1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX"

Transkript

1 Göteborg Energi Gasnät AB ÅRSREDOVISNING GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

2 Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet för överföringen av naturgas. Innehåll VD-ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 3 Nyckeltal 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 6 Förändringar av eget kapital 6 Kassaflödesanalyser 7 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 8 12 Revisionsberättelse 13 Granskningsrapport 13 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Balansräkningar Balansomslutning, Tkr Investeringar, Tkr Ekonomisk analys Soliditet, % 30,7 21,4 Avkastning på totalt kapital, % 13,8 8,8 Avkastning på eget kapital, % 32,0 25,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,3 9,1 Självfinansieringsgrad, % 1 928,0 89,7 Rörelsemarginal, % 15,7 30,8 Naturgastransporter, GWh Definitioner framgår av not 28. GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB 2008 XX

3 Under 2007 ökade vi mängden överförd gas med 40 procent VD-ordet Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) startades 2005 och har som uppgift att hantera koncernens verksamhet för överföringen av naturgas i naturgasnätet. I och med avregleringen, som även innefattar privatkunder från och med 1/7 2007, kan kunderna teckna ett avtal om överföring med GEGAB och ett annat avtal med gasleverantör. I dag används gas inom processindustrin, som fordonsbränsle, för kraftvärmeproduktion, för uppvärmning av bostäder och lokaler, samt till spisar i bostäder och restauranger. Ökade gastransporter GEGAB ökade under 2007 mängden överförd gas med 40 procent jämfört med året innan. Detta beror främst på att vi fått en ny stor kund i form av Rya Kraftvärmeverk. Lägre tariffer Under 2007 har vi haft nöjet att kunna sänka priset för att överföra gas. Denna möjlighet uppstod till stor del tack vare de ökade volymerna som överförs i nätet. Nya tillförselvägar Under året har vi gjort ytterligare framsteg i arbetet med att få ännu en gasanslutning till Sverige. En ledning från Norge skulle öka leveranssäkerheten i det svenska systemet och skapa en ännu tryggare gasförsörjning. Att överföra energi i nedgrävda ledningar är effektivt och sparar mycket land- och sjötransporter! Biogasen är här I mars började vi ta emot biogas i GEGAB:s nät. Gasen kommer från Gryaab och uppgraderas i Göteborg Energis nya anläggning i Arendal. Detta var ett historiskt ögonblick, eftersom det nu faktiskt strömmar en blandning av biogas och naturgas i vårt nät. Med vårt naturgasnät bygger vi en bro till framtidens hållbara samhälle genom möjligheten att stegvis fasa ut naturgas till biogasens fördel. Vi arbetar för att få in mer biogas i vårt nät så att vi på sikt kan uppnå visionen att vi har en helt förnyelsebar gas att överföra till våra kunder. Med vårt naturgasnät bygger vi en bro till framtidens hållbara samhälle. På vägen mot denna vision är det viktigt att komma ihåg att naturgas är ett ypperligt bränsle som har betydligt lägre utsläpp av såväl koldioxid, som svaveldioxid och tungmetaller än olja och kol. Transporter är framtiden Redan idag är transportsektorn ett av GEGAB:s viktigaste kundsegment. Vi har fått flera nya tankstationer som kunder under året. Med den klimatsituation som blir allt tydligare, kommer denna sektor med stor sannolikhet att växa dramatiskt under de kommande åren. Idag är det främst personbilar, bussar och lättare lastbilar som använder gas som fordonsbränsle. Imorgon kommer även tyngre transporter att efterfråga detta bränsle. Med detta är vi övertygade om att vi har en mycket viktig roll att spela i det framtida samhället. Carina Bergsten Sahlin, Verkställande direktör GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi Gasnät AB, org nr , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Väsentliga händelser under året Bolaget har under året inte haft några oplanerade avbrott på naturgasnätet. Under ett drygt dygn i november inträffade en gasbristsituation i Danmark, som indirekt berörde Bolaget. Endast en bråkdel av de bokade leveranserna nådde Sverige. Eftersom Göteborg Energi AB gick över till oljedrift i Rya KVV, kunde Bolaget fullfölja sina leveranser till samtliga övriga kunder. Bolaget har anslutit 6 stycken nya kunder. Dessutom har kunder, varav de flesta är spiskunder, konverterats från stadsgas till naturgas. Bolaget har tappat 17 kunder. Bolaget har beslutat att bygga ut en gasledning till Storås Industriområde. Bolaget har också tecknat avtal om naturgasanslutning med en fastighetsägare som tidigare haft stadsgas. Bolaget har reviderat den befintliga nättariffen för transport av naturgas. Bolaget transporterar nu även biogas, eftersom Göteborg Energi AB sedan i mars månad levererar in ca 60 GWh biogas i Bolagets nät årligen. Väsentliga händelser efter årets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång men före undertecknandet av denna årsredovisning som är att beteckna såsom väsentliga. Affärsidé Bolaget skall anlägga, äga och förvalta naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till överföring av naturgas såsom reducerings- och kompressorstationer, abonnentcentraler, mätare m m samt äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast egendom, samt att driva därmed förenlig verksamhet. Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi Gasnät AB ägs till 100 procent av Göteborg Energi AB, org nr Göteborg Energi AB ingår i sin tur i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , som moderföretag. Göteborgs stad äger samtliga aktier i detta företag. Tidigare firma West Oil AB bildades ändrades firmanamnet till Krafthandel Väst AB. Vid extra bolagsstämma beslutades att dels ändra bolagets namn till Göteborg Energi Gasnät AB, dels ändra ändamålet med bolagets verksamhet. Bolagets ändamål ändrades från att bedriva handel med kraft inom energiområdet och handha koncernen Göteborg Energi AB:s gemenskapsinterna transaktioner till dess nuvarande verksamhet. Information om verksamheten Under år 2007 har GWh (2 331) naturgas överförts i gasnätet. Förväntad framtida utveckling I takt med att delar av stadsgasnätet i Göteborg Energi AB konverteras till naturgas kommer dessa nätdelar att övergå i bolagets ägo. Vi arbetar med förtätningar av gasnätet i de områden vi idag har gaskunder. Vår bedömning är att gas till transportsektorn kommer att öka dramatiskt under de kommande åren. Verksamhetens påverkan på miljön I december 2005 genomfördes en extern kvalitets- och miljörevision i Göteborg Energi Gasnät AB. Certifieringsbeslut erhölls den 4 maj Personal Företaget har under år 2007 inte haft någon personal anställd. Från Göteborg Energi AB har under året köpts administrativa tjänster, drift- och underhållstjänster samt VD-tjänst. Ekonomisk översikt Resultat Göteborg Energi Gasnät AB:s rörelseintäkter uppgick år 2007 till Tkr ( ). Intäkterna för transport av gas uppgick till Tkr ( ). Den totala råvarukostnaden uppgick till Tkr (59 783). Övriga kostnader uppgick till Tkr (16 553). Göteborg Energi Gasnät AB visar 2007 ett resultat efter finansiella poster på Tkr (18 125). Finansiell ställning och likviditet Koncernens korta in- och utlåning samt långa upplåning sker via avräkningskonto mot Göteborg Energi AB till 2 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

5 samma räntesats som Göteborg Energi AB har gentemot banken. Under året har ränta på Tkr (6 847) betalats till Göteborg Energi AB. Koncernfakturering Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. Bolaget redovisar därför inte någon utestående kundfordran vid fakturering utan en fordran på moderföretaget. Fordran per årsskiftet uppgår till Tkr (36 823). Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: Kronor I ny räkning överföres Summa Övriga vinstdispositioner Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget med Tkr. Föregående år erhölls koncernbidrag från moderbolaget med Tkr. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Investeringar Göteborg Energi Gasnät AB:s investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick år 2007 till Tkr (43 544). Årets investeringar består av inköp av mätare. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Principer för riskhantering Bolaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Risker i verksamheten Den stora risken för Bolaget är att våra värmekunder väljer alternativa bränslen för sitt energibehov. Styrelsearbetet under 2007 Bolagets styrelse består av 3 ledamöter, varav 0 medlemmar är utsedda som arbetstagarrepresentanter, med en suppleant. VD och enstaka tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid 8 tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Ansamlad förlust Årets resultat Summa GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING

6 Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning, Tkr Resultat efter finansiella poster, Tkr Balansräkningar Balansomslutning, Tkr Investeringar, Tkr Ekonomisk analys Soliditet, % 30,7 21,4 Avkastning på totalt kapital, % 13,8 8,8 Avkastning på eget kapital, % 32,0 25,1 Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,3 9,1 Självfinansieringsgrad, % 1928,0 89,7 Rörelsemarginal, % 15,7 30,8 Naturgastransporter, GWh Definitioner framgår av not 28. Resultaträkningar Belopp i Tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Servis- och anslutningsavgifter Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 26, Personalkostnader 5, Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

7 Balansräkningar Belopp i Tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Fordringar hos moderföretag 18, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING

8 Balansräkningar, forts Belopp i Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond 1 1 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust/balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital 3 2 SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder -- 2 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Förändringar av eget kapital Fritt eget Belopp i Tkr Aktiekapital Reservfond kapital Belopp vid årets ingång Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt på lämnat koncernbidrag 687 Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet utgörs av aktier. 6 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

9 Kassaflödesanalyser Belopp i Tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 9, Betald skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m - avskrivningar realisationsförlust vid utrangering Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Avyttringar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Ökning(-)/Minskning(+) av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Företagets likvida medel redovisas i ett koncernförhållande med moderföretaget och redovisas i balansräkningen bland fordringar/skulder hos moderbolag. Behållningen vid årsskiftet uppgick till Tkr (22 630). GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING

10 Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper Göteborg Energi Gasnät AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR, om inte annat anges specifikt nedan. Om inte annat framgår är principerna oförändrade gentemot föregående år. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdeskatt. Segmentsredovisning Bolaget bedriver endast en rörelsegren, överföring av naturgas. Några sekundära segment förekommer ej. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/skattefordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstid. Denna ränta kostnadsförs löpande. Däremot ingår skälig andel av indirekta kostnader såsom arbetsledning, planeringsfunktioner m m. Göteborg Energi Gasnät AB använder två avskrivningsbegrepp: Avskrivning enligt plan Avskrivning utöver plan För planenlig avskrivning gäller: Planenlig avskrivning påbörjas under det år då anläggningen tas i drift. Avskrivning sker systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av tillgångar. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Procent per år Ledningsrätter 1 Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 10 Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till nominellt värde med avdrag för befarade och konstaterade förluster. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Lånekostnader Samtliga lånekostnader redovisas i företaget som en kostnad i resultaträkningen för den period de hänförs till. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Som likvida medel klassificeras handkassa och andra tillgodohavanden. Övriga likvida medel redovisas i ett koncernkonto med Göteborg Energi AB och redovisas som förändring av tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget under finansieringsverksamheten. Redovisning av koncernbidrag Koncernbidrag lämnas i skatteutjämningssyfte och redovisas därmed efter sin ekonomiska innebörd. Lämnade respektive erhållna koncernbidrag redovisas direkt mot fritt eget kapital efter avdrag för den skatteeffekt som koncernbidraget innebär. På så sätt kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Göteborg Energi Gasnät AB har lämnat koncernbidrag om Tkr för år Forskning och utveckling Under år 2007 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering enligt RR15 Immateriella tillgångar. 8 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

11 Koncernföretag Med koncernföretag avses de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. 2 Nettoomsättning och rörelseresultat per produktområde Bolaget bedriver endast en rörelsegren, överföring av naturgas. 8 Övriga rörelsekostnader Realisationsförlust vid utrangering av maskiner och andra tekniska anläggningar Summa Servis- och anslutningsavgifter Servis- och anslutningsavgifter är engångsersättningar i samband med naturgasinstallationer. 9 Ränteintäkter Ränteintäkter Summa Övriga rörelseintäkter Ersättning i samband med uppsägning av avtal Summa Medelantalet anställda och personalkostnader I Göteborg Energi Gasnät AB finns ingen anställd personal. Samtliga tjänster köps från Göteborg Energi AB. Arvoden till styrelseledamöter har ej utbetalats under år VD-tjänst har köpts från Göteborg Energi AB för 333 Tkr (333). 6 Upplysning om könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare Totalt Varav Totalt Varav antal män % antal män % Styrelseledamöter Företagsledning Summa Avskrivning enligt plan Avskrivning enligt plan har gjorts med Tkr (13 793). varav från koncernföretag Årets erhållna ränta uppgår till Tkr (1 201). 10 Räntekostnader Räntekostnader Summa varav till moderföretaget Göteborg Energi AB Årets erlagda ränta uppgår till Tkr (6 847). 11 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Skatt på årets resultat Aktuell skatt Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Summa GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING

12 13 Ledningsrätter Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Rättigheterna är erhållna på obegränsad tid. 16 Övriga långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Varulager Varulager är den naturgas som naturgasnätet innehåller, d v s den gas som åtgår för att fylla ett tomt rör till drifttryck. 18 Kundfordringar 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Årets försäljningar/utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Koncernen Göteborg Energi tillämpar koncernfakturering vilket innebär att endast moderföretaget Göteborg Energi AB utställer fakturor till koncernens kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen, vilket framgår av fakturan. Företaget redovisar därför inte någon utestående kundfordran vid fakturering utan en fordran på moderföretaget. Fordran per årsskiftet uppgår till Tkr (36 823). 19 Övriga fordringar Kortfristig del av långfristiga fordringar Moms Summa övriga fordringar Maskiner och andra tekniska anläggningar utgörs av naturgasledningar. 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Överfört till maskiner och andra tekniska anläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda övriga kostnader Upplupna energiintäkter Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa obeskattade reserver GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

13 22 Räntebärande skulder Kortfristig del av räntebärande skulder Summa kortfristiga räntebärande skulder Reverslån från moderföretag Summa långfristiga räntebärande skulder Summa räntebärande skulder Kortfristig del räntebärande skulder redovisas netto bland fordringar hos moderföretag. Av bolagets långfristiga räntebärande skulder förfaller Tkr efter fem år eller senare. 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader ovanliggande nät Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Finansiella instrument och andra risker Principer för riskhantering Företaget utsätts genom sin verksamhet endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Ränterisk Med ränterisk avses risken för att förändringar i den allmänna räntenivån omedelbart skall få väsentlig påverkan på företagets resultat. Ränteexponeringen utgörs av kassalikviditeten som redovisas i koncernförhållande med moderföretaget. Ränta på koncernkontot följer förändringar i Riksbankens styrränta. Kreditrisk Företaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Finansieringsrisk Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationen mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs stad svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. Risker i verksamheten Bolaget står under Energimarknadsinspektionens tillsyn rörande nättariffer för transport av gas. Naturgaslagen föreskriver att nättariffer för transport skall vara skäliga och utformade på sakliga grunder. Vid bedömningen av en tariffs skälighet skall det beaktas att ledningsinnehavaren får en rimlig avkastning av verksamheten. En annan risk för Göteborg Energi Gasnät AB är att intäkten från kunderna inte följer kostnaden för ovanliggande nät. För att göra resultatet för verksamheten så stabilt som möjligt har bolaget valt att konstruera nättariffen så att denna risk minimeras. Att tappa kunder till andra energislag är en risk för bolagets verksamhet. Vi förlorar då intäkter, men har kvar en stor del av kostnaderna. 25 Transaktioner med närstående Göteborg Energi Gasnät AB, org nr ägs till 100 procent av Göteborg Energi AB, org nr , med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, org nr , som moderföretag, med säte i Göteborg. Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver vad som framgår av not 5, har inte förekommit. Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av totala inköp avser 24 procent (22 procent) inköp från Göteborg Energi AB. Vid inköp från koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Inköp från närstående Göteborg Energi AB Övriga koncernföretag Summa Fordringar avseende närstående Göteborg Energi AB Summa Som närstående betraktas företag inom Göteborg Energikoncernen och övriga företag där Göteborgs kommun har bestämmande inflytande. Inga transaktioner med väsentliga belopp föreligger utöver ovan redovisade belopp. GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING

14 26 Leasing- och hyresavgifter Räkenskapsårets betalda avgifter uppgick till 165 Tkr (208). Inga framtida avtalade leasing- eller hyresavgifter finns. De finansiella rapporterna undertecknades den 7 februari 2008 och kommer att framläggas på årsstämman den 11 mars Ersättning till revisorer Revisionsarvoden Deloitte AB Summa Nyckeltalsdefinitioner Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster och 28 procent schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och 72 procent av obeskattade reserver. Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder men inklusive avsättning för skatter. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet minus övriga intäkter i förhållande till årets investeringar. Ett mått på i vilken utsträckning årets verksamhetsresultat förmått finansiera årets investeringar. Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansiella poster plus årets avskrivningar i förhållande till årets omsättning. Bengt Attebo Göteborg den 7 februari 2008 Bengt Göran Dalman Styrelsens ordförande Carina Bergsten Sahlin Verkställande direktör Pia Brühl Hjort Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 februari Deloitte AB Peter Gustafsson Vår granskningsrapport har lämnats den 7 februari Lennart Carlsson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 29 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen men före undertecknandet av årsredovisningen som är att betrakta som väsentliga. 12 GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2007

15 Revisionsberättelse och granskningsrapport Till årsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Göteborg Energi Gasnät AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 7 februari 2008 Deloitte AB Peter Gustafsson Auktoriserad revisor Till årsstämman i Göteborg Energi Gasnät AB Organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom. Vi har granskat bolagets verksamhet under Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen 10 kap. 3, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning under 2007 har i huvudsak inriktats på att genomgå styrelsens handlingar och protokoll. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Göteborg den 7 februari 2008 Lennart Carlsson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder

Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Arsredovisning för Aktiebolaget Karlsborgsbostäder Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer