Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn års jubileum 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8. 20-års jubileum 12"

Transkript

1 2011

2 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 8 20-års jubileum 12 Vindkraftverk i drift och under byggnation 13 Marknadsöversikt 14 Hållbar utveckling 24 Styrelse och revisorer 30 Förvaltningsberättelse 31 O2 Vinds räkenskaper 36 Noter 46 Revisionsberättelse 67 Ordlista 69 Brahehus, Småland. Park med totalt nio vindkraftverk.

3 VD har ordet Som en realisatör av förnybara satsningar kan O2 vara en drivande kraft för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle var ett bra år för O2. Exempelvis överlämnade vi en driftsatt vindkraftspark på Korpfjället i Dalarna till IKEA, 30 vindkraftverk uppförs för närvarande på Sjisjka i Lappland och antalet kunder ökade i samtliga segment var även ett bra vindår, vilket innebär att våra kunder har haft hög produktion i relation till ett normalår. Även marknadstillväxten i sin helhet var god. Under 2011 ökade den svenska vindkraftsproduktionen kraftigt och motsvarar nu i princip bortfallet från det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck. Totalt producerades 6.1 TWh vilket är en ökning med 74 procent från 2010 och en tredubbling från Detta är en utbyggnadstakt som ingen trodde var möjlig för några år sedan och en exempellös framgång för vår bransch. Med hjälp av vindkraftsproduktionen kan Sverige nå 2020-målen vad gäller förnybarhet i energimixen före utsatt datum. Till vår fördel har vi också sett en nedgång av turbinpriser och därmed våra bygg- och produktionskostnader. Men allt är inte guld och gröna skogar. Under 2011 vände avräkningspriserna på förnybar el kraftigt nedåt och ligger nu på historiskt låga nivåer. Det finns anledning att tro att detta kommer att påverka investeringsviljan i förnybar kraftproduktion framöver. Och detta är till stor del en följd av vindkraftens snabba expansion med ett överskott på elcertifikat som trycker ned priserna. Om vi vill se en fortsättning på en omställning mot ett långsiktigt hållbart samhälle är det hög tid att agera från politiskt håll. Det innebär att sätta nya ambitiösa mål för omställningen mot förnybar energiproduktion. Vindkraften är idag motorn i detta. Vi uppfattar att de flesta vill se denna utveckling, men som alltid krävs det långsiktiga och insatta politiker som tidigt vågar ta beslut. Sverige har bland de allra bästa förutsättningarna för vindkraft i ett Europa som är i stort behov av en kraftfull omställning mot förnybar energi. Utöver höjda ambitionsnivåer bör vi lägga en kraftfull plan för mer överföringskapacitet till Europa. Sverige och Norden har en fantastisk möjlighet att skapa en betydande ny exportsektor som kan bidra till tillväxt och jobb blir återigen ett mycket spännande år för O2, svensk vindkraft och den förnybara energisektorn. Som en realisatör av förnybara satsningar kan O2 vara en drivande kraft för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 1

4 Om O2 O2 står bakom ungefär en femtedel, drygt 500 MW av totalt ca MW, av den vindkraft som uppförts i Sverige fram tills idag. Företaget var även först med att driva utvecklingen mot storskalig vindkraft med projekt i både fjällmiljö och till havs. Genom sin långvariga närvaro på marknaden sedan början på 90-talet har O2 byggt upp spetskompetens inom alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från den initiala projektutvecklingsprocessen, via finansiering, försäljning och uppförande fram till drift och förvaltning. O2 tillgängliggör hållbara energilösningar. Detta görs idag genom att utveckla, bygga, äga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar med god totalavkastning och högt ställda miljökrav. Visionen är att som ett oberoende och entreprenöriellt företag driva energiomställningen mot förnybar energi med ett spritt ägande. O2 verkar utifrån att detta är en nödvändig förutsättning för ett hållbart och grönt samhälle i tillväxt. Hedbodberget, Dalarna. Park med totalt 15 vindkraftverk. 2

5 Att etablera vindkraft en process i flera steg O2 arbetar med alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering; från den initiala projektutvecklingsprocessen, via finansiering, försäljning och uppförande fram till ägande, drift och förvaltning Screening Projektutveckling Försäljning & finansiering Upphandling & byggnation Förvaltning av vindkraftanläggningar Identifiera lämpliga lägen med avseende på vind, elnät, markägarförhållanden och skyddsområden. Modellera förutsättningarna för en vindkraftanläggning på området med avseende på produktion och kostnad. Kontakt med markägare och närboende Vindmätning och produktionsberäkning Design av elnät Tillståndsprocess Försäljning och marknadsföring Säkra finansiering Välja leverantörer Bygga vindkraftparken Testa turbiner och produktionssystem Övervakning av produktionen Driftoptimering Kontraktsförvaltning Besiktningar och statusanalyser Källa: O2. Screening Fas 1 är ett mycket viktigt skede i projekteringen. Här identifieras en lämplig plats för projektering med avseende på vind, elnät, markägarförhållanden och skyddsområden. I denna fas ingår även att modellera och dimensionera en potentiell vindkraftspark på området baserad på produktion och driftskostnad samt investering. O2 har ett omfattande och aktivt screeningprogram i hela Sverige. Projektutveckling I fas 2 ingår projekten i projektportföljen. För närvarande befinner sig ett 40-tal projekt med en potentiell kapacitet på ca MW i projektutvecklingsfasen som består av fyra huvudaktiviteter: Vindmätningar och produktionsberäkningar Markarrenden och lokal dialog Tillståndsprocess Säkra nätanslutningar Försäljning och finansiering I fas 3 fastställs hur ägarstrukturen i vindparken kommer att se ut. Försäljning sker av hela anläggningen, av enstaka verk eller genom vindandelar. O2 har varit en föregångare vad avser nya finansieringsmodeller för vindkraft. Exempelvis var O2 den första vindkraftsaktören i Sverige som säkrade projektfinansiering för en vindkraftspark (2006). Upphandling och byggnation O2 upphandlar vindkraftverk för sina projekt genom ett traditionellt anbudsförfarande som vänder sig till etablerade tillverkare. Under byggnationen utvecklar och kommunicerar projektledningen en detaljerad projektplan. Byggtiden är normalt 12 månader. Förvaltning av vindkraftsanläggningar O2 hanterar driftövervakning, förvaltning, administration och specialistuppdrag till svenska elproducenter. Hanteringen av tillgänglighet är en viktig optimeringsåtgärd. Produktionen optimeras även med hjälp av kontinuerlig service, underhåll, lokala tillsynsmän etc. 3

6 Bilder från byggnationen av Korpfjället, Dalarna, under

7 Organisation Moderbolaget O2 Vind har tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har ett 50-tal anställda fördelade på kontor i Stockholm, Frösön, Mora, Kiruna och Mörbylånga. O2 är ett privatägt företag där grundarna Johan Ihrfelt och Thomas von Otter är majoritetsägare. O2 Vindkompaniet O2 Vindkompaniets verksamhet består i att utveckla, upphandla, finansiera, sälja och bygga vindkraftsprojekt. Bolaget står bakom över fler än 330 av de ca vindkraftverk som uppförts i Sverige idag. Med lokal närvaro, lång erfarenhet och etablerade processer har O2 Vindkompaniet skaffat sig ingående marknadskännedom, vilket är en betydande konkurrensfördel vid utveckling av vindkraftsprojekt. Bra vindförhållanden, goda etableringsförutsättningar och lokal förankring är nyckeln till lönsamhet inom vindkraftsproduktion. O2 Vindkompaniet har tecknat arrendeavtal för en stor del av de bästa vindlägena i Sverige där vindkraftsetablering är möjlig. Portföljen omfattar totalt ca MW i effektpotential på ett 40-tal platser. Samtliga lokaliseringar har gynnsamma vindförhållanden. Projekten är belägna på olika platser i Sverige vid såväl kuster som inland, i norr och i söder. Organisation 2011 O2 Vind AB Koncern-VD: Johan Ihrfelt O2 Vindkompaniet O2 Vindel O2 Kraft Verksamhet: Projektutveckling och försäljning av vindkraftsparker VD: Paul Stormoen Verksamhet: Försäljning av el, vindandelar och hela verk VD: Linda Magnusson Verksamhet: Försäljning av drift och förvaltningstjänster VD: Hans Sollenberg 5

8 O2:s projektportfölj Projektportfölj ) Antal verk MW Projektering tidig fas Projektering sen fas Samrådsfas Ansökningsfas Summa projekteringsfasen: Projekt med klara tillstånd: Korpfjället 2) 6 15 Bösjövarden 9 25 Mässingberget Fallåsberget Glötesvålen Summa projekt med klara tillstånd Byggnation: Sjisjka Summa byggnationsfasen: Summa alla faser: ) För definition av olika faser se sida 69. 2) Korpfjället består av två faser. Fas 1 består av nio st bindkraftverk som överlämnades till Ikea i december Fas 2 består av sex st vindkraftverk. Målsättningen är att utifrån denna portfölj av projekt utveckla Sveriges mest lönsamma vindkraftsanläggningar och skräddarsy finansiella lösningar med minimerad risk för investerare. För att möjliggöra detta har O2 byggt upp kompetens inom alla steg i värdekedjan från den initiala screeningprocessen, via finansiering och försäljning fram till överlämnandet av driftsatta vindkraftverk. 6

9 Viktiga händelser: I början av 2011 överlämnades vindkraftsanläggningar på Granberg (fem vindkraftverk), Hedbodberget II (sex vindkraftverk) och i Brahe hus (nio vindkraftverk) enligt plan. Under 2011 har O2 byggt och överlämnat en vindkraftspark om nio vindkraftverk till IKEA. Anläggningen som ligger på Korpfjället i Vansbro och Malung-Sälens kommuner har en samlad effekt om 20,7 MW och kommer att försörja IKEA:s 17 svenska varuhus med egenproducerad el. På det sättet sänker IKEA sina elkostnader och minskar sin miljö påverkan. Byggnationen av 30 vindkraftverk på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun pågick under stora delar av 2011 och driftstart planeras till hösten Projektet drivs av Sjisjka Vind AB som ägs av O2, Skanska och Jämtkraft. Anläggningen kommer att ha en samlad effekt om 78 MW. O2 har ett 40-tal projekt under utveckling. Under 2011 lämnade företaget in ansökningar för byggnation av 193 vindkraftverk med en samlad effekt om ca 420 MW. Hållbarhet är en naturlig del i allt som IKEA gör. Med en egen vindkraftspark i Sverige får vi en långsiktig källa till förnybar energi för vår verksamhet. Dessutom ger det oss möjlighet att överföra den ekonomiska nyttan av el från egen vindkraftpark i lägre priser som kommer våra kunder tillgodo Peter Agnefjäll, VD för IKEA Svenska Försäljnings AB Vindkraftsparken på Sjisjka är en kommersiellt intressant och spännande satsning som passar väl in i Skanskas ambitioner att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development 7

10 Sjisjka vindkraftspark byggs i kargt klimat med stor miljöhänsyn 30 vindkraftverk kommer byggas på lågfjället Sjisjka i Gällivare Kommun under Det blir en av de största vindkraftsparkerna på land i Sverige. O2 utvecklar och äger projektet tillsammans med Skanska Infrastrukturutveckling och kraftbolaget Jämtkraft. Förutsättningen för lönsam vindkraftsproduktion är mycket gynnsam. Vindarna sveper konstant in från Norge och Atlanten. Den genomsnittliga vindhastigheten är 7,2 meter per sekund. Anläggningen beräknas årligen generera 200 gigawatttimmar el, vilket motsvarar ca 15 procent av Gällivare kommuns årsförbrukning. Turbinbladen mäter ca 50 meter och med tornet är totalhöjden 130 meter. Det blir stora krafter när det blåser och därför krävs en stadig förankring i marken. Till detta kommer ett kargt klimat och en extremt kort byggsäsong. För att minimera arbetet ute på fjället gjuts 24 av 30 fundament i fabrik och fraktas till byggplatsen. Fundamenten består av stora prefabricerade betongelement där betongmängden minskats kraftigt jämfört med platsgjutna fundament. Under 2011 har förberedande arbeten genomförts och sex bergförankrade fundament är på plats. Med början under våren 2012 kommer fundament, torn och turbiner att monteras och till hösten inleds provdriften. Projektet genomförs med särskild omsorg om miljön, vilket innebär att exempelvis samtliga dump rar, bilar, maskiner och grus som använts under 2011 har fraktats via järnväg. Ruovddásjeaggi Goddeáhpi Goddejávri Sákkikáhpi Goddejohka Alip Vuottasgobba Sákkik Vuskunjávri Geinnudakjávri Sjisjka är ett unikt och otroligt spännande projekt. Klimatet, byggsäsongen och miljön ställer krav på innovativa lösningar t ex hur vi jobbar med prefabfundament och tågtransporter Peter Kalla, projektledare för tillstånd på O Vuottasjávri Lulip Vuottasgobba Hanhijávri Sjisjka Ciska Lappberg Ajojärvi Gállujávri Kalajärvi Hanhigobba Uusijärvi Pajeltiskåbba Bajildisgobba Heinäjärvi Sjisjka Roavvegobba Exempel på sådant som fraktades på järnväg till Sjisjka under 2011: ton grusmaterial Ca 30 arbetsmaskiner Ballast och cement till 600 m 3 betong 8

11 Bilder från förberedande arbete och byggnation på Sjisjka, Lappland, under

12 O2 Kraft O2 Kraft erbjuder tjänster inom driftövervakning, förvaltning, administration och specialistuppdrag till svenska vindkraftsproducenter. Med erfarenhet av mer än en miljon drifttimmar kan O2 Kraft verka för maximerad produktion och tillgänglighet samtidigt som man frigör tid och avlastar vindkraftsägarna. Ett driftstopp som inte åtgärdas snabbt innebär att många dyrbara kilowattimmar går till spillo, vilket driver en ökad efterfrågan på professionell övervakning och snabb service. O2 Kraft ansvarar också för upphandling av vindkraftverk inom koncernen. Bolaget är leverantörsoberoende och strävar efter att kontinuerligt öka konkurrensen på den svenska vindkraftsmarknaden. Upphandlingar sker inför varje enskilt projekt och omfattar en betydande utvärdering av varje leverantör av alltifrån driftsäkerhet till miljöprestanda. Tack vare O2:s ledande ställning och erfarenhet i vindkraftsbranschen uppnås stora fördelar vid förhandling med turbinleverantörer. Viktiga händelser: Under 2011 tecknades drift- och förvaltningsavtal för 39 vindkraftverk. Därmed förvaltade O2 Kraft vid utgången av året 76 verk. I dagsläget (mars 2012) förvaltar O2 Kraft totalt 109 vindkraftverk motsvarande cirka 250 MW, vilket inkluderar såväl vindkraftverk med garanti som vindkraftverk där garantitiden har gått ut. O2 Kraft är en professionell partner och har den kunskap och erfarenhet som behövs för att driva och förvalta vindkraftverk på bästa sätt. Vi känner oss trygga med att de tar hand om både löpande drift och problem som uppstår på ett kostnadseffektivt sätt. Tord Östlund, Vd PWP AB Projektledarna Johan Höök och Anton Steen vid invigningen av park med fem verk på Granberg, Dalarna. Parken överlämnades till PWP

13 O2 Vindel O2 Vindel erbjuder primärt möjligheten för elkonsumenter att bli delägare i vindkraftverk genom vindandelar, men man kan också bli vanlig elkund. All el är märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Målgruppen för vindandelar är privatpersoner, bostadsrättsföreningar och mindre företag. Andelsägarna blir medlemmar i O2 El Ekonomisk Förening, som är Sveriges största vindkraftskooperativ. Totalt har kooperativet ca medlemmar som tillsammans köpt vindandelar i sju uppförda vindkraftverk. Vindkraftverken finns i Sveg och Krokom (Jämtlands län), på Hedbodberget (Dalarnas län), i Grötlingbo (Gotlands län) och i Brahehus (Jönköpings län). O2 Vindel förmedlar även hela vindkraftverk till medelstora elförbrukare t ex fastighetsbolag, kommuner och kommunala förvaltningsbolag. Genom att O2 finns med hela vägen, från den första vindmätningen till uppförandet av vindkraftverken och produktionen av elen har O2 Vindel möjlighet att erbjuda såväl vindandelar i stor skala som försäljning av hela verk placerade vid Sveriges bästa vindlägen. Viktiga händelser: I maj 2011 invigde O2 El Ekonomisk Förening sitt vindkraftverk i Brahehus utanför Gränna (Jönköpings län). Allmänhet, medlemmar, lokalpolitiker, samarbetspartners och media deltog. I december 2011 fattade LRF beslut om att i samarbete med O2 starta ett nytt vindkraftskooperativ som riktar sig mot rörelsedrivande medlemmar inom LRF. Under 2011 förmedlade O2 Vindel vindkraftverk till Upplands Väsby kommun och SGS Student bostäder i Göteborg. I början av 2012 förmedlades även verk till Hyresbostäder i Växjö. Samtliga dessa verk byggs på Fallåsberget (Gävleborgs län) med beräknad driftstart 2012/2013. I början av 2012 skrev O2 El Ekonomisk Förening förvärvsavtal om ytterligare tre vindkraftverk på Fallåsberget (Gävleborgs län). Efter förvärvet kommer kooperativet äga totalt tio vindkraftverk. Genom kommunens investering i förnyelsebar energi, i detta fall vindkraft, bidrar vi aktivt till att nå målet med att minska vår klimatpåverkan, samtidigt som vi sänker elkostnaderna i våra kommunala fastigheter. Det är en vinst för väsbyborna. Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun The Real Group sjöng vid invigningen av vindparken i Brahehus

14 20-års jubileum Det började i vindkraftens vagga i början av 90-talet. Tre pionjärer på Gotland etablerade några av de första vindkraftverken i Sverige. Då som nu fanns ett genuint miljöengagemang, en vision om att skapa lokal nytta och en god förmåga att realisera projekt och driva utvecklingen. 20 år senare kan O2 stoltsera med att stå bakom en femtedel av den vindkraft som uppförts i Sverige fram tills idag d.v.s. drygt 500 MW av totalt ca MW. Genom åren har O2 både utvecklat och medverkat till utbyggnaden av vindkraftsbranschen. Allt eftersom har företaget byggt upp spetskompetens inom alla steg i värdekedjan av en vindkraftsetablering. Viktiga årtal och milstolpar i O2:s historia: Vindkompaniet grundas av tre pionjärer i ledning av Göte Niklasson. Den första vindkraftsetableringen genomförs med tre 150 kw vindkraftverk på Österudd, Gotland. Redan vid denna tidpunkt erbjuds möjlighet till delägande och bygdepeng instiftas för första gången i branschens historia Sveriges första större vindkraftspark driftsätts med 20 st 500 kw vindkraftverk på Gotland, Näsudden Projektering påbörjas i Norrland Sveriges första havsbaserade park etableras med fem st 550 kw vindkraftverk vid Bockstigen, Gotland Vindkompaniet förvärvas av NEG Micon som senare uppgår i Vestas Wind Systems Sveriges första park i fjällmiljö etableras på Klimpfjäll, tre vindkraftverk om totalt 2,7 MW O2 Vind grundas av Johan Ihrfelt och Thomas von Otter O2 Vind förvärvar Vindkompaniet från Vestas och bildar O2 Vindkompaniet. O2 Vindel bildas för att tillgodose efterfrågan på andelsägd vindkraft Fokus på att bygga en stark projektportfölj. Projektering påbörjas i industriell omfattning och en betydande del av de mest attraktiva vindplatserna i Sverige säkras Samarbete inleds med Proventus och sedermera FAM (Wallenbergsstiftelserna). Den första projektfinansieringen av en vindkraftsanläggning i Sverige arrangeras O2 Kraft bildas för att optimera produktion, drift och administration av vindkraftsanläggningar Samarbete med Skanska inleds kring Sjisjka vindkraftsanläggning på 78 MW. Under följande år ansluter sig Jämtkraft i samarbetet och Sjisjka Vind bildas med O2 som 25-procentig ägare O2 överlämnar en driftsatt vindkraftspark till IKEA på Korpfjället med nio vindkraftverk (totalt 20,7 MW). IKEA träder in som en ny typ av ägare inom svensk kraftproduktion. 12

15 Vindkraftverk i drift och under byggnation Viscaria KIRUNA 6" Sjisjka 30 Aapua 7 Klimpfjäll 3 Bliekevare 18 Stor-Rotliden 40 Råshön 8 Hällingarna 1 ÖSTERSUND " 1 Kvarkenvinden 1 Digerberget 1 Sveg1 1 Granberg Hedbodberget 5 15 Fallåsberget Säliträdberget 10 Byråsen Högberget 3 Hunflen Korpfjället Röbergsfjället 5 1 Uvberget Paljakoberget Fjällberget Vindkraftverk per projekt/område 1 1 " STOCKHOLM 4 GÖTEBORG ") MALMÖ 1 ") Brahehus Nya Näsudden Väst 12 Näsudden Väst Grötlingbo Greby MÖRBYLÅNGA " Utgrunden 7 17 Kastlösa 4 5 Yttre Stengrund Degerhamn piren/ Degerhamn4 Bockstigen 13

16 Marknadsöversikt Efterfrågan på förnybar elproduktionskapacitet ökar kraftigt och utbyggnaden av vindkraft slog rekord såväl i världen som i Europa under Denna trend förväntas fortsätta. Ur ett globalt perspektiv brådskar förnybara lösningar och utbyggnaden av vindkraft satte rekord på världsmarknaden under 2011 med Kina, USA och Indien i tätposition. 42 GW ny kapacitet från vindkraft tillfördes under året, vilket ger en total kapacitet på 239 GW. Det motsvarar tre procent av världens efterfrågan på el (WWEA). Europeisk elmarknad i omställning Elektricitet genereras idag framför allt av fossila bränslen i kraftverk (kol, gas eller olja) samt av kärnkraft och vattenkraft. Det ökande energibehovet i kombination med en alltmer utbredd insikt om globala miljöproblem, klimatförändringar samt de problem som kan kopplas till de fossila bränslenas knapphet och ålderstigna fossilbränsledrivna produktionsanläggningar, har medverkat till att efterfrågan på förnybar energi ökat kraftigt. Som framgår av figurerna nedan förväntas andelen förnybar elproduktion öka stadigt de kommande åren samtidigt som de andra kraftslagen minskar sin andel. För att stimulera omställningen till förnybar energianvändning har flera styrmedel införts på de europeiska marknaderna infördes ett system för handel med koldioxidutsläpp (European Union Emissions Trading System) med syfte att minska utsläppen av växthusgaser inom EU. För elmarknaden, med stora utsläpp av växthusgaser från fossila elkraftverk, innebär detta system en förskjutning av produktionskostnaderna till fördel för förnybar elproduktion. Under 2009 antogs EU:s Förnybarhetsdirektiv (2009/28/EG), som är ett ramverk för en omfattande energi- och klimatstrategi med syfte att minska energianvändandet, säkra EU:s energiförsörjning och minska utsläppen av växthusgaser. En viktig hörnsten i detta direktiv är att samtliga medlemsländer ska öka andelen förnybar elproduktion i sin produktionsmix successivt fram till år Som en följd av detta och en alltmer kostnadseffektiv produktionsprocess har de förnybara energikällorna, sedan början av 2000-talet, stått för en allt större andel av den nya kraftproduktion som byggts i Europa. Idag står förnybara kraftslag för nära hälften av all ny elproduktionskapacitet. Samtidigt har viss icke förnybar kraftproduktion börjat fasas ut. Bland de förnybara energislagen är vindkraften klart dominerande och står för cirka 70 procent av kapacitetsökningen de senaste tio åren. I Europa fanns i slutet av 2011 vindkraftsanläggningar med en samlad effekt om MW, vilket motsvarar en pro- Total installerad vindkraftskapacitet i världen Prognos över elproduktionskapacitet i Europa fram till 2030 MW MW Förnybar energi Olja Gas Avfall Kärnkraft Källa: WWEA Källa: European Comission, EU Energy trends to

17 duktionskapacitet på cirka 6.3 procent av Europas totala elenergibehov. Fram till 2020 förväntas en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraftskapaciteten som är driven av ökad elkonsumtion och utfasningen av åldrad fossil produktionskapacitet, i kombination med behovet att uppfylla EU:s klimatmål. Som framgår av diagrammen förväntas vindkraftskapaciteten tredubblas de kommande tio åren med en genomsnittlig årlig installationstakt på cirka MW. Sverige påverkas av utvecklingen i Europa och den europeiska elmarknaden på flera sätt, dels för att Sverige såsom medlemsstat i Europeiska Unionen ska följa gemensamma regelverk och riktlinjer, dels genom att den europeiska och nordiska el markna den blir alltmer integrerad. I takt med att överföringskapacitet byggs ut och regelverk harmoniseras kommer svensk och europeisk elmarknad allt närmare varandra. Installerad effekt i EU GW Källa: EWEA Prognos över vindkraftens andel av elproduktion i Europa % 100 Gas Vind Solceller Vatten stor Bio Avfall Solpaneler Vatten liten Geotermisk Pellets Vågkraft Kol Kärnkraft Olja Svensk elmarknad i förändring I Sverige har nybyggnationen av elproduktionsanläggningar varit ytterst begränsad sedan 1980-talet då de sista kärnkraftverken togs i drift. Den storskaliga vattenkraften, som är det största förnybara energislaget, är väl utbyggd. Ett koldioxid neutralt, men inte förnybart alternativ som har återuppstått, är kärnkraften. Här är dock ledtiderna så långa och produktionskostnaderna så osäkra att man inte kan anta att kärnkraften kommer att bidra i någon större omfattning under den närmaste tio- till femtonårsperioden. Under senare år har emellertid alltfler elproduktionsprojekt påbörjats, särskilt vad beträffar biokraftvärme och vindkraft. Detta hänger samman med introduktionen av tydliga politiska incitament och styrmedel. Det kanske viktigaste av dessa, det svenska elcertifikatsystemet, är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att stimulera och påskynda utbyggnaden av förnybar el. Sedan början av 2000-talet har en betydande andel ny förnybar elproduktion tillförts den svenska produktionsmixen. Framför allt gäller detta biokraftvärme som idag står för cirka 12,5 TWh, motsvarande cirka nio procent av den totala produktio Övriga energikällor 2006 Andel Vindkraft Grundscenario Källa: European Comission, EWEA 2010 Vindkraftskapacitet i Europa GW Källa: EWEA Landbaserad Andel vindkraft EU:s förnybarhetsdirektiv Havsbaserad 15

18 Elcertifikatsystemet Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv. Målet med elcertifikaten är att öka elproduktionen från sådana energikällor till i nivå med 25 TWh från 2002 års nivå fram till år Systemet ska bidra till att Sverige får ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. År 2011 gick 31 procent av elcertifikaten till vindkraft. Den största delen, drygt 55 procent, gick till biokraft. nen. Även vindkraftsproduktionen har de senaste åren ökat kraftigt. Under 2011 producerade vindkraften mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor (Svensk Vindenergi). Idag står vindkraftsproduktionen för cirka 6,1 TWh. En fortsatt kraftig utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige förväntas de närmaste åren. Prognoserna baseras dels på det utrymme som tillåts inom det befintliga regelverket (elcertifikatsystemet), dels utifrån de investeringsplaner som finns avseende vindkraft, biokraft och småskalig vattenkraft. Här väntas vindkraften spela en avgörande roll. Svenska vindkraftsmarknaden Såväl Sveriges regering som den politiska oppositionen uttrycker höga ambitionsnivåer för utbyggnaden av förnybar elproduktion i sin energi- och klimatpolitik. Detta säkerställer troligtvis ett långsiktigt politiskt stöd för svensk vindkraft, oavsett vilken regering Sverige har i framtiden. Vindkraften har många fördelar som förnybar energikälla. Den har liten påverkan på kringliggande omgivning, är en riklig resurs och har god potential för utbyggnad. Härutöver är vindkraften kostnadsmässigt konkurrenskraftig i jämförelse med andra energislag. Utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige Kostnader för elproduktion, öre/kwh TWh Vattenkraft Gaskraft 15 Vindkraft land Kärnkraft 10 Kolkraft Vindkraft hav 5 Biomassa Tidvatten- och vågkraft CSP Vind Bio Vatten 2011 Sol PV Lägsta beräknade kostnad Högsta beräknade kostnad Källa: Energimyndigheten, Svenska Kraftnät Källa: World Energy Outlook World Nuclear Status Report 16

19 Ett av nio verk på Korpfjället, Dalarna. Under 2011 driftsattes totalt drygt 750 MW vindkraft, vilket motsvarar en investeringskostnad på cirka 11 miljarder SEK. På årsbasis ökade produktionen med 74 procent från 3,5 TWh till 6,1 TWh. Totalt genererar vindkraften nu energi motsvarande cirka 4,5 procent av den totala elkonsumtionen i Sverige. Historisk utbyggnad av vindkraft i Sverige Källa: Svensk Vindenergi Installerad effekt i Sverige (Vindkraft/MW) Den framtida utvecklingen Vindkraften förväntas spela en avgörande roll i utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige. Analyser genomförda av Energimyndigheten och Svensk Vindenergi visar på en total vindkraftsproduktion 2020 mellan 12,5 och 15 TWh. Dessa prognoser baseras till stor del på den reglerade efterfrågan som styrs av det svenska elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet är utformat för att stimulera en ökning av den förnybar elproduktion i Sverige. Målet är att det från 2003 fram till 2020 successivt ska byggas ny förnybar elproduktionskapacitet motsvarande en total tillkommande produktion på cirka 25 TWh. Under 2011 producerades totalt 19,8 TWh inom ramen för elcertifikatsystemet, varav cirka 14 TWh var nytillkommen produktionskapacitet. Fram till 2020 återstår alltså cirka 11 TWh för att uppnå det fastställda målet. Vindkraften förväntas stå för en majoritet av den tillkommande produktionskapaciteten. Även om prognoserna är osäkra finns det goda grunder att anta att det inom ramen för gällande regelverk kommer att byggas ytterligare cirka 8 TWh vindkraft fram till Gemensamt elcertifikatsystemet med Norge 2012 Från och med 2012 kommer Norge att ansluta sig till det svenska elcertifikatsystemet. Det svenska systemet är konstruerat för att stimulera utbyggnad av 13,2 TWh elproduktionskapacitet under perioden 2012 till I det gemensamma elcertifikatsystem från den 1 januari 2012, där Norge antagit samma åtagande som Sverige, bör respektive lands ökning vara 13,2 TWh för perioden 2012 till Den gemensamma ökningen blir då 26,4 TWh. Det gemensamma systemet innebär en större marknad med flera aktörer. Detta förväntas leda till bättre konkurrens på marknaden då likviditeten ökar och priserna blir mer stabila. I och med en norsk anslutning kommer också den samlade potentialen för förnybar elproduktion öka kraftigt. Energimyndigheten har på den svenska regeringens uppdrag analyserat effekterna av ett gemensamt system i rapporten Gemensamt elcertifikat- 17

Innehåll. VD har ordet 1. Verksamhetsbeskrivning 3. Marknadsöversikt 13. Miljö 22. Styrelse och revisorer 25. Förvaltningsberättelse 27

Innehåll. VD har ordet 1. Verksamhetsbeskrivning 3. Marknadsöversikt 13. Miljö 22. Styrelse och revisorer 25. Förvaltningsberättelse 27 Innehåll VD har ordet 1 Verksamhetsbeskrivning 3 Marknadsöversikt 13 Miljö 22 Styrelse och revisorer 25 Förvaltningsberättelse 27 O2 Vinds räkenskaper 32 Noter 42 Revisionsberättelse 66 Ordlista 67 VD

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Karta över O2:s vindkraftsprojekt 10. Marknadsöversikt 11. Hållbar utveckling 19. Styrelse och revisorer 24

Innehåll. VD har ordet 1. Om O2 2. Karta över O2:s vindkraftsprojekt 10. Marknadsöversikt 11. Hållbar utveckling 19. Styrelse och revisorer 24 2012 Innehåll VD har ordet 1 Om O2 2 Karta över O2:s vindkraftsprojekt 10 Marknadsöversikt 11 Hållbar utveckling 19 Styrelse och revisorer 24 Förvaltningsberättelse 25 O2 Vinds räkenskaper 30 Noter 40

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning Rämsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÄMSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY

VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY VÄLKOMMEN TILL ETT ANDRA SAMRÅD OM VINDKRAFTPARK HÄLSINGESKOGEN COPYRIGHT PÖYRY PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 1 17 JANUARY 2012 VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD OM VINDKRAFTSPROJEKT HÄLSINGESKOGEN Bergvik Skog är

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk

Introduktion LOKALT ÄGD VINDKRAFT 2010-10-22. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010. Presentation. Nätverket för Vindbruk 2010-10-22 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Oktober 2010 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft?

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org Mars 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011

LOKALT ÄGD VINDKRAFT. Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 LOKALT ÄGD VINDKRAFT Tore Wizelius www.vindform.se tore@vindbruk.org November 2011 Introduktion Presentation Nätverket för Vindbruk Vindkraftens utveckling globalt och i Sverige Vem äger vindkraft? Vindkraft

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Foto: Lina Westman Gefle Dagblad

Foto: Lina Westman Gefle Dagblad Foto: Lina Westman Gefle Dagblad Agenda den 15 maj 2014 Om O2 och en marknadsutblick Johan Ihrfelt vd O2 Om O2 El Ekonomisk Förening och året som har gått Linda Burenius Magnusson vd O2 El Ekonomisk Förening

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Sjisjka vindpark Projektbeskrivning

Sjisjka vindpark Projektbeskrivning vindpark Projektbeskrivning Foto: Christoffer Rolke PROJEKTBESKRIVNING SJISJKA 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. OX2 3 OX2 har etablerat vindkraft i över 20 år. OX2 står bakom en betydande del av den storskaliga landbaserade vindkraften

Läs mer

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften

Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09. Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Samhällsbyggnadsenheten Ledningskontoret 2009-06-09 Samhällsekonomiska effekter vid en utbyggnad av vindkraften Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Avgränsningar... 3 Målsättning

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2007 o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 Vd har ordet Verksamheten Vindkraft EKONOMISK REDOVISNING 6 7 8 10 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi

Vindkraft i Sverige. - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Vindkraft i Sverige - Möjligheter och hinder för vindkraftutbyggnad i Sverige. Eric Birksten Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi 125 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Vindmöllor på land och på djupt vatten

Vindmöllor på land och på djupt vatten Skånes vindkraftsakademi Lund 2013-05-14 Vindmöllor på land och på djupt vatten Energiansvarig (V) i riksdagen 1998-2002 DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet 2003-06 Växjö Energis styrelse

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem

Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Halmstad 2011-02-17 Vindkraft i Halland - möjligheter och problem Göran Sidén Lektor i elkraftteknik Högskolan i Halmstad Bild: www.svif25ar.se Halländsk pionjär Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg,

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft

Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med

Läs mer

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Vindkraften i Sverige och världen 5. Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9

Innehåll. O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3. VD har ordet 4. Vindkraften i Sverige och världen 5. Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2012 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraften i Sverige och världen 5 Viktiga händelser i O2 El Ekonomisk Förening 9 Möt våra delägare

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013

Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Årsredovisning VÅRT ÅR 2013 Innehåll VD HAR ORDET 1 2013 I KORTHET 2 OM OX2 3 OX2:S PROJEKT INOM VINDKRAFT OCH BIOENERGI 15 MARKNADSÖVERSIKT 16 HÅLLBAR UTVECKLING 26 STYRELSE OCH REVISORER 31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 september 2014 Vätterbygdens Vindkraftkonsortium Vindkraft-Gruppen Eric Paulsson och Gunnar Paulsson,

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter

Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Peter Blomqvist 217-5-1 Utbyggnad av solel i Sverige - Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar för och systemeffekter

Läs mer

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft

Särskild satsning på havsbaserad vindkraft Särskild satsning på havsbaserad vindkraft April 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning... 3 2. Goda skäl för en särskild satsning på havsbaserad vindkraft... 4 2.1 Försörjningstrygghet...

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

Vindkraften en folkrörelse

Vindkraften en folkrörelse Vindkraften idag och imorgon Västerås 2008-11-27 Vindkraften en folkrörelse Energiansvarig (v) i riksdagen 1998-2002 Ledamot i DESS 1997-2001 styrelsen för Statens Energimyndighet (2003-06) ledamot VEABs

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is.

VINDKRAFT I HÅBO. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson. 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. Håbo Vindkrafts AB Anders Nilsson 1990 grundade Anders Nilsson Håbo Rör Företaget var verksamt till 2010 men är numera lagt på is. 1993 grundade Anders Nilsson Håbo Vindkrafts AB Byggde 1993 ett 150 kw:s

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) (december) 153 000 Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning.

Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. Resan mot framtidens energi. Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning. OX2 3 OX2 har etablerat vindkraft i över 20 år. OX2 står bakom en betydande del av den storskaliga landbaserade vindkraften

Läs mer

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft

Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Power Väst Västra Götalandsregionens utvecklingsnätverk för vindkraft Vindkraft Förnybar energikälla Inga utsläpp Nyttjar vinden som är en oändlig resurs Ger lokal och regional utveckling Mindre sårbar

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer