Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011"

Transkript

1 1(21) Norabostäder Aktiebolag Org nr Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys noter Sida Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 Årsredovisning för (21) FörvaItningsbe.'ättelse Styrelse Styrelsen hade per följande sannnansättning: Ordförande Vice ordforande Övriga ledamöter Jan Rylandel' Ulf Wilder Henk Burgering Solveig Oscarsson Bror-Erik Israelsson Information om verl{samheten Företagets verksamhet omfattar uthyrning av bostäder samt lokaler och bedrivs i Nora, Företaget är dotterbolag till Nora Utveckling AB, , som äger 100 % av företagets aktier. Moderbolagets ägare är Nora kommun, , Verl{Samheten 'under räkenskapsåret Bolaget har haft till uppgift att äga och förvalta bostäder i Nora konnnun. Under 2011 har beslut fattats i kommunfullmäktige att koncernstrukturen ska ändras och att nytt moderbolag ska bli Nora Rådhus AB. Syftet med koncernbildningen är att renodla verksamileten för att ägaren ska la en ökad transparens i bolagens verksamilet och klllula utöva tydligare styrning. Allvill-lagen som trätt i kraft leder till nya förutsättningar för alhnännyttiga bostadsföretag vilka ska drivas på affårsmässiga villkor. Allvill kräver att verksamheten renodlas till i huvudsak bostadsfölvaltning. Väsentliga händelse.' under I'äkenslmpsåret Verkställande direktör Thomas Hjelmqvist har blivit entledigad Roland Runheim har varit VD under perioden Styrelsen har under övriga delar av 2011 axlat det operativa ansvaret för verksamheten. Tre ytterligare chefstjänstemän har sagt upp sig från företaget under året. Vid ingången av 2011 byttes styrelse med anledning av valresultatet 2010 som innebar ny politisk kolllmunledning. Under året har skiften i styrelsen skett vid ett flertal tillfållen. Bristande sallllllansättning och kontinuitet i styrelse och företagsledning har påverkat styrningen av bolaget. Styrelsehistoriken lmder 20 II med formella datum för av- och påregistreringar hos Bolagsverket anges nedan. Vissa in- och utträden har registrerats sent.

3 Arsredovisning för (21) Namn Rylander, Jau Burgering. Hendrik Israelssou Bror Erik Wilder Ulf Oscarsson, Solveig Hoikkala Elisabet Semstraud Sofie Rylauder, Jan Aune, Monika Allonen Pettersson Eija Israelsson, Bror Erik Carlson Ulf Söderlund, Kjell Turesson, Eva Carlsson, Gun Larsson, Lars Nykvist, Sven Erik Berggren Göran FlIuldion Anl< re~ Bola~sverl<c Anl< avreg Bola~sverl<e. Ledamot, ordf Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ledamot Suppleant Ledamot ordf Ledamot Ledamot SupjJleant Ledamot, ordf Ledamot, ordf Ledamot Ledamot Ledamot Under omstruktureringsprocessen har foretaget brutit mot MBL och utbetalat vite till arbetstagarorganisation. Fackliga krav ledde också till att bolaget bekostat en utredning från en arbetstagarkonsult. Negativ publicitet har florerat kring bolaget under året. Finansfl"ågol" Företaget anlitar Entropi som finansiell rådgivare. Bolaget arbetar efter en finanspolicy. Omsättning av lån har gjorts under året. Vid årets slut finns enlåneskuld på 294 Mkr hos externa kreditgivare samt en låneskuld till Nora koilunun på 64 Mkr. I låneskulden ingår lån på 142 Mkr som avser fastigheter som sålts till Nora utveckling, en revers på samma belopp fnms mellan bolagen. Lånen ska överforas till Nora utveckling men är ännu inte verkställt. Totalt har kostnaderna for ränta och borgensavgift uppgått till tkr. Ränta har debiterats Nora Utveckling med tkr. Fastighetsföl'Valtning Företaget har under verksamlletsåret bedrivit fastighetsförvaltning i egen regi samt sålt förvaltningsyänster, projektledning och administration till Nora Utveckling enligt avtal och till Nora kommun enligt avtal rörande verksamhetsvaktmästare. Uthyrning Uthyrningen är fortsatt god, uthyrningsgraden ligger på över 98 %. 9 d}

4 NOIabostäder Aktiebolag Årsredovisning för (21) Drift Energispatprojektet driftoptimering fortsätter att lyckas väldigt bra landar på minskade värmekostnader med 15% räknat på helår delvis med anledning av ett varmare år än normalt. Planering av nypl'oduldion Bolaget bar under 2010 planerat för bostadsproduktion i Kv.Gullvivan, 16 lägenheter i lågenergihus. Bygglovet överklagades och Förvaltningsrätten gav bifall till överklagan. Med anledning av detta har projektet avslutats. 8 parhus bar projekterats under 2010 och 2011 på området Stensnäs men projektet avbröts av styrelsen 2011 då den ursprungliga kalkylen inte kunde hållas. Bolaget bar betalat skadestånd för den avbrutna projekteringen till projektören om 500 tkr. Avtal har tecknats med Folkets Husföreningen om att köpa fastigheten Smeden 1 för att bygga om till bostäder. Intentionen är att dessa bostäder ska bli någon fonn av hygghetsboende och möjlighet finns att skapa ett 20-tallägenheter där. Projektering har påböljats i K v Svanen för ombyggnad till 4 lägenheter och nybyggnad av 3 lägenlieter. Fastigheter Vid bokslutstillfållet ägde bolaget 29 (29) fastigheter innehållande 661 (661) lägenlieter samt 57 (57) lokaler. Lägenhetsytan omfattade kvm (42755) och lokalytan kvm (12 948). Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade. En marknadsvärdering av fastigheterna är gjord i februari 2012 utifrån akhlella driftsnetton på beståndet. Jämfört med senaste värderingen 2008 bar några mindre värdejusteringar skett på enskilda fastigheter. Värderingen av senaste nyproduktionen i Kv Blomman påvisar att det akhlella marknadsvärdet kraftigt understiger bokförda värdet. Värderingen visar att marknadsvärdet totalt sett överstiger bokförda värden. Bolaget utgår från ÅRL och BFNAR vid bedömning av nedskrivningsbehov. Marknadsvärderingen är således inte vägledande för nedskrivningprövning. Investeringa.' Investeringar har under 2011 gjorts med 628 tkr. Projekten avser: Utredning avseende Smedgården Åtgärder med anledning av vattenskada på Skolgatan 8 B Handpertlling på köp av Folkets Hus Projektering av K v Svanen

5 Årsredovisning för (21) Framtida utvccjding Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor, vakansläget är ca 1 % av beståndet. Nya bostadslägen analyseras, inga investeringsbeslut är dock fattade. Hyresförhandlingarna påkallades i januari 2012, yrkandet från Norabostäder ligger på 7,5%. Hyresnivåerna är för låga i förhållande till bolagets ekonomiska situation. Höga kapitalkostnader och underhållsbehov ligger bakom det höga yrkandet. Bolaget hade heller ingen hyreshöjning alls 2010 och har vid ingången av 2012 de näst lägsta hyresnivåerna bland de allmämlyttiga bolagen i länet. Hyresförhandlingarna är ämm inte slutförda och medlingshjälp har sökts. Förlusten efter finansiella poster 2011 på tkr är föranledd av ökade kapitalkostnader rörande det nya kvalteret Blomman, engångsposter rörande avgångsvederlag för VD, avbruten projektering på Stensnäs, behov av extra konsultinsatser under året, avslut av tidigare ingånget konsultavtal, ersättning för arbetstagarkonsultrapport samt vite till facket för brott mot MBL. Utsikterna framåt är att balans i bolagets ekonomi ska nås under Organisationen har reducerats, omsh uktureringskostnader konnner att finnas under första halvåret. Från kommande halvårsskifte konlillei' bolaget ha IS anställda. Arbetet med budget för 2012 pågår och planeras att antas av styrelsen i slutet av april. Utgången av hyresförhandlingarna påverkar möj ligheterna till att få budgeten i balans, alternativt får övervägas att sänka underhållsåtgärderna till en mycket låg nivå för att fil budgeten i balans. Verksamhetsövergång genomförs i böljan av 2012 där verksamhetsvaktmästare övergår till anställning i Nora konuuun och delar av personalstyrkan inom fastighetsskötsel, drift- och teknik övergår till anställning i Nora Utveckling. Effektivisering inom ekonomihanteringen är nödvändig och påböljas våren Befattningar inom marknad och administration slås samman till kombinationstiänster. Marknadsansvarig och en ekonomiassistent har sagt upp pga arbetsbrist och ett vikariat i receptionen har upphöli. Antalet chefsbefattningar har reducerats i jämförelse med tidigare organisation.

6 Arsredovisning får (21) Väsentliga händelser efter räkenslmpså. ets utgång Organisationen tar ny form: Ny VD, Jeanette Berggren, har rekryterats och tillh äder i böljan av Ny bostadschef, Carina Royson, har rekryterats och tillträder i böljan av Antalet chefsbefattningar har reducerats i jämfårelse med tidigare organisation. Ekonorniansvarig relayteras under våren 2012 efter att ny VD tillträtt. Bolagets nya ledningsgrupp böljar verka fj-ån februari Styrelseutbildning är planerad under våren Personal inom fastighetsskötsel, drift- och teknik övergår från fåretaget genom verksamhetsövergång till Nora Utveckling. Verksamhetsvaktmästare övergår från mars 2012 till anställning inom Nora kommun genom verksamhetsövergång. Upphandlingar av ramavtal inom bygg, måleri, el och markarbeten avbröts av styrelsen under sollllnaren 2011 och påböljades igen i december. Nya ramavtal tecknas i februari Arbete med långsiktig underhållsplan påböljas och planeras vara klar till vintern 2012/2013. MiljöpåverImn Bolaget bedriver ingen alllnälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Flerårsjämfo. else Bolagets ekonomiska utveckling i sanllilandrag Nettoomsättning FörvaItningsnetto t~ tla Förvaltningsnetto/kvm kr Resultat efter finansiella poster t Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 2,5 3,2 2,9 3,8 4,1 Direktavkastning på totalt kapital % 2,5 2,2 4,1 5,3 4,4... NyckeltalsdefillltlOner framgar av not 1

7 Årsredovisning för (21) Finansiella instrument Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad fmanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans forfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överfors Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonorniska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

8 ÅJ:sredovisning för (21) ResuItaträlrning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intälder Rörelsens kostnade." Driftkostnader Underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investedngm" Övriga ränteintäkter och liknande resuitatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat f.-ån finansiella investeringa." Resultat efte." finansiella poster Uppskjuten skatt Å."ets forlust Not 2,

9 Arsredovisning för 20 Il 9(21) Balans."älrning Tillgångar Allläggllillgstillgållgat" Immateriella anläglffiingstillgållgar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinllehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstiligånga," Summa tillgångar Not l

10 Årsredovisning far (21) Balansräkning Eget kapital och skulder Eget Impital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets farlust Summa eget Impital Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningal" Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfdstiga skulder KOl"tfdstiga skuldel" Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och fdrutbetalda intäkter Summa Iml"tfdstiga simidel" Summa eget l<apital och skulder Not O Ställda säkel"hetel" Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 Arsredovisning för (21) Kassaflödesanalys Dcnlöpandc vcrl,sambctcn Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Minskning/ökning leverantörsskulder Minskning/ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflödc fl'ån dcnlöpandc verl{sambetcn Investcl"ingsverl{Samheten Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde fdln investcl"ingsverl{samhetcn FinansieringsveJ"l{Samheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde fl'ån finansiel"ingsvel'l{samheten Ål"Cts kassaflöde LiI<vida medel vid ål'ets början Lil<vida mcdel vid årets slut Not 8,9, , 10, O O O

12 Årsredovisning fdr (21) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfdringsnänmdens allmänna råd. Intäktcr Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkterna redovisas netto efter moms och rabatter. Fon)ringal' Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Inkomstslmttcl' Redovisade inkomstskatter ilmefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt fdrändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kollliner att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed satmnanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkonunit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. UppsIguten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är smmolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. AI<tivel'ade räntor Ränta på kapital som har lånats fdr att finansiera tillverkningen aven tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att fårdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänfdr sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänfdr sig. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänfdr sig.

13 Årsredovisning för (21) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: % Maskiner och inventarier 20,0 Dataprogram 20,0 Bostäder 1,5 Lokaler 3,0 UER-investeringar 5-10 Markanläggningar 5,0 Avskrivningar på byggnader där Nora kommun är hyresgäst sker enligt en aunuitetsmetod. Annuiteten är på 33 år och räntan som styr aluluiteten ändras i genomsnitt vart femte år. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Underhåll och repal'ationel' Kostnader som tidigare klassificerats som reparationer har för att ge en mer rättvisande bild nu klassificerats som underhåll. NycI{cJtalsdefinitioller Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Förvaltningsnetto Nettoomsättning med avdrag för drift-, underhåll-, administration- och försäljningskostnader. Direktavkastning på totalt kapital Förvaltningsnetto i förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen.

14 Arsredovisning för (21) Not 2 Intäktel'Jlas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Hyror, bostäder Hyresbortfall, bostäder Hyresrabatter, bostäder Hyror, lokaler Hyresbollfall, lokaler Hyror, garage och p-platser Hyresbortfall, garage och p-platser Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverad ränta Summa O Not 3 Tmnsaktioner med näl stående Inköp och försäljning mellan koncerruoretag Av bolagets nettoomsättning utgör tkr (13 583) transaktioner med närstående vilka fordelas enligt nedan Model bolaget Nom Utveclding AB Arvode for skötsel och administration Projektledning Övriga intäkter Summa Utöver ovanstående intäkter har bolaget fakturerat moderbolaget räntekostnader om tkr (4 689). Nom Kommun Arvode för verksamhetsvaktmästarna Övriga intäkter SUJnlna

15 Arsredovisning for (21 ) Not 4 Dl'iftslmstnader Fastighetsservice Vattenforbrukning VärmefOrbrukning ElfOrbmkning Sophantering Övriga driftskostnader StillillJa NotS Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgiftel' Medelantalet anställda, med fordelning på kvinnor och män har uppgått till Kvil1llor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav for verkställande direktör 195 tkr (175 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader För styrelsen fnills inga pensionskostnader. Ny VD som tillsatts under 2012 omfattas av normal pensionsplan liksom övriga anställda. Vid uppsägning av VD från bolagets sida utgår 6 månadslöner.

16 Årsredovisning fdr (21) Not 6 ÖVl"iga ränteintäkter och liknande resuitatposte,o Räntebidrag Ränteintäkter Summa Not7 Räntelwstnader och liirnande resuitatposter Räntekostnader på fastighetslån Övriga fmansiella kostnader SU1lllna Not 8 Dataprogram Ingående anskaffningsvärden Årets fdrändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets forändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

17 Arsredovisning för (21) Not 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Arets fiirändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar -Omklassificering fi'ån pågående nyanläggning Utgående acknmulerade anskaffuingsvärden Ingående avskrivningar Arets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Varav mark O Av årets anskaffningsvärden avser 23 tkr (l00 tkr) aktiverad ränta Not 10 Maskiner och invental'iel' Ingående anskaffningsvärden Arets förändringar -Inköp Utgående acknmulerade anskaffuingsvärden Ingående avskrivningar Arets fiirändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 Årsredovisning får (21) Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende matel'iella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Överforda nedlagda kostnader till NOI'a Utveckling AB Under året genomfårda omfordelningar Utgående nedlagda kostnader Av årets nedlagda kostnader avser 23 tkr (48 tkr) aktiverad ränta I O l 121 Not 12 ÖVI'iga långfl'istiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Årets fårändringar -Tillkommande fordringar -Avgående fordringar, amorteringar -OmkIassificering till kortfristig fordran Utgående ackumulerat anskaffningsvärden Utgående redovisat värde O -12 O Not 13 FÖl'Utbetalda kostnade.o och upplupna intäldcr Förutbetalda forsäkringskostnader Övriga upplupna intäkter Övriga forutbetalda kostnader StmmJa l

19 Arsredovisning for 20 Il 19(21) Not 14 ChecIu'älrningslu'edit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår tiii Not 15 Förändring av eget Impital Fritt Summa Aktie- Reserv- eget eget kapital fond kapital kapital Eget Impital IB Arets resultat Eget kapital VB VillImrat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartiiiskott som uppgår till totalt tkr (8 000 tkr), Not 16 Uppskjuten slmtt Skattesats Den gällande skattesatsen är 26,3% (26,3%), Temporäl'a skillnadel' Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika, Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Uppskjutna slmtteslmldcl' Anläggningstillgångar Skattemässiga överavskrivningar 3213 Summa uppsl,jutna skatteskulder 3213 Uppsl,jutna slmttefordl'ingar Underskottsavdrag Summa uppskjutna skattefordl'ingar 965 Uppsl,jutna skatteslmldcr, netto

20 Årsredovisning för (21) Not 17 Långfl'istiga skulder Långfristiga skulder som fdrfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa Not 18 Upplupna lmstnader och fömtbetalda intäktel" Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

21 Arsredovisning for (21) Nora Vc ~4~/lf;l an Rylagder 1,. 'df<ir!lnde Vice ordforande. ~drik BUl~;r~ ). ~l&~~d Bror-Erik Israelsson VD ~år revisionjerättelse avviker från standardutformningen och har avgivits Oh'H~,",I,""~ COOP&' AB f1<saans Olsson Godkänd revisor

22 ,pwc Revisionsberättelse Till årsstämman i NOl'abostäder AB, ol'g.m Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen for Norabostäder AB for är Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utrott revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnb.. rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att gellolll olika Iitgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i B..rsredo\~sninge.n. Revisorn väljer,~lka åtgärder som ska utforas, bland 31mat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pb.. fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo\~sningen for att ge en räth~sande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamb..lsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna. kontroll. En revision innefattar också. en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direi...'törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som gtund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo\~sningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därfor att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning för Norabostäder AB for B..r ShJrelsens och verkställande direktörens ans VOl' Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for förvaltningen enligt ai...'tiebolagslagen. Revisorernas Qnsvar Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust och om forvaltningen pb. gfluldval av vår revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for vålt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat om förslaget är forenligt med aktiebolagslagen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av B..rsredO\~sningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhb..llanden i bolaget for att luuula bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de re\~sionsbe,~s vi inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som gtund for våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i COn'altningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet for räkenskapsåret. Anmärkning Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fasta uppmärksamheten på friljande omständigheter: Som framgår av Wrvaltningsbcrättelsen har styrelseledamöter lämnat sina uppdrag i fortid och nya styrelseledamöter har ej tillsatts omgäende. Formella avregistreringar av styrelseledamöter har i vissa fall gjorts sent. Med anledning av ovanstående har styrelsen under perioden oi ej varit fulltalig. Bolaget har under stora delar av året även saknat verkställande direktör. Styrelsen har ej fastställt nägon arbetsordning i enlighet med ABL 8:6, Med anledning av ovanstående har bolagets styrning och interna kontroll påverkats under året. Beslut fattade av ej beslutsfor styrelse är ej bindande for tredje mall. Vi har dock ej kunnat konstatera väsentlig skada med anledning av ovanstående. Vid tidpunkten for re,~sionsberättelsens avlämnande är styrelsen åter fulltalig samt en ny verkställande direktör tillsatt. Nora den 16 apri).fo12 Öhrli Pri, 'aterhousecoopers AB

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer