ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef"

Transkript

1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera Britt-Marie Andrén-Karlsson Henry Gustavsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret, Henån, torsdagen den 4 juli 2002, kl Sekreterare... Paragrafer Mona Olsson Ordförande... Birger Lagerström Justerare Britt-Marie Andrén-Karlsson Henry Gustavsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret, Henån... Mona Olsson

2 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELTAGARFÖRTECKNING Omröstningsprotokoll Kf 46 Kf Kf Nr Ledamot tjg ersättare ja nej avst ja nej avst ja nej avst Anm 1 Gunilla Josefsson s X 2 Bo Andersson m X 3 Catharina Bråkenhielm s X 4 Torsten Olegård c X 5 Johan Johansson v 6 Rolf Karlsson m X 7 Holger Formgren fp X 8 Lotta Borgarp fpo X 9 Roger Hansson s X 10 Lars Fröjmark kd Ingemar Arwedahl X 11 Bengt Johansson c X 12 Ulla Buhr s X 13 Lars-Åke Gustavsson m X 14 Tina Ehn mp Sven-Arne Olsson X 15 Ingalill B Sundqvist v X 16 Birger Lagerström s X 17 Roland Persson fp X 18 Birgit Strömberg m X 19 Anders Wingård fpo X 20 Ingrid Nyström c Eva-Lotta Westergren X 21 Knut Thorberntsson s X 22 Gunilla Svensson kd 23 Henry Gustafsson m X 24 Lotta Eriksson s Eva Thorberntsson X 25 Sven Sundqvist v X 26 Lars-Olof Hermansson s Bengt Markinhuhta X 27 Einar Jansson c X 28 Johan Söderpalm mp X 29 Christer Thobiasson m X 30 Anita Abrahamsson fp X 31 Hans Pernervik fpo X 32 Inger Heimburger s X tom Rune Berntsson m X 34 Boris Olsson s X 35 Harry Johansson c Inger Simonsson X 36 Anders Persson kd X 37 Malin Andersson v 38 Britt-Marie A Karlsson s X 39 Lisbeth Arff m X 40 Claes Nordevik fp X 41 Folke Hagstedt s X Summa 27 11

3 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3

4 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Exp: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sociala omsorgsnämnden Kf 46 Ks 83 Dnr Prognos II 2002 Budgetuppföljning Prognos 2 av 4 överlämnas till Kommunstyrelsen. Nämnder/styrelse ska med ledning av givna förutsättningar och beslut, beräkna det sannolika resultatet för året (bil 2-6). Prognos 1 visade ett resultat på 1,0 mkr. Prognos 2 visar att årets resultat beräknas bli 7,2 mkr. Anledningen till det försämrade resultatet är att nämnderna/styrelsen redovisar en prognos som är 6,2 mkr sämre än prognos 1. Prognosen för skatter och statsbidrag visar i dagsläget ett överskott med 8 mkr. I denna summa ingår det ettåriga generella stödet på 2 mkr, vilket enligt rekommendation av kommunförbundet skall redovisas som ett generellt statsbidrag. Pensionsutbetalningarna beräknas bli 0,6 mkr högre än budgeterat. De största avvikelserna inom ordinarie verksamhet visar Barn- och utbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med tkr respektive tkr. Kommunstyrelsen beräknar ett underskott på tkr, varav 700 tkr är ett ianspråktagande av tidigare års upparbetat överskott. Miljö och byggnadsnämnden redovisar ingen avvikelse. Därtill har Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen beslutat om extra anslag för 327 tkr.

5 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Budgetavvikelser Prognos 2 Budgetavvikelser Prognos 1 Kommunstyrelsen tkr Kommunstyrelsen tkr Barn- och utbildn.nämnden tkr Barn- och utbildn.nämnden tkr Sociala omsorgsnämnden tkr Sociala omsorgsnämnden tkr Miljö- och byggnadsnämnden +/- 0 tkr Miljö- och byggnadsnämnden +/- 0 tkr Summa nämnder/styrelse tkr Summa nämnder/styrelse tkr Extra anslag tkr Extra anslag tkr Pensionsutbetalningar tkr Pensionsutbetalningar tkr Summa tkr Summa tkr Skatter och statsbidrag tkr Skatter och statsbidrag tkr Totalt tkr Totalt tkr Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder/styrelse med budgetunderskott skall till kommunfullmäktiges augustisammanträde redovisa vilka åtgärder nämnder/styrelse avser att vidta för att uppnå balans i budgeten innan årets slut. Ordföranden finner kommunstyrelsekontorets förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller Torsten Olegårds förslag röstar nej. Vid omröstningen avgives 8 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnder/styrelse med budgetunderskott att inom ramen för ekonomireglementet åtgärda dessa och att återkomma i frågan med förslag till besparingsbeslut om så erfordras. Torsten Olegård föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder/styrelse med budgetunderskott skall till kommunfullmäktiges augustisammanträde redovisa vilka åtgärder nämnder/styrelse avser att vidta för att uppnå balans i budgeten innan årets slut. Bo Andersson med instämmande av Roger Hansson och Gunilla Josefsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

6 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Ordföranden finner kommunstyrelsens förslag antaget. Omröstning begärs. Följande omröstningsproposition fastställs: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Torsten Olegårds förslag röstar nej. Vid omröstningen avgives 27 ja-röster och 11 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagda omröstningsprotokoll. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

7 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 47 Ks 89 Au 61 Dnr Antagande av detaljplan för Mollösunds tätort, äldre delen m m Föreligger förslag till detaljplan daterat maj 2001 Planen syftar till: att säkerställa de kulturhistoriska intressena modernare planunderlag förtäta med ytterligare bebyggelse ändrat huvudmannaskap för allmänna platser och vägar Planen har varit utställd för samråd samt för granskning. Under samrådstiden har 51 yttranden inkommit. Utlåtandet efter utställningen daterat föreligger. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den i maj 2001 upprättade och reviderade detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

8 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

9 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 48 Ks 90 Au 62 Dnr Ändring av detaljplaner i Mollösunds tätort Östra delen Föreligger förslag till ändring av detaljplaner daterade Ändringen avser Östra delen av Mollösund fastställd Parallellt föreligger följande planändringar för beslut: Mollösund, skolområdet fastställd Mollösund, Ramneberget fastställd Mollösund, omfattande hamnen o torget m m fastställd Del av Mollösunds tätort, fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) antagen Dessa stads- och detaljplaner gäller jämsides med ändringen. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade ändringen av detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen.

10 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

11 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

12 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 49 Ks 91 Au 63 Dnr Ändring av detaljplaner i Mollösunds tätort Skolområdet Föreligger förslag till ändring av detaljplaner daterade Ändringen avser Mollösund, skolområdet fastställd Parallellt föreligger följande planändringar för beslut: Östra delen av Mollösund fastställd Mollösund, Ramneberget fastställd Mollösund, omfattande hamnen o torget m m fastställd Del av Mollösunds tätort, fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) antagen Dessa stads- och detaljplaner gäller jämsides med ändringen. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade ändringen av detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen.

13 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

14 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

15 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 50 Ks 92 Au 64 Dnr Ändring av detaljplaner i Mollösunds tätort Ramneberget Föreligger förslag till ändring av detaljplaner daterade Ändringen avser Mollösund, Ramneberget fastställd Parallellt föreligger följande planändringar för beslut: Östra delen av Mollösund fastställd Mollösund skolområdet fastställd Mollösund, omfattande hamnen o torget m m fastställd Del av Mollösunds tätort, fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) antagen Dessa stads- och detaljplaner gäller jämsides med ändringen. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade ändringen av detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen.

16 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

17 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

18 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 51 Ks 93 Au 65 Dnr Ändring av detaljplaner i Mollösunds tätort Hamnen och torget m m Föreligger förslag till ändring av detaljplaner daterade Ändringen avser Mollösund, omfattande hamnen och torget m m fastställd Parallellt föreligger följande planändringar för beslut: Östra delen av Mollösund fastställd Mollösund skolområdet fastställd Mollösund, Ramneberget fastställd Del av Mollösunds tätort, fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) antagen Dessa stads- och detaljplaner gäller jämsides med ändringen. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade ändringen av detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen.

19 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

20 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 52 Ks 94 Au 66 Dnr Ändring av detaljplaner i Mollösunds tätort Fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) Föreligger förslag till ändring av detaljplaner daterade Ändringen avser Del av Mollösunds tätort, fastigheterna Mollösund 5:369 m fl (Kroken) antagen Parallellt föreligger följande planändringar för beslut: Östra delen av Mollösund fastställd Mollösund skolområdet fastställd Mollösund, Ramneberget fastställd Mollösund, omfattande hamnen o torget m m fastställd Dessa stads- och detaljplaner gäller jämsides med ändringen. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. Syftet med planändringen är att ändra huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap yttranden har inkommit. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att godkänna den upprättade ändringen av detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

21 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

22 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 53 Ks 95 Au 67 Dnr Antagande av detaljplan för Mollösund, Lervikshamnen Föreligger förslag till detaljplan daterat i maj Planen syftar till att möjliggöra utvidgning av hamnen samt uppförandet av mindre vandrarhem turisthotell. Ändring av huvudmannaskap för allmänna vägar och platser. Planen har varit utställd för samråd och granskning. Under samrådstiden har 25 yttranden inkommit. Utlåtandet efter utställning daterat föreligger. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den i maj 2001 upprättade och reviderade detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

23 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Exp: Miljö- och byggnadsenheten Kf 54 Ks 96 Au 68 Dnr Antagande av detaljplan för Mollösund 5:351 (Korrholmen) Föreligger förslag till detaljplan daterat i maj Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av industribyggnad. Ändrat huvudmannaskap för allmänna platser och vägar. Planen har varit utställd för samråd och granskning. Under samrådstiden har 11 yttranden inkommit. Utlåtandet efter utställning daterat föreligger. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den i maj 2001 upprättade och reviderade detaljplanen för antagande till kommunfullmäktige. Lars-Åke Gustavsson deltar inte i beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta planen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Lars-Åke Gustavsson anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

24 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

25 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Exp: Skanska Tekniska enheten Ekonomienheten Kf 55 Ks 99 Au 60 Dnr Avtal om köp av del av Orust Huseby 1:50 Föreligger avtal daterat där Orust kommun överlåter och försäljer ett markområde på ca m 2 av fastigheten Orust Huseby 1:50 till Skanska Mark och Exploaterings AB. Köparen förbinder sig att utforma sitt förslag till detaljplan så att den blivande fastigheten bebyggs med lägenheter varav minst ¼ skall ha anpassning till äldreboende (handikapptoalett, borttagna trösklar etc) med upplåtelseform hyresrätt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal daterat med Skanska Mark och Exploaterings AB. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

26 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Exp: Vägverket Västra Götalandsregionen Ekonomienheten Kommunchefen Tekniska enheten Kf 56 Ks 100 Au 70 Dnr Avtal med Vägverket om förtida finansiering och byggande av väg 743, delen Rålanda- Lunden samt avtal med Västra Götalandsregionen om lånekostnader härför Föreligger rubricerat avtalsförslag. Bakgrunden är att regionen avsatt medel för täckande av merkostnader som uppkommer när kommuner förskotterar finansiering av vägar som är möjliga åtgärder den närmaste tiden. Medlen är dock endast avsatta för mindre s k standardhöjande objekt och således inte ombyggnader. Orust kommun har kommit överens med ovannämnda parter om ovanstående objekt som ett av de regionen avser stödja. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag.

27 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

28 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 Exp: OKFS Trafikhandläggaren Kf 57 Ks 104 Au 75 Dnr Antagande av felparkeringsavgifter Kommunfullmäktige beslutade bl a att enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning inrätta permanent kommunal parkeringsövervakning från Kommunfullmäktige beslutade att fastställa felparkeringsavgifterna till dels 150 kronor för parkering utöver längsta tillåtna uppställningstid, dels 300 kronor för överträdelse av övriga parkeringsrestriktioner vid parkering och stannande av fordon. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta felparkeringsavgifter enligt nivåer nedan med ikraftträdande från Förbud att stanna och parkera fordon enligt LTF P-plats för rörelsehindrad Busshållsplats Vägkorsning Övergångsställe Gång och cykelbana Mot färdriktningen Parkeringsförbud enligt LTF Tidsbegränsad uppställning 500 kr kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 300 kr 300 kr 300 kr Noteras att högsta tillåtna belopp P-plats för rörelsehindrad är 700 kr enligt lag.

29 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottets förslag med ändring enligt notering. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

30 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 Kf 58 Dnr Anmälan av inkomna skrivelser Kommunstyrelsen beslutade att yttra sig över den regionala infrastrukturplanen främst vad gäller vägar och vägförbindelser (Ks 97) Anmälan lägges till handlingarna.

31 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 Kf 59 Dnr Interpellation om pendelparkeringen i Varekil Interpellanten efterlyser information om parkeringen skall byggas ut. För ett halvår sedan biföll fullmäktige en motion om utbyggnad. Kommunstyrelsens ordförande svarar att Västtrafik skall bygga ut parkeringen men att inga anbud inkommit. Västtrafik har dock meddelat att arbetet kommer att påbörjas och avslutas i sommar.

32 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 Kf 60 Dnr Fråga om ungdomars feriearbete och sänkt socialbidrag Under sammanträdet ställdes fråga till sociala omsorgsnämndens ordförande. Frågan ställdes med anledning av artikel i pressen om att familjer får sänkt socialbidrag om ungdomar feriearbetar med lön. Detta skulle tillämpas även på Orust. Sociala omsorgsnämndens ordförande svarar att artikeln är felaktig när det gäller Orust. Här upptäcktes effekten redan för tre år sedan och korrigerades då. Feriearbete skall också vara en morot för ungdomarna. Regeln här i kommunen är att ungdomarna kan tjäna upp till kronor och därefter får man bidra till sin egen försörjning inte familjens.

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-04-06 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00-22.00 Blad Beslutande Thomas Fransson (kd) ordf Lars Öfverström (m) 2:e vice ordf Yvonne Andersson (m) Eva Bertilsson-Styvén

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-11-29 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-22.15 Beslutande Tommy Nilsson, ordförande, Arne Elowson, Åke Sundkvist, Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Mona Hilbertsson,

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23:

Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: Följande ärenden behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-23: 259 Strategifråga: Förslag till ny politisk organisation 260 Delegationsbeslut 261 Information och återrapportering av uppdrag

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer