Extrastämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extrastämma 2012-02-26"

Transkript

1 1(7) Extrastämma Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter Jagschies och Birgit Roth 6. Stämman godkände dagordningen 7. Styrelsen presenterar sig Samtliga styrelsemedlemmar presenterade sig med namn och en kort beskrivning av ansvarsområden 8. Färdigställande enligt detaljplan Färdigt: Första lagret asfalt på alla vägar Gatubelysning, återstår några justeringar Grusade gångvägar klara utom mot fotbollsplanen Underarbeten på alla trottoarer klara Tillägg/reparationer: Perkulationsbrunn vid ena änden av Elgbolstavägen var felprojekterad. Nu är den åtgärdad. Vägbommar mellan Bregstavägen och Krisslingevägen uppsatta. Hastighetsskyltar uppsatta, 20 km/h Gatuskyltar beställda, förväntad leverans vecka 9. Infartsskyltar under utredning Åtgärdat problem med felaktig dagvattenledning under södra Elgbolstavägen. Problemet orsakade att dagvatten leddes till avloppsvatten. Nu åtgärdat. Återstår GA:8 Vägar Kantsten mot tomtgräns och mellan körbana och trottoar. Slitlager asfalt Diskussion om kantsten uppstod. Sammanfattning: Stämman har sedan tidigare ett beslut om att vi ska följa Gestaltningsprogram (GP) så nära som möjligt. Det har förts diskussioner på forumet om olika aspekter om att ha trottoarer på små vägar. Det finns argument ur trafiksäkerhetssynpunkt som både stödjer och talar mot att ha trottoar enligt GP. Det är en relativt stor kostnad förknippad med att sätta kantsten. Ett alternativ kan vara att ha en målad trottoar istället. Det är inte avgjort huruvida det är ett frånsteg från GP att avstå från trottoarer. Fråga om eventuellt trottoar kan försämra möjlighet att få sophämtning ställdes. Styrelsen trodde inte det. Argument hördes från deltagarna att det kanske skulle kunna spela roll. Diskussionen bordlades men togs upp igen i slutet av mötet. Då uppmanades den med åsikter i frågan att lämna en motion till nästa stämma. Återstår GA:9 Grönytor Lekpark Justering av grusgång (del som passerar fotbollsplan) Buskar, träd och färdigställande av grönytor

2 2(7) Uppsala kommuns åtagande avseende busshållplatser, GC-väg till skola och rondell vid kyrkan Fråga (alla frågor från mötesdeltagare om inte annat framgår): Var ska GC-vägen gå över den befintliga vägen? Svar (alla svar från styrelsen om inte annat framgår): Vid kyrkan enligt den projekteringsritning som finns och delgets styrelsen av kommunen. Rationaliseringar för GA:9 Mindre schaktning än ursprungligen projekterat. Jorden är växtkraftig och behöver inte tillföras så mycket nya massor. Diskussion pågår om vi ska ha färdig gräsmatta vid lekplatsen eller om den kan planteras. Peter L och Stefan F har agerat, och kommer att agera, projektledare, vilket sparar pengar gentemot att hyra in personer för ändamålet. Till att börja med färdigställs bara en inre park, d.v.s. ytor i centrum av området. Förslag att skjuta delar av anläggandet till 2013 (buskar och träd m.m.). Drift av GA:9 Byte till energieffektivare belysning för promenadstråken på Bregstavägen skall genomföras. Var tredje gatlykta kommer att släckas under ett par timmar varje natt. Diskussion pågår om hur stor yta som kommer att behöva gräsklippning. 9. Budget och presentation av ekonomi Lars visar styrelsens budgetförslag och kommenterar. Har inte fakturerat icke-bebyggda tomter ännu då det var oklart om det gick att göra, men detta kommer nu att ske för alla fasta kostnader Lars visar två olika kalkyler för lånekostnader under Den ena avser ett fall där inga kostnader ökar och räntan hålls på nuvarande nivå. Den andra avser ett fall där kostnaderna för anläggandet ökar med 10 % och räntat stiger från nuvarande 5 % till 7 %. I den lagda budgeten finns utrymme för en ökad projektkostnad med 10 % samt ökad räntekostnad med ifrån 5 % till 7 %. Fråga: Om vi minskar schaktningen av grönytorna, blir höjderna i området korrekta? Finns risk för att vatten rinner felaktigt? Svar: Höjderna kommer att bli tillräckligt korrekta, d.v.s. ingen risk för felaktig avrinning ska uppstå. Driftkostnader full andel: 5400 kr/år Ränta full andel: 5600 kr/år Amortering full andel: 3700 kr/år Styrelsen utvärderar möjlighet för fastighetsägare att kunna betala in sin fastighets andel i stället för att Sff ska ta upp lån från bank. Utvärdering sker så snart som möjligt men inte innan en ekonomisk förvaltare har utsetts. Det skall utses inom ett par veckor. Om det visar sig möjligt och önskvärt för fastighetägare att betala sin andel istället för att samfälligheten lånar från bank så kommer det inte att

3 3(7) möjliggöras innan anläggningarna i huvudsak är färdigställda så att kostnaderna är tillräckligt kända. Fråga: Hur många fastighetsägare är intresserade av möjligheten att betala sin andel? Svar: 26 av de närvarande avgjordes genom handuppräckning. Fråga: Vad ingår i de kronor som uppges som drift hittills? Svar: Siffran är nog högre än verkligheten. Till viss del ligger anläggningskostnader i den siffran i nuläget. Inlägg: I budgetförslaget ligger kr för utbildning av styrelsen om hur en samfällighet ska skötas. Mötesdeltagare berättar att det finns billigare kurser för ändamålet. Förslag för beslut från mötesdeltagare: Att ändra budgeten för utbildning från kr till kr. Omröstning genomfördes senare. Med siffrorna 30 mot 9 vann styrelsens förslag d.v.s. att budgetera kr för utbildning. Fråga: Kontor, administration etc. är budgeterat till kr, vad ingår? Svar: Den största delen av kostnaden är att ta hjälp av en Ekonomisk Förvaltare. Det beräknas till ungefär kr/år. Fråga: Vi som bodde här tidigare, hur mycket ska vi betala? Svar: Enligt de andelstal i de gemensamhetsanläggningar som fastigheten har andel i som lantmäteriet har fastslagit Inlägg: Styrelsens arvoden anses av mig höga. Jag har undersökt andra samfälligheter och använt omsättning i årsredovisning för att kunna göra en jämförelse och funnit att de har avsevärt mindre arvoden till styrelsen. Förslag till beslut från mötesdeltagare: Nytt system för arvodering som i slutändan leder till att kostnaden för styrelsearvoden nästan halveras men fortfarande är högre än genomsnittet för arvoden. Förslaget innebar att slopa den rörliga ersättningen för deltagande vid protokollfört möte för alla i styrelsen utom suppleant och revisor. Skulle sänka månadskostnaden för en fastighet med full andel med 76 kr/månad. Inlägg från mötesdeltagare: Det var svårt att följa i resonemanget om kostnader för andra styrelser. Inlägg från mötesdeltagare: Det är inte relevant att jämföra kostnader med föreningar som inte ska anlägga sina gemensamhetsanläggningar utan enbart förvalta dem. Inlägg från mötesdeltagare: Styrelsearvoden är fastslagna vid tidigare stämma. Fråga: Om vi inte kan rösta om dessa frågor nu, när kan vi göra det? Diskussionen avbröts för paus efter förslag från ordförande. Efter pausen föreslog ordförande att omröstning skulle hållas både om förslaget till minskad budget för styrelsens utbildning och om minskad budget för styrelsearvode. Omröstningen om budget för utbildning föll ut så att 30 röster gavs för styrelsens förslag, d.v.s kr och nio röster för det förslag som kom upp under stämman, d.v.s kr. När förslaget om att minska styrelsearvode togs upp för omröstning tog mötesdeltagaren tillbaka sitt förslag och ingen omröstning genomfördes.

4 10. Fastställande av budget Stämman biföll att budgeten kunde fastställas enligt styrelsens förslag. Protokoll extrastämma KPS 4(7) 11. Fastställande av uttaxeringslängd Två fel fanns i föreslagen längd: 32:3 ska vara en post, inte två. Kostnaden ska vara 1230 per månad. 33:4 (Elgbolstavägen 8) saknades. Detta ska ändras. Fråga: Det är stor skillnad på kostnaderna för olika fastighetsägare. Beroende på om man bor på ena sidan vägen eller den andra kan skilja mycket pengar. Jag hade uppfattat det så att alla skulle vara med för att dela på kostnaderna på lika villkor. Nu ser det inte ut så. Skulle det inte vara så? Svar: Lantmätaren har tilldelat olika andelstal för olika fastigheter utifrån fastighetens placering och närhet till aktuell GA och det är utifrån det som kostnaderna fördelas. Så det är därför olika fastigheter har olika kostnader. Fråga: Vi känner oss lurade på GA:9. Lantmätaren sa att det skulle avse kostnader för bland annat lekplats, men nu ser vi att det även avser cykelvägar och det skulle inte vara med i GA:9 anser vi. Svar: Det är en felsyftning. GA:9 har inga cykelvägar men grusade gångvägar och det är de som i beskrivningen av återstående projektkostnader/kalkyl kallats för cykelvägar. 12 Debiteringsdatum Kassören visade ett exempel på hur de fakturor som samfälligheten skickar till medlemmarna. Fakturor kommer att skickas var tredje månad. Varje faktura avser tre inbetalningar under dessa månader. Den 27:e är förfallodatum varje månad. Stämman godkände uttaxeringslängd med föreslagna ändringar och debiteringsdatum för fakturor. Fråga: Domstolskostnader som uppstått i samband med den förhandling som ägde rum i Mark- och miljödomstolen, vem står för dem? Är det vi som samfällighet som betalar det? Svar: Nej. De kostnader man får stå för i samband med rättegång är de som uppstår för sin juridiska hjälp. Domstolen som sådan är gratis. 13. Arbetsgrupper Styrelsen efterfrågar hjälp från medlemmarna för att kunna driva specifika frågor. Följande arbetsgrupper föreslogs: Kommunen och media Gruppens uppgift är att undersöka hur vi kan påverka politiker och beslutsfattare att hjälpa oss i vår utsatta situation. Styrelsen föreslog att två till fyra personer skulle ingå i gruppen. Erika Forsberg uppgav sig som frivillig för gruppen. Om det finns fler som vill hjälpa till så får de kontakta Erika. Styrelsen ber gruppen att rapportera varannan vecka. Fråga: Kan vi hänga ut Ittur i media? Påverkas vår relation till dem så att en eventuell förhandling om övertagande av 11:2 försvåras? Svar: Uppdraget för arbetsgruppen är att ta fram förslag på aktiviteter och diskutera dem med styrelsen så lämpliga aktiviteter genomförs.

5 5(7) Förskola Gruppens uppgift är att utreda vilka möjligheter vi har för att få fram förskola i området. Flera alternativ diskuterades på stämman: Svenska kyrkan har visat intresse för att bygga en förskola på kyrkans mark, kanske kan man ha baracker, möjligen kan det byggas en förskola bakom Danmarks skola. En medlem efterfrågade om övriga medlemmar kan tänka sig en kristen förskola i området. Det var svårt att ta ställning till på sittande möte och inget svar kunde därmed ges. Linda Hübinette har jobbat mycket i denna grupp redan. Tina Eriksson och Madeleine Lundgren slår sig samman med Linda för att fortsätta arbetet. Styrelsen önskar rapport varannan vecka. Bussar och trafiksäkerhet Denna grupp ska fokusera på att ordna busshållplatser och att förbättra trafiksäkerheten i och omkring Krisslinge park. Styrelsen bad om att undersöka möjligheter att få stadsbussar att trafikera rutten. Frivilliga till uppgiften var Camilla Rudolfsson samt Lili Moradi. Styrelsen önskar rapport varannan vecka. Forumet på behöver en administratör. Ingen frivillig anmälde sig. 14. Motioner Inga motioner har inkommit till årsstämman hittills. Formellt så måste en motion ha inkommit minst tre månader innan årsstämman enligt stadgarna för att motionären ska kunna kräva att den behandlas på stämman. Styrelsen menar att man kommer att göra vad man kan för att även senare motioner ska kunna behandlas på nästa årsstämma. 15. Övrigt Valberedning efterfrågades inför årsstämman i maj. Camilla Rudolfsson, Katarina Stedt och Maya Cardoso Plaza anmälde sig som frivilliga och utsågs av styrelsen till beredning. 16. Forumet Ordföranden slog ett slag för att alla medlemmar ska ta del av de diskussioner som pågår på forumet. Om man behöver hjälp med att komma igång kan man kontakta Joel Stenberg. Fråga: Var läggs styrelsens protokoll ut? Svar: Styrelsen lägger inte ut enskilda protokoll utan sammanfattar beslut och information på forumet under tråden Styrelsen informerar. E-post kan också användas för att skicka information till medlemmarna. En diskussion påbörjades om styrelsens protokoll är allmän/offentlig handling eller om det är upp till styrelsen att redogöra för sina möten. Ordförande frågade stämman om man önskar mer transparens i styrelsens arbete och stämman svarade ja på den frågan. 17. Hastighet i området Det finns en överenskommelse om att 20 km/h är maxhastighet i området och styrelsen önskade att påminna varandra och besökande om det. En fråga om det är straffbart att köra fortare än 20 km/h besvarades med att hastighetsgränsen enbart är en överenskommelse som inte kan bötfällas av polis.

6 6(7) 18. Frågor Fråga: Finns det fler som är intresserade av en pulkabacke? Svar: Frågan behandlas senare. Fråga: Hur ska vi göra med kantsten? Det är en stor investering och de verkar finnas idéer kring alternativ samtidigt så är det svårt att hinna med att diskutera frågan på årsstämman eftersom kantstenen förmodligen redan är lagd då. Svar: Grundprincipen är att följa Gestaltningsprogrammet och där är kantstenen med. Fråga: Om jag vill påverka Gestaltningsprogrammet, hur gör jag då? I det här fallet om jag har idéer om utformning av gatorna som alternativ till den kantsten som är planerad. Svar: Inkom med motion. Fråga: Hur ska vi agera mot Ittur? Vi sade tidigare att vi ska skicka vidare fakturor som vi har betalt för att Ittur ska betala dem till oss. Hur gör vi? Svar: Styrelsen planerar att skicka vidare fakturorna inom kort, men vill få överenskommelse med en Ekonomisk förvaltare först. Det förväntas ske inom ett par veckor. Fråga: Är det för sent att skicka motioner till årsstämman i maj? Svar: Ja, för att kunna kräva att de ska behandlas på årsstämman. Men styrelsen kommer att försöka behandla de motioner som kommer oavsett när det kommer. Fråga: Jag vill ha en dragning om hur det är med oss och Ittur. Svar: Ittur har försökt få till stånd ett antal byggrätter i området som de ställt som krav att vi ska medverka till. De pengar som skulle komma av en försäljning ville Ittur ge till oss och dra av beloppet på det krav som vi ställer mot dem. Styrelsen har inte velat gå med på dessa krav eftersom de inte är gynnsamma på något vis för medlemmarna och nu verkar de som att Ittur har släppt den planen efter att ha fått avslag från kommunen. Det finns inget nytt att säga om rättstvisten mellan Ittur och Södra annat än att den förväntas att bli avgjord under hösten Det är viktigt för oss i samfälligheten att Ittur ger oss Danmark 11:2 som utlovat, hittills har de inte gjort det. Om vi skulle få betalt för hela eller delar av färdigställandet så kommer vi i första hand att betala av på de lån som vi tar upp för att finansiera anläggningarna. Fråga: Hur ser planen ut för färdigställandet? Svar: Nästa fas inleds ungefär i mitten av april beroende på väder. Planerat färdigt innan industrisemestern (v32) med undantag för de delar av GA:9 (Grönområden) som planeras utföras Fråga: Har vi anlitat någon jurist? Svar: Nej, vi har fört samtal med jurist men inte anlitat någon även om vi från förra stämman har kommit överens om att använda medel (62 000) för ändamålet. Fråga: Har vi försökt få juridisk hjälp från Villaägarna? Svar: Nej

7 7(7) Fråga: Vi fattade ju beslut om att skicka fakturor vidare till Ittur hur gör vi med det? Svar: När vi får vår ekonomiska förvaltare så ska vi göra det. Det blir inom några veckor. Fråga: Är lantmätarens kostnader momsbelagda? Svar: Nej 19. Mötet avslutades Mötesordförande Peter Höök Sekreterare Joel Stenberg Justerare Johan Edenteg Justerare Christer Björkman

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)

ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) Före årsmötets formella början presenterade Umåkers nya VD Kajsa Gustafsson sig på ett

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan.

Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna, sammanfattar 2012. Ett år då andrahandsuthyrning dominerade agendan. Innehåll Därför måste avgiften betalas Viktigt att tänka på vid en uppsägning Andrahandsuthyrning vad händer? Undvik huvudnyckel i föreningen Nummer 12 December 2012 Bostadsrättsåret 2012 Göran Olsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10:

Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets styrelsesammanträde 2014-08-10: Plats: Hos John McCall, Gäddvägen 18. Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Johan Friedner, Carina Cosmo,

Läs mer