Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) HSN Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendebeskrivning Ärendet gäller förslag till Intern kontrollplan för hälso- och sjukvårdsförvaltningen Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Förvaltningens motivering till förslaget Enligt beslut om policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting, LS , i Landstingsfullmäktige den 11 juni 2013 ska nämnder och bolagsstyrelser ha ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska förvaltningschefen eller bolagschefen välja ut ett antal områden som särskilt ska bearbetas under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls alternativt genomförs. Risk- och väsentlighetsanalyser ska genomföras samt dokumenteras och med dessa som underlag upprättas förslag på internkontrollplan. Stockholms läns landsting tillämpar COSO-modellen 1, ett internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Intern kontroll definieras enligt COSO som en process där styrelse, ledning och övrig personal samverkar och som med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamhetens mål uppnås avseende: 1 Committee of Organizations of Tradway Comission

2 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler Policyn anger vidare att den interna kontrollen behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Med utgångspunkt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppsiktsplikt och ansvar finns det ett antal risker som behöver särskild uppmärksamhet under Utifrån en total riskanalys har förvaltningschefen prioriterat ett antal områden som särskilt bearbetas under verksamhetsåret för att stödja att uppsatta mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller tillämpas. Respektive förvaltning och bolag ska i samband med delårsrapportering och årsbokslut rapportera statusen för den interna kontrollen i enlighet med Landstingsstyrelsens anvisningar. Dessutom ska respektive förvaltningschef eller bolagschef i samband med detta avge en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Ekonomiska konsekvenser Intern kontroll syftar bland annat till att säkerställa god ekonomisk hushållning. Konsekvenser för patientsäkerhet Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med att utveckla en patientsäker hälso- och sjukvård. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med jämställd och jämlik vård inom hälso- och sjukvården. Miljökonsekvenser Intern kontroll syftar bland annat till att stärka det förvaltningsinterna arbetet med aktivt miljöarbete inom hälso- och sjukvården. Henrik Almkvist Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Gaunitz Avdelningschef

3 BILAGA 1 Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning 2.1 Riskhantering Bristfälliga rutiner kring hantering av risker påverkar tid, kostnad, kvalitet och resursplanering. 2.2 splaner Riskbedömning stannar vid att en risk är identifierad men analyseras inte vidare så risken kan åtgärdas. splan som beskriver risken, vem som är ansvarig, hur och när risken ska åtgärdas saknas. 2.3 Intern kontroll Linjeorganisationen känner inte till att ansvaret för intern styrning och kontroll ska utgå från den dagliga verksamheten och dess uppdrag. Arbetet med riskanalyser och intern kontroll hanteras på övergripande nivå och når inte genomslag i linjeorganisationen Eliminera genom väl upprättade rutiner och upprättad riskhanteringsmodell Begränsa genom väl upprättade rutiner och upprättad mall för åtgärdsplan Begränsas genom kunskap om och följsamhet till riktlinjerna för intern styrning och kontroll. Riskhanteringsmodell implementerad under våren Mall för åtgärdsplan tas fram så att det skapas ett mer enhetligt arbetssätt inom förvaltningen. Alla chefer har fått utbildning om hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas Verksamhets styrning och Stöd Verksamhets styrning och Stöd Verksamhets styrning och Stöd

4 2.4 Uppföljning av den interna kontrollen 2.5 Resurs- och personalplanering 2.6 Ärende- och dokumenthantering splan 2014 med delegerat ansvar för åtgärder och tidplan följs inte upp. Rapport och åtgärdsplan tappar sitt värde när uppföljning och datum för slutpunkter inte säkerställs. Arbetsuppgifter fördelas ut på andra personer som redan har fullt upp. Arbetsuppgifter blir inte utförda inom rimlig tid eller blir inte genomförda. Kvalitetsbrister vid till exempel avtalsuppföljning. Brister i kunskapsöverföring samt försämrad arbetsmiljö för medarbetarna genom ökad stress. Inhyrningskostnader för konsultstöd när arbetsbelastningen blir för stor. Ärenden till HSN/utskott kommer in till kanslienheten efter utsatt tid. Brister i följsamhet till fastställd tidplan påverkar kanslienhetens förutsättningar att bereda ärenden på ett korrekt sätt och stressituationer uppstår. enhetschef som delegerats uppdraget följer arbetet och säkerställer följsamhet till tidplan. konsekvensbeskrivning alltid tas fram när anställd slutar sin tjänst eller går på längre ledighet samt när ersättare ej tillsätts. interna rutiner på avdelningsnivå upprättas. Stående punkt på enhetsmöten om aktuella ärenden som ska beredas. Ansvarig samt ersättare för respektive ärende Uppföljning av åtgärdsplan inom ramen för intern kontroll 2015 Vid varje tillfälle då någon slutar sin tjänst samt vid längre ledigheter. Genomgång av kvalitet och följsamhet efter varje sammanträde i HSN och utskott Enhetschef som delegerats uppdraget Löpande Löpande Chefer Chefer samt kansli enheten

5 utses och tidplan fastställs. Godkännandeprocessen måste säkerställas genom att ersättare alltid finns vid chefs frånvaro. Intern kontrollplan 2015 HSN

6 2.7 Diarieföring Dokument och handlingar som efterfrågas kan inte hittas då de inte finns diarieförda i EDIT. 2.8 Delegationsordning Delegationsordningen är otydligt formulerad och svårtolkad vilket leder till tveksamheter och brister i följsamhet. alla chefer och medarbetare kan arbeta i EDIT och har kunskap om vad som ska diarieföras. Utbildningar för chefer. Riktlinjer och anvisningar för diarieföring säkerställs på individnivå. Chefer för diskussion och information på enhetsmöten Elimineras genom översyn av delegationsordningen. Information genomförs återkommande på ledningsgrupper och chefsmöten. Riktade utbildningar genomförs för samtliga medarbetare och chefer på alla nivåer i organisationen. Delegationsordning tydliggörs och alla chefer informeras Kansli enheten samt chefer Kansli enheten.

7 Tillförlitlig finansiell rapportering 3.1 Verkställighetsbeslut konsultkostnader Verkställighetsbeslut upprättas på ekonomiska grunder som är kända när beslut om konsultinsatser tas. Nytt verkställighetsbeslut upprättas inte när konsultkostnaderna överstiger tidigare beslut. 3.2 Kostnadskontroll I budgetunderlaget 2015 för Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetområde har en bedömning av risker kopplade till en ekonomi i balans gjorts. Riskerna beskrivs men åtgärder och åtgärdplaner för att begränsa eller eliminera risker saknas. den som anlitar och beslutar om konsultinsats följer upp kostnader och tar ansvar för kostnadskontroll. Nytt verkställighetsbeslut ska alltid upprättas då kostnaden för konsultinsatsen överstiger tidigare beslut Begränsas genom det tydliggörs vilka åtgärder som kan genomföras och vem som är ansvarig för att risken hanteras. Kostnadskontroll genom uppföljning av kostnader för konsultinsatser och verkställighetsbeslut. Inför beslut om slutlig budget 2015 Löpande Slutlig budget 2015 Chefer Styrning och ekonomi

8 3.3 Upphandling av tjänster och konsultstöd 3.4 Betalningsanmärkningar 3.5 Implementering av beslutsstödssystem Om konsulter anlitas genom personliga kontakter och tidigare uppdrag är det avvikelse mot LOU. Missgynnade och potentiella leverantörer som skulle kunna genomföra uppdraget med likvärdig kvalitet begär skadestånd. Fakturor blir liggande utan åtgärd med betalningsanmärkning på grund av bristande rutiner. Det kan bland annat gälla fakturor som kräver särskild åtgärd eller granskning, otydlighet i delegationsordningen eller att attestant inte finns på plats och ersättare saknas. Målbilden uppnås inte därför att det finns motstånd till förändringar. Organisationen kan inte avsätta den tid som krävs för implementation och kunskapsöverföring. Systemet motsvarar inte förväntningar. Bristfällig rutiner för genomlysning av alla upphandlade eller avropade konsultinsatser finns. Kunskaper om upphandlingsförfarande ska ingå i chefsutbildningar. Det ska aldrig finnas avvikelser mot LOU när konsulter anlitas. det finns rutiner som säkerställer kontroll så att fakturor inte liggande efter förfallodatum. Ersättare utses alltid när attestant inte finns tillgänglig eller är på längre ledighet eller tjänsteresa. projektledningen beaktar och kommunicerar de risker som beskrivs. Riskbedömning ska göras initialt tillsammans med Uppföljning av alla upphandlade/ avropade tjänster för konsultstöd. Uppföljning varje månad före stängning i Raindance. Uppföljning av utsedd ersättare/attestant vid längre frånvaro eller tjänsteresa. Riskbedömningar och åtgärdsplaner upprättas. Löpande Löpande under implementeringens alla faser. Chefer Vid varje månadsbokslut. Chefscontrollers styrning och ekonomi. Projektledningen tillsammans med styrgruppen

9 kvalitet på indata när det hämtas från olika källor. Termer och begrepp är inte gemensamma när information ska hämtas från andra system. leverantör av systemet.

10 Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler. 4.1 Säkerhet Det finns för få utbildade utrymningsledare på förvaltningen kopplat till antalet anställda och de lokaler där förvaltningen har sin verksamhet. Alla vet inte vad som gäller när brandlarmet löser ut. Man får inte kontakt med utrymningsledare och det kan inte säkerställas att alla lämnar lokalen. 4.2 Anmälan om bisyssla/ej bisyssla 4.3 Försäkran om oberoendeställning och jäv Kravet att alla anställda fyllt i blankett med försäkran om bisyssla/ej bisyssla följs inte upp av närmaste chef. Det kan inte säkerställas att anställd fyller i blanketten på nytt om förändring sker. Kravet att alla anställda och konsulter fyllt i blankett med försäkran om oberoende- chefer säkerställer att alla medarbetare fått information vad som gäller vid brandlarm. Chefer tar ansvar för informationsskyldigheten. Fler utrymningsledare utbildas. varje chef informerar om riktlinjerna för anmälan om bisyssla/ej bisyssla. varje chef informerar om riktlinjerna för En fråga som ingår i den årliga medarbetarenkäten. Återkommande punkt på arbetsplatsträffar och från dessa. Samtliga chefer, medarbetare och konsulter har förnyat försäkran om bisyssla/ej bisyssla. Vid godkänd bisyssla finns en motivering till beslutet. Återkommande punkt på arbetsplatsträffar Efter genomförd medarbetarenkät hösten HR-chef och chef för det fysiska brandsäkerhetsarbetet Chefer Chefer

11 ställning och jäv följs inte upp av närmaste chef. Det kan inte säkerställas att anställd fyller i blanketten på nytt om förändring sker. försäkran om oberoendeställning och jäv. och från dessa. Samtliga chefer, medarbetare och konsulter har förnyat försäkran om oberoendeställning och jäv. Vid godkänd risk för jävsituation finns motivering till beslutet.

12 4.4 Miljö Dålig förståelse och engagemang bland chefer gällande ansvaret i arbetet med det landstingsgemensamma miljöledningssystemet försvårar integrering. 4.5 Serviceuppdragsbeskrivning (SUB) SUB är inte känd i organisationen och används inte vid beställningar av ITtjänster. Följande risker har identifierats: otydliga krav specifikationer leveransförväntningar uppfylls inte kostnadskontroll och uppföljning försvåras brister i avvikelse mot leveranstider kunskapsåtervinning försvåras brister i följsamhet till outsourcingkontrakt KPI-hantering mot leverantören försvåras incitamentsstyrning i Begränsas genom att miljöansvaret tydliggörs vid utbildningar på chefsmöten, lednings- avdelningsoch enhetsmöten Elimineras genom konsekvent granskning av följsamheten till SUB vid alla beställningar av IT-tjänster. Strukturerade och riktade utbildningar. Dokumentation vid beställning av ITtjänster Löpande uppföljning I samband med varje ny beställning av ITtjänster. Miljöansvarig Chefer

13 form av SLA och viten kan inte användas Intern kontrollplan 2015 HSN

14 4.6 Informationssäkerhet Otydliga riktlinjer, rutiner och följsamhet till lagstiftning leder till brister i informationssäkerheten som får konsekvenser för patienter och medarbetare. Förvaltningen löper risk för massmedial uppmärksamhet, ekonomiska, förtroendeskada och ekonomisk förlust vid skadestånd. Ingen medarbetare ska riskera att göra fel för att rutiner, riktlinjer och lagstiftning etcetera är otydligt beskrivet Begränsas genom att en handlingsplan för det samlade arbetet med informationssäkerhet tas fram. Det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer samt tydliggörande av lagstiftning. Förvaltningen bevakar omvärldshot, beroenden i nätverk och system så att säkerhetsrelaterade hot och incidenter kan förebyggas. Ansvariga för de olika delarna i arbetet med informationssäkerhet utses. Handlingsplan upprättas och ansvariga utses. Chefer och medarbetare får den utbildning och information som krävs så att informationssäkerheten säkerställs Förvaltningschef

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Intern kontroll inom HR. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Intern kontroll inom HR. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Intern kontroll inom HR Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-11-19 14REV63 2(11) Sammanfattning Revisorernas granskning mars 2013 visade att Landstingsstyrelsen och nämnderna inte hade en ändamålsenlig

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Granskning av finanshanteringen Granskningsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2015 Alingsås kommun Granskning av finanshanteringen EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 2.1. Bakgrund 4 2.2. Syfte 4 2.3. Revisionsfrågor

Läs mer

KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för administration och kommunikation 2013-04-09 2013/90

KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för administration och kommunikation 2013-04-09 2013/90 1 (6) KUN 2013-04-25, p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Enheten för 2013-04-09 2013/90 Handläggare: Jenny Vanhainen Kulturnämndens internkontrollplan 2013 1 Ärendet Alla landstingets nämnder och bolag

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Oegentligheter och bedrägerier

Oegentligheter och bedrägerier Granskning av Oegentligheter och bedrägerier Granskningsrapport 2011-07-23 Björn Jansson Thomas Nerd Thomas Hallgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av svar på revisionens frågor 3 2 Bakgrund..6

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011

Riksbanken. Tydliggjord compliance. Stockholm 16 juni 2011 Riksbanken Tydliggjord compliance Stockholm 16 juni 2011 Sammanfattning Ernst & Young har utformat ett förslag på vilka compliance-relaterade aktiviteter som bör utföras på Riksbanken, vilka riskområden

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer