Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 3 3 Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Investeringsredovisning Driftredovisning Balanskrav God ekonomisk hushållning Finansiella mål Mål för verksamheten Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar 17 Kristianstads kommun

3 1 Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Årets resultat och balanskravet Årets resultat uppgår till 11,7 mkr, vilket utgör en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med -9,9 mkr. Lagens krav på en ekonomi i balans, det s.k. balanskravet, är uppfyllt för år Balanskravsresultatet redovisas till 10,3 mkr efter erforderliga justeringar. God ekonomisk hushållning Sammantaget bedömer vi att det redovisade utfallet för år 2011 är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt såväl som ur ett verksamhetsperspektiv. Nämnderna och budgetföljsamhet Sammantaget uppvisar nämnderna ett negativt utfall på -18 mkr i förhållande till budget. Den övergripande budgetföljsamheten, med en total avvikelse med 0,5 %, var svag men tillfredställande i förhållande till fullmäktiges styrtal. Omsorgsnämnden (-12,8 mkr) och arbete och välfärdsnämnden (-16,5 mkr) redovisade de största budgetavvikelserna, trots tilläggsanslag på 14,1 respektive 15 mkr. Investeringarnas budgetföljsamhet 2011 års nettoinvesteringar har uppgått till 477 mkr (347 mkr), att jämföra med den budgeterade nivån på 640 mkr. Utfallet motsvarar 75 % av budgeterade medel, vilket var tillfredsställande i förhållande till fullmäktiges styrtal. Övriga väsentliga iakttagelser från granskningen av årsredovisningen 2011 Värdet på kommunens aktier i Kristianstad Airport AB på 20 mkr är osäkert och innebär en risk. Värdet bör prövas enligt god redovisningssed under år Det ackumulerade negativa egna kapitalet för vatten- och avloppsverksamheten redovisas till -8,5 mkr. Enligt vattentjänstlagen kan inte tre år gamla underskott återställas genom avgiftsuttag, vilket bör beaktas vid framtida taxeutredningar. Kristianstads kommun 1 av 17

4 Det finns inga principer fastställda för kommunens exploateringsredovisning. Modellen för exploateringsredovisning följer inte god redovisningssed och bör utredas och redovisningsprinciper fastställas. Detta behov framgår också av årsredovisningens redovisningsprinciper. Årsredovisningens utformning och god redovisningssed Kristianstads kommuns årsredovisning är väl strukturerad och uppfyller väl syftet att utgöra en uppföljning av utfallet i förhållande till fullmäktiges budget. Det formella innehållet har god följsamhet mot de informationskrav som den kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer ställer. Övriga synpunkter framgår i rapportens olika avsnitt. Kristianstads kommun 2 av 17

5 2 Inledning 2.1 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Kristianstads kommun 3 av 17

6 Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Kristianstads kommun 4 av 17

7 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL samt övrig normering. Nedan rubriker motsvarar obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Redovisningen är tillräcklig i omfattning och djup. Flera nyckeltal redovisas. Den framtida ekonomiska utvecklingen kommenteras. Händelser av väsentlig betydelse. Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret inom de fyra perspektiven. Omvärldsanalysen inom medarbetarperspektivet är begränsad. Förväntad utveckling. Den förväntade utvecklingen analyseras inom de olika perspektiven i den löpande texten. Väsentliga personalförhållanden. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med KRL 4:1 a, dvs frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Gemensam förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. Uppföljning av bolagen gentemot budget och ägardirektiv samt bedömning av affärs- och marknadsrisker för bolagen kan utvecklas ytterligare. Viss bedömning av måluppfyllelse finns i respektive avsnitt för bolagen, men denna är inte utförlig. Kristianstads kommun 5 av 17

8 Pensionsförpliktelser och dess finansiering I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 till de delar som är relevanta för Kristianstads kommun. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Denna rubrik är inte konkret preciserad i lagstiftningen avseende exakt vad som avses. Enligt förarbetena och utvecklingen av god sed bör en förvaltningsberättelse innehålla en beskrivning av styrning och kontroll samt prestationer och kvalitet. Förvaltningsberättelsen innehåller ett avsnitt om styrprinciper, uppsiktsplikten, värdering av måluppfyllelse (god ekonomisk hushållning) och intern kontroll. Vidare är förvaltningsberättelsen strukturerad utefter samma struktur som fullmäktiges styrmodell som är beslutad i budget för Vi bedömer att förvaltningsberättelsen väl uppfyller lagstiftningens krav ur detta perspektiv Investeringsredovisning Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets investeringar års nettoinvesteringar har uppgått till 477 mkr (347 mkr), att jämföra med den budgeterade nivån om 640 mkr (502 mkr). Utfallet motsvarar 75 % av budgeterade medel. Tidigare års utfall i förhållande till budget har varit 69 % år % år % år % år 2007 Enligt fullmäktiges finansiella mål för 2011 går gränsen vid 70 % genomförandegrad för att utfallet skall vara tillfredställande. Investeringsverksamheten påverkar i stor utsträckning kommunens kostnader, likviditetsbehov och kommunens möjlighet att nå sina mål på kort och lång sikt. Investeringsverksamheten, som för Kristianstads kommuns del är omfattande, självfinansierades till 53 % vilket är en starkt bidragande orsak till att upplåning har skett under året med 120 mkr. Nästa år förväntas ytterligare upplåning ske med 350 mkr Driftredovisning Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Kristianstads kommun 6 av 17

9 Nedan redovisas nämndernas budgetavvikelse: Avvikelse mot budget, mkr Avvikelse mot budget, % Prognostiserad avvikelse, mkr* Avvikelse mot prognos, mkr* Styrelse/nämnder Kommunfullmäktige 0,3 3,5% -0,3 0,6 Kommunstyrelsen -0,6-0,3% -1,4 0,8 Tekniska nämnden inkl VA -1,3-0,7% 1,8-3,1 Miljö & hälsoskyddsnämnden 0,5 5,3% 0,6-0,1 Byggnadsnämnden 1,8 11,6% 0,0 1,8 Kultur- och fritidsnämnden 1,4 0,8% 0,5 0,9 Barn- och utbildningsnämnden 9,3 0,6% 8,5 0,8 Arbete och välfärdsnämnd -16,6-5,3% -11,5-5,1 Omsorgsnämnden -12,8-1,1% -5,4-7,4 TOTALT -18,0-0,5% -7,2-10,8 * Delårsbokslut, prognosen för arbete och välfärdsnämnden (15 mkr) och omsorgsnämnden (14,1 mkr) har justerats för erhållna tilläggsanslag. I tabellen ovan skall noteras att arbete och välfärdsnämnden prognostiserade ett underskott vid delårsrapporten på -26,5 mkr och omsorgsnämnden med -19,5 mkr. Den totala budgetavvikelsen prognostiserades till -36,3 mkr i delårsrapporten. Efter delårsrapporten 2011 har fullmäktige beviljat arbete och välfärdsnämnden och omsorgsnämnden tilläggsanslag på 15 mkr resp 14,1 mkr. Nämndernas prognoser från delårsrapporten har justerats med motsvarande belopp för att kunna bedöma prognossäkerheten. Det kan konstateras att den totala budgetavvikelsen för 2011 blev -18 mkr, vilket motsvarar -0,5 %. Fullmäktige har satt målet att avvikelsen inte får vara mer än - 20 mkr dvs. ca 0,5 %. Individuellt bland nämnderna är det arbete och välfärdsnämnden och omsorgsnämnden som nominellt avviker mest negativt från fullmäktiges budget. Avvikelserna är också relativt stora jämfört med de prognoser som avlämnades i delårsrapporterna. Tekniska nämnden har i detta hänseende också en betydande avvikelse. Arbete och välfärdsnämnden anger följande orsaker till utfallet: Volymutvecklingen på utbetalningar inom ekonomsikt bistånd Volymutvecklingen av och karaktären hos placeringar på Hem för vård eller boende Omsorgsnämnden anger följande orsaker till utfallet: Volymutvecklingen inom LSS Volymutvecklingen inom hemtjänst Kristianstads kommun 7 av 17

10 3.1.2 Balanskrav Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av att balanskravet har uppfyllts. Nedan redovisad avstämning görs i årsredovisningen. Årets balanskravsresultat 2011 Årets resultat 11,7 - varav reavinster -1,4 Resultat enligt balanskrav 10,3 Balanskravsresultatet redovisas till 10,3 mkr och är avstämt på ett korrekt sätt (reavinster avgår). Inga synnerliga skäl åberopas. Det hade varit möjligt att justera för effekten för sänkt diskonteringsränta vid nuvärdesberäkning av storleken av avsättningen för framtida pensionsutbetalningar. Denna effekt var ca 2 mkr inkl löneskatt God ekonomisk hushållning Sammantaget bedömer vi att det redovisade utfallet för 2011 är förenligt med fullmäktiges mål för en god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Årsredovisningen i Kristianstads kommun är upprättad utifrån kommunens styrmodell Styrkan och utgår från perspektiven: Medborgare Utveckling Medarbetare Ekonomi Kommunstyrelsen gör följande sammanvägda bedömning av god ekonomisk hushållning 2011: Med tre perspektiv i det övergripande styrkortet, Medborgare, Utveckling och Ekonomi, värderade som delvis uppnådd nivå och ett perspektiv, Medarbetare, värderat som uppnådd nivå blir bedömningen att Kristianstads kommun hade god ekonomisk hushållning Kristianstads kommun 8 av 17

11 Finansiella mål I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2011: Finansiella mål, fastställda av fullmäktige i budget 2011 Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret Ekonomisk kontroll över tiden Styrtal Nämndernas driftbudgetföljsamhet Avvikelse mot budgeterat resultat Genomförandegrad av investeringar Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag över en rullande 5- årsperiod Självfinansiering av investeringarna över en rullande 5-årsperiod Måluppfyllelse -18,0 mkr. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. -9,9 mkr. Målet bedöms vara uppfyllt. 75 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Årets resultat/skatteint och statsbidrag : 1,89 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Självfinansieringsgrad : 86,3 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Genom ett resultat på +11,7 mkr och en budgetavvikelse som motsvarar målsättningen om ett resultat bättre än -15 mkr i kombination med uppfyllt balanskrav, uppnås ett av fullmäktiges styrtal för ekonomisk kontroll för verksamhetsåret. Övriga styrtal för ekonomisk kontroll för verksamhetsåret och över tid bedöms vara delvis uppfyllda. Den sammantagna måluppfyllelsen inom ekonomiperspektivet bedöms till delvis uppfylld nivå. Den finansiella måluppfyllelsen är svagare jämfört med år Kristianstads kommun 9 av 17

12 Mål för verksamheten I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens mål för verksamheten som fastställts i budget 2011: Mål för perspektivet Medborgare, fastställda av fullmäktige i budget 2011 Nöjda medborgare Ökad utbildningsnivå Aktiva och trygga medborgare Information och service med hög tillgänglighet Aktiva insatser för hållbar miljö Styrtal Nöjd-Kund-Index vårdoch omsorgsboende Nöjd-Kund-Index ordinärt boende Gymnasiebehörighet Högskolebehörighet Brott mot enskilda personer Otrygghet vid utevistelse sen kväll Information på webben Koldioxidutsläpp Måluppfyllelse NKI 2011: 72 (ranking 83) jämfört med rikssnitt 69. NKI 2010: 71 (ranking 76). Målet bedöms vara uppfyllt. NKI 2011: 75 (ranking 136) jämfört med rikssnitt 73. NKI 2010: 75 (ranking 91). Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Läsåret 10/11: 86,0 % jämf med rikssnitt 87,9 %. Läsåret 09/10:84,4 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Läsåret 10/11: 84,9 % jämf med rikssnitt 87,4 %. Läsåret 09/10: 81,7 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen utsatta för brott 2010 var 10,4 % jämfört med rikssnitt 11,4 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen otrygga vid utevistelse sen kväll 2010 var 18 % jämfört med rikssnitt 16 %. Målet bedöms vara uppfyllt. Informationsindex 2011: 86 % jämfört med rikssnitt 75 %. Målet bedöms vara uppfyllt. Utsläpp av koldioxid 2009: 3,6 ton/invånare, en minskning från Målet bedöms vara uppfyllt. Måluppfyllelsen inom medborgarperspektivet är överlag tillfredställande. Positivt är att både gymnasie- och högskolebehörigheten har ökat jämfört med läsåret 09/10 Kristianstads kommun 10 av 17

13 utifrån Skolverkets statistik. Budget och föregående års redovisning baserade sig på rapporten från Öppna jämförelser som redovisas med ett års eftersläpning. I årets redovisning används istället Skolverkets databas för att få mer aktuella siffror. Avseende högskolebehörigheten har ändring skett genom att årets statistik avser elever i kommunens egna skolor medan föregående års redovisning avsåg elever boende i kommunen men som kan gå i friskolor eller i andra kommuners skolor. Skillnader i datafångst borde ha framgått i årsredovisningen med en tydlig motivering till bytet. Den sammantagna måluppfyllelsen inom medborgarperspektivet bedöms till delvis uppfylld nivå. Mål för perspektivet Utveckling, fastställda av fullmäktige i budget 2011 Växande Kristianstad God företagsamhet Förbättrad infrastruktur Styrtal Invånarförändring Arbetslöshet Studerande på högskolan Nöjt-Näringslivs-Index Nyföretagande Kollektivtrafikresande Pendling Måluppfyllelse Invånarantalet 31/12-11: , vilket motsvarar en befolkningsökning med 0,49 %. Målet bedöms ej vara uppfyllt. År 2011 var den öppna arbetslösheten 3,7 % och 3,6 % i program. Motsvarande siffror för Skåne: 4,0 % resp 3,0 %. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antalet registrerade studenter 2011: jämfört med studenter Målet bedöms vara uppfyllt. Ranking i Sv Näringslivs undersökning 2010: 156, förbättring med 27 platser. Målet bedöms ej vara uppfyllt. 5,9 nya företag per 1000 invånare år 2011 jämfört med 6,1 nya företag per 1000 invånare Målet bedöms vara uppfyllt. Antalet bussresor (stadsoch region) ökade 2011 med 5 % jämfört med målsättning om 3 % ökning i förhållande till Målet bedöms vara uppfyllt. In- och utpendling för 2010 var personer, vilket motsvarar en ökning med 555 personer. Målet bedöms Kristianstads kommun 11 av 17

14 vara uppfyllt. Måluppfyllelsen inom utvecklingsperspektivet är överlag god. Den starka befolkningsökningen under de senaste åren har stagnerat under Kristianstad har enligt Svenskt Näringslivs undersökning förbättrat sin ranking i förhållande till 2010, men når fortfarande inte upp till fullmäktiges målsättning om ranking 126 eller bättre. Den sammantagna måluppfyllelsen inom utvecklingsperspektivet bedöms till delvis uppfylld nivå. Mål för perspektivet Medarbetare, fastställda av fullmäktige i budget 2011 God hälsa och hög arbetstillfredsställelse Styrtal Frisktal Sjukfrånvaro Måluppfyllelse Frisktal totalt för kommunen 2011: 62 % vilket är en ökning med en procentenhet i förhållande till Målet bedöms vara uppfyllt. Sjukfrånvaron minskade med 0,4 dagar i förhållande till Antalet kalenderdagar per medarbetare: 15,3 jämfört med en målsättning om 15,0 dagar eller färre. Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ökad delaktighet, ökat medskapande och ansvarstagande Systematiskt arbetsmiljöarbete Ytterligare insatser har genomförts under 2011 vilket innebar en måluppfyllnad på 85 %. Målet bedöms vara uppfyllt. Likabehandling Tillfredsställande likabehandlingsarbete enligt årlig uppföljning: 25 % år 2011 jämfört med målsättning om 75 % eller högre. Målet bedöms ej vara uppfyllt. Måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet är överlag tillfredsställande. Positivt är att kommunens totala frisktal ökat och att antalet sjukfrånvarodagar minskat i förhållande till Positivt är också att den årliga uppföljningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete visar en måluppfyllnad på 85 %. Oroväckande är dock att kommunens likabehandlingsarbete bedöms vara tillfredsställande endast Kristianstads kommun 12 av 17

15 till 25 % i genomförd uppföljning. Den sammantagna måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet bedöms till uppfylld nivå. 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Årets resultat uppgår till 11,7 mkr (122,1 mkr), vilket avviker från budget med -9,9 mkr. Prognosen i delårsrapporten var på ett resultat på 43,9 mkr. Årets resultat avviker därmed med ca 32 mkr från prognosen. Bidragen till infrastrukturinvesteringar på 36 mkr som har kostnadsförts år 2011 beaktades dock inte i prognosen. Att notera från kommunens resultaträkning jämfört med 2010 är att: verksamhetens nettokostnader ökade med 6,8 % (4,6 %), skatteintäkter och statsbidrag ökade med 3,3 %, finansnettot ökade med 18,4 %. På sikt är det skatteintäkterna och statsbidragen i förhållande till nettokostnaderna som utgör den grundläggande ekonomiska balansen. Efter två år av ett positivt förhållande mellan utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkter ökar återigen nettokostnaderna snabbare (6,8 %) än intäkterna för skatter och statsbidrag (3,3 %). Fortsätter utvecklingen kommer ekonomin på sikt att urholkas. Årets avskrivningar och nedskrivningar på 198,3 (213,3 mkr) mkr (se tabell nedan) är lägre jämfört med år 2010, vilket beror på att nedskrivningarna av bl a Rådhusets bokförda värde (26,3 mkr) som gjordes år 2010 är större än 2011 års nedskrivningar. Avskrivningar/Nedskrivningar Årets avskrivningar -182,7-184,4 Nedskrivning, Rådhuset -26,3 Nedskrivning, fordran HBV -4,3 Nedskrivning, Aktier Kristianstads Airport AB -13,9 Summa -213,3-198,3 Vid jämförelse med år 2010 bör det också beaktas att föregående års resultat innehöll ett särkilt konjunkturstöd på 77 mkr. Kristianstads kommun 13 av 17

16 Enskilda faktorer som väsentligen har påverkat årets resultat är: bidrag till infrastrukturinvestering, pågatågstationer i Fjälkinge och Önnestad -36 mkr, nedskrivning av värdet på aktierna i Kristianstad Airport AB -13,9 mkr, Att notera är att om vi justerar för de särskilda händelser som inträffat 2010 och 2011 enligt ovan skulle resultatet 2010 redovisats till ca mkr och resultatet 2011 till ca mkr. Enligt redovisningen blev resultatet för vatten- och avloppsverksamheten -4 mkr. I nedan tabell redovisas verksamhetens negativa egna kapital: VAs egna kapital ,5-4,5-6,1-2,4 Det bör beaktas att enligt vattentjänstlagen kan inte underskott som är äldre än tre år återställas med hjälp av avgiftsuttag, utan anses vara skattefinansierat. Intäktsoch kostnadsstrukturen för verksamheten bör ses över Balansräkning Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Materiella anläggningstillgångar Under året har 477 mkr investerats. Det stora projektet under året är att byggnationen av nytt Rådhus har påbörjats. Av redovisningsprinciperna framgår att alternativregeln i RKR:s rekommendation 15.1 (Lånekostnader) har tillämpats. Alternativregeln innebär att ränta under byggtid kan inräknas i anskaffningsvärdet så länge inte det totala beloppet överstiger faktiskt betalda räntekostnader under perioden. Kristianstads kommun har under 2011 påfört Rådhusprojektet 1,1 mkr vilket reducerat de finansiella kostnaderna med motsvarande belopp. Tillämpad modell bedömer vi följer riktlinjerna i RKR nr Kristianstads kommun 14 av 17

17 Inga väsentliga nedskrivningar har gjorts under året. Finansiella anläggningstillgångar Kommunen har under 2011 skrivit ner värdet på aktierna i Kristianstad Airport AB med 13,9 mkr. Det bokförda värdet på aktierna uppgår efter nedskrivningen till 20 miljoner kronor. År 2008 gjordes en nedskrivning med 16,7 mkr och år 2009 ytterligare 3,3 mkr. Det finns ingen komplett värdering av aktierna. Kommunens andel av det synliga egna kapitalet uppgick per till 32,7 mkr vilket inte indikerar på ett nedskrivningsbehov. Däremot det faktum att bolaget, trots driftbidrag som 2010 uppgick till 13 mkr (Kristianstad stod för 5,1 mkr), gått med förlust de senaste åren indikerar att en prövning av värdet på aktierna behöver göras (enlig god redovisningssed). Konsortialavtalet mellan ägarna går också ut i juni 2012 och något nytt avtal finns inte undertecknat vid tiden för granskning. Vi bedömer att en värdering av värdet på aktierna i flygplatsen behöver tas fram där hänsyn tas dels till framtida kassaflödet men även där kommunens andel och värde av driftbidraget tas med. Tills dess att en komplett värdering av aktierna finns så kan vi inte bedöma om värdet på aktierna är korrekt. Omsättningstillgångar Från och med år 2010 gäller rekommendationen nr 18 från RKR. Av RKR nr 18 regleras att inkomster för försäljning av tomtmark skall intäktsföras vid köparens tillträde samt att utgifter för allmän platsmark inte skall kostnadsföras mot exploateringsintäkterna. I Kristianstads kommun görs årliga bedömningar av exploateringsprojekt och inkomster och utgifter resultatförs med hänsyn taget till olika etappers färdigställandegrad. Detta innebär att det finns balanserade inkomster och utgifter i balansräkningen som berör tomter som övergått till köparens ägo, vilket inte följer RKR nr 18. Det finns inga principer fastställda för kommunens exploateringsredovisning. Modellen för exploateringsredovisning bör utredas och redovisningsprinciper fastställas. Detta behov framgår också av årsredovisningens redovisningsprinciper. Kortfristiga fordringar Tillgångsposten har ökat från 265 mkr år 2010 till 409,8 mkr år Fordringar som har ökat kraftigt är fordringar på skatteintäkter och fastighetsavgift med 72,4 mkr. Vidare skall 20 mkr erhållas från Länsstyrelsen till Gasverkstomten. Kristianstads kommun 15 av 17

18 Pensionsskulden som avsättning och som ansvarsförbindelse Pensionsskulden som avsättning (intjänad efter år 1998) har ökat från 23,7 mkr år 2010 till 30,4 mkr år Förändringen påverkar resultatet med ca -6,7 mkr. Pensionsskulden som ansvarsförbindelse (intjänad innan år 1998) har ökat från 1 624,8 mkr år 2010 till 1 789,1 mkr år Förändringen på 164,3 mkr har inte påverkat resultatet då ansvarsförbindelserna ligger utanför balansräkningen, helt enligt KRL. Den stora förändringen av pensionsskulden under år 2011 beror i stor utsträckning på sänkningen av diskonteringsräntan som används för att värdera pensionsskulden. Långfristiga skulder De långfristiga skulderna har ökat med 193 mkr. Ny upplåning med 120 mkr förklarar en stor del av förändringen. Vidare har anslutningsavgifter och investeringsbidrag (Kristianstadslänken och Skyddsvallarna) bidragit med ca 67 mkr. Bidrag till Pågatågstationer I årets bokslut har, baserat på avtal, 36 mkr bokats upp som skuld för bidrag till utbyggnad av pågatågstationer i Fjälkinge och Önnestad. Medfinansiering till statlig infrastruktur regleras i KRL 5 kap. 2 och 7 med innerbörden att den redovisningsansvarige kan välja mellan att tillgångsredovisa bidraget eller direkt kostnadsföra bidraget. Kristianstad har valt att kostnadsföra bidraget. Vid granskningen av delårsbokslutet 2011 konstaterades att delar av utbyggnaden kommer att rendera i kommunala tillgångar som således skall tillgångsredovisas när de övergår i kommunens ägo. Vid bokslutstillfället 2011 var inte projekteringen av stationerna genomförd varför uppskattningen av värdet av dessa tillgångar bedöms som osäkra. Vi bedömer därför hanteringen i bokslutet 2011 som rimlig, men att dessa tillgångar värderas när de övergår i kommunens ägo. Korfristiga skulder De korsfristiga skulderna har minskat med ca 67 mkr. Den stora skillnaden mot år 2010 är att år 2010 fanns en skuld till staten på 92 mkr avseende för högt utbetalda skatteintäkter. År 2011 finns endast fordringar på staten angående skatteintäkter Kassaflödesanalys Kristianstads kommun 16 av 17

19 Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Det går att stämma av kassaflödesanalysen mot övriga uppgifter i resultat- och balansräkning och kompletterande noter kan verifieras genom det underliggande bokföringsunderlaget Sammanställd redovisning Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunkoncernens ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer att KRLs krav enligt i allt väsentligt är uppfyllt och att informationskraven enligt rekommendation 8.2 från Rådet för kommunal redovisning efterlevs. Koncernresultatet redovisas till 48,9 (163,3) mkr. Samtliga kommunföretag redovisar vinst. Anledningen till det försämrade resultatet i kommunkoncernen förklaras nästintill helt av det försämrade resultatet i kommunen. I balansräkningen har materiella anläggningstillgångar och långsfristiga skulder ökat, vilket är hänförligt till ökade investeringar främst i kommunen, AB Kristianstadsbyggen och C4 Energi AB. Kassaflödet i koncernen har också påverkats negativt då ökade investeringar tärt på kassaflöde och då den löpande verksamheten genererat sämre kassaflöde. En brist vid upprättandet av den sammanställda redovisningen är att den upprättats utifrån preliminära bokslut i kommunföretagen på grund av tidsbrist. Vi rekommendera att slutliga siffror används Tilläggsupplysningar Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar väsentligen uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt. Det finns endast mindre avvikelser till gällande normering när det gäller tilläggsupplysningar. Kristianstads kommun 17 av 17

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Urban Svahn 2014-05-05 LiÖ 2014-495 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2013, Landstinget i Östergötland Ledningsstabens kommentarer Landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 7/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari-april 2015 Peter Alm Richard Vahul Sofia Nylund Jenny Nyholm Sofia Regnell April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Lidingö

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Sandra Volter Richard Vahul Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Jean Odgaard Kerstin Sikander Carl-Magnus Stenehav Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Region Halland Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Norrbottens läns landsting Mars 2010 Anders Färnstrand, Auktoriserad revisor Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13

Säters kommun. Rapport beträffande granskning av bokslut och årsredovisningen 2014. KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande granskning av bokslut och KPMG AB 19 mars 2015 Antal sidor:13 Rapport beträffande årsredovisning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1 1.2 Underlag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Lena Salomon, certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Bengt-Åke Hägg, godkänd revisor Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Checklista för särredovisning inom VA-branschen

Checklista för särredovisning inom VA-branschen Checklista för särredovisning inom VA-branschen Denna checklista är upprättad av Mattias Haraldsson vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund på uppdrag av Svenskt Vatten. Senast uppdaterad

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98

Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 KIRUNA KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige 1988-06-14, 129 Reviderat 1998-10-12, 205 Reviderat 2001-11-12, 162 Reviderat 2010-11-01, 98 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR KIRUNA KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER

Läs mer