TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson, administrativ chef Anette Nistrup, skorstensfejarmästare Jimmie Olofsson Utses att justera Sara Anheden (S) Håkan Malmgren (SD) Justerade paragrafer 1-21 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset Christian Björkqvist Ordförande Torgny Larsson (S) Justerare Sara Anheden (S) ANSLAG/BEVIS Håkan Malmgren (SD) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 21 januari 2014 Datum då anslaget tas ned 17 februari 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist

2 : 2 av 42 Beslutande Torgny Larsson (S), ordförande Ida Bornlykke (S), tjg ers Tina Bergström Darrell (S) Lars-Ove Hägerroth (M), tjg ers Anders Larsson (C) Gerrit Hoogendoorn (MP) Jerker Ottosson (SD) Ej tjänstgörande ersättare Anders Throbäck (S) Knut-Åke Pehrsson (SPI) Britta Berg (V) Per-Martin Svensson (M), tjg ers Sara Anheden (S) Marianne Åkerblad (M) Leif Sandberg (C) Anders Albäck (FP) Håkan Malmgren (SD) Bo Herou (KD) Lotta Hedström (MP) Linus Mattisson (SD) Ärenden vid dagens sammanträde med 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Information från bolag, kommunalförbund och nämnder 3 Ändring av delegeringsregler för lägenheter 4 Ändring av postnummerort - från Tomelilla till Onslunda 5 Svar på motion nr 2 om justering i Reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 6 Svar på motion om utsmyckning av kommunfullmäktiges möteslokal 7 Anmälningsärenden ksau 209/ Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och kommunala bolag 9 Remiss av hemställan om borgensåtagande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar 10 Projekt för energi- och klimatrådgivning Upphandlingsreglemente 12 Förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden Detaljplan för kvarteret Flundran planuppdrag 14 Svar på motion om skolplan 15 Svar på motion om återinrättande dagbarnvårdare 16 Svar på motion om att duktiga lärare ska få bättre karriärmöjligheter 17 Ansökan om tilläggsanslag 2013, Fn 79/ Anmälningsärenden ksau 224/ Fastställande av taxor för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 20 Stiftelsen Tomelilla konstsamling - uppsägning av avtal 21 Delegeringsbeslut i ks den

3 3 av 42 KS 1 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut På förslag av ordföranden görs följande tillägg i föredragningslistan: - Antagande av taxor för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - Information om kv Svärdet - Information om simhallsbyggnationen

4 4 av 42 KS 2 Dnr KS 2013/3 Information från bolag, kommunalförbund och nämnder s beslut Informationen läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Operativ chef Mats Svensson, administrativ chef Anette Nistrup och skorstensfejarmästare Jimmie Olofsson informerar om investering i nya släckbilar och taxor för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Kommunchef Göran Clausson informerar om att kommunen ännu ej fått svar från provtagningar i kvarteret Svärdet. Vad gäller simhallsbyggnationen finns för närvarade inget nytt att rapportera.

5 5 av 42 KS 3 Dnr KS 2012/52 Ändring av delegeringsregler för lägenheter s beslut beslutar att göra följande ändring i delegationsordningen: Träffa hyresavtal beträffande lägenhet för enskilda enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Delegat: Socialchef med rätt att delegera. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har den 25 november 2013 inlämnat skrivelse med följande lydelse: I nuvarande delegeringsregler för kommunstyrelsen har punkt 4.9 följande lydelse: Godkänna hyresavtal, arrendeavtal, tomträttsavtal och andra nyttjanderättsavtal upp till fem års avtalstid. Rätten att godkänna avtalen är delegerad till Samhällsbyggnadschef. När reglerna antogs var tanken att förvaltningen på detta sätt skulle ha ett helhetsgrepp för att kunna optimera lokalutnyttjandet. I vissa fall tecknar kommunen avtal om lägenheter och boende för privatpersoner. Då Samhällsbyggnad inte har möjlighet att följa upp dessa avtal bör en ändring göras så att Socialchefen har möjlighet att ingå dessa avtal. Förvaltningens förslag till beslut I delegeringsordningen införs följande delgering: Träffa hyresavtal beträffande lägenhet för enskilda enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Delegat: Socialchef med rätt att delegera. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 202/2013: I delegeringsordningen införs följande delgering:

6 6 av 42 Forts 3 Träffa hyresavtal beträffande lägenhet för enskilda enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1. Delegat: Socialchef med rätt att delegera. Beslutet skickas till: Författningssamlingen Pamela Lindqvist Jörgen Prahl Elisabet Andersson

7 7 av 42 KS 4 Dnr KS 2013/321 Ändring av postnummerort - från Tomelilla till Onslunda s beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta synpunkter från Institutet för språk och folkminnen. Vid ett positivt svar från institutet ges förvaltningen i uppdrag att tillskriva Posten AB med begäran om byte av postnummerort. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har den 25 november 2013 inlämnat skrivelse med följande lydelse: Det har från Onslunda Byalag framförts önskemål om att få ändra postnummerort från Tomelilla till Onslunda. Främsta skälet till förändringen är att man menar att det är ologiskt och förvillande att exempelvis ha Månvägen Tomelilla som besöksadress när man bor i Onslunda. Endast postföretag och kommuner har möjlighet att ansöka om ändringar i postnummersystemet. Posten gör sedan en konsekvensutredning av vad en eventuell förändring innebär för alla som berörs. Följande villkor måste vara uppfyllda för att byta postort: Området ska ha fastställda belägenhetsadresser som finns registrerade hos lantmäteriet. (Dessa finns redan registrerade). Utlåtande från Institutet för språk och folkminnen ska bifogas ansökan Förvaltningens förslag till beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta synpunkter från Institutet för språk och folkminnen. Vid ett positivt svar från institutet ges förvaltningen i uppdrag att tillskriva Posten AB med begäran om byte av postnummerort.

8 8 av 42 Forts 4 Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 203/2013: beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inhämta synpunkter från Institutet för språk och folkminnen. Vid ett positivt svar från institutet ges förvaltningen i uppdrag att tillskriva Posten AB med begäran om byte av postnummerort. Beslutet skickas till: Jörgen Prahl för vidare hantering

9 9 av 42 KS 5 Dnr KS 2013/295 Svar på motion nr 2 om justering i Reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda s beslut beslutar att remittera motion till beredningen för organisations- och arvodesfrågor. Ärendebeskrivning Håkan Malmgren (SD) har inlämnat motion om justering i Reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda med följande lydelse: I paragraf 2 i nämnda reglemente står: Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte tjänstgör har rätt till ersättning enligt osv. Vi kan inte tycka att Tomelilla-borna ska betala ersättning för politiker som går på möten där de inte behövs och inte har någon rösträtt. I kommunstyrelsen t.ex, skall 13 man tjänstgöra, och ibland sitter där också 13 ersättare som inte tjänstgör. Låt dem sitta där, men varför skall de ha ekonomisk ersättning när de inte gör någonting? Fullständigt onödigt, enligt vårt sätt att se på saken. Det skall sparas pengar både här och där, och då skall det även sparas på politiker. Precis som vi sagt i våra två tidigare motioner i ämnet. Vi föreslår därför: Att följande mening stryks i "Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda" i paragraf 2: samt ersättare som inte tjänstgör

10 10 av 42 Forts 5 Och detta skall gälla samtliga sammanträden i kommunen enligt paragraf 1 i reglementet, dvs i fullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan nämnd/styrelse och dess utskott, i av fullmäktige eller kommunstyrelse tillsatt beredning samt i kommunrevisionen. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 207/2013: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till den särskilda beredningen för organisations- och arvodesfrågor för vidare hantering. Motionen anses därmed besvarad. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar att motionen remitteras till beredningen för organisations- och arvodesfrågor. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Jan-Erik Andersson (S), organisations- och arvodesgruppen

11 11 av 42 KS 6 Dnr KS 2013/308 Svar på motion om utsmyckning av kommunfullmäktiges möteslokal s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar uttala att det finns ett golvstandar med flaggspel som kan användas vid bland annat fullmäktiges sammanträden. Motionen anses därmed besvarad. Ärendebeskrivning Sven-Erik Eriksson (-) har inlämnat följande motion: Utsmyckning av kommunfullmäktige mötes lokal. Staffanstorps kommun som befolkningsmässigt är lika stor som Tomelilla kommun är kommunfullmäktige lokalen utsmyckad med kommunflaggan, Svenska flaggan och EU-flaggan. Jag hemställer att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige sammanträdet utsmyckas med Tomelilla vapenflaggan, Gladan. Svenska flaggan och EU-flaggan. Tidigare behandling s arbetsutskott 208/2013: Kommunfullmäktige beslutar uttala att det finns ett golvstandar med flaggspel som kan användas vid bland annat fullmäktiges sammanträden. Motionen anses därmed besvarad. Kommunfullmäktige 170/2013: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

12 12 av 42 KS 7 Dnr KS 2013/4 Anmälningsärenden ksau 209/2013 s beslut lägger anmälningsärendena till handlingarna. Ärendebeskrivning Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 november 2013, Protokoll fört den 8 oktober 2013 med Central Samverkansgrupp. Inbjudan från Stiftelsen Tomelilla Konstsamling som fyller 90 år 2014 till kommunstyrelsen, genom intendent Sten Bjerketun Stiftelsen Tomelilla Konstsamling. Protokoll från Losam SKK (samhällsbyggnad, kultur och fritid samt kommunledningskontoret). Synskadades riksförbund Skåne i TV4:s samhällsprogram Kalla fakta söndagen den 10 november 2013, fick vi se hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommunerna ska säga nej i LSS-ärenden. Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen lägga anmälningsärendena till handlingarna. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 209/2013: lägger anmälningsärendena till handlingarna.

13 13 av 42 KS 8 Dnr KS 2013/329 Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över kommunalförbund och kommunala bolag s beslut avger svar till revisionen i enlighet med förvaltningens yttrande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tomelilla kommun har PwC granskat om kommunstyrelsen genom uppsiktsplikten säkerställt att de kommunalförbund och bolag som Tomelilla kommun är medlem i/äger hanterar offentlighetsprincip och överklaganden av beslut korrekt. I rapporten konstateras att kommunstyrelsen inte har säkerställt genom uppsiktsplikten att de kommunalförbund och de bolag som Tomelilla kommun är medlemmar av/äger hanterar offentlighetsprincip och överklaganden av beslut korrekt. Granskningen konstaterar samtidigt att det inte visar att det förekommer några brister inom nämnda områden i de kommunalförbund och det bolag som ingått i granskningen. Enligt förarbetena till kommunallagen har kommunstyrelsen dock fortfarande en skyldighet att fortlöpande utöva tillsyn även om man inte fått någon konkret anledning till granskning och detta har inte genomförts. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att: åtminstone en gång under varje mandatperiod kontrollera att offentlighetsprincip och överklagande av beslut hanteras korrekt av kommunalförbunden/bolagen.

14 14 av 42 Forts 8 Förvaltningen delar revisorernas rekommendation. Beträffande de kommunalförbund där Tomelilla kommun är medlem kan uppsikten enklast hanteras genom att frågeställningen tas upp på de första medlemsmötena och uppgiften fördelas bland medlemskommunerna. Detsamma kan även gälla för de bolag kommunen äger tillsammans med andra. Beträffande kommunens helägda bolag kan kanslienheten svara för stickprovskontroller vad gäller offentlighetsprincipen och överklagande. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avger svar till revisorerna enligt ovan. Beslutet skickas till: Revisionen

15 15 av 42 KS 9 Dnr KS 2013/281 Remiss av hemställan om borgensåtagande från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF - Inköp av fyra stycken släckbilar s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid. -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Kommunfullmäktige riktar en uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari 2015.

16 16 av 42 Forts 9 Ärendebeskrivning Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inkom den 14 oktober 2013 med en hemställan om borgensåtagande för inköp av fyra stycken släckbilar. Av hemställan framgår följande: Bakgrundsfakta: Fordonsparken har idag en mycket hög ålder. Senast SÖRF investerade i nya tunga brand/räddningsfordon var år Underhålls- och driftskostnaderna har ökat och är relaterade till den höga åldern på fordonen. Handlingsplan gällande begäran om åtgärd enligt kap 6 i Arbetsmiljölagen: Brandmännens Riksförbund och Kommunal inkom med en skrivelse med begäran om åtgärd den 18:e april. Begäran om åtgärd enligt kapitel 6 paragraf 6a Arbetsmiljölagen gäller 6 äldre brandfordon som saknar säkerhetsbälten på samtliga platser och ABS låsningsfria bromsar. Dessa 6 brandfördon har en ålder som pendlar mellan år. Den tekniska utredningen har gett ett samstämmigt resultat, att eftermontera låsningsfria bromsar på fordon med en hög ålder är tekniskt omöjligt. Räddningstjänsten har valt att ej åtgärda fordonen utan dessa kommer att avyttras. Operativ översyn: Under våren har en operativ översyn genomförts med ett stort deltagande/förankring ifrån de fackliga parterna. Under utredningstiden har det visat sig att en optimering av vagnparken har varit ett måste. Totalt kommer 16 enheter/fordon avyttras vilket ger SÖRF en nettovinst i antal fordon med 12 enheter färre jämfört med idag. Kostnadsbesparingen är ca 500 tkr. Samtidigt tar vi bort ett antal Rakelradioabonnemang till en summa som motsvarar 100 tkr. Direktion och ägargrupp har antagit rapporten utan reservationer. Finansiering av nya brandfordon: Inköp av 4 stycken släckbilar Fordonens livslängd 15 år Inköpspris släckbil ca 4 mkr/styck Beräknad årsränta 2,5-3,0% Ekonomicheferna i de fyra medlemskommunerna har diskuterat ärendet och tagit fram förslag till beslut gällande borgensåtagande samt ett förslag till regressavtal.

17 17 av 42 Forts 9 Kanslichef Christian Björkqvist framför i kompletterande skrivelse följande: Kommunfullmäktige beslöt 184/2013 att återremittera ärende angående hemställan från Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund om borgensåtagande. Hemställan avser kommunal borgen från de fyra medlemskommunerna för lån till inköp av fyra stycken släckbilar till en beräknad kostnad av 16 mnkr. Under debatten i kommunfullmäktige efterfrågades bland annat vilka konsekvenser ett eventuellt samgående med Räddningstjänst Syd skulle ha på det aktuella inköpet av släckbilar. Uppgifter har inhämtats från utredningen om samgående/utökad samverkan som har initierats av SÖSK. Av dessa uppgifter framgår att leveranstiden för släckbilarna lär vara upp mot 18 månader. Om det blir aktuellt med ett samgående kan släckbilarna förhoppningsvis gå in i det bolag som Malmö kommun äger och som Räddningstjänst Syd leasar av. De lär inte tappa i värde eftersom de inte kommer att vara klara för leverans innan ett eventuellt samgående. Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar operativ chef Mats Svensson ytterligare uppgifter om upphandlingen och leveranstider. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 184/2013: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunförvaltningen. s förslag 123/2013: Kommunfullmäktige beslutar -Att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om kr jämte därpå löpande ränta och lånekostnader under tio år för att sedan göra en omprövning av fortsatt borgen. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på de ursprungliga skuldebrevens respektive lånebelopp. -Att borgen ingås under förutsättning att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund minst amorterar aktuellt lån i takt med fordonens avskrivningstid.

18 18 av 42 Forts 9 -Att Tomelilla kommun, i enlighet med vad som anges i förbundsordningen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, ska ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. -att Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund inte ska erlägga någon borgensavgift. -Att borgensförbindelsen och regressavtalet för Tomelilla kommuns del undertecknas av kommunstyrelsens ordförande (med vice ordförande som ersättare) och kommundirektören (med ekonomichefen som ersättare) -Att Tomelilla kommuns beslut om borgensförbindelse och regressavtal gäller under förutsättning av att motsvarande beslut fattas av de övriga tre medlemskommunerna. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens tidigare förslag. Leif Sandberg (C) yrkar med instämmande av Gerrit Hoogendoorn (MP) att följande tillägg görs: föreslår kommunfullmäktige att rikta uppmaning till kommunens representanter i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund att vid tilldelningsbeslut tillse att slutleverans av räddningsfordon för vilka Tomelilla kommun ingår borgen, inte sker före 1 januari Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens tidigare förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Leif Sandbergs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

19 19 av 42 KS 10 Dnr KS 2013/11 Projekt för energi- och klimatrådgivning s beslut godkänner verksamhetsplanen för 2014 för kommunal energi- och klimatrådgivning för Tomelilla kommun. Ärendebeskrivning Eva Hansson, energi- och klimatrådgivare, har den 6 december inlämnat skrivelse med följande lydelse: Tomelilla kommun har ansökt om stöd från Energimyndigheten för genomförande av projektet energi- och klimatrådgivning för åren Finansiering sker till 100 % av staten. Verksamheten styrs av förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energioch klimatrådgivning. Uppdraget är enligt förordningen att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods. I praktiken innebär detta att verksamheten fungerar som konsumentupplysning inom områdena energi, miljö, inomhusklimat och transporter. Energi- och klimatrådgivningen får riktas till hushåll, företag och organisationer. En av kommunen godkänd verksamhetsplan för rådgivningen ska med post skickas in till Energimyndigheten senast den 31 januari det år ansökan gäller. Förvaltningens förslag till beslut godkänner verksamhetsplanen för 2014 för kommunal energioch klimatrådgivning för Tomelilla kommun. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 214/2013: godkänner verksamhetsplanen för 2014 för kommunal energi- och klimatrådgivning för Tomelilla kommun.

20 20 av 42 Beslutet skickas till: Eva Hansson

21 21 av 42 KS 11 Dnr KS 2013/105 Upphandlingsreglemente s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till upphandlingsreglemente. Kommunförvaltningen får i uppdrag att under 2014 anordna utbildning i offentlig upphandling för ordförandena, vice ordförandena och 2 vice ordförandena i kommunens nämnder och styrelser. Ärendebeskrivning Upphandlare Eva-Lena Persson framför i tjänsteskrivelse följande: Sedan juli 2007 pågår en avtalsstyrd upphandlingssamverkan mellan Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns och Ystads kommuner. Bland de grundläggande förutsättningarna för samverkan är att kommunerna har ett gemenensamt upphandlingsreglemente. Nuvarande upphandlingsreglemente antogs av Kommunfullmäktige, 64/2008. Då beloppsgränserna förändrats genom lagändring har ett nytt förslag till upphandlingsreglemente tagits fram av upphandlingsgruppen i Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Simrishamn. Kanslichef Christian Björkqvist har den 30 oktober 2013 inlämnat skrivelse med följande lydelse: beslöt 81/2013 att återremittera förslag till nytt gemensamt upphandlingsreglemente till kommunförvaltningen för förtydligande av nämndernas ansvar i upphandlingsprocessen. Under rubriken Målsättning och syfte har därefter följande justeringar/kompletteringar gjorts: I 5:e stycket, 1:a meningen, har slutet ändrats till.utan att försvåra för kommande generationer att tillfredsställa sina behov. I samma stycke har

22 22 av 42 Forts 11 lagts till meningen Vid upphandling ska miljömässiga, etiska och sociala hänsyn tas i den mån lag och praxis tillåter samt efter vad som bedöms lämpligt i det enskilda fallet. I 7:e stycket har lagts till Gåva eller förmån som kan påverka anställda i sin tjänsteutövning ska avvisas. Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang som står i konflikt med kommunens intressen. Under rubriken Ansvarsfördelning har följande justeringar/kompletteringar gjorts. Kommunchefen delegerar till den centrala inköpsfunktionen att fastställa tillämpningsanvisningar till reglementet ändras till: Kommunchefen fastställer tillämpningsanvisningar till reglementet. Komplettering: Nämnderna ansvarar för upphandling inom respektive ansvarsområde. ansvarar för kommungemensamma upphandlingar och för upphandlingar som berör flera nämnders verksamhetsområde. och nämnderna fastställer i delegationsordningar på vilken nivå upphandlingar ska hanteras. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 215/2013: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till upphandlingsreglemente. Förslag till beslut under sammanträdet Anders Larsson (C) yrkar att kommunförvaltningen får i uppdrag att under 2014 anordna utbildning i offentlig upphandling för ordförandena, vice ordförandena och 2 vice ordförandena i kommunens nämnder och styrelser.

23 23 av 42 Forts 11 Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Anders Larssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

24 24 av 42 KS 12 Dnr KS 2013/166 Förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige mandatperioden s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden ska vara oförändrat, 41 stycken. Reservationer Håkan Malmgren (SD) och Jerker Ottosson (SD) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Jan-Erik Andersson (S), sammankallande för organisations- och arvodesfrågor, har den 6 december 2013 inlämnat skrivelse med följande lydelse: Den av kommunfullmäktige utsedda särskilda beredning för organisationsoch arvodesfrågor har bland annat getts i uppdrag att lämna förslag på antalet ledamöter i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden. Gruppen har hittills haft två sammanträden där bland annat antalet ledamöter i kommunfullmäktige har diskuterats. Diskussion har skett ur såväl ett demokratiskt som ett ekonomiskt samt effektivt perspektiv. Vid det senaste sammanträdet konstaterade undertecknad (sammankallande) att det fanns en klar majoritet bland gruppens ledamöter som förespråkar att antalet ledamöter ska vara oförändrat, 41 stycken. Oförändrat antal ledamöter innebär ur ekonomisk synvinkel oförändrad kostnad. Organisations- och arvodesgruppen anser att demokratiaspekten är av stor vikt i sammanhanget. Håkan Malmgren (SD) reserverade sig mot förslaget och föreslår att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 31 stycken.

25 25 av 42 Forts 12 Organisations- och arvodesgruppens förslag Organisations- och arvodesgruppen föreslår att antalet ledamöter i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden ska vara oförändrat, 41 stycken. Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 216/2013: Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige den kommande mandatperioden ska vara oförändrat, 41 stycken. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

26 26 av 42 KS 13 Dnr KS 2013/341 Detaljplan för kvarteret Flundran - planuppdrag s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för fastigheten Flundran 1, samt att fastigheten utgår från inriktningsbeslutet som kommunstyrelsen gav (KS 167). Samhällsbyggnad ges vidare i uppdrag att utreda konsekvenserna av två spår vid infarten söderifrån till stationsområdet. Ärendebeskrivning För fastigheten Flundran 1 gäller detaljplan från Enligt planen anges markanvändning för småindustri. Kommunfullmäktige fastställde den 6 september 2010 ( 119) ett bostadsförsörjningsprogram för åren I programmet anges fastigheten Flundran 1 som en del av Scan-området, som pekas ut som ett lämpligt område för förtätning av bostäder i stadskärnan. Det centrala läget och närheten till kommunikationer gör att området kan vara lämpligt för bostadsbebyggelse. Området påverkas dels av Simrishamnsbanans framtida sträckning och omfattning, men också av Gladanledens trafik. För att möjliggöra för bostadsanvändning inom fastigheten krävs en ny detaljplan över fastigheten. Förvaltningens förslag till beslut Föreslå till kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för fastigheten Flundran 1, samt att fastigheten utgår från inriktningsbeslutet som kommunstyrelsen gav (KS 167).

27 27 av 42 Forts 13 Tidigare behandling s arbetsutskotts förslag 217/2013: beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan i enighet med vad som nedan redovisas för fastigheten Flundran 1, samt att fastigheten utgår från inriktningsbeslutet som kommunstyrelsen gav (KS 167). Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) gör följande tilläggsyrkande: Samhällsbyggnad ges i uppdrag att utreda konsekvenserna av två spår vid infarten söderifrån till stationsområdet. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Härefter ställer ordföranden proposition på Torgny Larsson tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnad

28 28 av 42 KS 14 Dnr KS 2011/504 Svar på motion om skolplan s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med familjenämndens mål om att ett övergripande strategidokument ska arbetas fram under Ärendebeskrivning Ett behov finns av ett övergripande strategidokument för Barn och Utbildning som visar vägen vart Tomelilla kommun vill med Barn och Utbildning. Ett av målen för 2014 är att skapa ett strategidokument för Barn och Utbildning. Tidigare har det funnits Skolplan för Tomelilla kommun kom ny Skollag och Läroplan som inneburit en mer statligt reglerad skola. Områden som kommunen tidigare kunnat fatta beslut om är idag styrda via t.ex. Skollagen. Behovet av en egen lokal Skolplan för kommunen har minskat betydligt. Däremot har det vuxit fram ett behov av ett mer övergripande strategidokument som talar om vad Tomelilla kommun i sin helhet vill med skolan. Därför har Familjenämnden skapat ett mål för 2014 inom området. Se nedan tabell. Mål 2014 Hur Kommentar Att skapa ett övergripande strategidokument för Bou. Bou s ledningsgrupp skapar tillsammans med Familjenämnden övergripande strategidokument som handlar om vad man vill med förskola och skola. Mätmetod: Färdigt strategidokument kan visas upp vid höstens budgetberedning Ansvar: Skolchef och ordf/v.ordf i familjenämnden (arbetsutskott) Målgrupp: Medborgare i Tomelilla kommun

29 29 av 42 Fort 14 Tidigare behandling s arbetsutskotts 219/2013: Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Familjenämndens förslag 140/2013: Familjenämnden beslutar att avslå motionen, samt jobba vidare med målet för 2014 angående Att skapa ett övergripande strategidokument för Bou. s arbetsutskotts beslut 211/2011: Motionen remitteras till familjenämnden för yttrande. Kommunfullmäktiges beslut 205/2011: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till beslut under sammanträdet Sara Anheden (S) yrkar att motionen ska anses besvarad med att ett övergripande strategidokument ska arbetas fram under Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Sara Anhedens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 86 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 19.00 Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer