Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB"

Transkript

1 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

2 Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och Falkenbergs kommuner har friskt och gott dricksvatten. Vi ansvarar även för avloppsledningarna och reningsverken. VIVAB tar också hand om avfallet både hushållsavfallet och det som lämnas på bemannade återvinningscentraler. VIVAB:s vision är att skapa en förenklad miljösmart vardag. Vi hittar kreativa lösningar för att göra det enkelt för alla att tänka på miljön i vardagen. För att lyckas med detta tar vi tillvara och testar nya möjligheter och idéer. Tillsammans med våra kunder skapar vi enkla miljösmarta lösningar. Kunderna påverkar och ser sin del i det gemensamma miljöarbetet. 2

3 Innehåll VD har ordet... 4 Organisation, ledning... 5 Ordförande har ordet... 6 VIVAB:s styrelse Kommunikation med kunden i fokus... 8 Kundtjänst i siffror... 8 Återvinning och avfall Nyckeltal avfall Hållbara lösningar för ett friskt vatten Nyckeltal VA Våra medarbetare Ekonomi Vatten & Miljö i Väst AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport Varberg Vatten AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Särredovisning VA- och avfallsverksamhet Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Särredovisning VA- och avfallsverksamhet Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport

4 VD har ordet höja blicken här - inte bara vänta ut stormen utan lära oss att leva med den. För vi kommer inte att klara alla framtida situationer. Förberedelser för ändrade klimatförhållanden måste ske både hos oss och hos enskilda fastighetsägare. Även i år har det kommit larm nationellt om oönskade ämnen i grund- och dricksvatten. Vi kommer med all säkerhet att få fler signaler om att vårt vatten påverkas av det kemikaliesamhälle vi lever i och vi kommer att behöva anpassa vattenverk och reningsverk för detta. Många kemikalier kommer från oss boende och från verksamheter, och även här behöver vi, var och en, ta ansvar och minska vårt eget användande. Din delaktighet är viktig! Du läser nu en årsredovisning för de tre bolagen Varberg Vatten, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB samt Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB. Dessa tre bolag äger VA-anläggningar och återvinningscentraler. De förser boende och verksamheter i Varbergs och Falkenbergs kommuner med dricksvatten och ansvarar för omhändertagande av avloppsvatten och avfall. De senare delarna har direkt påverkan på vår livsmiljö, därför ser vi oss som ett miljöföretag. I vårt miljöarbete strävar vi efter en helhetssyn för att få bästa effekt. Det innebär att ibland får delarna stå tillbaka för helheten. Ett sådant exempel är införandet av utsortering av matavfall. Vi tror att den bästa miljöeffekten är att producera biogas av matavfallet, medan det finns enskilda som hellre vill kompostera sitt avfall. I sådana fall är det viktigt för oss att kommunicera grunderna för vårt ställningstagande och att vårt mål är en lösning som fungerar för de allra flesta. Vid flera tillfällen under året har vi fått larm om stormar, stora nederbördsmängder och höga havsnivåer. Det har gett oss möjlighet att öva vår beredskapsorganisation, och vi ser att det finns svagheter i vårt avloppssystem som behöver åtgärdas. Vi behöver Vi har förmånen att arbeta i växande kommuner, därför får vi allt fler anläggningar att sköta och vi behöver anpassa de befintliga. Det kan röra sig om att flytta anläggningar eller öka kapaciteten. Även befintliga områden med undermåliga avloppslösningar kan behöva anslutas till kommunalt VA. Allt detta kräver kompetens och resurser, och vi har behövt växa för att klara av dessa uppgifter. Klimatanpassningar, nya metoder för att ta hand om oönskade kemikalier, utbyggnad av anläggningar på grund av växande befolkning - alla dessa delar ska finansieras av VA-taxan. Dessutom ska den täcka kostnader för produktion av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten. Finansiering sker idag till stor del genom lån och ränteläget är just nu gynnsamt. På sikt kan man förvänta sig en ökning av VA-taxan om finansiering av investeringar ska fortsätta ske på samma sätt; enbart med taxeintäkter och utan kommunala eller statliga stöd. Än så länge är taxorna i Varberg och Falkenberg lägre än i många andra kommuner i Sverige. VA- och avfallsverksamheten som VIVAB driver hjälper till att minska miljöpåverkan från det vi som boende och verksamhetsutövare i kommunerna lämnar ifrån oss. Men för att det ska fungera på bästa sätt behövs en delaktighet från alla! Delaktighet och medvetenhet kan också leda till lägre kostnader, vilket gynnar VAkunder och avfallskunder. Margareta Björksund, VD 4

5 Ägarstruktur VIVAB Varbergs kommun Falkenbergs kommun Varbergs Stadshus AB Falkenbergs Stadshus AB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Ägande 50% Ägande 50% Organisation VIVAB Styrelse VD-assistent VD Ekonomi Kommunikation och strategi Personal Miljökemi Projekt och planering VA Teknisk utveckling Återvinning och avfall Produktion VA 5

6 Ordförande har ordet Personligen tror jag att när systemet är fullt utvecklat så kommer det att fungera mycket bra och dessutom vårda vår gemensamma miljö för framtiden. Vi har även miljömål inom VA-verksamheten. Jag tror att ingen har undgått debatten om fosfor som kommer att bli en bristvara men som finns i vårt slam från reningsverken. Det arbetas intensivt med att ta fram metoder för att ta vara på detta så att man kan återvinna så mycket som möjligt. Nya metoder för att utveckla VA-verksamheten tror jag även kommer att påverka mindre tätbebyggda områden där man idag har enskilt vatten och avlopp eftersom miljö och hälsa ställer högre krav på infiltration etc. Det finns idag sätt att lösa detta med pumpar och därigenom behöver man inte gräva lika mycket som tidigare. Så vad gör då vi i VIVAB för att möta framtiden? Vi försöker hela tiden att utveckla vår kunskap och vår verksamhet genom att söka samarbete, både nationellt och internationellt, med högskolor och aktörer som har stor kunskap inom våra verksamhetsområden. Jag noterar med stolthet att andra VA-bolag söker information från oss och vill utnyttja VIVAB:s kompetens. Är vi tidigt ute? Det är en väldigt relevant fråga. Kommunerna står idag inför stora utmaningar vilket samtidigt leder till att nya möjligheter öppnar sig, både inom avfalls- och VA-verksamheten. Nya krav från lagstiftaren gör att kommunerna måste tänka ännu mer långsiktigt i planeringen för hur verksamheterna ska utvecklas. Det pågår just nu diskussioner i media och bland allmänheten om den matavfallsinsamling som har påbörjats av VIVAB. Somliga har väntat på att matavfallet ska samlas in och tycker att detta är ett stort steg framåt, andra ser det som ett steg bakåt. Vi är tvungna att rätta oss efter de nationella miljömål som säger att vi ska minska avfallsmängderna kraftigt och att matavfallet ska komma till nytta så att energin kan tas tillvara. Vår uppgift är att genomföra detta VIVAB tillsammans med invånarna i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Jag ser fram emot att vi får vara med att utveckla våra kommuner. Närmast står vi inför stora utmaningar i Varberg med bland annat tunnelbygge och nytt vattentorn spännande projekt som vi tar oss an tillsammans med vår engagerade och entusiastiska personal. Så ett stort TACK till alla som deltar i vårt gemensamma arbete att vårda vår miljö! Peter Sjöholm, ordförande 6

7 Styrelsen Stefan Stenberg (c) Carin Carlsson, arbetstagarrepresentant Anders Richardsson (c) Per-Gunnar Andersson (s) Margareta Björksund, VD Hans Bertilsson (m) Vivi-Anne Karlsson (s) Peter Sjöholm (m) ordförande Jan-Olof Lundin, arbetstagarrepresentant Hans Johansson (c) Rebecka Jönsson, arbetstagarrepresentant Saknas: Yvonne Hååg, arbetstagarrepresentant, Lukas Nord Axelsson (s) VIVAB är bland annat medlem i följande organisationer Svenskt Vatten Avfall Sverige Svenska Kommunförbundet/ Pacta AB Miljöforum Halland Föreningen Vatten Viskans Vattenråd Ätrans Vattenråd Energi- och Miljöcentrum EMC Sveriges Åkeriföretag International Water Association IWA Energigas Sverige Water Environment Federation WEF. 7

8 Kundtjänst i siffror Antal besvarade samtal Genomsnittlig längd på samtal 3 min 25 sek Antal skickade fakturor, varav drygt 19% e-fakturor Registrerade flyttar Nyuppsatta vattenmätare 251 Kommunikation med kunden i fokus Kommunikation efter kundens önskemål Matavfallsinsamlingen startade i januari Den nya sorteringen införs områdesvis i Falkenbergs och Varbergs kommuner och slutförs under Olika kommunikationsinsatser har genomförts inför, under och efter införandet i de olika områdena. Enligt kundernas egna önskemål efter försöksprojektet 2011 har informationen främst utgjorts av trycksaker som skickats hem till hushållen. Under året har VIVAB annonserat i lokalpress, på webb och på Facebook. Vi har även anordnat 14 informationsmöten för allmänhet och ett frukostseminarium för ägare av flerfamiljsfastigheter. Frågor kring abonnemang och sortering har besvarats av VIVAB:s avfallsrådgivare. Vi har även haft kortare utställningar om matavfall runt om på kommunernas bibliotek. Efter införandet i det första området gjordes en delmätning av informationsinsatserna. Den visade att 68 % av väljarna hade en förkunskap om införandet (målsättningen var 70% för alla områden sammantaget). Merparten (91%) av väljarna tyckte att de fått tillräckligt med information för att kunna göra ett val av abonnemang - information som i första hand funnits i de trycksaker som VIVAB skickat ut men även på hemsidan och i annan kontakt med VIVAB. Aktivt deltagande i olika evenemang och i media Liksom tidigare år har VIVAB deltagit i olika lokala evenemang, såsom Falkenbergs stadslopp, Varbergsloppet, Vi går för Vatten och SM i beachvolleyboll. För första gången medverkade vi under Sparbanksdagen i Falkenberg. Där informerade vi om matavfallsinsamlingen och anordnade även en digital frågesport. Deltagarna kunde med hjälp av en QR-kod ladda ner frågorna till sina mobiler och tävla om biobiljetter. VIVAB syns regelbundet i lokalpressen, både genom artiklar och insändare. Under året som gått har döda fiskar i dagvatten i Varberg, vägning av hushållsavfall i Falkenberg och införandet av matavfallsinsamling gett oss rubriker. I Fagered byggde vi en ny ledning till Ullared vilket orsakade tillfälliga problem för boende i området. Den 19 november uppmärksammade vi Världstoalettdagen, en dag då FN vill lyfta problemet med att 2,5 miljarder människor är utan vatten. På Rörbecksplatsen i Falkenberg och på Stora torget i Varberg demonstrerade några toaletter sitt missnöje med att bli använda som papperskorgar. Demonstrationen uppmärksammades både av traditionell press och på sociala media. Vårt Facebookinlägg om demonstrationen blev vårt mest delade under året. 8

9 Kundtjänst i siffror Antal besvarade samtal Genomsnittlig längd på samtal 3 min 25 sek Antal skickade fakturor, varav drygt 19% e-fakturor Registrerade flyttar Nyuppsatta vattenmätare 251 Toaletter demonstrerade på våra torg under Världstoalettdagen, 19 november. Avfallsfrågor skapar engagemang Antalet samtal till kundtjänst ökade med 28% från föregående år. Införande av matavfallsinsamling, vägning av hushållsavfall i Falkenberg och nya entreprenörer väcker frågor och engagemang. Kundernas frågor blir mer komplexa och samtalslängden därmed längre. Antalet hanterade ärenden (i förhållande till antal samtal) har minskat under senare delen av året. Vi kan se en tydlig koppling till att VIVAB tillsammans med entreprenören för sophämtning har följt upp och kvalitetssäkrat verksamheten. Under 2014 har även ett mätbart mål gällande väntetid för att nå vår kundtjänst tagits fram. Målet är att minst 80% av samtalen ska besvaras inom 3 minuter, detta kommer att kunna mätas från och med Ny teknik ger snabbare kontaktvägar till kunden I takt med att telefonsamtalen till VIVAB:s kundtjänst har ökat har vår hemsida blivit alltmer populär. Med ett genomsnitt på ca besök i månaden har antalet besökare ökat med 32% sedan Genom en webbenkät har vi kunnat ta del av kundernas användarvanor och åsikter kring vår hemsida. Kunderna söker främst information om sina avfallskärl. Det kan t ex gälla byte, tömning eller avgifter. De vill också veta när återvinningscentralerna har öppet, vilket även syns i statistik över de mest besökta sidorna på hemsidan. Dock tycker endast 46% av de svarande besökarna att de lätt hittar informationen som eftersöks. En del åtgärder har genomförts under året för att förbättra hemsidan utifrån kundernas önskemål. Bland annat har kartor och adresser till våra återvinningscentraler lagts upp samt tydligare information och formulär för kundsynpunkter. Nu finns även möjlighet att se sin hämtningsdag via en funktion där man anger sin adress. Under slutet av året påbörjades arbetet med en ny, mer lättnavigerad hemsida. Sidan kommer att lanseras under Under året har vi arbetat mer aktivt med vår Facebooksida, exempelvis genom en adventskalender under december där vi delade med oss av bland annat miljötips och information om vår verksamhet. Sidan har även använts mer aktivt som en kompletterande kanal i samband med driftstörningar. Vår sms-tjänst har använts mer frekvent under året, vi har skickat drygt sms till kunder som påverkats av driftstörningar. Gensvaret från våra kunder om sms-tjänsten är mycket positivt. Varje år görs avläsningar av vattenmätare i de båda kommunerna. Traditionellt har dessa skickats in på papperstalong. VIVAB erbjuder nu möjligheten att lämna sin avläsning digitalt, vilket har tagits emot väl. Under året har ca sms-aviseringar skickats till de kunder som registrerat sig. 9

10 Återvinning och avfall Viktbaserad taxa och utsortering av matavfall Under 2014 har nästan hälften av alla hushåll i Falkenberg och en tredjedel av hushållen i Varberg fått välja om de vill sortera ut sitt matavfall och därefter påbörjat sorteringen. Utfallet har överstigit målsättningen, av villahushållen har drygt 80% valt att sortera ut sitt matavfall. En annan stor förändring för våra kunder har varit övergången till viktbaserad taxa i Falkenberg. Sedan 1 januari 2014 betalar även falkenbergarna en viss del av sin avgift efter hur mycket avfall de slänger. I Varberg har man betalat efter vikt sedan 1990-talet. Vi kan tydligt se att den viktbaserade taxan har lett till minskade avfallsmängder. Under året har övergången till en ny entreprenör för hushållsavfall och slam inneburit extra arbetsinsatser. Framförallt sophämtningen har dragits med en del driftproblem. Med hjälp av en tät dialog och skärpta krav på vår entreprenör har samarbetet förbättrats avsevärt under året. Ett infört system med avvikelsehantering i samband med till exempel missad hämtning har inneburit att VIVAB har fått en bättre kontroll och uppföljning av verksamheten. Det pågående arbetet med att hitta en permanent plats för att lasta om hushållsavfallet har ännu inte nått någon lösning. Tills vidare har vi valt att sköta omlastningen på Åkericentralens anläggning i Torsholm. Ytan som används ligger inomhus i ett före detta djurstall och fungerar bra. Ny återvinningscentral I Varberg planeras sedan tidigare en ny återvinningscentral på en annan plats än den nuvarande på Östra Hamnvägen. De utredningar som krävs enligt miljöbalken har dragit ut på tiden och först i slutet av året har alla utredningar blivit genomförda. De visar bland annat att en dagvattendamm behöver anläggas inom området. Utredningarna visar också att det blir svårt att hålla ner bullernivåerna vid flisning av träavfall, vilket sannolikt innebär att trä och ris kommer att behöva forslas bort för behandling. Sluttäckning av deponier I Falkenberg finns totalt fem deponier som omfattas av deponiförordningen. Ätran, Älvsered och Heberg är sluttäckta och godkända sedan tidigare. Under 2014 har en sluttäckningsplan för deponin i Ullared arbetats fram. Den är genomgången och godkänd av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och deponin kommer att sluttäckas under Därefter återstår bara Ågårds deponi i Falkenbergs kommun, den ska vara sluttäckt och färdig senast I Varberg omfattas Bösarp av deponiförordningen och sluttäckningen ska vara klar senast Under 2014 har den första av tre etapper färdigställts. Sluttäckningen har inneburit att ca m 2 har tätats med bentonitmatta och en brunn har försetts med en pumpstation som pumpar dagvattnet förbi deponin. Detta har gjort att lakvattenmängderna har minskat betydligt. De två återstående etapperna kommer att genomföras i samma entreprenad och bedöms färdigställas under Övriga avslutade deponier som kommer att behöva täckas är Hunnestad, Veddige och Lassabacka. Täckningen av Lassabackadeponin har lyfts fram i samband med projektet med tunnelbygget i Varberg. De schaktmassor som kommer från järnvägsutbyggnaden skulle kunna vara mycket lämpliga att använda som konstruktionsmassor för att genomföra täckningen. Innan några sluttäckningsarbeten vid Lassabacka kan påbörjas krävs dock omfattande utredningar av hur den känsliga omgivningen kan tänkas påverkas av sluttäckningen. 10

11 Nyckeltal avfallsverksamhet Återvinning och avfall Varberg Falkenberg Hushållsavfall, totalt, ton Hushållsavfall, kg per invånare ÅVC, brännbart avfall, ton ÅVC, restavfall, ton ÅVC insamlat skrot, samt mobil återvinning, ton Insamlat farligt avfall inkl tryckimpregnerat, ton Insamlat glas, ton Abonnentens kostnad för fastighetsrenhållning - lägenhet enligt Nils Holgersson, kr/m 2 inkl moms 20,97 20,2 19,6 19,0 19,7 23,4 22,2 22,2 22,2 22,2 - normalhushåll 190 l kärl var 14:e dag, kr/år inkl moms normalhushåll, utsortering av matavfall, 10 kg avfall/vecka inkl. moms* *ny typ av taxa from

12 Hållbara lösningar för ett friskt vatten Färre anläggningar och fler överföringsledningar VIVAB driver ett långsiktigt arbete med att minska antalet mindre anläggningar och istället bygga överföringsledningar. Under året har ett flertal projekt slutförts. Boende i Fagered försörjs nu med dricksvatten från Ullareds vattenverk och avloppsvattnet pumpas till Ullareds nya reningsverk. För att möjliggöra detta grävdes fem kilometer ledning ner mellan Fagered och Fridhemsberg, en tryckstegringsstation i Fagered uppfördes och två pumpstationer har byggts längs sträckan. Både reningsverket och vattenverket i Fagered stängdes under november. Miljövinsterna med projektet är omfattande vad gäller energi och transporter. Slamtransporterna från Fagered till Smedjeholm har upphört helt liksom kemikalietransporter till Fagered. Även tillsynsbesöken minskar då vi besöker pumpstationerna var fjortonde dag jämfört med de tidigare besöken på reningsverket som gjordes varannan dag. En geoteknisk förundersökning slutfördes under året som gav oss en möjlig dragning för överföringsledningen från Bua till Varberg. I Heberg har en ny pumpstation byggts som ersätter både en gammal pumpstation och reningsverket. arbete ske under Parallellt har en VAutbyggnadsplan för befintliga områden tagits fram och de första områdena (Eftra, Hunnestad och Fyrkullen) är nu under förprojektering. I Varberg har tunnelprojektet intensifierats och detta kommer att vara ett av de större projekten för vår planeringsavdelning de närmaste fem åren. VA-plan för att klara framtida utmaningar Under året har arbetet med en gemensam plan, VAplan 2030, för de allmänna VA-anläggningarna i Varbergs och Falkenbergs kommun pågått. Planen ska ge en helhetsbild av nuvarande och framtida behov av VA-försörjning, både inom befintliga och framtida verksamhetsområden. Den ska beskriva behoven av modernisering av befintliga vatten- och avloppsverk samt de åtgärder som behövs för att upprätthålla funktion och kondition. I detta ingår att ta hänsyn till framtida ökade krav med anledning av förväntad klimatförändring, ökade risker, miljökvalitetsnormer, vattenstatus, skärpt lagstiftning etc. I Falkenberg har en VA-policy antagits i både kommunstyrelse och kommunfullmäktige, i Varberg förväntas samma 12

13 Ny teknik säkrar dricksvattnet Utbyggnaden av Kvarnagårdens vattenverk med membranteknik har fortgått under året. Införandet av membranteknik görs för att uppfylla lagkrav på mikrobiologiska barriärer och framtida behov av utökad avskiljning av organiskt material. Under 2014 har ett stort arbete lagts på upphandlingar och detaljprojektering. I slutet av oktober levererades en test- och demonstrationsanläggning till Kvarnagården. Anläggningen ska användas på flera sätt: för validering och provdrift av framtida fullskaleanläggning som testanläggning för membranelement (kvalitetskontroll) nödförsörjning vid mindre vattenverk praktisk forskning inom membranteknik (nya moduler, anpassade driftsstrategier med mera) Under 2015 pågår ett intensivt arbete med att färdigställa den permanenta dricksvattenanläggningen med membranteknik. Ökat fokus på aktiv omvärldsbevakning VIVAB har en arbetsgrupp för aktiv omvärldsbevakning inom avloppsvattenrening, processoptimeringsgruppen. Gruppen består av nio medarbetare som representerar mindre och större processanläggningar samt labben. Målsättningen för den aktiva omvärldsbevakningen är bland annat att behålla och öka specialkompetens inom organisationen, öka attraktiviteten som arbetsgivare och att ligga i framkant på teknikutvecklingen. Förutom bevakning av ett antal seminarier och konferenser arrangerades i början av maj ett erfarenhetsutbyte inom kommunalt VA, Hallandsträffen. Representanter från de olika VA-verksamheterna i länet presenterade pågående utvecklingsarbeten och projekt. Länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddskontoren informerade om och diskuterade kring gällande och framtida lagstiftning. I december arrangerades för första gången ett internt seminarium inom teknisk utveckling för driftpersonalen med fokus på framtida reningstekniker, läkemedelsrester och nya systemlösningar. Döda fiskar gav dagvattnet uppmärksamhet Under året har dagvattnet fått större plats på agendan. Det är en fråga som är svår att lösa och behöver ses i ett större sammanhang. Dagvattnet har även fått uppmärksamhet i media då det upptäcktes föroreningar i dagvattnet på Getterön i Varberg, vilket vid flera tillfällen lett till döda fiskar. Orsaken till fiskdöden utreds nu och en av åtgärderna har varit anskaffande av en omfattande mätutrustning. Denna kommer att ge oss möjlighet att följa vattnet i realtid och förhoppningen är att vi framöver ska kunna se vad som påverkar vattnet och kunna förhindra eller förmildra effekter av föroreningar. Ihållande regn påverkade reningen av vatten Under augusti drabbades vårt område av stora mängder nederbörd, något som orsakade problem för vår drift. Alla våra anläggningar var i drift under perioden och flödet till våra reningsverk var många gånger högre än normalt. Extremt höga flöden gör att vi får ett tillflöde till våra pumpstationer och reningsverk från alla brunnar med följden att avloppsvattnet blir utspätt med regnvatten. Det stora tillflödet leder till att reningsverket inte har möjlighet att ta emot allt vatten och en viss mängd av det måste då bräddas. Bräddning innebär utsläpp av en blandning av dagvatten och orenat spillvatten. De av våra anläggningar som har varit värst drabbade av regnet är reningsverken i Ätran och Gällared samt pumpstationerna som finns i Heberg och Slöinge. 13

14 Nyckeltal vatten och avlopp Varberg Falkenberg Antal vattenläckor Antal läckor/ledningslängd i km 1/18 1/28 1/20 1/31 1/27 1/29 1/28 1/26 1/22 1/14 Antal avloppsstopp Antal avloppsstopp/ ledningslängd i km 1/4,9 1/8,4 1/6,5 1/6,9 1/7 1/6,8 1/4,5 1/4,4 1/4,3 1/4,5 Producerad mängd vatten, tm Försåld mängd vatten, tm Renad mängd avloppsvatten, tm Försåld mängd avloppsvatten, tm Andel ovidkommande vatten till reningsverk, % 54% 43% 66% 63% 58% 60% 51% 61% 59% 55% Andel läckage, % 16% 23% 13% 9% 12% 16% 16% 16% 15% 13% Läckage/ledningslängd, m 3 /m 1,38 2,14 1,10 0,76 1,11 1,01 0,98 1,11 1,05 0,94 Ledningslängd totalt, km Vattenledningar, km Spillvattenledningar, km Tryckavlopp, km Dagvattenledningar, km Nylagda ledningar, m Sanerade/omlagda ledningar, m Totalt, m Ledningsnätets förnyelsetakt, årsintervall 1/168 1/326 1/254 1/391 1/219 1/181 1/424 1/567 1/206 1/366 Renad mängd fosfor, ton 39,9 43,8 54,8 60,4 57,0 37,8 37,2 41,2 52,1 46,9 Renad mängd kväve, ton Renad mängd syreförbrukade ämnen (BOD7), ton Energiförbrukning vattenproduktion, MWh Energiförbrukning vattenproduktion, kwh/m 3 0,46 0,48 0,46 0,48 0,47 0,82 0,86 0,81 0,87 0,94 Energiförbrukning avloppsrening, MWh Energiförbrukning avloppsrening, kwh/m 3 0,58 0,77 0,46 0,48 0,50 0,49 0,60 0,46 0,50 0,53 Abonnentens kostnad för vatten/avlopp lägenhet enligt Nils Holgersson inkl moms, kr/m 2 47,5 47,5 46,6 45,8 44,9 54,4 54,4 51,1 48,0 46,5 typhus A, inkl moms, kr/år typhus B, inkl moms, kr/år

15 Våra medarbetare Kontinuerlig kompetensutveckling Vi satsar på att kompetensutveckla vår personal och vi har påbörjat en kompetensinventering som ska vara ett underlag för diskussioner av framtida behov i företaget. En del av våra utbildningsinsatser har vänt sig till samtlig personal. Flera av våra utbildningar har varit inriktade på en säker arbetsmiljö för vår personal. Bland annat har utbildningstillfällen inom trafiksäkerhet anordnats, en viktig insats då många använder bilen till att förflytta sig i sitt dagliga arbete. Exempel på utbildningar inom trafiksäkerhet är arbete på väg, halkkörning samt HLR-utbildning. En gemensam arbetsmiljödag genomfördes under hösten tillsammans med våra skyddsombud. Dessutom har stora utbildningsinsatser gjorts inom elsäkerhet. Andra utbildningar har haft en mer specifik inriktning beroende vad man utför i sitt arbete och med syftet att utveckla vårt pågående förbättringsarbete. Vi arbetar med att hitta interna och externa nätverk där personal med liknande arbetsuppgifter utbyter erfarenhet och kunskap. Under 2014 har vi anställt ett flertal personer från andra företag vilket medfört att vi breddat vår kompetens genom att lära av varandra. Nyanställda Pensionsavgångar och nyrekryteringar innebär utmaningar för att bevara en hög kompetensnivå i organisationen. Generationsskiftet inom branschen innebär att vi får en sjunkande medelålder. Det i sin tur kräver att organisationen måste anpassa sig till andra typer av förändringar. Exempelvis ökar antalet föräldralediga som ibland måste ersättas med vikarier. För att detta ska kunna hanteras på bästa sätt måste vi ha en väl fungerande introduktion för våra nyanställda. I de fall där det är möjligt får våra nyanställda under en tid arbeta parallellt med den medarbetare som de ska ersätta. Detta är en ovärderlig källa till kunskapsöverföring och en viktig del av introduktionen. Gemensamma introduktionstillfällen anordnas två gånger om året, under hösten och våren, då våra anställda ges en övergripande bild av VIVAB. Under denna dag görs också en rundtur där man besöker ett reningsverk, ett vattenverk och en återvinningscentral för att få en bra inblick i vår breda verksamhet. Fem år som VIVAB Under 2014 uppmärksammades att VIVAB bedrivit verksamhet under fem år. Internt anordnades bland annat en dag där samtliga anställda fick möjlighet att träffas och se tillbaka på de år som gått. Vi erbjöd även samtliga anställda att besöka anläggningar och arbetsplatser runt om i vårt verksamhetsområde. Det var uppskattade tillfällen där det gavs möjlighet att se delar av verksamheten som man vanligtvis inte kommer i kontakt med i sitt dagliga arbete. 15

16 Ekonomi Under 2014 har omsättningen i de tre bolagen uppgått till 283 Mkr eller 1,84 Mkr per årsanställd. De materiella anläggningstillgångarna värderas enligt årsbokslutet till sammanlagt 884 Mkr, vilket är en ökning med 99 Mkr under året. Denna ökning visar att investeringsnivån är hög. Återanskaffningsvärdet antas vara betydligt högre än det redovisade värdet. Orsaken till detta är kostnadsutvecklingen, den tekniska utvecklingen och de redovisningsprinciper som använts genom årens lopp. VA-verksamheten är kapitalintensiv och har stora behov av både underhållsinsatser och investeringar för att säkerställa och förbättra anläggningarna och deras funktion. Detta för att kunderna ska få ett gott och friskt dricksvatten och för att den miljömässiga påverkan ska bli så liten som möjligt. Tillväxten i båda kommunerna medför också en utbyggnad av anläggningarna, främst ledningsnätet. De senaste åren har vi sett en relativt låg räntenivå vilket har varit gynnsamt för verksamheten. De huvudsakliga intäkterna kommer från taxeverksamheterna. Självkostnadsprincipen gäller, vilket innebär att taxeintäkterna endast får tas ut för att täcka de så kallade nödvändiga kostnaderna. Taxan för fastighetsrenhållningen omstrukturerades inför 2014 då utsortingen av matavfall infördes. I Falkenberg skedde samtidigt en förändring till en viktbasad taxa, något Varbergs kommun har haft sedan 1990-talet. Införandet av utsortering av matavfall sker etappvis i olika områden och beräknas vara slutfört under Av de kommuninvånare som hittills har fått göra sitt val har fler än beräknat valt att sortera ut sitt matavfall. Ur ett kundperspektiv är det viktigt för kunden att kunna påverka sin avgift genom sitt eget beteende. Detta gör att det ännu finns en osäkerhet kring vilka framtida intäkter som den beslutade taxenivån ger. 16

17 17

18 18

19 Vatten & Miljö i Väst AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Lekmannarevisorernas rapport Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Redovisning sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. 19

20 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer