Delårsrapport för Ånge kommun Kommunfullmäktige , 67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67"

Transkript

1 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen Delårsrapport för Ånge kommun Kommunfullmäktige , 67

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 OMVÄRLD... 4 VERKSAMHET... 6 EKONOMI... 6 PERSONAL... 8 MÅLUPPFYLLELSE, GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDER/STYRELSES ÖVRIGA MÅL INTERNKONTROLL FRAMTIDEN - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till redovisningen Kommunens driftsredovisning Kommunens investeringsredovisning REVISIONEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Revisionen) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Revisionen) FRAMTIDEN ( Revisionen) FINANSIERING exklusive anslag för oförutsedda behov KOMMUNSTYRELSEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Kommunstyrelsen) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Kommunstyrelsen) ETT LEVANDE NÄRINGSLIV ( Kommunstyrelsen) UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING ( Kommunstyrelsen) DET GODA LIVET ( Kommunstyrelsen) MEDARBETARE ( Kommunstyrelsen) FRAMTIDEN ( Kommunstyrelsen) INTERNKONTROLL ( Kommunstyrelsen) TEKNISKA NÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Tekniska nämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Tekniska nämnden) DET GODA LIVET ( Tekniska nämnden) FRAMTIDEN ( Tekniska nämnden) INTERNKONTROLL ( Tekniska nämnden) HUMANISTISKA NÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Humanistiska nämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Humanistiska nämnden) UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING ( Humanistiska nämnden) DET GODA LIVET ( Humanistiska nämnden) FRAMTIDEN ( Humanistiska nämnden) INTERNKONTROLL ( Humanistiska nämnden) SOCIALNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Socialnämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Socialnämnden) DET GODA LIVET ( Socialnämnden) MEDARBETARE ( Socialnämnden) FRAMTIDEN ( Socialnämnden) INTERNKONTROLL ( Socialnämnden) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Bygg- och miljönämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Bygg- och miljönämnden) DET GODA LIVET ( Bygg- och miljönämnden)

3 FRAMTIDEN ( Bygg- och miljönämnden) INTERNKONTROLL ( Bygg- och miljönämnden) GEMENSAMMA NÄMNDER OCH FÖRBUND ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET KOMMUNALA BOLAG Ånge Fastighets AB och Ånge Energi (ÅFA) VIKTIGA HÄNDELSER ( Ånge Fastighets AB och Ånge Energi ) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Ånge Fastighets AB) Ånge Energi AB GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Ånge Energi AB) Ångefallen Kraft AB (ÅKAB) Personalekonomi Redovisningsprinciper i delårsrapporten Kommunen Koncernen Revisionsrapport

4 Förvaltningsberättelse OMVÄRLD Internationell ekonomi Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 % i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 % under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. (SKL, MakroNytt, 2/2014). Svensk ekonomi Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. BNP:s ökning mellan 4:e kvartalet 2013 och 2:a kvartalet i år uppgick till endast 0,1 %. Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 %. Samtidigt har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med 1,6 %. Det innebär att produktionsökningen till mycket stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. (SKL, MakroNytt 2/2014) Kommunernas ekonomi För kommunsektorn antar SKL att kommuner och landsting anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 % av skatter och bidrag från och med Det medför bland annat att kommunalskatten blir 35 öre högre 2017 jämfört med idag, vilket ger en förstärkning till de offentliga finanserna på drygt 7 miljarder kr (SKL, MakroNytt 2/2014). Arbetsmarknad 31 augusti var 210 personer i åldern år öppet arbetslösa och 212 personer i program med aktivitetsstöd i kommunen. Jämfört med årsskiftet 2013/2014 är det en minskning. Antalet arbetslösa ungdomar, upp till 24 år var i augusti 61 personer öppet arbetslösa och 53 personer i program med aktivitetsstöd. Jämfört med årsskiftet är det en ökning av öppet arbetslösa och en minskning av de i program med aktivitetsstöd år aug-14 aug Riket arbetslösa 4,4 4,8 3,6 3,5 3,4 i åtgärder 3,4 3,7 3,1 3,0 2,8 totalt 7,8 8,5 6,7 6,0 6,2 Länet arbetslösa 4,8 5,4 4,1 4,2 4,4 i åtgärder 4,3 4,7 4,3 4,3 4,2 totalt 9,1 10,1 8,4 8,6 8,6 Ånge arbetslösa 4,5 5,5 4,6 4,1 4,5 i åtgärder 4,6 4,5 4,4 4,5 4,6 totalt 9,1 10 9,0 8,6 9, år aug-14 aug Riket arbetslösa 8,2 9,4 4,2 i åtgärder 7 8,2 6,0 totalt 15,2 17,6 10,2 4

5 18-24 år aug -14 aug Länet arbetslösa 10,2 12,3 5,7 i åtgärder 10,1 11,8 9,7 totalt 20,3 24,1 15,4 Ånge arbetslösa 11,3 13,2 7,1 i åtgärder 10,2 9,1 9,0 totalt 21,5 22,3 16,1 Näringsliv - Tillväxtprojektet - länssamarbete Grupp 3 i affärsutvecklingsprogrammet har startat och ett företag från kommunen deltar - Flooré AB. Totalt deltar 62 företagsledare från länet i fyra kursgrupper. Fyra seminarier kring affärsutveckling erbjuds företagen i Ånge under våren, två genomfördes och två ställdes in på grund av för få deltagare. Arbetsgrupp och styrgrupp för projektet startar diskussioner för fortsatt gemensamt arbete kring tillväxtföretag efter projektets avslutande. Diskussionerna planeras fortsätta under hösten och ett förslag presenteras under september-oktober. - Starta eget kurs (12 kurskvällar á 3 timmar) startade under våren med åtta deltagare - Antal nystartade företag (skatteverket + bolagsverket) under första halvåret uppgår till ca 25 - en liten marginell ökning från Under våren genomfördes tre företagarluncher med deltagare 6 februari, Mats Lundqvist, företagsförmedling/generationsskiften, 8 maj, företagsbesök hos Flooré AB 4 juni Clear Sense, Social media - FöretagsKRAFT Projektet medfinansierades med kommunala medel och avslutades i juli. Medel genom Leader samt från kommunen har beviljats för en förstudie för det andra halvåret Studien ska framförallt inrikta sig på att ta fram riktlinjer och arbetssätt för fortsatt arbete efter avslutad projektform, men även ta fram arbetssätt och förslag på hur handeln ska utvecklas i kommunen. - Inflyttning Kommunen kan erbjuda en inflyttningslots. Uppdraget innefattar att ta emot förfrågningar och svara på frågor samt på förfrågan följa med till skola/förskola/ eller annan inrättning. Under det första halvåret ställdes förfrågningar om bostad, skola, förskola och arbete rörande 14 vuxna och 7 barn. - Mid Nordic Logistic Park Ånge Under första kvartalet 2014 startade EU-projektet "Spåranpassning av postens fd paketterminal i Ånge" igång. Projektet innebär att lokalen blir möjlig att nyttja för omlastning mellan järnväg och väg. Parallellt med detta beviljades Ånge kommun projektmedel från Länsstyrelsen. Syftet med projekt "Marknadsutveckling logistikpark Ånge" är att identifiera potentiella kunder och verksamhet till lokalen. Befolkning 2013 minskade befolkningen med 91 personer, till invånare var minskningen 200 personer. Prognosen för 2014 är en minskning med 140 personer. Till och med 31 juli är minskningen tre personer vilket är kan jämföras med 110 personer samma period

6 VERKSAMHET Årets händelser Under 2014 ökar behovet av asylboenden i landet då tillströmningen av asylsökande är stor. I vår kommun finns vid augustis utgång 2 boenden för asylsökande med totalt cirka 200 personer, båda geografiskt belägna i Torpshammar. Bedömningen är att behovet kommer att fortsätta öka. Nationaldagen firades tillsammans med Kungaparet och kommunens förenings- och kulturliv på Kulturbanken. Ånge kommun som arbetsgivare har för första gången anställt sommarstudenter som ett led i att arbeta med kompetensförsörjningen samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Sommarstudenterna gjorde under att antal veckor olika insatser i våra olika förvaltningar. En ny kostorganisation finns sedan augusti, där antalet produktionskök minskat. I samarbete med Trafikverket har ett arbete påbörjats med att dra in järnvägsspår i före detta postterminalen. I februari övertog Ånge kommun ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget. I februari öppnades ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i Ånge tätort. EKONOMI Periodens resultat Resultatet är tkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet för perioden på tkr. Beräkning av semesterlöneskuld och övertidsskuld är tkr bättre än vid årsskiftet men kommer att öka under resten av året. Kommunens avgift till LSS-utjämningen är tkr lägre än budgeterat. Skatteverket har återbetalat felaktig betald löneskatt på tkr. Skatteintäkterna är något högre jämfört med budget samtidigt som utjämningsbidragen är något lägre och summan är 721 tkr bättre. Nämndsresultat Den budgeterade nettokostnaden för nämnderna är tkr lägre än budgeterat varav tkr avser minskning av semesterlöne- och övertidsskuld. Det är främst humanistiska nämnden och socialnämnden som har lägre nettokostnad än budgeterat. Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkterna är tkr högre än budgeterat och verksamhetens kostnader är tkr lägre än budgeterat varav personalkostnaderna är tkr lägre än budgeterat då hänsyn tagits minskningen av semester- och övertidsskuld. Prognos Prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 7,8 mkr, budget 2014 är -4,5 mkr. Lägre kostnader för LSSutjämning, rättelse av tidigare års löneskatt är några av orsakerna. Humanistiska nämnden har en prognos som är 2 mkr bättre än budget och socialnämndens prognos är 1 mkr sämre än budget. Jämfört med resultatet per 30 augusti så är prognosen lägre vilket bland annat beror på att semesterlöneskulden beräknas vara högre vid årsskiftet, det nya boendet inom socialnämnden är under uppbyggnad och en fortsatt ökning av försörjningsstöd. Rekrytering av fler distriktssköterskor kommer att göras under hösten för att säkerställa patientsäkerheten. 6

7 Balanskravsavstämning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Uppföljning sker i en avstämning av balanskravet. Vid avstämning mot balanskravet exkluderas reavinster men inte reaförluster. Vid en avstämning av balanskravet klarar kommunen balanskravet. Prognosen är att kommunen klarar balanskravet vid årsskiftet. Bolagsresultat Ånge Fastighet & Industri AB har ett resultat på tkr efter åtta månader och prognosen för året är ett resultat på tkr var resultatet efter sex månader, 73 tkr Ånge Energi AB har ett resultat på 216 tkr och en prognos på 300 tkr för året var resultatet efter sex månader 313 tkr. Ånge Fallen Kraft AB har ett +/- 0 resultat efter åtta månader. Investeringar Eftersom kommunens verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas av Ånge Fastighets & Industri AB, ÅFA så är den kommunala investeringsnivån jämförelsevis låg och jämn över tiden och har hållit sig under avskrivningsnivån på 13 mkr/år är investeringsbudgeten nästan 33 mkr varav 10 mkr är överförda från 2013 och 10 mkr avser investeringar i verksamhetslokaler som kommunen genomför på grund av den ekonomiska situationen i ÅFA. Till och med augusti har tkr förbrukats exklusive de intäkter i form av extern finansiering som inkommit för projekten Larm kulturbanken, Bredbandsutbyggnad och Getberget, totalt tkr. Prognosen som nämnderna lämnat när det gäller investeringar är att budgeten kommer att förbrukas. Kostnaden för ombyggnad av Bobergsskolans kök, Ljungaverks och Torpshammars skola ser ut att bli högre än budgeterat. Med tanke på att endast 5,4 mkr förbrukats till och med augusti bedöms den totala investeringsbudgeten på 33 mkr att hålla. Tillgångar Med det övergripande finansiella målet att investeringarna under planeringsperioden ska understiga avskrivningarna kommer, på lång sikt, tillgångarnas bokförda värde att minska vilket är en anpassning av tillgångarna i förhållande till befolkningsminskningen. Bokförda värdet på kommunens materiella tillgångar var vi årsskiftet 170,4 mkr och 31 augusti 155,2 mkr De finansiella tillgångarna var vi årsskiftet 132,7 mkr och 31 augusti 138,7 mkr I balansräkningen finns aktierna i Ångefallen Kraft AB med till ett värde av 9 mkr, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 mkr, ÅFA s egna kapital 31 augusti är 14,9 mkr. De åtgärder som vidtas i bolaget leder till att bolagets ekonomi på sikt kommer att bli sund och stabil. Aktierna i Ånge Energi finns med till ett värde av 6 mkr, bolagets egna kapital var den 31 augusti 1,3 mkr. Åtgärder vidtas i bolaget och bolagets ekonomi kommer på sikt att förbättras. 7

8 Soliditet Soliditet är ett mått på det långsiktiga finansiella utrymmet och visar hur en stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. 31 augusti var kommunens soliditet 35 % vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet. ÅFA:s soliditet var 3 % och Ånge Energis var 1 %. Framtida pensionsåtaganden, intjänade före 1998, har då inte beaktats som en skuld. Kommunen Soliditet % Soliditet % inkl ansvarsförbindelse PERSONAL Vid årsskiftet var det 832 personer tillsvidareanställda och 31 augusti var det 828 personer. 30 juni 2013 var det 857 personer tillsvidareanställda. Kostnaden för övertid och fyllnadstid var tkr Till och med augusti 2014 är kostnaden tkr. Övertid Övertid, tkr (exkl personalomkostnader) Övertid Fyllnadstid Utbetald övertid och fyllnadstid Anställningsformer Anställningsformer Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timanställda Antal anställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro Vid årsskiftet var den totala sjukfrånvaron 5,1 % och i augusti 5,4 %. Sjukfrånvaron bland personal under 30 år har ökat både jämfört med juni 2013 och årsskiftet. Sjukfrånvaro % andel av totalt antal sjukdagar 60 dagar eller mer 45,50% 46,20% 45,10% 45,40% % andel sjuktid av tillgänglig tid Totalt 5,40% 5,10% 5,60% 5,10% Kvinnor 5,90% 5,40% 5,80% 5,50% Män 3,40% 4,10% 4,70% 3,50% åldersgrupp <30 år 4,90% 3,80% 4,30% 3,30% åldersgrupp år 5,80% 5,30% 6,10% 5,10% ålders.grupp >50 år 5,20% 5,20% 5,30% 5,50% 8

9 MÅLUPPFYLLELSE, GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer", kommunallagen 8 kap 1. Kommunen ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning: 1. Senast 2015 ska kommunens resultat, under en 3-års period i genomsnitt uppgå till 1% av skatter, bidrag och finansnetto - vilket innebär att verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) ska vara minst 1 % lägre än summan av skatter, bidrag och finansnetto. Prognos Resultat, totalt 7,8-92,8 2,4 Jämförelsestörande kostnader 1,0 105,2 3,6 Jämförelsestörande intäkter -12,1-13,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster 8,8 0,3-7,6 Prognosen är att målet inte kommer att uppnås Investeringsnivån ska understiga avskrivningsnivån sett under en treårs period. Satsning på vägbelysning som minskar kommunens driftkostnad exkluderas. Målet uppnås 31 augusti och prognosen är att målet inte kommer att uppnås vid årsskiftet. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning: 3. Ett av kommunstyrelsen mål är att verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet, god tillgänglighet, mångfald och kostnadseffektivitet. När det gäller kostnadseffektivitet så följs kostnadsläget inom äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, grund- och gymnasieskola, fritid, kultur och LSSverksamheten årligen upp med hjälp av uppgifter ur databasen Kolada. Både jämförelser per invånare och per mätbar kvantitet till exempel plats eller elev ska redovisas där detta är möjligt. Avvikelser jämfört med jämförbara kommuner ska analyseras och kommenteras av respektive nämnd till kommunfullmäktige. Målet har inte utvärderats i samband med delårsrapporten Bland övriga mål som kommunfullmäktige beslutat om inför 2014 bedömer kommunstyrelsen att det är nedanstående mål som har bärighet på god ekonomisk hushållning 4. Effektiv energianvändning inom tekniska förvaltningen Fyra stycken luftvärmepumpar är installerade på vattenverken för att minska energianvändningen. Genom överföringsledningar har ett mindre vattenverk tagits bort, vilket bidrar till sänkt energiförbrukning. Största minskningen av energiförbrukning är bortkopplingen av Johannisbergs och Erikslunds vattenverk. Ineffektiva glödlampor i gatubelysningen byts ut under hösten, 2/3 beräknas vara utbytta vid årsskiftet Målet uppnås 31 augusti och prognosen är att målet kommer att uppnås vid årsskiftet 9

10 MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDER/STYRELSES ÖVRIGA MÅL Ett levande näringsliv Prognos Företagen ska uppleva ett bra företagsklimat Ja Ja Utbildningsinsatser ska anpassas efter näringslivets och den egna organisationens kompetensbehov Ja Ja Kommunikationerna ska möjliggöra ut- och inpendling till centralorterna Ja Ja Utbildning och kompetensförsörjning Våra barn och ungdomar ska lära i en trygg miljö utan mobbing och kränkande behandling Ja Ja Ökad måluppfyllelse samt ökade meritvärdn Ja Ja Fler gymnasister som går ut med godkända gymnasiebetyg inom utsatt tid Ja Ja Alla ungdomar ska vara behöriga till gymnasiet och nå sina mål så långt det är möjligt utifrån varje Vet ej Vet ej individs förutsättningar Det goda livet Ånge kommun ska vara en bra kommun att leva och bo i Ja? Ja? Kommuninvånarna ska känna trygghet i sitt närområde Ja? Ja? Verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet, god tillgänglighet, mångfald och kostnadseffektivitet Ja? Ja? Ånge kommun ska vara en bra arbetsgivare Ja? Ja? Kommuninvånarna ska uppleva att de har inflytande i kommunens verksamheter Vet ej Ja De som möter socialtjänsten ska känna sig väl bemötta och respekterade Vet ej Ja Våra brukare ska vara nöjda och delaktiga Vet ej Ja Socialtjänsten ska ha en god tillgänglighet och god information till dem som efterfrågar våra tjänster Vet ej Ja Personakontinuiteten inom hemvården hos brukare ska förbättras Ja Ja Personer med funktionsnedsättning ska integreras i samhället Ja Ja Anhöriga ska känna trygghet och erbjuda stöd Ja Ja Ungdomarna ska ha ett rikt kulturellt och idrottsligt utbud att ta del av, där ideella krafter sätts i centrum Ja Ja Vi ska ta tillvara ungas kraft och vilja att påverka beslut som rör deras vardag Ja Ja Våra kommuninvånare ska ha tillgång till en trygg och väl fungerande barnomsorg samt kunna ta del av Ja Ja ett rikt kulturliv och varierat fritidsutbud % av de med dåliga avloppsanläggningar 2011 ska ha inkommit med ansökan om ny Nej Nej avloppsanläggning senast 2014 Det ska inte finnas förfallna byggnader och ovårdade tomter, olovligt byggande, brott mot strandskydd, Nej Nej nedskräpning eller fordonsvrak God standard på kommunens ledningsnät Ja Ja Bra dricksvattenkvalitet Ja Ja Effektiv energianvändning inom tekniska förvaltningen Ja Ja En attraktiv utemiljö Ja Ja Säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter Vet ej Vet ej God kvalitet på den lagade maten Ja Ja Ånge Fastighets & Industri AB Överskott Ja Ja Amortera i takt med avskrivningarna Nej Nej Ingen vakansgrad i kommersiella lokaler Nej Nej Max 3,5% vakansgrad bostäder Nej Nej Ånge Energi AB Överskott Ja Ja Amortera i takt med avskrivningarna Nej Nej Ja= målet uppnått eller kommer att vara uppnått (prognos) Ja?=det går inte att avgöra om målet uppnåtts eller kommer att uppnås Nej= målet har inte uppnåtts eller kommer inte att vara uppnått (prognos) Vet ej=osäkert om vi har uppnått målet eller kommer att uppnå målet

11 INTERNKONTROLL Rutinerna för internkontroll har setts över och samtliga förvaltningar jobbar enligt sin tidplan med den egna internkontrollen FRAMTIDEN - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Likviditet Vid årets början hade kommunen 104,4 mkr i likvida medel och kassalikviditeten var 69 %. 31 augusti hade kommunen 103,1 mkr i likvida medel och kassalikviditeten var 189 %. Förändringen jämfört med årsskiftet är att den kortfristiga skuld kommunen då hade till ÅFA, idag är en långfristig skuld Likviditet % Finanspolicy Kommunen har en finanspolicy som senast uppdaterades i maj Större delen av el-aktiepengarna är placerade, resterande finns i kommunens kassa i avvaktan på lämpliga placeringar. Villkoren för de pengar som inte placerats har försämrats under första halvåret Kommunen har två lån på totalt 101 mkr. Lånen har övertagits från Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) i samband med kommunens ägartillskott i bolaget. Det ena lånet är rörligt med en uppsägningstid på två månader och det andra bundet till 1 december Kommunfullmäktige har i juni beslutat att "det ska vara möjligt att använda el-aktiepengarna till att minska kommunens skulder, dess bolags lånekostnader eller göra en investering för att få bättre avkastning, i det fall kommunfullmäktige under kommande mandatperioder beslutar så. Vid beslut om användning av el-aktiepengarna ska regeln om två/tredjedels majoritet tillämpas för att pengarna ska kunna användas." Några nya placeringar har inte gjorts under året. Långfristiga skulder Med långfristiga skulder avses skulder med löptid över ett år. Totalt har kommunen långfristiga skulder på tkr. De långfristiga skulder som kommunen har avser investeringsbidrag och anslutningsavgifter som avskrivs i takt med investeringen, en långfristig leasingskuld samt låneskuld på tkr. ÅFA har långfristiga skulder på tkr och Ånge Energi har tkr. Pensionsåtaganden Kommunens totala pensionsåtagande består av fyra delar: Årlig pensionsutbetalning, kortfristig skuld, pensionsavsättning och pensionsförbindelse. Under januari till augusti har pensionsavsättningen ökat med tkr och pensionsförbindelsen har minskat med tkr. Årets pensionsutbetalningar beräknas bli knappt 13 mkr, exklusive löneskatt. Borgensåtaganden Kommunens borgensåtagande var vid årsskiftet ca 540 mkr. 11

12 Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser utanför dess egen kontroll, till exempel konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen ska ha beredskap för att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Därför måste det finnas reserver och marginaler i ekonomin. Behovet och storleken av reserverna kan beskrivas i en känslighetsanalys, som visar hur olika förändringar påverkar kommunens intäkter och kostnader. Kommunanställdas löner förändras med 1 % = +/- 3,4 mkr. Ränteförändring på 1 % (lånade medel) = +/- 1 mkr i kommunen, +/- 3,9 mkr i ÅFA, +/- 0,4 mkr i Ånge Energi. Förändrad skattesats med 1 kr = +/- 17,7 mkr Ökning/minskning med 10 heltidstjänster = +/- 4,2 mkr 1 % resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto (2013) = 5,5 mkr 12

13 Resultaträkning (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) RESULTATRÄKNING Kommunen Budget Prognos Utfall Koncernen Prognos Utfall Mkr Not Utfall Utfall Helår 2014 Helår 2014 Helår 2013 Utfall Utfall Helår 2014 Helår 2013 Verksamhetens intäkter 1 82,5 54,3 106,3 108,4 118,5 131,3 93,2 183,6 182,8 Jämförelsestörande intäkter 8 0,0 0,0 0,0 12,1 4,9 0,0 12,1 Verksamhetens kostnader 2-423,8-321,5-656,6-647,5-654,7-448,7-340,1-691,2-681,1 Jämförelsestörande kostnader 8-0,8-2,5-1,0-1,0-1,7-0,8-2,5-1,0-1,7 Avskrivningar 3-10,1-6,3-11,9-16,0-15,4-22,6-16,7-30,7-135,4 Verksamhetens nettokostnad -352,3-276,0-563,2-556,1-541,3-335,9-266,1-539,2-623,4 Skatteintäkter 4 271,6 197,5 402,7 407,6 394,8 271,6 197,5 407,6 394,8 Generella statsbidrag och utjämning 5 99,4 73,9 148,1 149,2 148,0 99,4 73,9 149,2 148,0 Finansiella intäkter 6 5,5 4,4 10,7 10,1 10,3 4,0 1,4 10,1 8,1 Finansiella kostnader 7-1,9 0,0-2,9-2,9-1,1-10,2-6,5-18,1-15,7 Jämförelsestörande finansiella poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0-103,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 22,4-0,2-4,5 7,8-92,8 28,9 0,2 9,5-90,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens/Årets resultat 22,4-0,2-4,5 7,8-92,8 28,9 0,2 9,5-90,7 I verksamhetens kostnader ingår återbetalning från skatteverket för felaktigt inbetald löneskatt tidigare år och korrigering av felaktigt bokförd löneskatteskuld med 7,9 mkr. Ny beräkning av avgift till LSS-utjämningen innebär lägre kostnader för kommunen 13

14 Balansräkning (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Kommunen Kommunkoncernen Mkr Not Utfall Utfall Utfall Utfall ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 9 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 128,5 134,6 639,9 644,8 Maskiner och inventarier 17,1 21,1 25,1 29,3 Leasade maskiner 1,0 1,1 1,0 1,1 Pågående investeringar 8,6 13,7 10,2 17,5 Finansiella anläggningstillgångar ,7 132,7 41,4 41,5 Summa anläggningstillgångar 293,9 303,1 717,7 734,3 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd mm 4,7 4,7 Fordringar 11 32,2 44,6 127,0 44,5 Kassa bank ,1 104,4 138,5 121,7 Summa omsättningstillgångar 135,3 149,0 270,2 170,9 Summa tillgångar 429,2 452,1 988,0 905,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13 Ingående eget kapital 128,4 221,1 115,7 206,5 Justering (pga kommunens köp aktier Ånge Energi) -4,9 Varav E K reserv. framtida pensioner 13,6 13,6 13,6 13,6 Varav E K reserv. anpassn t bef.utv 15,5 15,5 15,5 15,5 Årets resultat 22,4-92,8 28,9-90,7 Summa eget kapital 150,7 128,4 139,8 115,7 Avsättningar Avsättning pensioner och liknande förpliktelser 14 58,0 56,9 58,0 56,9 Övriga avsättningar 15 4,8 4,8 5,0 5,0 Skulder Långfristiga skulder ,2 45,2 690,4 592,9 Kortfristiga skulder 17 71,5 216,9 94,8 134,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 429,2 452,1 988,0 905,1 14

15 Kassaflödesanalys (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Kommunen Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 22,4-0,2-92,8 Justering för av- och nedskrivningar 10,1 6,3 15,4 Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 1,2 1,6 4,5 Justering för ianspråktagna avsättn pensioner o övriga 0,0-0,8 Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,0 Justering för minoritetens andel resultat 0,0 0,0 Justering för reavinster 0,0 0,0 Justering för reaförluster 0,1 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 Medel från verksamheten före förändring RK 33,7 7,7-73,7 Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,0 0,0 Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr. 12,4 22,2 30,8 Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld -145,4-6,2 101,6 Summa ökning(+) minskning(-) -133,1 16,0 132,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -99,4 23,7 58,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar 5,1-3,0-37,8 Avyttring av materiella tillgångar 0,0 0,1 0,5 Justering för nedskrivning 0,0 0,0 0,0 Leasade maskiner 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella tillgångar -6,0 69,0 33,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,9 66,1-4,4 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Långfristig upplåning 101,0 0,0 14,2 Amortering av långfristiga lån -2,1 0,0-0,7 Ökn./minskn. långfristiga fordringar 0,0-3,8 Utdelning 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98,9 0,0 9,7 Årets kassaflöde -1,3 89,8 64,0 Likvida medel vid årets början 104,4 42,6 42,6 Likvida medel vid årets slut 103,1 132,4 104,4 15

16 Noter till redovisningen (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Mkr Kommunen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 6,7 4,7 9,9 Taxor och avgifter 29,4 18,6 42,6 Hyror och arrenden 3,5 2,5 5,6 Bidrag 41,0 22,0 49,3 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1,7 6,4 10,8 Exploateringsintäkter 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 Försäkringsersättningar 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,2 0,1 0,4 S:a verksamhetens intäkter 82,5 54,3 118,5 Från och med bokslut tillämpas RKR 18.Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod Mkr Kommunen Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter -259,8-197,9-397,1 Pensionskostnader -7,9-7,2-14,4 Övriga personalkostnader -1,9-2,0-3,8 Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -3,4-2,1-5,0 Bränsle energi och vatten -4,5-3,4-7,9 Köp av huvudverksamhet -40,1-28,5-66,0 Lokal- och markhyror -35,5-27,9-54,7 Övriga tjänster -26,3-19,1-37,0 Lämnade bidrag -14,7-13,4-26,8 Realisationsförluster och utrangeringar -0,1 0,0 0,0 Övriga kostnader -29,6-20,0-41,8 S:a verksamhetens kostnader exkl avskrivn. -423,8-321,5-654,7 Mkr Kommunen Not 3 Avskrivningar Avskrivning immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Avskrivning byggnader och anläggningar -6,1-3,3-9,0 Avskrivning maskiner och inventarier -3,9-2,9-6,2 Avskrivning leasade maskiner -0,2-0,1-0,3 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 Uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 S:a avskrivningar -10,1-6,3-15,4 Från och med bokslut tillämpas RKR 18. Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod 16

17 Mkr Kommunen Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 270,9 198,4 396,9 Preliminär slutavräkning innevarande år 0,6-1,3-2,4 Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 0,4 0,2 Summa skatteintäkter 271,6 197,5 394,8 Mkr Kommunen Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 58,9 44,5 89,0 Kommunal fastighetsavgift 9,8 7,4 14,9 Bidrag/avgift för LSS-utjämning -1,2-2,2-4,5 Kostnadsutjämningsbidrag 27,7 20,5 41,0 Strukturbidrag 2,7 1,6 3,1 Regleringsbidrag 1,5 2,2 4,4 Summa generella statsbidrag och utjämning 99,4 73,9 148,0 Mkr Kommunen Not 6 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar 3,0 2,8 5,9 Ränteintäkter 2,4 1,6 4,5 Övr finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 5,5 4,4 10,3 Mkr Kommunen Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader -1,5 0,0 0,0 Räntekostnader på pensionsavsättning -0,4 0,0-1,0 Övr finansiella kostnader 0,0 0,0-0,1 Summa finansiella kostnader -1,9 0,0-1,1 I årsbokslut 2013 bokades en kortfristig skuld till ÅFA på 101 Mkr bokades detta om till långfristig skuld i och med övertagande av lån på motsvarande summa. Detta lån är förklaring till ökad räntekostnad Mkr Kommunen Not 8 Jämförelsestörande poster Intäkt Et 2 Rivn/ombyggn (BKN) 0,0 0,3 Återbet försäkringspremie fr AFA 0,0 11,8 S.a Jämförelsestörande verksamhetsintäkter 0,0 0,0 12,1 Verksamhetskostnad Et 2 Rivn/ombyggn (BKN) -0,8-1,0-1,1 Sänkt RIPS-ränta -0,6 S:a Jämförelsestörande verksamhetskostnader -0,8-1,0-1,7 Tillskott ÅFA -101,0 Finansiell kostn för nedskrivn bostadsrätt 0,0 Sänkt RIPS-ränta -1,6-2,5 Summa jämförelsestörande finansiella poster 0,0-1,6-103,5 S:a jämförelsestörande poster -0,8-2,5-93,2 17

18 Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 432,9 432,9 Ackumulerad avskrivning -304,4-298,3 Bokfört värde 128,5 134,6 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: Justerat 2013 Anskaffningsvärde 42,8 42,8 Ackumulerad avskrivning -12,4-12,4 Bokfört värde 30,4 30,4 Avskrivningstider år år Linjär avskrivningstid tillämpas Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 162,7 162,8 Ackumulerad avskrivning -145,5-141,7 Bokfört värde 17,1 21,1 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: Justerat 2013 Anskaffningsvärde 0,9 0,9 Ackumulerad avskrivning -0,7-0,7 Bokfört värde 0,2 0,2 Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år Linjär avskrivningstid tillämpas Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Leasing (Maskiner) Anskaffningsvärde 1,5 1,5 Ackumulerad avskrivning -0,5-0,3 Bokfört värde 1,0 1,1 Avskrivningstider 5 år 5 år Linjär avskrivningstid tillämpas 18

19 Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde 390,1 364,2 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: 42,8 42,8 Årets investeringskostnad 26,1 Årets investeringsbidrag Årets försäljning -0,1 Årets uppskrivning Årets nedskrivning Ingående avskrivningar -285,9-279,0 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: -12,4-12,4 Årets avskrivning -6,1-6,9 Redovisat värde vid årets slut 128,5 134,6 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 161,9 156,7 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: 0,9 0,9 Årets investeringskostnad 6,0 Årets investeringsbidrag Årets försäljning -0,4 Ingående avskrivningar -141,0-135,4 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: -0,7-0,7 Årets avskrivning -3,9-6,1 Årets utrangeringar/omklassificering -0,1 Redovisat värde vid årets slut 17,1 21,1 Leasing Ingående anskaffningsvärde 1,5 1,5 Ackumulerad avskrivning -0,3-0,1 Årets avskrivning -0,2-0,3 Redovisat värde vid årets slut 1,0 1,1 Investeringsbidrag är justerade värden i bokslut gjordes bokföringen 19

20 Mkr Kommunen Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Ånge Fastighets- och Industri AB 14,0 14,0 Ånge Energi AB 6,0 Ångefallens Kraft 9,0 9,0 Västernorrlands Länstrafik AB, andelar 0,4 0,4 Insats i Kommuninvest Ek.för. 0,6 0,6 Sundsvall/Timrå/Ånge Räddningsförbund 1,2 1,2 Serva Net AB 0,2 0,2 Övriga värdepapper och långfristiga fordringar Kommuninvest AB, certifikat, specialinlåning 36,1 36,1 Långfristigt lån till kommunägda företag 68,8 68,8 Kommuninvest (Förlagslån) 2,1 2,1 Länstrafiken, utlämnat lån 0,2 0,2 Bostadsrätter 0,0 0,0 Övriga värdepapper 0,1 0,1 ÅFA:s långfristiga värdepapperinnehav 0,0 0,0 ÅFA:s långfristiga fordringar 0,0 0,0 ÅFA:s andel i koncernföretag (Ånge Energi) 0,0 0,0 Redovisat värde 138,7 132,7 Ånge kommun köpte 2014 Ånge Energi AB för 6 miljoner kronor av ÅFA Ånge Fastighets- och Industri AB Beslut Kommunfullmäktige 5/2014 Mkr Kommunen Not 11 Fordringar Kundfordringar 15,5 19,7 Stats- och EU-bidragsfordringar 0,4 0,0 Upplupna skatteintäkter 1,0 4,7 Fordran mervärdesskatt 4,1 8,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,5 6,9 Räntefordringar bl a elaktiefonder 0,1 0,4 Kort del av långfr fordr koncern 1,7 3,9 Fordran kapitaltillskott från kommunen Redovisat värde 32,2 44,6 Mkr Kommunen Not 12 Kassa, bank Kommunens del i koncernbanken 56,9 57,6 Övriga bankmedel 46,2 46,8 Redovisat värde 103,1 104,4 20

Dnr: 10/129. Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009.

Dnr: 10/129. Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009. FOTO: MARGARETH PETTERSSON Jesper och William på Björkbackaskolan i Ånge förbereder sig för tävlingen First Lego League 2009. Deras lag Team Snoopy tog hem insiktspriset i tävlingen för bästa teoretiska

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer