Granskning av årsredovisning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av årsredovisning 2009"

Transkript

1 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Balanskrav God ekonomisk hushållning Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper Ombudgetering Riktlinjer, policy mm Resultatbalansering Budgetjusteringar Kommunallagen Kommentarer och bedömning...20

3 1 Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed och i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper, med undantag för den extra avsättning av pensioner som har gjorts (se avsnitt Resultaträkning). Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Sammanfattningsvis bedömer vi att kommunen för 2009 uppfyller tre av de fyra finansiella målen, om man ser till ett enskilt år, medan någon bedömning av verksamhetsmålen inte kan göras. Kommunens ekonomiska läge Årets resultat uppgår till överskott om 9,6 Mkr (för ,3 Mkr), vilket gör att resultatutfallet för 2009 är en förbättring med 10,9 Mkr jämfört med föregående år. Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till +6,4 Mkr, där kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget om 3,8 Mkr, kultur- och samhällsutvecklingsnämnden en negativ avvikelse -3,0 Mkr samt omvårdnadsnämnden positiv avvikelse +4,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnader är i stort oförändrade i jämförelse med 2008 medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 16,4 Mkr jämfört med år 2008, vilket motsvarar en ökning med 1,4 %. Om man gör en bedömning kring måluppfyllelsen av de finansiella målen för 2009, som ett enskilt år, uppfylls tre av fyra mål. Den slutliga mättidpunkten för de finansiella målen är dock först I likhet med föregående år är bedömningen att, för att lättare kunna göra en bedömning av de finansiella målen för ett enskilt år, kan med fördel en tydligare redovisning göras mot delmål som ska uppfyllas för respektive år. Kommunfullmäktige har fastställt 10 inriktningsmål, med slutlig mättidpunkt 2011, som beskriver inriktning och ambitionsnivå för verksamheten under budgetperioden Arbetsgruppernas bedömning är att det råder osäkerhet om tre av målen kommer uppnås. Under året har ett arbete genomförts med att lägga fram förslag på besparingar för att få en budget i balans. Enligt förslaget skulle besparingarna för 2010 uppgå till 13 Mkr för att öka fram till 2012 till 33 Mkr. Med anledning av bla förbättrade skatteprognoserna är bedömningen i årsredovisningen, att besparingarna för 2012 istället behöver uppgå till 10 Mkr. Det är av vikt att arbetet med åtgärder fortsätter, för att kommunen ska kunna möta framtida utmaningarna, genom bla den negativ befolkningsutveckling. 3

4 2 Inledning 2.3 Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.4 Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 4

5 Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramen för granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 5

6 3 Granskningsresultat 3.1 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. I förvaltningsberättelsen redovisas en finansiell analys av kommunens ekonomi under Den finansiella analysen utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen. Utifrån dessa aspekter är målet att identifiera eventuella finansiella möjligheter och problem och därigenom försöka förtydliga om kommunen anses ha en god ekonomisk hushållning. Vidare finns det en sammanfattande finansiell analys med måluppföljning av kommunens finansiella mål. Förvaltningsberättelsen innehåller även kommentarer om de helägda bolagen, verksamhet under året och viktiga framtidsfrågor. Händelser av väsentlig betydelse I förvaltningsberättelsen beskrivs vilka väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. I övrigt beskrivs viktiga händelser under året under respektive nämnds redovisning. Förväntad utveckling I den sammanfattande finansiella analysen återfinns en sammanfattande utblick mot framtiden under rubriken Framtidsbedömning. Där beskriv bland annat det arbete som pågått under året med att få en ekonomi i balans. Varje nämnd har också i sin verksamhetsberättelse, under avsnittet Framåtblick, beskrivit viktiga framtidsfrågor. Väsentliga personalförhållanden Personalredovisningen ger information om t.ex. antal anställda, frisknärvaro samt pensionsavgångar och rekryteringsbehov. Sjukfrånvaron redovisas i enlighet med kraven i KRL fördelad på kön, ålder och hur stor långtidssjukfrånvaron är. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,6 % (5,4 %). 6

7 Gemensam förvaltningsberättelse Avsnittet Ekonomi i sammanfattning omfattar en kort beskrivning av resultaten för de helägda bolagen, men inget om resultatet för den totala kommunkoncernen. Detta redovisas istället i separat avsnitt, där det mer i detalj redogörs för ekonomi och verksamhet i koncernföretagen. Enligt RKR 8.2 ska kommunens samlade verksamhet redovisas i en gemensam förvaltningsberättelse. I denna ska det även lämnas information om övriga juridiska personer där kommunal verksamhet bedrivs. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten I den målmodell som gäller fr.o.m har kommunfullmäktige antagit övergripande inriktningsmål för hela perioden Övrigt För 2009 upprättas inget separat Hållbarhetsbokslut, vilket föregående år inkluderade miljöbokslut, välfärdsbokslut samt jämställdhetsbokslut. I årsredovisningen redovisas bland annat ekonomiska nyckeltal samt nyckeltal för personal. I verksamhetsbeskrivningarna återfinns dock få nyckeltal som kan vara relevant att visa avseende de olika verksamhetsområden. Till kommande år bör redovisade nyckeltal för verksamheterna utvecklas Investeringsredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar och hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Årets investeringar uppgår till 61,7 Mkr att jämföra med budgeterade investeringar om 85,1 Mkr. I den detaljerade redovisningen över investeringar per projekt framgår att större investeringar bland annat utgörs av ombyggnationer av Åsgårdens kök 14,7 Mkr samt ombyggnad av godsmagasinet om 14,1 Mkr. Investeringsredovisningen skulle kunna kompletteras med utförligare kommentarer kring större avvikelser mot budget och jämförelse med föregående år. 7

8 Driftredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att driftredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. Årets driftredovisning har kompletterats med en specifikation av budgeten, uppdelad i ursprunglig budget samt budgetjusteringar. Detta medför att det är lättare att följa vilka förändringar som har gjorts med anledning av tilläggsbudget samt resultatbalansering. Nämndernas budget, utfall, budgetavvikelse samt prognos lämnad i samband med delårsrapporten, redovisas i tabellen nedan: Driftredovisning per nämnd, Mkr Budget Utfall Budgetavvikelse Prognos delår Kommunfullmäktige -2,0-2,1-0,1-0,2 Revisionen -1,4-1,4 0,0 0,0 Kommunstyrelsen -107,9-104,1 3,8-0,7 Överförmyndarnämnden -1,7-1,8-0,1 0,0 Valnämnden -0,4-0,1 0,3 0,3 Kultur- och samhällsutveckling -131,4-134,3-3,0-9,2 Bygg- och miljönämnden -1,4-1,2 0,1-0,1 Barn- och utbildningsnämnden -454,3-451,6 2,7 0,6 Nämnden för lärande o arbete -63,9-63,2 0,8 2,5 Socialnämnden -74,3-76,5-2,2-4,6 Omvårdnadsnämnden -402,9-398,8 4,1 1,8 Summa nämnderna , ,1 6,4-9,6 Totalt redovisar nämnderna ett överskott om 6,4 Mkr (+19,0 Mkr) där kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt omvårdnadsnämnden redovisar de största överskotten medan kultur- och samhällsutveckling och socialnämnden redovisar de största underskotten. I jämförelse med prognosen som lämnades i samband med delårsrapporten redovisar i stort samtliga nämnder utom nämnden för lärande och arbete ett bättre utfall för Den största positiva avvikelsen mot prognosen redovisar kultur- och samhällsutveckling med 6,2 Mkr medan nämnden för lärande och arbete redovisar negativ avvikelse med 1,7 Mkr. I respektive nämnds verksamhetsberättelse kommenteras årets resultat. Överskottet för kommunstyrelsen förklaras i huvudsak med outnyttjade projektmedel om 2 Mkr. Underskottet för kultur- och samhällsutveckling är enligt redogörelsen orsakad av högre kostnader än beräknat för vintervägunderhåll samt ökade elkostnader. För socialnämnden förklaras underskottet bland annat av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Kopplingen mellan driftredovisningen och resultaträkningen bör tydliggöras via till exempel en not. 8

9 3.1.2 Balanskrav Bedömning och iakttagelser Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning av att balanskravet har uppfyllts för I enlighet med reglerna kring balanskravet, ska tidigare års eventuellt negativa resultat regleras och återställas under de närmast följande tre åren. Av årsredovisningen framgår att det finns ett kvarstående underskott att återställa från 2008 om -7,8 Mkr. I förvaltningsberättelsen återfinns en utredning av det balanskravsmässiga resultatet, det vill säga de justeringar som görs av årets resultat enligt resultaträkningen. Enligt reglerna ska justering göras för samtliga realisationsvinster samt eventuella justeringar av poster utifrån synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader samt orealiserade förluster på värdepapper. Enligt utredningen uppgår årets resultat enligt balanskravet till 8,6 Mkr. Detta motsvarar årets resultat justerat med realisationsvinster samt synnerliga skäl, bestående av rivningskostnader för Faxeholmen. Vi bedömer i likhet med kommunstyrelsens egen bedömning att underskottet enligt balanskravet från 2008 om -7,8 Mkr, har återställts genom årets positiva resultat God ekonomisk hushållning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att det i årsredovisningen finns en uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål samt finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Om man gör en bedömning kring måluppfyllelsen av de finansiella målen för 2009, som ett enskilt år, uppfylls tre av fyra mål (se nedan). Den slutliga mättidpunkten för de finansiella målen är först För att lättare kunna göra en bedömning av de finansiella målen för ett enskilt år, kan med fördel en tydligare redovisning göras mot delmål som ska uppfyllas för respektive år. Den slutliga mättidpunkten för verksamhetsmålen är Det är därför inte möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen för ett enskilt år Finansiella mål I budget för fastställde kommunfullmäktige fyra finansiella mål med avseende på god ekonomisk hushållning: 9

10 Finansiellt mål Utfall 2009 Måluppfyllelse (kommunstyrelsens bedömning) Resultatmål Årets resultat ska under perioden uppgå till 80 Mkr, eller 20 Mkr i genomsnitt, efter extra avsättning för framtida pensionskostnader med minst 10 Mkr. Negativt resultat får inte budgeteras något enskilt år under budgetperioden. Investeringsmål Investeringar ska finansieras med egna medel till 100 %. Investeringsnivån kan ökas med investeringar som genererar intäkter eller sänker kostnader. Låneskuld Låneskulden bör i varje årsbokslut vara oförändrad eller lägre i förhållande till föregående år. Vid utgången av år 2011 ska dock låneskulden vara oförändrad eller lägre i förhållande till 31 december Avsättning pensioner From år 2010 ska minst 5 Mkr årligen, plus reavinster från försäljning av mark, avsättas för den ansvarsförbindelse som ligger utanför balansräkningen och som avser intjänade pensionsförmåner till de anställda före år Resultat: Utfall ,3 Mkr Utfall ,6 Mkr Låneskulden har minskat under året (se nedan). Låneskuld Mkr Låneskuld Mkr Målet kommer inte att kunna uppnås för perioden Målet kommer att kunna uppnås för perioden Målet kommer att kunna uppnås för perioden Avsättning har gjorts under 2007 till 2009 om totalt 16,2 Mkr Kommentarer Bedömningen som görs i årsredovisningen är att resultatnivån inte kommer att kunna uppgå till ett genomsnitt om 20 Mkr per år under åren Orsaken till detta anges vara lågkonjunkturen. Låneskulden har minskat under året med 72 Mkr vilket medför att målet kring låneskulden har uppnåtts för Detta medför även att något lån inte har behövt tas upp för att klara av årets investeringsutgifter Mål för verksamheten Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har fastställt 10 inriktningsmål, med slutlig mättidpunkt 2011, som beskriver inriktning och ambitionsnivå för verksamheten under budgetperioden För att uppnå inriktningsmålen genomförs ett antal aktiviteter under respektive år. Dessa aktiviteter kan ses som delmål, där arbetsgruppen för respektive inriktningsmål gör en sammanfattande bedömning varje år. Denna sammanfattning samt en bedömning av möjligheten till måluppfyllelse presenteras i årsredovisningen. I årets redovisning har även ett antal av redovisningarna kompletterats med nyckeltal, som gör redovisningen mer överskådlig. 10

11 Ett komplement till den sammanfattande bedömningen görs via en separat skrivelse, där en redogörelse lämnas för de olika aktiviteterna. I förvaltningsberättelsen lämnas en överskådlig redogörelse och avstämning: Verksamhetsmål Utfall 2009 Måluppfyllelse (kommunstyrelsens bedömning) Senast 2011 ska minst 90% av de som brukar barn-, äldre och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Senast 2011 ska andelen elever i grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen ha ökat till 85% och andelen gymnasieelever som når grundläggande behörighet till högskolan ha ökat till 90%. Senast 2011 ska Söderhamns placering för målgruppen arbetslösa ungdomar vara bättre än riksgenomsnittet i arbetsförmedlingens rankinglista. Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffar rikssnittet. Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egna verksamhet ha minskat med 25% jämfört med Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. Osäkert om målet kommer att uppnås, med befintlig taktik. Målet kommer att uppnås, men taktiken behöver förändras. Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. Senast 2012 ska minst 20 centrumnära mindre lägenheter tillskapas och kommunen ska ge förutsättningar för byggande av minst 20 vattennära bostäder. Senast 2011 ska Södra Norrlands Utvecklingscentrum för vindkraftssupport ha utvecklats till ett Center of exellence som tillgodogör sig den tillväxtpotential som vindkraften representerar. Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa rikssnittet. Senast läsåret 2010/2011 ska andelen elever som startar UF-företag på Staffansgymnasiet vara dubbelt så hög jämfört med läsåret 2006/2007. Osäkert om målet kommer att uppnås, med befintlig taktik Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. Målet kommer att uppnås med befintlig taktik. 11

12 Sammanfattande bedömning Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunen för 2009, som ett enskilt år, uppfyller tre av fyra finansiella mål. När det gäller verksamhetsmålen är det inte möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen för ett enskilt år, eftersom den slutliga mättidpunkten för verksamhetsmålen är Enligt arbetsgruppens egna bedömningar råder det osäkerhet om tre av målen kommer att kunna uppnås samt att ett antal aktiviteter som inte är genomförda under året kommer att flyttas fram till Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Av KL 3:15 framgår att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Bedömning och iakttagelser Redovisningarna är utformade i enlighet med kommunens anvisningar Styrelsen och nämndernas redovisning av sitt uppdrag sker enligt en enhetlig struktur under följande rubriker: Nämndens uppgift/ansvarsområde Ekonomisk översikt Måluppfyllelse och viktiga händelser under året Framåtblick Redovisningarna ger en rättvisande bild av verksamhetens utfall i förhållande till fullmäktiges uppdrag inkl graden av måluppfyllelse I budget ger fullmäktige uppdrag till respektive nämnd. I regel består uppdragen av att inarbeta aktiviteter som nämnden är ansvarig för (för att uppnå inriktningsmålen) samt att från och med 2009 tillskapa en buffert i nämndens budget motsvarande minst 0,5 % av nämndens nettobudget. Utöver detta ger även fullmäktige vissa nämnder separata uppdrag. Inriktningsmålen utvärderas och kommenteras ur ett övergripande perspektiv i ett separat avsnitt. I nämndernas redovisning av sitt uppdrag återfinns rubriken måluppfyllelse och viktiga händelser under året. Under denna rubrik kommenteras delvis arbetet med inriktningsmålen och arbetet med de olika aktiviteterna kommenteras i ringa omfattning. När det gäller redovisningen av övriga uppdrag som fullmäktige lämnat återfinns delar, men detta kan utvecklas och göras tydligare. Det sker en analys av orsaker till redovisad budgetavvikelse och vilka genomförda åtgärder som gjorts Det ekonomiska utfallet i förhållande till budget redovisas. Under rubriken Ekonomisk översikt görs en analys av årets resultat och i regel kommenteras eventuella avvikelser. I de fall åtgärder har vidtagits för att uppnå resultatet, kan det med fördel även anges vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt de haft. 12

13 3.2 Rättvisande räkenskaper Resultaträkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över årets resultat, med undantag av extra avsättningen för framtida pensionskostnader (se nedan). Vi bedömer vidare att resultaträkningen i stort är uppställd i enlighet med KRL och att noter finns i tillräcklig omfattning. För att öka informationsvärdet kan uppställningen kompletteras med årets budget. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år (Mkr): Resultaträkning Utfall 2009 Utfall 2008 Ökn/ minskn % Verksamhetens intäkter 307,6 294,0 4,6% Verksamhetens kostnader , ,4 1,0% Avskrivningar och nedskrivningar -44,0-45,9-4,1% Verksamhetens nettokostnader , ,4 0,0% Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 218, ,9 1,4% Finansiella intäkter 32,0 40,5-21,0% Finansiella kostnader -30,5-34,3-11,1% Resultat före extraordinära poster 15,8 3,7 Reservering av pensionsåtagande före ,2-5,0 Årets resultat 9,6-1,3 Årets resultat uppgår till 15,8 Mkr före reservering av pensioner. Motsvarande resultat för 2008 uppgick till 3,7 Mkr, vilket gör att resultatutfallet för 2009 är en förbättring med 12,1 Mkr jämfört med föregående år. De största avvikelserna mot budget eller förändringarna i jämförelse med föregående år kan framförallt förklaras av: Verksamheterna redovisar ett positivt utfall mot budget om 6,4 Mkr (föregående år 19,0 Mkr). Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen är i stort oförändrad i jämförelse med föregående år, vilket medför att utvecklingen av verksamhetens nettokostnader uppgår till 0% (4,4%). Skatteintäkter och generella statsbidrag understiger budgeten med 11,4 Mkr. Ökningen i jämförelse med 2008 är 16,4 Mkr, viket motsvarar en ökning med 1,4% (2,8 %). I ökningen ingår för ,7 Mkr som avser ökade intäkter för fastighetsavgift. 13

14 För 2009 beslutade AFA att ingen avgift skulle erläggas för vissa delar av avtalsförsäkringarna. Detta har medfört att kommunen fick 12,4 Mkr i minskade kostnader (inklusive löneskatt). Under 2009 har samtliga kommuner erhållit utdelning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) för Söderhamns del erhölls 1,5 Mkr. Resultatet har även belastats med en extra avsättning till kommande pensionsutbetalningar om 6,2 Mkr. Avsättning till pensioner Kommunen har gjort en extra avsättning för kommande pensionsutbetalningar om 6,2 Mkr avseende pensioner intjänade före I kommunens årsredovisning har avvikelsen kommenterats enligt följande: "För att minska den kostnads- och likviditetsbelastning som pensionsåtagandet före 1998 innebär, beslutade kommunfullmäktige i samband med budgeten att reservera 5 mkr från och med år Utöver den årliga reserveringen har kommunen möjlighet att använda reavinsten vid markförsäljning till pensionsreserven. Om det årliga resultatet medger skall reserveringen tidigareläggas och/eller ytterligare reservering ske. Motsvarande likvida medel skall sedan avsättas i kapitalförvaltning. Reserveringar sker i enlighet med kommunens ordinarie redovisningsprinciper, vilket innebär att reserveringen belastar resultaträkningen. Detta överensstämmer inte med dagens regelverk för redovisning av pensionskostnader före Dock är redovisningsreglerna omtvistade och praxis varierar mellan kommuner. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra aktörer arbetar för att få till stånd en regeländring av redovisningen. Då resultatet för 2009 medger en tidigareläggning av reservering, har 6,2 mkr avsatts för pensionsreserven". Av den kommunala redovisningslagen 5 kap 4 framgår att en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänas före år 1998 inte ska tas upp som en skuld eller avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänas före år 1998 ska redovisas såsom kostnader i resultaträkningen. I de fall kommunens redovisningsprinciper avviker från god redovisningssed ska upplysning om detta och skälen för avvikelsen framgå av årsredovisningen (krav enl KRL 1:3). Kommunens val av redovisning av pensioner framgår av årsredovisningen och redovisas tydligt. Att man redovisar avsteget tydligt samt att det pågår diskussioner om framtida redovisning av pensioner ger dock inte kommunen laglig möjlighet att avvika från gällande regler kring redovisning av pensioner. De extra avsättningar som görs påverkar inte bara årets resultat, utan kommer även att medföra att resultaten i framtiden inte kommer att bli rättvisande. För 2009 har en avsättning gjorts om 6,2 Mkr. Bedömningen är att årets resultat inte blir riktigt rättvisande, utan att det rätteligen skulle uppgå till ett överskott om 15,8 Mkr. 14

15 3.2.2 Balansräkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Vi bedömer att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL, med undantag för den extra avsättning av pensioner som har gjorts (se nedan). Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. I huvudsak finns bilagor/specifikationer i tillräcklig omfattning men vi rekommenderar att arbetet med att se över underlagen till interimsposterna fortsätter, för att i högre grad kunna styrka redovisade poster. Efter genomförd granskning kan följande synpunkter och kommentarer nämnas: Tillgångar: Materiella anläggningstillgångar uppgår till 738,3 Mkr mot 724,1 Mkr år Årets investeringar uppgår till 61,7 Mkr. Enligt RKR:s rekommendation nummer 11.1 ska det för varje slag av materiell anläggningstillgång lämnas upplysningar om bland annat tillämpad avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar. Kommunens finansiella anläggningstillgångar uppgår till 973,5 Mkr att jämföra med 1 113,0 Mkr föregående år. Minskningen om 139,5 beror främst på att kommunens långfristiga fordringar till koncernen har minskat, bland annat har en revers om 91,8 Mkr till Stadshus lösts under året. För att säkerställa att projekt slutredovisas korrekt, att rätt medel rekvireras i tid och att möjliggöra en god överblick över samtliga projekt, bör arbetet med att se över rutinerna för projektredovisningen fortsätta. Ett arbete pågår med att hitta rutiner för avstämning av kundfordringar. Det är av vikt att arbetet slutförs. Kortfristiga placeringar har ökat med 10 Mkr genom placering av pensionsmedel, i enlighet med beslut om extra avsättning. 15

16 Skulder: Avsättningar för pensioner och särskild löneskatt uppgår till 79,2 Mkr att jämföra med föregående års 65,1 Mkr. Kommunen har gjort extra avsättningar till kommande pensionsutbetalningar om totalt 16,2 Mkr (avser pensioner intjänade före 1998). Se vidare under avsnitt Resultaträkning. Utöver redovisade borgens- och ansvarsförbindelser har kommunen ett solidariskt ansvar tillsammans med övriga medlemskommuner för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Detta bör framgå av not Kassaflödesanalys Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansiering och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. Vi bedömer även att noter finns i tillräcklig omfattning och att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen Sammanställd redovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden samt att den i huvudsak följer kraven i KRL och rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Vi bedömer vidare att konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande inflytande och beskrivits på ett korrekt sätt. Resultatet i den sammanställda redovisningen visar på ett underskott om -4,2 Mkr (överskott 4,0 Mkr). För de ingående bolagen redovisar Faxeholmen AB ett negativt resultat om -15,7 Mkr och Söderhamns Stadshus AB -0,8 Mkr. Kommentarerna bör utvecklas till kommande år, så att de även inkluderar övriga enheter som ingår i den samlade kommunala verksamheten Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper Vi bedömer att årsredovisningen i stort lämnar information om tillämpade redovisningsprinciper, men att informationen kring de tilläggsupplysningar som ska lämnas kan utvecklas. 16

17 I de fall kommunens redovisningsprinciper avviker från god redovisningssed ska upplysning om detta och skälen för avvikelsen framgå av årsredovisningen (krav enligt KRL 1:3). Kommunen avviker från god redovisningssed vad avser värderingsfrågor enligt följande: KRL 5:4: Kommunen redovisar avsättningar om totalt 16,2 Mkr avseende pensioner intjänande före 1998, vilket även framkommer av årsredovisningen. Se vidare under avsnitt Resultaträkning. Bland annat i rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning anges vilka krav som ställs på tilläggsinformation i årsredovisningen. En genomgång bör göras för att komplettera kommande årsredovisningar med nödvändiga uppgifter. Några exempel där kommunen avviker från god redovisningssed vad avser tilläggsinformation, utöver det som angivits under respektive rubrik: RKR:s rekommendation nummer 2.1: I not ska anges kompletterande information om antalet visstidsförordnanden och särskilda villkor som avviker från vad som är normalt. RKR:s rekommendation nummer 7.1: Förvaltningsberättelsen ska innehålla en samlad redovisning av pensionsförpliktelserna och pensionsmedelsförvaltningen. RKR:s rekommendation nr 13:1: Redovisning av hyres-/leasingavtal. Kommunen anger i redovisningsprinciperna att inga leasingavtal redovisas i balansräkningen. Finansiell leasing ska redovisas i balansräkningen medan det för operationell leasing räcker med tilläggsupplysning av omfattningen. RKR:s rekommendation nr 15.1: Redovisning av lånekostnader anger att information ska lämnas kring vilken metod som tillämpas för redovisning av lånekostnader. RKR:s rekommendation nummer 17: Upplysningar skall lämnas kring bland annat aktualiseringsgrad. 17

18 3.3 Ombudgetering Från och med 2008 infördes en budgethantering, där budgeten lades fast för fyra år ( ). Budgeten ska sedan uppdateras i juni varje år. Tanken bakom var att få en koppling till mandatperioden samt skapa långsiktighet i planeringen av de kommunala verksamheterna. Budgetramarna ska ligga fast under hela perioden, men kan korrigeras om väsentliga förändringar inträffar. Exempel på väsentliga förändringar är kraftigt minskade skatteintäkter. I samband med budgeten fick nämnderna även i uppdrag att skapa en buffert motsvarande minst 0,5% av nämndens nettobudget Riktlinjer, policy mm I det övergripande policydokumentet för ekonomi- och verksamhetsstyrning framgår att nämnder/styrelsen har ett fullt ansvar för sin ekonomi och verksamhet sett över tiden. Detta innebär att ansvaret inte bara är begränsat till det enskilda budgetåret, utan att över- och underskott överförs till nästkommande år (resultatbalansering). Vidare framgår att nämnderna har stor frihet att besluta om omdisponeringar mellan verksamheter inom sina ekonomiska ramar samt att det i regel inte ska lämnas några tilläggsanslag. I principerna för resultatbalansering samt hantering av över och underskott i fyraårsbudgeten framgår regler kring balansering av resultatet. I detta dokument framgår även att respektive nämnd ska fastställa regler för hur över- och underskott ska hanteras inom nämndens verksamhet. Utöver ovanstående finns även riktlinjer för budgethantering, där den mer praktiska tilllämpningen framkommer, samt budget- och planeringsförutsättningar och tidplaner som styr budgetarbetet Resultatbalansering Från och med 2005 infördes resultatbalansering, det vill säga att över- och underskott skulle föras över mellan åren. Tanken med systemet var att ge större flexibilitet i resursanvändningen samt ge bättre möjlighet att planera verksamheten långsiktigt. Vidare var tanken att förbättra hushållningen av tilldelade medel, skapa mindre tidspress vid inköp inför budgetårets slut samt stimulera till sparsamhet. Resultatbalansering sker i två steg: 1. Fastställande av beloppet som ska balanseras. Detta sker vid överläggningar mellan kommunstyrelsen samt respektive nämnd. 2. Respektive nämnd beslutar om hur över- och underskott ska fördelas mellan verksamheterna. 18

19 Överskott får användas under hela fyraårsperioden medan underskott mot budget ska återställas senast året efter det har uppstått genom att nämnden beslutar om en åtgärdsplan. Grundprincipen är att nämnden vid utgången av 4-årsbudgeten varken ska ha ett över- eller underskott. Användningen av det resultatbalanserade överskottet ska redovisas till kommunstyrelsen/fullmäktige i samband med uppföljningarna. Överskott får inte användas till att starta ny verksamhet eller andra åtgärder som permanent ökar nämndens kostnadsnivå. Vidare måste kommunstyrelsen ge sitt medgivande om ett utnyttjande av överskott skulle medföra att kommunen får ett negativt resultat Budgetjusteringar Följande definitioner används i samband med justering av budget: Tilläggsbudget Tilläggsbudget är budgetjusteringar som är finansierade i ursprungsbudgeten, det vill säga medel som ingår i den av fullmäktige beslutade budgeten för året. Dessa ger ingen resultateffekt utan avser endast omflyttning. Beslut om budgetjusteringar kan även göras efter beslut i fullmäktige. Dessa medför då en förändring av resultatet. Resultatbalansering Innebär att nämnderna får ta med sig över- och underskott mellan olika år, där resultatbalansering enligt definitionen är när man överför över- respektive underskott mellan 4- årsbudgetar och ombudgetering när överöring sker mellan åren inom 4-årsbudgeten. Omflyttningarna medför förändringar av resultatet för de enskilda åren. Flytt av budget Nämnderna har möjlighet att flytta budget inom 4-årsbudgeten för att anpassa verksamheten, vilket förändrar resultatet för de enskilda åren inom 4-årsbudgeten Kommunallagen I kommunallagens 8 kapitel anges reglerna kring den ekonomiska förvaltningen. I 4 framgår att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår och att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vidare framgår att undantag får göras från en budget i balans om det finns synnerliga skäl. I 5 anges att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. Budgeten ska fastställas före november månads utgång (8 ) och om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet också innefatta anvisning om hur utgiften ska finansieras (12 ). 19

20 3.3.5 Kommentarer och bedömning I juni 2008 fastställde fullmäktige budgeten för Enligt beslutad resultatbudget uppgår årets resultat till +11,8 Mkr. Under hösten 2008 gjordes budgetjusteringar så att resultatet enligt den justerade budgeten uppgick till +7,6 Mkr. Under 2009 har sedan budgetjusteringar gjorts, i huvudsak avseende resultatbalansering, om totalt 20,4 Mkr, som medfört att resultatet för 2009 till slut uppgick till -12,8 Mkr. Söderhamn kommun beslutade om en budget för 2009 i juni 2008 där intäkterna översteg kostnaderna om 11,8 Mkr. Detta medför att budgeten har hanterats i enlighet med kommunallagens bestämmelser. I kommunallagen framgår att, om ett beslut om en utgift tas under löpande budgetår ska detta även innehålla en anvisning om hur utgiften ska finansieras. Under löpande år har budgetjusteringar tagits, där bland annat prognosen för året har legat som grund och visat på överskott, bland annat genom minskade kostnader för avtalsförsäkringar. Ändringar i budgeten, i form av resultatbalansering, styrs av tydliga riktlinjer och principer. Enligt principerna återfinns bland annat begränsningar, som gör att kommunstyrelsen ska godkänna om utnyttjandet av resultatbalansering medför att kommunen kan få ett negativt resultat. Bedömningen är att det är av vikt att säkerställa att tillkommande budgetjusteringar kan finansieras, så att principerna om god ekonomisk hushållning samt kraven kring balanskravet beaktas. Bedömningen är vidare att hanteringen av resultatbalansering kan medföra att jämförelserna mot beslutad budget, för ett enskilt år, inte blir riktigt rättvisande eftersom det kan återfinnas ej utnyttjade resultatbalanserade medel i årets utfall. I årsredovisningen återfinns varje år en sammanställning över resultatbalanserat överskott samt hur medel använts under året. Efter 2009 års verksamhet har samtliga nämnder, utom socialnämnden, ett överskott. Det totala överskottet uppgår till 46,4 Mkr. Följande kommentarer och rekommendationer lämnas avseende hanteringen av budgetjusteringar: I samband med uppföljningar och bokslut bör de resultatbalanserade medlen tydligt särredovisas, både i driftredovisningen och i resultaträkningen. Vid jämförelser mot budget, bör det tydligt framgå vilken budget jämförelsen görs mot. För att öka jämförbarheten bör jämförelser göras exklusive resultatbalanserade medel. Det ansamlade överskottet i resultatbalanseringen uppgår till betydande belopp. Det är av vikt att en översyn och utvärdering görs kring reglerna om resultatbalansering. I denna bör frågan hanteras kring hur de ackumulerade överskotten ska kunna hanteras, samtidigt som kravet kring en ekonomi i balans ska uppfyllas. För att få systemet att fungera fullt ut och vinna fördelarna med det, är det väsentligt att det finns tilltro till systemet. 20

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Granskning av årsredovisning Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Granskning av årsredovisning Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Söderhamns kommun Robert Heed Hanna Franck April 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Smedjebackens kommun. Granskning av årsredovisning. Robert Heed Åke Andersson

Revisionsrapport. Smedjebackens kommun. Granskning av årsredovisning. Robert Heed Åke Andersson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Smedjebackens kommun Robert Heed Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och metod 3 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Årsredovisning 2003 April 2004 Rolf Hammar Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Piteå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av Årsredovisning 2011

Granskning av Årsredovisning 2011 Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Lekebergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Anna Gröndahl Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och metod... 3 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Smedjebackens kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer