FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhetens art och inriktning Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga lokaler. Ägarförhållande Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB. Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun. Kommunala Lokaler i Haninge AB som startades i december 2002 är ett helägt dotterbolag till Tornberget. Syftet är att dotterbolaget ska äga de fastigheter som inte omfattas av skattskyldighet för moms. Omsättning och resultat Tornberget har under året omsatt ( ) tkr. Redovisat resultat är 650 ( ) tkr. Investeringar, finansiell ställning och likviditet Under året har Söderbymalmsvägens gruppboende etapp 2 samt förskolan Kastanjen färdigställts. 99,8% av lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 97% av lokalerna. Bolagets soliditet är 2,7% (2,7%). Den långsiktiga betalningsförmågan säkerställs genom att all långfristig upplåning antingen görs från Haninge kommun eller med kommunal borgen som säkerhet. Krediten på bolagets underkonto till Haninge kommuns koncernkonto har utökats. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Tornbergets andelar i bostadsrättsföreningen Kompassen har sålts. Den försäljningen jämte den låga räntenivån har möjliggjort att bibehålla en rimlig underhållsnivå trots behovet att skriva ned värdet på byggnaderna på Skansvägen som rivits och på byggnaden på Blockstensskolan som står tom. Kommunfullmäktige i Haninge kommun har den 8 februari 2010 dels godkänt Haninge Bostäders förvärv av Tornbergets fastighet på Skansvägen och dels beslutat uppdra åt Tornberget att förbereda rivning av Blockstensskolan. Framtida utveckling I lagrådsremissen Upphandling från statliga och kommunala företag föreslås en lagändring från 1 juli 2010 som innebär att Haninge kommun utan hinder från lagen om offentlig upphandling (LOU) kan direktupphandla tjänster från Tornberget. Kommunen kan därför om den önskar komma att köpa förvaltningstjänster så som gjordes innan LOU ändrades så att kommuner inte kunde direktupphandla från egna bolag. En viss volymökning kan bli följden. Haninge kommuns expansionstakt är för närvarande osäker. Man planerar för fortsatt utveckling av Vega-området samt diskuteras förändringar i Jordbro-området. Även byggandet av bostäder i Västerhaninge medför nya behov av allmänna lokaler för t ex barnomsorg. Ersättningslokaler för den tillfälligt inhyrda Klockarbergsskolan kommer att behövas. Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens stora expansionsperiod från 1960-talet och in på och 1980-talen. Det gör att många byggnader har behov av upprustning inom en inte alltför avlägsen framtid för att inte bli fall för kapitalförstöring. Ökade energipriser gör också att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka. Förslag till vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten om kronor samt årets vinst om kronor, tillsammans kronor, överförs i ny räkning. 24

2 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter: Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt: Skatt på årets resultat Justerad skatt avseende tidigare år Årets resultat

3 BALANSRÄKNING per den 31 december Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: Byggnader och mark Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Aktier i dotterföretag Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete Kortfristiga fordringar: Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank TOTALT

4 Eget kapital, avsättningar och skulder Not EGET KAPITAL 19 Bundet eget kapital: Aktiekapital, aktier Reservfond Ansamlad förlust: Balanserat resultat Årets resultat Avsättningar: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder: 21 Skulder till kreditinstitut Skulder till Haninge kommun Kortfristiga skulder: Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder till Haninge kommun Övriga skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter TOTALT Poster inom linjen Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser: Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

5 KASSAFLÖDESanalys Medel från årets verksamhet: Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader, exkl avskrivningar Finansiellt netto Aktuell skatt Förändring av rörelsekapitalet: Ökning ( ) / minskning (+) av: Kortfristiga fordringar Pågående arbete Ökning (+) / minskning ( ) av: Kortfristiga skulder Nettofinansiering från årets verksamhet Ökning ( ) / minskning (+) av anläggningstillgångar: Såld fastighet Sålda andelar Förvärv av mark och byggnader Ny- och ombyggnad på egna fastigheter Sålda och utrangerade inventarier Inköp av maskiner och inventarier Ökning (+) / minskning ( ) av långfristiga skulder och avsättningar: Pensionsavsättning Förändring av avsättning för uppskjuten skatt Förändring av långfristig låneskuld Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

6 Noter till resultat- och balansräkning Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av leasingavtal där Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 har tilllämpats samt redovisning av inkomstskatt där Redovisningsrådets rekommendation RR 9 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Utgifter som inte fakturerats redovisas som Pågående arbete. Lånekostnader I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter, uppskrivning av långfristiga värdepappersinnehav, derivata kontrakt, avsättningar för pensioner och skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå liksom utbyte av avskrivna system, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Bostadshus som är förvaltningsfastigheter 50 år Övriga byggnader på förvaltningsfastigheter 33 år Markanläggningar på förvaltningsfastigheter 20 år Inventarier, verktyg, bilar och installationer 5 år 29

7 Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Leasingavtal Finansiella leasingavtal avseende anläggningstillgångar bruttoredovisas som anläggningstillgång respektive Långfristig skuld. Anläggningstillgången avskrivs enligt plan. Leasingskulden avräknas i den takt leasingavgifter betalas enligt avtal. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Låneskulder Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Fordringar Med undantag av momsfordringar redovisas fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar redovisas till nominellt belopp. Avsättningar Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster. Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa. 30

8 Ersättningar till anställda Pensionsförpliktelser I bolaget finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner Koncernens pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4. Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Övriga pensionsåtaganden har säkerställts genom kommunal borgen. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Kassaflödesanalys Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive outnyttjad kredit. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet är beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Hyresintäkter Övrig nettoomsättning Not 3 Köp och försäljning inom koncernen Köp och försäljning inom koncernen, exkl Haninge kommun 0 % 0 % I detta sammanhang anses inte Haninge kommun ingå i koncernen. Not 4 Ersättningar till revisorer Ersättning till bolagets revisorer har utgått enligt följande: För revisionsuppdraget Allegretto revision 70 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers För övriga uppdrag Allegretto revision 4 31

9 Not 5 Antal anställda, löner och ersättningar Medeltalet anställda under året varav kvinnor Löner och andra ersättningar, mm (tkr) Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga Lön och annan ersättning Sociala kostnader varav pensionskostnad I belopp för styrelse och VD ingår tidigare befattningshavare. Med styrelseledamot jämställs suppleanter till dessa samt till VD jämställs vice VD. Not 6 Sjukfrånvaro Hela personalen 7,0% 9,4% Andel långtidsfrånvaro 65,7% 70,6% Kvinnor 9,2% 12,4% Män 3,8% 4,8% 29 år eller yngre redovisas ej redovisas ej år 6,5% 13,3% 50 år eller äldre 7,3% 7,6% Not 7 Fördelning mellan kvinnor och män för styrelse, VD och andra personer i företagets ledning Styrelsen VD och ledning Styrelsen VD och ledning Kvinnor 25% 17% 25% 17% Män 75% 83% 75% 83% Not 8 Förmåner till ledande befattningshavare Avtal finns med VD innebärande att han erhåller pension enligt det kommunala pensionsavtalet PFA-98 samt samma avgångsförmån som om han varit anställd av Haninge kommun. Förpliktelse avseende pension till vvd gäller samma som för övrig personal att pension utbetalas enligt PA Kfs. Avtal om avgångsvederlag uppgående till 15 månaders lön träffades med vvd i samband med anställningen. Inga lån eller borgensåtaganden finns till ledande befattningshavare. 32

10 Not 9 Byggnader och mark Följande fastigheter ägs av TORNBERGET fastighetsförvaltnings AB i Haninge. Fastighetsreglering av förvärvad fastighet pågår. Bokförda och skattemässiga värden redovisas i tkr. Skattemässigt Avskr-% Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde restvärde byggnad Dalarö 4:5 Dalarö förskola, inkl fd läkarbostaden Dalarö 4:5 Dalarö skola Dalarö 4:5 Treberg Dalarö 4:9 Dalarö fd kommunalhus Dalarö 4:9 Sagan Dalarö 4:78 Dalaröhallen Edesnäs 4:240 Utö skola Hammars småbruk 11:15 Färglådan Hammars småbruk 11:15 Lidaskolan Kalvsvik 1:4 Blockstensskolan Kalvsvik 1:4 Jordbromalmsskolan Kalvsvik 1:4 Långbäling Kalvsvik 11:41 Blåsippan Kalvsvik 11:41 Hemsö Kalvsvik 11:41 Lundaskolan Kalvsvik 11:399 Gräskobben Kalvsvik 11:772 Fjäderkobben Kalvsvik 11:772 Kvarnbäcksskolan Kalvsvik 11:772 Segelkobben Kalvsvik 16:16 Jordbro parklek Klena 2:196 Mårtensbergsskolan Ludvigsberg 17:1 Muskö skola och förskola Ribby 1:446 Ribby förskola Ribby 1:446 Ribbyskolan Ribby 1:446 Tärningen Ribby 2:73 Ribbybergsskolan Ribby 2:528 Skrindan Ribby 2:569 Vintervägens gruppboende Slätmossen 1:126 Björken Slätmossen 1:187 Ekorren Svartbäcken 1:3 Fasanen Svartbäcken 1:3 Svartbäcksskolan Svartbäcken 1:3 Tyresta skola Söderby 2:25 Dragspelet Söderby 2:25 fd Klockarbergsskolan Söderby 2:25 Trumman Söderby 2:55 Tamburinen Söderby 2:55 Trombonen Söderby 2:62 Brandbergsskolan Söderby 6:68 Kulfångsgården Söderby huvudgård 2:135 Båtsmansskolan Söderby huvudgård 2:135 Piren Söderby huvudgård 2:328 Alen Söderby huvudgård 4:314 Tjädern Söderby huvudgård 4:314 Anden Söderby huvudgård 4:314 Vendelsömalmsskolan Söderby huvudgård 4:334 Orren Söderby huvudgård 8:10 Söderby gruppbostad Söderbymalm 3:297 Alphyddan

11 Skattemässigt Avskr-% Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde restvärde byggnad Söderbymalm 3:297 Bagarvillan Söderbymalm 3:297 Villa Rudan Söderbymalm 3:393 Kastanjen Söderbymalm 3:396 Aspen Söderbymalm 3:411 Vallagården Söderbymalm 3:470 Gamla kommunalhuset Söderbymalm 3:470 Runstensskolan Söderbymalm 3:470 Syrenen Söderbymalm 3:504 Kulturhuset Söderbymalm 7:29 Torvalla sporthall Söderbymalm 7:31 Tallen Söderbymalm 7:31 Vikingaskolan Söderbymalm 8:2 Eken Söderbymalm 8:2 Ekens fritidsgård Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremergymnasiet Söderbymalm 8:2 Söderbymalmsskolan Täckeråker 2:62 Alprosen Täckeråker 2:62 Måsöskolan Vadet 3:63, 3:64, 3:65 Malmgården Vendelsö 3:482 Skeppet Vendelsö 3:789 Lärkan Vendelsö 3:804 Björkvillan Vendelsö 3:1070 Hagagården Vendelsö 3:1070 Hagaskolan Vendelsö 3:1070 Lyckebyskolan Vendelsö 3:1070 Vendelsö gårds förskola Vendelsö 3:1246 Skansvägen Vendelsö 3:1361 Duvan Vendelsö 3:1715 Talgoxen Vendelsö 37:8 Mullebo Åby 1:23 Västerhaninge sjukhem Åby 1:136 Nytorps förskola, Hopprepet Åby 1:136 Åbyskolan, fd Nytorpsskolan Åby 1:148 Igelkotten Åby 1:150 Åby förskola, fd Nallen Åby 1:194 Västerhaninge bibliotek Åby 1:196 Åby gruppbostad Åby 1:206 Johanneslund Åby 1:206 Parks förskola, Karusellen Åby 1:206 Parks förskola, Parkskolan Ålsta 3:41 Speldosan Ålsta 3:75 Tungelsta fd brandstation Ålsta 3:75 Tungelsta skola Ålsta 3:75 Tungelsta syskonstuga Ålsta 3:199 Ros-Anders gård Årsta 1:3 Årsta slott Samt byggnader på Haninge kommuns fastigheter (ofri grund): Rudan 1:1 Kårhuset Rudan 1:1 Rudan Center Söderby 1:794 Söderbymalmsvägens gruppboende Söderby huvudgård 2:327 Enen Söderbymalm 7:13 Torvalla träningshall Vendelsö 3:295 Gladan TOTALT Byggnader skrivs av enligt tabellen ovan, medan markanläggning skrivs av med 5% per år. Mark skrivs inte av. Byggnads- och markinventarier redovisas bland inventarier under not 7. 34

12 Taxeringsvärde Nästan hela fastighetsbeståndet taxeras som specialbyggnad och saknar därmed taxeringsvärden. Uppgift om taxeringsvärde ger därför ingen vägledning om fastigheternas marknadsvärde och har därför utelämnats. Det bokförda värdet fördelas enligt följande (byggnads- och markinventarier redovisas bland maskiner och inventarier): Mark- Byggnad anläggning Mark TOTALT 2008 års: Ingående anskaffningsvärde Förvärv / inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Avyttrade fastigheter Utrangerade anläggningar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Avyttrade fastigheter Utrangerade anläggningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde års: Ingående anskaffningsvärde Förvärv / inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Avyttrade fastigheter Utrangerade anläggningar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Avyttrade fastigheter Nedskrivna anläggningar Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

13 Not 10 Maskiner och inventarier Maskiner Inventarier Bilar Konst TOTALT 2008 års: Ingående anskaffningsvärde Inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde års: Ingående anskaffningsvärde Inköp Omfördelat från pågående nyanläggning Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Samtliga maskiner, inventarier och fordon skrivs av på 5 år. Konst skrivs inte av. Ovanstående belopp innefattar även byggnads- och markinventarier på uthyrda fastigheter. 36

14 Not 11 Pågående nyanläggningar Ingående balans Restvärdet av nedbrunnen förskola Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar till: byggnad markanläggning inventarier Utgående balans Not 12 Aktier i dotterbolag Innehavet avser samtliga aktier i det helägda bolaget Kommunala Lokaler i Haninge AB, , med säte i Haninge. Det bokförda värdet på aktierna är 500 tkr medan bolagets eget kapital uppgår till 504 (509) tkr. Dotterföretagets resultat uppgår till 6 (11) tkr Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet för andelar i bostadsrättsföreningen Hasseln. Lokalen hyrs ut till Haninge kommun. Under 2009 såldes samtliga andelar i bostadsrättsföreningen Kompassen. Not 14 Skattefordringar Fastighetsskatt Avkastningsskatt Avgår inbetald prel.skatt SUMMA Not 15 Skatt Aktuell betald skatt 0 0 Uppskjuten skattekostnad Justerad skatt avseende tidigare år pga sänkt skattesats Uppskjuten skatteintäkt Skatt på årets resultat Uppskjuten skattekostnad vid årets ingång Uppskjuten skattekostnad/intäkt Justerad skatt avseende tidigare år pga sänkt skattesats Avsättning för uppskjuten skattekostnad vid årets utgång

15 Not 16 Övriga fordringar (tkr) Fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader Momsfordringar som förfaller till betalning efter 12 månader SUMMA Momsfordringarna har inte nuvärdesberäknats. Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr) Upplupen ränteintäkt 11 7 Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader Övriga interimsfordringar SUMMA Not 18 Checkräkningskredit Tornberget har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Tornbergets interna kredit på kontot är 60 (30) Mkr. Underskott redovisas som skuld till Haninge kommun. Outnyttjad kredit redovisas ej. Not 19 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut av ordinarie årsstämma: Balansering i ny räkning Lämnat koncernbidrag, exkl skatt Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 20 Avsatt till pensioner Fr o m år 2000 övergick de flesta av de anställda, 98 personer, från pensionsavtalet PA-KL till PA-Kfs. Endast de som redan var pensionstagare eller var födda 1940 eller tidigare fortsätter enligt PA-KL. I PA-KL gäller att den totala pensionsskulden består av kompletterande ålderspension, pension mellan år för vissa yrkeskategorier, garanti- och avtalspension samt efterlevandepension. I inkomstskattelagens mening är endast den kompletterande ålderspensionen att betrakta som oantastbar pensionsskuld, medan övriga delar betraktas som antastbara. Under rubriken Avsatt till pensioner redovisas den oantastbara pensionsskulden medan den antastbara skulden redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse. Skuldberäkningarna har utförts av KPA. Skuldberäkning utgår från att Haninge står för pensionskostnaderna proportionellt mot intjänandet. I PA-Kfs som är ett sk nettopensionssystem ges pension från 65 års ålder samt efterlevandepension. En del av pensionen placeras i en fond som den anställde själv får välja. Även efterlevandeskydd ingår. Pensionsskulden förvaltas av SPP-Liv respektive PV AB avseende den del som placeras i fonder. 38

16 Not 21 Skuldposters förfallotid (tkr) Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen: Borgenär / säkerhet Skulder till kreditinstitut / kommunal borgen Haninge kommun / ingen TOTALT Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr) Semesterlöneskuld Upplupen arbetsgivaravgift och särskild löneskatt Upplupen ränta Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter SUMMA Not 23 Styrelseledamöter Kommunfullmäktige i Haninge som enligt bolagsordningen utser styrelse, har utsett följande ledamöter till och med 2010: John Glas, ordförande; Jan Andersson, vice ordförande; Kjell Lindgren; Britta Engström Jakobsson. Styrelse och verkställande direktör Haninge John Glas, Styrelseordförande Jan Andersson, vice ordförande Kjell Lindgren Britta Engström Jakobsson Johnny Näsholm, VD Min revisionsberättelse har avgivits Claes Wallman Auktoriserad revisor 39

17 Revisionsberättelse Till årsstämman i Tornberget fastighetsförvaltnings AB I HANINGE Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Huddinge den 26 februari 2010 Claes Wallman Auktoriserad revisor 40

18 Lekmannarevisorernas granskning Lekmannarevisorerna i Tornberget AB Till fullmäktige i Haninge kommun Till årsstämman i Tornberget AB org nr Granskningsrapport för år 2009 Vi av fullmäktige i Haninge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Tornberget AB:s verksamhet. Vi har biträtts av Ernst & Young i vår granskning. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi vid två tillfällen träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Haninge den 26 februari 2010 Rolf Brehmer Lekmannarevisor Bo Malmsten Lekmannarevisor 41

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012

Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 Borås kommuns Parkerings AB Årsredovisning 2012 VD har ordet Under året har vi utökat våra markparkeringar med ytterligare två områden. Det har gett ett tillskott på 85 nya allmänna bilplatser. Vi har

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer