Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN"

Transkript

1 Årsredovisning MORA KOMMUN

2

3 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19 Mora kommuns organisation 21 NÄMNDERNA I SAMMANDRAG Revisorerna 22 Kommunstyrelsen 23 Överförmyndare 25 Valnämnd 25 Mora brandkår 26 För- och grundskolenämnd 28 Socialnämnd 30 Teknisk nämnd 32 Byggnadsnämnd (Mora) 33 Kulturnämnd 34 GEMENSAMMA NÄMNDER I SAMMANDRAG Gymnasienämnd 36 Gemensam servicenämnd IS/IT 38 Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 40 Gemensam servicenämnd för lön och ekonomi/fakturarutiner 41 Nämnd för kostsamverkan Mora 42 Mora Orsa Miljönämnd 43 BOLAGEN I SAMMANDRAG Moraparken AB 44 Morastrand AB 45 Moravatten AB 46 EKONOMISK REDOVISNING Driftredovisning 47 Investeringsredovisning 48 Resultaträkning 49 Kassaflödesanalys 50 Balansräkning 51 Noter 52 Finansiella nyckeltal 60 Stiftelseförvaltning 61 Redovisningsprinciper 62 Ord- och begreppsförklaring 64 BILAGOR Ordinarie ledamöter 65 Revisionsberättelse

4 REGIONSTADEN MORA FÖR ETT AKTIVT LIV Mora har en stolt och intressant historia, som har en stor betydelse för vad Mora är idag. Den gemensamma visionen för Mora talar till våra hjärtan, och skapar en känsla av mening, helhet och engagemang inför framtiden. Ambitionen är att fortsätta våra strävanden att bygga Regionstaden Mora. År var händelserikt för Mora, flera stora projekt färdigställdes och påbörjades i Regionstadens anda. Under året invigdes en ny återvinningscentral (ÅVC) i Mora. Den gamla återvinningscentralen har i många år utgjort en lindrigt sagt, dyster syn. Ett annat större investeringsprojekt var Moras nya resecentrum, en satsning i 50-miljonersklassen. Kommunens del är knappt hälften av kostnaden. Projektet har också fått stöd av EU med 11 mkr. Mora med sitt nya resecentrum kommer att vara en tydlig knutpunkt för allt resande. Här byter man färdsätt på ett enkelt, smidigt och effektivt sätt. Invigningen sker i november En av de stora utmaningarna för Mora är att öka inflyttningen. Vi ska bygga fler bostäder för att klara bostadsförsörjningen, som lockar både folk att flytta hit och gör att våra ungdomar stannar kvar i Mora. Kommunstyrelsen har därför tagit initiativ till ett projekt som syftar till att öka bostadsbyggandet, bland annat genom att kartlägga intressant exploateringsmark för bostäder. Det har hänt mycket inom skolan under de senaste åren med en ny läroplan och nytt betygssystem. Mora kommun har under året utvecklats positiv och stigit i flera olika mätningar. I Lärarförbundets ranking gick Mora från plats 118 till plats 19 bland landets 290 kommuner. I SKL:s öppna jämförelser mäter man genom elevenkäterna hur eleverna i årskurs 5 och 8 trivs i skolan. För Moras del var det glädjande resultatet plats 11 för femteklassarna och plats 9 för åttondeklasserna. De långsiktiga värdegrundssatsningarna har gett goda resultat. Framtidens Mora bygger också på en flexibel och dynamisk kommunal organisation. En modern kommunal organisation som effektiviserar samt tänker service och bemötande, samtidigt som den ska upprätthålla viktiga myndighetsutövande uppgifter. För att renodla verksamheten i vårt bostadsbolag Morastrand och för att skapa ytterligare möjligheter för bostadsbyggande beslutade vi under året att konkurrensutsätta den lokalvård samt gatu- och parkförvaltning som tidigare utförts av bolaget. I slutet av 2009 togs historiska beslut om samverkan inom ett stort antal områden mellan Mora, Orsa och Älvdalen. Formerna för samarbetet har under åren utvecklats och fördjupats. En gemensam utmaning är att möta den generationsväxling som kommer att äga rum bland de anställda, ca 40 procent av medarbetarna kommer att behöva ersättas på grund av pensionsavgångar fram till I och med att de tre kommunerna har en gemensam arbetsmarknad så har kommunerna enats om att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsstrategi. Svenskt Kvalitetsindex mäter i vilken utsträckning invånarna i Sverige kan rekommendera sin kommun. Årets mätning visar att 95 procent av invånarna kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Mora. Mora är därmed bäst i Dalarnas län och hamnar på 20:e plats i landet. Detta visar att Mora har ett mycket starkt varumärke och är en fin plats att leva, bo och arbeta i. Mora kommun är stolt över att leverera en fortsatt stark ekonomi och bra verksamhet. Detta ger oss fortsatt goda möjligheter att genomföra de planerade framtidssatsningarna för Regionstaden Mora. BENGT-ÅKE REHN KOMMUNSTYRELSE ORFÖRANDE 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden är i takt med tiden och erbjuder möjligheter för människor att trivas, utvecklas och framför allt leva ett aktivt liv. Syftet med målbilden Mora, regionstaden för ett aktivt liv är att kommun, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer tillsammans under de kommande åren målmedvetet ska utveckla förutsättningarna för handel, utbildning, kulturliv, friluftsliv, näringsliv, bostäder, sjukvård, kommunal service, vägar, tåg och annan infrastruktur så att Mora inom tio år verkligen kan leva upp till epitetet regionstad. Regionstadsprojektet handlar om att förstärka Mora som ett regioncentrum, inte bara för handel och besöksnäring utan även för arbete, utbildning och kultur. Stödet för målbilden är stark. Inom såväl näringsliv och föreningsliv som politik eftersom målbilden har utvecklats av personer med olika bakgrund. En viktig förutsättning för en fortsatt positiv utveckling är att kommunen har ett gott näringslivsklimat. Resultatet från Svenskt Näringslivs enkät bland företagen visar att näringslivsklimatet förbättrats (från 3,3 till 3,4). Resultatet innebär att Mora kommun ligger över rikssnittet. En annan viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av regionstaden är att Mora kan erbjuda en god kommunal service på alla områden, bland annat en skola som är bland de bästa i landet, och samtidigt kunna avdela resurser för utvecklingsprojekt i regionstaden. BEFOLKNINGSUTVECKLING Enligt kommunens befolkningsprognos sker två större demografiska förändringar de kommande tio åren. För det första har den stora 40-talistgenerationen uppnått en ålder över 65 år. Det innebär ett växande behov inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet. För det andra uppnår den stora barnkull som föddes kring 1990 yrkesverksam ålder. De slutar gymnasieskolan och många börjar studera eller arbeta på annan ort. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna får dessa förändringar stor påverkan på den kommunala verksamheten. Mellan 2012 och minskade folkmängden i kommunen med 84 personer. Födelsenettot var 71 och flyttnettot 13, det vill säga kommunen hade fler avlidna än födda och fler flyttade från än till kommunen. Sista december hade Mora invånare. Visionen Regionstad Mora har som mål att folkmängden ska öka. För att lyckas med det är det viktigt att Mora uppfattas som en attraktiv kommun och kan ge god service för medborgarna i norra Dalarna. UTVECKLINGSPROJEKT Fler bostäder är en viktig förutsättning för kommunens fortsatta tillväxt. Kommunstyrelsen tog under året initiativ till ett projekt för ökad bostadsutveckling i Mora. Syftet med projektet är att kartlägga intressant exploateringsmark för bostäder i Mora och sedan marknadsföra detta till tänkbara aktörer. Boende är en förutsättning för leva och växa i Mora. Under året gjordes en konkurrensutsättning av rollen som kommunikationsoperatör i Mora stadsnät. Kommunikationsoperatören är den som ska hantera bredbandstjänsterna och se till att dessa tjänster levereras till användarna. Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Open Universe/Telenor Sverige AB uppdraget att verka som kommunikationsoperatör i Mora stadsnät under åren I juni antog kommunstyrelsen en centrumutvecklingsplan som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av centrum. Centrumutvecklingsplanen har utarbetats i samråd med fastighetsägare, köpmän, Vasaloppet, Trafikverket med flera. Under hösten påbörjades arbetet med ett gestaltningsprogram för gågatan och Fridhemsplan. Arbetena beräknas starta hösten Flera större handelsetableringar har genomförts och påbörjats under året på Norets handelsområde (till exempel Biltema, Jula, Elgiganten och Rusta). För att förbättra trafiksituationen på Noret har kommunen påbörjat arbetet med en ny rondell där vägen 5

6 till Färnäs ansluter till riksväg 70. Kommunstyrelsen har också initierat projektering av en utbyggnad och ombyggnad av flygterminalen på Mora/Siljan flygplats, som också ger plats för en placering av en ambulanshelikopter. Mora ska vara en knutpunkt och motor i regionen en regionstad med drivkraft. Mora kommun har ett starkt föreningsliv. Föreningarnas verksamhet bidrar till en positiv samhällsutveckling och ger invånarna möjlighet till ett aktivt liv. Under året gjorde kommunen en utredning om hanteringen av föreningsbidrag. Utredningens förslag som kommunfullmäktige har ställt sig bakom är att tekniska förvaltningen ska ansvara för huvuddelen av föreningsbidragen förutom kulturföreningar och vissa ideella föreningar med social inriktning. Bidragskonstruktionen har förändrats och ett förvaltningsövergripande föreningsråd har bildats som ska säkerställa ett samlat förhållningssätt från kommunen och en bra dialog med föreningslivet. Tidningen Sport och Affärer gör varje år en kommunrankning där Mora placeras som nummer tio bland alla Sveriges kommuner. Vasaloppet, Sveriges mest medieexponerade evenemang, bidrar naturligtvis kraftigt till denna placering med sina idag nästan deltagare förutom anhöriga som följer med och som bidrar till regionens besöksnäring. Den totala konsumtionen i regionen är omkring 250 miljoner kronor bara i anslutning till Vasaloppsevenemangen. I övrigt finns elitlag inom innebandy (Kais Mora), ishockey (Mora IK) och skidåkning (IFK Mora). Mora ska fortsätta vara ett kultur-, upplevelse- och aktivitetscentrum en regionstad med drivkraft. Hösten 2012 startade kommunen en utredning om eventuella förändringar i ansvaret för ägande och förvaltning av kommunkoncernens verksamhetsfastigheter och bostäder. Utredningen mynnade ut i förslaget att Morastrand AB ska äga och förvalta bostäder och vissa särskilda boenden och fastigheter. Tekniska nämnden ska äga och förvalta kommunens verksamhetsfastigheter samt vara beställare vid konkurrenssättning av den uppdragsverksamhet som Morastrand tidigare utfört åt Mora kommun. Kommunfullmäktige har ställt sig bakom detta beslut och bildat en politisk referensgrupp som ska samordna genomförandet av förslaget. Mora kommuns verksamheter ska bedrivas med ekonomisk hushållning hållbara Mora. I februari godkände kommunfullmäktige ett treårigt energitjänsteprojekt. Åtgärderna kräver en investering på 78,9 mkr under åren Målet med projektet är att minska energianvändningen, åtgärda lokaler utifrån myndighetskrav och sänka koldioxidutsläppen. Projektet omfattar totalt 390 åtgärdspaket. Mora ska vara ett hållbart samhälle hållbara Mora. SAMARBETE Ett landsomfattande projekt Psynk (psykisk hälsa barn och unga) har startats för att förbättra samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Psynk Mora syftar till att samordna insatser och ta fram arbets- och samverkansmodeller. I projektet deltar kommunen tillsammans med primärvården, habiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin. Genom att organisera En gemensam ingång i egen regi kan kommunen arbeta med aktiva och strukturerade insatser för att motverka att framför allt unga personer hamnar i utanförskap som ofta leder till ett bidragsberoende. En gemensam ingång möjliggör också ett strukturerat arbete med kommunens information om insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Genom att olika myndigheter och kommunen samverkar skapas bättre förutsättningar för att stödja individen till arbete och egen försörjning. Ett så kallat Finsamförbund (finansiellt samordningsförbund) för Mora, Orsa, Älvdalen, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen bildades under året. Samordningsförbundets uppgifter är att stödja samverkan mellan parterna, finansiera insatser inom ansvarsområdet och besluta hur budgeterade pengar ska användas. Målet är att personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser når eller förbättrar sin förmåga att arbeta och kan undvika ett bidragsberoende. Vård och omsorg i Mora ska stärka människors trygghet och vara av hög kvalitet leva och växa i Mora. Mora kommun och landstinget har sedan 2009 en gemensam nämnd för kostsamverkan. Nämndens kostnader har fördelats utifrån en prissättningsmodell som bygger på vissa årsvolymer. Landstinget begärde under året omförhandling av avtalet, vilket ledde till en reviderad prissättningsmodell. Det nya avtalet innebär att parterna betalar för sin faktiska förbrukning. 6

7 MÅLUPPFYLLELSE ENLIGT STRATEGISK PLAN Mora kommuns mål- och resultatstyrning utgår från den strategiska planen Planen har ett långsiktigt perspektiv och pekar ut inriktningen för kommunens planering, uppföljning och redovisning. Kommunfullmäktige har beslutat om fyra målområden med nio strategiska mål. Förutom de strategiska målen har fullmäktige antagit 13 nämndmål med tillhörande mått, totalt 25 mått. Måtten anger vad kommunen ska prioritera politiskt och följa upp i arbetet för att nå respektive nämndmål. Måtten är inte till för att mäta andra åtgärder som bidrar till att nå nämndmålen, utan är indikatorer för bedömning av bidrag till måluppfyllelse för nämndmålen och de strategiska målen. Nedan redovisas kommunfullmäktiges 25 mått tillsammans med måluppfyllelse. Sammantaget gör kommunen en övergripande bedömning av utvecklingen i förhållande till målen på nämndnivå och strategisk nivå. Eftersom många övergripande mål är strävansmål bygger bedömningen av måluppfyllelsen på både måtten och genomförda, pågående och planerade aktiviteter. De strategiska målen bedömer kommunen genom att analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målets avsikter eller om man behöver göra andra aktiviteter eller ändra inriktningen. God ekonomisk hushållning uppnås när resultatet är positivt samtidigt som de finansiella och verksamhetsmässiga målen är uppfyllda. var resultatet positivt och större delen av de finansiella målen och nämndernas verksamhetsmål uppfylldes. Det innebär att nämndernas genomförda aktiviteter motsvaras av budgeterade kostnader. De nämnder som gick med underskott täcktes upp av kommunens budgeterade reserver. Kommunen arbetar med att utveckla och fördjupa modellen för mål- och resultatstyrning för att förbättra styrning och uppföljning av de politiska målen. Det innebär utveckling av alla mål och mått samt en anpassning av systemstöd som underlättar uppföljning och redovisning av resultat och måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse visas med följande symboler i grönt, gult och rött. z Uppfyllt z Delvis uppfyllt J JInte uppfyllt N/A Inte relevant STRATEGISKT MÅL MORAS GRUNDSKOLA SKA UTVECKLAS OCH TILLHÖRA DE BÄSTA I LANDET KUNSKAPSRESULTATEN SKA FÖRBÄTTRAS I GRUNDSKOLAN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse J J J J Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år % Andel elever som uppnår målen i skolans alla ämnen år % Kunskapsresultaten i Moras grundskolor ska fortsätta förbättras. Resultaten för grundskolan ligger i nivå med riket men resultaten i matematik behöver förbättras. Resultaten är hämtade från betygsstatistiken för vårterminen. Elever i procent som nått målen i respektive ämne visar på goda resultat, dock något lägre i matematik, svenska och engelska. Den låga andelen för elever i åk 6 kan delvis bero på att det är första läsåret som årskursen fick betyg sedan Betyg i årskurs 6 ligger över riksgenomsnittet, måttet gäller genomsnittligt betyg per ämne. Skillnaden i betyg mellan kommunens båda högstadieskolor är stor och måste utredas. Prio-projektet som påbörjades hösten kommer under 2014 att fördjupa arbetet på dessa skolor. Meritvärdena har ökat från 2010 till från 204,7 till 214,4. I åk 3 var andelen elever som uppnår målen i skolans alla ämnen 92 procent, enligt lärarnas övergripande bedömning som gjordes inför utvecklingssamtalen hösten. Trots indikatorernas lägre måluppfyllelse är resultaten i nivå med riket och med beaktande av ett 7

8 omfattande utvecklingsarbete och pågående aktiviter bedöms pågående verksamhet bidra till det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA SKA HA EN STARK GYMNASIESKOLA MED BREDD OCH TOPP ÖKAD ANDEL ELEVER SKA UPPNÅ MÅLEN I DE STUDIEFÖRBEREDANDE OCH YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAMMEN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Andel elever med slutbetyg zfrån studieförberedande program inom 3 år % z elever med slutbetyg program inom 3 år % Resultaten för visar fortsatt goda resultat för eleverna både på de studieförberedande programmen och på yrkesprogrammen, med en förbättring från Andelen elever med slutbetyg från de studieförberedande programmen var egentligen lägre, 83 procent, än det angivna resultatet 92 procent. Det beror på att 16 elever på de studieförberedande programmen är skidelever som valt att förlänga sin ordinarie studiegång med ett år. Räknar man bort dessa elever är resultatet 92 procent. Andelen elever med slutbetyg inom tre år från de yrkesförberedande programmen var 88 procent. Därmed nåddes målet 86 procent med marginal. I övrigt var måluppfyllelsen 101 procent för andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Måluppfyllelsen var 100 procent vad gäller andelen elever som har sysselsättning klar (arbete eller daglig verksamhet) när de slutar gymnasiesärskolan. Måluppfyllelsen av ovanstående indikatorer tillsammans med pågående aktiviteter bedöms bidra till utveckling mot det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL VÅRD OCH OMSORG I MORA SKA STÄRKA MÄNNISKORS TRYGGHET OCH VARA AV HÖG KVALITET UPPLEVD KÄNSLA AV TRYGGHET OCH BRA BEMÖTANDE SOM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER HAR I SITT BOENDE Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z z Nöjd-Kund-Index (NKI) Hemtjänst % Nöjd-Kund-Index (NKI) Särskilt boende % Värdet hämtas årligen ur Öppna jämförelser, vård och omsorg av äldre, från SKL och Socialstyrelsen. Måttet visar de äldres helhetsbedömning av omsorgen. Mora fick en något sämre kommunrankning än Inom hemtjänsten har Mora fallit från plats 122 till 167 och inom särskilt boende från plats 87 till 166 av totalt 290 kommuner. 90 procent av brukarna inom hemtjänsten var mycket eller ganska nöjda med den hjälp de får, vilket var bättre än målet. Brukarnas nöjdhet i sin helhet försämrades dock sedan En orsak kan vara att brukaren träffar många olika medarbetare, vilket kan göra brukare mindre nöjda. Upplevelsen av trygghet förbättrades från Det kan bero på att kommunen tog över hemsjukvården. 82 procent av brukarna i särskilt boende var mycket eller ganska nöjda med sitt boende och den hjälp de får. Andelen har dock minskat sedan 2012, vilket kan bero på att vårdtyngden har ökat utan att personaltätheten ökat i samma takt. Trots det har andelen nöjda ökat när det gäller sociala aktiviteter, möjligheten att komma ut samt möjlighet att påverka tider. Av Sveriges kommuner har Mora kommun högst andel nöjda, 86 procent, när det gäller sociala aktiviteter i särskilt boende. Indikatorer och en sammantagen bedömning av pågående och genomförd verksamhet visar på bidrag till uppfyllelse av det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE MORA KOMMUN SKA VERKA FÖR ETT ÖKAT ANTAL RESANDE MED KOLLEKTIVTRAFIK Mått Mål Utfall Måluppfyllelse zantal resande med buss % Resultatet visar att kollektivtrafikresandet minskat i Mora, liksom även på regional nivå. Dalatrafik bytte 8

9 biljettsystem och enligt dem har det medfört att resandestatistiken inom kollektivtrafiken inte är helt tillförlitlig för. Det nya biljettsystemet innebar att alla resor inte registrerats under året. De verkliga antalet resande är därför troligen högre än statistiken visar men har sannolikt minskat lite från Planeringen att flytta busstationen till Moras nya resecentrum pågår och väntas förenkla resande och byte mellan färdsätt. KOLDIOXIDUTSLÄPPEN FRÅN ENERGIANVÄNDNINGEN I KOMMUNENS BYGGNADER OCH KOMMUNKONCERNENS RESOR SKA MINSKA MED 25 PROCENT TILL 2014 Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Mängd koldioxid från energianvändningen i byggnader zägda av Mora kommun och högst Morastrand AB % Mängd koldioxid från Mora J Jkommuns och de kommunala bolagens resor högst % Andel miljöbilar (personbilar) i minst koncernens bilpark 40% 50% 125 % z Målet för koldioxidutsläpp från byggnader uppfylldes, men tyvärr ökade utsläppen från koncernens resor. Effektivare energianvändning, utfasning av olja för uppvärmning samt el från kommunens eget vindkraftverk gör att resultatet utvecklas väl mot målet och minskningen är drygt 70 procent jämfört med Målet för 2014 är redan nu uppfyllt med god marginal. års uppgifter är preliminära och kan komma att justeras något. En tydlig trend är att Morastrand fortsätter minska sin drivmedelsanvändning och därmed även koldioxidutsläppen. Vad gäller kommunen ökar däremot användningen av fossila drivmedel igen och var lika hög som Måttet bygger på drivmedelsanvändningen i Mora kommun, Morastrand AB och Moraparken AB och är korrigerat jämfört med tidigare då även Moravatten AB ingick. Från och med 2007 ingår även resor med egen bil. års uppgifter är preliminära och kan komma att justeras något. Vid årsskiftet 2014 fanns 151 personbilar i den kommunala organisationen, inklusive bolagen. Hälften uppfyller miljöfordonskraven från 2007 och 21 procent drivs med förnybart drivmedel. Som miljöfordon 2007 räknas fordon som uppfyller den nationella definitionen om skattebefrielse för miljöbilar. FLER AKTÖRER SKA BYGGA I TRÄ ISTÄLLET FÖR BETONG Mått Mål Utfall Måluppfyllelse J J J J Andel påbörjade lägenheter i flerfamiljshus med trästomme % Andel påbörjade lägenheter med höga energikrav på kommunal tomtmark % byggdes väldigt lite i Mora kommun. De hus som byggts är framför allt småhus och inga flerfamiljshus byggdes eller påbörjades under året. Den största orsaken är att det saknas aktörer som är beredda att investera i flerbostadshus i Mora, till stor del beroende på finansieringsproblem och höga produktionskostnader. Kommunen har inte beslutat hur lägenheter med höga energikrav på kommunal tomtmark ska genomföras och planeras. En handlingsplan behövs, men inför denna väntar kommunen på beslut om betänkandet Ökat bostadsbyggande och samordnande miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86). Redovisningen av indikatorers måluppfyllelse visar en positiv utveckling för enskilda mått och några mått visar på mycket låg måluppfyllelse. Bedömningen är att nuvarande prioriterad verksamhet inte bidrar till att nå det strategiska målet. Bedömningen är att nuvarande mål och mått behöver ses över för en mer rättvis bild av måluppfyllelsen av det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA BEDRIVAS MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET OCH ORGANISATION Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Årets resultat i andel av zskatteintäkter och generella minst statsbidrag 2% 2,2 % 110 % z investeringar i skattefinansierad verksamhet som sker med egna medel 100 % 100 % 100 % Låneskuld i koncernen per högst invånare % z 9

10 Kommunen planerar på längre sikt att nå ett resultat på 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet beräknas enligt balanskravet. De senaste fem åren har resultatnivån i snitt varit 4 procent. Målet uppfylldes. Årets investeringar var självfinansierade till 100 procent och målet är därmed uppfyllt. Alla bolag har minskat sina skulder och kommunens låneskuld är oförändrad. Låneskulden i koncernen per invånare har därmed minskat och målet är uppfyllt. Måluppfyllelsen av fastställda indikatorer innebär att det strategiska målet är uppfyllt. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA KNUTPUNKT OCH MOTOR I REGIONEN MORA SKA TA ANSVAR FÖR REGIONENS UTVECKLING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Förvärvsfrekvens i Mora minst kommun 79,2 % 80,6 % 102 % Antal nystartade företag % z zantal företag i Mora kommun % Förvärvsfrekvensen visar hur stor andel av befolkningen i åldern år som förvärvsarbetar. Under var andelen förvärvsarbetande över målnivån och Mora kommun var bland de 20 kommuner i landet som minskade sin arbetslöshet mest. Antalet nystartade företag visar en tendens att minska mot nivån (90 100) före rekordåren ( företag). En förklaring kan vara att det är fler i arbete nu än då många företag i Mora varslade personal och många av dem valde att starta företag, samt att det finns större möjligheter att få anställning. Antalet företag i Mora var över målnivån. Det beror bland annat på att Moras företag stått sig relativt bra i konkurrensen och inte heller påverkades så kraftigt under förra lågkonjunkturen. KOMMUNSTYRELSEN SKA DRIVA, SAMORDNA OCH FÖLJA UPP KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE FYSISKA PLANERING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse N/A J J Antal kvadratmeter nytillkommen etableringsbar mark Mål saknas N/A Antal påbörjade nyproducerade lägenheter % I slutet av påbörjade kommunen arbetet med viktiga underlag för planering av markförsörjning, näringslivs- och befolkningstillväxt genom en markstrategi, fördjupad översiktsplan, VA-plan. Kommunen påbörjade även ett strategiskt arbete med ett underlag för att öka bostadsbyggandet i Mora. Framtagandet av nya detaljplaner för bland annat industrimark pågår, men är inte slutfört. Arbetet med bostadsförsörjningsprogram och markstrategi återupptogs hösten och pågår. Målet för antal påbörjade nyproducerade lägenheter uppfylldes inte, till stor del på grund av finansieringsproblem och höga produktionskostnader. Planlagd etableringsbar mark finns tillgänglig. FÖR ATT MINSKA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET SKA ARBETSLINJEN GÄLLA Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd Högst % Antalet hushåll som har försörjningsstöd i mer än tio månader ökade. En orsak är att många unga personer inte kommit in på arbetsmarknaden samtidigt som de inte har rätt till arbetslöshetsersättning. Planen för att åtgärda detta är ett mer aktivt arbete av handläggare som ska hjälpa den enskilde till rätt ersättning. Sammantaget är bedömningen att pågående aktiviteter bidrar till det strategiska målet, men det finns behov av översyn av nuvarande indikatorer. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA KULTUR-, UPPLEVELSE- OCH AKTIVITETSCENTRUM ALLA SOM BOR I MORA SKA HA TILLGÅNG TILL ETT KULTURUTBUD MED KVALITET OCH MÅNGFALD Mått Mål Utfall Måluppfyllnad z NMI - Nöjd-Medborgar- Index - Kulturutbud minst % gjorde kommunen ingen medborgarundersökning. Redovisat utfall är 2012 års siffra. Nästa medborgarundersökning görs SCB:s medborgarundersökning 2012 visade en ökad nöjdhet med kultur jämfört med Moraborna är minst nöjda med teaterutbudet. gavs dock flera teaterföreställningar i Mora, arrangerade av ideella föreningar. I och med Vattnäs konsertlada, Vinterfest, Musik vid Siljan, Zornsamlingarna och de många ideella kulturaktörerna måste kulturutbudet i Mora sägas ha både kvalitet och mångfald. Kulturförvaltningen arbetar med att göra kulturutbudet mer synligt och lättill- 10

11 gängligt, bland annat genom fler kommunikationskanaler. Förvaltningen arbetar även med att öka inflytandet och delaktigheten i det egna utbudet. ingick kulturnämnden en överenskommelse med Landstinget Dalarna utifrån den regionala kulturplanen. Överenskommelsen fokuserar på barnoch ungkultur, samordning och synliggörande av det rika musiklivet samt utveckling av kulturarvet runt Siljan. Samtliga aktiviteter bedöms bidra till att det strategiska målet uppnås. STRATEGISKT MÅL MORA SKA VARA ETT TRYGGT SAMHÄLLE FÖR ALLA MEDBORGARNA SKA KÄNNA SIG TRYGGA I KOMMUNEN Mått Mål Utfall Måluppfyllelse z Medborgarnas upplevda trygghet % Mätningarna av medborgarnas upplevda trygghet visar att målet inte uppfylldes fullt ut, men Mora ligger stabilt på ett gott resultat med index 70 (av 100). Det högsta värdet bland Sveriges kommuner var 83 och snittet i riket var 63. Kommunens arbete bedöms bidra till det strategiska målet. STRATEGISKT MÅL MORA KOMMUNS VERKSAMHETER SKA PRÄGLAS AV DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE MEDBORGARNA SKA GES MÖJLIGHET ATT DELTA I KOMMUNENS UTVECKLING Mått Mål Utfall Måluppfyllelse Medborgarnas upplevda J Jinflytande över kommunens verksamheter % z - i kommunens utveckling minst 69 % % Värdet 42 i Mora kommun var något över medelvärdet i Sverige som var 39. Det lägsta var 27 och det högsta 56. Nöjd-Inflytande-Index är ett helhetsbetyg på hur invånarna upplever sina möjligheter till insyn och inflytande. Helhetsbetyget mäts med tre specifika frågor som ska spegla den övergripande uppfattningen om inflytande utifrån de fyra perspektiven kontakt, information, påverkan och förtroende. Indexet visar enkelt uttryckt medborgarnas betyg på möjligheten till inflytande i Mora kommun. (Källa: SCB:s medborgarundersökning, del Nöjd-Inflytande-Index.) Måttet, medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling, ska ge en samlad bild av Mora kommuns satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna. Metoden (enligt Kolada) är att kommunen gör en egen värdering och bedömning av olika aktiviteter som bidrar till att öka dialogen med medborgarna. Alla aktiviteter som gjorts har också gjorts. Kommunen har inte gjort någon ny självskattning för. Redovisat utfall är 2012 års siffra. Under året inrättades en ny stabsenhet, kommunikationsenheten, som ska utveckla den externa kommunikationen och informationen för att öka dialogen och delaktigheten gentemot medborgarna var Moras delaktighetsindex 63,vilket gav en måluppfyllelse på 94 procent. Tidigare års måluppfyllelse och fortsatt utveckling för ökad tillgänglighet och dialog bedöms bidra till det strategiska målet. 11

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2013 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: För att på ett tydligt sätt visa konkreta steg som tas för att bli Sveriges ledande miljökommun har ett visionspussel tagits fram, placerat

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer