva läromedel, flik 2 interaktiva). Summan utgör utvärderingspriset. Utvärderingspriset lyfts in i TendSign på angiven plats. Om Anbudsgivare fortfarande har samma utvärderingspris kommer lottning tillämpas för att fastställa rangordningen i Ramavtalet. Utskrivet: :47 Sida 9 av 33

10 2. Krav på anbudsgivaren 2.1. Uteslutning av leverantör Uteslutning enligt 10 kap 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en Anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om SKI får kännedom om att Anbudsgivaren enligt laga kraft vunnen dom är dömd för sådan brottslighet som innefattar: 1. deltagande i organiserad brottslighet, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Anbudsgivaren äger heller inte rätt att anlita underleverantör som inte uppfyller kraven enligt ovan. Bekräftelse på att Anbudsgivaren och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 1 LOU. (/ svar) Frivilliga uteslutningsgrunder Enligt 10 kap. 2 LOU kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker eller, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avse i första stycket 4. Om en Anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar Anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap 2 LOU. (/ svar) Skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av Utskrivet: :47 Sida 10 av 33

11 leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfyller Anbudsgivare och ev. underleverantörer krav på inbetalningar av socialförsäkringsavgifter och skatter? (/ svar) Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (/ svar) 2.2. Juridisk ställning Krav på registrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där Anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Denna skyldighet omfattar även underleverantörer. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget är registrerat i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget är registrerat i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfylls kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolagseller liknande registrering? (/ svar) Ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Utskrivet: :47 Sida 11 av 33

12 Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Nivå 40 i Credit Safe betyder kreditvärdig. På övergripande nivå granskas vid rating 40 i Creditsafe att det föreligger en komplett styrelse, att det inte föreligger betalningsanmärkningar av betydande art och att den juridiska personen löpande klarar att betala fakturor/andra omkostnader vartefter de förfaller till betalning, det vill säga har god betalningsförmåga. Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Anbudsgivare som inte är juridiska personer, som är nystartade företag eller som av annan anledning inte kan erhålla rating genom Creditsafe kan redovisa sin ekonomiska kapacitet och finansiella ställning på annat sätt. Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdig är uppfyllt. Uppfylls kravet på ekonomisk stabilitet för Anbudsgivaren genom "kreditvärdig" enligt Creditsafe? (/ svar) Har tillfredsställande förklaring avseende skälet till lägre kreditvärdighet lämnats? (Fritextsvar) 2.3. Teknisk förmåga och kapacitet Allmänt om teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren ska själv eller tillsammans med eventuell/-a underleverantör/-er ha förmåga och kapacitet att leverera produkter och utföra tjänster i den omfattning och komplexitet som Anbudsgivarens anbud omfattar. Nedan redovisas de resurs-, kompetens- och erfarenhetskrav som ställs Kvalitetsarbete Utskrivet: :47 Sida 12 av 33

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2014-04-14 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg 10237 Sista anbudsdag: 2014-05-26 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter

1. Ljuskällor 2012 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Ljuskällor 2012 n Jäderberg 10120 Sista anbudsdag: 2012-02-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer