Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vasallen delårsrapport Januari mars 2009"

Transkript

1 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 5 (16) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1 (8) Mkr medan resultat före skatt blev 3 (7) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4 (1) Mkr Investeringarna uppgick till 100 (128) Mkr Nyuthyrningen uppgick till (8 000) kvm lokalarea Ekonomiska data Jan mars Jan mars Helår Mkr Nettoomsättning Hyresintäkter Driftöverskott fastigheter Värdeförändringar fastigheter Resultat före skatt Resultat efter skatt Balansomslutning Eget kapital Periodens kassaflöde Kassaflöde från investeringsverksamheten Marknadsvärde förvaltningsfastigheter Uthyrningsgrad, % Direktavkastning, % Soliditet, % Regeringens proposition om utökat uppdrag för Vasallen ger oss nya spännande möjligheter att utveckla bolaget till ett än mer attraktivt förvärvs objekt. Håkan Steinbüchel, Verkställande Direktör

2 2 Vasallens vision är att vara Sveriges främsta fastighetsutvecklare med fokus på omvandling av unika objekt till attraktiva fastigheter. Affärsidén är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att hållbart utveckla och förädla försvarsrelaterade fastigheter till attraktiva förvärvsobjekt. Marknadsöversikt Den globala ekonomin befinner sig i en mycket snabb konjunkturnedgång med en tillväxt som är den svagaste på många decennier. Den svenska ekonomin är starkt beroende av omvärlden vilket medför att konjunkturen försvagas även här. Sysselsättningen i näringslivet har minskat kraftigt och planerna framöver pekar på fortsatta kraftiga nedskärningar. En faktor bakom den svaga globala utvecklingen är finanskrisen som startade hösten 2008 och som lett till en global förtroendekris med ökad risk för stora finansiella förluster för finansiella institut och en åtstramning av kreditgivning som följd. Världens centralbanker har tillfört likviditet till det finansiella systemet och samtidigt sänkt styrräntorna, på vissa håll till nära noll. Statligt kapital har också tillförts banksystemen i syfte att stärka bankernas balansräkningar och därmed stärka kreditgivningen. Det finns nu tecken på att den finansiella krisen inte är lika akut som i höstas. Svenska banker förefaller vara relativt väl kapitaliserade och de fyra storbankerna bedömdes av såväl Riksbanken som Finansinspektionen under hösten 2008 kunna klara kapitaltäckningskraven även under en lågkonjunktur. Verksamheten Regeringen har i proposition 2008/09:172 föreslagit att Vasallen ska få ett utökat uppdrag. Utökningen går ut på att Vasallen får möjlighet att förvärva och förädla andra statliga fastigheter än de som använts av Försvarsmakten. Dessutom kan bolaget om särskilda skäl föreligger förvärva andra fastigheter än statliga. Vasallen tillförs också bolaget Kasernen AB som äger bostäder för anställda i Försvarsmakten. Riksdagen tar ställning till propositionen under våren. För att bättre anpassa verksamheten till det utökade uppdraget införs en ny organisation i Vasallen från och med 1 april. Den nya organisationen innebär att verksamheten delas in i tre geografiska affärsområden; Norra Sverige, Mellansverige och Södra Sverige. Vasallens verksamhet har varit inriktad på att hyra ut och anpassa koncernens befintliga byggnadsbestånd samt att skapa nya byggrätter för framförallt nya bostäder men även till viss del för verksamheter. Efterfrågan på lokaler i Vasallens bestånd mattades av under 2008 och var fortsatt låg under första kvartalet. Under perioden hyrdes drygt (8 000) kvadratmeter ut med hyreskontrakt som har en längd om ett år eller mer. Kontrakterad årshyra för de nya hyresavtalen uppgår till 6 (9) Mkr. Den låga genomsnittshyran beror på att en stor del av uthyrningarna utgörs av enklare lokaler. Försäljningen av färdigutvecklade fastigheter ur Vasallens bestånd har varit låg framför allt på grund av oron på finansmarknaden. Vasallens driftöverskott är fortfarande lågt, 4 (0) Mkr, även om det skett en förbättring jämfört med föregående år. Pågående hyresgästanpassningar avslutas successivt och hyresgäster flyttar in i nya lokaler. Några av de större entreprenaderna kommer att fortgå en bra bit in på 2010 vilket betyder att nuvarande kontraktsportfölj inte kommer att leverera fulla hyresintäkter förrän dess. Samtidigt med uthyrningen av kommersiella lokaler så förbereder Vasallen för bostadsexploatering på ett flertal orter. För närvarande pågår planarbete eller förberedelse för planarbete avseende större bostadsexploateringar inom Vasallens områden i Karlskrona, Borås, Strängnäs, Södertälje och Vaxholm. Den finansiella krisen har påverkat efterfrågan negativt på bostäder men det är mycket osäkert hur stor och långvarig nedgången blir. Flera bedömare pekar på att efterfrågan på bostäder kommer att öka även om det för närvarande är högst osäkert när en förändring kan komma. Vasallens attraktiva markområden ligger bra till i en framtida bostadsexpansion. De två senaste årens kraftiga nyuthyrning har medfört att Vasallens investeringar ökade jämfört med samma period Under första kvartalet 2009 investerades totalt 100 (128) Mkr och återstående investeringsvolym för att anpassa lokaler, mark och övrig infrastruktur enligt beslutade investeringsprojekt uppgår till 330 Mkr. Vid kvartalsskiftet uppgick det samlade fastighetsvärdet till (1 526) Mkr. Den finansiella krisen har medfört att direktavkastningskraven vid fastighetsinvesteringar har ökat. Fastighetsvärdet baseras på en direktavkastning som varierar mellan 7,5 13 procent över hela beståndet. Lägst direktavkastning bedöms gälla i de projekt som är färdiga eller så gott som färdiga. Ingen justering av de bedömda direktavkastningsnivåerna har skett sedan årsskiftet. Den orealiserade värdeförändringen blev 5 Mkr under första kvartalet, en ökning som till största delen förklaras av nyuthyrningar under perioden. Som ett led i Vasallens strategi för ett hållbart samhälle tecknades i slutet av föregående år avtal med våra elleverantörer om leverans av enbart miljöel. Med miljöel menas el från kraftverk som stödjer en förnyelsebar, CO2 fri och miljöriktig produktion. Mål Målen i Vasallen formuleras på tre nivåer: mål för koncernen, mål för verksamheten samt specifika mål för respektive dotterbolag. Vasallens mål genomsyras av synsättet att hållbarhet och socialt ansvar är en viktig framgångsfaktor som bidrar till att skapa ekonomiskt värde, samtidigt som bolaget medverkar till ett hållbart samhälle. Mål för koncernen Vasallens avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en förädlingscykel ska motsvara riskfria räntan plus 4 procent. Soliditeten ska vara minst 50 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 2.

3 3 Mål för verksamheten Vasallens bolag ska efter tre års verksamhet uppnå ett positivt driftnetto. Över tiden ska EVA årligen förbättras med 0,5 procent av genomsnittligt investerat kapital. Nyuthyrningen i koncernen, 2009, ska uppgå till minst kvadratmeter. Vasallens hyresgäster ska vara mycket nöjda med Vasallen som hyresvärd. Detta indikeras genom att Vasallens resultat i mätning av nöjd-kund-index ska vara lägst 80. Vasallens gemensamma värdegrund ska genomsyra allt arbete. 100 procent av Vasallens medarbetare ska ge betyget 4 5 på en femgradig skala vad gäller efterlevnad av de gemensamma värderingarna. Vasallens medarbetare ska trivas med sitt arbete och vara friska. Högre livsstilskompetens bidrar till bättre förutsättningar för att trivas och prestera på sin arbetsplats. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 3 procent. Vasallen ska projektera, bygga och förvalta anläggningar och byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshushållning: Vasallen ska minska koldioxidutsläppen från driften av sina fastigheter med 5 procent årligen under den närmaste femårsperioden. Detta mäts på använd energi beroende av produktionssätt för uppvärmning och elförbrukning. Samtliga byggnader ska senast 2012 ha en energiförbrukning som är lägre än 100 kwh/kvadratmeter köpt energi per år. Målet för 2009 är att inget dotterbolag ska ligga på en högre förbrukning än 115 kwh/kvadratmeter. Uthyrningsgrad % Procent av kontrakterad årshyra per hyresgästkategori Övriga, 4% Privatpersoner, 1% Aktiebolag, banker och försäkringsbolag, 34% Stat, kommuner och landsting, 61% Procent av kontrakterad lokalyta per branschkategori Övriga, 4% 2000 Finans och fastighet, 4% Informationsteknik, 1% Industrivaror och tjänster, 9% Sällanköpsvaror och tjänster, 19% I nästa steg bryts målen ned på dotterbolagsnivå med exakta siffror och procent för respektive bolag. Dagligvaror, 3% Offentlig verksamhet, 59% Hälsovård, 1% Måluppfyllelse Ingen måluppfyllelse finns att rapportera för första kvartalet Koncernens resultat och ställning Koncernens nettoomsättning uppgick till 54 (53) Mkr varav hyresintäkter 50 (43) Mkr. Driftöverskottet som ökade till 4 (0) Mkr påverkades negativt med 9 Mkr för sanering av kreosot i Visby. Den orealiserade värdeförändringen i koncernens fastighetsbestånd uppgick till 5 (16). Rörelseresultatet blev 1 (8) medan resultatet efter skatt blev 4 (1) Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodskiftet till 0 (1) Mkr. Koncernens kassaflöde uppgick till 1 ( 25) Mkr. Av Vasallens kreditram om 900 Mkr hos Swedbank var 578 (179) Mkr utnyttjade vid periodskiftet. Genomsnittshyra per lokalslag, kr/kvm loa/boa Kontor Utbildning Verkstad/lager Övrigt Kontraktsportföljen Vasallens kontraktsportfölj uppgick vid periodskiftet till ett årligt hyresvärde om 232 (224) Mkr fördelat på 629 (691) kontrakt. Den uthyrda lokalarean uppgick till ( ) kvadratmeter vilket ger en uthyrningsgrad om 55 (56) %.

4 4 Under första kvartalet har nya kontrakt tecknats på (8 000) kvadratmeter lokalarea. Årshyran för de nya hyreskontrakten uppgår till 6,3 (9) Mkr. Den låga genomsnittshyran beror på att en stor del utgörs av enklare förrådslokaler. Vasallens kontraktsportfölj har en genomsnittlig bindningstid om cirka sju år. De tio mest värdefulla kontrakten har en genomsnittlig återstående löptid om cirka tio år. Investeringar Investeringarna under första kvartalet 2009 uppgick till 100 (128) Mkr i byggnader och anläggningar. Inga förvärv av nya anläggningar har ägt rum. Under första kvartalet fattades beslut om nya investeringar till ett totalt värde av 5 (63) Mkr. Återstående beslutade bygginvesteringar var vid kvartalsskiftet 330 (470) Mkr. Investeringarna 12 månader framåt i tiden bedöms uppgå till 469 Mkr. Under kvartalet avslutades byggprojekt till ett värde om totalt ca 25 (23) Mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer Vasallens risker och riskhantering presenteras i årsredovisningen 2008 sid Bolagets finansieringsrisker har ökat genom den globala finansoron. Det kortsiktiga finansieringsbehovet har säkrats genom avtal med kreditinstitut. Refinansiering av verksamheten pågår och beräknas vara klar till sommaren Kontraktsportfölj, Mkr årshyra Kontrakterad lokalarea Uthyrbar LOA, tkvm Kontrakterad LOA, tkvm Kontrakterad årshyra, Mkr Medarbetare Den 31 mars var 58 (63) personer anställda i Vasallen varav 24 (28) kvinnor och 34 (35) män. Minskningen med fem medarbetare jämfört med samma kvartal föregående år beror på att dotterbolaget A8 Vasallen i Boden såldes per 30 juni, 2008 samt att några medarbetare har slutat vars tjänster inte återbesatts. På Örebrokontoret har fyra medarbetare sagts upp på grund av arbetsbrist. Deras anställningar avslutas under juni juli. Moderbolag Moderbolagets omsättning uppgick till 7 (7) Mkr. Intäkterna från finansiella tillgångar uppgick till 12 (8) Mkr varav 12 (8) Mkr avser ränteintäkter från koncernbolag. Kostnaderna, till övervägande delen personalkostnader, uppgick till 9 (11) Mkr. Rörelseresultatet blev 2 ( 4) Mkr medan resultatet efter skatt uppgick till 2 ( 2) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick per 31 december till 0 (0) Mkr. Låneskuld till Swedbank uppgick till 578 (179) Mkr. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

5 5 Koncernens tioårsöversikt redovisning enligt IFRS Mkr Rapport över totalresultat Nettoomsättning varav hyresintäkter Driftnetto fastigheter Entreprenader och övriga kostnader Av- och nedskrivningar fastigheter (till och med år 2003) Utvecklings- och administrationskostnader Värdeförändringar fastigheter (IFRS från och med 2004) Realisationsvinst (till och med år 2003) Finansnetto Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över finansiell ställning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balansomslutning Rapport över kassaflöden Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Finansiella nyckeltal Överskottsgrad, % Direktavkastning, % Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Vinstmarginal, % Soliditet, % Fastighetsrelaterade nyckeltal Lokalarea exklusive utländska fastigheter, tusen kvm Kontrakterad lokalarea exklusive utländska fastigheter, tusen kvm varav inflyttad, tusen kvm 1) Uthyrningsgrad exklusive utländska fastigheter, % Kontrakterad årshyra Fastighetsförvärv Investeringar i fastigheterna exklusive förvärv Fastighetsförsäljning Realisationsvinst (till och med år 2003) Värdeförändringar fastigheter (IFRS, från och med år 2004) ) Redovisningen av inflyttad lokalarea började användas först år Redovisningen avseende åren har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

6 6 Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag Jan mars Jan mars Helår Mkr KVARVARANDE VERKSAMHETER Intäkter Hyresintäkter Intäkter entreprenader Övriga intäkter Nettoomsättning Kostnader Energi, bränsle, vatten Fastighetsdrift övrigt Underhåll Fastighetsskatt Kostnader entreprenader Summa kostnader Bruttovinst 1) Utvecklingskostnader 1 3 Administrationskostnader Värdeförändringar fastigheter Realiserade Orealiserade Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Driftöverskott fastigheter Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag Jan mars Jan mars Helår Mkr Fakturerade tjänster Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutdispositioner 14 Skatt 16 Periodens resultat Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kund- och hyresfordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt 6 18 Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital hänförligt till moderbolaget Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Fakturerad men ej upparbetad intäkt 37 4 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Summa räntebärande fordringar Summa räntebärande skulder Ställda säkerheter Inga Inga Inga Eventualförpliktelser

7 7 Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver 14 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag Jan mars Jan mars Helår Mkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar avseende IFRS Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning/Minskning varulager Ökning/Minskning kortfristiga fordringar Ökning/Minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag 5 7 Ökning/Minskning långfristiga finansiella fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/Minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetald utdelning 67 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut * Justeringar avseende IFRS Värdeförändringar fastigheter Förändring periodiserade hyresrabatter Rapport över förändringar i koncernens eget kapital Jan mars Jan mars Helår Mkr Ingående eget kapital per 1 januari Utdelning 67 Periodens resultat Eget kapital vid periodens slut Totalt antal aktier är st med kvotvärde 100 kr. Samtliga aktier innehas av staten.

8 8 Noter 1 Redovisningsprinciper Koncernredovisningen för första kvartalet 2009 har, i likhet med årsbokslutet för 2008, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer. Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen IFRS i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committe (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Commitee (IFRIC). Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen. Nya eller omarbetade standarder IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning. Implementeringen av IFRS 8 har inte givit upphov till några andra segment än de som rapporterades som primära enligt IAS 14. Information om segment visas i not 2, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utfomning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (statement of comprehensive income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisats i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. IAS 23 Lånekostnader (omarbetad) Den omarbetade versionen kräver aktivering av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång, som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Koncernens tidigare princip var att kostnadsföra lånekostnader i den takt de uppstod. I enlighet med övergångsreglerna för detta tillägg i IAS 23 har koncernen valt att tillämpa dessa framåtriktat. Lånekostnader aktiveras därför på denna typ av tillgångar som börjar aktiveras den 1 januari 2009 och därefter. Under de tre månaderna fram till 31 mars 2009, har dock inga lånekostnader aktiverats för pågående nyanläggningar som tar lång tid i anspråk, då det endast rört sig om beloppsmässigt små projekt som påbörjats.

9 9 2 segmentrapportering nettoomsättning (Mkr) kostnader (Mkr) driftöverskott (Mkr) överskottsgrad (%) Verkligt värde (Mkr) Jan mars Jan mars Jan mars Jan mars Jan mars Jan mars Jan mars Jan mars 31 mars 31 mars Område Norra Sverige 16,3 17,5 12,3 13,2 4,0 4,3 25,0 24, Mellansverige 21,3 14,7 26,4 20,4 5,1 5,7 neg neg Södra Sverige 16,5 11,1 10,6 9,2 5,9 1,9 45,8 17, Övrig koncern 1,3 66,2 85,0 58,8 83,7 7,4 neg neg Eliminering 0,9 56,9 83,4 49,1 82,5 7,8 Totalt ,2 1, investering (Mkr) avkastningskrav (%) yta (kvm) Hyresvärde (Mkr) Uthyrningsgrad (%) Jan mars Jan mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars Område Norra Sverige Mellansverige , , Södra Sverige ,5 10, Övrig koncern Totalt , I Norra Sverige ingår under 2009 Östersund, Sollefteå och Falun. Under 2008 ingick även Boden (6 månader) i detta segment. I Mellansverige ingår Strängnäs, Vaxholm, Södertälje och Visby. I Södra Sverige ingår Kristinehamn, Borås och Karlskrona medan övriga koncernbolag bildar det fjärde segmentet. Visby har från och med 1 januari 2009 flyttats från Södra Sverige till Mellansverige. Jämförelsesiffrorna har justerats i motsvarande mån.

10 10 Definitioner Bokfört värde Anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar och ackumulerade avskrivningar utöver plan. Bruttoinvesteringar Årets sammanlagda investeringar i anläggningstillgångar. Bruttovinst Resultat efter av- och nedskrivningar. Direktavkastning Driftnetto fastigheter dividerat med anläggningstillgångarnas genomsnittliga bokförda värde. Driftnetto fastigheter Nettoomsättning minus drift-, underhålls- och fastighetsskattekostnader (för de fastighetsägande bolagen). Förvaltningsfastighet Fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring. Hyresgästkategori Anger hyresgästens associations/ bolags form och indikerar därmed betalningsförmågan. Exempel på olika hyres gäst kategorier är aktie bolag, stat, handels bolag, privatperson etc. Justerat eget kapital Eget kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatt 28 procent. Kassaflöde från den löpande verksamheten Här redovisas påverkan av företagets huvudsakliga verksamhet. Beloppet beräknas som rörelseresultat före finansiella poster med återläggning av avskriv ningar och avdrag för andra ej likviditetspåverkande poster, netto erhållen/erlagd ränta, betald inkomstskatt samt förändring av företagets rörelsekapital. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Här redovisas de åtgärder som medfört förändringar i storleken och sammansättningen av företagets upplåning och eget kapital. Kassaflöde från investeringsverksamheten Här redovisas förvärv och avyttring av anläggningstillgångar och sådana placeringar som inte inryms i Kassa och bank. LOA Lokalarea. Marknadsvärde En fastighets mest sannolika pris vid en försäljning på en öppen fastighetsmarknad. Nettoinvestering Årets sammanlagda investeringar minus realisationsvinster minus bokförda värdet på sålda/utrangerade anläggningar. Nettouthyrning Beräknas som under året tecknade kontrakt minus under året upphörda kontrakt. De hyresavtal som under året tillkommit via fastighetsköp ingår inte i netto uthyrningen. Nyuthyrning Som nyuthyrning räknas ett nytecknat hyresavtal med en hyresgäst för en ny lokal/bostad. Vid omteckning av avtal räknas endast eventuell utökad area som nyuthyrning. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultatet dividerat med nettoomsättningen. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, inklusive latent skatt. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två. Uthyrningsgrad Kontrakterad lokalarea dividerat med total uthyrningsbar lokalarea. Vakansgrad Okontrakterad lokalarea dividerad med total uthyrbar lokalarea. Vinstmarginal Årets resultat dividerat med nettoomsättningen. Vinst per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. Överskottsgrad Driftnetto fastigheter i procent av hyresintäkterna. Rapporttillfällen Delårsrapport januari juni augusti 2009 Delårsrapport januari september oktober 2009 Bokslutskommuniké januari 2010 Årsredovisning... mars 2010 Hållbarhetsredovisning... mars 2010 Verkställande direktör Håkan Steinbüchel har bemyndigande av styrelsen att avge denna delårsrapport Örebro den 29 april 2009 Vasallen AB (publ) Håkan Steinbüchel Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Frågor om delårsrapporten besvaras av Ekonomi- och Finansdirektör Leif Rytter, tel eller Verkställande direktör Håkan Steinbüchel, tel Vasallen AB (publ) Trädgårdsgatan 14, Box 244, Örebro Tel Fax E-post: (Org. nr: )

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Vasallen årsredovisning

Vasallen årsredovisning Vasallen årsredovisning Östersund, Sollefteå, Kristinehamn, Strängnäs, Vaxholm, Södertälje, Borås, Visby och Karlskrona 08 Vasallen Vasallen omvandlar och utvecklar nedlagda regementen och andra fastigheter

Läs mer

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7

Jan jun 2014. Belåningsgrad, % 65,1 66,3 65,1 66,3 65,1 66,5 Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 2,5 3,4 2,7 3,1 2,7 Halvårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning januari juni 2015 Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986). Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370). Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 3 september 21 Hyresintäkterna uppgick till 3 77 Mkr (3 678). Färdigställda projekt har ökat hyresintäkterna. Vakansgraden uppgick till 4,3 procent (4,1) av arean. I värde utgör

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 21 Hyresintäkterna uppgick till 1 248 Mkr (1 234). Förändringen av KPI har medfört en något sänkt hyresnivå. Vakansgraden uppgick till 3,8 procent (4,). I värde utgör vakanserna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005

Vasakronan halvårsrapport januari juni 2005 Vasakronan halvårsrapport januari juni 25 Den svenska ekonomin utvecklades svagt under det första halvåret 25. Lokalhyresmarknaden präglas av stora vakanser och relativt låg uthyrning. Fastighetsmarknaden

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Orderingången uppgick under perioden till 2 352 MSEK (2 157) Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 5 036 MSEK (5 428) Intäkterna uppgick under perioden till 1 913

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015

Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Swedol AB (publ) Delårsrapport 1 januari--30 juni 2015 Tillväxt och ökat resultat Andra kvartalet i sammandrag Intäkterna uppgick till 393,2 Mkr (346,7), +13,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 21,6 Mkr

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

Strategi för värdetillväxt

Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Strategi för värdetillväxt Wallenstam har sedan 1995 arbetat med mål och planer i femårscykler där innevarande period sträcker sig till 25. Wallenstam har redan under 23 uppnått

Läs mer

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 FASTIGHETER ESTEA LOGISTIC PROPERTIES 5 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Estea Logistic Properties 5 AB (publ)

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer