Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN"

Transkript

1 Årsredovisning MORA KOMMUN

2

3 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19 Mora kommuns organisation 21 NÄMNDERNA I SAMMANDRAG Revisorerna 22 Kommunstyrelsen 23 Överförmyndare 25 Valnämnd 25 Mora brandkår 26 För- och grundskolenämnd 28 Socialnämnd 30 Teknisk nämnd 32 Byggnadsnämnd (Mora) 33 Kulturnämnd 34 GEMENSAMMA NÄMNDER I SAMMANDRAG Gymnasienämnd 36 Gemensam servicenämnd IS/IT 38 Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 40 Gemensam servicenämnd för lön och ekonomi/fakturarutiner 41 Nämnd för kostsamverkan Mora 42 Mora Orsa Miljönämnd 43 BOLAGEN I SAMMANDRAG Moraparken AB 44 Morastrand AB 45 Moravatten AB 46 EKONOMISK REDOVISNING Driftredovisning 47 Investeringsredovisning 48 Resultaträkning 49 Kassaflödesanalys 50 Balansräkning 51 Noter 52 Finansiella nyckeltal 60 Stiftelseförvaltning 61 Redovisningsprinciper 62 Ord- och begreppsförklaring 64 BILAGOR Ordinarie ledamöter 65 Revisionsberättelse

4 REGIONSTADEN MORA FÖR ETT AKTIVT LIV Mora har en stolt och intressant historia, som har en stor betydelse för vad Mora är idag. Den gemensamma visionen för Mora talar till våra hjärtan, och skapar en känsla av mening, helhet och engagemang inför framtiden. Ambitionen är att fortsätta våra strävanden att bygga Regionstaden Mora. År var händelserikt för Mora, flera stora projekt färdigställdes och påbörjades i Regionstadens anda. Under året invigdes en ny återvinningscentral (ÅVC) i Mora. Den gamla återvinningscentralen har i många år utgjort en lindrigt sagt, dyster syn. Ett annat större investeringsprojekt var Moras nya resecentrum, en satsning i 50-miljonersklassen. Kommunens del är knappt hälften av kostnaden. Projektet har också fått stöd av EU med 11 mkr. Mora med sitt nya resecentrum kommer att vara en tydlig knutpunkt för allt resande. Här byter man färdsätt på ett enkelt, smidigt och effektivt sätt. Invigningen sker i november En av de stora utmaningarna för Mora är att öka inflyttningen. Vi ska bygga fler bostäder för att klara bostadsförsörjningen, som lockar både folk att flytta hit och gör att våra ungdomar stannar kvar i Mora. Kommunstyrelsen har därför tagit initiativ till ett projekt som syftar till att öka bostadsbyggandet, bland annat genom att kartlägga intressant exploateringsmark för bostäder. Det har hänt mycket inom skolan under de senaste åren med en ny läroplan och nytt betygssystem. Mora kommun har under året utvecklats positiv och stigit i flera olika mätningar. I Lärarförbundets ranking gick Mora från plats 118 till plats 19 bland landets 290 kommuner. I SKL:s öppna jämförelser mäter man genom elevenkäterna hur eleverna i årskurs 5 och 8 trivs i skolan. För Moras del var det glädjande resultatet plats 11 för femteklassarna och plats 9 för åttondeklasserna. De långsiktiga värdegrundssatsningarna har gett goda resultat. Framtidens Mora bygger också på en flexibel och dynamisk kommunal organisation. En modern kommunal organisation som effektiviserar samt tänker service och bemötande, samtidigt som den ska upprätthålla viktiga myndighetsutövande uppgifter. För att renodla verksamheten i vårt bostadsbolag Morastrand och för att skapa ytterligare möjligheter för bostadsbyggande beslutade vi under året att konkurrensutsätta den lokalvård samt gatu- och parkförvaltning som tidigare utförts av bolaget. I slutet av 2009 togs historiska beslut om samverkan inom ett stort antal områden mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Formerna för samarbetet har under åren utvecklats och fördjupats. En gemensam utmaning är att möta den generationsväxling som kommer att äga rum bland de anställda, ca 40 procent av medarbetarna kommer att behöva ersättas på grund av pensionsavgångar fram till I och med att de tre kommunerna har en gemensam arbetsmarknad så har kommunerna enats om att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsstrategi. Svenskt Kvalitetsindex mäter i vilken utsträckning invånarna i Sverige kan rekommendera sin kommun. Årets mätning visar att 95 procent av invånarna kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Mora. Mora är därmed bäst i Dalarnas län och hamnar på 20:e plats i landet. Detta visar att Mora har ett mycket starkt varumärke och är en fin plats att leva, bo och arbeta i. Mora kommun är stolt över att leverera en fortsatt stark ekonomi och bra verksamhet. Detta ger oss fortsatt goda möjligheter att genomföra de planerade framtidssatsningarna för Regionstaden Mora. BENGT-ÅKE REHN KOMMUNSTYRELSE ORFÖRANDE 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv. Syftet med målbilden Mora, regionstaden för ett aktivt liv är att kommun, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer tillsammans under de kommande åren målmedvetet ska utveckla förutsättningarna för handel, utbildning, kulturliv, friluftsliv, näringsliv, bostäder, sjukvård, kommunal service, vägar, tåg och annan infrastruktur så att Mora inom tio år verkligen kan leva upp till epitetet regionstad. Regionstadsprojektet handlar om att förstärka Mora som ett regioncentrum, inte bara för handel och besöksnäring utan även för arbete, utbildning och kultur. Stödet för målbilden är stark. Inom såväl näringsliv och föreningsliv som politik eftersom målbilden har utvecklats av personer med olika bakgrund. En viktig förutsättning för en fortsatt positiv utveckling är att kommunen har ett gott näringslivsklimat. Resultatet från Svenskt Näringslivs enkät bland företagen visar att näringslivsklimatet förbättrats (från 3,3 till 3,4). Resultatet innebär att Mora kommun ligger över rikssnittet. En annan viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av regionstaden är att Mora kan erbjuda en god kommunal service på alla områden, bland annat en skola som är bland de bästa i landet, och samtidigt kunna avdela resurser för utvecklingsprojekt i regionstaden. BEFOLKNINGSUTVECKLING Enligt kommunens befolkningsprognos sker två större demografiska förändringar de kommande tio åren. För det första har den stora 40-talistgenerationen uppnått en ålder över 65 år. Det innebär ett växande behov inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 yrkesverksam ålder. De slutar gymnasieskolan och många börjar studera eller arbeta på annan ort. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna får dessa förändringar stor påverkan på den kommunala verksamheten. Mellan 2012 och minskade folkmängden i kommunen med 84 personer. Födelsenettot var 71 och flyttnettot 13, det vill säga kommunen hade fler avlidna än födda och fler flyttade från än till kommunen. Sista december hade Mora invånare. Visionen Regionstad Mora har som mål att folkmängden ska öka. För att lyckas med det är det viktigt att Mora uppfattas som en attraktiv kommun och kan ge god service för medborgarna i norra Dalarna. UTVECKLINGSPROJEKT Fler bostäder är en viktig förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt. Kommunstyrelsen tog under året initiativ till ett projekt för ökad bostadsutveckling i Mora. Syftet med projektet är att kartlägga intressant exploateringsmark för bostäder i Mora och sedan marknadsföra detta till tänkbara aktörer. Boende är en förutsättning för leva och växa i Mora. Under året gjordes en konkurrensutsättning av rollen som kommunikationsoperatör i Mora stadsnät. Kommunikationsoperatören är den som ska hantera bredbandstjänsterna och se till att dessa tjänster levereras till användarna. Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Open Universe/Telenor Sverige AB uppdraget att verka som kommunikationsoperatör i Mora stadsnät under åren I juni antog kommunstyrelsen en centrumutvecklingsplan som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av centrum. Centrumutvecklingsplanen har utarbetats i samråd med fastighetsägare, köpmän, Vasaloppet, Trafikverket med flera. Under hösten påbörjades arbetet med ett gestaltningsprogram för gågatan och Fridhemsplan. Arbetena beräknas starta hösten Flera större handelsetableringar har genomförts och påbörjats under året på Norets handelsområde (till exempel Biltema, Jula, Elgiganten och Rusta). För att förbättra trafiksituationen på Noret har kommunen påbörjat arbetet med en ny rondell där vägen 5

6 till Färnäs ansluter till riksväg 70. Kommunstyrelsen har också initierat projektering av en utbyggnad och ombyggnad av flygterminalen på Mora/Siljan flygplats, som också ger plats för en placering av en ambulanshelikopter. Mora ska vara en knutpunkt och motor i regionen en regionstad med drivkraft. Mora kommun har ett starkt föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar till en positiv samhällsutveckling och ger invånarna möjlighet till ett aktivt liv. Under året gjorde kommunen en utredning om hanteringen av föreningsbidrag. Utredningens förslag som kommunfullmäktige har ställt sig bakom är att tekniska förvaltningen ska ansvara för huvuddelen av föreningsbidragen förutom kulturföreningar och vissa ideella föreningar med social inriktning. Bidragskonstruktionen har förändrats och ett förvaltningsövergripande föreningsråd har bildats som ska säkerställa ett samlat förhållningssätt från kommunen och en bra dialog med föreningslivet. Tidningen Sport och Affärer gör varje år en kommunrankning där Mora placeras som nummer tio bland alla Sveriges kommuner. Vasaloppet, Sveriges mest medieexponerade evenemang, bidrar naturligtvis kraftigt till denna placering med sina idag nästan deltagare förutom anhöriga som följer med och som bidrar till regionens besöksnäring. Den totala konsumtionen i regionen är omkring 250 miljoner kronor bara i anslutning till Vasaloppsevenemangen. I övrigt finns elitlag inom innebandy (Kais Mora), ishockey (Mora IK) och skidåkning (IFK Mora). Mora ska fortsätta vara ett kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum en regionstad med drivkraft. Hösten 2012 startade kommunen en utredning om eventuella förändringar i ansvaret för ägande och förvaltning av kommunkoncernens verksamhetsfastigheter och bostäder. Utredningen mynnade ut i förslaget att Morastrand AB ska äga och förvalta bostäder och vissa särskilda boenden och fastigheter. Tekniska nämnden ska äga och förvalta kommunens verksamhetsfastigheter samt vara beställare vid konkurrenssättning av den uppdragsverksamhet som Morastrand tidigare utfört åt Mora kommun. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom detta beslut och bildat en politisk referensgrupp som ska samordna genomförandet av förslaget. Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med ekonomisk hushållning hållbara Mora. I februari godkände kommunfullmäktige ett treårigt energitjänsteprojekt. Åtgärderna kräver en investering på 78,9 mkr under åren Målet med projektet är att minska energianvändningen, åtgärda lokaler utifrån myndighetskrav och sänka koldioxidutsläppen. Projektet omfattar totalt 390 åtgärdspaket. Mora ska vara ett hållbart samhälle hållbara Mora. SAMARBETE Ett landsomfattande projekt Psynk (psykisk hälsa barn och unga) har startats för att förbättra samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Psynk Mora syftar till att samordna insatser och ta fram arbets- och samverkansmodeller. I projektet deltar kommunen tillsammans med primärvården, habiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att organisera En gemensam ingång i egen regi kan kommunen arbeta med aktiva och strukturerade insatser för att motverka att framför allt unga personer hamnar i utanförskap som ofta leder till ett bidragsberoende. En gemensam ingång möjliggör också ett strukturerat arbete med kommunens information om insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Genom att olika myndigheter och kommunen samverkar skapas bättre förutsättningar för att stödja individen till arbete och egen försörjning. Ett så kallat Finsamförbund (finansiellt samordningsförbund) för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen bildades under året. Samordningsförbundets uppgifter är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera insatser inom ansvarsområdet och besluta hur budgeterade pengar ska användas. Målet är att personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser når eller förbättrar sin förmåga att arbeta och kan undvika ett bidragsberoende. Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet leva och växa i Mora. Mora kommun och landstinget har sedan 2009 en gemensam nämnd för kostsamverkan. Nämndens kostnader har fördelats utifrån en prissättningsmodell som bygger på vissa årsvolymer. Landstinget begärde under året omförhandling av avtalet, vilket ledde till en reviderad prissättningsmodell. Det nya avtalet innebär att parterna betalar för sin faktiska förbrukning. 6

7 MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT STRATEGISK PLAN Mora kommuns mål- och resultatstyrning utgår från den strategiska planen Planen har ett långsiktigt perspektiv och pekar ut inriktningen för kommunens planering, uppföljning och redovisning. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden med nio strategiska mål. Förutom de strategiska målen har fullmäktige antagit 13 nämndmål med tillhörande mått, totalt 25 mått. Måtten anger vad kommunen ska prioritera politiskt och följa upp i arbetet för att nå respektive nämndmål. Måtten är inte till för att mäta andra åtgärder som bidrar till att nå nämndmålen, utan är indikatorer för bedömning av bidrag till måluppfyllelse för nämndmålen och de strategiska målen. Nedan redovisas kommunfullmäktiges 25 mått tillsammans med måluppfyllelse. Sammantaget gör kommunen en övergripande bedömning av utvecklingen i förhållande till målen på nämndnivå och strategisk nivå. Eftersom många övergripande mål är strävansmål bygger bedömningen av måluppfyllelsen på både måtten och genomförda, pågående och planerade aktiviteter. De strategiska målen bedömer kommunen genom att analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målets avsikter eller om man behöver göra andra aktiviteter eller ändra inriktningen. God ekonomisk hushållning uppnås när resultatet är positivt samtidigt som de finansiella och verksamhetsmässiga målen är uppfyllda. var resultatet positivt och större delen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål uppfylldes. Det innebär att nämndernas genomförda aktiviteter motsvaras av budgeterade kostnader. De nämnder som gick med underskott täcktes upp av kommunens budgeterade reserver. Kommunen arbetar med att utveckla och fördjupa modellen för mål- och resultatstyrning för att förbättra styrning och uppföljning av de politiska målen. Det innebär utveckling av alla mål och mått samt en anpassning av systemstöd som underlättar uppföljning och redovisning av resultat och måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse visas med följande symboler i grönt, gult och rött. z Uppfyllt z Delvis uppfyllt J JInte uppfyllt N/A Inte relevant STRATEGISKT MÅL MORAS GRUNDSKOLA SKA UTVECKLAS OCH TILLHÖRA DE BÄSTA I LANDET KUNSKAPSRESULTATEN SKA FÖRBÄTTRAS I GRUNDSKOLAN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse J J J J Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år % Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år % Kunskapsresultaten i Moras grundskolor ska fortsätta förbättras. Resultaten för grundskolan ligger i nivå med riket men resultaten i matematik behöver förbättras. Resultaten är hämtade från betygsstatistiken för vårterminen. Elever i procent som nått målen i respektive ämne visar på goda resultat, dock något lägre i matematik, svenska och engelska. Den låga andelen för elever i åk 6 kan delvis bero på att det är första läsåret som årskursen fick betyg sedan Betyg i årskurs 6 ligger över riksgenomsnittet, måttet gäller genomsnittligt betyg per ämne. Skillnaden i betyg mellan kommunens båda högstadieskolor är stor och måste utredas. Prio-projektet som påbörjades hösten kommer under 2014 att fördjupa arbetet på dessa skolor. Meritvärdena har ökat från 2010 till från 204,7 till 214,4. I åk 3 var andelen elever som uppnår målen i skolans alla ämnen 92 procent, enligt lärarnas övergripande bedömning som gjordes inför utvecklingssamtalen hösten. Trots indikatorernas lägre måluppfyllelse är resultaten i nivå med riket och med beaktande av ett 7

8 omfattande utvecklingsarbete och pågående aktiviter bedöms pågående verksamhet bidra till det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA SKA HA EN STARK GYMNASIESKOLA MED BREDD OCH TOPP ÖKAD ANDEL ELEVER SKA UPPNÅ MÅLEN I DE STUDIEFÖRBEREDANDE OCH YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Andel elever med slutbetyg zfrån studieförberedande program inom 3 år % z elever med slutbetyg program inom 3 år % Resultaten för visar fortsatt goda resultat för eleverna både på de studieförberedande programmen och på yrkesprogrammen, med en förbättring från Andelen elever med slutbetyg från de studieförberedande programmen var egentligen lägre, 83 procent, än det angivna resultatet 92 procent. Det beror på att 16 elever på de studieförberedande programmen är skidelever som valt att förlänga sin ordinarie studiegång med ett år. Räknar man bort dessa elever är resultatet 92 procent. Andelen elever med slutbetyg inom tre år från de yrkesförberedande programmen var 88 procent. Därmed nåddes målet 86 procent med marginal. I övrigt var måluppfyllelsen 101 procent för andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Måluppfyllelsen var 100 procent vad gäller andelen elever som har sysselsättning klar (arbete eller daglig verksamhet) när de slutar gymnasiesärskolan. Måluppfyllelsen av ovanstående indikatorer tillsammans med pågående aktiviteter bedöms bidra till utveckling mot det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL VÅRD OCH OMSORG I MORA SKA STÄRKA MÄNNISKORS TRYGGHET OCH VARA AV HÖG KVALITET UPPLEVD KÄNSLA AV TRYGGHET OCH BRA BEMÖTANDE SOM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER HAR I SITT BOENDE Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z z Nöjd-Kund-Index (NKI) Hemtjänst % Nöjd-Kund-Index (NKI) Särskilt boende % Värdet hämtas årligen ur Öppna jämförelser, vård och omsorg av äldre, från SKL och Socialstyrelsen. Måttet visar de äldres helhetsbedömning av omsorgen. Mora fick en något sämre kommunrankning än Inom hemtjänsten har Mora fallit från plats 122 till 167 och inom särskilt boende från plats 87 till 166 av totalt 290 kommuner. 90 procent av brukarna inom hemtjänsten var mycket eller ganska nöjda med den hjälp de får, vilket var bättre än målet. Brukarnas nöjdhet i sin helhet försämrades dock sedan En orsak kan vara att brukaren träffar många olika medarbetare, vilket kan göra brukare mindre nöjda. Upplevelsen av trygghet förbättrades från Det kan bero på att kommunen tog över hemsjukvården. 82 procent av brukarna i särskilt boende var mycket eller ganska nöjda med sitt boende och den hjälp de får. Andelen har dock minskat sedan 2012, vilket kan bero på att vårdtyngden har ökat utan att personaltätheten ökat i samma takt. Trots det har andelen nöjda ökat när det gäller sociala aktiviteter, möjligheten att komma ut samt möjlighet att påverka tider. Av Sveriges kommuner har Mora kommun högst andel nöjda, 86 procent, när det gäller sociala aktiviteter i särskilt boende. Indikatorer och en sammantagen bedömning av pågående och genomförd verksamhet visar på bidrag till uppfyllelse av det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE MORA KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT ÖKAT ANTAL RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK Mått Mål Utfall Måluppfyllelse zantal resande med buss % Resultatet visar att kollektivtrafikresandet minskat i Mora, liksom även på regional nivå. Dalatrafik bytte 8

9 biljettsystem och enligt dem har det medfört att resandestatistiken inom kollektivtrafiken inte är helt tillförlitlig för. Det nya biljettsystemet innebar att alla resor inte registrerats under året. De verkliga antalet resande är därför troligen högre än statistiken visar men har sannolikt minskat lite från Planeringen att flytta busstationen till Moras nya resecentrum pågår och väntas förenkla resande och byte mellan färdsätt. KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN ENERGIANVÄNDNINGEN I KOMMUNENS BYGGNADER OCH KOMMUNKONCERNENS RESOR SKA MINSKA MED 25 PROCENT TILL 2014 Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader zägda av Mora kommun och högst Morastrand AB % Mängd koldioxid från Mora J Jkommuns och de kommunala bolagens resor högst % Andel miljöbilar (personbilar) i minst koncernens bilpark 40% 50% 125 % z Målet för koldioxidutsläpp från byggnader uppfylldes, men tyvärr ökade utsläppen från koncernens resor. Effektivare energianvändning, utfasning av olja för uppvärmning samt el från kommunens eget vindkraftverk gör att resultatet utvecklas väl mot målet och minskningen är drygt 70 procent jämfört med Målet för 2014 är redan nu uppfyllt med god marginal. års uppgifter är preliminära och kan komma att justeras något. En tydlig trend är att Morastrand fortsätter minska sin drivmedelsanvändning och därmed även koldioxidutsläppen. Vad gäller kommunen ökar däremot användningen av fossila drivmedel igen och var lika hög som Måttet bygger på drivmedelsanvändningen i Mora kommun, Morastrand AB och Moraparken AB och är korrigerat jämfört med tidigare då även Moravatten AB ingick. Från och med 2007 ingår även resor med egen bil. års uppgifter är preliminära och kan komma att justeras något. Vid årsskiftet 2014 fanns 151 personbilar i den kommunala organisationen, inklusive bolagen. Hälften uppfyller miljöfordonskraven från 2007 och 21 procent drivs med förnybart drivmedel. Som miljöfordon 2007 räknas fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar. FLER AKTÖRER SKA BYGGA I TRÄ ISTÄLLET FÖR BETONG Mått Mål Utfall Måluppfyllelse J J J J Andel påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med trästomme % Andel påbörjade lägenheter med höga energikrav på kommunal tomtmark % byggdes väldigt lite i Mora kommun. De hus som byggts är framför allt småhus och inga flerfamiljshus byggdes eller påbörjades under året. Den största orsaken är att det saknas aktörer som är beredda att investera i flerbostadshus i Mora, till stor del beroende på finansieringsproblem och höga produktionskostnader. Kommunen har inte beslutat hur lägenheter med höga energikrav på kommunal tomtmark ska genomföras och planeras. En handlingsplan behövs, men inför denna väntar kommunen på beslut om betänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnande miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86). Redovisningen av indikatorers måluppfyllelse visar en positiv utveckling för enskilda mått och några mått visar på mycket låg måluppfyllelse. Bedömningen är att nuvarande prioriterad verksamhet inte bidrar till att nå det strategiska målet. Bedömningen är att nuvarande mål och mått behöver ses över för en mer rättvis bild av måluppfyllelsen av det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA BEDRIVAS MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET OCH ORGANISATION Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Årets resultat i andel av zskatteintäkter och generella minst statsbidrag 2% 2,2 % 110 % z investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med egna medel 100 % 100 % 100 % Låneskuld i koncernen per högst invånare % z 9

10 Kommunen planerar på längre sikt att nå ett resultat på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet beräknas enligt balanskravet. De senaste fem åren har resultatnivån i snitt varit 4 procent. Målet uppfylldes. Årets investeringar var självfinansierade till 100 procent och målet är därmed uppfyllt. Alla bolag har minskat sina skulder och kommunens låneskuld är oförändrad. Låneskulden i koncernen per invånare har därmed minskat och målet är uppfyllt. Måluppfyllelsen av fastställda indikatorer innebär att det strategiska målet är uppfyllt. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA KNUTPUNKT OCH MOTOR I REGIONEN MORA SKA TA ANSVAR FÖR REGIONENS UTVECKLING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Förvärvsfrekvens i Mora minst kommun 79,2 % 80,6 % 102 % Antal nystartade företag % z zantal företag i Mora kommun % Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av befolkningen i åldern år som förvärvsarbetar. Under var andelen förvärvsarbetande över målnivån och Mora kommun var bland de 20 kommuner i landet som minskade sin arbetslöshet mest. Antalet nystartade företag visar en tendens att minska mot nivån (90 100) före rekordåren ( företag). En förklaring kan vara att det är fler i arbete nu än då många företag i Mora varslade personal och många av dem valde att starta företag, samt att det finns större möjligheter att få anställning. Antalet företag i Mora var över målnivån. Det beror bland annat på att Moras företag stått sig relativt bra i konkurrensen och inte heller påverkades så kraftigt under förra lågkonjunkturen. KOMMUNSTYRELSEN SKA DRIVA, SAMORDNA OCH FÖLJA UPP KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE FYSISKA PLANERING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse N/A J J Antal kvadratmeter nytillkommen etableringsbar mark Mål saknas N/A Antal påbörjade nyproducerade lägenheter % I slutet av påbörjade kommunen arbetet med viktiga underlag för planering av markförsörjning, näringslivs- och befolkningstillväxt genom en markstrategi, fördjupad översiktsplan, VA-plan. Kommunen påbörjade även ett strategiskt arbete med ett underlag för att öka bostadsbyggandet i Mora. Framtagandet av nya detaljplaner för bland annat industrimark pågår, men är inte slutfört. Arbetet med bostadsförsörjningsprogram och markstrategi återupptogs hösten och pågår. Målet för antal påbörjade nyproducerade lägenheter uppfylldes inte, till stor del på grund av finansieringsproblem och höga produktionskostnader. Planlagd etableringsbar mark finns tillgänglig. FÖR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET SKA ARBETSLINJEN GÄLLA Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Högst % Antalet hushåll som har försörjningsstöd i mer än tio månader ökade. En orsak är att många unga personer inte kommit in på arbetsmarknaden samtidigt som de inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Planen för att åtgärda detta är ett mer aktivt arbete av handläggare som ska hjälpa den enskilde till rätt ersättning. Sammantaget är bedömningen att pågående aktiviteter bidrar till det strategiska målet, men det finns behov av översyn av nuvarande indikatorer. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA KULTUR-, UPPLEVELSE- OCH AKTIVITETSCENTRUM ALLA SOM BOR I MORA SKA HA TILLGÅNG TILL ETT KULTURUTBUD MED KVALITET OCH MÅNGFALD Mått Mål Utfall Måluppfyllnad z NMI - Nöjd-Medborgar- Index - Kulturutbud minst % gjorde kommunen ingen medborgarundersökning. Redovisat utfall är 2012 års siffra. Nästa medborgarundersökning görs SCB:s medborgarundersökning 2012 visade en ökad nöjdhet med kultur jämfört med Moraborna är minst nöjda med teaterutbudet. gavs dock flera teaterföreställningar i Mora, arrangerade av ideella föreningar. I och med Vattnäs konsertlada, Vinterfest, Musik vid Siljan, Zornsamlingarna och de många ideella kulturaktörerna måste kulturutbudet i Mora sägas ha både kvalitet och mångfald. Kulturförvaltningen arbetar med att göra kulturutbudet mer synligt och lättill- 10

11 gängligt, bland annat genom fler kommunikationskanaler. Förvaltningen arbetar även med att öka inflytandet och delaktigheten i det egna utbudet. ingick kulturnämnden en överenskommelse med Landstinget Dalarna utifrån den regionala kulturplanen. Överenskommelsen fokuserar på barnoch ungkultur, samordning och synliggörande av det rika musiklivet samt utveckling av kulturarvet runt Siljan. Samtliga aktiviteter bedöms bidra till att det strategiska målet uppnås. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA ETT TRYGGT SAMHÄLLE FÖR ALLA MEDBORGARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I KOMMUNEN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Medborgarnas upplevda trygghet % Mätningarna av medborgarnas upplevda trygghet visar att målet inte uppfylldes fullt ut, men Mora ligger stabilt på ett gott resultat med index 70 (av 100). Det högsta värdet bland Sveriges kommuner var 83 och snittet i riket var 63. Kommunens arbete bedöms bidra till det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA PRÄGLAS AV DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE MEDBORGARNA SKA GES MÖJLIGHET ATT DELTA I KOMMUNENS UTVECKLING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Medborgarnas upplevda J Jinflytande över kommunens verksamheter % z - i kommunens utveckling minst 69 % % Värdet 42 i Mora kommun var något över medelvärdet i Sverige som var 39. Det lägsta var 27 och det högsta 56. Nöjd-Inflytande-Index är ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor som ska spegla den övergripande uppfattningen om inflytande utifrån de fyra perspektiven kontakt, information, påverkan och förtroende. Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas betyg på möjligheten till inflytande i Mora kommun. (Källa: SCB:s medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index.) Måttet, medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling, ska ge en samlad bild av Mora kommuns satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Metoden (enligt Kolada) är att kommunen gör en egen värdering och bedömning av olika aktiviteter som bidrar till att öka dialogen med medborgarna. Alla aktiviteter som gjorts har också gjorts. Kommunen har inte gjort någon ny självskattning för. Redovisat utfall är 2012 års siffra. Under året inrättades en ny stabsenhet, kommunikationsenheten, som ska utveckla den externa kommunikationen och informationen för att öka dialogen och delaktigheten gentemot medborgarna var Moras delaktighetsindex 63,vilket gav en måluppfyllelse på 94 procent. Tidigare års måluppfyllelse och fortsatt utveckling för ökad tillgänglighet och dialog bedöms bidra till det strategiska målet. 11

12 EKONOMISK ANALYS ÅRETS RESULTAT Årets resultat blev 30 mkr, vilket var ett överskott på 19 mkr mot budget. Avvikelserna mot budget redovisas i tabellen nedan. Belopp mkr Budgeterat resultat 11 Ökade skatteintäkter och statsbidrag 5 Förbättrat finansnetto 2 Strukturmedel och planeringsreserv, ej utnyttjad del 12 Reserv för investeringar 13 Förändring semesterlöneskuld 1 Minskat personalomkostnadspålägg, avtalsförsäkring 19 Ökade pensionskostnader 4 Nedskrivning aktier 9 Nämndernas resultat 20 Årets resultat 30 Kommunens största intäktskälla är skatter och generella statsbidrag som uppgick till mkr (drygt 1 miljard). Det var en ökning med 4 procent jämfört med Inför redovisade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, prognoser där tillväxten förutspåddes vara fortsatt svag och arbetslösheten skulle öka något. Även om tillväxten i svensk ekonomi varit svag har den, tillsammans med växande pensionsinkomster, bidragit till ett ökat skatteunderlag. Liksom sänktes premierna för avtalsförsäkringen med 18 mkr på grund av överskott för AFA Försäkring. Återbetalningen från AFA avser premier för åren 2005 och En nedskrivning/värdereglering av aktier i Moraparken AB belastade årets resultat med 9,1 mkr. Bolaget har de senaste åren haft en svag lönsamhet, underskott och svagt kassaflöde. Utvecklingen tillsammans med en svag lönsamhet innebar att en kontrollbalansräkning upprättades som visade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Utifrån bolagets finansiella svagheter och sannolika behov av rekonstruktion bedöms värdet som mycket osäkert. Även redovisade nämnderna totalt ett underskott på totalt 21 mkr mot budget var nämndernas underskott 18 mkr. Det största underskottet återfinns inom socialnämndens verksamhet, nästan 15 mkr. Övriga nämnder med underskott var gymnasienämnden samt för- och grundskolenämnden. Det är allvarligt att nämnderna inte kan hålla sina budgetramar. Under året fanns det utrymme att täcka underskotten med pengar inom kommunens beslutade reserver. Därför redovisade kommunen totala driftkostnader i balans. Nämnderna har gjort handlingsplaner och åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans. Nämndernas verksamhetsresultat och budgetföljsamhet är viktigt för kommunens resultat som helhet. Arbetet fortsätter med att effektivisera rutiner och processer samt förbättra uppföljningen. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 2,2 procent. Kommunen nådde därmed målet, ett resultat på minst 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Av kommunens eget kapital har totalt 18 mkr öronmärkts för kommande pensioner: 6 mkr för år men även 6 mkr per år för de kommande två åren då det budgeterade resultatet inte kommer att vara tillräckligt för att tillåta en öronmärkning. ÅRETS RESULTAT DE SENASTE SJU ÅREN (MKR): Kommunen Sammanställda kommunkoncernen

13 AVSTÄMNING AV BALANSKRAVET I resultatet på 30,0 mkr ingår reavinster med 7,5 mkr som inte ska inräknas i balanskravet. Det innebär att det resultat som ska ställas mot balanskravet uppgick till 22,5 mkr och överstiger den generella tumregeln för god ekonomisk hushållning. Med anledning av att räntorna har sjunkit under senare år beslutade den så kallade Rips-kommittén att sänka diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen med 0,75 procentenheter. Detta innebär en ökning av pensionsskulden och påverkar resultatet med 4,0 mkr. Det finns inga negativa resultat att återställa från tidigare år. DEN SAMMANSTÄLLDA REDOVISNINGEN FÖR KOMMUNKONCERNEN Kommunkoncernen redovisade ett positivt resultat på 36 mkr. Jämfört med 2012 var det en förbättring med 30 mkr. Investeringarna i koncernen uppgick till 150 mkr och den långfristiga upplåningen minskade med 11 mkr. Soliditeten var på samma nivå som 2012, 37 procent. Räknar man in hela pensionsskulden var soliditeten istället 10 procent. Mora kommun har fyra helägda dotterbolag, Morastrand AB som är kommunens bostadsföretag och som sköter stora delar av kommunens fastigheter, Moravatten AB som sköter vatten- och avloppsfrågor, Moraparken AB som äger och driver hotell, restaurang och konferensanläggning, och slutligen Siljansutbildarna AB som för närvarande är ett vilande bolag. Det är enbart de helägda bolagen som ingår i den sammanställda redovisningen och eftersom ingen verksamhet bedrivits i Siljansutbildarna AB finns inte bolaget med i den sammanställda redovisningen. En sammanfattning av bolagens arbete under året finns i respektive bolags verksamhetsberättelse. RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER (mkr) 2011 Morastrand AB 8,0 17,6 6,7 Moravatten AB 3,6 1,6 3,6 Moraparken AB 4,2 2,7 0,4 Övriga företag och organisationer där kommunen är delägare eller har intressen är; Siljan Turism AB, Region Dalarna, AB Dalatrafik, Musik vid Siljan, Inlandsbanan AB, AB Dalaflyget, Dalhalla Förvaltnings AB och AB Siljans Båttrafik. Därutöver förvaltar kommunen ett antal stiftelser. Morastrand AB äger Lundskruven AB. Kommunalförbundet Region Siljan är under avveckling. PENSIONSÅTAGANDET Från och med 2006 gäller ett nytt pensionsavtal, KAP-KL (PFA 98/PFA 01), hos kommuner och landsting. Avtalet innebär ännu ett steg mot en mer avgiftsbestämd pension. Den avgiftsbestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Syftet med det nya avtalet är främst att uppnå ett mer långsiktigt stabilt och ekonomiskt förutsägbart avtal. Från och med 1998 har de anställda själva placerat sin pensionsrätt. Men för pensioner intjänade före 1998 har dessa pengar återlånats i verksamheten och redovisas som en ansvarsförbindelse. Kommunens resultat belastas därför under en övergångsperiod både av årets intjänade pensioner och pensionsutbetalningar som intjänats före Finansieringen av kommunernas pensionsåtagande har tidigare byggt på tilliten till en ständig tillväxt och möjligheten att finansiera dessa pensioner via kommunalskatten. Dagens situation ser väsentligt annorlunda ut eftersom den offentliga sektorns ekonomiska problem tillsammans med ett ökat behov av kommunal service innebär att pensioner intjänade före 1998 ytterligare belastar utrymmet för kommunal verksamhet. För att lindra belastningen under de år då pensionsutbetalningarna blir som högst har Mora kommun sedan 2000 öronmärkt delar av resultatet och placerat medel i en pensionsfond. Årets öronmärkning i det egna kapitalet är 18 mkr och uppgår till totalt 145,7 mkr. PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING Det övergripande målet med den långsiktiga kapitalförvaltningen är att fonden ska skapa en buffert för att finansiera stigande pensionsutbetalningar. Fonden kan alltså användas för att kapa topparna och jämna ut kassaflödena tills utbetalningarna avtar. Riskerna i fonden ska begränsas så att förlustrisken är maximalt 10 procent av årets ingående kapital. En viktig del i förvaltningsuppdraget är etiska aspekter på pensionsfondens placeringar. Kommunen får inte placera eller köpa aktier i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol-, tobaks- eller vapentillverkning. PENSIONSFÖRPLIKTELSER Årets kostnader för utbetalning av pensioner intjänade före 1998 samt för årets intjänade pensioner blev 22 mkr respektive 31 mkr inklusive löneskatt. Kommunens sammanlagda pensionsskuld uppgick vid årsskiftet till 631 mkr där ansvarsförbindelsen utgjorde 88 procent av det totala pensionsåtagandet. 13

14 Pensionsfonden täcker enbart 19 procent av det totala pensionsåtagandet och marknadsvärdet för fonden uppgick till 128 mkr vid årsskiftet. FÖRVALTNINGSRESULTAT Kommunens portfölj fördelar sig på nominella räntor, svenska och utländska aktiefonder samt strukturerade produkter, exempelvis aktieindexobligationer, med kapitalskydd. Försäljningar under året gav reavinster på 5,5 mkr och utdelningar på 0,5 mkr. I bokslutet uppgick det bokförda värdet inklusive likvida medel till 121 mkr. var ett mycket starkt år på aktiemarknaden med en uppgång på 21 procent på den svenska börsen, medan den globala har ökat med 19 procent i svenska kronor. Det har bidragit till en avkastning på 7,7 procent för fonden. Ett sammansatt jämförelseindex utifrån portföljens genomsnittliga allokering har under året gett 12,1 procent vilket är bättre än fonden, men beror framför allt på att fonden innehåller en stor del strukturerade produkter med kapitalskydd. PENSIONER PENSIONSFÖRPLIKTELSER mkr 2011 Pensioner som redovisas som kortfristig skuld Avsättning inklusive löneskatt Ansvarsförbindelse inklusive löneskatt Summa åtagande Bokfört värde av förvaltade pensionsmedel Återlånat i verksamheten KOSTNADER (INKLUSIVE LÖNESKATT) mkr 2011 Intjänad individuell del Intjänad förmånsbestämd ålderspension Pensionsutbetalningar intjänade före Summa PENSIONSFÖRVALTNING PENSIONSFOND mkr Likvida medel 0 0 Räntebärande Svenska aktier 4 2 Globala aktier 23 8 Strukturerade produkter Summa Tillförda medel 0 0 Årets avkastning 9 8 Marknadsvärde RÖRELSEKAPITAL, LIKVIDITET OCH FINANSNETTO Med likviditet menas betalningsförmåga på kort sikt. För att säkerställa betalningsberedskapen vid tillfälliga belastningar har kommunen en checkkredit på 50 mkr. Krediten har inte använts under året och likviditeten har varit god. Betalningsberedskapen var 14 dagar jämfört med 16 dagar Likviditeten har även varit god på det samlade koncernkontot där kommunens helägda bolag ingår. Finansnettot blev negativt, 8,9 mkr ( 16 mkr 2012). Kostnaderna blev 14,3 mkr högre än budgeterat, främst på grund av sänkningen av pensionsskuldens diskonteringsränta, nedskrivning av aktier i Moraparken AB samt en infriad borgen på 2 mkr. Dessa täcks dock till viss del av ökade intäkter från reavinster och utdelningar på 6,0 mkr i pensionsfonden. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna periodiseras så att preliminärt inbetalda skatteintäkter korrigeras med en prognos över den beräknade slutavräkningen för bokslutsåret samt den slutliga avräkningen för skatteintäkter avseende året före bokslutsåret (2012). Sammantaget gav de båda årens skatteavräkning en minskning av skatteintäkterna med 4,4 mkr. Den kommunala fastighetsavgiften betalas också ut med preliminära belopp som sedan justeras med det slutliga resultatet med två års eftersläpning, och denna kortfristiga fordran uppgick till 32 mkr. INVESTERINGAR Investeringarna uppgick till 102 mkr och var därmed högre än 2012 (86 mkr) och 32 mkr mer än budgeterat. Investeringar inom skattefinansierad verksamhet kunde finansieras med egna medel. 14

15 Av investeringar som pågått i flera år har ombyggnad av socialförvaltningens kontor i kvarteret Säbbenbo kostat 3 mkr och ombyggnaden av Strandrestaurangen på kajen 3 mkr. Dessa är nu färdigställda och avslutade. Även byggnationen av ny återvinningscentral är klar och kostade 13 mkr under året. Kommunens bolag Moravatten, som tagit över renhållningsverksamheten från kommunen, har köpt återvinningscentralen till bokfört värde under början av Årets kostnader för den påbörjade byggnationen av resecentrum var 11 mkr och totalkostnaden beräknas bli närmare 20 mkr enligt ursprunglig plan. För att sänka energi- och driftkostnader för kommunens byggnader startade kommunen under året ett energitjänsteprojekt (EPC) som omfattar investeringar på 60 mkr fördelade på tre år, varav 19 mkr belastade årets investeringskonto. För övrigt investerade kommunen 9 mkr i stadsnätsutbyggnad och 26 mkr i köpet av Mora ishall inklusive renoveringar. LÅNESKULD OCH SOLIDITET Låneskulden uppgick vid årets slut till 130 mkr, liksom vid årets början. Vårens tillkommande investeringar medförde en påfrestning på likviditeten och kommunen tog ett nytt lån på 20 mkr. Men tack vare återbetalning av AFA-premierna även detta år kunde lånet återbetalas under hösten. Låneskulden per invånare var kronor. Målet är att låneskulden i balansräkningen inte ska överstiga 55 tkr per invånare. I koncernen är den största delen av lånekostnaden finansierad av taxor, avgifter och hyror. Målet nåddes eftersom låneskulden per invånare i koncernen var kronor. När det gäller att finansiera investeringar med lån är kommunens förhållningssätt att det främst ska ske i affärsmässig verksamhet eller där investeringen leder till minskade driftkostnader. Om man lånar till investeringar i skattefinansierad verksamhet kommer ökade räntekostnader att försämra ekonomin i kärnverksamheten. Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Det innebär att ju högre soliditet, desto mindre lånefinansierade tillgångar och därmed stabilare ekonomi. Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna inte räkna in anställdas pensionsåtaganden intjänade före 1998 som en skuld eller avsättning i balansräkningen, eftersom det inte ger en rättvisande bild av soliditeten. Med redovisningslagens sätt att räkna var soliditeten 37 procent, men den verkliga soliditeten inklusive hela pensionsskulden uppgick till 9 procent i kommunkoncernen. KÄNSLIGHETSANALYS Kommunens resultat påverkas av en mängd olika faktorer. Tabellen nedan visar vilken inverkan några av dessa faktorer har utifrån års förutsättningar. Förändring Påverkan i mkr (+/ ) Löneökning med 1 % 8 Prisökning varor och tjänster med 1 % 4 10 årsarbetare invånares påverkan på skatt, inkomstutjämning, generella statsbidrag med mera 5 OMVÄRLDSANALYS var det de utvecklade ekonomierna som ledde återhämtningen i den globala tillväxten, medan tillväxtmarknaderna drabbats av finansoro som följd av stigande amerikanska räntor samt politisk oro i Brasilien och Turkiet. I USA har optimistiska siffror från industrin och en starkare arbetsmarknad gjort att den amerikanska centralbanken beslutat att börja trappa ner sina obligationsköp, men med fortsatt låga styrräntor väntas tillväxten fortsätta öka även framöver. Samtidigt har euroområdet lyckats ta sig ur sex kvartal i rad med fallande ekonomisk aktivitet där Tyskland har varit tillväxtmotor, men konjunkturen har även förbättrats i krisländerna i takt med stabilare statsfinanser. På lite längre sikt kvarstår dock, förutom budgetunderskotten, en del strukturella obalanser i regionen. Ett land som överraskat positivt är Storbritannien, vilket är bra för svensk export. Sammantaget väntas Europa växa långsamt framöver, men åt rätt håll, med en centralbank som är beredd på stimulanser om det behövs. Den svenska ekonomin fortsatte utvecklas svagt som följd av vikande export och investeringar. En starkare konjunktur framöver i både Europa och USA gynnar svensk export, men räcker inte för att lyfta den svenska ekonomin ur lågkonjunkturen. Det som krävs är även en ökad inhemsk efterfrågan, vilket är fullt möjligt då ökade disponibla inkomster gynnar konsumtionen. Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar i den svenska ekonomin fortsatte öka trots den i övrigt svaga utvecklingen. Mätningar pekar på en fortsatt växande sysselsättning 2014 och även minskad arbetslöshet mot slutet av Det som förutspås inom kommunsektorn generellt gäller även för Mora kommun. Det innebär att de befolkningsmässiga förändringarna ökar kraven på kommunen. Behoven som uppstår då åldersfördelningen förändras tar allt mer resurser i anspråk. Slutligen ökar behoven av investeringar. 15

16 För att klara ökade behov inom till exempel skolan, till följd av fler barn i grundskoleåldern, och kostnadsökningar inom vård och omsorg krävs att kommunen klarar att anpassa kostnaderna inom de verksamheter där behoven minskar. Sammantaget ställer det krav på en god resultatutveckling. Skatteintäkter är osäkra eftersom de beror mycket på samhällsutvecklingen. En sänkning av rikets skatteintäkter slår mycket hårt mot varje kommun, eftersom intäkterna minskar direkt medan kostnaderna kvarstår. Budgettilldelningen för nämnderna styrs i hög grad av kommunens utveckling av skatter och bidrag. Beroende på konjunkturen och befolkningsutvecklingen påverkas kommunens framtida intäkter relativt mycket. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Prognosen för 2014 är ett resultat på 3 mkr baserat på SKL:s senaste skatteprognos. Prognosen innebär ett drygt 3 mkr sämre resultat än kommunens budgeterade resultat, 6 mkr för Skatteunderlagsprognoser som SKL redovisat efter att kommunen gjorde budgeten för år 2014 visar i första hand minskande intäkter från den statliga inkomstutjämningen mellan kommuner. Kommunen prioriterar arbetet med att komma till rätta med nämndernas underskott och vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Nämnderna arbetar med löpande åtgärder för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Det pågår även ett antal större utredningar som kan innebära större förändringar i organisation eller verksamhet. Utredningarna ska redovisa en plan för framtida skolorganisation, en plan för framtida gymnasieskola och åtgärder utifrån kommunens lokalöversyn. En lokalöversyn av kommunens samtliga fastigheter har under året genomförts i syfte att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsstrategi för att anpassa resurserna i förhållande till verksamhetens behov. Resultatet av lokalanpassningen kommer att ge en bättre överblick av drift- och underhållskostnader, minska akuta anpassningsåtgärder samt ligga till grund för kommunens energitjänsteprojekt. Flera av kommunens fastigheter som byggdes upp under 60- och 70-talet har även ett betydande reinvesteringsbehov, såsom kommunens simhall. Kommunen har i flera år haft en finansiell beredskap för ökade kapitalkostnader med anledning av att man räknar med nya investeringar av exempelvis centrumutveckling, stadsnätsutbyggnad och behovet av ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Investeringsbehoven kräver en god planering och kommunen ska se över investeringsprocessen och även göra en fördjupad översyn av framtida investeringsbehov. Trots att kommunen under senare år byggt upp en god likviditet kan en ökning av låneskulden förväntas. Under året beslutades en förändrad verksamhetsinriktning inom ramen för strategisk fastighetsförvaltning. Tekniska nämnden har tagit över ansvaret för upphandling av fastighetsdrift, skötsel av gata/park samt lokalvård för kommunens verksamhetsfastigheter, vilket tidigare utfördes av Morastrand. En annan verksamhetsförändring är att Moravatten AB har tagit över avfallshanteringen från Mora kommun. I samband med detta har Mora kommuns återvinningscentral sålts till Moravatten AB i början av Den pågående översynen av kommunens modell för resursfördelning, som baseras på demografiförändringar, kan ändra förutsättningarna för alla nämnder i arbetet med att nå en ekonomi i balans. Det är av stor vikt att prognoserna för befolkningsutvecklingen är tillförlitliga, då det är avgörande för planering av den ekonomiska utvecklingen. För att råda bot på bostadsbristen i Mora planläggs exempelvis området Noret Norra. De största behoven är dock lägenheter där ett nybygge på mindre ort är en riskabel investering för privata bolag med en osäker marknad. Efter den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag har det även blivit svårt för de kommunala bolagen på orten att bygga nytt då risken för nedskrivning ökar och kan få ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen. Det finns tecken på ytterligare återbetalning från AFA Försäkring, men det är ännu inte klart vilket år återbetalningen sker. Det är däremot ett mycket mindre belopp än tidigare återbetalningar. Som en försiktighetsåtgärd har kommunen inte räknat med motsvarande intäkter i planeringen. 16

17 PERSONALREDOVISNING PERSONALREDOVISNING Kompetensförsörjning syftar till att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt för att kunna utföra det uppdrag som Mora kommun har, såväl på kort som på lång sikt. Den strategiska planeringen av arbetsgivarfrågorna är därför inriktad på att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och ha en hållbar kompetensförsörjning. Inom det området genomförde kommunen under året ett antal aktiviteter som redovisas nedan. Kompetensförsörjningsstrategi med sikte på 2022 är ett projekt som Mora driver i samverkan med Orsa och Älvdalen. Projektuppdraget är att ta fram en strategisk plan för att kunna försörja kommunernas verksamheter med den kompetens de behöver för att klara det kommunala uppdraget. Inom projektet genomfördes i november en lärkonferens där kommunledningarna för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gemensamt identifierade de viktigaste utmaningarna i en gemensam strategi för den framtida kompetensförsörjningen. Projektets slutrapport presenteras våren Kommuncampus Mora var en stor utbildningssatsning under två veckor i september där alla kommunens anställda hade möjlighet att delta. Drygt 600 medarbetare deltog i något av de 30 olika arrangemangen inom områdena kommunkunskap, ekonomi och verksamhetsstyrning, kommunikation, organisations- och personalfrågor samt it. Utbildningssatsningen var uppskattad och över 95 procent av deltagarna beskrev i utvärderingen att Kommuncampus Mora har gett dem nya eller fördjupade kunskaper. Som arbetsgivare strävar Mora kommun efter att nå målbilden att medarbetarna ska ha ett aktivt liv. Det strategiskt hälsofrämjande arbetet kallas Mora i rörelse. Det hälsofrämjande arbetet ska motivera till hälsa hos såväl enskilda medarbetare som kommunen som helhet. Ett exempel under året var att Mora kommun för andra året i rad slog sitt eget deltagarrekord då 400 medarbetare vid samma tillfälle deltog i ett stort motionslopp. För att ge medarbetarna goda förutsättningar att kunna arbeta i en miljö som främjar hållbar arbetshälsa beslutade kommunstyrelsen under året om tre policyer: En om kränkande särbehandling, en om alkohol och droger och en om rökfria arbetsplatser och rökfri arbetstid. Kommunen har utvecklat sin lönebildning enligt kollektivavtalens ambitioner, som handlar om att knyta samman arbetstagarens resultat och löneutveckling till ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat. har kommunen utvecklat dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, resultat och lön. En ny guide för medarbetarsamtal lanserades och såväl chefer som medarbetare har erbjudits målgruppsanpassad utbildning i lönesättning. Rekryteringar gjordes till ett antal strategiska chefstjänster: förvaltningschefer för barn- och utbildningsförvaltningen respektive gymnasieförvaltningen, chef för Mora Brandkår, ekonomichef, kommunikationschef samt näringslivs- och utvecklingschef. Alla tillsattes i konkurrens. Tre av tjänsterna tillsattes med interna sökande och tre med externa sökande. Erfarenheterna av rekryteringarna är att kommunen har ett starkt varumärke och att strategisk chefsförsörjning måste bli en prioriterad fråga i verksamhetsplaneringen framöver då kommunen står inför en stor generationsväxling. ANTAL ANSTÄLLDA TILLSVIDAREANSTÄLLDA 2011 Totalt antal Varav kvinnor 81,2 % 81,4 % 80,9 % Varav män 18,8 % 18,6 % 19,1 % VIKARIAT ALLMÄN VISSTIDS- ANSTÄLLNING Totalt antal Varav kvinnor 79 % 87 % 87 % 55 % 46 % 50 % Varav män 21 % 13 % 13 % 45 % 54 % 50 % Antalet anställda motsvarar 83,6 personer per kommuninvånare. I antal årsarbeten motsvarar det 80 personer per kommuninvånare. Siffrorna var desamma som

18 Den sammanlagda utförda arbetstiden under året motsvarade årsarbeten. Av det totala antalet årsarbeten omfattade mer- och övertiden för de månadsanställda 17,4 årsarbeten (varav övertid 7,4 årsarbeten), vilket var en minskning jämfört med (Årsarbete är ett genomsnittligt heltidsmått på timmar per år.) ÅLDERSFÖRDELNING ÅLDERSFÖRDELNING TILLSVIDAREANSTÄLLDA år 30,6 % 6,4 % 5,7 % år 38,8 % 42,8 % 42,7 % 50 år och äldre 30,6 % 50,8 % 51,6 % ÅLDERSFÖRDELNING TIDSBEGRÄNSAT ANSTÄLLDA år 30,6 % 33,7 % 29,5 % år 38,8 % 37,0 % 54,1 % 50 år och äldre 30,6 % 29,3 % 16,4 % Snittåldern är 49 år bland kommunens tillsvidareanställda och 34 år bland dem som har tidsbegränsad anställning (vid mättillfället), vilket är samma siffror som Av kommunens tillsvidareanställda är 269 personer 60 år eller äldre, vilket är i stort sett lika många som de anställda i åldersgruppen år. Kommunen behöver planera den framtida kompetensförsörjningen utifrån att hälften av kommunens tillsvidareanställda är 50 år eller äldre och att fördelningen mellan åldersgrupperna varit konstant de senaste åren. Det är därför viktigt att attrahera yngre människor för arbete inom kommunen framöver. Sjukfrånvaron ökade inom alla kommunens verksamheter i varierande grad. Kommunen hade lika hög sjukfrånvaro som Sjukfrånvaron har ökat för båda könen men mest bland kvinnor. Förändringen i Mora kommun speglar visserligen en samhällsövergripande utveckling och kan för Moras del till stor del förklaras med ökad korttidssjukfrånvaro. I SKL:s, jämförelse mellan landets kommuner framgår att Mora kommun hade näst lägst sjukfrånvaro av kommunerna i Dalarna och ingår i den fjärdedel av landets kommuner som hade lägst sjukfrånvaro. SYSSELSÄTTNINGSGRAD OCH MEDELLÖN Andelen tillsvidareanställda som har heltidstjänst var 65,5 procent (64,3 procent 2012). Andelen med heltidstjänst skiljer sig dock markant åt mellan män och kvinnor, som tabellen nedan visar. SYSSELSÄTTNINGSGRAD FÖR ANSTÄLLDA 2011 Kvinnor 61,1 % 60,1 % 59,8 % Män 84,3 % 82,7 % 81,3 % Andelen tillsvidareanställda som arbetar heltid ökar sakta men säkert. För att vara en framtidsorienterad arbetsgivare med hållbar utveckling fortsätter kommunen att utveckla förutsättningarna för att erbjuda heltid till så många medarbetare som möjligt. MEDELLÖN TILLSVIDAREANSTÄLLDA (KR/MÅN) 2011 Kvinnor Män Alla SJUKFRÅNVARO SJUKFRÅNVARO 2011 MEDELLÖN VIKARIER OCH VISSTIDSANSTÄLLDA (KR/MÅN) VIKARIAT ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING Sjukfrånvaro 5,3 % 4,1 % 3,7 % Utbetald sjuklön tkr SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV AVTALAD ARBETSTID Kvinnor Män Alla Totalt 5,3 4,1 3,7 Varav 60 dagar eller mer 41,5 42,3 42,2 Kvinnor 5,8 4,5 4,0 Män 3,2 2,4 2,5 29 år 5,2 2,8 2, år 4,9 3,7 3,4 50 år och äldre 5,6 4,7 4,2 18

19 ENERGI- OCH KLIMATPLAN Kommunens energi- och klimatplan innehåller bland annat långsiktiga mål för Mora till och med 2020 och 2050 samt delmål till och med För såväl kommunen som organisation som för det geografiska området innehåller planen 19 delmål inom områdena byggnader, transporter, övriga energifrågor samt klimat. Nedan sammanfattas årets uppföljning och den fullständiga versionen finns på under rubriken Miljö och trafik. BYGGNADER I kommunens och Morastrand AB:s byggnadsbestånd har den totala energianvändningen minskat med 22 procent sedan För det geografiska området är energistatistiken svårbedömd, men 2011 var energianvändningen 10 procent lägre än 2009 enligt SCB:s statistik. EXEMPEL PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING I KOMMUNÄGDA BYGGNADER I samarbete med Caverion har Mora kommun och Morastrand AB påbörjat en långsiktig satsning på energieffektivisering och underhåll. Bland annat fick Klockarhagens bostadsområde nya yttertak, lösullsisolering på vindarna samt ventilation med värmeväxling under. I kommunens lokaler installerades ny ventilation på Lomsmyren, Färnäs skola samt delar av S:t Mikaelsskolan LED-lampor har installerats och drygt 200 motorvärmare har bytts ut. EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER INOM TRANSPORTOMRÅDET Byggandet av resecentrum påbörjades under året. Borttagandet av en zon längs sträckan Mora Orsa har förbättrat förutsättningarna för att resa med kollektivtrafik på sträckan. För att stimulera till kollektivresande erbjuds kommunanställda att köpa årskort hos Dalatrafik till ett förmånligt pris. En workshop om planering av attraktiva cykelvägar genomfördes och två nya gångoch cykelvägar (Skålmyrsvägen, Saxnäs Tomtebo) byggdes. En cykel- och gångmätning med manuell räkning genomfördes under två dagar på tre platser i centrala Mora. Totalt färdades under dessa två dagar cyklister och 468 gående på de tre platserna. ÖVRIGA ENERGIMÅL Säliträdbergets åtta vindkraftverk producerade 50 GWh och Kyrkbergets tio vindkraftverk producerade 68 GWh. Det innebär att andelen förnybar energi bedöms vara omkring 50 procent av Moras energiförsörjning. Det innebär också att elproduktionen i kommunen är något större än elanvändningen. Det kommunala vindkraftverket producrade 6,5 GWh, vilket var bättre än under ett normalår. EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER INOM ÖVRIGA ENERGIMÅL Bygget av nio vindkraftverk på Bösjövarden startade under året och ska tas i drift under hösten TRANSPORTER Av kommunens och de kommunala bolagens 151 personbilar är 50 procent miljöbilar. Dalatrafik bytte biljettsystem och enligt dem är resandestatistiken inom kollektivtrafiken inte tillförlitlig för året. KLIMAT Koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunens och Morastrands byggnader har minskat med 73 procent sedan 1998, vilket innebär att kommunen uppfyllt målet med råge. Koldioxidutsläppen från kommunens och de kommunala bolagens resor har ökat med 16 procent sedan Målet för 2014 är en minskning med 10 procent. Koldioxidutsläppen för det geografiska området har minskat och för 2011 var 19

20 utsläppen 4,8 ton per invånare och år, vilket var 10 procent lägre än 1990 års värden. Motsvarande statistik för transporter i Mora visar att koldioxidutsläppen är 2,9 ton per invånare och år, vilket är strax över målnivån för KOMMUNALA ORGANISATIONENS KOLDIOXIDUTSLÄPP (ton) Energianvändning byggnader Mora kommun, Morastrand EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER INOM KLIMAT Åtgärderna inom klimat omfattar minskningen av koldioxidutsläpp från energianvändningen i kommunens och Morastrands byggnader, effektivare energianvändning genom minskad oljeanvändning och förnybar el från det egna vindkraftverket Drivmedel Mora kommun, Morastrand, Moraparken

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Bilder om inte annat anges: Mostphotos. Produktion: Riesbeck Reklam AB, Rättvik

Bilder om inte annat anges: Mostphotos. Produktion: Riesbeck Reklam AB, Rättvik Årsredovisning 2012 Bilder om inte annat anges: Mostphotos Produktion: Riesbeck Reklam AB, Rättvik INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande...5 Förvaltningsberättelse Regionstaden Mora för ett aktivt liv...6

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2014 MORA KOMMUN Årsredovisning 2014 MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 6 Måluppfyllelse 10 Ekonomisk analys 17 Personalredovisning 22 Mora kommuns organisation

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer