RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN 1 (25) HANDLÄGGARE Thomas Strid RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR POSTADRESS Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Naturvårdsavdelningen Huddinge BESÖKSADRESS TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 2 (25) Sammanfattning Rutiner har tagits fram för att skapa en tydlig och transparent process för hanteringen av Huddinge kommuns arrendegårdar. I nuläget finns fem gårdsarrenden: Balingsholms gård, Björksätra gård, Kastellets gård, Lissma gård och Lövsta gård. Rutinerna omfattar hela processen från tillsättning av ny arrendator, gränssnitt mellan jordägare och arrendator under arrendetiden samt rutiner när en arrendator avträder arrendestället. När en arrendator avträder en gård ska alltid en analys göras om gårdsarrende är en fortsatt lämplig avtalsform. Gårdsarrende innebär ett mycket starkt besittningsskydd vilket särskilt bör beaktas i tätortsnära lägena där andra samhällsintressen kan ha behov av maråtkomst. En lösning kan då vara en kombination av gårdsarrende på vissa delar och sidoarrende på de mer tätortsnära delarna. Sidoarrende ger markägaren en större möjlighet att få snabbare åtkomst av marken. Även ommarrondering mellan kommunens övriga arrenden bör alltid övervägas liksom en analys hur arrendestället

3 3 (25) påverkas av kommunala styrdokument såsom översiktsplanen, dagvattenstrategi, naturreservatsbeslut etcetera. Om man slutligen väljer att upplåta marken som ett gårdsarrende (samt med eventuella sidoarrenden) har i föreliggande rutiner en checklista tagits fram med tydliga rutiner som säkerställer en objektiv och transparent process med bred demokratisk förankring både politiskt och mellan berörda förvaltningar inom kommunen. De viktigaste principerna vid tillsättning av ny arrendator är att kommunen tar fram ett arrendeavtal som tydligt visar vilken inriktning arrendestället ska ha och vad som ingår i arrendatorns respektive jordägarens ansvar. Även vilken profil man kräver av en ny arrendator till exempel utbildning, kunskapskrav och yrkeserfarenhet. Krav ska även finnas på goda referenser samt att visa en driftbeskrivning för gården med en realistisk investerings- och driftskalkyl som visar en ekonomisk bärkraft under arrendeperioden. När ovanstående klarlagts skall dessa godkännas av samhällsbyggnadsnämnden innan annonsering görs. Därefter får sökande som uppfyller uppsatta kriterier föreslå arrendeavgift. Arrendet ges till den som anger högst arrende. I föreliggande rutiner har även arrendatorns respektive jordägarens ansvar preciserats. För besiktning i samband med byte av arrendator samt löpande under arrendetiden införs ett system med opartiska synemän. Syn på arrendeställena genomförs vart femte år. 1. Bakgrund Huddinge kommun har fem gårdsarrenden: Balingsholms gård, Björksätra gård, Kastellets gård, Lissma gård och Lövsta gård. Gårdarna utgör en viktig aktör i kommunens samlade arbete för naturvård och öppethållandet av landskapet. Gårdarna förvaltas av Naturvårdsavdelningen inom Huddinge kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. En granskning av Samhällsbyggnadsförvaltningens rutiner rörande arrendegårdarna skedde under hösten Revisionsrapport "Granskning av samhällsbyggnadsnämndens hantering av arrenden", registrerad 4 oktober 2013, visade bristande rutiner och beslutsunderlag gällande kommunens hantering av arrenden. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beställde en fördjupad utredning i oktober 2013 med anledning av revisionsrapporten. Denna rapport "Arrendegårdar och övriga arrenden på natur-

4 4 (25) mark" bekräftar den bild som ges i den första rapporten, att Naturvårdsavdelningen saknar nödvändiga rutiner och interna kontroller. Revisionsrapporternas synpunkter ligger till grund för framtagna rutiner. Rutinerna har tagits fram med kompetensstöd inom fastighetsförvaltning samt förvaltning av arrendegårdar i tätortsnära lägen med höga ambitioner rörande rörligt friluftsliv och naturvård. 2. Principer för val av upplåtelseform för jordbruksmark Det finns i Sverige flera olika alternativ för upplåtelse av mark och byggnader. Upplåtelser styrs av Jordabalken (JB). Ett jordbruksarrende innebär att marken används för jordbruk och inte något annat. Jordbruksarrenden delas in i gårdsarrenden och sidoarrenden. Ett gårdsarrende utgör en samlad upplåtelse för jordbruksmark och bostad för arrendatorn. Endast en fysisk person kan vara gårdsarrendator, eftersom en juridisk person inte kan sägas ha en bostad någonstans. Andra jordbruksarrenden än gårdsarrenden benämns sidoarrenden, och omfattar endast jordbruksmark men ibland även ekonomi-byggnader. Detta innebär att endast arrendatorn som privatperson kan teckna arrendet, inte hans företag. Däremot kan han driva gården som företag. Viktigt att notera är att besittningsskyddet är avsevärt starkare inom ett gårdsarrende än för ett sidoarrende. Grund för uppsägning av hela eller delar av ett gårdsarrende föreligger om arrendatorn inte betalar arrendeavgälden eller uppenbart vansköter egendomen. Utöver detta finns små möjligheter till uppsägning. Besittningsskyddet är starkt. Ett sidoarrende kan däremot återtas betydligt enklare efter uppsägning åtta månader före återtagandet. Något som kan vara väsentligt att ta ställning till innan mark upplåts som gårdsarrende. (Se även nedan) För Huddinge kommun ska en kombination av gårdsarrende och sidoarrende alltid övervägas. En del av gårdens jordbruksmark ska utgörs av gårdsarrende där man för överskådlig tid inte kan se någon annan markanvändning än jordbruk. För mer tätortsnära delar eller där andra viktiga intressen är planerade eller kan uppstå ska sidoarrende väljas. Detta ger jordägaren betydligt större rådighet att säga upp arrendet och få markåtkomst. Till exempel för bygge av kommunal service eller för föreningsliv. Sidoarrende ska alltid väljas för jordbruksmark som gränsar till detaljplanelagda områden. Ett annat viktigt exempel där sidoarrende ska väljas är marker med höga naturvärden eller som är viktiga för exempelvis vattenvård. Detta för att säkerställa rätt skötsel av exempelvis ängs- och hagmarker samt för att kommunen ska kunna få rådighet när angelägna vattenvårdsprojekt behöver mark för ytkrävande anläggande av dammar för fördröjning, restaurering av vattendrag, etcetera.

5 5 (25) Uppsägningstider för gårdsarrende respektive sidoarrende Omfattar arrendet bostad för arrendatorn, skall arrendetiden utgöra minst fem år, (9 kap JB 2 ). Detta gäller för det man brukar benämna gårdsarrende. Om arrendet endast utgörs av jordbruksmark ska arrendetiden avse minst ett år. Detta avser det man brukar benämna sidoarrende. Uppsägning och begäran om villkorsändring ska ske senast ett år före arrendetidens utgång, om avtalet träffats för minst fem år, och i annat fall senast åtta månader dessförinnan. (9 kap JB 3 ). Om avtalet inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på en tid som motsvarar arrendetiden, dock längst fem år (9 kap JB 3 ). Om återtagande av arrendemark Förbehåll om rätt för jordägaren att återta arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång gäller endast om det godkänts av arrendenämnden. (Lag 1984:678). Om jordägaren har sagt upp arrendeavtalet, har arrendatorn rätt till förlängning av detta, (9 kap JB 8 ) utom när: 1. arrenderätten är förverkad 2. arrendatorn har åsidosatt sina förpliktelser 3. jordägaren själv ska bruka arrendestället, s.k. ägarinträde. Gäller ej fysiska personer 4. att arrendestället behövs för en mera ändamålsenlig indelning i brukningsenheter 5. arrendestället ska användas i enlighet med en detaljplan 6. arrendestället ska användas för annat ändamål än jordbruk 7. Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser arrendestället i övrigt, har arrendatorn rätt till sådan förlängning. (Lag 1987:132). 3. Checklista för olika steg vid rekrytering av ny arrendator När man får vetskap om att en befintlig arrendator avser lämna sitt arrendeställe bör rekryteringsprocessen omgående startas. Uppsägningstiden handlar vanligen om tolv månader och den tiden behövs vanligen för att finna en ny arrendator.

6 6 (25) 3.1 Val av driftsform Ställningstagande görs om arrendestället är lämpligt för fortsatt gårdsarrende eller inte (se ovan under Principer för val av upplåtelseform för jordbruksmark ). Övervägas ska bland annat om markerna ska ingå i en ommarrondering med övriga arrendegårdar, om markerna har annan långsiktig planerad markanvändning eller om det finns viktiga delar för naturvården eller vattenvården som bör undantas. Avstämning görs mot viktiga styrdokument till exempel översiktsplanen, naturreservatsbeslut, dagvattenstrategi etc. Om man kommer fram till att hela eller delar av jordbruksmarken ska utarrenderas skall alltid en kombination av gårdsarrende och sidoarrende övervägas (se mer under rubriken Principer för val av upplåtelseform för jordbruksmark.) Detta så att kommunen säkerställer åtkomst av mark, särskilt i tätortsnära lägen eller där marken har särskilda naturvärden eller planerade vattenvårdsåtgärder. 3.2 Förfrågningsunderlag inför rekrytering/utlysning av arrende Inför utannonsering och urvalsprocess är det viktigt att bestämma vad kommunen som jordägare har för ambitioner och krav för gården och dess nya arrendator. Viktigt är i detta sammanhang att kommunens styrdokument implementeras i ett eventuellt framtida arrende. Arrendet delas upp i två eller flera avtal. Ett utgör gårdsarrende och ett eller flera utgörs av sidoarende/n. Exempel på krav som bör ingå är exempelvis för vattenvård avseende anläggande av odlingsfria zoner mot vattendrag för att minska närsaltläkage och undanta zoner som ej får plöjas längs åkerskiften för att underlätta för det rörliga friluftslivet. Exempel på områden som ej bör ingå i gårdsarrende där istället sidoarrendeavtal väljs är delar där det planeras att anlägga fördröjningsdammar, områden med särskilda värden för biologisk mångfald till exempel naturbetesmarker/ängsmarker som kräver särskild skötsel som ej ingår inom normal jordbruksdrift, områden som kan behövas för andra samhällsfunktioner såsom anläggande av GC-vägar, snöupplag etc. All mark som gränsar till detaljplanelagd mark läggs alltid som sidoarrende eftersom det här kan uppstå angelägna samhällsintressen som ej alltid är lätta att förutsäga. Med anledning av ovanstående ska följande handlingar utarbetas inom kommunen med representanter från berörda förvaltningar (KSF, MSB, KUF m.fl.). Denna grupp benämns nedan rekryteringsgruppen: inriktningsbeslut för arrendestället och ett rörande driftsförutsättningar för gården Arrendekontrakt (gårdsarrende och sidoarende) med fastställda riktlinjer med vilken inriktning gården skall drivas. kravspecifikation - en minsta nivå avseende, goda referenser, utbildning, erfarenhet, ej betalningsanmärkningar.

7 7 (25) Exempel på kravspecifikation Jordbruksutbildning på minst gymnasial nivå (naturbruksgymnasium, jordbrukslinjen) eller motsvarande kunskaper. Praktisk erfarenhet av jordbruk, gärna i tätortsnära läge. Upprättat en driftbeskrivning för gården samt en realistisk investerings- och driftskalkyl som visar en ekonomisk bärkraft under arrendeperioden. En god social kompetens om gården ligger inom ett välbesökt område. Referenser från fackfolk och/eller kollegor i branschen. Ha besökt gården och bildat sig en egen uppfattning om förutsättningarna för driften. Det ses som en merit om den sökande också har maskinskötarutbildning eller motsvarande erfarenhet. 3.3 Samhällsbyggnadsnämndens godkännande Handlingar under punkt 3.2 godkänns av samhällsbyggnadsnämnden. 3.4 Utlysning/annonsering Arrendestället utannonseras där alla som uppfyller kravspecifikationen är välkomna att söka och lämna bud på arrendet. Utannonsering av arrendet ska ske genom minst tre mediekanaler, till exempel: Jordbrukets tidning ATL, som utges av LRF i både pappers- och digital form. ATL har riksspridning och är den vanligaste publikationen bland lantbrukare och läses av alla i branschen. Hushållningssällskapets tidning. Land Lantbruk lokaltidning, till exempel Mitt I Annonserna i tidningarna publiceras en till två gånger och den digitala upplagan av ATL medger en månads annonsering. Svarstiden på utlysningen ska vara minst 4 veckor. På kommunens webplats ska under annonstiden alla relevanta handlingar finnas. 3.5 Anbudsgivning/-utvärdering Sökande som uppfyller kravspecifikationen lämnar ett bud på arrendeavgiftens storlek och principen ska vara att högsta budet tilldelas arrendet. Att välja anbudsförfarande medför att det blir tydligt och transparent. Det behöver inte heller ifrågasättas om arrendet motsvarar marknadens villkor. Kommunen bör

8 8 (25) dock ta fram en egen värdering för att jämföra med inkomna bud samt för att eventuellt använda i förhandlingen. Inlämnade bud öppnas av en rekryteringsgrupp. Öppningsförfarandet dokumenteras skriftligt i ett protokoll. De sökande som uppfyller kravspecifikationen förs vidare i processen. Referenser och eventuella betalningsanmärkningar kontrolleras. Intervju genomförs med den kandidat som uppfyller kravspecifikationen och lämnat högsta budet. Intervjun ska klargöra att alla villkor i arrendeavtalet uppfattats korrekt från båda parters sida. Beslut om ny arrendator. När rekryteringsgruppen enats om en kandidat som ska erbjudas arrendet (uppfyller kravspecifikationen och lämnat högsta budet) förs detta till ett protokoll. Därefter vidtar slutförhandling mellan den blivande arrendatorn och kommunens. Syftet är att räta ut de sista frågetecknen och eventuellt justera vissa villkor i förslaget till arrendekontrakt mm. 3.6 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om tecknande av arrendekontrakt. 4. Arrendatorns respektive jordägarens ansvar inom arrendestället De grundläggande ansvarsförhållandena mellan jordägaren och arrendatorn regleras i ett arrendekontrakt som baseras på bestämmelser i Jordabalken (JB). Ett normalt arrendekontrakt är ofta ganska kortfattat och fyller sin uppgift för en vanlig gård ute på landet men när det gäller tätortsnära gårdar såsom i Huddinge, som har hög besöksfrekvens av friluftslivet samt stora naturvårdsåtaganden, är ett mer detaljrikt arrendekontrakt att rekommendera. I avtalen ska regleras arrendemarkens omfattning och inriktning, byggnader, arrendetid, arrendeavgift, underhållsansvar, syn (besiktning) och avräkning, ansvar för driftskostnader och vägar, samfälligheter, skatter och försäkringar. Där bör även framgå vad

9 9 (25) som ska gälla för förbättringar och nybyggnationer inom arrendestället. För de frågor som inte regleras i avtalet ska 7 9 kap JB gälla. Grundprincipen i avtalet mellan jordägaren och arrendatorn är att arrendatorn svarar för merparten av utförande och kostnader för drift och underhåll med undantag av visst byggnadsunderhåll som tak och fastighetsinstallationer. Drift- och underhållsansvaret regleras närmare i en särskild gränsdragningslista (se bilaga). I avtal I avtalet ska även i särskild paragraf regleras jordägarens respektive arrendatorns ansvar rörande exempelvis jakt, dikning, stängsling, röjning av åkerkanter etcetera. Bland annat ska anges vem som ansvarar för skyddsjakt och vem som ansvarar för stängsling. Frågan som rör stängsling är av särskild vikt att reglera och här kommer principen som tillämpas vara att all stängsling åligger arrendatorn (nystängsling, tillsyn och underhåll av stängsel). 5. Principer för beräkning av arrendeavgifter Den rekryteringsmodell som valts innebär att den som söker arrendet ska lägga ett bud på arrendenivån. För att kunna bedöma om något bud ligger inom godtagbar nivå ska kommunen själv göra en beräkning av rimlig lägstanivå. Nedan anges hur denna nivå ska fastställas: Arrendeställets kvalitéer och brister dokumenteras och värderas genom en opartisk värdering utförd av en utomstående besiktningsman enligt en fastställd mall. Som utgångspunkt används den värderingsmall, som framtagits av Uppsala Akademi för alla dess gårdar över hela Mellansverige, eller motsvarande. Mallen värderar in gårdens markarealer, avkastning, byggnaders ytor och funktionalitet, bostadshus med standard och skick osv. Värderingen ska med jordägarens hjälp i slutfasen justeras med tanke på lokala förhållanden såsom tätortsnära störningar, friluftsliv, naturvård etc. Detta bör utgöra det mest transparenta och rättvisa tillvägagångssättet. Opartisk värderingskonsult upphandlas som har erforderlig kompetens. Hantering av EU-stöd inom arrendestället EU-stöd och andra stödformer för en arrendegård ska alltid sökas av och tillfalla brukaren. Det är regel inom hela EU-området. Drivs gården i jordägarens egen regi, dvs. med en anställd brukare, ska stöden sökas av och tillfalla jordägaren. I vissa fall kan stödbeloppen överstiga arrendebeloppets storlek och därmed uppfattas som uppseendeväckande. Men man kan inte bryta ut en enstaka intäktspost från sitt sammanhang, utan man måste se till gårdens samlade ekonomi och ekonomiska

10 10 (25) resultat. Man måste ställa gårdens totala intäkter mot dess totala kostnader. EU-stödens storlek ska vägas in i arrendevärderingen av gårdarna. 6. Rutiner för besiktning i samband med byte av arrendator Det är viktigt för rättvisa och transparens att en formell besiktning av gårdens skick sker, dels vid arrendatorns till- och frånträde, dels vart femte år under arrendetiden. För detta ska en opartisk värdering ske genom synemän. Dessa utbildas och auktoriseras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i varje län en förteckning över synemän. Då synemännen ska agera helt opartiskt fördelas kostnaden för deras arbete lika mellan jordägaren och arrendatorn. Synemännen upprättar efter synen ett syneprotokoll som sänds till bägge parter. Protokollet utgör en bristvärdering där varje brist på gården förtecknas och prissätts. Om detta protokoll inte överklagas inom en viss tid gäller det som laga syn, och utgör en för bägge parter bindande dokumentation över arrendeställets skick. Arrendekontraktet är styrande för vems ansvar som bristen utgör. Om bristen utgör jordägarens ansvar har arrendatorn möjligheten att avhjälpa bristen på jordägarens bekostnad. Om pengar utbetalas av jordägaren för avhjälpandet ska detta antecknas i ett Tillägg till arrendekontraktet, för att vid nästa avräkning räknas jordägaren tillgodo. 7. Planering och budget för arrendegårdarna Arrendegårdarna har en central roll i kommunens samlade arbete för naturvård och öppethållande av landskapet och en kontinuerlig dialog ska föras mellan arrendatorerna och företrädare för kommunen beträffande verksamhetens inriktning. En systematisk gemensam planeringsprocess ska finnas, med ett brett deltagande och med beaktande av olika aspekter av naturvårdsintressena. I planen ska syfte, åtgärder och åtaganden vara transparenta och tydliga. För arrendegårdarna ska det finnas rullande treårsplaner och en årlig plan/budget per arrendegård. Av planen ska framgå kommunens respektive arrendatorns åtaganden avseende såväl verksamhet som ekonomi. Det planerade underhållet ska dokumenteras vad gäller omfattning, bedömd kostnad och tidplan. Planens genomförande och eventuella avvikelser ska följas upp och dokumenteras årligen.

11 11 (25) Inriktningen av planen och den samlade budgeten för arrendegårdarna redovisas årligen för samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för det ordinarie arbetet med Mål och budget. Bilagor: 1. Exempel på arrendekontrakt (OBS! Exempel/mall för kännedom. Kommer senare att revideras och förhandlas med arrendatorerna.. 2. Ansvarsfördelningen för tillsyn, skötsel, underhåll och utbyte av allt som härrör till arrendeställets byggnader, utrustning, anläggning, vägar och mark inom gårdsytan vid byggnaderna (Bifogas för kännedom. Kommer senare att revideras och förhandlas med arrendatorerna.) 3. Karta över arrendeområdet (inte med som bilaga till detta dokument) 4. Beslut om naturreservat samt skötselplan (inte med som bilaga till detta dokument).

12 12 (25) BILAGA 1 Exempel på arrendekontrakt I detta avtal finns förslag på vad som ska övervägas i en avtalsskrivning om ett gårdsarrende. Kommer att omarbetas och senare förhandlas med arrendatorerna. ARRENDEKONTRAKT GÅRDSARRENDE Jordägare Arrendator Huddinge kommun.... Org.nr Pers.nr:. Arrendeställe Fastigheter Kommun Län:. gård, Huddinge Delar av. Huddinge Stockholms 1. Upplåtelsens

13 13 (25) Arrendet upplåts i befintligt skick och omfattar dels följande byggnader och omfattning anläggningar på gården: Exempel; arrendatorsbostad om 6 r o k ca 140 m2, lösdriftsladugård, häst- och fårstall, loge, vagnhall, verkstad, brunn, trekammarbrunn med infiltration, tillfartsväg, gödselplatta med urinbrunn, brunn med hydrofor, båthus och brygga osv Överväg här att undanta byggnader i riktigt dåligt skick från arrendet för att inte ansvara för att bygga upp dessa på nytt om de faller ihop. samt dels de åker- och betesmarker som markeras på bifogade karta, Bilaga Jakt och fiske Jakträtt ingår inte i denna upplåtelse. Dock ges rätt för arrendatorn att bedriva skyddsjakt för att skydda gröda. Kommentar: Jakträtt och fiske styrs av särskild lagstiftning och ska i förekommande fall regleras enligt särskilt kontrakt. Dock bör övervägas om skyddsjakt ska ingå i arrendet. Detta för att även ge arrendatorn en möjlighet att skydda sin gröda. Om rätt till skyddsjakt skrivs in måste detta även regleras med eventuella övriga jakträttsupplåtelser. 3. Ändamål Jordbruk med naturvårdande inriktning. 4. Naturreservat Delar av området är av Huddinge kommun förklarat som naturreservat. Arrendatorn är skyldig att följa bestämmelser i naturreservatsbeslut och skötselplan, enligt Bilaga Arrendetid 14 mars 20. t o m 13 mars 20. Vanligen fem eller tio år. I tätortsnära lägen lämpligast med fem år. 6. Uppsägning, villkorsändring Uppsägning ska vara skriftlig och ska ske senast 12 månader före arrendetidens utgång. Om arrendet inte sägs upp förlängs det ytterligare fem år. 7. Arrendeavgift

14 14 (25) Arrendeavgiften är. kronor ( :-) per år exklusive mervärdeskatt. 8. Betalning Betalning av arrendeavgiften jämte lagstadgad mervärdeskatt ska ske kvartalsvis i förskott mot faktura. 9. Index Arrendeavgiften ska från år två indexregleras från januari årligen, varvid den varje år justeras i enlighet med konsumentprisindex (KPI). Basmånad ska vara oktober månad år Drift och underhåll Arrendatorn ska sköta, vårda och underhålla arrendets byggnader, utrustning, anläggningar, vägar och mark förutom det som särskilt angivits som ansvar för jordägaren i bilaga 2. Ansvarsfördelningen för tillsyn, skötsel, underhåll och utbyte av allt som härrör till arrendeställets byggnader, utrustning, anläggning, vägar och mark inom gårdsytan vid byggnaderna är reglerade i särskild bilaga, bilaga Jordens skötsel, drift (arrendatorns ansvar) Betes- och slåttermarken skall hävdas väl. Det är av synnerlig vikt att naturbetesmarkerna hävdas med tillräckligt betestryck, samt att slåttermarken skördas med upptag minst 1 gång/år under perioden 31 juli till 30 september). (se kartbilaga) Skyddszoner på minst 10 meters bredd ska anläggas som en vallbesådd zon eller remsa utmed alla vattenområden inom arrendestället. Ett vattenområde är vattendrag, diken (som är utmärkta på topografiska kartan), sjö, hav eller damm. Skyddszonen ska ligga på åkermark i direkt anslutning till vattenområdet. Skyddszonen ska lämnas fri från gödsling, besprutning och plöjning. Den ska slås under perioden 15 juli till 30 september. Skyddszonerna ska även vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. Täckta ledningar skall underhållas och tillhörande brunnar regelbundet rensas. Öppna diken skall bevaras. Kulvertering och annan igenläggning är ej tillåten.

15 15 (25) Småbiotoper i odlingslandskapet ska skötas t ex??????????? Arrendatorn får tåla skidspår och skidleder över markerna. Arrendatorn får tåla att markägaren reglerar vattenståndet i våtmarken vid????????. 12. Landskaps- och naturvård Jordägaren äger rätt att betesputsa naturbetesmarkerna vid?????????? efter 15 juli. Jordägaren skall informera arrendatorn senast 3 månader innan åtgärd utförs. Röjning av buskar får, om ej annat bestäms, ske inom 4m från den brukade åkerns kant. Röjning av bärande buskar och träd, (slån, nypon, hagtorn, rönn, oxel, apel, krikon ) får dock endast ske efter samråd med jordägaren. Arrendatorn får ej utan kommunens medgivande fälla eller skada växande träd större än 10cm diam. i brösthöjd. Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som har dennes tillstånd får utföra vattenvårdande åtgärder genom att återskapa och/eller utveckla våtmarker/dammar inom arrendestället. Arrendatorn medger också att jordägaren får anlägga gång- och ridvägar i?????????. Jordägaren ska alltid informera arrendatorn senast tre månader innan åtgärder utförs. 13 Värme, el, vatten och avlopp mm. Arrendatorn svarar för samtliga kostnader avseende fasta avgifter och förbrukningsavgifter för värme, sotning, el, vatten, avlopp och dylikt. Hyresgästen ska härför teckna egna abonnemang. Arrendatorn svarar för samtliga kostnader för avfallshantering och ska härför teckna erforderliga abonnemang. 14. Jordens brukning, djurhållning Markerna ska hävdas väl genom odling, slåtter eller bete med nötkreatur, får och hästar. På gården får också hållas grisar, höns, ankor etc. Kommentar: Här kan skrivas in att gården ska drivas ekologiskt. Samtliga stödrätter innehas av jordägaren, men utlånas utan kostnad till arrendatorn. Arrendatorn söker och tillgodogör sig alla stöd. Vid arrendets upphörande återförs stödrätterna utan kostnad till jordägaren. Om arrendatorn på egen bekostnad tillfört

16 16 (25) arrendestället stödrätter, skall dessa vid arrendets upphörande lösas in av jordägaren. Skogsbryn och hagmarker är ur naturvårdssynpunkt av stor betydelse, och ska underhållas väl genom röjning och betning. Vid slutligt frånträde av arrendet ska 1/7 av all åkermark vara plöjd. 15. Gödselvård Arrendatorn är skyldig att iakttaga god gödselvård. Uppsamling och hantering av gödsel, urin och pressaft skall ske på sådant sätt att läckage och spill inte förekommer. 16. Dikning Jordägaren bekostar iståndsättning av befintliga diken i eller runt åkrarna. Underhåll av dessa åvilar arrendatorn. Rensmassor ska utplaceras på åkern samt stubbar och stenar bortföras till en av jordägaren anvisad plats. Rensmassor får ej läggas i skogsbryn, naturbetesmarker, ängsmarker, åkerholmar, våtmarker etc. 17. Stängsel Jordägaren svarar för uppsättning av stängsel och grindar för betesdjur inom naturbetesmarker samt för uppsättande av självstängande grindar, skyltar med mera för friluftslivets behov. Arrendatorn svarar för stängsel på kulturbetesmarker. Arrendatorn svarar även för tillfälliga stängsel, t ex elstängsel. Arrendatorn underhåller alla stängsel och grindar. Stängsel som ej längre erfordras för driften ska borttagas av arrendatorn. Stängsel får ej förankras i träd eller buskar. 18. Skogsavverkning och skötsel av naturmark Jordägaren förbehåller sig rätten att inom arrendestället nyttja vägar och upplagsplatser för virke och annat material i samband med skogsavverkning och naturvårdsåtgärder på jordägarens mark. Arrendatorn äger ej rätt att avverka skog eller nyttja skogsmark. 19 Systematiskt brandskyddsarbete Parterna är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsställande brandskydd upprätthålls i byggnaderna och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska åtgär-

17 17 (25) der, även de organisatoriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre parten lämna den information om byggnaderna respektive verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor. Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska brandskyddsarbete. 20 Syn Syn ska ske i samband med tillträde och avflyttning. Syn ska under arrendetiden hållas vart femte år, varefter avräkning mellan jordägaren och arrendatorn ska ske. Försämras arrendestället genom att arrendatorn eftersätter vad som åligger honom har jordägaren rätt till ersättning. Avhjälper arrendatorn brist som fanns vid tillträdet, har arrendatorn rätt till ersättning, under förutsättning att skriftlig överenskommelse härom träffats med markägaren. 21. Skatter, försäkringar Jordägaren svarar för skatter som belöper sig på arrendestället samt håller arrendeställets byggnader och anläggningar försäkrade mot brand, skada, skadeinsekter etc. Lös egendom skall arrendatorn ha försäkrad till fulla värdet. Kommentar: Under denna paragraf bör även krav på arrendatorns försäkring anges. Eventuella krav på belopp och självrisker. 22. Ansvar Hela arrendestället ska hållas i ett gott och vårdat skick. Arrendatorn ska förvara maskiner, redskap, materiel mm på härför avsedd plats under tak och inte uppställda på gårdsplaner eller annan mark. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande uppföra ny byggnad eller anläggning, inte heller flytta eller förändra befintlig byggnad. Arrendatorn ska hålla god uppsikt över betesdjuren och tillse att de inte skadar

18 18 (25) växande träd och buskar. Arrendatorn ska ha en ansvarsförsäkring som skyddar tredje man mot eventuella skador, vilka kan drabba denne till följd av den verksamhet som bedrivs inom arrendestället. 23. Intrång Arrendatorn är skyldig att tåla intrång från besökande inom området. Arrendatorn medger att jordägaren eller annan som har dennes tillstånd får göra markundersökningar, mätningsarbeten och framdra och vidmakthålla ledningar i och över arrendestället, inkluderande erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av anläggandet och nyttjandet av ledningarna, men är berättigad till ersättning för direkta skador. 24. Miljölagstiftning Arrendatorn svarar för att verksamheten bedrivs inom gällande miljölagstiftning. 25. Upplåtelse Arrendatorn får ej utan jordägarens skriftliga medgivande upplåta nyttjanderätt till arrendestället eller del av detta. 26. Inskrivning Detta avtal får inte inskrivas. 27. Ändring eller tillägg Ändring eller tillägg till detta kontrakt skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter för att gälla. 28. Eventuell tvist Eventuell tvist om tolkning av detta avtal skall avgöras enligt lagen om skiljemän. Som skiljenämnd skall länets arrendenämnd fungera.

19 19 (25) Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Stockholm den / 20.. Jordägare: Huddinge kommun Arrendator: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

20 20 (25) BILAGA 2 GRÄNSDRAGNINGSLISTA Drift & Underhåll OMFATTNING Denna gränsdragningslista reglerar ansvar för tillsyn, drift och underhåll inkl. utbyte av ytskikt, inredning, byggnadsdelar, utrustning, installationer för ventilation, kyla, värme, sanitet, el, tele, styr- och övervakning mm. inom arrendeupplåtelsens byggnader och anläggningar. ANSVARSFÖRDELNING Ansvarsfördelningen mellan jordägare och arrendator regleras närmare i denna gränsdragningslista. ERSÄTTNINGSPRINCIPER Kostnader för tillsyn, skötsel och underhåll inkl. utbyte ska betalas av respektive ansvarig part. Arrendatorns ansvar för utbyte av utrustning gäller endast till likvärdig funktion. I kostnaderna inkluderas såväl material som arbete. Ansvaret för utökad kapacitet, förbättrad funktion etc. skall avtalas mellan parterna. DEFINITIONER Nedanstående definitioner gäller och är hämtade ur Aff-definitioner 10. För en komplett definition och utförligare beskrivning gäller Aff-definitioner 10. Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser. Skötsel: Driftåtgärder som omfattar en eller flera åtgärder som justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial. I skötsel ingår även status- och säkerhetsbesiktningar som enligt lag eller annan förordning skall utföras regelbundet. Felavhjälpande underhåll: Underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå.

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Arrendegård, Långholms Gård i Käringboda naturreservat

Arrendegård, Långholms Gård i Käringboda naturreservat Upphandling 1 (10) Datum 2015-09-03 Arrendegård, Långholms Gård i Käringboda naturreservat Skärgårdsstiftelsen äger 16 jordbruk som arrenderas ut. Jordbrukens främsta uppgift är att bidra till en levande

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme.

Sotenäs kommun har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Kommunens mål har som mål att boende inom kommunen skall kunna få en plats för sjöbod eller i sjöbodsutrymme. Ett led för att detta skall kunna genomföras, så skall arrende avses för två personer per sjöbod.

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2

ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 ARRENDEKONTRAKT Nr 300:13-2 2014-08-11 Obj 44360 Arrendator: Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening (i avtalet kallad föreningen) c/o Lars Elmqvist Västra Holmgatan 17 553 24 Jönköping Person/org.nr:

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS

HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: AB 614052 HYRESAVTAL FÖR FRITIDSHUS HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Jord, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 010 478 78 00 HYRESGÄST: Hyresgäst

Läs mer

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER

ANLÄGGNINGSARRENDE för VEDA RIDCENTER REVIDERAT FÖRSLAG FRITIDSNÄMNDEN Föreslagna ändringar är markerade med fet stil Mellan Vallentuna Fritidsnämnd, nedan kallad Kommunen, och Vallentuna Ridklubb, nedan kallad Ridklubben, har träffats följande

Läs mer

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen,

Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, KONTRAKTSNUMMER: 104-383-09 FASTIGHETSBETECKNING: ORHEM 1:1 STADSDEL: ORHEM Mellan Stockholms kommun genom dess stadsdelsnämnd, nedan kallad kommunen, och Koloniträdgårdsföreningen, nedan kallad föreningen,

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014

Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 Vad är och vad gör hyresnämnderna? 26 november 2014 1 Hårdfakta om hyresnämnderna Åtta hyres- och arrendenämnder Stockholm, Malmö och Göteborg självständiga Statliga förvaltningsmyndigheter (1969); jfr

Läs mer

Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Stockholm 2014-12-01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.l1@regeringskansliet.se Ju2014/4181/L1 Yttrande Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97

Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-03-20 FALKENBERG 58 Uppsägning av bostadsarrendeavtal vid Skrea Strand. Dnr KS 2012-97 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken.

Nyttjanderättshavaren skall hålla aktuella kartor över den av nyttjanderätten omfattande marken. NYTTJANDERÄTTSAVTAL Gällande upplåtelse av mark för leder Avtalsparter: Fastighetsägare: Fastighet: Namn: Adress: Postnummer, Ort: Kontonummer: 1 Överenskommelse Ovan angivna markägare,(nedan kallad markägare

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen

Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Vaggeryd Byarums-Målen 1:3 Ängen Smålandsidyll Gården Ängen består av ett vackert beläget byggnadscentrum samt 9 ha mark belägen 25 min. bilväg från Jönköping och 3,5 km till Vaggeryd. Det charmiga huset

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Arrende Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter

HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter 1 HYRA I Allmänna nyttjanderätter, bostadshyra, II Lokalhyra, andra nyttjanderätter ALLMÄNNA NYTTJANDERÄTTER Nyttjanderätt, en rätt att använda något Många fler regler betr. nyttjanderätt till fast egendom

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 1. Syfte Sjöbodspolicy Antagen i SBN 2012-02-29, 37. Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar

Läs mer

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136

Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-31 KS- 2013/1067.213 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström Helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheten Björksättra 1:136 Förslag

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i Klamby. Utgångspris: 2 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i Klamby SJÖBO KLAMBY 1:3 OCH BRÖSARP 5:21, 5:22 Trivsam gård i ett varierande kulturlandskap. Lantligt boende med tillhörande stallängor i klassisk U-formation. Totalareal om 15,4 ha, varav 8,5 ha

Läs mer

Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader

Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader Kravspecifikation avseende drift, skötelse och verksamhetsutveckling av Kung Chulalongkorns minnesbyggnad med omgivande park och byggnader Definitioner Området Lokalerna Anläggningarna Drift Underhåll

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Charmig gård 1,7 Ha. Utgångspris: 650 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Charmig gård 1,7 Ha LAHOLM PERSILT 2:13 Charmig mindre gård för den som uppskattar fritt lantligt läge, med möjligheter till mindre verksamhet eller djurhållning på hobbynivå. Vedeldad panna med ack-tankar,

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Område Vingåker Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2005 T 2699-03 KLAGANDE SA Ombud: Advokat BT MOTPART JE Ombud: Advokat AF SAKEN Ersättning för arrenderätt ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport 2014-01-16. Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark

Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. EY Granskningsrapport 2014-01-16. Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark Huddinge kommun- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Arrendegårdar och övriga arrenden på naturmark EY Granskningsrapport 2014-01-16 1 Contents Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Välarronderad åkermark om ca 212 ha och ändamålsenliga ekonomibyggnader med spannmålstork utbjudes till arrende i Hov socken. 1 2 FASTIGHET Del av Vadstena Hovgården

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Regeringskansliet J ustiti edepa rtem e ntet 103 33 STOCKHOLM Yttrande BESLUTSDATUM: 2014-11-24 VÅR REFERENS: 102-2014/3464 ER REFERENS: JU2014/4181/Ll Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift

Läs mer

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629

Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Brf Björknäs 629 Värmdövägen 629 Byggherre: JB Kollberg & Company AB Ansvarig Fastighetsmäklare: Välkommen till Värmdövägen 629, Björknäs! Med centralt läge, bland Björknäs trevliga villabebyggelse, tillgång

Läs mer

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2

Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Heavägen 23 Län Halland Typ Gård Kommun Kungsbacka Storlek 223 m2 Område Gatuadress Heavägen 23 Komplett Hästgård Med Potential För Ytterligare Verksamhet, Kungsbacka Tillträde tidigast Nu finns möjlighet

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO

JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO JORD- OCH SKOGSBRUKSFASTIGHET - ÖREBRO Fastighet Fastigheten Örebro Sundby 1:3 och 1:58 Adress Sundby 812, 718 92 Frövi. Belägen i Örebro kommun och Glanshammar församling. Skattesats 33,99. Endast 27

Läs mer

Avtal om digitala infartstavlor

Avtal om digitala infartstavlor TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Christina Karlberg 2012-03-21 KS 2012/0267 0480-45 00 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avtal om digitala infartstavlor Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Marknadsvägen 8 Län Kalmar Gatuadress Kommun Mörbylånga Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 75.6 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entre in till matrum. Kök o matrum, trägolv,

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer