Bostadsbolagets årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbolagets årsredovisning 2007"

Transkript

1 Bostadsbolagets årsredovisning 2007

2 Innehåll i sammandrag 4 VD har ordet 5 Utblick Omvärld och marknad Förvaltningsberättelse 8 Det här är Bostadsbolaget 10 Ledstjärnor i vårt arbete 10 Bostadsbolagets organisation 11 Bostadsbolagets distrikt 13 Balanserad styrning av verksamheten π Hyresgästperspektivet 14 Kundnära organisation skapar dialog π Medarbetarperspektivet 16 Kraftsamling inför nya utmaningar π Verksamhetsperspektivet 18 Inflytande över miljön både lokalt och globalt 19 Bostadsbolagets miljöredovisning 19 Miljöåret 2007 π Ekonomiperspektivet 22 Fastigheterna 26 Fastighetsvärdering 28 Finansiering 30 Risk- och känslighetsanalys 32 Femårsöversikt 33 Definitioner 34 Ekonomisk översikt 36 Förslag till vinstdisposition 38 Resultaträkning 39 Balansräkning 41 Förändring av eget kapital 42 Kassaflödesanalys 43 Noter 62 Revisionsberättelse 63 Granskningsrapport 64 Bostadsbolagets styrelse Bostadsbolagets företagsledning Fastighetsbestånd Karta Bostadsbolagets distrikt

3 2007 i sammandrag Totala hyresintäkter Mkr Driftöverskott 362 Mkr Resultat efter finansnetto 44 Mkr Investeringar 400 Mkr NBI (Nöjd BoendeIndex) 65 Hyresökningarna 2007 för bostäder uppgick till i snitt 1,35 % Driftöverskott (Mkr) Under verksamhetsåret har Bostadsbolaget infört en ny kundnära organisation. Under 2007 har vi sålt två fastigheter med 181 lägenheter i Tynnered till nybildade bostadsrättsföreningar. Totalt har 252 lägenheter sålts år Målet är att ombilda totalt 500 av Bostadsbolagets lägenheter i Tynnered till bostadsrätter. I projektet Snyggt har fler bostadsområden fått vackrare och tryggare utemiljöer i samverkan med de boende. Projektet kommer att pågå till och med Stapelbädden etapp 1 och 2 är påbörjade med totalt 226 lägenheter. 22 lägenheter blev inflyttningsklara i slutet av Soliditet (%) 20, ,6 19, Under året har 27 medarbetare avtalspensionerats. NBI (Nöjd BoendeIndex) (%) Energisparprocessen är fortsatt framgångsrik och användningen av såväl energi som vatten har fortsatt att minska Hyresintäkter, Mkr Driftöverskott, Mkr Resultat efter finansnetto, Mkr Soliditet, procent 19,4 19,6 20,0 NBI Medeltal anställda Antal lägenheter Bostadsbolagets årsredovisning

4 VD har ordet Kundnära och effektiva Bostadsbolaget har ett stort och viktigt uppdrag. Vi är ägda av göteborgarna och vi förvaltar de hus som utgör hemmet för omkring av stadens invånare. Våra medarbetare är stolta över förtroendet och känner en ödmjukhet inför vår viktiga uppgift. Under 2007 har vi genomfört en organisationsförändring och inlett interna förändrings- och förbättringsprocesser i syfte att bli ännu mer kundnära. Nu finns fler medarbetare nära våra hyresgäster och organisationen har fått kortare beslutsvägar vilket leder till ökad effektivitet. Ansvaret för vår gemensamma miljö Tillsammans med systerföretagen i Framtidenkoncernen blev Bostadsbolaget medlem i Bygga bo-dialogen våren Medlemskapet ger oss en fantastisk möjlighet till kunskapsutbyte för en ännu mer miljöanpassad fastighetsförvaltning och nybyggnation. Sammantaget ger detta och de satsningar som vi sedan flera år gör för minskad energianvändning och utfasning av farliga ämnen stora vinster för miljön. Att arbeta med minskad klimatpåverkan är ingen nyhet för Bostadsbolaget. Under 2007 lyckades vi ytterligare sänka vår värmeanvändning, vilket samtidigt är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Sänkningen är ett resultat av det målmedvetna arbetet i vår energisparprocess. Nybyggnation och upprustning Nybyggnationen på Stapelbädden, Västra Eriksberg fortsätter. Etapp 1 avslutas med att de 121 lägenheterna är inflyttade till sommaren 2008 och de första inflyttningarna i etapp 2 sker i november Ekonomi Under 2007 har vi sålt två fastigheter i Tynnered till nybildade bostadsrättsföreningar. Vi har också satsat på förstärkt underhåll av våra fastigheter samt snyggare och trevligare utemiljöer. Vårt resultat efter finansnetto ligger i nivå med den prognos vi lämnade hösten Resultatet 2007 har belastats med vissa engångskostnader beroende på vår omorganisation. Vi räknar dock med positiva effekter i form av minskade driftkostnader i framtiden. Bolaget arbetar ständigt för att bli mer affärsmässigt och därigenom kunna frigöra pengar för ytterligare underhåll. Tillsammans med styrelsen har bolaget upprättat ett långsiktigt måldokument Med detta dokument kommer vi på ett systematiskt sätt att kunna utvärdera vår verksamhet och säkerställa att vi är på rätt väg. Bertil Rignäs, VD 2007 har vi haft fokus på Effektivisering och utveckling för framtiden Kundnära organisation Utemiljöer Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan Nybyggnation Tidigarelagt underhåll 4 Bostadsbolagets årsredovisning 2007

5 Utblick 2008 Nya bostäder och utveckling av Göteborg Ett av Göteborgs Stads mål är att förse göteborgarna med nya bostäder för att stärka stadens utveckling. Bostadsbolaget arbetar ständigt med att utveckla nya projekt och skapa möjligheter för nybyggnation. Planen är att kunna gå vidare med tredje etappen i nybyggnationen på Västra Eriksberg, projekt Stapelbädden. Sammanlagt omfattar Stapelbädden omkring 380 lägenheter. En ytterligare utveckling av Hisingen skulle innebära att kunna binda ihop de nya områdena på den norra älvstranden med bostadsområdena längre in på Hisingen. Många önskar nya bostäder i centrum och under året kommer vi att delta i planarbetet för omkring 100 nya lägenheter på Egnahemsvägen på Norra Guldheden. Ett spännande framtida projekt är Röda Sten, där Bostadsbolaget ingår i ett konsortium som arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan. Området kan komma att rymma lägenheter samt kommersiella lokaler. Ett sätt att stärka bostadsområden är att bidra till en variation i upplåtelseformerna. Bostadsbolaget har därför valt att erbjuda omkring hälften av de hyresgästerna i Tynnered att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätt. Redan idag har omkring 250 lägenheter ombildats och ytterligare 114 hyresgäster i två hus i Tynnered kommer att erbjudas ombildning under Underhåll och upprustning Upprustningen i Södra Biskopsgården fortsätter genom att höghusens fasader färdigställs. Dessutom kommer vi att bygga om två lamellhus och ett punkthus. Vi planerar att starta badrumsupprustningar i flera områden i syfte att åtgärda läckande stammar och tätskikt. Därmed påbörjar vi successivt moderniseringen av våra äldre bostadsområden som exempelvis Brunnsbo, Östra Torpa samt Guldheden. Hammarkullen kommer att få ett nytt ansikte genom ombyggnad av fasaderna. Dessutom kommer projektet att omfatta ombyggnad av ett antal lägenheter och vissa lägenheter får samtidigt nya balkonger. Det får den positiva effekten att vi kommer att kunna erbjuda allt från små lägenheter för enpersonshushållet till stora lägenheter för barnfamiljerna i Hammarkullen. Fasadombygganden innebär en minskad energianvändning och ökad boendekomfort genom att vi åtgärdar problemen med de prefabricerade betongelementen. Minskad klimatpåverkan Vi är öppna för att pröva ny teknik för att utveckla ett bättre boende samtidigt som vi tar vårt ansvar för klimat- och miljöfrågor. Bostadsbolaget bedriver därför pilotprojekt kring avfallshantering samt införande av ny teknik i boendet i syfte att ge våra hyresgäster möjlighet att minska sin energianvändning. Ekonomi Bostadsbolagets ekonomi och fastigheternas värde ska ha en sådan utveckling att den långsiktiga ekonomi säkras. Hyresintäkterna beräknas öka under 2008 och vi bedömer att vakansgrad och kostnader för hyresbortfall ligger på samma nivå som Kostnadsökningar för taxor och andra fastighetsrelaterade kostnader beräknas ligga i nivå med 2007 års ökningar. Vi beräknar att öka det planerade underhållet för Kapitalkostnaderna kan komma att öka beroende på en förväntad högre genomsnittlig finansieringskostnad och en ökad investeringstakt. Totalt sett beräknas bolagets resultat efter finansiella kostnader nästa år att uppgå till 55 miljoner kronor. Motivation och övertygelse Det målinriktade arbete som påbörjats redan under 2007 för att skapa ökad delaktighet och affärsmässighet bland våra medarbetare och därigenom återta våra tidigare höga medarbetarbetyg kommer att fortsätta under Strategi i praktiken Samtliga medarbetare driver på arbetet med att bryta ner visioner och långsiktiga mål i konkreta förbättringsprojekt och genomföra förbättringarna i det vardagliga arbetet. π Bostadsbolagets årsredovisning

6 Omvärld och marknad Globalt Året har kännetecknats av fortsatt hög tillväxt i världsekonomin. I USA har den svaga fastighetsmarknaden och bolånekrisen medfört att tillväxten bromsat in, men detta har i stort sett kompenserats av en gynnsam utveckling i Europa och Asien. Bolånekrisen har medfört en oro för att det finansiella systemet ska drabbas av stora förluster, vilket i förening med farhågor för en större nedgång i konjunkturen och oro för ökad inflation har tyngt världens börser. Kreditoron har lett till att räntan på lån mellan banker ökat dramatiskt mot årets slut. Investerare är extremt osäkra vilket avspeglas i höga riskpremier och kort placeringshorisont. För att motverka denna utveckling har centralbankerna i USA och Europa på olika sätt tillfört likviditet i banksystemet. Centralbankerna har under 2007 agerat olika. I USA har FED sänkt styrräntan från 5,25 till 4,25 procent, medan ECB mot bakgrund av oro för ökande inflation höjt motsvarande ränta från 3,50 till 4,00 procent. I USA har den tioåriga swapräntan under 2007 minskat 0,4 procentenheter till 4,65 procent och i eurområdet har den tioåriga swapräntan ökat lika mycket och var vid årets utgång 4,70 procent. Under 2008 kan bolånekrisen i USA fördjupas och finanssektorn tvingas till ytterligare nedskrivningar av kreditportföljer. Största ägare av bostadsfastigheter (1 000 m 2 yta) Källa: Framtiden Acta 221 Wallenstam 215 Bostadsbolaget Familjebostäder 1123 Stena Fastigheter 614 Gårdstensbostäder 196 Göteborgs Studentbostäder 176 HjällboBostaden 173 Centerplan 158 Byggnadsfirman Ernst Rosén 150 Poseidon Följden blir en åtstramning som i kombination med höga energipriser och vikande huspriser hämmar den ekonomiska aktiviteten. Tillväxten i USA och Europa väntas bli under 2 procent. Snabbväxande ekonomier i Asien med höga tillväxttal kan stötta den globala ekonomin under Sverige Den svenska ekonomin har under 2007 utvecklats väl. En dämpad export har motverkats av en stark arbetsmarknad och en positiv utveckling av hushållens disponibla inkomst. Tecken på dämpad konjunktur i kombination med stigande inflation är ett dilemma för Riksbanken, som under 2007 höjt reporäntan från 3,00 till 4,00 procent. I sin decemberrapport aviserade Riksbanken fortsatta höjningar. Kreditmarginalen uttryckt som skillnaden mellan reporäntan och 3 månaders STIBOR har ökat från knappt 0,3 procentenheter vid årets början till 0,7 procentenheter vid årets slut. Den höjda reporäntan i kombination med den ökade kreditmarginalen har en åtstramande effekt på närmare 1,5 procentenheter. Bostadsbolagets lånekostnad har ökat till följd av detta. Femårig swapränta i Sverige har under 2007 ökat med 0,6 procentenheter till 4,75 procent. Den svagare utvecklingen i omvärlden väntas leda till att den svenska ekonomin gradvis saktar in under Arbetsmarknaden förblir stark under ytterligare något år med stigande sysselsättning och minskad arbetslöshet, medan investeringarna väntas öka i långsammare takt. BNP i Sverige väntas öka med cirka 2 procent under Göteborg och Västsverige Västsverige expanderar i ganska god takt, men indikationer som sysselsättning och tillväxt har under 2007 utvecklats sämre än för övriga storstadsregioner. Regionen visar också lägre tillväxttal än riket som helhet. Fordonsindustrin är alltjämt motorn i den västsvenska ekonomin. Tuff konkurrens driver på en fortlöpande omstruktureringsprocess både hos tillverkare och underleverantörer. Flera underleverantörer har koncentrerat sin produktion till Storgöteborg från andra delar av Västsverige vilket medför att regionkärnan uppvisar bättre utveckling än mera perifera delar av regionen. Även Västsverige gynnas av en växande efterfrågan på tjänster och transporter. Gränshandeln med Norge är i många delar av regionen en viktig näring. För 2008 och 2009 väntas regionens utveckling vara i nivå med eller bättre än vad som gäller för riket som helhet. Bostadsmarknaden i Göteborg Befolkningstillväxten under året har varit stark och befolkningen beräknas ha ökat med knappt invånare till närmare Prognoserna visar att Göteborg kommer att passera halvmiljonen invånare under Arbetslösheten följer utvecklingen för landet i stort och har minskat under Prognoserna för de kommande två åren visar på fortsatt ökande sysselsättningsgrad. Antalet bostäder i Göteborg har under året ökat med av dessa är hyresrätter varav Bostadsbolaget producerat 24 stycken. Resten är småhus, bostadsrätter och en mindre del gruppboende. Antalet bostäder totalt i Göteborg uppgick till knappt vid slutet av året. Andelen hyresrätter i Göteborg har minskat något då hyresrätter omvandlats till bostadsrätter under Takten i ombildningar har sjunkit under 2007, minskningen har varit kraftig under andra halvåret då endast 238 hyresrätter ombildades till bostadsrätter. 6 Bostadsbolagets årsredovisning 2007

7 Bostadsbolaget har färdigställt 24 nya bostäder under året. Ytterligare 99 lägenheter i etapp 1 på Stapelbädden kommer att färdigställas under våren. Efterfrågan på bostäder har varit stark under Vakanserna för hyreslägenheter är mycket låg i hela Göteborgsområdet. Prisökningen på småhus och bostadsrätter har fortsatt under Under sista kvartalet avstannade prisökningen och priserna började falla på bostadsrätter. Riksbankens höjningar av reporäntan från rekordlåga 1,5 procent sommaren 2005 till 4 procent under 2007 har kylt av marknaden. För 2008 väntas räntenivån vara relativt oförändrad. Lindring av fastighetsskatten har stöttat priset på småhus men utbudet har också ökat på grund av ändrade regler för reavinstbeskattning. Bostadsbolaget hade vid årsskiftet 42 (43) vakanta lägenheter vilket motsvarar 0,2 procent (0,2). Företagets omsättning av lägenheter (av- och omflyttning) är knappt 14 procent vilket är samma nivå som Den relativt låga omsättningen av hyresgäster speglar den starka hyresmarknaden i Göteborg. Värdeutvecklingen på fastigheter Värdeutvecklingen på bostadsmarknaden i Göteborg var positiv under Intresset är stort för att förvärva bostadsfastigheter i Göteborgs alla geografiska lägen. I de centrala delarna är bostadsrättsföreningar de mest frekventa köparna. Försäljningen till bostadsrättsföreningar i halvcentrala lägen har blivit allt vanligare under åren, vilket drivit upp priserna i dessa lägen. I ytterområden och halvcentrala lägen har priserna fortsatt stiga till följd av intresset från fonder med såväl svenska som utländska placerare. Direktavkastningskraven är i princip oförändrade. Några enskilda marknadslägen har dock justerats med hänsyn till förändringar i investerarmarknaden. Den förväntade ökning av hyrorna för 2008 har bidragit till en värdeuppgång på i snitt 9 procent. Konkurrenterna Bostadsbolaget hade lägenheter vid årsskiftet. Det innebär att vi är Göteborgs näst största bostadsföretag. Vi har 9 procent av Göteborgs bostadsmarknad och 16 procent av alla hyresrätter i Göteborg medan stadens privata hyresvärdar har mindre än 30 procent av den totala bostadsmarknaden. Bostadsbolaget är tillsammans med övriga företag inom Framtidenkoncernen den totalt dominerande aktören på denna marknad. De största privata ägarna av hyresfastigheter är Stena Fastigheter, Acta och Wallenstam. Om bostadsmarknaden skulle ändras och antalet lediga bostäder öka i Göteborg är kundernas omdöme oerhört viktigt. Bostadsbolagets fastighetsägarbetyg ligger i årets mätning kvar på goda 68. Detta placerar oss i topp bland Göteborgs hyresvärdar. Vi står med detta väl rustade att möta eventuella förändringar av marknadssituationen. Prisvärt boende För tio år sedan var hyresnivån i Göteborg märkbart högre än i Stockholm. Genom rationaliseringar av driften har koncernens företag minskat sina kostnader så att hyresnivån i Göteborg nu är väsentligt lägre än den i Stockholm. Den kraftiga prisutvecklingen på villor och bostadsrätter gör att hyresrätten idag är ett prisvärt alternativ. Hyresrättens flexibilitet är också en viktig konkurrensfördel. Hyresnivån jämfört med andra regioner Under 2007 steg hyrorna för bostäder i snitt med 1,3 procent i Bostadsbolaget. Den genomsnittliga hyresnivån i Bostadsbolagets bestånd var under 2007 lägre än den genomsnittliga hyran på marknaden. π Bostadsbolagets årsredovisning

8 Det här är Bostadsbolaget Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs stads bostadsaktiebolag, orgnr , avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Bostadsbolaget, äger och förvaltar omkring lägenheter i Göteborg och är en av stadens största hyresvärdar. Genom goda bostäder bidrar Bostadsbolaget till Göteborgs utveckling. Som dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, helägt av Göteborgs Stad, arbetar vi utifrån ägarens syfte med de allmännyttiga bostadsföretagen och utgår i vår verksamhet från Göteborgs Stads prioriterade mål. Ägare och ägardokument Ett gemensamt ägardokument för de kommunalt ägda bostadsbolagen har antagits av kommunfullmäktige. Det anger mål och motiv för de kommunala bostadsbolagen samt affärsidé och övergripande policy i centrala frågor. Ägardokumentet reglerar även förhållandet mellan Förvaltnings AB Framtiden och dotterbolagen samt anger vilka frågor som är att beteckna som ägarfrågor samt vilka regler som gäller vid beslut i dessa frågor. Kommunfullmäktige Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige som även utser lekmannarevisorer, upprättar ägardirektiv samt fastställer bolagsordning. Kommunfullmäktige utser också en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Årsstämman Ordinarie årsstämma avhölls den 14 mars Utöver styrelsen närvarade Lars Bergsten, som representant för Göteborgs Stad. På stämman skedde val av ny styrelse. Styrelsen Bostadsbolagets styrelse består av sju ledamöter och tre suppleanter med en politisk sammansättning som motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Formellt väljs varje ledamot för en period av ett år. I praktiken styrs dock styrelsesammansättningen av utgången av valet till kommunfullmäktige. Den reella mandatperioden uppgår därför vanligen till fyra år. Arbetstagarorganisationerna finns representerade på styrelsemöten utan att ingå i styrelsen. Under året har Milyon Tekle-Haile (s) ersatt Johan Svensson (v) som suppleant. Styrelsens sammansättning redovisas på sidan 64. Ordförande och vice ordförande Vid konstituerande möte valdes Anna Johansson till styrelsens ordförande. Hon efterträdde Kerstin Svenson som med undantag för åren varit ordförande sedan Till vice ordförande omvaldes Margita Björklund. VD Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen antagit. Bertil Rignäs är Bostadsbolagets VD sedan den 1 oktober Revisorer Bostadsbolaget genomgår årligen två slags revisioner en ekonomisk revision som utförs av en auktoriserad revisor och en lekmannarevision som utförs av förtroendevalda, vilka utsetts av kommunfullmäktige. Den ekonomiska revisionen genomförs 8 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

9 Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2007 med koppling till Bostadsbolagets verksamhet Åtgärder 2007 Bolaget deltar i olika utvecklingsprojekt med stadsdels- förvaltningen och andra organisationer för att skapa arbetstillfällen. Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken. Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska försörjningsstödet och arbetslösheten minska. Många medborgare söker bostad, därför ska det byggas nya bostäder under mandatperioden. Många människor med psykiska funktionshinder saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheten till meningsfull sysselsättning öka. 250 fast anställda har antagit ett erbjudande att få en cykel. Vi deltar i kommungemensamma aktiviteter. Under 2007 blev drygt 20 lägenheter på Stapelbädden, Västra Eriksberg, inflyttningsklara. Färdigställande fortsätter under början av 2008 med omkring 100 lägenheter. Bostadsbolaget samarbetar med Fastighetskontoret i Göteborgs Stad och har bidragit med närmare 150 lägenheter 2007 enligt samarbetsavtalet. Göteborgarna ska ha en ren och trygg stad, Snyggt-projektet för förbättrade utemiljöer ledde till ett kundbetyg därför ska nedskräpningen i Göteborg minska. för Rent och snyggt på 70. Medarbetarnas engagemang som det kommer till uttryck i NMI ska öka. Jämställdhetsarbetet kräver kunskap som ska omsättas i handling för att åstadkomma förändring, därför ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper inom området öka. El-effektiviteten ska öka. Förbrukningen av fossila bränslen ska minska. Sjukfrånvaron ska minska. Ofrivillig deltid ska minska. Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg. NMI sjönk från 70 till 63 i samband med en större omorganisation. Ett arbete för att säkra medarbetarnas fortsatta engagemang har pågått under hösten 2007 och fortsätter Samtliga chefer deltar i ett koncerngemensamt ledarutvecklingsprogram. Arbetet med dessa frågor är alltid aktuellt. Elanvändningen minskade från 21,5 till 21,0 kwh/m 2 från föregående år. Energisparprocessen driver på en minskad energianvändning. Sedan 1999 har Bostadsbolagets miljöpåverkan minskat med ton koldioxid vilket innebär en minskning på mer än 60 procent. Sjukfrånvaron har minskat bland yrkesgruppen lokalvårdare, men tyvärr har inte målet på 6 procent för bolaget som helhet uppnåtts. Frågan fortsätter att ständigt vara i fokus. Finns inte på Bostadsbolaget. Ständigt i fokus. Beaktas i platsannonser. av Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Pär Sundaeus som huvudansvarig. Revisorerna utses formellt av årsstämman för en tid av fyra år. Nuvarande mandatperiod inleddes 2007 och nyval kommer därför att ske Lekmannarevisionen syftar till att bedöma huruvida bolagets verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande, att räkenskaperna är rättvisande samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras genom kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Lekmannarevisorerna upprättar en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Granskningen redovisas till kommunfullmäktige genom rapportsammandrag och kortrapporter. Dessa finns också tillgängliga på Under 2007 har granskningen utförts av Torbjörn Rigemar (s) och Annbrith Svenson (m). Suppleanter har varit Carina Henriksson Johansson (s) och Sven Andersson (m). Uppgifter om ersättningar till de ekonomiska revisorerna och lekmannarevisorerna återfinns i not 5 på sidan 46. Huvudpunkterna på styrelsens möten 2007 har varit: Mars Årsstämma, konstituerande möte April Maj Aug Styrelsekonferens Studiebesök, arbetsmöte Styrelsekonferens Okt Delårsrapport jan-aug 2007 Nov Verksamhetsplan 2008, Budget 2008 Dec Policydokument Feb-08 Bokslut 2007 Linus Johansson har sedan årsstämman 2007 tjänstgjort som styrelsens sekreterare. π Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

10 Ledstjärnor i vårt arbete Ägardirektivet I ägardirektiven anges kommunens motiv för att äga kommunala bostadsföretag. Dessa motiv kan sammanfattas på följande vis: π Genom bostadsföretagens verksamhet ska Göteborgs utveckling stärkas. π De boende ska genom bostadsföretagen ges ett långtgående inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning. π Genom ett fördjupat engagemang i, och ansvarstagande för, sitt boende ska de boende utveckla sin egen välfärd. Vår affärsidé Göteborgs stads bostadsaktiebolag erbjuder bostäder och lokaler i ett attraktivt fastighetsbestånd med marknadsmässig och konkurrenskraftig hyressättning. Vi gör detta genom att bedriva en professionell och kundnära fastighetsförvaltning. Vår styrka är kvalitet, service och trygghet. Företagets och fastigheternas utveckling säkerställs genom en långsiktigt god ekonomi och en målmedveten kompetensutveckling av personalen. Vår vision Bostadsbolaget ska vara den ledande hyresvärden i Göteborg som utvecklar framtidens boende och moderniserar allmännyttan i Sverige. Våra värderingar Vår gemensamma värdegrund styr våra medarbetares agerande i vardagen. π Att utmana Vi utmanar och utvecklar de gamla synsätten på allmännyttan. Vi är tydliga, professionella och modiga. Vi är en föregångare som hyresvärd. π Engagemang, respekt och omtänksamhet Vårt dagliga arbete ska skapa tillit. Därför möter vi våra kunder med engagemang, respekt och omtänksamhet. π Långsiktighet Vi är långsiktiga i våra beslut och i vårt arbetssätt. Vi är också långsiktiga i vårt sätt att se på kundrelationer, boende och boendemiljöer. π Tillsammans Bostadsbolagets olika delar samspelar som i ett lag. Vi har respekt för varandras insatser och vet att vi behöver varandra. Tillsammans med våra kunder skapar vi delaktighet med stort inflytande över boendet. π Glädje och gemenskap I Bostadsbolaget är glädje och gemenskap viktigt. Det ska vara roligt att gå till jobbet. Har vi roligt, gör vi ett bra jobb. Det är med denna känsla och positiva attityd som vi pratar med varandra, med våra kunder och våra samarbetspartner. VD-assistent VD DISTRIKT Nordost DISTRIKT Centrala Hisingen DISTRIKT Nordvästra Hisingen DISTRIKT Centrala stan DISTRIKT Väster DISTRIKT Öster Kundrelationer Fastighetsutveckling Ekonomi Bostadsbolagets organisation Personal Finans Information Inköp 10 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

11 Bostadsbolagets distrikt Nordost Distriktet består av tre områden: Hammarkullen och Sandeslätt samt Rannebergen. I dessa tre områden finns lägenheter. Sandeslätt har låga tegelhus i kuperad terräng medan Hammarkullens lägenheter återfinns i höghus från och 1970-talen. Även Rannebergen är från miljonprogrammets tid. Öster Distriktets lägenheter från och 1950-talen finns i Kortedala, Torpa och Robertshöjd. Torpa är det första område som Bostadsbolaget byggde. Centrala Hisingen Distriktet omfattar bebyggelse från 1950-, och 1970-talen liksom nyare områden från början av 2000-talet. De lägenheterna finns på Eriksberg och Lindholmen samt i Tuve, Brunnsbo, Kyrkbyn, Ramberget, Rambergsstaden, Slätta damm, Kvillebäcken och Backadalen. Nordvästra Hisingen Områdena Södra och Norra Biskopsgården och Länsmansgården liksom Amhult och Östra Änghagen hör till Nordvästra Hisingen. Totalt omfattar distriktet lägenheter. Områdena i Biskopsgården och Länsmansgården är från 1950-talet medan Amhult och Östra Änghagen byggdes i början av 2000-talet. Väster Distriktet består av Kungsladugård, Tynnered, Frölunda och Majorna. I Tynnered och Frölunda är de flesta husen från 1960-talet medan Kungsladugård byggdes på och 1950-talen. Lägenheterna i Majorna finns i äldre landshövdingehus och i byggnader från 1960-talet. Totalt omfattar distriktet lägenheter. Centrala Stan Distriktets lägenheter finns i fastigheter på Guldheden, Landala, i Vasastan och på Kungshöjd, i Västra Nordstan, Öster om Heden, Haga och kvarteret Spejaren. Åldern varierar starkt. I Vasastan och Haga är husen över 100 år gamla medan Johannesörten på Guldheden färdigställdes Några av de äldre husen är byggnadsminnesförklarade: Skolgatan 13 och 28, Haga Nygata samt det så kallade Tomtehuset i hörnet av Viktoriagatan och Vasagatan. Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

12 12 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

13 Balanserad styrning av verksamheten Bostadsbolagets verksamhet styrs utifrån ett balanserat styrkort i fyra perspektiv. Styrkortet är vårt instrument för att väga samman hyresgästernas och medarbetarnas synpunkter med ekonomi och verksamhet. π Utifrån hyresgästernas svar i den årliga kundenkäten sammanställs ett Fastighetsägarbetyg (FB) som speglar hur väl Bostadsbolaget som hyresvärd motsvarar förväntningarna samt Nöjd Boendeindex (NBI) som speglar den totala upplevelsen av boendet. Därutöver kan aktuella mål som är i fokus speglas, för närvarande Rent och snyggt. π Nöjd Medarbetarindex (NMI) är ett viktigt index för företaget. Genom årliga medarbetarenkäter kan vi mäta hur engagerade och kompetenta våra medarbetare är och hur väl rustade de är för sitt uppdrag. Sjukfrånvarons nivå mäts också i detta perspektiv. En låg nivå är väsentlig att upprätthålla, både utifrån individens och företagets perspektiv. π Perspektivet innefattar frågor som berör energianvändning, miljö samt kvalitet och effektivitet i drift och administration. Här innefattas också hyresgästernas bedömning av vilken möjlighet till inflytande de har över sin boendemiljö, ett av de viktigaste syftena i ägardirektivet. Hyresgästperspektivet Medarbetarperspektivet Verksamhetsperspektivet Ekonomiperspektivet π Här återspeglas effekten av företagets åtgärder i de övriga perspektiven. Mål sätts i ekonomiperspektivet, men åtgärdas i ett eller flera av de övriga. Perspektivet speglar företagets ekonomi och fastigheternas värdeutveckling på lång sikt. Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

14 Hyresgästperspektivet Kundnära organisation skapar dialog Styrkort Hyresgästperspektivet berör företagets dagliga relation till hyresgästerna. Utfall 2006 Utfall 2007 Mål 2008 NBI (Nöjd BoendeIndex) Fastighetsägarbetyg Rent och snyggt Hyresgästperspektivet 2007 i korthet π Mer kundnära organisation π Förstärkt kundservicefunktion π Projekt Snyggt för renare och tryggare utemiljöer fortsätter π Fortsatt utveckling och förbättring av former för kundmöten och dialog med de boende π Många lokala initiativ och aktiviteter, till exempel barnteater, skördefest, seminarier med mera π Trygghetsarbete och lokalt utvecklingsarbete, exempelvis med Lugna Gatan och BASE*) π Årlig hyresgästenkät till varannan hyresgäst. *) BASE står för Bostad, Arbete, Skola och Egenmakt och är ett projekt som arbetar för att ge unga på glid arbete och bostad. I vår förvaltning arbetar vi nära våra hyresgäster. Den nya organisationen där fler medarbetare nu finns i våra distrikt underlättar det arbetet. Begreppet Kund 100%, som infördes i vårt interna utvecklingsarbete för flera år sedan, är fortfarande i allra högsta grad aktuellt och levande. Kund 100% innebär att vi sätter hyresgästen kunden i centrum. Det handlar till stor del om frågor kring attityder och beteende gentemot våra hyresgäster. Hyresgästernas uppfattning om vår förvaltning kommer fram främst genom den omfattande kundundersökning som vi genomför varje år. Resultatet ligger till grund för det ständiga förbättringsarbete som Bostadsbolaget bedriver. Utveckling utifrån områdets behov Vårt utvecklingsarbete sker med stor lyhördhet för områdenas skiftande behov. Karaktären på våra bostadsområden är olika och därmed måste förbättringar och förändringar ske utifrån varje områdes specifika behov. Distriktspersonalens goda kunskap om sitt område och dialogen med hyresgästerna ligger till grund för förbättringsprojekten. Alla våra boenden ska vara attraktiva och inga områden ska tillåtas förfalla eller riskera att minska i popularitet. Under några år har vi satsat extra resurser i Hammarkullen och Norra Biskopsgården och vi har kunnat se att insatserna gett resultat genom att kundbetygen stiger och trivsel och trygghet ökar. Delaktighet i olika projekt som syftar till att skapa sysselsättning och en meningsfull livssituation för människor är viktiga inslag i vårt arbete i utvecklingsområden. Hammarkullen får ett nytt ansikte Under 2007 påbörjades planeringen av en upprustning av den fysiska miljön genom nya fasader i miljonprogramsområdet Hammarkullen. Det innefattar också exempelvis nya balkonger och möjlighet till något större lägenheter i området, som är mycket barnrikt. Planeringen sker i 14 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

15 Foto: Hendrik Zeitler dialog med boende i området och arbetet beräknas starta under Norra Biskopsgården utvecklas positivt Norra Biskopsgården har liksom Hammarkullen en stor andel hyresgäster som har sitt ursprung utanför Sverige. Trångboddhet, språksvårigheter och otrygghet utgör ett hot mot en god boendemiljö. Ett målmedvetet arbete och samarbete mellan olika aktörer i området ger resultat och har skapat ett både tryggare och trivsammare område. Rent och Snyggt Våra betyg för Rent och Snyggt ligger i topp i Framtidenkoncernen. Särskilt nöjda är hyresgästerna med den invändiga städningen och halkbekämpningen. För att förbättra utemiljön ytterligare genomförs ett projekt som syftar till att skapa attraktivare utemiljöer, med mer blommande perenner, buskar och träd. En attraktivare utemiljö skapar dessutom ökad trygghet i området, bland annat genom mer effektivt planerad belysning och placering av växtlighet. Satsningen som kallas Snyggt-projektet ska pågå till och med Det innebär att vi systematiskt går igenom alla bostadsområden för att utveckla utemiljön. I våra områden pågår också ett arbete för ökad tillgänglighet genom att enkelt avhjälpa hinder för funktionshindrade. π Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

16 Medarbetarperspektivet Kraftsamling inför nya utmaningar Styrkort Medarbetarperspektivet anger mål och riktlinjer för hur Bostadsbolaget tillvaratar och utvecklar medarbetarna. Utfall 2006 Utfall 2007 Mål 2008 NMI (Nöjd MedarbetarIndex) Sjukfrånvaro, procent 6,35 7,13 5,8 Medarbetarperspektivet 2007 i korthet π En mer kundnära och effektiv organisation har införts. π Samtliga medarbetare har aktivt deltagit i arbetet med att identifiera förbättringsområden för Bostadsbolagets framtida utveckling. π Den koncerngemensamma ledarskapsutbildningen fortsätter. π Samtliga medarbetare har fått utbildning i arbetsmiljö samt brand och hjärt-lungräddning. π Lönekartläggning visar att det inte finns oskäliga löneskillnader på grund av kön. Under 2007 genomfördes en omfattande omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten. Ett annat viktigt mål var att de medarbetare som har kundkontakter ska finnas närmare våra hyresgäster. Det innebar att en stor del av den personal som tidigare varit centralt placerad flyttade till distriktskontoren, som är belägna i våra bostadsområden. Den förändring som omorganisationen medförde är troligen skälet till att medarbetarbetyget i den årliga medarbetarenkäten 2007 sjönk med sju enheter. Under året har bolaget gjort en kraftsamling kring gemensamma värderingar samt framtida mål och strategier för att säkerställa medarbetarnas fortsatta engagemang och delaktighet. Sjukfrånvaron Arbetet med att minska sjukfrånvaron ger resultat. Vi kan glädjande konstatera att sjukfrånvaron sjunker bland lokalvårdare. Mot slutet av året har dock den totala sjukfrånvaron ökat. Vid närmare granskning ser vi att denna ökning kan hänföras till korttidsfrånvaro som är kopplad till sjukdomar som är vanligt förkommande under höst och vinter. Kompetensutveckling Det är vår avsikt och ambition att vara och att bli betraktade som en utmärkt arbetsgivare. Vi vill erbjuda våra anställda att utvecklas i takt med sina egna möjligheter och företagets behov. Det koncerngemensamma ledarprogrammet pågår. Dessutom har företagets chefer fått utbildning i arbetsmiljö. Under hösten 2007 genomfördes också en del företagsövergripande utbildningar i arbetsmiljö, brandutbildning och diariehantering liksom förvaltar- och miljövärdsutbildningar. Jämställdhet och mångfald Det är vår uppfattning att en jämnare könsfördelning påverkar trivsel och arbetsklimat i positiv riktning. Vi är positiva till att anställa personer 16 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

17 Medarbetarperspektivet från underrepresenterade grupper, under förutsättning att de har rätt kompetens. En blandad arbetsgrupp berikar och lägger grunden för ett gott arbetsklimat. Utöver samverkan med personalorganisationerna har Bostadsbolaget ett jämställdhetsråd. Där deltar representanter från företagsledning och de fackliga organisationerna. En lönekartläggning är genomförd och visar att det inte finns några osakliga skillnader på grund av kön. Friskvård för alla Samtliga medarbetare har möjlighet att utöva friskvård en timme i veckan under arbetstid. Grupper med krävande fysiska arbetsuppgifter, som städpersonal, genomför på många håll sin friskvårdsaktivitet gemensamt och organiserat. Utöver friskvårdstimman har alla anställda möjlighet att träna till en subventionerad kostnad. π Fördelning kvinnor och män Andel tjänstemän och kollektivanställda Åldersstruktur (Antal) Män 147 Kvinnor 135 Antal tillsvidareanställda vid årets slut: 282 personer Kollektivanställda 174 Tjänstemän år år år år år år år år år Medelåldern är 46,8 år Medelanställningstid 14,5 år Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

18 Verksamhetsperspektivet Inflytande över miljön både lokalt och globalt Styrkort Verksamhetsperspektivet omfattar frågor som berör hyresgästernas möjlighet till inflytande samt företagets påverkan på miljön. Utfall 2006 Utfall 2007 Mål 2008 Inflytande Miljöindex* 248,5 249,5 240 *) Ju lägre värde desto bättre. Verksamhetsperspektivet 2007 i korthet π Dialogmöten och referensgrupper ger de boende inflytande och möjlighet att påverka sitt boende. π Ett fortsatt arbete med Snyggt-projektet för snyggare och tryggare utemiljöer. π Minskad användning av energi och vatten och därmed minskad klimatpåverkan. π I pilotprojekt prövar vi ny teknik för förbättrad avfallshantering samt hyresgästers delaktighet i energisparprocessen. I verksamhetsperspektivet analyserar vi två väsentliga områden: Hyresgästernas möjlighet till inflytande över sitt boende och verksamhetens påverkan på vår gemensamma miljö Våra hyresgäster bidrar till utvecklingen av sin boendemiljö Bostadsbolaget tillhandahåller bostäder för göteborgarna och vi arbetar därmed nära våra kunder. Ett av Göteborgs Stads syften med att äga bostadsföretag är att ge människor långtgående inflytande över sitt boende. Hur väl vi uppfyller detta syfte mäts varje år i vår omfattande kundenkät. Inflytandefrågorna är ett ständigt inslag i vårt arbete och det är därför glädjande att det avspeglas i det mycket höga betyg våra hyresgäster ger oss. Inflytande är inte bara viktigt i alla de utvecklingsprojekt som vi driver i dialog med hyresgästerna i våra bostadsområden, utan också i vardagliga förvaltningsfrågor. Miljöfrågor är hjärtefrågor Att effektivisera energianvändningen för uppvärmning av bostäder är en avgörande åtgärd för att minska fastighetsbranschens klimatpåverkan. Bostads- och fastighetssektorn står idag för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning. Den minst klimatpåverkande kilowattimman är den som inte används. Att utnyttja resurserna på ett effektivare sätt, samtidigt som boendekomforten bibehålls, har därför varit i fokus för Bostadsbolaget i många år. På de följande sidorna redovisar vi mål och resultat i vårt miljöarbete. π 18 Bostadsbolagets förvaltningsberättelse 2007

19 Verksamhetsperspektivet Miljöåret 2007 Mål och resultat Utomhusmiljö Vi arbetar för det nationella miljömålet Giftfri miljö genom att inte använda kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och genom att använda egen kompost eller organiska gödningsmedel. Det minskar transporter, utsläpp till luften och energianvändning. Dessutom är vår maskinpark miljöanpassad. Bostadsbolagets miljöredovisning Miljörådet, som lyder direkt under VD, driver på miljöarbetet. Miljösamordnaren har det operativa ansvaret och fungerar som internkonsult. Miljöcoacherna, som sprider kunskap och skapar engagemang, finns i hela företaget och samordnar arbetet på lokal nivå. Miljöledningssystemet är kvalitetssäkrat enligt ISO och EMAS. Miljöpolicyn vägleder oss i vårt arbete. De nationella miljömålen Bostadsbolaget har stor påverkan på områden som omfattas av sju nationella miljömål. Under Miljöåret 2007 beskrivs hur Bostadsbolaget bedriver arbetet i anslutning till dessa sju nationella miljömål. På övriga mål är påverkan liten, försumbar eller indirekt. EMAS. EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS står för Eco Management and Audit Scheme. ISO En internationell miljöstyrningsstandard som tagits fram av International Organisation for Standardisation. Inomhusmiljö Vi styr mot det nationella miljömålet God bebyggd miljö med avseende på radon, fukt och mögel samt buller. Radonmätningar har genomförts i samtliga av Bostadsbolagets marklägenheter och vi har genomfört pilotåtgärder i tre byggnader i syfte att utvärdera effekten. Utfallet av dessa åtgärder kommer att mätas under mätsäsongen 1 oktober april Transporter och arbetsmaskiner Företag inom Göteborgs Stad ställer långtgående miljökrav på fordon och arbetsmaskiner som upphandlas. Bostadsbolagets maskinpark uppfyller med enstaka undantag dessa tuffa miljökrav. Transporter använder stora mängder av fossila bränslen vilket har stor påverkan på miljömålen Begränsad klimatpåverkan samt Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Utsläppen till luft kan till exempel minskas genom val av bränsle, fordons- och maskintyper, avgasrening samt utbildning. Bostadsbolaget har påbörjat en utbildning i eco-driving av de medarbetare som använder arbetsmaskiner. Energi För fastighetsbolag utgör uppvärmning och el stora poster i energianvändningen. Detta påverkar det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan genom förbränning av fossila bränslen för el- och värmeproduktion. Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Under 2008 slutförs uppgradering och komplettering av våra datoriserade fjärrvärmeundercentraler i samtliga byggnader samt införandet av elektronisk mätvärdesinsamling. I samband med detta utvecklas en webbportal som gör det möjligt för oss att, oberoende var vi är, ha tillgång till och kunna styra husets värme, fläktar med mera. BoVist-projektet i Kortedala genomförs och ska utvärderas. Projektet ger hyresgästerna möjlighet Bostadsbolagets förvaltningsberättelse

20 Verksamhetsperspektivet Energianvändning för uppvärmning fjärrvärme (kwh/m 2 ) (Graddagsjusterad användning) , ,4 160,4 157,5 156, , Mål 2011 Elanvändning (kwh/m 2 ) (Fastighetsel och verksamhetsel) Verksamhetsel utgör cirka 8% av den totala elanvändning ,1 22,4 21,8 21,5 21, , Mål 2011 Vattenanvändning (m 3 /m 2 ) 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,83 1,80 1,77 1, , , Graddagsjustering: För att kunna jämföra energianvändningen år från år och mellan olika företag måste man ta hänsyn till om det varit varmare eller kallare än normalt. Siffrorna justeras för temperaturskillnader med hjälp av SMHI:s graddagar och normalår. Vid år som avviker extremt från normalåret kan graddagsjusteringen bli missvisande. 60% Sedan 1999 har Bostadsbolagets miljöpåverkan minskat med ton koldioxid vilket innebär en minskning på mer än 60%. 1,64 Mål 2011 att i realtid följa sin förbrukning av energi och vatten via en dataskärm i lägenheten. Projektet ger också möjlighet att utveckla fler tjänster, såsom trygghet och förlängt kvarboende för äldre. Enligt våra besparingsmål ska värmeanvändningen minska med 8,4 procent (graddagsjusterat) fram till För att kunna göra dessa besparingar och effektivisera verksamheten djupanalyseras varje byggnads värmeanvändning. Den graddagsjusterade värmeanvändningen 2007 uppgick till 156,5 kwh/m 2 vilket understiger värdet 2006 men nådde inte riktigt målet (153,0 kwh/m 2 ). Den kalla sommaren gjorde att de graddagsjusterade värdena försämrades och i viss mån är missvisande eftersom vi fick värma upp husen under de månader som normalt inte räknas in i uppvärmningssäsongen. I vissa av våra hus har den regniga hösten och vintern tvingat oss att höja värmen någon enstaka grad för att undvika fuktproblem i lägenheterna. Elanvändningen uppgår till 21,0 kwh/m 2 vilket ledde till att målet på 21,3 kwh/m 2 uppnåddes. Elen utgörs primärt av fastighetsel. Åtgärder för att minska energianvändningen i övrigt sker genom närvarostyrning av belysning och genom att välja energibesparande armaturer och vitvaror. Bostadsbolaget använder numera endast Bra miljöval-märkt el i hela företaget. Effektivisering Från och med 2007 kan alla mätare av el och fjärrvärme läsas av på distans. Även vattenmätarna kommer att kunna läsas på distans från och med våren Vatten En låg vattenanvändning innebär bättre hushållning med naturresurser och minskade utsläpp av skadliga föroreningar som vattenrening och avlopp förorsakar. Mängden vatten som används påverkas dels av den utrustning Bostadsbolaget väljer, dels av antalet personer som bor i varje lägenhet. Dessutom ökar vatten-

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2008

Bostadsbolagets årsredovisning 2008 Bostadsbolagets årsredovisning 2008 Innehåll 1 2008 i sammandrag 2 10 frågor till VD 3 Utblick 2009 5 Våra ledstjärnor Förvaltningsberättelse 6 Ägare och styrning 8 Bostadsbolagets distrikt 9 Omvärld och

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2006

Bostadsbolagets årsredovisning 2006 Bostadsbolagets årsredovisning 2006 Innehåll 3 2006 i sammandrag 4 VD har ordet, Utblick 2007 6 Konst och kultur berikar 7 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 8 Gemensamma aktiviteter bygger broar 8

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2009

Delårsrapport januari augusti 2009 Delårsrapport januari augusti 2009 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 2,70-2,93 procent för bostadsföretagen i koncernen. Hyresintäkterna

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Hyresfastigheter Holding I AB >2 800 aktieägare i Norge (huvudsakligen privatpersoner) >1 100 aktieägare i Sverige (huvudsakligen privatpersoner) Boligutleie Holding I AS (Norge)

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER: Hyror 2009. S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2009 S 2010:14 2010-12-23 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm år 2009.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Västerport Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Västerport 716448-1314 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Likviditetsanalys

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB

Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2015-02-03 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:458 31752 Kommunstyrelsen Uppdrag om försäljning av Bo i Väsby AB Förslag till beslut

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Pinneberget i Lysekil Org.nr: 716444-6382 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.6

Laholms kommuns författningssamling 5.6 Laholms kommuns författningssamling 5.6 Ägardirektiv för Laholmshem AB; Detta ägardirektiv avser Laholmshem AB, (556517-0288), (nedan kallat bolaget) och har antagits av kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson

STHLM STATISTIK OM. Hyror 2007 och 2008 BOSTÄDER: S 2009: Marianne Jacobsson STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER: Hyror 2007 och 2008 S 2009:10 2008-12-17 Marianne Jacobsson 08-508 35 064 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar hyror i Stockholm

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ombudsinstruktion inför årsstämma

Ombudsinstruktion inför årsstämma Regionstyrelsens arbetsutskott inför årsstämma Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, Busspunkten

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7. Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19. Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 0 A B Svenska Bostadsfonden 10 Krämaren 7 Svenska Bostadsfonden 10 Hovslagaren 19 Svenska Bostadsfonden 10 Masten 3 2010 Förvaltningsr apport

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer