Delårsrapport för Ånge kommun Kommunfullmäktige , 67

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för Ånge kommun 2014-08-31. Kommunfullmäktige 2014-10-27, 67"

Transkript

1 Drottning Silvia och humanistiska nämndens ordförande Catharina Karlsson delar ut kommunens Kulturstipendium till folkmusikern Göran Månsson på nationaldagen Delårsrapport för Ånge kommun Kommunfullmäktige , 67

2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 OMVÄRLD... 4 VERKSAMHET... 6 EKONOMI... 6 PERSONAL... 8 MÅLUPPFYLLELSE, GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDER/STYRELSES ÖVRIGA MÅL INTERNKONTROLL FRAMTIDEN - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter till redovisningen Kommunens driftsredovisning Kommunens investeringsredovisning REVISIONEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Revisionen) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Revisionen) FRAMTIDEN ( Revisionen) FINANSIERING exklusive anslag för oförutsedda behov KOMMUNSTYRELSEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Kommunstyrelsen) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Kommunstyrelsen) ETT LEVANDE NÄRINGSLIV ( Kommunstyrelsen) UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING ( Kommunstyrelsen) DET GODA LIVET ( Kommunstyrelsen) MEDARBETARE ( Kommunstyrelsen) FRAMTIDEN ( Kommunstyrelsen) INTERNKONTROLL ( Kommunstyrelsen) TEKNISKA NÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Tekniska nämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Tekniska nämnden) DET GODA LIVET ( Tekniska nämnden) FRAMTIDEN ( Tekniska nämnden) INTERNKONTROLL ( Tekniska nämnden) HUMANISTISKA NÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Humanistiska nämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Humanistiska nämnden) UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING ( Humanistiska nämnden) DET GODA LIVET ( Humanistiska nämnden) FRAMTIDEN ( Humanistiska nämnden) INTERNKONTROLL ( Humanistiska nämnden) SOCIALNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Socialnämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Socialnämnden) DET GODA LIVET ( Socialnämnden) MEDARBETARE ( Socialnämnden) FRAMTIDEN ( Socialnämnden) INTERNKONTROLL ( Socialnämnden) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN VIKTIGA HÄNDELSER ( Bygg- och miljönämnden) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Bygg- och miljönämnden) DET GODA LIVET ( Bygg- och miljönämnden)

3 FRAMTIDEN ( Bygg- och miljönämnden) INTERNKONTROLL ( Bygg- och miljönämnden) GEMENSAMMA NÄMNDER OCH FÖRBUND ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLAND RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET KOMMUNALA BOLAG Ånge Fastighets AB och Ånge Energi (ÅFA) VIKTIGA HÄNDELSER ( Ånge Fastighets AB och Ånge Energi ) GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Ånge Fastighets AB) Ånge Energi AB GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING ( Ånge Energi AB) Ångefallen Kraft AB (ÅKAB) Personalekonomi Redovisningsprinciper i delårsrapporten Kommunen Koncernen Revisionsrapport

4 Förvaltningsberättelse OMVÄRLD Internationell ekonomi Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 % i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 % under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något. (SKL, MakroNytt, 2/2014). Svensk ekonomi Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svag. BNP:s ökning mellan 4:e kvartalet 2013 och 2:a kvartalet i år uppgick till endast 0,1 %. Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 %. Samtidigt har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med 1,6 %. Det innebär att produktionsökningen till mycket stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. (SKL, MakroNytt 2/2014) Kommunernas ekonomi För kommunsektorn antar SKL att kommuner och landsting anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 % av skatter och bidrag från och med Det medför bland annat att kommunalskatten blir 35 öre högre 2017 jämfört med idag, vilket ger en förstärkning till de offentliga finanserna på drygt 7 miljarder kr (SKL, MakroNytt 2/2014). Arbetsmarknad 31 augusti var 210 personer i åldern år öppet arbetslösa och 212 personer i program med aktivitetsstöd i kommunen. Jämfört med årsskiftet 2013/2014 är det en minskning. Antalet arbetslösa ungdomar, upp till 24 år var i augusti 61 personer öppet arbetslösa och 53 personer i program med aktivitetsstöd. Jämfört med årsskiftet är det en ökning av öppet arbetslösa och en minskning av de i program med aktivitetsstöd år aug-14 aug Riket arbetslösa 4,4 4,8 3,6 3,5 3,4 i åtgärder 3,4 3,7 3,1 3,0 2,8 totalt 7,8 8,5 6,7 6,0 6,2 Länet arbetslösa 4,8 5,4 4,1 4,2 4,4 i åtgärder 4,3 4,7 4,3 4,3 4,2 totalt 9,1 10,1 8,4 8,6 8,6 Ånge arbetslösa 4,5 5,5 4,6 4,1 4,5 i åtgärder 4,6 4,5 4,4 4,5 4,6 totalt 9,1 10 9,0 8,6 9, år aug-14 aug Riket arbetslösa 8,2 9,4 4,2 i åtgärder 7 8,2 6,0 totalt 15,2 17,6 10,2 4

5 18-24 år aug -14 aug Länet arbetslösa 10,2 12,3 5,7 i åtgärder 10,1 11,8 9,7 totalt 20,3 24,1 15,4 Ånge arbetslösa 11,3 13,2 7,1 i åtgärder 10,2 9,1 9,0 totalt 21,5 22,3 16,1 Näringsliv - Tillväxtprojektet - länssamarbete Grupp 3 i affärsutvecklingsprogrammet har startat och ett företag från kommunen deltar - Flooré AB. Totalt deltar 62 företagsledare från länet i fyra kursgrupper. Fyra seminarier kring affärsutveckling erbjuds företagen i Ånge under våren, två genomfördes och två ställdes in på grund av för få deltagare. Arbetsgrupp och styrgrupp för projektet startar diskussioner för fortsatt gemensamt arbete kring tillväxtföretag efter projektets avslutande. Diskussionerna planeras fortsätta under hösten och ett förslag presenteras under september-oktober. - Starta eget kurs (12 kurskvällar á 3 timmar) startade under våren med åtta deltagare - Antal nystartade företag (skatteverket + bolagsverket) under första halvåret uppgår till ca 25 - en liten marginell ökning från Under våren genomfördes tre företagarluncher med deltagare 6 februari, Mats Lundqvist, företagsförmedling/generationsskiften, 8 maj, företagsbesök hos Flooré AB 4 juni Clear Sense, Social media - FöretagsKRAFT Projektet medfinansierades med kommunala medel och avslutades i juli. Medel genom Leader samt från kommunen har beviljats för en förstudie för det andra halvåret Studien ska framförallt inrikta sig på att ta fram riktlinjer och arbetssätt för fortsatt arbete efter avslutad projektform, men även ta fram arbetssätt och förslag på hur handeln ska utvecklas i kommunen. - Inflyttning Kommunen kan erbjuda en inflyttningslots. Uppdraget innefattar att ta emot förfrågningar och svara på frågor samt på förfrågan följa med till skola/förskola/ eller annan inrättning. Under det första halvåret ställdes förfrågningar om bostad, skola, förskola och arbete rörande 14 vuxna och 7 barn. - Mid Nordic Logistic Park Ånge Under första kvartalet 2014 startade EU-projektet "Spåranpassning av postens fd paketterminal i Ånge" igång. Projektet innebär att lokalen blir möjlig att nyttja för omlastning mellan järnväg och väg. Parallellt med detta beviljades Ånge kommun projektmedel från Länsstyrelsen. Syftet med projekt "Marknadsutveckling logistikpark Ånge" är att identifiera potentiella kunder och verksamhet till lokalen. Befolkning 2013 minskade befolkningen med 91 personer, till invånare var minskningen 200 personer. Prognosen för 2014 är en minskning med 140 personer. Till och med 31 juli är minskningen tre personer vilket är kan jämföras med 110 personer samma period

6 VERKSAMHET Årets händelser Under 2014 ökar behovet av asylboenden i landet då tillströmningen av asylsökande är stor. I vår kommun finns vid augustis utgång 2 boenden för asylsökande med totalt cirka 200 personer, båda geografiskt belägna i Torpshammar. Bedömningen är att behovet kommer att fortsätta öka. Nationaldagen firades tillsammans med Kungaparet och kommunens förenings- och kulturliv på Kulturbanken. Ånge kommun som arbetsgivare har för första gången anställt sommarstudenter som ett led i att arbeta med kompetensförsörjningen samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Sommarstudenterna gjorde under att antal veckor olika insatser i våra olika förvaltningar. En ny kostorganisation finns sedan augusti, där antalet produktionskök minskat. I samarbete med Trafikverket har ett arbete påbörjats med att dra in järnvägsspår i före detta postterminalen. I februari övertog Ånge kommun ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget. I februari öppnades ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i Ånge tätort. EKONOMI Periodens resultat Resultatet är tkr vilket ska jämföras med det budgeterade resultatet för perioden på tkr. Beräkning av semesterlöneskuld och övertidsskuld är tkr bättre än vid årsskiftet men kommer att öka under resten av året. Kommunens avgift till LSS-utjämningen är tkr lägre än budgeterat. Skatteverket har återbetalat felaktig betald löneskatt på tkr. Skatteintäkterna är något högre jämfört med budget samtidigt som utjämningsbidragen är något lägre och summan är 721 tkr bättre. Nämndsresultat Den budgeterade nettokostnaden för nämnderna är tkr lägre än budgeterat varav tkr avser minskning av semesterlöne- och övertidsskuld. Det är främst humanistiska nämnden och socialnämnden som har lägre nettokostnad än budgeterat. Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkterna är tkr högre än budgeterat och verksamhetens kostnader är tkr lägre än budgeterat varav personalkostnaderna är tkr lägre än budgeterat då hänsyn tagits minskningen av semester- och övertidsskuld. Prognos Prognosen för helåret 2014 är ett resultat på 7,8 mkr, budget 2014 är -4,5 mkr. Lägre kostnader för LSSutjämning, rättelse av tidigare års löneskatt är några av orsakerna. Humanistiska nämnden har en prognos som är 2 mkr bättre än budget och socialnämndens prognos är 1 mkr sämre än budget. Jämfört med resultatet per 30 augusti så är prognosen lägre vilket bland annat beror på att semesterlöneskulden beräknas vara högre vid årsskiftet, det nya boendet inom socialnämnden är under uppbyggnad och en fortsatt ökning av försörjningsstöd. Rekrytering av fler distriktssköterskor kommer att göras under hösten för att säkerställa patientsäkerheten. 6

7 Balanskravsavstämning Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Uppföljning sker i en avstämning av balanskravet. Vid avstämning mot balanskravet exkluderas reavinster men inte reaförluster. Vid en avstämning av balanskravet klarar kommunen balanskravet. Prognosen är att kommunen klarar balanskravet vid årsskiftet. Bolagsresultat Ånge Fastighet & Industri AB har ett resultat på tkr efter åtta månader och prognosen för året är ett resultat på tkr var resultatet efter sex månader, 73 tkr Ånge Energi AB har ett resultat på 216 tkr och en prognos på 300 tkr för året var resultatet efter sex månader 313 tkr. Ånge Fallen Kraft AB har ett +/- 0 resultat efter åtta månader. Investeringar Eftersom kommunens verksamhetsfastigheter ägs och förvaltas av Ånge Fastighets & Industri AB, ÅFA så är den kommunala investeringsnivån jämförelsevis låg och jämn över tiden och har hållit sig under avskrivningsnivån på 13 mkr/år är investeringsbudgeten nästan 33 mkr varav 10 mkr är överförda från 2013 och 10 mkr avser investeringar i verksamhetslokaler som kommunen genomför på grund av den ekonomiska situationen i ÅFA. Till och med augusti har tkr förbrukats exklusive de intäkter i form av extern finansiering som inkommit för projekten Larm kulturbanken, Bredbandsutbyggnad och Getberget, totalt tkr. Prognosen som nämnderna lämnat när det gäller investeringar är att budgeten kommer att förbrukas. Kostnaden för ombyggnad av Bobergsskolans kök, Ljungaverks och Torpshammars skola ser ut att bli högre än budgeterat. Med tanke på att endast 5,4 mkr förbrukats till och med augusti bedöms den totala investeringsbudgeten på 33 mkr att hålla. Tillgångar Med det övergripande finansiella målet att investeringarna under planeringsperioden ska understiga avskrivningarna kommer, på lång sikt, tillgångarnas bokförda värde att minska vilket är en anpassning av tillgångarna i förhållande till befolkningsminskningen. Bokförda värdet på kommunens materiella tillgångar var vi årsskiftet 170,4 mkr och 31 augusti 155,2 mkr De finansiella tillgångarna var vi årsskiftet 132,7 mkr och 31 augusti 138,7 mkr I balansräkningen finns aktierna i Ångefallen Kraft AB med till ett värde av 9 mkr, marknadsvärdet bedöms vara betydligt högre. Aktierna i ÅFA finns med till ett värde av 14 mkr, ÅFA s egna kapital 31 augusti är 14,9 mkr. De åtgärder som vidtas i bolaget leder till att bolagets ekonomi på sikt kommer att bli sund och stabil. Aktierna i Ånge Energi finns med till ett värde av 6 mkr, bolagets egna kapital var den 31 augusti 1,3 mkr. Åtgärder vidtas i bolaget och bolagets ekonomi kommer på sikt att förbättras. 7

8 Soliditet Soliditet är ett mått på det långsiktiga finansiella utrymmet och visar hur en stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel. 31 augusti var kommunens soliditet 35 % vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet. ÅFA:s soliditet var 3 % och Ånge Energis var 1 %. Framtida pensionsåtaganden, intjänade före 1998, har då inte beaktats som en skuld. Kommunen Soliditet % Soliditet % inkl ansvarsförbindelse PERSONAL Vid årsskiftet var det 832 personer tillsvidareanställda och 31 augusti var det 828 personer. 30 juni 2013 var det 857 personer tillsvidareanställda. Kostnaden för övertid och fyllnadstid var tkr Till och med augusti 2014 är kostnaden tkr. Övertid Övertid, tkr (exkl personalomkostnader) Övertid Fyllnadstid Utbetald övertid och fyllnadstid Anställningsformer Anställningsformer Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timanställda Antal anställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro Vid årsskiftet var den totala sjukfrånvaron 5,1 % och i augusti 5,4 %. Sjukfrånvaron bland personal under 30 år har ökat både jämfört med juni 2013 och årsskiftet. Sjukfrånvaro % andel av totalt antal sjukdagar 60 dagar eller mer 45,50% 46,20% 45,10% 45,40% % andel sjuktid av tillgänglig tid Totalt 5,40% 5,10% 5,60% 5,10% Kvinnor 5,90% 5,40% 5,80% 5,50% Män 3,40% 4,10% 4,70% 3,50% åldersgrupp <30 år 4,90% 3,80% 4,30% 3,30% åldersgrupp år 5,80% 5,30% 6,10% 5,10% ålders.grupp >50 år 5,20% 5,20% 5,30% 5,50% 8

9 MÅLUPPFYLLELSE, GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING "Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer", kommunallagen 8 kap 1. Kommunen ska, enligt samma paragraf besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning genom både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning: 1. Senast 2015 ska kommunens resultat, under en 3-års period i genomsnitt uppgå till 1% av skatter, bidrag och finansnetto - vilket innebär att verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) ska vara minst 1 % lägre än summan av skatter, bidrag och finansnetto. Prognos Resultat, totalt 7,8-92,8 2,4 Jämförelsestörande kostnader 1,0 105,2 3,6 Jämförelsestörande intäkter -12,1-13,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster 8,8 0,3-7,6 Prognosen är att målet inte kommer att uppnås Investeringsnivån ska understiga avskrivningsnivån sett under en treårs period. Satsning på vägbelysning som minskar kommunens driftkostnad exkluderas. Målet uppnås 31 augusti och prognosen är att målet inte kommer att uppnås vid årsskiftet. Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning: 3. Ett av kommunstyrelsen mål är att verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet, god tillgänglighet, mångfald och kostnadseffektivitet. När det gäller kostnadseffektivitet så följs kostnadsläget inom äldreomsorg, barnomsorg, individ- och familjeomsorg, grund- och gymnasieskola, fritid, kultur och LSSverksamheten årligen upp med hjälp av uppgifter ur databasen Kolada. Både jämförelser per invånare och per mätbar kvantitet till exempel plats eller elev ska redovisas där detta är möjligt. Avvikelser jämfört med jämförbara kommuner ska analyseras och kommenteras av respektive nämnd till kommunfullmäktige. Målet har inte utvärderats i samband med delårsrapporten Bland övriga mål som kommunfullmäktige beslutat om inför 2014 bedömer kommunstyrelsen att det är nedanstående mål som har bärighet på god ekonomisk hushållning 4. Effektiv energianvändning inom tekniska förvaltningen Fyra stycken luftvärmepumpar är installerade på vattenverken för att minska energianvändningen. Genom överföringsledningar har ett mindre vattenverk tagits bort, vilket bidrar till sänkt energiförbrukning. Största minskningen av energiförbrukning är bortkopplingen av Johannisbergs och Erikslunds vattenverk. Ineffektiva glödlampor i gatubelysningen byts ut under hösten, 2/3 beräknas vara utbytta vid årsskiftet Målet uppnås 31 augusti och prognosen är att målet kommer att uppnås vid årsskiftet 9

10 MÅLUPPFYLLELSE AV NÄMNDER/STYRELSES ÖVRIGA MÅL Ett levande näringsliv Prognos Företagen ska uppleva ett bra företagsklimat Ja Ja Utbildningsinsatser ska anpassas efter näringslivets och den egna organisationens kompetensbehov Ja Ja Kommunikationerna ska möjliggöra ut- och inpendling till centralorterna Ja Ja Utbildning och kompetensförsörjning Våra barn och ungdomar ska lära i en trygg miljö utan mobbing och kränkande behandling Ja Ja Ökad måluppfyllelse samt ökade meritvärdn Ja Ja Fler gymnasister som går ut med godkända gymnasiebetyg inom utsatt tid Ja Ja Alla ungdomar ska vara behöriga till gymnasiet och nå sina mål så långt det är möjligt utifrån varje Vet ej Vet ej individs förutsättningar Det goda livet Ånge kommun ska vara en bra kommun att leva och bo i Ja? Ja? Kommuninvånarna ska känna trygghet i sitt närområde Ja? Ja? Verksamheter ska kännetecknas av god kvalitet, god tillgänglighet, mångfald och kostnadseffektivitet Ja? Ja? Ånge kommun ska vara en bra arbetsgivare Ja? Ja? Kommuninvånarna ska uppleva att de har inflytande i kommunens verksamheter Vet ej Ja De som möter socialtjänsten ska känna sig väl bemötta och respekterade Vet ej Ja Våra brukare ska vara nöjda och delaktiga Vet ej Ja Socialtjänsten ska ha en god tillgänglighet och god information till dem som efterfrågar våra tjänster Vet ej Ja Personakontinuiteten inom hemvården hos brukare ska förbättras Ja Ja Personer med funktionsnedsättning ska integreras i samhället Ja Ja Anhöriga ska känna trygghet och erbjuda stöd Ja Ja Ungdomarna ska ha ett rikt kulturellt och idrottsligt utbud att ta del av, där ideella krafter sätts i centrum Ja Ja Vi ska ta tillvara ungas kraft och vilja att påverka beslut som rör deras vardag Ja Ja Våra kommuninvånare ska ha tillgång till en trygg och väl fungerande barnomsorg samt kunna ta del av Ja Ja ett rikt kulturliv och varierat fritidsutbud % av de med dåliga avloppsanläggningar 2011 ska ha inkommit med ansökan om ny Nej Nej avloppsanläggning senast 2014 Det ska inte finnas förfallna byggnader och ovårdade tomter, olovligt byggande, brott mot strandskydd, Nej Nej nedskräpning eller fordonsvrak God standard på kommunens ledningsnät Ja Ja Bra dricksvattenkvalitet Ja Ja Effektiv energianvändning inom tekniska förvaltningen Ja Ja En attraktiv utemiljö Ja Ja Säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter Vet ej Vet ej God kvalitet på den lagade maten Ja Ja Ånge Fastighets & Industri AB Överskott Ja Ja Amortera i takt med avskrivningarna Nej Nej Ingen vakansgrad i kommersiella lokaler Nej Nej Max 3,5% vakansgrad bostäder Nej Nej Ånge Energi AB Överskott Ja Ja Amortera i takt med avskrivningarna Nej Nej Ja= målet uppnått eller kommer att vara uppnått (prognos) Ja?=det går inte att avgöra om målet uppnåtts eller kommer att uppnås Nej= målet har inte uppnåtts eller kommer inte att vara uppnått (prognos) Vet ej=osäkert om vi har uppnått målet eller kommer att uppnå målet

11 INTERNKONTROLL Rutinerna för internkontroll har setts över och samtliga förvaltningar jobbar enligt sin tidplan med den egna internkontrollen FRAMTIDEN - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR Likviditet Vid årets början hade kommunen 104,4 mkr i likvida medel och kassalikviditeten var 69 %. 31 augusti hade kommunen 103,1 mkr i likvida medel och kassalikviditeten var 189 %. Förändringen jämfört med årsskiftet är att den kortfristiga skuld kommunen då hade till ÅFA, idag är en långfristig skuld Likviditet % Finanspolicy Kommunen har en finanspolicy som senast uppdaterades i maj Större delen av el-aktiepengarna är placerade, resterande finns i kommunens kassa i avvaktan på lämpliga placeringar. Villkoren för de pengar som inte placerats har försämrats under första halvåret Kommunen har två lån på totalt 101 mkr. Lånen har övertagits från Ånge Fastighet och Industri AB (ÅFA) i samband med kommunens ägartillskott i bolaget. Det ena lånet är rörligt med en uppsägningstid på två månader och det andra bundet till 1 december Kommunfullmäktige har i juni beslutat att "det ska vara möjligt att använda el-aktiepengarna till att minska kommunens skulder, dess bolags lånekostnader eller göra en investering för att få bättre avkastning, i det fall kommunfullmäktige under kommande mandatperioder beslutar så. Vid beslut om användning av el-aktiepengarna ska regeln om två/tredjedels majoritet tillämpas för att pengarna ska kunna användas." Några nya placeringar har inte gjorts under året. Långfristiga skulder Med långfristiga skulder avses skulder med löptid över ett år. Totalt har kommunen långfristiga skulder på tkr. De långfristiga skulder som kommunen har avser investeringsbidrag och anslutningsavgifter som avskrivs i takt med investeringen, en långfristig leasingskuld samt låneskuld på tkr. ÅFA har långfristiga skulder på tkr och Ånge Energi har tkr. Pensionsåtaganden Kommunens totala pensionsåtagande består av fyra delar: Årlig pensionsutbetalning, kortfristig skuld, pensionsavsättning och pensionsförbindelse. Under januari till augusti har pensionsavsättningen ökat med tkr och pensionsförbindelsen har minskat med tkr. Årets pensionsutbetalningar beräknas bli knappt 13 mkr, exklusive löneskatt. Borgensåtaganden Kommunens borgensåtagande var vid årsskiftet ca 540 mkr. 11

12 Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser utanför dess egen kontroll, till exempel konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen ska ha beredskap för att hantera sådana händelser, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Därför måste det finnas reserver och marginaler i ekonomin. Behovet och storleken av reserverna kan beskrivas i en känslighetsanalys, som visar hur olika förändringar påverkar kommunens intäkter och kostnader. Kommunanställdas löner förändras med 1 % = +/- 3,4 mkr. Ränteförändring på 1 % (lånade medel) = +/- 1 mkr i kommunen, +/- 3,9 mkr i ÅFA, +/- 0,4 mkr i Ånge Energi. Förändrad skattesats med 1 kr = +/- 17,7 mkr Ökning/minskning med 10 heltidstjänster = +/- 4,2 mkr 1 % resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto (2013) = 5,5 mkr 12

13 Resultaträkning (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) RESULTATRÄKNING Kommunen Budget Prognos Utfall Koncernen Prognos Utfall Mkr Not Utfall Utfall Helår 2014 Helår 2014 Helår 2013 Utfall Utfall Helår 2014 Helår 2013 Verksamhetens intäkter 1 82,5 54,3 106,3 108,4 118,5 131,3 93,2 183,6 182,8 Jämförelsestörande intäkter 8 0,0 0,0 0,0 12,1 4,9 0,0 12,1 Verksamhetens kostnader 2-423,8-321,5-656,6-647,5-654,7-448,7-340,1-691,2-681,1 Jämförelsestörande kostnader 8-0,8-2,5-1,0-1,0-1,7-0,8-2,5-1,0-1,7 Avskrivningar 3-10,1-6,3-11,9-16,0-15,4-22,6-16,7-30,7-135,4 Verksamhetens nettokostnad -352,3-276,0-563,2-556,1-541,3-335,9-266,1-539,2-623,4 Skatteintäkter 4 271,6 197,5 402,7 407,6 394,8 271,6 197,5 407,6 394,8 Generella statsbidrag och utjämning 5 99,4 73,9 148,1 149,2 148,0 99,4 73,9 149,2 148,0 Finansiella intäkter 6 5,5 4,4 10,7 10,1 10,3 4,0 1,4 10,1 8,1 Finansiella kostnader 7-1,9 0,0-2,9-2,9-1,1-10,2-6,5-18,1-15,7 Jämförelsestörande finansiella poster 8 0,0 0,0 0,0 0,0-103,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 22,4-0,2-4,5 7,8-92,8 28,9 0,2 9,5-90,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Periodens/Årets resultat 22,4-0,2-4,5 7,8-92,8 28,9 0,2 9,5-90,7 I verksamhetens kostnader ingår återbetalning från skatteverket för felaktigt inbetald löneskatt tidigare år och korrigering av felaktigt bokförd löneskatteskuld med 7,9 mkr. Ny beräkning av avgift till LSS-utjämningen innebär lägre kostnader för kommunen 13

14 Balansräkning (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Kommunen Kommunkoncernen Mkr Not Utfall Utfall Utfall Utfall ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 9 Mark, byggnader, tekniska anläggningar 128,5 134,6 639,9 644,8 Maskiner och inventarier 17,1 21,1 25,1 29,3 Leasade maskiner 1,0 1,1 1,0 1,1 Pågående investeringar 8,6 13,7 10,2 17,5 Finansiella anläggningstillgångar ,7 132,7 41,4 41,5 Summa anläggningstillgångar 293,9 303,1 717,7 734,3 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd mm 4,7 4,7 Fordringar 11 32,2 44,6 127,0 44,5 Kassa bank ,1 104,4 138,5 121,7 Summa omsättningstillgångar 135,3 149,0 270,2 170,9 Summa tillgångar 429,2 452,1 988,0 905,1 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 13 Ingående eget kapital 128,4 221,1 115,7 206,5 Justering (pga kommunens köp aktier Ånge Energi) -4,9 Varav E K reserv. framtida pensioner 13,6 13,6 13,6 13,6 Varav E K reserv. anpassn t bef.utv 15,5 15,5 15,5 15,5 Årets resultat 22,4-92,8 28,9-90,7 Summa eget kapital 150,7 128,4 139,8 115,7 Avsättningar Avsättning pensioner och liknande förpliktelser 14 58,0 56,9 58,0 56,9 Övriga avsättningar 15 4,8 4,8 5,0 5,0 Skulder Långfristiga skulder ,2 45,2 690,4 592,9 Kortfristiga skulder 17 71,5 216,9 94,8 134,7 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 429,2 452,1 988,0 905,1 14

15 Kassaflödesanalys (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Kommunen Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 22,4-0,2-92,8 Justering för av- och nedskrivningar 10,1 6,3 15,4 Justering gjorda avsättn pensioner o övriga avsättn 1,2 1,6 4,5 Justering för ianspråktagna avsättn pensioner o övriga 0,0-0,8 Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,0 Justering för minoritetens andel resultat 0,0 0,0 Justering för reavinster 0,0 0,0 Justering för reaförluster 0,1 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 Medel från verksamheten före förändring RK 33,7 7,7-73,7 Ökn(-)/minskn(+) förråd 0,0 0,0 Ökn(-)/minskn(+) kortfristig fordr. 12,4 22,2 30,8 Ökn(+)/minskning(-) kortfristig skuld -145,4-6,2 101,6 Summa ökning(+) minskning(-) -133,1 16,0 132,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten -99,4 23,7 58,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar 5,1-3,0-37,8 Avyttring av materiella tillgångar 0,0 0,1 0,5 Justering för nedskrivning 0,0 0,0 0,0 Leasade maskiner 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella tillgångar -6,0 69,0 33,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,9 66,1-4,4 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Långfristig upplåning 101,0 0,0 14,2 Amortering av långfristiga lån -2,1 0,0-0,7 Ökn./minskn. långfristiga fordringar 0,0-3,8 Utdelning 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 98,9 0,0 9,7 Årets kassaflöde -1,3 89,8 64,0 Likvida medel vid årets början 104,4 42,6 42,6 Likvida medel vid årets slut 103,1 132,4 104,4 15

16 Noter till redovisningen (OBS ny redovisningsperiod från och med 2014) Mkr Kommunen Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter 6,7 4,7 9,9 Taxor och avgifter 29,4 18,6 42,6 Hyror och arrenden 3,5 2,5 5,6 Bidrag 41,0 22,0 49,3 Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 1,7 6,4 10,8 Exploateringsintäkter 0,0 0,0 0,0 Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 Försäkringsersättningar 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,2 0,1 0,4 S:a verksamhetens intäkter 82,5 54,3 118,5 Från och med bokslut tillämpas RKR 18.Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod Mkr Kommunen Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter -259,8-197,9-397,1 Pensionskostnader -7,9-7,2-14,4 Övriga personalkostnader -1,9-2,0-3,8 Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -3,4-2,1-5,0 Bränsle energi och vatten -4,5-3,4-7,9 Köp av huvudverksamhet -40,1-28,5-66,0 Lokal- och markhyror -35,5-27,9-54,7 Övriga tjänster -26,3-19,1-37,0 Lämnade bidrag -14,7-13,4-26,8 Realisationsförluster och utrangeringar -0,1 0,0 0,0 Övriga kostnader -29,6-20,0-41,8 S:a verksamhetens kostnader exkl avskrivn. -423,8-321,5-654,7 Mkr Kommunen Not 3 Avskrivningar Avskrivning immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 Avskrivning byggnader och anläggningar -6,1-3,3-9,0 Avskrivning maskiner och inventarier -3,9-2,9-6,2 Avskrivning leasade maskiner -0,2-0,1-0,3 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 Uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 S:a avskrivningar -10,1-6,3-15,4 Från och med bokslut tillämpas RKR 18. Redovisning av intäkter. Rekommendationen innebär att statsbidrag till anläggningstillgångar och anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod 16

17 Mkr Kommunen Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt 270,9 198,4 396,9 Preliminär slutavräkning innevarande år 0,6-1,3-2,4 Slutavräkningsdifferens föregående år 0,0 0,4 0,2 Summa skatteintäkter 271,6 197,5 394,8 Mkr Kommunen Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag 58,9 44,5 89,0 Kommunal fastighetsavgift 9,8 7,4 14,9 Bidrag/avgift för LSS-utjämning -1,2-2,2-4,5 Kostnadsutjämningsbidrag 27,7 20,5 41,0 Strukturbidrag 2,7 1,6 3,1 Regleringsbidrag 1,5 2,2 4,4 Summa generella statsbidrag och utjämning 99,4 73,9 148,0 Mkr Kommunen Not 6 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar 3,0 2,8 5,9 Ränteintäkter 2,4 1,6 4,5 Övr finansiella intäkter 0,1 0,0 0,0 S:a finansiella intäkter 5,5 4,4 10,3 Mkr Kommunen Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader -1,5 0,0 0,0 Räntekostnader på pensionsavsättning -0,4 0,0-1,0 Övr finansiella kostnader 0,0 0,0-0,1 Summa finansiella kostnader -1,9 0,0-1,1 I årsbokslut 2013 bokades en kortfristig skuld till ÅFA på 101 Mkr bokades detta om till långfristig skuld i och med övertagande av lån på motsvarande summa. Detta lån är förklaring till ökad räntekostnad Mkr Kommunen Not 8 Jämförelsestörande poster Intäkt Et 2 Rivn/ombyggn (BKN) 0,0 0,3 Återbet försäkringspremie fr AFA 0,0 11,8 S.a Jämförelsestörande verksamhetsintäkter 0,0 0,0 12,1 Verksamhetskostnad Et 2 Rivn/ombyggn (BKN) -0,8-1,0-1,1 Sänkt RIPS-ränta -0,6 S:a Jämförelsestörande verksamhetskostnader -0,8-1,0-1,7 Tillskott ÅFA -101,0 Finansiell kostn för nedskrivn bostadsrätt 0,0 Sänkt RIPS-ränta -1,6-2,5 Summa jämförelsestörande finansiella poster 0,0-1,6-103,5 S:a jämförelsestörande poster -0,8-2,5-93,2 17

18 Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde 432,9 432,9 Ackumulerad avskrivning -304,4-298,3 Bokfört värde 128,5 134,6 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: Justerat 2013 Anskaffningsvärde 42,8 42,8 Ackumulerad avskrivning -12,4-12,4 Bokfört värde 30,4 30,4 Avskrivningstider år år Linjär avskrivningstid tillämpas Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 162,7 162,8 Ackumulerad avskrivning -145,5-141,7 Bokfört värde 17,1 21,1 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: Justerat 2013 Anskaffningsvärde 0,9 0,9 Ackumulerad avskrivning -0,7-0,7 Bokfört värde 0,2 0,2 Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år Linjär avskrivningstid tillämpas Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Leasing (Maskiner) Anskaffningsvärde 1,5 1,5 Ackumulerad avskrivning -0,5-0,3 Bokfört värde 1,0 1,1 Avskrivningstider 5 år 5 år Linjär avskrivningstid tillämpas 18

19 Mkr Kommunen Not 9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde 390,1 364,2 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: 42,8 42,8 Årets investeringskostnad 26,1 Årets investeringsbidrag Årets försäljning -0,1 Årets uppskrivning Årets nedskrivning Ingående avskrivningar -285,9-279,0 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: -12,4-12,4 Årets avskrivning -6,1-6,9 Redovisat värde vid årets slut 128,5 134,6 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 161,9 156,7 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: 0,9 0,9 Årets investeringskostnad 6,0 Årets investeringsbidrag Årets försäljning -0,4 Ingående avskrivningar -141,0-135,4 Bokfört 2014 för tidigare års investeringsbidrag: -0,7-0,7 Årets avskrivning -3,9-6,1 Årets utrangeringar/omklassificering -0,1 Redovisat värde vid årets slut 17,1 21,1 Leasing Ingående anskaffningsvärde 1,5 1,5 Ackumulerad avskrivning -0,3-0,1 Årets avskrivning -0,2-0,3 Redovisat värde vid årets slut 1,0 1,1 Investeringsbidrag är justerade värden i bokslut gjordes bokföringen 19

20 Mkr Kommunen Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Ånge Fastighets- och Industri AB 14,0 14,0 Ånge Energi AB 6,0 Ångefallens Kraft 9,0 9,0 Västernorrlands Länstrafik AB, andelar 0,4 0,4 Insats i Kommuninvest Ek.för. 0,6 0,6 Sundsvall/Timrå/Ånge Räddningsförbund 1,2 1,2 Serva Net AB 0,2 0,2 Övriga värdepapper och långfristiga fordringar Kommuninvest AB, certifikat, specialinlåning 36,1 36,1 Långfristigt lån till kommunägda företag 68,8 68,8 Kommuninvest (Förlagslån) 2,1 2,1 Länstrafiken, utlämnat lån 0,2 0,2 Bostadsrätter 0,0 0,0 Övriga värdepapper 0,1 0,1 ÅFA:s långfristiga värdepapperinnehav 0,0 0,0 ÅFA:s långfristiga fordringar 0,0 0,0 ÅFA:s andel i koncernföretag (Ånge Energi) 0,0 0,0 Redovisat värde 138,7 132,7 Ånge kommun köpte 2014 Ånge Energi AB för 6 miljoner kronor av ÅFA Ånge Fastighets- och Industri AB Beslut Kommunfullmäktige 5/2014 Mkr Kommunen Not 11 Fordringar Kundfordringar 15,5 19,7 Stats- och EU-bidragsfordringar 0,4 0,0 Upplupna skatteintäkter 1,0 4,7 Fordran mervärdesskatt 4,1 8,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,5 6,9 Räntefordringar bl a elaktiefonder 0,1 0,4 Kort del av långfr fordr koncern 1,7 3,9 Fordran kapitaltillskott från kommunen Redovisat värde 32,2 44,6 Mkr Kommunen Not 12 Kassa, bank Kommunens del i koncernbanken 56,9 57,6 Övriga bankmedel 46,2 46,8 Redovisat värde 103,1 104,4 20

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer