Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011"

Transkript

1 1(21) Norabostäder Aktiebolag Org nr Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys noter Sida Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 Årsredovisning för (21) FörvaItningsbe.'ättelse Styrelse Styrelsen hade per följande sannnansättning: Ordförande Vice ordforande Övriga ledamöter Jan Rylandel' Ulf Wilder Henk Burgering Solveig Oscarsson Bror-Erik Israelsson Information om verl{samheten Företagets verksamhet omfattar uthyrning av bostäder samt lokaler och bedrivs i Nora, Företaget är dotterbolag till Nora Utveckling AB, , som äger 100 % av företagets aktier. Moderbolagets ägare är Nora kommun, , Verl{Samheten 'under räkenskapsåret Bolaget har haft till uppgift att äga och förvalta bostäder i Nora konnnun. Under 2011 har beslut fattats i kommunfullmäktige att koncernstrukturen ska ändras och att nytt moderbolag ska bli Nora Rådhus AB. Syftet med koncernbildningen är att renodla verksamileten för att ägaren ska la en ökad transparens i bolagens verksamilet och klllula utöva tydligare styrning. Allvill-lagen som trätt i kraft leder till nya förutsättningar för alhnännyttiga bostadsföretag vilka ska drivas på affårsmässiga villkor. Allvill kräver att verksamheten renodlas till i huvudsak bostadsfölvaltning. Väsentliga händelse.' under I'äkenslmpsåret Verkställande direktör Thomas Hjelmqvist har blivit entledigad Roland Runheim har varit VD under perioden Styrelsen har under övriga delar av 2011 axlat det operativa ansvaret för verksamheten. Tre ytterligare chefstjänstemän har sagt upp sig från företaget under året. Vid ingången av 2011 byttes styrelse med anledning av valresultatet 2010 som innebar ny politisk kolllmunledning. Under året har skiften i styrelsen skett vid ett flertal tillfållen. Bristande sallllllansättning och kontinuitet i styrelse och företagsledning har påverkat styrningen av bolaget. Styrelsehistoriken lmder 20 II med formella datum för av- och påregistreringar hos Bolagsverket anges nedan. Vissa in- och utträden har registrerats sent.

3 Arsredovisning för (21) Namn Rylander, Jau Burgering. Hendrik Israelssou Bror Erik Wilder Ulf Oscarsson, Solveig Hoikkala Elisabet Semstraud Sofie Rylauder, Jan Aune, Monika Allonen Pettersson Eija Israelsson, Bror Erik Carlson Ulf Söderlund, Kjell Turesson, Eva Carlsson, Gun Larsson, Lars Nykvist, Sven Erik Berggren Göran FlIuldion Anl< re~ Bola~sverl<c Anl< avreg Bola~sverl<e. Ledamot, ordf Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ledamot Suppleant Ledamot ordf Ledamot Ledamot SupjJleant Ledamot, ordf Ledamot, ordf Ledamot Ledamot Ledamot Under omstruktureringsprocessen har foretaget brutit mot MBL och utbetalat vite till arbetstagarorganisation. Fackliga krav ledde också till att bolaget bekostat en utredning från en arbetstagarkonsult. Negativ publicitet har florerat kring bolaget under året. Finansfl"ågol" Företaget anlitar Entropi som finansiell rådgivare. Bolaget arbetar efter en finanspolicy. Omsättning av lån har gjorts under året. Vid årets slut finns enlåneskuld på 294 Mkr hos externa kreditgivare samt en låneskuld till Nora koilunun på 64 Mkr. I låneskulden ingår lån på 142 Mkr som avser fastigheter som sålts till Nora utveckling, en revers på samma belopp fnms mellan bolagen. Lånen ska överforas till Nora utveckling men är ännu inte verkställt. Totalt har kostnaderna for ränta och borgensavgift uppgått till tkr. Ränta har debiterats Nora Utveckling med tkr. Fastighetsföl'Valtning Företaget har under verksamlletsåret bedrivit fastighetsförvaltning i egen regi samt sålt förvaltningsyänster, projektledning och administration till Nora Utveckling enligt avtal och till Nora kommun enligt avtal rörande verksamhetsvaktmästare. Uthyrning Uthyrningen är fortsatt god, uthyrningsgraden ligger på över 98 %. 9 d}

4 NOIabostäder Aktiebolag Årsredovisning för (21) Drift Energispatprojektet driftoptimering fortsätter att lyckas väldigt bra landar på minskade värmekostnader med 15% räknat på helår delvis med anledning av ett varmare år än normalt. Planering av nypl'oduldion Bolaget bar under 2010 planerat för bostadsproduktion i Kv.Gullvivan, 16 lägenheter i lågenergihus. Bygglovet överklagades och Förvaltningsrätten gav bifall till överklagan. Med anledning av detta har projektet avslutats. 8 parhus bar projekterats under 2010 och 2011 på området Stensnäs men projektet avbröts av styrelsen 2011 då den ursprungliga kalkylen inte kunde hållas. Bolaget bar betalat skadestånd för den avbrutna projekteringen till projektören om 500 tkr. Avtal har tecknats med Folkets Husföreningen om att köpa fastigheten Smeden 1 för att bygga om till bostäder. Intentionen är att dessa bostäder ska bli någon fonn av hygghetsboende och möjlighet finns att skapa ett 20-tallägenheter där. Projektering har påböljats i K v Svanen för ombyggnad till 4 lägenheter och nybyggnad av 3 lägenlieter. Fastigheter Vid bokslutstillfållet ägde bolaget 29 (29) fastigheter innehållande 661 (661) lägenlieter samt 57 (57) lokaler. Lägenhetsytan omfattade kvm (42755) och lokalytan kvm (12 948). Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade. En marknadsvärdering av fastigheterna är gjord i februari 2012 utifrån akhlella driftsnetton på beståndet. Jämfört med senaste värderingen 2008 bar några mindre värdejusteringar skett på enskilda fastigheter. Värderingen av senaste nyproduktionen i Kv Blomman påvisar att det akhlella marknadsvärdet kraftigt understiger bokförda värdet. Värderingen visar att marknadsvärdet totalt sett överstiger bokförda värden. Bolaget utgår från ÅRL och BFNAR vid bedömning av nedskrivningsbehov. Marknadsvärderingen är således inte vägledande för nedskrivningprövning. Investeringa.' Investeringar har under 2011 gjorts med 628 tkr. Projekten avser: Utredning avseende Smedgården Åtgärder med anledning av vattenskada på Skolgatan 8 B Handpertlling på köp av Folkets Hus Projektering av K v Svanen

5 Årsredovisning för (21) Framtida utvccjding Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor, vakansläget är ca 1 % av beståndet. Nya bostadslägen analyseras, inga investeringsbeslut är dock fattade. Hyresförhandlingarna påkallades i januari 2012, yrkandet från Norabostäder ligger på 7,5%. Hyresnivåerna är för låga i förhållande till bolagets ekonomiska situation. Höga kapitalkostnader och underhållsbehov ligger bakom det höga yrkandet. Bolaget hade heller ingen hyreshöjning alls 2010 och har vid ingången av 2012 de näst lägsta hyresnivåerna bland de allmämlyttiga bolagen i länet. Hyresförhandlingarna är ämm inte slutförda och medlingshjälp har sökts. Förlusten efter finansiella poster 2011 på tkr är föranledd av ökade kapitalkostnader rörande det nya kvalteret Blomman, engångsposter rörande avgångsvederlag för VD, avbruten projektering på Stensnäs, behov av extra konsultinsatser under året, avslut av tidigare ingånget konsultavtal, ersättning för arbetstagarkonsultrapport samt vite till facket för brott mot MBL. Utsikterna framåt är att balans i bolagets ekonomi ska nås under Organisationen har reducerats, omsh uktureringskostnader konnner att finnas under första halvåret. Från kommande halvårsskifte konlillei' bolaget ha IS anställda. Arbetet med budget för 2012 pågår och planeras att antas av styrelsen i slutet av april. Utgången av hyresförhandlingarna påverkar möj ligheterna till att få budgeten i balans, alternativt får övervägas att sänka underhållsåtgärderna till en mycket låg nivå för att fil budgeten i balans. Verksamhetsövergång genomförs i böljan av 2012 där verksamhetsvaktmästare övergår till anställning i Nora konuuun och delar av personalstyrkan inom fastighetsskötsel, drift- och teknik övergår till anställning i Nora Utveckling. Effektivisering inom ekonomihanteringen är nödvändig och påböljas våren Befattningar inom marknad och administration slås samman till kombinationstiänster. Marknadsansvarig och en ekonomiassistent har sagt upp pga arbetsbrist och ett vikariat i receptionen har upphöli. Antalet chefsbefattningar har reducerats i jämförelse med tidigare organisation.

6 Arsredovisning får (21) Väsentliga händelser efter räkenslmpså. ets utgång Organisationen tar ny form: Ny VD, Jeanette Berggren, har rekryterats och tillh äder i böljan av Ny bostadschef, Carina Royson, har rekryterats och tillträder i böljan av Antalet chefsbefattningar har reducerats i jämfårelse med tidigare organisation. Ekonorniansvarig relayteras under våren 2012 efter att ny VD tillträtt. Bolagets nya ledningsgrupp böljar verka fj-ån februari Styrelseutbildning är planerad under våren Personal inom fastighetsskötsel, drift- och teknik övergår från fåretaget genom verksamhetsövergång till Nora Utveckling. Verksamhetsvaktmästare övergår från mars 2012 till anställning inom Nora kommun genom verksamhetsövergång. Upphandlingar av ramavtal inom bygg, måleri, el och markarbeten avbröts av styrelsen under sollllnaren 2011 och påböljades igen i december. Nya ramavtal tecknas i februari Arbete med långsiktig underhållsplan påböljas och planeras vara klar till vintern 2012/2013. MiljöpåverImn Bolaget bedriver ingen alllnälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Flerårsjämfo. else Bolagets ekonomiska utveckling i sanllilandrag Nettoomsättning FörvaItningsnetto t~ tla Förvaltningsnetto/kvm kr Resultat efter finansiella poster t Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % 2,5 3,2 2,9 3,8 4,1 Direktavkastning på totalt kapital % 2,5 2,2 4,1 5,3 4,4... NyckeltalsdefillltlOner framgar av not 1

7 Årsredovisning för (21) Finansiella instrument Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad fmanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans forfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överfors Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonorniska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

8 ÅJ:sredovisning för (21) ResuItaträlrning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intälder Rörelsens kostnade." Driftkostnader Underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investedngm" Övriga ränteintäkter och liknande resuitatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat f.-ån finansiella investeringa." Resultat efte." finansiella poster Uppskjuten skatt Å."ets forlust Not 2,

9 Arsredovisning för 20 Il 9(21) Balans."älrning Tillgångar Allläggllillgstillgållgat" Immateriella anläglffiingstillgållgar Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinllehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstiligånga," Summa tillgångar Not l

10 Årsredovisning far (21) Balansräkning Eget kapital och skulder Eget Impital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier med kvotvärde kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets farlust Summa eget Impital Avsättningar Uppskjutna skatter Summa avsättningal" Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfdstiga skulder KOl"tfdstiga skuldel" Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och fdrutbetalda intäkter Summa Iml"tfdstiga simidel" Summa eget l<apital och skulder Not O Ställda säkel"hetel" Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 Arsredovisning för (21) Kassaflödesanalys Dcnlöpandc vcrl,sambctcn Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Minskning/ökning leverantörsskulder Minskning/ökning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflödc fl'ån dcnlöpandc verl{sambetcn Investcl"ingsverl{Samheten Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde fdln investcl"ingsverl{samhetcn FinansieringsveJ"l{Samheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde fl'ån finansiel"ingsvel'l{samheten Ål"Cts kassaflöde LiI<vida medel vid ål'ets början Lil<vida mcdel vid årets slut Not 8,9, , 10, O O O

12 Årsredovisning fdr (21) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfdringsnänmdens allmänna råd. Intäktcr Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkterna redovisas netto efter moms och rabatter. Fon)ringal' Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Inkomstslmttcl' Redovisade inkomstskatter ilmefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt fdrändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kollliner att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed satmnanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkonunit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. UppsIguten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är smmolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. AI<tivel'ade räntor Ränta på kapital som har lånats fdr att finansiera tillverkningen aven tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att fårdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänfdr sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänfdr sig. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänfdr sig.

13 Årsredovisning för (21) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: % Maskiner och inventarier 20,0 Dataprogram 20,0 Bostäder 1,5 Lokaler 3,0 UER-investeringar 5-10 Markanläggningar 5,0 Avskrivningar på byggnader där Nora kommun är hyresgäst sker enligt en aunuitetsmetod. Annuiteten är på 33 år och räntan som styr aluluiteten ändras i genomsnitt vart femte år. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på - den löpande verksamheten - investeringsverksamheten och - finansieringsverksamheten. Underhåll och repal'ationel' Kostnader som tidigare klassificerats som reparationer har för att ge en mer rättvisande bild nu klassificerats som underhåll. NycI{cJtalsdefinitioller Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Förvaltningsnetto Nettoomsättning med avdrag för drift-, underhåll-, administration- och försäljningskostnader. Direktavkastning på totalt kapital Förvaltningsnetto i förhållande till den genomsnittliga balansomslutningen.

14 Arsredovisning för (21) Not 2 Intäktel'Jlas fördelning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Hyror, bostäder Hyresbortfall, bostäder Hyresrabatter, bostäder Hyror, lokaler Hyresbollfall, lokaler Hyror, garage och p-platser Hyresbortfall, garage och p-platser Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverad ränta Summa O Not 3 Tmnsaktioner med näl stående Inköp och försäljning mellan koncerruoretag Av bolagets nettoomsättning utgör tkr (13 583) transaktioner med närstående vilka fordelas enligt nedan Model bolaget Nom Utveclding AB Arvode for skötsel och administration Projektledning Övriga intäkter Summa Utöver ovanstående intäkter har bolaget fakturerat moderbolaget räntekostnader om tkr (4 689). Nom Kommun Arvode för verksamhetsvaktmästarna Övriga intäkter SUJnlna

15 Arsredovisning for (21 ) Not 4 Dl'iftslmstnader Fastighetsservice Vattenforbrukning VärmefOrbrukning ElfOrbmkning Sophantering Övriga driftskostnader StillillJa NotS Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgiftel' Medelantalet anställda, med fordelning på kvinnor och män har uppgått till Kvil1llor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav for verkställande direktör 195 tkr (175 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader För styrelsen fnills inga pensionskostnader. Ny VD som tillsatts under 2012 omfattas av normal pensionsplan liksom övriga anställda. Vid uppsägning av VD från bolagets sida utgår 6 månadslöner.

16 Årsredovisning fdr (21) Not 6 ÖVl"iga ränteintäkter och liknande resuitatposte,o Räntebidrag Ränteintäkter Summa Not7 Räntelwstnader och liirnande resuitatposter Räntekostnader på fastighetslån Övriga fmansiella kostnader SU1lllna Not 8 Dataprogram Ingående anskaffningsvärden Årets fdrändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets forändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

17 Arsredovisning för (21) Not 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Arets fiirändringar -Inköp -Försäljningar och utrangeringar -Omklassificering fi'ån pågående nyanläggning Utgående acknmulerade anskaffuingsvärden Ingående avskrivningar Arets förändringar -Försäljningar och utrangeringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Varav mark O Av årets anskaffningsvärden avser 23 tkr (l00 tkr) aktiverad ränta Not 10 Maskiner och invental'iel' Ingående anskaffningsvärden Arets förändringar -Inköp Utgående acknmulerade anskaffuingsvärden Ingående avskrivningar Arets fiirändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 Årsredovisning får (21) Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende matel'iella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Överforda nedlagda kostnader till NOI'a Utveckling AB Under året genomfårda omfordelningar Utgående nedlagda kostnader Av årets nedlagda kostnader avser 23 tkr (48 tkr) aktiverad ränta I O l 121 Not 12 ÖVI'iga långfl'istiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Årets fårändringar -Tillkommande fordringar -Avgående fordringar, amorteringar -OmkIassificering till kortfristig fordran Utgående ackumulerat anskaffningsvärden Utgående redovisat värde O -12 O Not 13 FÖl'Utbetalda kostnade.o och upplupna intäldcr Förutbetalda forsäkringskostnader Övriga upplupna intäkter Övriga forutbetalda kostnader StmmJa l

19 Arsredovisning for 20 Il 19(21) Not 14 ChecIu'älrningslu'edit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår tiii Not 15 Förändring av eget Impital Fritt Summa Aktie- Reserv- eget eget kapital fond kapital kapital Eget Impital IB Arets resultat Eget kapital VB VillImrat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartiiiskott som uppgår till totalt tkr (8 000 tkr), Not 16 Uppskjuten slmtt Skattesats Den gällande skattesatsen är 26,3% (26,3%), Temporäl'a skillnadel' Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika, Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Uppskjutna slmtteslmldcl' Anläggningstillgångar Skattemässiga överavskrivningar 3213 Summa uppsl,jutna skatteskulder 3213 Uppsl,jutna slmttefordl'ingar Underskottsavdrag Summa uppskjutna skattefordl'ingar 965 Uppsl,jutna skatteslmldcr, netto

20 Årsredovisning för (21) Not 17 Långfl'istiga skulder Långfristiga skulder som fdrfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa Not 18 Upplupna lmstnader och fömtbetalda intäktel" Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

21 Arsredovisning for (21) Nora Vc ~4~/lf;l an Rylagder 1,. 'df<ir!lnde Vice ordforande. ~drik BUl~;r~ ). ~l&~~d Bror-Erik Israelsson VD ~år revisionjerättelse avviker från standardutformningen och har avgivits Oh'H~,",I,""~ COOP&' AB f1<saans Olsson Godkänd revisor

22 ,pwc Revisionsberättelse Till årsstämman i NOl'abostäder AB, ol'g.m Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen for Norabostäder AB for är Styrelsens och verkställande direktörens ansvarför årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoremas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utrott revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi foljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnb.. rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att gellolll olika Iitgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i B..rsredo\~sninge.n. Revisorn väljer,~lka åtgärder som ska utforas, bland 31mat genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pb.. fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo\~sningen for att ge en räth~sande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamb..lsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna. kontroll. En revision innefattar också. en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direi...'törens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som gtund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo\~sningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därfor att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust samt styrelsens och verkställande direktörens forvaltning för Norabostäder AB for B..r ShJrelsens och verkställande direktörens ans VOl' Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for förvaltningen enligt ai...'tiebolagslagen. Revisorernas Qnsvar Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust och om forvaltningen pb. gfluldval av vår revision. Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag for vålt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust har vi granskat om förslaget är forenligt med aktiebolagslagen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av B..rsredO\~sningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhb..llanden i bolaget for att luuula bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de re\~sionsbe,~s vi inhämtat är tillräckliga och ändamälsenliga som gtund for våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i COn'altningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet for räkenskapsåret. Anmärkning Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fasta uppmärksamheten på friljande omständigheter: Som framgår av Wrvaltningsbcrättelsen har styrelseledamöter lämnat sina uppdrag i fortid och nya styrelseledamöter har ej tillsatts omgäende. Formella avregistreringar av styrelseledamöter har i vissa fall gjorts sent. Med anledning av ovanstående har styrelsen under perioden oi ej varit fulltalig. Bolaget har under stora delar av året även saknat verkställande direktör. Styrelsen har ej fastställt nägon arbetsordning i enlighet med ABL 8:6, Med anledning av ovanstående har bolagets styrning och interna kontroll påverkats under året. Beslut fattade av ej beslutsfor styrelse är ej bindande for tredje mall. Vi har dock ej kunnat konstatera väsentlig skada med anledning av ovanstående. Vid tidpunkten for re,~sionsberättelsens avlämnande är styrelsen åter fulltalig samt en ny verkställande direktör tillsatt. Nora den 16 apri).fo12 Öhrli Pri, 'aterhousecoopers AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer