Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna Från överskott till bostadsbrist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist"

Transkript

1 Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist

2 Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon Den kan även laddas ned från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: Ingår i serien Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län, ISSN: Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2013.

3 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Författare: Eva Widergren, samhällsbyggnadsenheten

4 Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Regeringens mål för bostadspolitiken 2 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

5 Förord Boendet berör oss alla och är idag en högaktuell fråga i Dalarna. I länet råder en obalans på bostadsmarknaden med brist på lägenheter särskilt i tätorterna. En bostadsmarknad där det råder brist på bostäder innebär förluster på både individ- och samhällsnivå. Det kan handla om företaget som inte lyckas locka personer med rätt kompetens för att det saknas tillräckligt attraktiva bostäder, 20-åringen som bor kvar hemma för att alla lediga lägenheter är för dyra eller äldre som tvingas bo kvar i en lägenhet utan hiss. En bostadsmarknad där det råder brist på bostäder innebär förluster på individ- och samhällsnivå. Vägen till en nyproducerad bostad är lång och komplicerad med många aktörer involverade. Bostadsbyggandet innebär stora investeringar och därmed även risker. Samhället har, genom både stat och kommun, ett ansvar för att skapa stabila förutsättningar för effektiva processer, god samverkan och långsiktighet i samhällsplanering och bostadsbyggande. Idag ser de regionala utmaningarna olika ut och skillnaderna är störst mellan landets landsbygdsregioner och storstadsregioner. I snart 30 år har Boverket tillsammans med landets länsstyrelser genomfört en bostadsmarknadsenkät som besvaras av alla landets kommuner. Syftet är att skapa en kontinuitet i uppföljningen av bostadsmarknadens utveckling på kommunal, regional och nationell nivå. I enkäten ger kommunerna sin bedömning av olika frågor kring bostadsförsörjning och bostadsmarknad, vilka i sin tur ligger till grund för regionala och nationella analyser. Analyserna är både ett viktigt underlag för regeringens insatser i bostadsfrågorna och ett regionalt planeringsunderlag för kommunerna. Årets regionala analys för Dalarna innehåller en sammanställning av årets enkät. Utöver det har analysen tre fokus: Åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Dalarna. Hemlöshet. Stadsdelsutveckling med fokus på ökad attraktivitet. Vi vill rikta ett stort tack till länets kommuner som har besvarat enkäten och till Avesta, Rättvik och Smedjebackens kommuner, som vi har besökt för fördjupade och intressanta diskussioner. I framtagandet av rapporten har Kerstin Bergman, Gunilla Englund-Jansson, Lena Kallur, Olle Norqvist och Stefan Rystedt medverkat. Falun 2013 Lars Ingelström, länsarkitekt Eva Widergren, biträdande länsarkitekt Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

6 Innehållsförteckning Förord... 3 Innehållsförteckning... 4 Inledning... 6 Läget i länet... 8 Dalarnas befolkning så har den förändrats... 8 Politikens mål är bostäder för alla... 8 Dalarna sverigeledande i småhus... 8 Brist på bostäder i två av tre tätorter mer än fördubblades antalet färdiga lägenheter För dyrt att bygga och svårt att få lån Nio kommuner har brist på bostäder för unga Unga vill leva miljösmart Brist på lägenheter för äldre ökar stort Kommunernas arbete med bostadsförsörjning varierar Nyheter inom plan- och bostadsbyggandet Tydligare lag om kommunernas ansvar väntas Ökat bostadsbyggande genom en effektivare plan- och byggprocess Regeringen utreder situationen på svaga bostadsmarknader Enklare regler för att bygga student- och ungdomsbostäder Ökat bostadsbyggande genom ändrat ansvar Bostadsbyggande på gruvorter Region Dalarna utrett kommunal samverkan Så kan bostadsbyggandet öka enligt branschen Tunabyggen hittar effektiva lösningar Gruvstaden tror att hyrorna måste höjas Kopparstaden försöker få ner kostnaderna Skoglunds i Leksand: Fastigheternas lägen är avgörande Hemlöshet i Dalarna Många orsaker till hemlöshet Över 500 hemlösa i Dalarna Bostadslösningar för hemlösa Avesta kommun erbjuder hyresgaranti och socialt stöd Avesta Krylbo satsar på attraktivitet Avesta invånare om sju år Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

7 Krylbo en stadsdel med strategiskt läge Upptåg till Krylbo gör regionen större Samverkan mellan Krylbo och Uppsala Attraktivt boende mer än bara tillgänglighet Källor Bilagor Bilaga 1. Enkätsvaren sammanfattade i tabellform Bilaga 2. Regeringsuppdrag med fokus på ökat bostadsbyggande Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

8 Inledning Bostadsmarknaden i Dalarna är i obalans. I över ett decennium har bostadsbyggandet legat på så låg nivå att bostadsbeståndet idag inte matchar behovet av attraktiva lägenheter med tillgång till service, kommunikationer och arbetsplatser. Jämfört med 2011, då det färdigställdes 161 lägenheter i Dalarna, har bostadsbyggandet mer än fördubblats under 2012, då 368 lägenheter färdigställdes. Det är en positiv tendens, men Länssyrelsens bedömning är att bostadsbyggandet över en längre tid behöver ligga på ca 500 lägenheter per år. Situationen är problematisk både ur ett individuellt perspektiv och ur tillväxtsynpunkt. I bostadsmarknadsenkäten, dvs. Boverkets årliga enkät som via länsstyrelserna skickas till alla landets kommuner, framgår att bristen på lägenheter i länets tätorter har ökat ytterligare jämfört med tidigare år. Bristen drabbar alla grupper i samhället, från ungdomar, medelålders samt äldre och det påverkar länets förmåga att utvecklas på ett positivt sätt. Bristen på lägenheter i länets tätorter har ökat ytterligare jämfört med tidigare år. Sedan några år tillbaka ser Länsstyrelsen en ökad medvetenhet om situationen i länet, vilket har lett till ett antal olika initiativ. Region Dalarna föreslår till exempel en för kommunerna gemensam organisation för att stärka förutsättningarna till en effektivare och billigare upphandling av byggentreprenader. Målet är att produktionskostnaden ska ligga på 20 tkr/kvm. Olika nätverk i Dalarna, exempelvis ByggDialog Dalarna 1, verkar också för lägre produktionskostnader, energieffektiva byggnader och ökat trähusbyggande. Idag ligger priset på nyproduktion högre i länet, ibland upp till 30 tkr/kvm. Region Dalarnas initiativ är positivt och ett steg mot en ökad regional samverkan. Utöver samverkan kring upphandling, behövs enligt Länsstyrelsen även kvalificerade analyser i de frågor som påverkar bostadsmarknaden i länet. På så sätt kan en rumslig, fysisk planering på sikt bli mer träffsäker, det vill säga nya bostäder kan byggas i lägen som stärker länet på lång sikt och som skapar en attraktiv bostadsmarknad. En kommentar från årets bostadsmarknadsenkät uttrycker behovet på ett tydligt sätt: Det finns ett stort behov i kommunen och regionen av att genomföra en fördjupad bostadsmarknadsanalys på både kort och lång sikt. Analysen kan bidra till ökade kunskaper inom bostadssektorn och bilda grund för handlingsplaner. Bostadsfrågorna borde vara mycket högt prioriterade från en utvecklings-strategisk synvinkel. Utan attraktiva bostäder kommer regionen att få ytterst svårt att både behålla och locka till sig nya invånare. I ett större geografiskt sammanhang är en väl utbyggd transportinfrastruktur med goda pendlingsmöjligheter som effektivt kan integrera kommuner med omgivande arbetsmarknader avgörande för framtida befolkningstillväxt och långsiktiga bostadsbyggnadsbehov. Flera dalakommuner har stora potentialer för utveckling under rätt betingelser. 1 ByggDialog Dalarna är ett nätverk mellan aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Dalarna grundat på en överenskommelse mellan deltagande företag och organisationer med stöd av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna. 6 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

9 Låga markpriser, attraktiva boendemiljöer, pendlingsavstånd till Stockholm- Mälardalen med flera närliggande arbetsmarknader borde förr eller senare tala för länets relativa fördel. Det är viktigt att potentialerna för framtida bostadsbyggande tydliggörs i kvalificerade studier och utvecklingsplaner. Med goda kommunikationer, ett kreativt arbete med Dalarnas bostadsmarknadsutveckling kan länet möta den efterfrågan som finns på bostäder. Utan ambitioner att modernisera nuvarande bostadsbestånd, skapa attraktiv ny bebyggelse kommer det att bli mycket svårt att locka hit kvalificerad arbetskraft, som väl behövs för dalaregionens näringslivsutveckling. Länsstyrelsen bedömer att fyra faktorer är särskilt viktiga för att skapa en attraktiv bostadsmarknad i Dalarna: Fortsatt ökad regional samverkan inom bostadsfrågor kopplat till ett stärkt regionalt perspektiv i den rumsliga och fysiska planeringen. Fördjupade kunskapsunderlag inom exempelvis demografisk utveckling, boendepreferenser och hållbara regionala bebyggelsestrukturer. Sänkta produktionskostnader. Ökad kompetens inom upphandling. Atlantångaren har börjat vända i Dalarna. Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

10 Läget i länet Detta kapitel redovisar i korthet resultatet av svaren från bostadsmarknadsenkäten. I bilaga 1 presenteras kommunernas svar utförligare. Dalarnas befolkning så har den förändrats Befolkningen i Dalarna har under de senaste åren legat relativt konstant på cirka invånare. År 2012 föddes barn och personer dog. Borlänge och Falun fortsatte att slå nya rekord i folkmängd och tillsammans med Gagnef är det dessa kommuner som har ett positivt födelsenetto, det vill säga fler födda än döda. Under 2012 flyttade knappt personer från Dalarna, vilket är en hög siffra jämfört med tidigare år. Utflyttningen beror till stor del på att den stora ungdomsgenerationen är på väg att flytta hemifrån. Tack vare en hög invandring fortsätter inflyttningen att hålla en hög nivå. Dalarnas arbetslöshet ligger numera något lägre än rikssnittet. Inom länet är arbetslösheten högre i den centrala regionen, det vill säga Falun-Borlänge. Dalarnas befolkning har varierat de senaste 60 åren. I mitten av 1990-talet var vi nästan personer i länet. De senaste tio, femton åren har befolkningen varit stabil. Källa: Region Dalarna. Politikens mål är bostäder för alla Regeringens bostadspolitiska mål är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Efterfrågan på bostäder kan ses utifrån flera perspektiv: ett demografiskt perspektiv, ett marknadsperspektiv eller ett samhälleligt perspektiv, vilket utgår från de behov olika människor har. Kommunerna har ett ansvar för bostadsförsörjningen och är den aktör som främst kan ge en helhetsbild över kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Dalarna sverigeledande i småhus Dalarna är det län i landet som har mest småhus i förhållande till bostadsbeståndet. Under de senaste sex åren har det byggts knappt bostäder i länet, en mycket låg siffra. I Dalarna ökar inflyttningen till tätorterna på bekostnad av landsbygden. Det är framför 8 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

11 allt i de större orterna i länet, Borlänge och Falun, samt i tätorterna utanför dessa, som befolkningen ökar. Enligt Falu kommuns befolkningsprognos, förväntas till exempel befolkningen öka med ungefär 210 personer per år under en tioårsperiod. Brist på bostäder i två av tre tätorter Tio kommuner i Dalarna, alltså två tredjedelar, Lediga lägenheter i länet uppger att det är bostadsbrist i tätorterna. Det är en januari 2013 ökning jämfört med 2012, då sju kommuner angav Borlänge: 58 st. att det rådde brist på lägenheter i centralorten. Malung-Sälen: 47 st Ser vi till kommunerna i stort, syns en viss förbättring i år. Fler kommuner anser att det råder Hedemora: 42 st. balans på bostadsmarknaden. Endast Rättvik och Avesta: 5 st. Smedjebackens kommun anger att det är Mora: 4 st. bostadsbrist i hela kommunen. Enligt bostadsmarknadsenkäten har unga, stora barnfamiljer, medelålders och äldre störst svårigheter att få bostad. Även hushåll med höga krav på attraktivt läge kan ha svårt att hitta ett boende. Med andra ord råder det brist på bostäder för länets befolkning i livets alla skeden. Antalet lediga lägenheter i de allmännyttiga bolagen är fortsatt få och ligger på samma nivå som tidigare år, totalt runt 345. Lediga lägenheter ligger oftast i mindre attraktiva lägen, det vill säga utanför tätorten med ett litet utbud av service och kommunikationer. Enligt kommunerna råder störst brist på hyresrätter. Bostadsmarknadsläget i Dalarna Förväntad utveckling Avesta verskoverskoverskoverskobalansbalansbalansbalansverskoverskoverskoverskoversko Borlänge verskoverskoverskoverskoverskobalansbalans brist balansbalans brist brist brist Falun verskoverskoverskobalansbalansbalansbalansbalansbalansbalans brist balansbalans Gagnef verskoverskoverskobalansbalansbalansbalans brist balans brist brist balansbalans Hedemora verskoverskoverskoverskobalansverskoverskoverskoverskoverskoverskoverskoversko Leksand verskobalans brist brist brist brist brist brist brist brist balans brist brist Ludvika verskoverskoverskoverskoverskoverskobalansbalansbalansbalans brist brist balans Malung-Sälen verskoverskoverskoverskoverskoverskobalansbalansbalansbalansbalansbalansversko Mora verskobalansbalans brist brist brist brist brist brist brist brist brist balans Orsa verskoverskoverskobalansbalansbalans brist balans brist balans brist balansbalans Rättvik verskoverskoversko brist brist brist brist brist brist brist brist brist brist Smedjebacken verskoverskoverskoverskobalansverskoverskobalansbalansbalansbalansbalans brist Säter verskoverskoverskoverskoverskoverskoverskoverskobalansverskobalansbalansbalans Vansbro verskoverskoverskoverskobalansbalansverskoverskoverskoverskoverskobalansversko Älvdalen verskoverskobalansbalansbalansbalans brist brist brist brist balansbalansbalans verskoöverskott Ökad efterfrågan i förhållande till utbudet Balans Balans Ingen påtaglig förändring Brist Brist Minskad efterfrågan i förhållande till utbudet Flera av länets kommuner har haft bostadsbrist de senaste åren. Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

12 2012 mer än fördubblades antalet färdiga lägenheter Kommunerna bedömer i bostadsmarknadsenkäten att drygt 450 lägenheter kommer att byggas under 2013 och nästan 530 lägenheter 2014, se diagram nedan. Det är en nedskrivning från föregående års bedömningar. Läget är svårbedömt och med facit i hand visar det sig att de senaste årens bedömningar varit för optimistiska färdigställdes 161 lägenheter och under 2012 stod 368 lägenheter klara, vilket är positivt. Falun kommun beräknar bygga sammanlagt 330 lägenheter under , vilket står för över en femtedel av den förväntade nyproduktionen i länet, se diagram nästa sida. Borlänge har skrivit ned sina prognoser från föregående år med knappa hälften till cirka 55 nyproducerade lägenheter i år och cirka 75 år Ludvika kommun bedömer att nyproduktionen 2014 kommer hamna på 110 lägenheter, vilket är en markant ökning från tidigare år. Bostadsbyggandet i Dalarna Prognos Färdigställda 697 Antal småhus och lägenheter i flerbostadshus Den förväntade nyproduktionen av lägenheter i Dalarna under 2013 och Flest lägenheter förväntas byggas i Falun, Ludvika och Borlänge. 10 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

13 Förväntad nyproduktion av lägenheter Kommuner Falun Ludvika Borlänge Leksand Avesta Mora Säter Älvdalen Gagnef Rättvik Smedjebacken Orsa Hedemora Malung-Sälen Vansbro Antal lägenheter Skillnaden mellan planerad produktion och det faktiska bostadsbyggandet i länet har skilt sig åt under åren. I år planeras 451 lägenheter och småhus byggas i länet. För dyrt att bygga och svårt att få lån Samtliga kommuner anger att höga produktionskostnader är ett avgörande hinder för bostadsbyggandet. Även svårigheter för byggherrar att få lån anges av tio kommuner som ett särskilt hinder. Trots det fokus som idag råder på ökat bostadsbyggande och höga produktionskostnader, anser endast fem kommuner att dagens utbyggnadstakt är för låg. Få kommuner anser att konflikter med allmänna intressen enligt plan- och bygglagen, överklagade detaljplaner eller buller utgör ett hinder för bostadsbyggandet. Nio kommuner har brist på bostäder för unga Nio av länets femton kommuner bedömer att det råder brist på bostäder för ungdomar. En generell konkurrens om befintliga bostäder är ett skäl, men i vissa kommuner är även utbudet på just små lägenheter begränsat. Unga är en grupp som har särskilt svårt att få en bostad. De efterfrågar ofta små, billiga lägenheter i centrala lägen. En bostad i nyproduktion är sällan ett realistiskt val. Därför är det viktigt att värna om små, billiga lägenheter. Att bygga nya bostäder ökar möjligheterna Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

14 för unga att få en lägenhet, eftersom omflyttningar frigör lägenheter i det befintliga beståndet. Unga vill leva miljösmart Många unga flyttar från länet när de går vidare till eftergymnasiala studier. Utmaningen är att locka tillbaka dem efter dessa studier och att få de ungdomar som studerar i länet att bo kvar. Utöver arbetstillfällen, är boendet och attraktiva livsmiljöer viktiga faktorer för att Dalarna ska vara en lockande plats att bo på. I enkäten påtalar en kommun vikten av att snabbt få fram bostadsåtgärder för äldre ungdomar och hushåll med unga vuxna. Risken är annars stor att kommunerna missar en potentiell inflyttning samt riskerar ytterligare ungdomsutflyttning. I arbetet med att ta fram en gemensam översiktsplan för Falu och Borlänge kommuner, genomfördes projektet Unga spekulerar. Syftet var att fånga in ungas synpunkter om framtiden i Falun och Borlänge. Här framkom bland annat betydelsen av att bygga modernt och klimatsmart med en blandning av olika boendeformer, gärna i naturskönt läge med möjlighet att ta sig fram miljövänligt. Livfullare och vackrare stadskärnor är också viktigt för attraktiviteten, enligt några ungdomar i projektet. Även studentmiljöerna är viktiga för att locka fler att studera i länet och i sin förlängning bosätta sig i länet. Andra ungdomar i projektet lyfter fram behovet av ett utvecklat samarbete mellan länets kommuner i syfte att skapa ett attraktivt Dalarna. På så sätt menar de att länet kan öka i befolkning och locka fler ungdomar. Falu kommun satsar på att bygga små lägenheter med rimlig hyra för ungdomar och riktad boendeinformation. Älvdalens kommun underlättar eget boende genom att låta två eller flera ungdomar hyra gemensamt. Mora kommun satsar på att bygga om befintliga bostäder och bygga nytt för ungdomar. Brist på lägenheter för äldre ökar stort Nio kommuner i länet anger att det är brist på lägenheter för medelålders och äldre. Det är en stor ökning jämfört med år 2012 då fem kommuner bedömde att det fanns en brist för denna grupp. Bristen handlar främst om bostäder som är tillgängliga och ligger centralt med närhet till service och kommunikationer. En kommun i länet har överskott på bostäder för äldre som efterfrågar särskilt boende. Åtta kommuner bedömer att behovet av särskilt boende för äldre är täckt under de närmaste åren. Tre kommuner räknar med att täcka Älvdalens kommun underlättar eget boende genom att låta två eller flera ungdomar hyra gemensamt. Det här gör Länsstyrelsen Länsstyrelsens uppgift är att ge råd, stöd och underlag till länets kommuner i bostadsförsörjningsfrågor. Länsstyrelsen besöker normalt fem kommuner varje år för att diskutera de utmaningar kommunen står inför när det gäller ansvaret för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen yttrar sig över kommunernas förslag till översiktsplaner, program och detaljplaner. I arbetet ingår att ge synpunkter på hur kommunens bostadsbehov fångas upp i planerna. Länsstyrelsen samarbetar även med kommunernas bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer i syfte att ge stöd inom byggtillsynen. Inom nätverket ByggDialog Dalarna medverkar Länsstyrelsen aktivt och ett fokusområde är bl.a. ökad kunskap kring produktionskostnader. 12 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

15 behovet genom planerad utbyggnad. Övriga tre kommuner ser att brist på lägenheter i särskilt boende föreligger även efter fem år. Länets befolkning blir allt äldre och denna grupp kommer också att växa i antal. Dalarna är det län i Sverige där antalet personer över 80 år har ökat mest. De senaste 20 åren har präglats av att allt fler äldre bor kvar i sina hem med stöd av hemtjänst och hemsjukvård och att antalet platser i särskilt boende har minskat. Enligt äldreboendedelegationens utredning 2 är ungefär tre fjärdedelar av landets bostäder inte tillgängliga för personer med rullstol, och många bostäder saknar exempelvis hiss. Nästan hälften av alla personer som är 80 år och äldre bor i en bostad med bristande tillgänglighet. Situationen kan medföra att en äldre person inte kan bo kvar i sin bostad utan behöver flytta till ett särskilt boende eller behöver hemtjänst. Högskolan i Dalarna genomförde år 2010 en intervjuundersökning i Dalarna om hur äldre vill bo 3. Studien visade att livskvaliteten och framtidstron var starkt kopplad till ett socialt liv, hälsa, ekonomisk ställning och trivsel. I undersökningen framkom att många äldre vill bo i sin ordinära bostad så länge som möjligt. I undersökningar som omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun har haft tillgång till, framkommer det att efterfrågan på vård- och omsorgsboende är starkt kopplad till oönskade försämringar av den egna hälsan och funktionsförmågan. Att bo kvar i hemmet är för många äldre inte tillräckligt för att känna trygghet i vardagen. Länsstyrelsen ser att några kommuner i länet löser situationen genom att bygga om äldre s.k. servicehus/ålderdomshem till äldre- och trygghetsbostäder. Enligt enkäten planeras och byggs 131 trygghetslägenheter. 115 av dessa skapas genom omvandling av befintliga bostäder. 10 st är i nyproduktion. Kommunernas arbete med bostadsförsörjning varierar Kommunernas arbete med boendeplanering varierar. Tio kommuner har antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, men endast fyra har tagit fram separata program. Få kommuner har samråd med andra kommuner om bostadsförsörjningen. Falun och Borlänge ökar sitt samarbete genom att ta fram en gemensam översiktsplan för kommunerna. Kommunerna har även tagit fram program med tydliga riktlinjer för sin bostadsförsörjning. Tio kommuner har etablerade arbetsgrupper mellan tjänstemän, tre kommuner har en chefsgrupp som diskuterar boendefrågor i kommunen och i fyra kommuner sker inget samarbete över huvud taget. 2 Äldreboendedelegationen, Bo bra hela livet, SOU 2008:113 3 Trygghet, livskvalitet och boende, Kostela och Dahlberg Dalarnas forskningsråd. Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

16 Nyheter inom plan- och bostadsbyggandet Tiden från idé till färdig bostad kan ta många år, i synnerhet i storstadsregioner. Under de senaste åren har över 20 regeringsuppdrag sjösatts som syftar till att effektivisera delar av processen. Fokus ligger på de områden som samhället kan råda över, det vill säga planoch byggprocessen. Även i Dalarna genomförs insatser för att stärka kommunernas förmåga att planera och upphandla entreprenader så effektivt som möjligt. Tydligare lag om kommunernas ansvar väntas Regeringen lämnade i juni 2013 en proposition om en ny bostadsförsörjningslag till riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari I propositionen föreslås att ändringar görs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, förkortad BFL. Ändringarna innebär att arbetet med att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur de har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen, ansvarig aktör för det regionala tillväxtarbetet i respektive län och andra regionala organ ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs också in i plan- och bygglagen som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag. Ökat bostadsbyggande genom en effektivare plan- och byggprocess Regeringen har inom den så kallade Plangenomförandeutredningen sett över reglerna om genomförande av detaljplan i syfte att åstadkomma en tydlig, effektiv och transparent plangenomförandelagstiftning. Det uppdraget redovisades till regeringen i december Uppdraget har senare utvidgats genom remissen En effektivare plan- och byggprocess. Remissen syftar till att utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen genom att se över kravet på detaljplan, kravet på bygglov, möjligheterna att använda så kallat enkelt planförfarande och möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan. Utredningen ska bland annat titta på hur kommunala bostadsbolag i kommuner med stor utflyttning ska kunna verka framöver. Regeringen utreder situationen på svaga bostadsmarknader Regeringen tillsatte den 14 juni 2013 en utredning för att se över bostadssituationen på svaga bostadsmarknader. Utredningen ska bland annat titta på hur kommunala bostadsbolag i kommuner med stor utflyttning ska kunna verka framöver. Utredare är Martin Nilsson, hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. I direktiven ingår bland annat att undersöka hur många bostadsföretag som verkar på så kallat svaga marknader och hur företagens ekonomiska situation ser ut i dagsläget. Utredaren ska också se över vilken typ av stöd dessa bostadsbolag kan behöva för att i framtiden kunna verka på normala villkor, och hur ett sådant stöd i så fall skulle kunna 14 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

17 utformas utan att strida mot EU:s regelverk. En uppgift är att generellt analysera de EUrättsliga förutsättningarna för kommunerna att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Utredaren ska även se över förutsättningarna för egnahemsboende i gles- och landsbygd, exempelvis där produktionskostnaderna kan vara högre än fastigheternas marknadsvärde. Den som bygger ett småhus i en region med svag bostadsmarknad har ibland svårigheter att till exempel få lån, eftersom produktionskostnaderna ofta överstiger marknadsvärdet. Även den som vill renovera sitt hus till modern standard kan ha svårt att få lån. År 2012 förbättrades möjligheterna att få statliga kreditgarantier för byggande i gles- och landsbygd, men regeringen anser att det ändå finns anledning att undersöka i vilken mån förutsättningarna för att kunna bygga i glesbygd kan förbättras, särskilt när det gäller unga människor. Utredningen ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 29 maj Enklare regler för att bygga student- och ungdomsbostäder Boverket överlämnade i juni 2013 en rapport till regeringen om regeländringar för nyproduktion av student- och ungdomsbostäder. Ett av förslagen är att bostäderna kan byggas med en mindre boarea genom att kraven i Boverkets byggregler, BBR, ändras. Även riktvärdet för buller föreslås höjas för bostäder som är mindre än 35 kvm. Ökat bostadsbyggande genom ändrat ansvar Idag har kommunerna ett huvudansvar för bostadsförsörjningen. Regeringen ska se över dagens system med syftet att stärka det regionala inflytandet i byggprocesserna. Målet är att skapa en smidigare planprocess och öka bostadsbyggandet i landet. Bostadsbyggande på gruvorter Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över vilka hinder som finns för att bygga fler bostäder och vilka erfarenheter som finns av kommunernas hantering av bostadsbyggande kopplat till gruvnäringens expansion. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november Gruvnäringen växer i Dalarna. Bland annat planeras gruvor att öppna i Ludvika kommun. Nu ska Boverket se över bostadsbyggandet i närheten av gruvor. Foto: Mostphotos/ Rickard Stenberg. Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

18 Region Dalarna utrett kommunal samverkan År 2012 föreslog Region Dalarna att länets kommuner skulle skapa ett gemensamt kommunägt utvecklingsbolag med kompetens att handla upp bostadsprojekt. Initiativet togs för att få igång bostadsbyggandet i länet och stärka den regionala tillväxten. Samtliga kommuner har tagit ställning politiskt till regionens förslag. Flertalet kommuner har sagt nej till förslaget, men ställer sig positiva till ökad samverkan. Region Dalarna arbetar nu vidare med en för kommunerna lämplig form för samverkan i frågor som exempelvis upphandling och teknikkunskap.. 16 Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna 2013

19 Så kan bostadsbyggandet öka enligt branschen Att öka bostadsbyggandet i Dalarna är en nyckelfråga för länets utveckling. Vid nyproduktion frigörs gamla och ofta billigare lägenheter och nya bostäder kan på rätt sätt förnya bostadsmarknaden med ett utbud som efterfrågas. Om vi enbart diskuterar bostadsbrist, är situationen i länet inte särskilt alarmerande jämfört med storstädernas där det kan ta fem, tio år eller ännu längre för att få en bostad i ett någorlunda centralt läge. Utmaningen för Dalarna är mer komplex. Utöver en rimlig boendekostnad, behöver länet kunna erbjuda jobb inom rimliga pendlingsavstånd och tillgänglig service, men också ett spännande och rikt kultur- och friluftsliv för olika livsstilar. Dalarna är i sin bebyggelsestruktur ett län som, utöver Falun och Borlänge, består av mindre tätorter, byar och enskilda hus på landsbygden. Länet erbjuder en rik tradition av bebyggelse och kultur i vacker natur. Länets förmåga att samarbeta och samverka i frågor som berör utvecklingen av tätorter och landsbygd är, enligt Länsstyrelsen, en central framgångsfaktor. Här blir den lokala kunskapen i varje kommun en grundsten, men planeringen behöver stärkas på den regionala nivån både avseende fördjupade analyser kring exempelvis demografi, regional attraktivitet och rumslig planering. I det regionala initiativet ingår även att verka för att bostadsbyggandet sker kostnadseffektivt. Länsstyrelsen har frågat fyra byggherrar i Dalarna hur de anser att bostadsbyggandet i länet kan öka. De fyra företagen representeras av: Länets förmåga att samarbeta och samverka i frågor som berör utvecklingen av tätorter och landsbygd är, enligt Länsstyrelsen, en central framgångsfaktor. Nybyggda flerbostadshus i Dalarna Örnen, Gamla Byn AB, Avesta Lisselhagen, Tunabyggen AB, Borlänge Argentum, Kopparstaden AB, Falun Vitsippan, Kopparstaden AB, Falun Freja, Ludvikahem GGAB, Ludvika Rättvisan, Orsabostäder AB, Orsa Valhall, Morastrand AB, Mora Gullstigen, Gruvstaden AB, Falun Tingsvägen, Gruvstaden AB, Falun Anund/Vasagatan, HSB, Borlänge Solrosen, Bärkehus AB, Smedjebacken Trädgården, Leksandsbostäder AB, Leksand Jörgen Olsson, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge Kjell Carlsson, vd för det privata bygg- och fastighetsbolaget Gruvstaden i Falun Pernilla Wigren, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden i Falun Mattias Skoglund, vd för det privata byggföretaget Nils Skoglund AB i Leksand. Intervjuerna presenteras på följande sidor. Bostadsmarknadsanalys Dalarna 2013 Länsstyrelsen Dalarna

Bostadsmarknaden i Dalarna 2013

Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Eva Widergren, Samhällsbyggnadsenheten Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Bostadsbyggande i Dalarna

Bostadsbyggande i Dalarna Bostadsbyggande i Dalarna Kommunal samverkan regionalt för att lösa ett samhällsproblem Bengt-Åke Rehn - ordförande rådet miljö-bygga-bo i Region Dalarna Bengt Welin - utredare 1 Bostadsfrågorna uppmärksammas

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2015 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Johnér Bildbyrå AB 2 Förord Varje år

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten Rapport 2012:15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 Plan-och beredskapsenheten Omslagsbild: En av länets många faluröda dalagårdar. Foto: Trons. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, september 2012. ISSN:

Läs mer

Bostadsförsörjning i Västerås

Bostadsförsörjning i Västerås Bostadsförsörjning i Västerås program med riktlinjer 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige 4 september 2014 Detta är en populärutgåva av Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås 2014-2017

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Cirkulärnr: 16:27 Diarienr: 16/02706 Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2016-04-29 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Planering, Säkerhet och Miljö Samtliga Sveriges kommuner

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010

Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 2 REGIONAL ANALYS AV BOSTADSMARKNADEN I KALMAR LÄN 2010 Regional analys av bostadsmarknaden i Kalmar län 2010 Länsstyrelsens meddelandeserie: 2010:13

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Essunga Underskott Underskott Balans Falköping Balans Underskott

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Botkyrka kommun, 2009 1 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR BOTKYRKAS STADSMILJÖ...5 RIKTLINJER FÖR ETT VARIERAT

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt

Magnus Holgersson Länsråd Jan Persson Länsarkitekt LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 405-6387-13 Boendeplanering handlar om att långsiktigt planera för bra bostäder och goda boendemiljöer för alla medborgare. Kommunernas ansvar för att hantera dessa frågor

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2016 Sammanställningen kan beställas från: Länsstyrelsen i Södermanlands län 611 86 Nyköping Tel: 010-223 40 00 Omslagsfoto: Samuel Borges, Mostphotos 2 Förord

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015

Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys Kalmar län 2015 Regional Bostadsmarknadsanalys 2015 Meddelandeserien nr 2015:12 ISSN-nummer 0348-8748 Diarienummer 405-2797-14 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN

BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Sammanställning av kommunernas svar BOSTADSMARKNADSENKÄTEN Södermanlands län 2014 Sammanställningen finns på: www.lansstyrelsen.se/sodermanland/publikationer Sammanställningen kan även beställas från:

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017

Kommittédirektiv. Bostadsbyggande på statens fastigheter. Dir. 2017:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Kommittédirektiv Bostadsbyggande på statens fastigheter Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2017 Dir. 2017:7 Sammanfattning En särskild utredare en samordnare som ska fungera som en förhandlingsperson,

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer