Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen"

Transkript

1 Nordic Outlook Februari Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects your rights. FINANSPOLITIKEN VIKTIGARE I ERM KRIGSRALLY FÖLJS AV BESVIKELSE

2 SEB Ekonomisk Analys Denna rapport publicerades den 8 februari. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar var den februari. Klas Eklund, Chefekonom Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys 87 Ann Enshagen Lavebrink, ekonomassistent 877 Ingela Georgii-Hemming, EMU-koordinator 897 Olle Holmgren, ekonom 879 Mikael Johansson, ekonom, webbredaktör 89 Annika Jonsson, ekonomassistent/sekreterare 89 Christina Nyman, ekonom 89 Fax nr Bidrag till texterna om Tyskland, Danmark och Norge har lämnats av Dr. Klaus Schrüfer från SEB Frankfurt/M, Peter Lauridsen och Tharald Stray Laastad från Trading Strategy, Merchant Banking. SEB, Ekonomisk Analys, K A, SE- STOCKHOLM Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av rapporten uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga.

3 Sammanfattning Internationellt Ett amerikanskt anfall mot Irak tycks vara nära förestående, med eller utan FN-stöd. Vår prognos utgår från att kriget blir kortvarigt och följs av fallande oljepriser. Ett lättnadsrally utlöses på börserna under mars-april; räntorna stiger och dollarn stärks. Glädjen blir dock kortvarig. De underliggande finansiella obalanserna i USA är fortfarande påtagliga. Investeringsåterhämtningen dröjer, hushållssparandet fortsätter att stiga och budgetunderskottet blir allt mer tyngande. Den amerikanska BNP-tillväxten stannar i år på, procent lägre än i fjol och klart under konsensussynen. Dollarn försvagas igen under sommaren och räntorna faller tillbaka. Den internationella oron och strukturella problem, i synnerhet i Tyskland, gör att tillväxten i Euro-zonen begränsas till, procent i år. ECB sänker refiräntan med ytterligare punkter till, procent i vår. Japans kris är fortfarande allvarlig, även om vissa ljustecken syns. Tillväxten hamnar runt, procent i år och Bank of Japan lättar ytterligare på penningpolitiken. Sverige Sveriges BNP-tillväxt stannar i år på, procent. Skattehöjningar och starkare krona hämmar efterfrågan. Hushållssparandet slutar dock stiga, vilket ger stöd åt konsumtionen. Återhämtningen i investeringarna bromsas av en politisk förlamning av bostadsbyggandet. Budgeten pressas alltmer av den svaga tillväxten. Överskottsmålet procent av BNP nås inte, och utan nya besparingsåtgärder kan utgiftstaket bara klaras med alltmer flagranta bokföringsknep. Inflationen jackas upp rejält de närmaste månaderna på grund av stigande el- och oljepriser. Uppgången är dock tillfällig, och redan i vår faller inflationen tillbaka. Den kommer att ligga under procent större delen av. Riksbanken avvaktar under den turbulenta våren, för att sedan sänka reporäntan med punkter i juni. Utgången av EMU-folkomröstningen den september är oviss. Prognosen utgår dock från ett Ja, och att kronan träder in i ERM till centralkursen 8,7 under senhösten. Euron införs den januari. ERM medför att penningpolitiken blir mindre effektiv mer markerat ju smalare växelkursbandet blir. Direkt efter ERM-inträdet påbörjar Riksbanken en anpassning av reporäntan mot ECB:s nivå. Finanspolitiken måste därför axla ett betydande ansvar för inflationsbekämpningen. Övriga Norden och Baltikum Den danska ekonomin återhämtar sig gradvis. BNP-tillväxten i år blir,7 procent och inflationen dämpas, men ligger ändå över EMU-snittet. Om Sverige röstar Ja till euron, anordnas en dansk folkomröstning nästa år. Norges stora överskott i budget och bytesbalans minskar, då oljepriset faller under våren. Inflationen dämpas gradvis, och Norges Bank kan sänka styrräntan med ytterligare en procentenhet under våren. God konsumtionstillväxt gör att finsk BNP stiger med, procent i år, trots bakslag i industrikonjunkturen. Inflationen håller sig under procent. De baltiska ekonomierna fortsätter att växa snabbt, med,- procent. Nästa års EU-inträde stimulerar direktinvesteringarna. Överhettningsrisker i Estland kan driva fram en stramare ekonomisk politik.

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Internationell översikt USA 7 Japan Euro-zonen Storbritannien Emerging markets 8 Central- och Östeuropa 9 Internationella finansmarknader Svensk ekonomi Svensk ekonomisk politik 9 Danmark Norge Finland 7 Nordiska nyckeldata 8 Internationella nyckeldata Fördjupningsrutor Alternativa krigsförlopp BNP-prognos för USA 7 USA: Obalanser och anpassning styr tillväxtmönstret 8 Strukturell försämring av de offentliga finanserna i OECD 9 Deflationen fortfarande en bit bort Tillväxtskillnader inom Euro-zonen Ifrågasatta ekonomisk-politiska ramar i Euro-zonen Brittiska huspriser: Bubbla som pyser ut 7 Ungersk räntedramatik 9 Sverige: Högre BNP i reviderade nationalräkenskaper Bostadsbyggandet: Politiken har gått i stå Svenska skatteförändringar och 8 Sverige: Oviss euro-omröstning 9 Kronans jämviktskurs Ränteparitet och räntespread Vad händer om det blir Nej den september?

5 Internationell översikt Krig, lättnad och nya besvikelser Kortvarigt Irak-krig troligt Börs- och ränteuppgång följer, när krigsskuggan lättat och oljepriset faller Men obalanser efter den brustna bubblan består i USA och Tyskland stagnerar Förhoppningarna om en global återhämtning efter den brustna börs- och investeringsbubblan har gång på gång kommit på skam. Samtidigt syns en klyfta mellan makroprognoser å ena sidan och de finansiella marknaderna å den andra. Medan makrokonsensus (som vanligt!) visar en tydlig återhämtning om ett halvår, domineras de finansiella marknaderna av oron för en utdragen lågkonjunktur och deflationshot. För närvarande hämmas såväl konjunktur som börser av osäkerheten kring Irak: Oljepriset pressas upp, och investerings- och konsumtionsviljan dämpas. Problemen beror dock inte enbart på krigsrisken; som vi betonat i tidigare analyser finns också långsiktiga förklaringar till att återhämtningen dröjer. Obalanserna i den amerikanska ekonomin är fortfarande så svåra att en stabil investeringsledd uppgång ligger en bit framför oss. Strukturproblemen i den tyska ekonomin hämmar utvecklingen i Europa. Prognosmakarens utmaning ligger i att dels spå rätt om krigsrisken, dels analysera hur den militära utvecklingen samspelar med de underliggande obalanserna. Vår utgångspunkt är att det blir krig, att det blir förhållandevis begränsat och att dess direkta ekonomiska effekter på världsekonomin blir små. Vi har utgått från följande krigsscenario: Ett amerikanskt-brittiskt anfall mot Irak företas inom den närmaste tiden. Själva kriget blir kort; det dröjer bara någon månad efter krigsutbrottet innan Bagdad-regimen faller. Uppföljningsaktioner pågår därefter ytterligare en tid. Oljepriset toppar i samband med krigsutbrottet, men faller därefter tillbaka till dollar/fat. Med ett så snabbt krigsförlopp kommer de finansiella marknaderna att någon gång i vår få en påtaglig injektion av optimism. När oljepriset faller och den geopolitiska osäkerheten reduceras, lyfter börserna i Väst i ett lättnadens rally. Marknadsräntorna kommer att stiga. Vi räknar med att detta sker redan under mars månad. Vi vill dock varna för överoptimism. Geopolitiska spänningar kommer att finnas kvar, såväl i Mellanöstern som gentemot Nordkorea. Den ekonomiska återhämtningen är inte säkerställd. Skuldbördan och kvarstående obalanser i USA i kombination med strukturella svagheter i Europa hämmar utvecklingen även efter kriget. Samtidigt kvarstår de problem som under flera år bromsat tillväxten i Japan. De deflationistiska krafterna förblir därför starka ytterligare en tid, och finansmarknaderna kommer efter lättnadsrallyt ganska snart att drabbas av bakslag och besvikelser. Att den ekonomiska uppgången blir långsam och riskfylld medför att centralbankerna måste fortsätta att understödja ekonomierna med låga styrräntor. ECB kommer att sänka med ytterligare punkter i vår, medan Fed ligger still året ut. I Japan ligger styrräntan kvar på noll. BNP-tillväxt USA,,,, Japan,,,, Euro-zonen,,8,, OECD,8,7,, Hela världen,9,,, Under loppet av tar de reflationistiska krafterna i den amerikanska ekonomin överhanden över de deflationistiska. Därmed kommer obligationsräntorna att stiga. Tillväxtkrafterna i Europa förblir relativt svaga, men integrationen av den globala kapitalmarknaden drar upp också de europeiska obligationsräntorna. Den europeiska återhämtningen får därmed ytterligare motvind. Det går lätt att måla upp alternativa scenarier, såväl svagare som starkare än vår huvudprognos. De högt uppdrivna huspriserna utgör ett hot mot den finansiella stabiliseringen både i USA och Storbritannien, i synnerhet när realräntorna börjar stiga. Vi har inte i denna prognos räknat med något ras i huspriserna, men skulle ett sådant inträffa hotas den amerikanska återhämtningen. Självfallet skulle också ett mer utdraget krig med ännu högre oljepriser medföra en svagare utveckling än den vi skisserat här. Också det omvända gäller: Lättnadsrallyt efter krigsslutet kan bli starkare än vi räknat med, och konsumenter och investerare kan gripas av kraftigare optimism. I så fall sker uppgången i USA snabbare, vilket efter hand också ger Europa tillväxtimpulser via exporten. Att det bästa respektive sämsta möjliga förloppet skiljer sig så kraftigt åt, medför osäkerhet och fortsatt volatilitet på de finansiella marknaderna.

6 Internationell översikt Alternativa krigsförlopp Vår prognos bygger dels på att det blir ett amerikanskt anfall i Irak, dels på att kriget blir kort och begränsat. Skulle kriget kunna undvikas genom någon oväntad diplomatisk förhandlingsframgång om t ex Saddam Hussein frivillgt går i exil blir inte förloppet särskilt mycket annorlunda än i vår prognos. Lättnadsrallyt kan då bli starkare, men analysen av de underliggande obalanserna i den globala ekonomin håller fortfarande. Däremot kan en lång rad olika faktorer ge ett mer utdraget och blodigare förlopp, med betydligt allvarligare mänskliga och ekonomiska konsekvenser: Israel dras in i kriget, t ex via terrorattentat inne i landet, direkt eller indirekt utförda av Bagdad-regimen. Terrorattacker mot mål i Väst kan orsaka stark psykologisk effekt, inte minst i Europa. Hushållssparandet ökar då, medan konsumtionen minskar. Bagdadregimen kan förstöra oljefält eller oljepipelines i det egna landet eller iscensätta attentat i andra länder i regionen för att störa oljetillförseln till Väst. Det skulle kunna driva upp oljepriset till nivåer långt högre än i vårt huvudscenario. Misslyckad diplomati från USA och dess allierade under eller efter kriget kan sätta flera regimer i regionen i gungning. Skulle fundamentalistiska rörelser ta makten i exempelvis kärnvapenmakten Pakistan blir Irak-kriget bara inledningen till en längre period med krig och terror. Bojkottaktioner mot amerikanska varor skulle kunna störa världshandeln under en känslig fas, även om de knappast har utsikter att bli effektiva på sikt. Nordkorea skulle kunna utnyttja ett Irak-krig till nya nukleära utspel, som ökar spänningarna i Asien på ett dramatiskt sätt. Att mycket kan bli värre än vad vi antagit är således uppenbart. Några av de angivna händelserna här ovan var för sig eller i kombination skulle kunna ge allvarliga effekter på konsumtion och investeringar i OECDområdet, liksom fallande börser och räntor samt påtagligt försvagad dollar. Att i detalj gradera och siffersätta ett antal olika tänkbara krigsscenarier ter sig dock som en intellektuell hypotesövning med tämligen låg marginalavkastning. Vi har därför valt att avstå.

7 USA Kvardröjande obalanser Lågt kapacitesutnyttjande fördröjer investeringar Fed försiktig för att undvika krasch på husmarknaden Företagens balansräkningar saneras men långt kvar för hushållen Stora underskott i budgeten Den amerikanska återhämtningen fortsätter att gå trögt. Konjunktursignalerna är blandade och ger ingen tydlig bild av färdriktningen. De kvartalsvisa BNP-siffrorna visar stor ryckighet: Ett starkt tredje kvartal, med en -procentig tillväxt (omräknat i årstakt), följdes av ett fjärde kvartal där tillväxten stannade vid,7 procent. De senaste månadernas sentimentsindikatorer visar på osäkerhet och försvagad framtidstro i hushållssektorn, samtidigt som industriindikatorerna börjat röra sig uppåt. Detta är i linje med vår syn att anpassningsprocessen i företagssektorn kommit en bit på väg. Hushållssektorn står däremot inför en längre period av prövningar med stigande arbetslöshet och vikande huspriser, som fortsätter att driva upp sparandet. I kombination med mindre dramatiska tillväxtbidrag från de offentliga utgifterna innebär detta att BNP-tillväxten återigen försvagas, från, procent till, procent i år. Först nästa år kommer kapacitetsutnyttjandet att nå sådana nivåer att investeringarna mer tydligt tar fart. BNP-tillväxten stiger då till procent, fortfarande något under den potentiella nivån. Vår prognos ligger därmed även i denna Outlook en bra bit under konsensussynen. Det bör dock noteras, att även med vår dystrare prognos ter sig nedgången åren - mild i ett historiskt perspektiv detta trots att ekonomin genomlider den värsta finansiella krisen sedan 9- talet. Skälet är dels att den underliggande produktivitetstillväxten är fortsatt god, tack vare ny teknik och dynamiska marknader, dels en mycket expansiv ekonomisk politik. Sanering av balansräkningar I kölvattnet av den brustna börsbubblan står företag, hushåll och den offentliga sektorn inför smärtsamma krav på sanering av sina balansräkningar. Dessa anpassningar är avgörande för konjunkturförloppet. Om en djupare nedgång med förnyad recession ska kunna undvikas krävs en gynnsam timing, så att inte neddragningarna alltför mycket sammanfaller i tiden. Att åstadkomma en sådan timing är nu den ekonomiska politikens huvuduppgift. Företagssektorn ligger först i anpassningsförloppet. I flera avseenden har den kommit en bra bit på väg. BNP-prognos för USA 8 USA: Bruttonationalprodukt Annualiserad procentuell förändring 8 8 USA: Bruttonationalprodukt 8 Prognos SEB Prognos SEB Källor: EcoWin, SEB Källor: EcoWin, SEB - Dessa båda stapeldiagram visar vår prognos för den amerikanska tillväxten. Samma prognos redovisas i två skepnader. Till vänster visas prognosen i form av BNPförändring kvartal till kvartal omräknat i årstakt ( annualised ). Detta är det vanliga sättet att visa tillväxtsiffror i USA. Resultatet blir en mer volatil serie, med betydan- de kast. Till höger visas i stället utvecklingen på det sätt som är vanligt i Europa, nämligen som BNP-nivån ett visst kvartal i förhållande till nivån samma kvartal ett år tidigare ( year-on-year ). I detta fall blir amplituden mindre, och konjunkturtoppar respektive bottnar kommer med ett par kvartals fördröjning. 7

8 USA Obalanser och anpassning styr tillväxtmönstret De anpassningsprocesser som här beskrivs sätter tydliga spår i den amerikanska BNP-tillväxtens storlek och sammansättning under perioden -. Utvecklingen kännetecknas av stor ryckighet, vilket tydligt kontrasterar mot 99-talets starka tillväxtperiod med privat konsumtion och investeringar som ständiga lokomotiv. : Recession! BNP-tillväxten faller till, procent. Investeringsras och kraftig lageravveckling följer i börskraschens spår. Stark dollar ger negativt bidrag från utrikeshandeln. Expansiv ekonomisk politik håller uppe privat och framför allt offentlig konsumtion. : BNP-tillväxten når hyfsade, procent, men drivkrafterna är inte långsiktigt hållbara. Ytterligare tryck på gaspedalen för penning- och finanspolitiken ger än kraftigare konsumtion trots börsras. Lagercykeln slår om till att bli kraftigt tillväxtstödjande. Nedgången i fasta investeringar accelererar. Utrikeshandeln fortsätter att försvagas. : BNP-tillväxten dämpas till, procent. Gaspedalen är kvar i botten, men ger inte längre någon acceleration. Mindre bidrag från offentlig konsumtion, samtidigt som den privata konsumtionen mattas när injektionen från stigande huspriser faller bort. Investeringskonjunkturen bottnar. Dollarförsvagning ger neutral utrikeshandel. : BNP-tillväxten accelererar till procent. Investeringarna kommer äntligen igång, vilket lägger grunden för en hållbar uppgång. Hushållens anpassning fortsätter, men stigande realinkomster ger accelererande privat konsumtion. Påtaglig dämpning av offentlig konsumtion. Dollarförsvagningen ger nu positivt bidrag från utrikeshandeln. Kraftfulla kostnadsnedskärningar har genomförts, vilka gradvis har återställt lönsamheten och hållit uppe produktiviteten. Detta har bidragit till att konkursriskerna allmänt sett minskat, något som kan avläsas i minskade räntespreadar mellan företags- och statsobligationer. Fortfarande är dock skuldbördan i företagssektorn betydande; vinster och intjäningsförmåga i förhållande till skuldsättning ligger på historiskt sett mycket låga nivåer. Kapacitetsutnyttjandet tycks nu ha stabiliserats, men på låga nivåer. Enkäter indikerar att obenägenheten att investera fortfarande är stor. För att nyinvesteringar ska ta fart på allvar räcker det därför inte med att lönsamheten är på väg tillbaka; efterfrågan och kapacitetsutnyttjandet måste upp. Även om företagssektorn har genomfört betydande svångremsanpassningar, är den således fortfarande beroende av att efterfrågan hålls uppe i andra sektorer i ekonomin USA: Kapacitetsutnyttjande och investeringar Kapacitetsutnyttjande i industrin, procent (vä axel) Investeringar exkl bostäder, mån proc förändring (hö axel) Källa: EcoWin Hushållen mot bistrare tider Att Fed med aggressiva sänkningar av styrräntan lyckats hålla uppe den privata konsumtionen har hittills varit avgörande för att en djupare nedgång kunnat undvikas. Den viktigaste kanalen för detta har gått via räntans effekter på bostadsmarknaden. Huspriserna har trissats upp på ett dramatiskt sätt, vilket motverkat börsfallets effekter på hushållens samlade förmögenheter. Samtidigt har den lägre räntenivån möjliggjort omläggningar av bostadslån, vilka gett en köpkraftsinjektion på ca procent årligen och. Att Fed parerat den spruckna börsbubblan med att pumpa upp bostadspriserna på detta sätt är naturligtvis inte riskfritt, och faran för att en ny bubbla ska spricka kan inte ignoreras. Pessimisten kan hävda att den extrema lågräntepolitiken lockat in alltför många hushåll i ett boende och en skuldbörda de i längden inte har råd med. De flesta bitar ligger på plats för ett fall i bostadspriserna; uppdrivna prisnivåer i förhållande till inkomster och hyror, snabb kreditexpansion etc. Vår huvudprognos innebär dock att Fed, genom att hålla styrräntan på låg nivå ytterligare en tid, lyckas med sin balansgång och undviker en krasch på bostadsmarknaden. Samtidigt räknar vi med att en viss rekyl i bostadspriserna förestår. Med en nedgång i storleksordningen - procent de närmaste åren skulle nivån vid slutet av vår prognosperiod ändå överstiga den som rådde då börsen vände nedåt för snart tre år sedan. Den privata konsumtionen kommer att pressas av att injektionen från låneomläggningar försvinner och från ett visst förmögenhetstapp. 8

9 USA Strukturell försämring av de offentliga finanserna i OECD Den snabba försämringen av de offentliga finanserna i USA, flera länders överskridande av stabilitetspaktens - procentgräns i Euro-zonen och de kroniskt stora underskotten i Japan ger en ny bild av de offentliga finansernas tillstånd i industrivärlden. I ett historiskt perspektiv har försvagningen varit ovanligt snabb, även om underskotten nivåmässigt inte ser ut att bli lika stora som i början på 98- eller 99-talen. Man kan hävda att försämringen delvis beror på en högst rimlig policyrespons på den ekonomiska nedgången. Icke desto mindre står det klart att de offentliga finanserna i USA under större delen av detta decennium kommer att bli betydligt svagare än vad tidigare långsiktiga framskrivningar indikerat. Någon snabb kursändring mot budgetkonsolidering när ekonomin tillåter, signaleras definitivt inte i nuläget. Blickar man framåt är det därför en rimlig uppskattning att den amerikanska statsskulden om fem år är - procentenheter högre (som andel av BNP) än vad som föreföll sannolikt för bara några år sedan. Offentligt sparande av BNP USA, -,7 -, -, Japan -7, -7, -8, -8, Euro-zonen -,9 -, -, -, OECD, -, -, -,7 Budgetförvagningen är således inte enbart av oskyldig cyklisk karaktär utan har också strukturella inslag. I ett skede när investeringskonjunkturen tar fart kan kvarstående stora offentliga lånebehov bidra till att pressa upp realräntan och därmed tränga ut privata investeringar (s k crowding out ). Risken för obehagliga ränteuppgångar om ett par år har således ökat. Hittills har hushållssparandet ökat måttligt från ca procent av den disponibla inkomsten till drygt procent. Vår prognos innebär att anpassningen uppåt av sparandet fortsätter i en takt av ca procentenhet per år och och att anpassningen sedan fortsätter i takt med ytterligare normalisering av styrräntan. 8 USA: Hushållens nettoförmögenhet och sparkvot Andel av disponibel inkomst Sparkvot (vä axel). Nettoförmögenhetskvot (hö axel) Källa: EcoWin Finanspolitiken successivt mer neutral Den tredje anpassningen av balansräkningarna efter företagen och hushållen gäller den offentliga sektorn. Finanspolitiken har gett starkt stöd till att stabilisera konjunkturen de senaste åren. Skattesänkningar har kombinerats med försvarspolitiska satsningar framdrivna av terrorattacker och Irakkrisen. Budgetförsvagningen har därigenom blivit dramatisk..... Finanspolitiken går nu mot en mer neutral inriktning. Budgetunderskottet stiger visserligen i år, men i långsammare takt. Vi har överslagsmässigt beräknat de statsfinansiella kostnaderna för kriget till drygt miljarder USD. Nästa år räknar vi med en i det närmaste neutral inriktning av finanspolitiken, med en marginell ökning av underskottet. BNP-tilllväxten är då tillräcklig för att förhindra ytterligare försvagning av arbetsmarknaden, men ekonomin är ändå för bräcklig för att kunna tåla en finanspolitisk konsolidering. Sammanfattningsvis innebär vår prognos att perioden med stora tillväxtbidrag från finanspolitiken successivt minskar, men att en konsoliderande åtstramningsprocess kommer igång tidigast. Den enda vägen för penningpolitiken Fed behöver hålla styrräntan låg en längre tid för att inte riskera en krasch på husmarknaden och en åtföljande dramatisk anpassning av hushållens balansräkningar. Vår bedömning av inflationstryck och arbetsmarknadsutveckling gör också en sådan politik naturlig och följdriktig. Tillväxten på knappt procent i år är inte tillräcklig för att undvika en ytterligare uppgång av arbetslösheten i ett läge då företagen fortsätter att pressa kostnader och upprätthålla produktivitetstillväxten. Arbetslösheten kommer därför att stiga ytterligare för att under vintern nå en toppnivå på drygt ½ procent. Inflationen utgör inte något hot. Konsumentpriserna kommer visserligen det närmaste halvåret att pressas upp av stigande energi- och livsmedelpriser. Men 9

10 USA Deflationen fortfarande en bit bort Diskussionerna om en global deflationsvåg har återigen tagit fart och prisbildningen på räntemarknaden kan tolkas som att denna oro nu fått genomslag. Vår bedömning är dock att det fortfarande finns grundläggande krafter i USA och Europa som håller deflationen borta.. Inflation i varusektorerna - EMU: KPI, varor exkl livsmedel och energi - EMU: PPI, varaktiga konsumtionsvaror USA: KPI, varor exkl livsmedel och energi USA: PPI, varaktiga konsumtionsvaror Källa: EcoWin Enhetsarbetskostnaderna faller därigenom, medan trenden för Euro-zonen är den motsatta. Löneökningarna i tjänstesektorerna har visserligen fallit tillbaka i USA, men ligger fortfarande på drygt procent. I Euro-zonen har tendensen snarast varit stigande löneökningar de senaste åren, ca procent i fjol. I Japan faller däremot nominallönerna sedan flera år tillbaka och där ligger priserna på tjänster helt stilla. Vår analys tyder på att deflationsrisken inte är överhängande: Lönekostnaderna ökar påtagligt i flera länder, vilket visar att efterfrågan på arbetskraft fortfarande är hyggligt stark. Inflationsförväntningarna ligger stabilt på procent i USA och majoriteten av hushållen i Euro-zonen tror på stigande priser. Stigande råvarupriser. Visserligen kan krigsoron förklara prisuppgången på oljerelaterade produkter, men även priserna på varor som normalt borde pressas nedåt av den geopolitiska oron har stigit den senaste tiden. Inflationen i USA och Euro-zonen ligger nu kring procent. Skillnaderna mellan varor och tjänster är dock betydande. Varuinflationen föll kraftigt under, framför allt i USA (diagram ). Exkluderas energi och livsmedel är trenden för USA:s varupriser fortfarande klart negativ. Tjänsteinflationen har däremot fortsatt att vara hög i både Europa och USA med prisökningar på drygt procent i årstakt, trots lågkonjunkturen (diagram ).. Inflation, totalt. Inflation i tjänstesektorn Euro-zonen USA Japan Euro-zonen USA Japan Källa: EcoWin Källa: EcoWin Analysen av denna skillnad är viktig för bedömningen av riskerna för allmän deflation. Tjänsteinflationen följer relativt väl löneutvecklingen, medan en hög produktivitetstillväxt i varusektorerna gör att fallande priser mycket väl kan kombineras med måttliga löneökningar. Skillnaderna mellan Euro-zonen och USA vad gäller prisutvecklingen på varor kan delvis hänföras till att produktiviteten ökat snabbare i den amerikanska tillverkningsindustrin Vår slutsats är således att kombinationen av stigande löner, obrutna inflationsförväntningar och stigande råvarupriser gör det svårt att se rejält nedtryckta varupriser som en början på en allmän deflationsprocess i västvärlden. Det som skulle kunna driva in världsekonomin i en deflationsfas, liknande den i Japan, vore en lång period av stagnation och stigande arbetslöshet. Fallande löner och svag efterfrågan skulle då kunna pressa ned både varu- och tjänstepriser. Om dylika krafter väl får fäste har det visat sig vara mycket svårt att komma till rätta med problemet se på Japan! Vår grundsyn är dock att en återhämtning i världsekonomin till slut kommer till stånd, understödd av främst en expansiv penningpolitik och att risken för generell deflation sålunda är liten.

11 USA kärninflationen förblir låg, och efterhand kommer även KPI-ökningen som helhet att dämpas ned mot en nivå runt ½ procent. Däremot skulle det stora bytesbalansunderskottet kunna tolkas som ett hot via en alltför stor dollarförsvagning och därmed få Fed att agera tidigare. Vår bedömning är att underskottet i bytesbalansen kvarstår på en nivå motsvarande ½ procent av BNP de närmaste åren. Dollarförsvagningen hittills har bidragit till att återställa konkurrenskraft och lönsamhet i utlandsexponerade branscher. Betydelsen av detta ska dock inte överdrivas, med tanke på USA:s begränsade utrikeshandel och att dollarförsvagningen handelsvägt varit betydligt mindre jämfört med försvagningen mot euron. Dollarkorrigeringen är således inte tillräcklig för att ge några större effekter på bytesbalansen. Även i detta fall är det de inhemska balansanpassningarna som styr. Så länge som det offentliga underskottet inte minskar är någon avgörande förbättring av bytesbalansen inte trolig. Visserligen ökar hushållssparandet successivt, men när investeringarna tar fart nästa år, kommer företagssektorns sparande att åter försämras.

12 Japan Första gryningsljuset? Trög återhämtning Inga större reformgrepp Reflation nästa år kan medföra högre obligationsräntor Japan har under det senaste decenniet genomgått tre lågkonjunkturer. Den senaste som nu äntligen tycks börja lätta har varit den hittills mest utdragna och kännetecknas till yttermera visso av ihållande deflation. Prisfallet är nu inne på sitt fjärde år. Till följd härav har obligationsräntorna den senaste tiden fallit påtagligt och ligger nu klart under procent. Deflationen medför att hushållens realinkomster fortfarande stiger, liksom realvärdet av deras stora nettosparande. Landet har stora fordringar på omvärlden. Japanerna är således fortfarande ett rikt folk. Något större tryck från hushållen att lägga om kurs förekommer därför inte. Å andra sidan drabbar deflationen den finansiella sektorn med full kraft, eftersom börsfall och bankkris fördjupas, och investeringsviljan är fortsatt svag. Ett skäl till den svåra deflationen är låg potentiell tillväxt och en stel inhemsk ekonomi. Den ekonomiska politiken ställs därmed inför den svåra utmaningen att både avreglera hemmamarknaden och sanera banksystemet med risk för stora konkurser liksom ökad arbetslöshet och samtidigt bryta deflationsförväntningarna. Finanspolitiken har länge varit expansiv, men effekterna på efterfrågan är små, eftersom hushållssparandet absorberar budgetunderskotten. Stigande statsskuld har också under senare tid medfört att finanspolitiken måste ålägga sig en ökad restriktivitet. I gengäld har penningpolitiken de senaste åren blivit alltmer expansiv med nollränta och en kraftigt ökad likviditet även om Bank of Japan spjärnat mot politiska krav på ännu snabbare ökning av likviditeten. Premiärminister Koizumi har varit påfallande försiktig i reformarbetet sedan sitt tillträde för två år sedan. Under det senaste halvåret har dock retoriken om kommande reformer blivit något mer påstridig. En ny minister för banksaneringen har tillsatts och en ny centralbankschef skall utnämnas i vår. Vad gäller penningpolitiken tycks Koizumi ha backat från tidigare planer på att ge BoJ ett formellt inflationsmål dvs att i praktiken ålägga centralbanken att häva deflationen. Sannolikt kommer ändå reformarbetet att bedrivas något mer ambitiöst under de kommande åren.vårt tips är att reflationsansträngningarna tilltar under nästa år Källor: EcoWin, SEB Japan: Inflation 9 97 Tack vare en överraskande uppgång av produktionen mot slutet av året blev till slut ett år med svagt positiv tillväxt; BNP steg enligt preliminära bedömningar med, procent. För bedömer vi att tillväxten stannar vid, procent. Prisnivån föll med,8 procent och väntas falla med, procent i år. Utsikterna på längre sikt är i hög grad beroende av när och hur den ekonomiska politiken kommer att läggas om. Den långa perioden av svag tillväxt indikerar dock att den potentiella BNP-tillväxten numera ligger under procent. En mer aggressiv penningpolitik, fallande oljepriser och en gradvis internationell återhämtning skulle kunna lyfta tillväxten till potentiell nivå, och under en återhämtningsfas kortsiktigt över densamma. Vår prognos för blir en BNP-tillväxt på, procent. Inflationen beräknas nästa år bli noll efter mer reflatering från BoJ. När deflationen gradvis lättar, kommer det nuvarande rallyt på obligationsmarknaden att brytas och räntorna att stiga. Detta är inte enbart av godo, eftersom försäkringsbolag m fl placerare då riskerar stora förluster på sina obligationsinnehav. Vi räknar därför med att myndigheterna på ett eller annat sätt försöker förebygga ännu en finansiell kris, t ex genom mer generösa avskrivnings- och reaförlustregler för obligationer Prognos SEB - - -

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA MAJ 6 Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Konjunkturläget. December 2002

Konjunkturläget. December 2002 Konjunkturläget December Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9

2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 Innehåll Sid Förord 3 1 Sammanfattning 5 2 Finanskrisen, ekonomisk politik och protektionistiska hot 9 2.1 Den finansiella krisens spridningsmekanismer 9 2.2 Krisåtgärder på bred front inom den ekonomiska

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer